หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560-2561
Curriculums in Faculty of Agriculture, KKU
หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555
Graduate Curriculums

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต Bachelor of Sience

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต / Master of Science


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต / Doctor of Philosophy