แผนปฏิบัติราชการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557


HORTICULTURE
 
 
Edit=Edit, Preview=View in HTML, Print= Save as MS-Word, Print= ภาพประกอบ,Print= ไฟล์ ประกอบ
 
หมายเหตุ : ควรป้อนข้อมูลในส่วนโครงการก่อน เนื่องจากจะถูกดึงมาประกอบในรายงานโดยไม่ต้องบันทึกซ้ำเมื่อทำรายงาน

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ/มาตรการ/โครงการ
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน
รายงาน
1. ระบบบริหารจัดการที่ดี
1.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.1.1 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวนดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
3. การพัฒนานักศึกษา
3.1 การสนับสนุนระบบการให้คำปรึกษา การทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส่งเสริมด้านจริยธรรมและคุณธรรม
3.1.1 การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวนดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวนยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวนดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวนยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
3.1.3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านการสร้างจิตสำนึก จิตสาธารณะ ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาตนเอง
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวนยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสานและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1.1 ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวนดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
7. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
7.1 พัฒนารพบบประกันคุณภาพที่ดีและมีมาตรฐาน
7.1.1 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวนดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
8. ศิษย์เก่าสัมพันธ์
8.1 พัฒนาระบบประสานงานกับศิษย์เก่า
8.1.1 สนับสนุนการดำเนินงานสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวนดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint