แผนปฏิบัติราชการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560


ENTOMOLOGY
 
 
Edit=Edit, Preview=View in HTML, Print= Save as MS-Word, Print= ภาพประกอบ,Print= ไฟล์ ประกอบ
 
หมายเหตุ : ควรป้อนข้อมูลในส่วนโครงการก่อน เนื่องจากจะถูกดึงมาประกอบในรายงานโดยไม่ต้องบันทึกซ้ำเมื่อทำรายงาน

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ/มาตรการ/โครงการ
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน
รายงาน
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการพักอาศัยที่นำสมัย (Learning and Living Smart)
2.2.1 มาตรการที่ 1 การพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้และระบบสนับสนุน lifelong learning
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขากีฏวิทยาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
3.5 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์
3.5.2 มาตรการที่ 2 การส่งเสริมศิษย์เก่าให้เป็นทรัพยากรด้านการพัฒนานักศึกษา การสะท้อนผลหลักสูตร และการระดมทุนจากศิษย์เก่าเพื่อสนับสนุนกิจการของคณะเกษตรศาสตร์
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขากีฏวิทยาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต
4.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตออกไปเป็นผู้นำของสังคม
4.1.1 มาตรการที่ 1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขากีฏวิทยาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
4.2 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.2.1 มาตรการที่ 1 การจัดระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขากีฏวิทยาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขากีฏวิทยาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
4.4 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม
4.4.1 มาตรการที่ 1 การจัดการเรียนการสอนที่ใช้งานวิจัยเป็นฐานและการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขากีฏวิทยาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
6. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
6.1 กลยุทธ์ที่ 1 เตรียมความพร้อมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์เพื่อเข้าสู่อาเซียนและสากล
6.1.1 มาตรการที่ 1 พัฒนาความพร้อมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์สู่สากล
EditPreviewPrint
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขากีฏวิทยาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint