แผนปฏิบัติราชการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560


ANIMAL SCIENCE
 
 
Edit=Edit, Preview=View in HTML, Print= Save as MS-Word, Print= ภาพประกอบ,Print= ไฟล์ ประกอบ
 
หมายเหตุ : ควรป้อนข้อมูลในส่วนโครงการก่อน เนื่องจากจะถูกดึงมาประกอบในรายงานโดยไม่ต้องบันทึกซ้ำเมื่อทำรายงาน

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ/มาตรการ/โครงการ
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน
รายงาน
EditPreviewPrint
ภาควิชาสัตวศาสตร์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
3.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ
3.1.1 มาตรการที่ 1 การปรับโครงสร้างการบริหารในสำนักคณบดีและภาควิชาให้มีประสิทธิภาพ
EditPreviewPrint
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ภาควิชาสัตวศาสตร์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ภาควิชาสัตวศาสตร์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
3.1.4 มาตรการที่ 4 การสร้างความสุขในที่ทำงานและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
EditPreviewPrint
ภาควิชาสัตวศาสตร์กำลังดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ภาควิชาสัตวศาสตร์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint Image
EditPreviewPrint
ภาควิชาสัตวศาสตร์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
3.3 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐานสากล
3.3.1 มาตรการที่ 1 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
EditPreviewPrint
ภาควิชาสัตวศาสตร์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต
4.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตออกไปเป็นผู้นำของสังคม
4.1.1 มาตรการที่ 1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
EditPreviewPrint
ภาควิชาสัตวศาสตร์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
4.1.2 มาตรการที่ 2 การส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
EditPreviewPrint
ภาควิชาสัตวศาสตร์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
4.2 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.2.1 มาตรการที่ 1 การจัดระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
EditPreviewPrint
ภาควิชาสัตวศาสตร์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint Image
4.2.2 มาตรการที่ 2 ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ทั้งด้านการสอนและด้านการวิจัย
EditPreviewPrint
ภาควิชาสัตวศาสตร์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint File
4.2.3 มาตรการที่ 3 การทำแผนการพัฒนาคณาจารย์
EditPreviewPrint
ภาควิชาสัตวศาสตร์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
4.4 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม
4.4.1 มาตรการที่ 1 การจัดการเรียนการสอนที่ใช้งานวิจัยเป็นฐานและการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
EditPreviewPrint
ภาควิชาสัตวศาสตร์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
4.4.4 มาตรการที่ 4 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านการสร้างจิตสำนึก จิตสาธารณะ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาตนเอง
EditPreviewPrint
ภาควิชาสัตวศาสตร์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ภาควิชาสัตวศาสตร์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย
5.1 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งในงานวิจัยที่เป็นความโดดเด่นของ มข. ไปสู่ระดับสากล
5.1.1 มาตรการที่ 1 กำหนดนโยบาย ทิศทาง และการกำหนดแนวทางการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์
EditPreviewPrint
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
5.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
5.2.1 มาตรการที่ 1 การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
EditPreviewPrint
ภาควิชาสัตวศาสตร์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
5.4 กลยุทธ์ที่ 4 นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพื่อสังคม
5.4.1 มาตรการที่ 1 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
EditPreviewPrint
ภาควิชาสัตวศาสตร์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
7. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 เป็นศูนย์กลางทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
7.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
7.2.1 มาตรการที่ 1 สร้างค่านิยมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย
EditPreviewPrint
ภาควิชาสัตวศาสตร์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
ภาควิชาสัตวศาสตร์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint
9. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค
9.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
9.1.1 มาตรการที่ 1 พัฒนาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ฟาร์มเพื่อ “สอน-วิจัย/พึ่งตนเอง/เป็นต้นแบบการเศรษฐกิจจากนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์ชุมชน”
EditPreviewPrint
ภาควิชาสัตวศาสตร์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint Image
9.1.2 มาตรการที่ 2 การพึ่งตนเองจากองค์ความรู้และนวัตกรรมงานวิจัย
EditPreviewPrint
ภาควิชาสัตวศาสตร์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
EditPreviewPrint