กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม / Culture and arts
ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดงานทำบุญประจำปี 2561 [24/12/2018]
  • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีงานทำบุญประจำปี 2561 เนื่องในวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี งานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อเสริมความเป็นศิริมงคลให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มี คณบดีคณะต่างๆ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ประจำปีนี้ด้วย ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุค...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวสู่อนุชนรุ่นหลัง [07/12/2018]
  • เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 – 10.00 น. สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีสู่ขวัญข้าว โดยรองศาสตราจารย์ เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศ บรรเทิง หัวหน้าสาขาวิชาพืชไร่ คณาจารย์สาขาพืชไร่ นักศึกษาสาขาวิชาพืช...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับขวัญน้องใหม่บายศรีสู่ขวัญ มอบเข็มไทด์ – ตุ้งติ้ง [14/08/2018]
  • เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ และกิจกรรมมอบเข็มไทด์ ตุ้งติ้ง ประจำปี 2561 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ณ ห้อง 7011 อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   กิจกรรมภายในงาน เป็นการกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ต่อมา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มอบเข็ม...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ถวายเทียนพรรษาองค์พระพุทธชินราช [25/07/2018]
  • เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษาองค์พระพุทธชินราช พระพุทธรูปประจำคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา ณ ศาลาประดิษฐานองค์พระพุทธชินราช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • สืบสานวัฒนธรรมไทย เชื่อมสายใยส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561 [25/04/2018]
  • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามแบบไทย พิธีทรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ และในปีนี้ทางภาควิชาฯร่วมรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัดเล่นน้ำสงกรานต์ตามแบบวิถีไทยโบราณ จากนั้นคณาจารย์และผู้อาวุโส กล่าวอวยพร แก่ผู้ร่วมงาน ได้แก่ นักศึกษาปริญญาโททั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน นักศึกษาปริญญาตรีทุกชั้นปี สร้างบรรยายกาศความอบอุ่นและชื่นมื่นเป็นกันเอง...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานบุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2561 [12/04/2018]
  • เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชนและ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงาน “บ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ประจำปี 2561 [12/04/2018]
  • เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นประธานในพิธี คณะเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์ จึงได้จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และแสดงความกตัญญ...
  ia
 • พิธีไหว้ครู ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 [01/09/2017]
  • เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์หัวหน้าภาควิชาฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญษตรี สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒาการเกษตร เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง Ag8502 อาคาร AG 08 หลังจากเสร็จพิธี ประธานได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับดีมาก ระดับดี ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชาฯ และผู้ที่มีความประพฤ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ และกิจกรรมมอบเข็มไทด์ ตุ้งติ้ง ประจำปี 2560 [07/08/2017]
  • เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ และกิจกรรมมอบเข็มไทด์ ตุ้งติ้ง ประจำปี 2560 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ณ ห้อง 7011 อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   กิจกรรมภายในงาน เป็นการกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ต่อมา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มอบเข็มไท...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับน้องสร้างสรรค์ สืบสานประเพณีลงแขกดำนา บูชาพระแม่โพสพ [07/08/2017]
  • เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม รับน้องสร้างสรรค์ สืบสานประเพณีลงแขกดำนา บูชาพระแม่โพสพ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งมีคณาจารย์ นักศึกษาและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 500 คน ณ แปลงฝึกงานนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   กิจกรรมการลงแขกดำนาในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ประจำปี 2560 [11/04/2017]
  • เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นประธานในพิธี คณะเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์ จึงได้จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และแสดงความกตัญญ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานบุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2560 [11/04/2017]
  • เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร ดร.สมพงศ์ จันทร์แก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงาน “บุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส" ประจำปี 2560 ณ อาคารพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยขอน...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวสู่อนุชนรุ่นหลัง [01/12/2016]
  • เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00 – 10.00 น. สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีสู่ขวัญข้าว โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณาจารย์สาขาพืชไร่ นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้กว่า 200 คน ณ แปลงฝึกงานนักศึก...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิต จังหวัดร้อยเอ็ด [25/11/2016]
  • เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 ต้านทานโรคไหม้ (ธัญสิริน) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พันเอกกิตติศักดิ์ บุญพธรรมชัย รองผู้บัญชาการทหารบกกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอด...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย [24/11/2016]
  • เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 – 18.00 น. สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงานโครงการ มข.ช่วยชาวนา ซึ่งมีผู...
  ia
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย การลงแขกเกี่ยวข้าวและพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว [21/11/2016]
  • ขอเชิญเข้าร่วมงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย การลงแขกเกี่ยวข้าวและพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว ในวันที 23 และ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ แปลงฝึกงานนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2559 [04/10/2016]
  • เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ประธานชมรมผู้สูงอายุ มข. กล่าวต...
  ia
 • น้อมวันทา บูชาครู นักศึกษาภาควิชาส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมพิธีไหว้ครู [14/09/2016]
  • น้อมวันทา บูชาครู วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

   นักศึกษาภาควิชาส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม อาคาร Ag08 ชั้น 5 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักและเคารพจากลูกศิษย์ที่ระลึกถึงคุณงามความดีของคณาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ หัวหน้าภาควิชาฯ รศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ ได้มอบใบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาจำนวน 7 คน ดังนี้ 1. นายวีรยุทธ ปัตถามัง เป็นผู้ที่มีความปร...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 [12/09/2016]
  • เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าภาค คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง 7011 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน การระลึกถึงครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ถวายเทียนพรรษาองค์พระพุทธชินราช [22/07/2016]
  • เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตรารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษาองค์พระพุทธชินราช พระพุทธรูปประจำคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา ณ ศาลาประดิษฐา...
  ia
 • สืบสานวัฒนธรรมไทย เชื่อมสายใยส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2559 [13/04/2016]
  • สืบสานวัฒนธรรมไทย เชื่อมสายใยส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2559 ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามแบบไทย พิธีทรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ และในปีนี้ทางภาควิชาฯร่วมรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัดเล่นน้ำสงกรานต์ตามแบบวิถีไทยโบราณ จากนั้นคณาจารย์และผู้อาวุโส กล่าวอวยพร สร้างความอบอุ่นและชื่นมื่น...
  ia
 • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร จัดเวทีประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน ประจำปี 2559 [22/01/2016]
  • เวทีการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559

   เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 อย่างเป็นทางการ ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   กิจกรรมการแข่งขันของงานในวันแรก คือ การแข่งขันจัดพานบายศรี 3 ชั้น มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 8 ทีม จาก 5 จังหวัดภาคอีสาน ผลการตัดสินทีมที่ได้รับรางวัลได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ทีมชุมชนหนองปลาเฒ่า จากจังหวัดชัยภูมิ (ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย นายปุริศ ...
  ia
 • นักศึกษาเกษตร ฯ อบรม พัฒนาจิต สมาธิ ปีการศึกษา 2558 [14/01/2016]
  • เมื่อวันที่ 10-14 มกราคม 2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรม พัฒนาจิต สมาธิ ปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 170 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาในด้านจิตใจ ให้จิตใจมีความเข้มแข็ง มีสติ และสามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุข และเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา ... ......
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดงานทำบุญประจำปี 2558 [22/12/2015]
  • เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีงานทำบุญประจำปี 2558 เนื่องในวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อเสริมความเป็นศิริมงคลให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานทำบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ห้อง 8003 อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวสู่อนุชนรุ่นหลัง [28/11/2015]
  • เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.00 – 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีสู่ขวัญข้าว โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศ บรรเทิง ผู้ประสานงานสาขาพืชไร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติไมตรี ก้อนคำดี และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ แปลงฝึกงานนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การจัดพิธีสู่ขวัญข้าวในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและสู่ขวัญข้าว ให้อนุชนรุ่นหลั...
  ia
 • การบำเพ็ญประโยชน์และกีฬาสานสัมพันธ์สาขาวิชาพืชไร่ [13/11/2015]
  • ด้วยสาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้มีการจัดนโยบายผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ กล่าวคือ มีสมรรถนะทั้งด้านวิชาการ และบุคลิกภาพ สามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตหรือนำไปใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในขั้นสูงต่อไป และมีทัศนคติที่ดี มีความภาคภูมิใจต่อสาขาวิชาที่เรียน สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี มีความสามัคคี และมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทร ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมสอดคล้องกับนโยบาย จึงได้มีการเสนอเพื่อขออนุมัติจัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ และกีฬาสานสัมพันธ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2558 [01/10/2015]
  • เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2558 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ประธานชมรมผู้สูงอายุ มข. กล่าวต...
  ia
 • งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 [17/09/2015]
  • เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 09.30 – 14.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวแสดงความรู้สึกและมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ต่อมาได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ ผู้แทนสายผู้สอน กล่าวแสดงความรู้สึก และนายณกรณ์ ประชันกาญจนา ผู้แทนสายสนับสนุน กล่าวแสดงคว...
  ia
 • พิธีไหว้ครูสาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2558 [14/09/2015]
  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้มีการจัดพิธีไหว้ครูสาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อต้องการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านหนึ่ง ที่มีความสำคัญมาก คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจน มีความกตัญญูรู้คุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีบุญคุณ สาขาพืชไร่ ตระหนักถึงความสำคัญ ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ การวิจัย และการใช้ชีวิตที่ดีแล้ว สังคมไทย ยังคงต้องการคนดี มีคุณธรรม ออกไปรับใช้สังคม เพื่อให้สังคมไทยมีคุณภาพที่ดี อย่างยั่งยืน ณ ห้อง...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558 [04/09/2015]
  • เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 13.30 - 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกาตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าภาค คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง 7011 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน การระลึกถึงครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความร...
  ia
 • พิธีไหว้ครูสัตวศาสตร์ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2558 [03/09/2015]
  • เวลา 09.00 น.ภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู โดยมี รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาฯ ศาตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์,รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา,รศดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์,ผศ.ดร.สุภร กตเวทิน,ผศ.ดร.สจี กัณหาเรียง,ผศ.ยุพิน ผาสุข,อ.พีระพงษ์ แพงไพรี,ผศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง,นางสาวศรีนวล คณานิตย์ และนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 3,4 รวมทั้งนักศึกษษระดับปริญญาโท-เอก ร่วมพิธีไหว้ครู ของภาควิชาสัตวศาสตร์ พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่นั...
  ia
 • พิธีไหว้ครู ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558 [03/09/2015]
  • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยนักศึกษาปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 3 สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มีผู้ร่วมกิจกรรม ตัวแทนนักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสนี้ภาควิชาฯ ได้มอบโล่ห์สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ดังนี้

   1. นางสาวทัศนีย์ ฐานไชยชู เกรดเฉลี่ย 3.76 (เกียรตินิยมอันดับ 1) 2. นางสาวชนิดา ชุมศรี เกรดเฉลี่ย 3.49 (เกียรตินิยมอันดับ 2) 3. นางสาววารุณี นรินทร์รัมย์ เกรดเฉลี่ย 3.30 (เก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับขวัญน้องใหม่บายศรีสู่ขวัญ มอบเข็มไทด์ – ตุ้งติ้ง [28/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 – 20.45 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับขวัญน้องใหม่จัดบายศรีสู่ขวัญ และมอบเข็มไทด์ – ตุ้งติ้ง ให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ ห้อง 7011 อ...
  ia
 • สานสัมพันธ์น้องพี่สัตวศาสตร์ [24/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ฝ่ายกิจการนักศึกษาภาคิวชาสัตวศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สัตวศาสตร์ รุ่นที่ 49 และ 50 ขึ้น ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปี ตลอดจนเพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ ให้แก่น้องได้รับทราบข้อมูลและใช้ในการตัดสินใจเลือกสถานที่ฝึกงานในอนาคตต่อไป การทำกิจกรรมครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 160 คน และบุคคลากรเข้าร่วมจำนวน 10 คน...
  ia
 • สัตวศาสตร์จัด Senior Countdown ปี 2 [21/08/2015]
  • เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม อาจารย์พบนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งถือเป็นการจัด Senior Countdown เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนภาคสุดท้าย ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 นอกจากนี้ ในยังได้ให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเชิงวิชาการ ระดมความคิด สิ่งที่คาดหวัง และสิ่งที่นักสัตวศาสตร์พึงจะมี เพื่อให้นักศึกษาได้ตื่นตัว และเติมเต็มส่วนที่ตนเองยังขาด ในกิจกรรมนี้มีนักศึกษาและอาจารย์/บุคลากรเข้าร่วม กว่า 100 คน...
  ia
 • การแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ และได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ของสาขาพืชไร่ [13/08/2015]
  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้มีการจัดกิจกรรมแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ และได้รับตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในสาขาพืชไร่เพื่อเพให้บุคลากรได้ร่วมชื่นชม ยินดี ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทุกท่านและเพื่อให้เกิดการประสานงานในรูปแบบการบูรณาการ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน ซึ่งบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ และได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ของสาขาพืชไร่มีดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี ศิริ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักศึก...
  ia
 • ขอเชิญร่วมมุฑิตาจิต รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ [11/08/2015]
  • ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมมุฑิตาจิต รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ แทนคำขอบคุณจากใจชาวส่งเสริมการเกษตร วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล (ติดสนามบินขอนแก่น) ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043202495 ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร http://ag.kku.ac.th/Extension ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ถวายเทียนพรรษาองค์พระพุทธชินราช [30/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตรารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษาองค์พระพุทธชินราช พระพุทธรูปประจำคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา ณ ศาลาปร...
  ia
 • ชาวกีฏวิทยาร่วมทำโรงทานในงานสวดพระอภิธรรมหลวงพ่อคูณ [25/05/2015]
  • ในวันที่ 19 และ 22 พ.ค. 58 คณาจารย์ทั้งในและนอกสาขากีฏวิทยา ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าของทางสาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ได้ร่วมสร้างบุญกุศลจัดตั้งโรงทานเพื่อรองรับศิษยานุศิษย์จากทั่วประเทศที่เดินทางมากราบสรีระสังขารของหลวงพ่อค?ูณ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ที่บริเวณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเ?ษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทางสาขาได้รับเงินสมทบทุนเพื่อจัดตั้งโรงทางทั้งสิ้นจำนวน 14900 บาท มาจากบุคลากรในสาขา และนอกสาขาได้แก่ สาขาโรคพืชวิทยา สาขาประมง สาขาส่งเสริมการเกษตร สาขาพืชสวน สาขาสัตวศาสตร์ ...
  ia
 • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมโครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี และโครงการ ที่ปรึกษาพบนักศึกษา (Happy Hour) ประจำปี 2558 [25/04/2015]
  • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เชื่อมสายใยส่งเสริมการเกษตรขึ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ดำเนินการโดยคณะกรรมการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี ประจำปีของภาควิชาส่งเสริมการเกษตร และโครงที่ปรึกษาพบนักศึกษา (Happy Hour) มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมปรเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และเชื่อมความสัมพันธ์ พี...
  ia
 • เชิญร่วมงานทำบุญใหญ่สัตวศาสตร์ส่งสัตว์สู่สวรรค์ [21/04/2015]
  • ภาควิชาสัตวศาสตร์ ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญใหญ่ของภาควิชา เพื่อเป็นศิริมงคลแต่ตัวท่าน และอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์ทดลอง ที่เปรียบเสมือนเป็นอาจารย์ใหญ่ของชาวสัตวศาสตร์ และขอเชิญรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น ณ หมวดเทคโนโลยีการผสมเทียม ...
  ia
 • เชิญร่วมงานมุทิตาจิต 84 ปี รศ.ดร. กวี จุติกุล [16/04/2015]
  • ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมงานมุฑิตาจิต รองศาสตราจารย์ ดร.กวี จุติกุล อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ในวาระที่ท่านมีอายุครบ 84 ปี คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าทุกรุ่น ท่านใดที่มีความประสงค์เข้าร่วมงานสามารถติดต่อได้ที่สมาคมฯ เบอร์โทร. 043-202368, (มือถือ) 0885573762 ...
  ia
 • การทัศนศึกษาดูงานและกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาพืชไร่ [05/03/2015]
  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานและกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาพืชไร่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติระหว่างกัน มีความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี ในการใช้เวลาว่างเพื่อทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและสังคม สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีกันระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปี ณ สถานีทดลองพืชเมืองหนาว เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ...
  ia
 • การบายศรีสู่ขวัญ สืบสานวัฒนธรรม และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพืชไร่ [05/03/2015]
  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตรได้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และอำลาอาลัยรุ่นพี่ที่กำลังจะจบการศึกษา เป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณ์และความรู้ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ภายในสาขาวิชา ดังนั้น จึงมีการจัดกิจกรรมโครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเพื่อสืบสานวัฒนธรรม และ ปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาสาขาพืชไร่ ขึ้น ณ หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์...
  ia
 • งานเชิดชูและแสดงความยินดีนักสัตวศาสตร์ [20/02/2015]
  • เชิญชวนบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกิจกรรม "เชิดชูและแสดงความยินดีนักสัตวศาสตร์" ในวันที่ 26 ก.พ. 2558 เวลา 12.00-16.00 น ณ ลานหน้าภาควิชาฯ เนื่องจากภาควิชาสัตวศาสตร์ มีบุคคลากรที่ออกไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในหลายๆ ด้าน จนสร้างชื่อเสียง และได้รับการยอมรับจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นการแสดงความยินดี รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลากร ภาควิชาจึงเห็นสมควรที่จะมีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ทั้งนี้ มีอาหารว่างไว้คอยบริการทุกท่าน...
  ia
 • นักศึกษาเกษตร ฯ อบรม พัฒนาจิต สมาธิ ปีการศึกษา 2557 [10/02/2015]
  • เมื่อวันที่ 5-9 มกราคม 2558 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรม พัฒนาจิต สมาธิ ปีการศึกษา 255 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาในด้านจิตใจ ให้จิตใจมีความเข้มแข็ง มีสติ และสามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุข และเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา และร่วมสร้างความดีด้วยการร่วมบริจาคโลหิตด้วย ......
  ia
 • ทำบุญและพัฒนาบ้านพืชสวนประจำปี 2558 [19/01/2015]
  • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 สาขาพืชสวน ได้จัดโครงการทำบุญและพัฒนาบ้านพืชสวนประจำปี 2558 ให้ คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ บุคลากรสายสนับสนุนของสาขาและนักศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอก จำนวน 180 คนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมแตงกวา พืชสวน 2

   อ.ดร.ดนุพล เกษไธสง กล่าวว่า โครงการทำบุญและพัฒนาบ้านพืชสวนประจำปี 2558 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรสาขาพืชสวน อีกทั้งเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีของไทยไว้ไม่ให้สูญหายและยังเป็นการสร้างความรัก ความสา...
  ia
 • เชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวเกษตรศาสตร์ [12/01/2015]
  • ขอเชิญชวนศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ทุกรุ่นร่วมงานคืนสู่เหย้า ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มข. ท่านสามารถสำรองโต๊ะได้ที่ 088-5573762หรือ 043-202368...
  ia
 • สัตวศาสตร์จัดกิจกรรม Cowboys Cup 2014 [09/01/2015]
  • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมาภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Cowboys Cup 2014 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Soccer Cube กังสดาน โดยเป็นกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2, 3, 4 ระดับบัณฑิตศึกษา และทีมบุคลากรของภาควิชาฯ ทั้งชายและหญิง ซึ่งกิจกรรมนี้มีนักศึกษาและบุคคลากรเข้าร่วมกว่า 250 คน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดงานเกษตรสัมพันธ์ (งานปีใหม่) ประจำปี 2558 [08/01/2015]
  • เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานเกษตรสัมพันธ์ (งานปีใหม่) ประจำปี 2558 กิจกรรมภายในงานเริ่มจากการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี โดยการแบ่งบุคลากรออกเป็น 2 สี คือทีมสีเขียว และทีมสีอิฐ ร่วมแข่งขันกีฬา 3 ชนิดกีฬา คือ แชร์บอล วิ่งเปรี้ยวซุปเปอร์แมน และฟุตบอล ผลการแข่งขันทีมที่ชนะคะแนนรวม คือ ทีมสีเขียว ต่อมาเมื่อเวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ประธานในงาน กล่าวเปิดงานเกษตรสัมพันธ์ (งานปีใหม่) ประจำปี 2558 กล่าวอวยพรปีใหม่ และมอบบทเพลงใน...
  ia
 • สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ เตรียมนักศึกษาพร้อมสู่ตลาดงานอาชีพ [08/12/2014]
  • นักศึกษาสาขาพืชสวนเตรียมความพร้อมเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ สร้างความมั่นใจในการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการต่างๆ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2557 โดย อาจารย์ ดร.ดนุพล เกษไธสง อาจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี อาจารย์ ดร.รำไพ นามพิลา และนางสาวธิติมา สุภา สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงาน ให้นักศึกษาสาขาพืชสวน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 70 คน เข้...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีขอขมาองค์พระพุทธชินราช ก่อนทำการบูรณะที่ประดิษฐาน [03/12/2014]
  • เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นำบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ทำพิธีขอขมาองค์พระพุทธชินราช ก่อนทำการบูรณะที่ประดิษฐาน เนื่องจากศาลาไม้ที่ประดิษฐานองค์พระพุทธชินราชเกิดการชำรุดผุพัง ประกอบกับพื้นฐานคอนกรีตไม่ได้ระดับทำให้มีน้ำท่วมขังในหน้าฝน และระบบโคมไฟแสงสว่างโดยรอบศาลาชำรุด และจะจัดสร้างฉากหลังในศาลาประดิษฐานเพื่อเพิ่มความสวยงามน่าเคารพบูชา โดยประมาณการค่าใช้จ่ายประมาณ 137,600 บาท ทางคณะฯ จึงใคร่ขอบอกบุญมายังบุคลากร ข้าราชการบำนาญ นักศ...
  ia
 • สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีกับงาน 50 ปี สัตวศาสตร์มอดินแดง [03/12/2014]
  • เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้จัดงาน "คืนสู่เหย้า 50 ปีสัตวศาสตร์มอดินแดง" ขึ้น โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ ช่วงเช้ามีกิจกรรมการเสวนาเหลียวหลังแลหน้า 50 ปีสัตวศาสตร์มอดินแดง ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมพี่น้องกินลม..ชมฟาร์ม และช่วงเย็นเป็นกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์และประมูลของระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนสัตวศาสตร์ และเพื่อบริจาคเข้าสู่สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ โดยในกิจกรรมนี้มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมกว่า 450 คน ตลอดทั้งมีค...
  ia
 • เชิญร่วมงานคืนถิ่นคาวบอยส์ 50 ปีสัตวศาสตร์ [19/11/2014]
  • ขอเชิญศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงาน 50 ปี สัตวศาสตร์มอดินแดง โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคาร 50 ปี สัตวศาสตร์ หากท่านใดสนใจเข้าร่วมติดต่อได้ที่ อ.อนุสรณ์ เชิดทอง (AG38) โทร 083-2877374...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557 [07/11/2014]
  • เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557 มข. ซึ่งในปีนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดขบวนแห่ และ และได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงขนาดเล็ก ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ณ ริมบึงสีฐาน และหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดงานงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 [30/09/2014]
  • เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดงานงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวแสดงความรู้สึกและมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ต่อมาได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์ ดร.กัณหา บุญพรหมมา กล่าวต้อนรับผู้เกษียณอายุราชการและกล่าวแสดงความรู้สึก อาจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ ผู้แทนสายผู้สอน นา...
  ia
 • พิธีไหว้ครูสาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2557 [22/09/2014]
  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ ต้องการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านหนึ่ง ที่มีความสำคัญมาก คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจน มีความกตัญญูรู้คุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีบุญคุณ สาขาพืชไร่ ตระหนักถึงความสำคัญ ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ การวิจัย และการใช้ชีวิตที่ดีแล้ว สังคมไทย ยังคงต้องการคนดี มีคุณธรรม ออกไปรับใช้สังคม เพื่อให้สังคมไทยมีคุณภาพที่ดี อย่างยั่งยืนดังนั้น จึงมีการจัดกิจกรรมโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น ณ ห้องประชุม 5101 อาคาร 5 คณะเก...
  ia
 • กิจกรรมไหว้ครูสาขากีฏวิทยาประจำปี 2557 [04/09/2014]
  • นักศึกษาสาขากีฏวิทยาจัดงานวันไหว้ครูประจำปี 2557 ในวันที่ 4 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น ณ สาขากีฏวิทยา อาคาร 7 คณะเกษตรศาสตร์ ...
  ia
 • โครงการสัมมนาส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 14 [13/08/2014]
  • เมื่อวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ภาควิชาสัตวศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการ “สัมมนาส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 14” ขึ้น ณ ห้องสัมมนาภาควิชาสัตวศาสตร์และสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรม เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี รองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการในปีที่ 14 นี้ พร้อมคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ...
  ia
 • เชิญร่วมงาน คืนถิ่น COWBOY 50 ปี สัตวศาสตร์มอดินแดง [09/07/2014]
  • ขอเชิญศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงาน "คืนถิ่น COWBOY 50 ปี สัตวศาสตร์มอดินแดง" โดยจะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ อาคาร 50 ปีสัตวศาสตร์ (ติดหมวดกระต่าย) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: คุณสมโชค สมัครประโคน สัตวศาสตร์รุ่นที่ 31 โทร. 0841541719 อ.อนุสรณ์ เชิดทอง สัตวศาสตร์รุ่นที่ 38 โทร. 0832877374 หรือกลุ่ม Line: Animal Science KKU...
  ia
 • ร่วมทำบุญ-รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสประจำสาขากีฏวิทยา ประจำปี 2557 [22/04/2014]
  • นักศึกษาและคณาจารย์ประจำสาขากีฏวิทยาได้จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยประจำปี 2557 ในวันที่ 10 เมษายน 2557 โดยเริ่มจากกิจกรรมเลี้ยงเพลพระจำนวน 9 รูปเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จากนั้นได้มีพิธีรดน้ำดำหัว อวยพรปีหใม่แก่ท่านอาจารย์อาวุโส จบท้ายด้วยการร่วมรับประทานอาหารกลางวัน อิ่มบุญและอิ่มท้องไปด้วยกัน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557 [11/04/2014]
  • เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557 ขึ้น ณ สนามหญ้าหน้าอาคาร AG 08 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานมีพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส และรับประทานอาหารว่างร่วมกัน ...
  ia
 • นักศึกษาเกษตร ฯ อบรม พัฒนาจิต สมาธิ เพื่อพร้อมศึกษา ปีการศึกษา 2556 [08/04/2014]
  • เมื่อวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2557 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรม พัฒนาจิต สมาธิ เพื่อพร้อมศึกษา ปีการศึกษา 2556 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 160 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาในด้านจิตใจ ให้จิตใจมีความเข้มแข็ง มีสติ และสามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุข และเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา และร่วมสร้างความดีด้วยการร่วมบริจาคโลหิตด้วย...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดงานทำบุญประจำปี 2557 [28/12/2013]
  • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์จัดงานทำบุญประจำปี 2557 เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคลให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง 8003 อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานทำบุญในครั้งนี้้เป็นจำนวนมาก...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตร ฯ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง [02/12/2013]
  • เมื่อนวันที่ 17 พฤศจิกายน 255 6ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดตกแต่งขบวนแห่เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556 ในโอกาสนี้ขบวนแห่กระทง ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวสู่อนุชนรุ่นหลังเพื่อได้ศึกษา [26/11/2013]
  • อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิธีลงแขกเกี่ยวข้าวและสู่ขวัญข้าว เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและสู่ขวัญข้าว ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและร่วมกิจกรรม มีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 นักศึกษาได้ลงแขกเกี่ยวข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ที่แปลงนาที่ใช้ฝึกงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 พร้อมกับได้นวดข้าวไว้แล้ว และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 เป็นพิธีสู่ขวัญข้าว โดยการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 9 รู...
  ia
 • นักศึกษาพืชไร่ร่วมกันเตรียมงานลงแขกเกี่ยวข้าวและสู่ขวัญข้าว [23/11/2013]
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาพืชไร่ ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ร่วมกันจัดเตรียมงานลงแขกเกี่ยวข้าวและสู่ขวัญข้าว ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 ณ แปลงฝึกงานนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 6.00 - 8.00 น....
  ia
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่และน้องชาวกีฏวิทยาประจำปี 2556 [05/10/2013]
  • นักศึกษาสาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่และน้องประจำปีขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2556 โดยมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 เป็นผู้พารุ่นน้องทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระชับความสัมพันธ์พี่น้องชาวกีฏวิทยาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น...
  ia
 • โครงการพาน้องใหม่กีฏวิทยาทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์ [05/10/2013]
  • นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และอาจารย์ สาขากีฏวิทยา นำโดย ผศ.ดร. อุบล ตังควานิช และ ดร. วิถี เหมือนวอน นำนักศึกษาในสาขาทำกิจกรรม “พาน้องใหม่กีฏวิทยาทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์” โดยกิจกรรมเริ่มจากเวลา 07.30 น. ณ. วัดป่าธรรมอุทยาน จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมหลักคือร่วมทำบุญถวายสังฆทานและบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการขนกระเบื้องเพื่อใช้ทำเป็นทางเดินภายในวัด และเสร็จสิ้นกิจกรรมในเวลา 12.00 น. ...
  ia
 • โครงการเพ้นต์รักกับน้องผู้ด้อยโอกาส [05/10/2013]
  • ทางคณาจารย์และนักศึกษาสาขากีฏวิทยาได้ร่วมจัดกิจกรรมดีดีคืนแก่สังคมกับน้องผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี ณ. บ้านเมตตา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556 โดยทางสาขาฯ ได้ทำการเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของจากบุคลากรทั้งคณะเกษตรศาสตร์ มียอดรวมจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งสิ้น 7,300 บาท รวมทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค และเครื่องนุ่งห่มอีกมาย กิจกรรมหลักในวันนั้นนอกจากการจัดเลี้ยงไอศครีมแล้วทางคณาจารย์และนักศึกษายังร่วมแรงร่วมใจสอนน้องๆผู้ติดเชื้อเพ้นต์ภาพต่างๆลงบนกระเป๋าผ้าอีกด้วย ทางสาขาฯ ต้องขอขอบพระ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2556 [03/10/2013]
  • เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2556 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ศาสตราจารย์สุขชาติ เกิดผล ประธานชมรมผู้สูงอายุ มข. กล่าวต้อนรับผู้เกษียณอายุราชการเข้าสู่ชมรมฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดงานงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 [03/10/2013]
  • เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดงานงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวแสดงความรู้สึกและมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ผู้แทนสายผู้สอน นายบุญตา ธรรมบุตร ผู้แทนสายสนับสนุน กล่าวแสดงความรู้สึก ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการของคณะเกษตรศาสตร์ ปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 17 คน เป็นคณาจารย์จำนวน 3 ท่าน และบุคลา...
  ia
 • นักศึกษาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่4 เข้าร่วมโครงการไปดู-ไปเรียน-ไปรู้-ไปคิด-ไปถาม ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 [21/08/2013]
  • เพราะความรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงห้องสี่เหลี่ยม กระดานดำ หรือเพียงหน้าจอทีวีและคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตและสื่อต่างๆจะเปิดโลกให้กว้างมากขึ้นกว่าเดิมก็ตามแต่ก็ยังไม่อาจเทียบกับการเดินทางไปดู-ไปเรียน-ไปรู้-ไปคิด-ไปถาม ณ สถานที่จริง ด้วยเหตุนี้ภาควิชาสัตวศาสตร์จึงได้จัดโครงการ "ไปดู-ไปเรียน-ไปรู้-ไปคิด-ไปถาม" ขึ้นเมื่อวันเสาร์-อาทิตยืที่ 17-18 สิงหาคม 2556 โดยมีอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ ในการนี้ได้เดินทางไปทัศนศึกษายัง ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ น...
  ia
 • นศ.คณะเกษตรฯ มข.รับทุนเรียนดี เกียรติบัตรและเชิดชูเกียรติในวันไหว้ครู [14/06/2013]
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนบนอบ และระลึกถึงบุญคุณของครู-อาจารย์ มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสาน ขนบธรรมประเพณีอันดีงามของไทย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกศิษย์ กับครู-อาจารย์ และสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธี มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 7011 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากคณาจารย์และน...
  ia
 • คณบดีร่วมงานอุปสมบทอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ [21/04/2013]
  • เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมพิธีอุปสมบท ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ ณ วัดโพธิ์ทอง อ.โพนพิสัย จ.สกลนคร เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย...
  ia
 • กิจกรรมรดน้ำไว้ผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์ [12/04/2013]
  • วันที่ 10 เมษายน 2556 เมื่อเวลา 09.00-10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมรดน้ำไหว้ผู้ใหญ่ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคาร AG 08 ซึ่งเป็นเพณีของไทยอันสืบเนื่องมาจากประเพณีสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่แสดงออกถึงความเคารพนบน้อมต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือ และผู้ที่มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญู พร้อมกับการขอขมา และขอรับพรเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองเนื่องในวันสำคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่หรือวันสงกรานต์ของไทยในเดือนเมษายน...
  ia
 • คณบดี เปิดงานมหกรรมแข่งขันทำอาหารจากไก่พื้นเมือง [01/02/2013]
  • วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท เอส เอฟ ขอนแก่น จำกัด จัดมหกรรมแข่งขันการทำอาหารจากไก่พื้นเมือง ประจำปี 2556 ณ บริเวณอาคารจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณะบดีคณะเกษตรศษาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ และคุณประยุทธ ศรีวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เอฟ ขอนแก่น จำกัด เป็นผู้มอบโล่รางวัล ...
  ia
 • เปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน อาหารปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน” [26/01/2013]
  • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน อาหารปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน” โดยนายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี มีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศ...
  ia
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดงานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2556 [25/01/2013]
  • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ จัดงานวันโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2556 กำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นเวลา 10 วัน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในเนื้อที่ทั้งสิ้นจำนวน 60 ไร่ ภายใต้คำขวัญการจัดงานที่ว่า “โคเนื้อ-กระบือไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” และกำหนดจัดพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปภายในบริเวณอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่ากา...
  ia
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2556 อย่างยิ่งใหญ่ [25/01/2013]
  • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2556 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความร่วมมือในการจัดงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์กระทรวงศึกษาธิการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลนครขอนแก่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัท ห้างร้านที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตรและหน่วยงานภาคเอกชนกว่า 15 แห่ง...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 [19/01/2013]
  • ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมอบหมายให้ นายกัมพล ไทยโส นักวิชาการเกษตร นายธนากร เฉื่อยฉ่ำ พนักงานการประมง และ นายสมหวัง กูกขุนทด นักศึกษา พร้อมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการประมงอีกจำนวน หนึ่ง ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอน้ำพอง จัดนิทรรศการและกิจกรรมการประมง เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ณ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นิทรรศการและกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานเป็น...
  ia
 • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมทำบุญประจำปี ดึงศิษย์เก่าภาคเอกชนบรรยายพิเศษให้นักศึกษา [15/01/2013]
  • มื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ อาคารAG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ได้จัดกิจกรรมทำบุญประจำปี จัดบรรยายพิเศษโดยศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธ์และจับสลากของขวัญเนื่องในโอกาส ปีใหม่ 2556 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา เริ่มจาก กิจกรรมทำบุญประจำปี 2556 เมื่อเวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาส่งเสริมการเกษตร โดยการฟังธรรมและถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 7 รูป โดยมีคณาจารย์ แ...
  ia
 • ศิษย์เก่า มข. รุ่น 12 รวมตัวบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันดี 12-12-12 [12/12/2012]
  • ในวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 12 ได้นัดรวมตัวกันบำเพ็ญประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่เพื่อนร่วมรุ่น นำโดย ผศ.นพ. วินัย ตันติยาสวัสดิกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยในเวลา 8.30 น. ได้นัดรวมตัวกันสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และในเวลาต่อมาได้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยโดยการปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ณ บริเวณถ...
  ia
 • ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ณ สนามกีฬากลาง มข. [06/12/2012]
  • เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวามหาราช ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพ่อของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้า...
  ia
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาของนักศึกษาเกษตร 12 สถาบัน [04/12/2012]
  • วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 08.00-10.00 น. ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ภายใต้คำขวัญ 3 ทศวรรษ 4 จอบ เกษตรเมืองแคน ดินแดนดอกคูน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-7 ธันวาคม 2555 มีพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เข้าสู่บริเวณงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อำมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน รองศ...