แผนปฏิบัติราชการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561


FACULTY
 
 
Edit=Edit, Preview=View in HTML, Print= Save as MS-Word, Print= ภาพประกอบ,Print= ไฟล์ ประกอบ
 
หมายเหตุ : ควรป้อนข้อมูลในส่วนโครงการก่อน เนื่องจากจะถูกดึงมาประกอบในรายงานโดยไม่ต้องบันทึกซ้ำเมื่อทำรายงาน

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ/มาตรการ/โครงการ
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน
รายงาน
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
1.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นแคมปัสที่เขียวและสะอาด (Green and Clean Campus)
1.1.1 มาตรการที่ 1 การพัฒนาพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อม
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
10. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 มุ่งสู่ความเป็นสถาบันชั้นนำทางการเกษตรในกลุ่มประเทศอาเซียน
10.1 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน
10.1.1 มาตรการที่ 1 การพัฒนาการผลิตบัณฑิตนานาชาติ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาอุทยานการเกษตร (Agro Park)
2.1.1 มาตรการที่ 1 พัฒนาอุทยานการเรียนรู้ทางการเกษตร
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการพักอาศัยที่นำสมัย (Learning and Living Smart)
2.2.1 มาตรการที่ 1 การพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้และระบบสนับสนุน lifelong learning
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
3.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ
3.1.1 มาตรการที่ 1 การปรับโครงสร้างการบริหารในสำนักคณบดีและภาควิชาให้มีประสิทธิภาพ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
3.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก
3.2.1 มาตรการที่ 1 การจัดระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว และใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
3.3 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐานสากล
3.3.1 มาตรการที่ 1 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
3.4 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านชุมชนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
3.4.1 มาตรการที่ 1 การจัดระบบการสื่อสารองค์กร
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
3.5 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์
3.5.1 มาตรการที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต
4.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตออกไปเป็นผู้นำของสังคม
4.1.1 มาตรการที่ 1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพดำเนินการแล้ว/รอการเบิกจ่าย/เขียนรายงาน
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
EditPreviewPrint
4.2 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.2.1 มาตรการที่ 1 การจัดระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
4.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการรับเข้าที่มีความหลากหลาย
4.3.1 มาตรการที่ 1 สร้างระบบและกลไกเพื่อจูงใจคนที่มีคุณภาพให้เข้ามาศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
4.4 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม
4.4.1 มาตรการที่ 1 การจัดการเรียนการสอนที่ใช้งานวิจัยเป็นฐานและการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย
5.1 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งในงานวิจัยที่เป็นความโดดเด่นของ มข. ไปสู่ระดับสากล
5.1.1 มาตรการที่ 1 กำหนดนโยบาย ทิศทาง และการกำหนดแนวทางการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์
EditPreviewPrint
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
EditPreviewPrint
5.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
5.2.1 มาตรการที่ 1 การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
5.3 กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
5.3.1 มาตรการที่ 1 การสร้างแรงจูงใจ เชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะเกษตรศาสตร์
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
6. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
6.1 กลยุทธ์ที่ 1 เตรียมความพร้อมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์เพื่อเข้าสู่อาเซียนและสากล
6.1.1 มาตรการที่ 1 พัฒนาความพร้อมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์สู่สากล
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
7. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 เป็นศูนย์กลางทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
7.1 กลยุทธ์ที่ 1 การอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
7.1.1 มาตรการที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
8. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม
8.1 กลุทธ์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่นำเสนอทางเลือกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
8.1.1 มาตรการที่ 1 การบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
8.2 กลุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
8.2.1 มาตรการที่ 1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
9. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค
9.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
9.1.1 มาตรการที่ 1 พัฒนาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ฟาร์มเพื่อ “สอน-วิจัย/พึ่งตนเอง/เป็นต้นแบบการเศรษฐกิจจากนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์ชุมชน”
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint
EditPreviewPrint