TRANSLATIONAL RESEARCH
ข่าววิจัยและนวัตกรรม

การได้รับรางวัลของอาจารย์-บุคลากร / Awards
ia
 • อาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. คว้ารางวัลระดับนานาชาติ
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2560
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. คว้าทุนวิจัย มูลนิธิโทเรฯ ประจำปี 2560
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากงานประชุม IAPSIP 2018


 • การได้รับทุนวิจัย/สิทธิบัตรของอาจารย์-บุคลากร / Research's activities
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ ไก่พื้นเมือง 4 สายพันธุ์
 • ผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้ารับฟังรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2556
 • พิธีลงนามความร่วมมือวิชาการและงานวิจัย สกว. มข. และตะนาวศรีไก่ไทย
 • คณาจารย์กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อนได้รับทุนงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ) ของ สกว
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยจากสกวเพื่อผลิตงานวิจัยด้านเกษตรเชิงระบบ

 • การเป็นวิทยากร/เข้าร่วมประชุมวิชาการ/ฝึกอบรม/ดูงานของอาจารย์-บุคลากร / Speaker and meeting
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เป็นวิทยากรพิเศษฝึกอบรมโครงการลดต้นทุน UP ผลผลิต เมื่ออยู่ในวิกฤตใบด่าง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 รอบ 5
 • สาขาวิชาประมงร่วมโครงการ Sustainable Seafood and Nutrition Security (SSNS)
 • คณะเกษตรฯ มข. จับมือ กศน.ขอนแก่น อบรมเกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer)
 • คณบดีคณะเกษตรฯ มข. บรรยายพิเศษ ณ Wroclaw University of Environmental and Life Sciences ประเทศโปแลนด์


 • การจัดประชุมวิชาการ/การจัดการฝึกอบรม/นิทรรศการ/บริการวิชาการ / Conference and training
 • การลงพื้นที่ศึกษาชุมชนเพื่อพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมบริการวิชาการงานเกษตรภาคอีสาน ปี 2563
 • ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21
 • คณะเกษตรฯ มข. จับมือ กศน.ขอนแก่น อบรมเกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer)
 • ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลฯ จัดการประชุมวิชาการเกษตรด้านอ้อย ประจำปี พ.ศ. 2562
 • ia