Graduate Students

Graduate Student ID :

Password :

: เลือกประเภทผู้ใช้งาน
: นักศึกษาปริญญาโท-เอกให้เลือก Student ID จาก list ถ้าไม่มีรายชื่อให้ติดต่อประธานหลักสูตร
: สำหรับนักศึกษา, รหัสผ่านครั้งแรกให้ใช้ Student ID

:
คลิ้ก OK
: ลืมรหัสผ่านติดต่อประธานหลักสูตรฯ