กิจกรรมกับศิษย์เก่า / Alumni's activities
ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับมอบทุนจากศิษย์เก่า รุ่นที่ 11 [27/09/2018]
  • เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์รุ่น 11 โดย นางระวีวรรณ สุวรรณศร รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์ นายวิริยะ จันกลิ่น นางสุณี เอกสมทราเมษฐ์ นายวชิระ แขวงโสภา นายธีระพล บันสิทธิ์ นางวิภาดา สรณารักษ์ และ บริษัท เอเอส แอสเสท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้มอบทุน ซึ่งมอบให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวกนกพร คำปัน นักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ นางสาวณัฐมล จันดา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16 [17/08/2018]
  • เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาจาก นายโอภาส ยอดแก้ว ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 24,000 บาท นายชัชวาลย์ มณีทัพ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 16 เป็นเงินจำนวน 12,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท โดยนายโอภาส ยอดแก้ว เป็นตัวแทนมอบ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวจิราพร จุ้ยพุทธา นักศึกษาชั้นปี...
  ia
 • สืบสานวัฒนธรรมไทย เชื่อมสายใยส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561 [25/04/2018]
  • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามแบบไทย พิธีทรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ และในปีนี้ทางภาควิชาฯร่วมรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัดเล่นน้ำสงกรานต์ตามแบบวิถีไทยโบราณ จากนั้นคณาจารย์และผู้อาวุโส กล่าวอวยพร แก่ผู้ร่วมงาน ได้แก่ นักศึกษาปริญญาโททั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน นักศึกษาปริญญาตรีทุกชั้นปี สร้างบรรยายกาศความอบอุ่นและชื่นมื่นเป็นกันเอง...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16 [21/12/2017]
  • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาจาก นายโอภาส ยอดแก้ว ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 24,000 บาท นายชัชวาลย์ มณีทัพ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 16 เป็นเงินจำนวน 12,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท โดยนายโอภาส ยอดแ...
  ia
 • มุฑิตาจิต รศ.ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ [30/08/2017]
  • เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิต แด่ รองศาสตราจารย์ ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ ในช่วงเช้าตามความตั้งใจของอาจารย์ประภัสสร คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้ร่วมกันรวบรวมเงินพร้อมทั้งสิ่งของที่จำเป็นเพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียน โรงเรียนคนตาบอดจังหวัดขอนแก่น หลังจากนั้นในช่วงเที่ยงได้จัดกิจกรรมให้ลูกศิษย์ได้แสดงมุฑิตาจิต แด่อาจารย์ประภัสสร พร้อมทั้งยังมีการแสดงและมอบของที่ระลึก...
  ia
 • กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ การจัดการธุรกิจฟาร์ม [18/05/2017]
  • ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในวิชา 145 373 การจัดการธุรกิจฟาร์ม ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 1 และ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 10.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อานนท์ คำวรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และ คุณ กานต์ ฤทธิ์ขจร ผู้บริหารไร่ปลูกรัก (ฟาร์มเกษตรอินทรีย์) อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี มาให้ความรู้และเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 300 คน เพื่อจุดประกายแนวคิดให้แ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า รุ่น 8 [02/04/2017]
  • เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับมอบทุนการศึกษาจาก คุณวินัย สรวัต ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่น 8 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ณ วัดป่ามหาวนาราม ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ที่พ่อปลูก ภายใต้โครงการปรับปรุงสวนกวี จุติกุล [04/11/2016]
  • เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ที่พ่อปลูก ภายใต้โครงการปรับปรุงสวนกวี จุติกุล โดยรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 200 คน ณ สวนกวี จุติกุล อุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   นายรักติ ญวนกระโทก นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. กล่าวว่า “สวนกวี จุติกุล เป็น...
  ia
 • สืบสานวัฒนธรรมไทย เชื่อมสายใยส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2559 [13/04/2016]
  • สืบสานวัฒนธรรมไทย เชื่อมสายใยส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2559 ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามแบบไทย พิธีทรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ และในปีนี้ทางภาควิชาฯร่วมรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัดเล่นน้ำสงกรานต์ตามแบบวิถีไทยโบราณ จากนั้นคณาจารย์และผู้อาวุโส กล่าวอวยพร สร้างความอบอุ่นและชื่นมื่น...
  ia
 • โครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร [12/04/2016]
  • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตรจัดโครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 40 คน ประกอบด้วย คณาจารย๋ประจำหลักสูตร ผู้บริหารระดับเกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด ผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการเกษตร ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา อาชีวศึกษา ผู้ทำงานในสถาบันการศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปัจจุบัน การสัมมนาในครั้งนี้เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและ...
  ia
 • เปิดห้องสมุดมีชีวิต คณะเกษตรศาสตร์ มข. [30/11/2015]
  • เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ (Ag’s Library Grand Openning) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะต่างๆ เข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี ค...
  ia
 • AGGE 22 พบน้อง AGGIE 49, 50, 51, และ 52 [28/11/2015]
  • เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เปิดโครงการ AGGE 22 พบน้อง AGGIE 49, 50, 51, และ 52 และกล่าวต้อนรับ AGGIE 22 ที่ได้มาเล่าประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ก้าวเข้ามาสู่คณะเกษตรศาสตร์ และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และประกอบอาชีพหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 1.คุณอุดร ส่งเสริม เจ้าของวศินฟาร์ม ผู้ส่งออกกุ้ง รายใหญ่ของประเทศ 2.คุณบุหลัน วิจิตรคุณานันท์ รองผู้อำนวยการ วิทยาเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน จ.สกลนคร 3.ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท อาจารย์ประจำค...
  ia
 • ศิษย์เก่าฯ รุ่นที่ 23 มอบอุปกรณ์ใช้ในห้องปฏิบัติการ [26/10/2015]
  • เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะเกษตรศาสตร์ ในการรับมอบอุปกรณ์ใช้ในห้องปฏิบัติการ (ใบมีดผ่าตัด) โดย นายสมศักดิ์ จารุเฉลิมรัตน์ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 23 กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่ไลน์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ได้มอบอุปกรณ์ใช้ในห้องปฏิบัติการ (ใบมีดผ่าตัด) จำนวน 70 กล่อง รวมมูลค่าประมาณ 60,000 บาท ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการมอบอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการในครั...
  ia
 • มุฑิตาจิต รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ ด้วยรักจากใจชาวส่งเสริมการเกษตร [02/09/2015]
  • เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศิษย์เก่าและศิษย์ปุัจจุบัน ได้จังานเพื่อแสดงมุฑิตาจิต รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ ภายใต้งานชื่อ ด้วยรักจากใจ ชาวส่งเสริมการเกษตร ณ ราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักและความผูกพันธ์ ต่ออาจารย์ ทั้งนี้มีผู้ร่วมงานกว่า 200 คน และในโอกาสนี้ อาจารย์ชัยชาญ ได้มอบหนังสือที่ท่านได้เขียนไว้ มอบให้แด่ผู้ร่วมงานทุกคนด้วย...
  ia
 • วันครอบครัวเกษตรมอดินแดง ปีที่ 2 [13/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 -16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการวันครอบครัวเกษตรมอดินแดง ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 7011 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวเปิดโครงการ โดยมีนักศึกษา และศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 300 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการครอบครัวเกษตรมอดินแดง ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ทุกรุ่น ให้ค...
  ia
 • ขอเชิญร่วมมุฑิตาจิต รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ [11/08/2015]
  • ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมมุฑิตาจิต รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ แทนคำขอบคุณจากใจชาวส่งเสริมการเกษตร วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล (ติดสนามบินขอนแก่น) ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043202495 ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร http://ag.kku.ac.th/Extension ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ [07/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับศิษย์เก่า ในการนี้ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และประธานอนุกรรมการฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับศิษย์เก่าและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน อันจะส่ง...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการ AG Teamwork สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 [22/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ AG Teamwork สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ต่อมาเป็นการแนะนำคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2558 คณาจารย์และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา และบรรยายเรื่อง การอนุมัติและเบิกจ่ายโครงการกิจกรรมนักศึกษา วิทยากรโ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16 และ รุ่นที่ 18 [17/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรงานบริการการศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาจาก นายโอภาส ยอดแก้ว ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท คุณมัทนา ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 18 เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท และนายสุธี สุขวนาชัยกุล ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 18 เป็นจำนวนเงิน 10,00...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมมือศิษย์เก่า บันทึก MOU โครงการ Agro Biz [09/06/2015]
  • เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ : ศูนย์เรียนรู้ทางธุรกิจการเกษตร (Agro Biz) ระหว่าง “บริษัท สุเมธ กรุ๊ป จำกัด” โดยนายสุเมธ มั่งคั่ง ประธานกรรมการบริษัท “บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ โฟร์ทีน (ประเทศไทย)จำกัด” โดย นายรักติ ญวนกระโทก ประธานกรรมการบริษัท และ “คณะเกษตรศาสตร์” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าส...
  ia
 • ชาวกีฏวิทยาร่วมทำโรงทานในงานสวดพระอภิธรรมหลวงพ่อคูณ [25/05/2015]
  • ในวันที่ 19 และ 22 พ.ค. 58 คณาจารย์ทั้งในและนอกสาขากีฏวิทยา ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าของทางสาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ได้ร่วมสร้างบุญกุศลจัดตั้งโรงทานเพื่อรองรับศิษยานุศิษย์จากทั่วประเทศที่เดินทางมากราบสรีระสังขารของหลวงพ่อค?ูณ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ที่บริเวณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเ?ษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทางสาขาได้รับเงินสมทบทุนเพื่อจัดตั้งโรงทางทั้งสิ้นจำนวน 14900 บาท มาจากบุคลากรในสาขา และนอกสาขาได้แก่ สาขาโรคพืชวิทยา สาขาประมง สาขาส่งเสริมการเกษตร สาขาพืชสวน สาขาสัตวศาสตร์ ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ เชิญวิทยากรภายนอกบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านโรคพืช [27/04/2015]
  • เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 สาขาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “การเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านโรคพืช” วิทยากรโดย คุณรภีพร หีบแก้ว ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 30 ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักโรคพืช บริษัทไบเออร์ ครอปซายน์ ประเทศสิงคโปร์ บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพโรคพืช” และ “คุณสมบัติของนักโรคพืชในการทำงานระดับนานาชาติ” ณ สาขาโรคพืชวิทยา อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ท มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   รศ.ด...
  ia
 • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมโครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี และโครงการ ที่ปรึกษาพบนักศึกษา (Happy Hour) ประจำปี 2558 [25/04/2015]
  • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เชื่อมสายใยส่งเสริมการเกษตรขึ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ดำเนินการโดยคณะกรรมการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี ประจำปีของภาควิชาส่งเสริมการเกษตร และโครงที่ปรึกษาพบนักศึกษา (Happy Hour) มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมปรเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และเชื่อมความสัมพันธ์ พี...
  ia
 • เชิญร่วมงานมุทิตาจิต 84 ปี รศ.ดร. กวี จุติกุล [16/04/2015]
  • ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมงานมุฑิตาจิต รองศาสตราจารย์ ดร.กวี จุติกุล อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ในวาระที่ท่านมีอายุครบ 84 ปี คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าทุกรุ่น ท่านใดที่มีความประสงค์เข้าร่วมงานสามารถติดต่อได้ที่สมาคมฯ เบอร์โทร. 043-202368, (มือถือ) 0885573762 ...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ [30/01/2015]
  • เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการฯ รับมอบทุนการศึกษาจากคุณคชวัฒน์ และคุณชัชฎากร ชื่นบุญ ซึ่งนำมามอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

   คุณคชวัฒน์ ชื่นบุญ เป็นศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันทำงานอยู่ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตร โดยคุณคชวัฒน์นั้นมีความยินดีที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนใจที่จะศึกษาทางด้านเก...
  ia
 • เชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวเกษตรศาสตร์ [12/01/2015]
  • ขอเชิญชวนศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ทุกรุ่นร่วมงานคืนสู่เหย้า ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มข. ท่านสามารถสำรองโต๊ะได้ที่ 088-5573762หรือ 043-202368...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 [06/12/2014]
  • เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 โครงการครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษาแต่ละคนได้นำเสนอข้อมูลการสัมมนาที่ได้ศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตรที่หลากหลาย รวมทั้งได้รับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากองค์กรภายนอกที่ปฏิบัติงานเกี่ย...
  ia
 • สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีกับงาน 50 ปี สัตวศาสตร์มอดินแดง [03/12/2014]
  • เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้จัดงาน "คืนสู่เหย้า 50 ปีสัตวศาสตร์มอดินแดง" ขึ้น โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ ช่วงเช้ามีกิจกรรมการเสวนาเหลียวหลังแลหน้า 50 ปีสัตวศาสตร์มอดินแดง ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมพี่น้องกินลม..ชมฟาร์ม และช่วงเย็นเป็นกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์และประมูลของระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนสัตวศาสตร์ และเพื่อบริจาคเข้าสู่สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ โดยในกิจกรรมนี้มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมกว่า 450 คน ตลอดทั้งมีค...
  ia
 • เชิญร่วมงานคืนถิ่นคาวบอยส์ 50 ปีสัตวศาสตร์ [19/11/2014]
  • ขอเชิญศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงาน 50 ปี สัตวศาสตร์มอดินแดง โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคาร 50 ปี สัตวศาสตร์ หากท่านใดสนใจเข้าร่วมติดต่อได้ที่ อ.อนุสรณ์ เชิดทอง (AG38) โทร 083-2877374...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบทุนการศึกษา และเงินสนับสนุนกิจกรรม จากศิษย์เก่า คณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 21 [11/11/2014]
  • เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบทุนการศึกษา และเงินสนับสนุนกิจกรรม จาก นายรักติ ญวนกระโทก กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก เอ็กเซคคิวทีฟ จำกัด ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 21 โดยนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท และ สมาชิกค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร (อสก.) เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมค่าย อสก. จำนวน 20,000 บาท ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอ...
  ia
 • ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์มอบทุนฯ ให้น้อง [10/11/2014]
  • เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์ รุ่นที่ 38 คือ นางสาวจิลาพร ทองสุทธิ์ และนายธีรพงษ์ พิบูลย์ ได้เข้ามอบทุนการศึกษา จำนวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3,4 ของภาควิชาฯ โดยในกิจกรรมนี้ มีหัวหน้าภาควิชาฯ รองหัวหน้าภาควิชาฯ และกรรมการบริหาร เป็นผู้ร่วมรับมอบในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในนามของภาควิชาฯ ใคร่ขอขอบคุณศิษย์เก่าทั้งสอง และขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและครอบครัวสืบไป...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบโต๊ะม้าหินอ่อนจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 44 [27/10/2014]
  • เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้รับมอบโต๊ะม้าหินอ่อนจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 44 จำนวน 15 ชุด เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปใช้ในการนั่งพักผ่อน อ่านหนังสือตลอดจนนั่งรับประทานอาหารและร่วมกิจกรรมคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า รุ่นที่ 44 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างเพื่อนร่ว...
  ia
 • ประชุมเตรียมงาน 50 ปีสัตวศาสตร์ [18/09/2014]
  • เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์กว่า 20 รุ่น และฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้ประชุมเตรียมงาน 50 ปี สัตวศาสตร์มอดินแดง โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคาร 50 ปี สัตวศาสตร์ หากท่านใดสนใจเข้าร่วมติดต่อได้ที่ อ.อนุสรณ์ เชิดทอง (AG38) โทร 083-2877374...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบรถตัดหญ้าชนิดนั่งขับ จากศิษย์เก่า รุ่นที่ 13 [09/09/2014]
  • เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ได้รับมอบรถตัดหญ้า ชนิด 4 ล้อ ชนิดนั่งขับ ขนาดเครื่อง 12.5 แรงม้า สามารถปรับเกียร์เดินหน้าได้ 5 ระดับ ถอยหลัง 1 ระดับ จากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 13 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย ตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นที่ 13 เป็นผู้มอบ ณ สนามหญ้าหน้าอาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครื่องตัดหญ้าดังกล่าว เป็นเครื่องตัดหญ้าที่มีประสิทธิภาพในกา...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2557 [08/09/2014]
  • เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 13.00 – 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2557 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ภายในพิธีประกอบด้วย การรับชมวีดีทัศน์ ชื่นชมพระคุณครู การกล่าวชื่นชมพระคุณครู โดยตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 3 – 4 การกล่าวชื่นชมพระคุณครู โดยตัวแทนศิษย์เก่า นายประกาศิต ดวงพาเพ็ง ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 45 อดีตนักศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ ประจำปี 2554 ตัวแทนนักศึกษาขึ้นบทสวดไหว้ค...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการวันครอบครัวเกษตรศาสตร์ 2557 [13/08/2014]
  • เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 12.30 – 17.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการวันครอบครัวเกษตรศาสตร์ 2557 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและแนะนำศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีศิษย์เก่าร่วมกล่าวแสดงความภาคภูมิใจ และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนเกษตรศาสตร์ มข. ให้แก่น้องๆ เกษตรศาสตร์ รุ่น 51 ด้วย โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสร้างแรงบันดาลใจแก่น้องที่เข้ามาเรียนที่คณะเกษตรศาสตร์ อ...
  ia
 • เชิญร่วมงาน คืนถิ่น COWBOY 50 ปี สัตวศาสตร์มอดินแดง [09/07/2014]
  • ขอเชิญศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงาน "คืนถิ่น COWBOY 50 ปี สัตวศาสตร์มอดินแดง" โดยจะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ อาคาร 50 ปีสัตวศาสตร์ (ติดหมวดกระต่าย) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: คุณสมโชค สมัครประโคน สัตวศาสตร์รุ่นที่ 31 โทร. 0841541719 อ.อนุสรณ์ เชิดทอง สัตวศาสตร์รุ่นที่ 38 โทร. 0832877374 หรือกลุ่ม Line: Animal Science KKU...
  ia
 • แสดงความยินดีกับนายกสมาคมศิษย์เก่าคนใหม่ [19/02/2014]
  • เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่าน สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้มีพิธีส่งมอบงานให้กับนายกสมาคมฯ คนใหม่ คือ ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ซึ่งมีผู้ร่วมแสดงความยินดี อาทิ ผศ.ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน ผศ.ดร.พลัง สุริหาร ร่วมแสดงความยินดีด้วย...
  ia
 • กิจกรรม 50 กีฏสัมพันธ์ [17/12/2013]
  • เนื่องด้วยสาขาวิชากีฏวิทยาร่วมกับศิษย์ปัจจุบัน ได้จัดงานคืนสู่เหย้าชาวกีฏวิทยาภายใต้ชื่อ 50 กีฏสัมพันธ์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ลานเรียนรู้หมวดหม่อนไหม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์ที่จบไปแล้วแต่ละรุ่นและศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ของสาขาฯ...
  ia
 • ภาควิชาประมง จัดกิจกรรม วันคืนสู่เหย้าชาวประมง มข. ครั้งที่ 1 [18/11/2013]
  • ขอเชิญศิษย์เก่าประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกรุ่น เข้าร่วมกิจกรรม "วันคืนสู่เหย้าชาวประมง มข. ครั้งที่ 1" เนื่องในโอกาสที่ภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 และได้ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ออกสู่สังคมและทำงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการประมงมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอันยาวนาน กว่า 20 ปี ซึ่งล้วนแต่เป็นความภาคภูมิใจต่อภาควิชาประมงทุกคน ในโอกาสอันดีนี้ ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “วันคืนสู่เหย้าชาวประมง มข. ครั้งที่ 1” ข...
  ia
 • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตรร่วมกับชมรมศิษย์เก่าส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมงานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าส่งเสริมการเกษตร [28/10/2013]
  • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตรร่วมกับชมรมศิษย์เก่าส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรม "งานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าส่งเสริมการเกษตร" ขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายประสาน ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลือนักศึกษาและสังคมในลักษณะต่างๆ ต่อไปซึ่งกิจกรรมที่สำคัญที่เกิดขึ้นอันได้แก่ กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ "บทบาทของการส่งเสริมการเกษตรในการก้าวเข้าสู่ AEC" ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. ณ ...
  ia
 • ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นายอนันต์ ลิลา รับตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร [18/10/2013]
  • ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ นายอนันต์ ลิลา เป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซี่งนายอนันต์ ลิลา จบการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บันฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2520 เป็นศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์รุ่น 12 การได้รับโปรดเกล้าครั้งนี้ นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะเกษตรศาสตร์ เป็นที่ภาคภูมิใจ แสดงให้เห็นความพากเพียร และแสดงถึงความเป็นบุคคลคุณภาพ และเป็นแบบอย๋างที่ดี ให้กับพวกเราชาวคณะเกษตรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ...
  ia
 • วันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าส่งเสริมการเกษตร [11/10/2013]
  • ขอเชิญศิษย์เก่าส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรม "วันคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าส่งเสริมการเกษตร" เนื่องในโอกาสที่ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก่อตั้งและดำเนินภารกิจด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจนผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ออกไปปฏิบัติงานรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล้วนแต่เป็นความภาคภูมิใจต่อภาควิชาส่งเสริมการเกษตรทุกคน ในโอกาสอันดีนี้ ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และชมรมศิษย์เก่าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “งานวันค...
  ia
 • ศิษย์เก่าร่วมสอนและแนะแนวเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 [07/10/2013]
  • ทางสาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการศิษย์เก่าร่วมสอนและแนะแนวเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชาพืชไร่ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจได้เรียนรู้ประสบการณ์และทัศนคติของการทำงานจากประสบการณ์จริงของรุ่นพี่ที่จบและทำงานแล้ว ได้แนวคิดเพื่อเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์งานและก่อนทำงาน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีกันระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่แต่ละชั้นปีกับศิษย์เก่าที่จบไปแล้ว ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ รวมใจปลูกกัลปพฤกษ์เป็นสักขี 50 ปี เกษตรศาสตร์ มข. [03/10/2013]
  • เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ “รวมใจปลูกกัลปพฤกษ์เป็นสักขี 50 ปี เกษตรศาสตร์ มข.” ณ บริเวณถนนระหว่างแปลงหญ้าอาหารสัตว์ และแฝลตป่าดู่ หมู่บ้านสีฐาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมปลูกต้นกัลปพฤกษ์ในครั้งนี้ด้วย...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์นำทีมผู้บริหารภาค-สาขาวิชาประชุมความร่วมมือ 50 ปี KKU-RUA และเยี่ยมศิษย์เก่า [27/09/2013]
  • เมื่อวันที่ 22-24 กันยายนที่ผ่านมา รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารภาควิชาและสาขาวิชา ได้แก่ รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร, รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร, รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์, รศ.ดร.สมพงษ์ ดุลยจินดาชบาพร หัวหน้าภาควิชาประมง, รศ.วิทยา ตรีโลเกศ หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร, ผศ.ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ผู้ประสานงานสาขาโรคพืช, รศ.ดร.วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ ผู้ประสานงานสาขากีฏวิทยา, รศ.ดร.ส...
  ia
 • งานกอล์ฟครบรอบ 50 ปี เกษตรศาสตร์ มข. [10/09/2013]
  • เนื่องด้วยสมาคมศิษย์เก่าฯ กำหนดจัดงานกอล์ฟครบรอบ 50 ปี เกษตรศาสตร์ มข. ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เป็นทุนสนับสนุนการศึกษา และเพื่อสมทบสร้างสถาปัตยกรรมรำลึกเกษตรศาสตร์ 50 ปี จึงเรียนเชิญศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมและช่วยประชาสัมพันธ์งานให้ได้ทราบทั่วกัน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า รุ่น 11 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ [26/06/2013]
  • เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 รองศาสตราจารย์ ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า รุ่น 11 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เป็นเงินรวมจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดย มี รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคพืชวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร เป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ซึ่งรานนามผู้มอบทุนมีดังนี้ 1. คุณดุสิต โค...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.จัดพี่ศิษย์เก่าสอนน้องนักศึกษา สู่ตลาดงานภาคธุรกิจยางพารา [13/02/2013]
  • สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม โครงการพี่สอนน้อง แนะแนว และเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงานด้านพืชไร่ ครั้งที่ 2: ยางพารา เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ก่อนทำงานจริง ได้เพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับ ยางพารา เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานกับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพืชดังกล่าว เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่สนใจได้เรียนรู้ประสบการณ์ และทัศนคติของการทำงาน จาก...
  ia
 • วันงานคืนสู่เหย้าเกษตรศาสตร์ มข. ประจำปี 2556 [11/02/2013]
  • ***เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้จัดงาน "วันคืนสู่เหย้าเกษตรศาสตร์ มข. ประจำปี 2556" ณ สนามหญ้าหน้าอาคาร 1 คณะเกษตรศาสตร์ มข. ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าเกษตร มข.รุ่น 6, 16, 26,36 ในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานดังกล่าว โดยในช่วงเช้าได้มีการทำพิธีทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ หลังจากถวายภัตตาหารเพลและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับศิษย์เก่าผู้ล่วงลับแล้ว ก็ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน *****นอกจากนี้ในงานวันเดียวกันของช่วงกล...
  ia
 • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมทำบุญประจำปี ดึงศิษย์เก่าภาคเอกชนบรรยายพิเศษให้นักศึกษา [15/01/2013]
  • มื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ อาคารAG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ได้จัดกิจกรรมทำบุญประจำปี จัดบรรยายพิเศษโดยศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธ์และจับสลากของขวัญเนื่องในโอกาส ปีใหม่ 2556 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา เริ่มจาก กิจกรรมทำบุญประจำปี 2556 เมื่อเวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาส่งเสริมการเกษตร โดยการฟังธรรมและถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 7 รูป โดยมีคณาจารย์ แ...
  ia
 • ศิษย์เก่า มข. รุ่น 12 รวมตัวบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันดี 12-12-12 [12/12/2012]
  • ในวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 12 ได้นัดรวมตัวกันบำเพ็ญประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่เพื่อนร่วมรุ่น นำโดย ผศ.นพ. วินัย ตันติยาสวัสดิกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยในเวลา 8.30 น. ได้นัดรวมตัวกันสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และในเวลาต่อมาได้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยโดยการปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ณ บริเวณถ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2555 [12/11/2012]
  • สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2555 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากผู้แทนพระองค์ ในวันพระราชทานปริญญาบัตร และผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ จะเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพิธีบัณฑิตมุทิตาสถาบัน วันซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร และผู้ที่ได้รับการคัดเลือก รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่ ศ.พญ.รัตนวดี ณ นคร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอน...