แผนปฏิบัติราชการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557


LAND RESOURCES
 
 
Edit=Edit, Preview=View in HTML, Print= Save as MS-Word, Print= ภาพประกอบ,Print= ไฟล์ ประกอบ
 
หมายเหตุ : ควรป้อนข้อมูลในส่วนโครงการก่อน เนื่องจากจะถูกดึงมาประกอบในรายงานโดยไม่ต้องบันทึกซ้ำเมื่อทำรายงาน

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ/มาตรการ/โครงการ
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน
รายงาน
1. ระบบบริหารจัดการที่ดี
1. ระบบบริหารจัดการที่ดี
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
1.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.1.1 การพัฒนาระบบบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมกำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมกำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมกำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
10. การมุ่งสู่ความเป็นสถาบันชั้นนำทางการเกษตรในกลุ่มประเทศอาเซียน
10.1 การสร้างความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ
10.1.1 การพัฒนาการผลิตบัณฑิตและบุคลากรสู่ความเป็นนานาชาติ
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมกำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมกำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
2. การผลิตบัณฑิตที่ดี
2.1 การจัดการหลักสูตร
2.1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมกำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
2.2 การพัฒนาด้านการเรียนการสอน
2.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่ใช้งานวิจัยเป็นฐานและการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมกำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
3. การพัฒนานักศึกษา
3.1 การสนับสนุนระบบการให้คำปรึกษา การทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส่งเสริมด้านจริยธรรมและคุณธรรม
3.1.1 การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมกำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
4. การวิจัย
4.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นคณะชั้นนำ
4.1.1 กำหนดนโยบาย ทิศทาง และการกำหนดแนวทางการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
5. การบริการวิชาการ
5.1 การบริหารจัดการหน่วยบริการวิชาการ
5.1.1 การบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการ
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสานและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1.1 ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมกำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมกำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
7. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
7.1 พัฒนารพบบประกันคุณภาพที่ดีและมีมาตรฐาน
7.1.1 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมกำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
8. ศิษย์เก่าสัมพันธ์
8.1 พัฒนาระบบประสานงานกับศิษย์เก่า
8.1.1 สนับสนุนการดำเนินงานสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมกำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
9. การบริหารจัดการทรัพยากร ชุมชนสัมพันธ์ และทรัพย์สินทางปัญญา
9.1 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ฟาร์มในมหาวิทยาลัย
9.1.1 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ฟาร์มเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมกำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint