ความร่วมมือกับชุมชน/องค์กรท้องถิ่น / Community relations
ia
 • ส่งมอบป้ายฟาร์มเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น [15/12/2018]
  • เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง เพื่อส่งเสริมตลาดท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งมอบป้ายฟาร์มเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55และถ่ายทำวิดิโอชุดความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ อยู่ 3 ราย ได้แก่ นายอินตา สุขโนนทอง นายนิพนต์ ไชยะเ...
  ia
 • โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ถ่ายทำวิดิโอและสัมภาษณ์ เกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ มข ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง [30/11/2018]
  • เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง เพื่อส่งเสริมตลาดท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำวิดีโอของเกษตรกรต้นแบบที่เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ มข ได้แก่ บ้านนายอินตา สุขโนนทอง และนายสะอาด อุชพันธ์ พร้อมทั้งบ้านนางละมัย น้อยคูณ ซึ่งมีการจัดกา...
  ia
 • ส่งมอบตู้ฟักไข่ ให้เกษตรกรต้นแบบ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น [31/08/2018]
  • เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อส่งเสริมตลาดท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อทำส่งมอบตู้ฟักไข่ ให้กับเกษตรกรต้นแบบในการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ มข ณ บ้านนายอินตา สุขโนนทอง และติดตามการเลี้ยงไก่ของเกษตรกรต้นแบบ 3 ราย ได้แก่ นายอินตา ส...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตพริกปลอดภัย [18/07/2018]
  • ศาสตราจารย์ ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร รองศาสตราจารย์ ดร. สังคม เตชะวงค์เสถียร ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์ พร้อมด้วย ทีมวิจัยโครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน และทีมวิจัยศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตพริกปลอดภัย” แก่กลุ่มแปลงใหญ่พริก ในเขตพื้นที่สามจังหวัดของภาคอีสาน และภาคเหนือ คือจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดแพร่ จัดโดย สำนักงา...
  ia
 • ส่งมอบกุ้งก้ามกรามและปล่อยกุ้งลงสู่บ่ออนุบาล ณ ตำบลทุ่งโป่ง [06/07/2018]
  • เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์น้ำ กิจกรรมการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ส่งมอบพันธุ์กุ้งก้ามกราม ให้กับบ่อสาธารณะหมู่1และหมู่5

   หลังจากส่งมอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามกับผู้นำชุมชนแล้วนั้น ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว...
  ia
 • การถ่ายทอดวิธีการการเพาะชำกล้าอ้อย ณ ทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น [03/07/2018]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการจัดการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง และคณะ ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดวิธีการการเพาะชำกล้าอ้อย สายพันธุ์สุพรรณบุรี ๕๐ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงกา...
  ia
 • ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณลักษณะพิเศษ ประจำฤดูกาลผลิต 2561 ณ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น [12/06/2018]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวคุณลักษณะพิเศษเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน หัวหน้าโครงการ จากภาควิชาพืชศาสตร์ฯ สาขาพืชไร่ พร้อมทั้งคณะผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

   โดยมีวัตถุประสงค์...
  ia
 • นักศึกษาอินโดนีเซีย ลงพื้นที่ทุ่งโป่ง เพื่อทำวัคซีนไก่ประดู่หางดำ มข55 [12/05/2018]
  • เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซียและทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อทำวัคซีนนิวคลาสเซิล วัคซีนฝีดาษและวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ มีรายละเอี...
  ia
 • ส่งมอบลูกไก่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงเชิงพาณิชย์ ณ ตำบลทุ่งโป่ง [06/04/2018]
  • เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อส่งเสริมตลาดท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อส่งมอบลูกไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ มข.55 จำนวน ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์ จำนวน 2 ราย และไก่ซ่อมเสริมให้เกษตรกรอีก 15 ราย ดังนี้

   นายอินตา สุขโนนทอง ...
  ia
 • ประเมินราคาโคขุน ณ ตำบล ทุ่งโป่ง เพื่อทำการจำหน่าย [06/04/2018]
  • เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการโคหลุมให้เป็นเงินออมพร้อมเก็บดอกเบี้ยรายเดือน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ได้ลงพื้นที่ ลงพื้นที่ประเมินราคาโคขุนเพื่อทำการจำหน่ายจำนวน 9 ตัว ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ราย ดังนี้

   จากการประเมินราคาและได้สอบถามเกษตรกรทั้ง 4 ราย พบว่าเกษตรกรมีความพร้อมที่จะจำหน่ายโคขุน โดยราคาโคเก...
  ia
 • สรุปบทเรียนข้าวโพดก่ำหวาน ต.ทุ่งโป่ง [05/04/2018]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดจากนวัตกรรมพันธุ์พืช ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร หัวหน้าโครงการการผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดจากนวัตกรรมพันธุ์พืช พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นพูดคุยกั...
  ia
 • อบรมแปรรูปขนมนางเล็ดและแปรรูปกระยาสารท ณ ต.ทุ่งโป่ง [31/03/2018]
  • เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดย ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการ ได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปขนมนางเล็ด(ข้าวแต๋น)และการแปรรูปกระยาสารท อาจารย์นภาพร ก้อนมณี ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อจัดอบรมการแปรรูปขนมนางเล็ด(ข้าวแต๋น)และการแปรรูปกระยาสารท ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร...
  ia
 • ตรวจประเมินGAP ทุ่งโป่ง ครั้งที่2 [20/03/2018]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าปลอดภัยและความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งมีเกษ...
  ia
 • ร่วมวางแผนและข้อตกลงการจำหน่าย ข้าวโพดก่ำหวาน ณ ทุ่งโป่ง [13/03/2018]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดจากนวัตกรรมพันธุ์พืช ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร หัวหน้าโครงการการผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดจากนวัตกรรมพันธุ์พืช พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นพูดคุยก...
  ia
 • วางแผนเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชิงธุรกิจของ เกษตรกรก้าวหน้า ตำบลทุ่งโป่ง [10/03/2018]
  • เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย อาจารย์ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในเฟสที่ 2 ที่เป็นเกษตรกรก้าวหน้าจำนวน 3 ราย โ...
  ia
 • ติดตามการเจริญเติบโตโคขุนของ ตำบลทุ่งโป่ง [09/03/2018]
  • เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของโคขุนก่อนจำหน่าย จำนวน 9 ตัว ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ราย จากการลงติดตามดูโคขุนของเกษตรกรพบว่าโคขุนของ เกษตรกร 2 ราย ได้แก่ นางสุพัฒว์ ว่องไว และนางบุญส่ง ศรีทุมมา มีการเจริญเติบโตดี...
  ia
 • ติดตามการเจริญเติบโตของถั่วลิสง ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จขอนแก่น [01/03/2018]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวคุณลักษณะพิเศษเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน ลงพื้นที่ เพื่อติดตามการเจริญเติบโตในระยะออกดอกของถั่วลิสง โดยได้นำเมล็ดถั่วลิสงมาเผยแพร่สายพันธ์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อปลูกเป็นพืชบำรุงดิน...
  ia
 • ส่งมอบเครื่องหีบน้ำอ้อย และทดสอบรสชาติอ้อยคั้นน้ำของกลุ่มเกษตรกร ตำบลทุ่งโป่ง [28/02/2018]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการผลิตอ้อยคั้นน้ำเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง ลงพื้นที่ เพื่อส่งมอบเครื่องหีบน้ำอ้อย จำนวน ๑ เครื่อง ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยคั้นน้ำ พร้อมทั้งสาธิตการใช้เครื่องหีบน้ำอ้อย และป...
  ia
 • สุ่มชั่งน้ำหนักปลาก่อนจำหน่ายของเกษตรกรทุ่งโป่ง [20/02/2018]
  • เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อสุ่มชั่งน้ำหนักปลาของเกษตรกรที่มีความประสงค์จะทำการขายปลาเชิงพาณิชย์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายสวาท ไกรยะวงศ์ และนายบุญศรี ต้นโลห์ ลงพื้นที่สุ่มชั่งปลาในบ่อของนายสวาท ไกรยะวงศ์ ปรากฏว่า ทำการส...
  ia
 • ประชุมเกษตกรผู้เลี้ยงปลาที่ต้องการขายปลายกบ่อ ณ ต.ทุ่งโป่ง [19/02/2018]
  • ข่าว : โครงการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม ลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกร เรื่องการขุนปลาขาย ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 19 กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับเกษตรกรที่มีความปร...
  ia
 • ติดตามต้นทุนข้าวเมล็ดพันธุ์ [02/02/2018]
  • เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนสำหรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี สุริยะ และอาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาว...
  ia
 • ดูงานฟาร์มไก่พื้นบ้าน(ต่อศักดิ์ฟาร์ม) อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด [27/01/2018]
  • เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล ทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเจ้าหน้าที่ปิดทองหลังพระฯ ได้ไปศึกษาดูงานที่ฟาร์มคุณต่อศักดิ์ ...
  ia
 • สุ่มตรวจติดตามแปลงข้าวโพดก่ำหวาน ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น [25/01/2018]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดจากนวัตกรรมพันธุ์พืช ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รศ.ดร.พลัง สุริหาร หัวหน้าโครงการ จากภาควิชาพืชศาสตร์ฯ สาขาพืชไร่ ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามแปลงข้าวโพดก่ำห...
  ia
 • ทำวัคซีนอหิวาห์ไก่ ต.ทุ่งโป่ง [20/01/2018]
  • เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อทำวัคซีนอหิวาห์ไก่ พร้อมทั้งทำการถ่ายพยาธิภาย...
  ia
 • เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวธัญสิรินพร้อมเผยแพร่ที่ทุ่งโป่ง [11/01/2018]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวคุณลักษณะพิเศษเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน หัวหน้าโครงการ จากภาควิชาพืชศาสตร์ฯ สาขาพืชไร่ พร้อมทั้งคณะผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
   ...
  ia
 • ลงสุ่มชั่งน้ำหนักปลาประจำเดือนธันวาคม ณ ทุ่งโป่ง [08/01/2018]
  • เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อสุ่มชั่งน้ำหนักปลาของเกษตรกรจำนวน 10 ราย บ่อสาธารณะ 1 บ่อ ในการสุ่มครั้งนี้พบกุ้งก้ามกรามอยู่ 2 บ่อ คือบ่อของนางพรทิพย์ บุดดา และบ่อสาธารณะหมู่ 3 ทั้งนี้อาจารย์เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว ได้ให้ค...
  ia
 • เริ่มฤดูกาลผลิต ข้าวโพดก่ำหวาน ที่ทุ่งโป่ง [26/12/2017]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดจากนวัตกรรมพันธุ์พืช ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รศ.ดร.พลัง สุริหาร หัวหน้าโครงการ จากภาควิชาพืชศาสตร์ฯ สาขาพืชไร่ พร้อมทั้งคณะผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อประชุมเกษตรกรที...
  ia
 • ส่งมอบที่ตากไม้ดอกกินได้ในผู้สูงอายุ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น [25/12/2017]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพาณิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.ภานุพล หงษ์ภักดี หัวหน้าโครงการ จากภาควิชาพืชศาสตร์ฯ สาขาพืชสวน พร้อมทั้งคณะผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อ...
  ia
 • ตรวจติดตาม สอบถาม และเยี่ยมชมฟาร์มโคขุน เกษตกรทุ่งโป่ง [25/12/2017]
  • เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม พร้อมทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อตรวจติดตามและเยี่ยมฟาร์มของเกษตรกร จำนวน 4 ราย ซึ่งในการลงพื้นที่นี้ได้สอบถามปริมาณการให้อาหารต่อวัน ปริมาณอาหารหมัก TMR คงเหลือ พร้อมวางแผนกา...
  ia
 • ลงสุ่มชั่งน้ำหนักปลาผู้ที่มีความต้องการขายปลา ณ ทุ่งโป่ง [09/12/2017]
  • เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อสุ่มชั่งน้ำหนักปลาของเกษตรกรจำนวน 2 รายที่มีความพร้อมและมีความประสงค์จะขายยกบ่อ หลังจากเลี้ยงปลาได้ 7 เดือน ทำการสุ่มชั่งน้ำหนักปลาให้ผลดังนี้ 1. นางบุญเรือง พันธะไหลปล่อยปลาจำนวน 2500 ตัว เฉ...
  ia
 • ยกระดับมาตรฐานสินค้าปลอดภัยและความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น [09/12/2017]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าปลอดภัยและความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าโครงการ ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อประชุมและติดตามเกษตรกรในโครงการ หลังจากได้มีการตรวจมาต...
  ia
 • : โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ลงติดตามการฟักไข่ของเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง [02/12/2017]
  • เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและสอบถามการฟักไข่ไก่ประดู่หางดำ ดูความพร้อมของเกษตรกรจำนวน 5 ราย ซึ่งในเฟสที่ 2 จะนำตู้ฟักไข่จำนวน 5 ...
  ia
 • โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม อบรมการทำอาหาร TMR สูตรกากหมาด+หญ้าเนเปีย ณ ตำบลทุ่งโป่ง [27/11/2017]
  • เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม พร้อมทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อฝึกอบรมการทำอาหาร TMR สูตรกากหมาด+หญ้าเนเปีย จำนวน 500 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ราย ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้สอนวิธีกา...
  ia
 • แจกจ่ายพันธุ์กล้าอ้อยคั้นน้ำ รอบการปลูกที่2 ณ ทุ่งโป่ง [26/11/2017]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการผลิตอ้อยคั้นน้ำเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง และคณะ ลงพื้นที่ เพื่อแจกจ่ายต้นกล้าอ้อยคั้นน้ำ จำนวน ๒,๐๐๐ ต้น ในรอบการปลูกที่ ๒ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕ ราย และสอบถา...
  ia
 • ตรวจประเมินGAP ทุ่งโป่ง ครั้งที่1 [07/11/2017]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าปลอดภัยและความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าโครงการ ได้รับการตรวจประเมิน GAP โดยเจ้าหน้าที่จาก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ (สวพ.๓) กรมวิชาการเกษตร ซึ่งลงพ...
  ia
 • โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ทำวัคซีนอหิวาห์ไก่ ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น [05/11/2017]
  • เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อทำวัคซีนอหิวาห์ไก่ ซึ่งก่อนการลงทำวัคซีนทางทีมได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 ทีม แยกไปทำวัคซีนที่ได้ลงนัดหมายไว้ 2 ...
  ia
 • ลงสุ่มชั่งน้ำหนักปลาประจำเดือนพฤศจิกายน ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น [04/11/2017]
  • เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อสุ่มชั่งน้ำหนักปลาในบ่อของเกษตรกร จำนวน 10 ราย บ่อสาธารณะ 1 บ่อ และที่เหลือ 2 บ่อไม่ได้ทำการสุ่มชั่งเนื่องจาก น้ำมีปริมาณและขอบบ่อชันจึงไม่สะดวกไม่การทอดแห และทำการสุ่มชั่ง ผลในการสุ่มชั่...
  ia
 • ตัดข้าวพันธุ์ปนธัญสิริน ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น [02/11/2017]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวคุณลักษณะพิเศษเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน หัวหน้าโครงการ พร้อมทีมผู้ช่วยวิจัยจำนวน ๗ คน ได้ลงพื้นที่ เพื่อคัดพันธุ์ปนข้าว พันธุ์ธัญสิริน ให้แก่เกษตรกรจำนวน ๑๑ ราย ที่สมัครเข้าร่วมเพื่อผ...
  ia
 • สาธิตการนวดข้าว ด้วยเครื่องนวดข้าว [28/10/2017]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวคุณลักษณะพิเศษเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน หัวหน้าโครงการ พร้อมทีมผู้ช่วยวิจัยจำนวน ๑ คน ได้ลงพื้นที่ เพื่อสาธิตการนวดเมล็ดข้าว ด้วยเครื่องนวดข้าว ให้แก่เกษตรกรจำนวน ๓ ราย ซึ่งเป็นตัวแทนเก...
  ia
 • โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม อบรมเรื่องรูปแบบการเลี้ยงโคขุนสไตล์ประเทศไทย [27/10/2017]
  • เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่ออบรมเรื่องรูปแบบการเลี้ยงโคขุนสไตล์ประเทศไทย สาธิตวิธีการวัดขนาดรอบอกปัญหาหรือข้อสงสัยหลังส่งมอบโคและได้สอบถามเกษตรกรเมื่อนำสูตรอาหาร TMR ไปใช้แล้วดีอย่างไร พร้อมทั้งสอบถามวัตถุด...
  ia
 • โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนลงพื้นที่ตำบลทุ่งโป่งอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น [25/10/2017]
  • เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนสำหรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยอาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามการคิดต้นทุนและการจดบันทึกโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ที่คอกของเกษตรกรจำนวน 3 ราย ...
  ia
 • ส่งมอบโคขุนเพศผู้รอบที่ 2 ให้แก่เกษตรกร ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น [16/10/2017]
  • ข่าว : โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ส่งมอบโคขุนเพศผู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ได้มอบหมายให้คณะดำเนินการลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งมอบโคขุนเพศผู้จำนวน 6 ตัว และส่งมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ เครื่องชั...
  ia
 • อบรมการแปรรูปมันทอดกรอบ ฟักทองทอดกรอบ ณ ตำบลทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น [14/10/2017]
  • เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและวิทยากรพิเศษ อ.นภาพร ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อจัดอบรมการแปรรูปมันทอดกรอบ ฟักทองทอดกรอบ ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายจะส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้า โดยใช้วัตถุดิบท...
  ia
 • ส่งมอบกล้าอัญชันเพื่อสังคมผู้สูงวัย ตำบลทุ่งโป่ง [12/10/2017]
  • ข่าว : โครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพานิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพาณิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.ภ...
  ia
 • ตัดข้าวพันธุ์ปน โครงการการผลิตข้าวฯ ตำบลทุ่งโป่ง [10/10/2017]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวคุณลักษณะพิเศษเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน หัวหน้าโครงการ พร้อมทีมผู้ช่วยวิจัยจำนวน ๕ คน ได้ลงพื้นที่ เพื่อคัดพันธุ์ปนข้าวไร่พันธุ์พญาลืมแกง และพันธุ์เหนียวดำม้ง ให้แก่เกษตรกรจำนวน ๗ ราย ท...
  ia
 • : โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ทำวัคซีนนิวคลาสเชิล+หลอดลมอักเสบ ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง [08/10/2017]
  • เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อทำวัคซีนนิวคลาสเซิลและหลอดลมอักเสบ เพื่อป้องกั...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ [05/10/2017]
  • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มุกดาหาร และนครพนม ถอดองค์ความรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้ด้าน Smart Farming ของการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน” ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (เชิงชุมชน/สังคม) สู่ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากสำนัก...
  ia
 • ส่งมอบโคขุนเพศผู้ให้แก่เกษตรกร ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น [04/09/2017]
  • ข่าว : โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ส่งมอบโคขุนเพศผู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งมอบโคขุนเพศผู้จำนวน 4 ตัว พร้อมอธิบายวิธีการให้อาหาร ปริมาณการให้อาหารโคขุนและให...
  ia
 • ข่าว : โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าปลอดภัยและความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ [26/08/2017]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าปลอดภัยและความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน และ ดร.กิริยา สังข์วิเศษ ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อแ...
  ia
 • การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แมลงศัตรูธรรมชาติ [18/08/2017]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ได้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แมลงศัตรูธรรมชาติ ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์ฯ เป็นประธานในการจัดอบรม ในช่วงเช้า ผศ.ดร. ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ ได้บรรยายใน...
  ia
 • โครงการไม้ดอกกินได้เชิงพาณิชย์ เพื่อสังคมผู้สูงวัย ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น [10/08/2017]
  • ข่าว : โครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพานิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.โครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพาณิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.ภ...
  ia
 • โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ทำวัคซีนนิวคลาสเซิล+หลอดลมอักเสบ ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น [04/08/2017]
  • เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อทำวัคซีนนิวคลาสเซิลและหลอดลมอักเสบ เพื่อป้องก...
  ia
 • โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม อบรมการทำอาหาร TMR ครั้งที่2 [03/08/2017]
  • เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อฝึกอบรมการทำอาหาร TMR แบบบูรณาการ สูตร กากมัน+หญ้าเนเปีย จำนวน 500 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 6 ราย พร้อมด้วย อาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษต...
  ia
 • โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ทำวัคซีนอหิวาห์ไก่ ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น [24/07/2017]
  • เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อทำวัคซีนอหิวาห์ไก่ โดยวัคซีนมีสรรพคุณคือฉีดป...
  ia
 • ลงพื้นที่ฝึกอบรมโครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพานิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น [19/07/2017]
  • ข่าว : โครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพานิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.โครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพาณิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหนึ่งใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำร...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข.ร่วมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีกับสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดขอนแก่น [19/07/2017]
  • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.ปัทมาวิตยากร แรมโบ ได้ร่วมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดขอนแก่น ในโครงการหมอดินน้อย ณ โรงเรียนบ้านนาจานซับสมบูรณ์ บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

   เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ...
  ia
 • โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนสำหรับเกษตรกรพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง [18/07/2017]
  • เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนสำหรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี สุริยะ และอาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทย...
  ia
 • โครงการโคขุนเพศผู้ ทำอาหารTMR แบบบูรณาการ [04/07/2017]
  • เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อฝึกอบรมการทำอาหาร TMR แบบบูรณาการ จำนวน 400 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 8 ราย ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้สอนวิธีการเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนการผสมอาหาร และขั้นตอนการหมัก ณ บ้...
  ia
 • โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อบรมทำผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่งเสริมธัญพืช [01/07/2017]
  • เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดย ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการ ได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปข้าวพองอัดแท่งเสริมธัญพืช ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อจัดอบรมแปรรูปการทำผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่งเสริมธัญพืช ให้แก่เกษตรกรผู...
  ia
 • โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อบรมทำน้ำปลาร้า แจ่วบอง [24/06/2017]
  • เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อจัดอบรมการทำน้ำปลาร้า แจ่วบอง และการคิดต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายจะส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้า OTOP โดยใช้...
  ia
 • โครงการการผลิตอ้อยคั้นน้ำเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม ส่งมอบพันธุ์กล้าอ้อยคั้นน้ำ [23/06/2017]
  • เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการการผลิตอ้อยคั้นน้ำเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง หัวหน้าโครงการการผลิตอ้อยคั้นน้ำเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อส่งมอบพันธุ์กล้าอ้อยคั้นน้ำ (พันธุ์สุพรรณบุรี 50) โดยอ้อยคั้นน้ำเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกในแหล่งที่สามารถให้น้ำเสริมได้ และอ้อยคั้นน...
  ia
 • ธนาคารไก่พื้นเมือง ส่งมอบปัจจัยการผลิต รอบที่ 2 [03/06/2017]
  • เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง และอาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อจัดอบรมแนะนำวิธีการเลี้ยงไก่เบื้องต้น การบันทึกต้นทุนรายรับ-รายจ่ายและส่งมอบไก่พื้นเมืองป...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มและดินขาดความอุดมสมบูรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ [02/06/2017]
  • เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มและดินขาดความอุดมสมบูรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ตรีโลเกศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยดินปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหา...
  ia
 • ธนาคารไก่พื้นเมือง [27/05/2017]
  • เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ และอาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ได้ลงพื้นที่ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลร...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน เข้าศึกษาดูงาน [02/04/2017]
  • เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดพืชผัก รับฟังการบรรยายเรื่อง “การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา” วิทยากรโดย นายเชาวลิต สีลาดเลา ต่อมาเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดพืชไร่ รับฟังการบรรยายเรื่อง “การปลูกข้าวพันธุ์ต่างๆ และการแปลรูปผลิตพันธุ์ข้าวให้มีมูลค่าสูงขึ้น” วิทยากรโดย นางสาวธิดารัตน์ มอญขาม

   การมาศึกษา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. นำเสนอผลการศึกษาด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกรสู่ชุมชน [27/03/2017]
  • เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต อดิตโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ พวงชมพู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สุริยะ, อาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว, อาจารย์ภคพล สายหยุด และ ดร.ปริชาติ แสงคำเฉลียง ได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 60 คน นำเสนอผลการศึกษาด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่นแก่ผู้นำชุมชน เกษตรกร และตัวแทนมูลนิธิปิดทองหล...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ อบต.คลองเฉลิม อำเภอกงหรา จ.พัทลุง เข้าศึกษาดูงาน [08/02/2017]
  • เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จ.พัทลุง นำโดย นายดาเร็ต ขำนุรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม และคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ทางด้านการเกษตร ภายใต้โครงการ “เดินตามรอยพ่อ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโครงการตามพระราชดำริ โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดดินและปุ๋ย รับฟังการบรรยาย...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 [30/01/2017]
  • เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระมิ่งขวัญเกษตรไทย” ซึ่งในปีนี้ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิด และรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าว...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับคณะแกนนำหมู่บ้าน สปป.ลาว เข้าศึกษาดูงาน [14/12/2016]
  • เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะแกนนำหมู่บ้าน สปป.ลาว จำนวน 10 คน ใน “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ลาว-ไทย” จากเมืองไซธานี แขวงนครเวียงจันทร์ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ สังกัดสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   วิทยากรที่บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้มี 2 ท่านด้วยกัน ได้แก่ นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนายภูมิพัฒน์ พ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิต จังหวัดร้อยเอ็ด [25/11/2016]
  • เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 ต้านทานโรคไหม้ (ธัญสิริน) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พันเอกกิตติศักดิ์ บุญพธรรมชัย รองผู้บัญชาการทหารบกกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอด...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. นำนักศึกษาลงพื้นที่ฝึกงานทางด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตร [28/10/2016]
  • ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2559 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 60 คน ฝึกงานในรายวิชา 145 381 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร 1 ณ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการฝึกให้นักศึกษารวบรวมข้อมูลภาคสนามทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร การวางแผนการสำรวจ การออกแบบสอบถาม การชี้ปัญหา การสังเกต การสัมภาษณ์และการออกสำรวจ การตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม โดยในการสำรวจทางภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรได้ทำการจัดกระบวนการ ทั้งการลงพื้นที่ กา...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เป็นวิทยากรพิเศษโครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยฯ [11/10/2016]
  • เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เป็นวิทยากรพิเศษในโครงการเรื่อง “ โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยฯ ” ณ อบต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น โดยนายอำเภอแวงน้อยเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อ ลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่ต้องนำ ไปกำจัด ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. แจกพันธุ์ปลา ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี [16/08/2016]
  • เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 11.30 น. ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจกจ่ายพันธุ์ปลาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร หัวหน้าภาควิชาประมง เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร หัวหน้าภาควิชาประมง กล่าวว่า “กิจ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดอบรม เรื่อง ข่าเหลืองพืชสมุนไพรกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ [04/08/2016]
  • เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม เรื่อง ข่าเหลืองพืชสมุนไพรกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับข่าเหลือง เช่น การปลูก การจัดการ การตลาด การแปรรูป และแนะนำเครือข่ายปลูกข่าเหลือง มีเกษตรกรผู้ปลูกข่าเหลือง เกษตรกรผู้สนใจในจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ จำนวน 260 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคิดต้นทุนและกำหนดราคาสินค้าเกษตรแปรรูป [02/08/2016]
  • เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การคิดต้นทุนและกำหนดราคาสินค้าเกษตรแปรรูป” ซึ่งเป็นการบริการวิชาการภายใต้โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งด้านอาชีพเกษตรกรรม” ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีเกษตรกรบ้านหญ้าคาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้กว่า 30 คน ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านหญ้าคา ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เข้าศึกษาดูงาน [08/07/2016]
  • เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การกำจัดศัตรูพืชโดยหลักชีววิทยา “แมลงกำจัดโรคและศัตรูพืช” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติฯ ต...
  ia
 • นักศึกษาภาควิชาส่งเสริมการเกษตรศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน [12/04/2016]
  • เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ชั้นปีที่ 3 และ 4 ลงพื้นที่่บ้านโหล่น ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เพื่อศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง และเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ซึงเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเรียนของนักศึกษา ได้แก่ รายวิชา การพัฒนาผู้นำ สำหรับนักศึกษาชั้นปีทึี่ 4 และรายวิชาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และมีบุคลากรร่วมเดินทางไปด้วย คือ นายไพศาล...
  ia
 • คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา [08/02/2016]


  • เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในเรื่องหลักสูตรการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะกระบวนการศึกษาชุมชนและการพัฒนาที่ลงสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ที่เป็นจุดเด่นของภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เดินทาง...
  ia
 • นักศึกษาเกษตรฯ จัดค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร ปีการศึกษา 2558 [14/01/2016]
  • เมื่อวันที่ 5-9 มกราคม 2559 สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ โดยชุมนุมอาสาพัฒนาและแผยแพร่วิชาการเกษตร (อสก.) จัดค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียบบ้านห้วยโป่ง บ้านห้วยโป่ง ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

   ซึ่งในวันที่ 6 มกราคม 2559 มีพิธีเปิดค่ายฯ โดยนายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอเปือยน้อย เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมนุม อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมาหาวิทยาลัยขอนแก่น ชาวบ้าน และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดดังกล่าว

   โดยในก...
  ia
 • ลงพื้นที่วิเคราะห์ชุมชน RRA และ AIC ป.โท ปี 2 [02/12/2015]
  • นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหมู่บ้านเพื่อฝึกประสบการณ์ภาคสนามและปฏิบัติการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ชุมชน

   นักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ และ ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ซึ่งมีผ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จับมือโครงการปิดทองหลังพระ ผลักดันงานส่งเสริมการเกษตรจากองค์ความรู้สู่การสร้างอาชีพ [23/11/2015]
  • ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 คณะผู้บริหารของคณะเกษตรศาสสตร์ นำโดย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา, รศ.ดร.เพ้ญพรรณ ศรีสกุลเตียว, ดร.จีรสัฒน์ สนิทชน และผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ได้พาคณะบุคลากรโครงการปิดทองหลังพระเข้าเยี่ยมชม กิจกรรมของสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด และโครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ มข ได้เข้าไปส่งเสริมการสร้างอาชีพในหมู่บ้าน ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด หลังจากที่เข้าเยี่ยมชม คณะบุคลากรดังกล่าวจะดำเนินการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และดำเนินการฝึกอบรม และทดลองทำจริงในพื้นท...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการแก้ปัญหาความยากจน [12/11/2015]
  • เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวจาวภา มะนาวนอก อาสาพัฒนาพื้นที่ประจำตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การติดตามผลการดำเนินงานครั้งนี้ได้มีการนำชาวบ้านส่วนหนึ่งเข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของครัวเรือนผู้ร่วมโครงการที่ประสบผลสำเร็จที่จะพัฒนาเป็นครัวเรือนต้นแบบต่อไป
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ [25/09/2015]
  • เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2558 ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี ประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยนายธนพล เทียบโพธิ์ อาสาพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อสพ.มข.) ประจำพื้นที่ตำบลภูเงิน ได้ติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มทำเกษตรผสมผสาน บ้านมะหรี่ ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 42 คน ดำเนินการในพื้นที่ 6 ไร่ แบ่งพื้นที่ปลูกผักอินทรีย์ชนิดต่างๆ โดยมีการจัดสรรพื้นที่ให้แต่ละคนที่เป็นสมาชิก มีการเพาะเห็ดขอนขาวและเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาและเลี้ยงกบ ผลผลิตที่ได้ขายในตลาดท้องถิ่น มีทั้งพ่อค้ามารับซื้อที่แหล่งผลิตแ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดบรรยายข่าเหลืองเงินล้านให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข่าเหลือง [26/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยายข่าเหลืองเงินล้าน การปลูก การตลาด และวิธีป้องกันโรค โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับข่าเหลือง เช่น ประโยชน์ของข่าเหลือง การปลูก การบำรุงและดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด วิธีการป้องกันและรักษาโรคเป็นต้น มีเกษตรกรผู้ปลูกข่าเหลือง เกษตรกรผู้สนใจในจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ จำนวน 260 คน ณ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย [19/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย โดยรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรม นิทรรศการออกร้านอาหารพื้นบ้านปรุงสด นิทรรศการออกร้านอาหารพื้นบ้านแปรรูปของชุมชนกว่า 50 ร้าน การร่วมแสดงออกร้านและนิทรรศการอาหารของศูนย์วิจัยเฉพาะทางฯ ภาควิชา/สาขา การประ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. แจกพันธุ์ปลา ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี [11/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 11.30 น. ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจกจ่ายพันธุ์ปลาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร หัวหน้าภาควิชาประมง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารศาลาแดง อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร หัวหน้าภาควิชาประมง กล่าวว...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. วิเคราะห์พื้นที่จัดทำแผนการใช้ประโยชน์น้ำชลประทาน [30/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศาตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี อาจารย์ประจำสาขาเกษตรเชิงระบบพร้อมด้วย นางสาวจาวภา มะนาวนอก อาสาพัฒนาพื้นที่ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และนายธนพล เทียบโพธิ์ อาสาพัฒนาพื้นที่ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกพื้นที่รวบรวมข้อมูลหมู่บ้านบ่อ (หมู่ 4, 12, และ 13) ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งจากทั้งหมด 9 หมู่บ้าน (15 หมู่) ของตำบลบ้านด...
  ia
 • การฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง แมลงในปศุสัตว์และการป้องกันกำจัด ณ สหกรณ์โคนมบ้านนาศรี-ดงเค็ง ตำบลสะอาด อ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น [19/06/2015]
  • 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 คณาจารย์และนักศึกษา สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง แมลงในปศุสัตว์และการป้องกันกำจัด ณ สหกรณ์โคนมบ้านนาศรี-ดงเค็ง ตำบลสะอาด อ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการอบรมครั้งนี้จาก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรฟาร์มโคนม ในการอบรมครั้งนี้มีเครือยข่ายสหกรณ์โคนมเข้าร่วมอบรมถึง 40 คน โดย ดร. ประกายจันทร์ น...
  ia
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการศัตรูพริกแบบบูรณาการ” ณ บ้านกุดกว้าง ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [05/06/2015]
  • 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 คณาจารย์และนักศึกษา สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพริกแบบบูรณาการ ณ บ้านกุดกว้าง ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 52 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการอบรมครั้งนี้จาก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี และหันมาจัดการศัตรูพริกโดยชีววิธี ในการอบรมครั้งนี้มีผู้นำท้องถิ่นและเกษ...
  ia
 • อบรมเกษตรกรผู้ปลูกมัน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [05/06/2015]
  • 29 พ.ค. 2558 สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนสนับสนุนการอบรมจากสภาวิจัยแห่งชาติให้จัดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลุกมันในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูมันสำปะหลังและการป้องกันกำจัดโดยชีววิธี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ อาจารย์ประจำสาขากีฏวิทยาและผอ.ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต...
  ia
 • การฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการผลิตดาวเรืองปลอดจากสารฆ่าแมลง ณ บ้านตอกแป้น ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น [05/06/2015]
  • 12 พ.ค. 2558 สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนสนับสนุนการอบรมจากสภาวิจัยแห่งชาติให้จัดการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการผลิตดาวเรืองปลอดจากสารฆ่าแมลง ณ บ้านตอกแป้น ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เกษตรกร ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับศัตรูธรรมชาติและศัตรูพืชที่สำคัญในแปลงดาวเรือง ตลอดจนวิธีการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมศัตรูดาวเรือง โดย รองศาสต...
  ia
 • การฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูดาวเรืองโดยไม่ใช้สารเคมี ณ บ้านกุดพังเครือ ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น [05/06/2015]
  • 19 พ.ค. 2558 คณาจารย์และนักศึกษา สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูดาวเรืองโดยไม่ใช้สารเคมี ณ บ้านกุดพังเครือ ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการอบรมครั้งนี้จาก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถ่ายทอดความรู้การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูพืช สู่ผู้นำส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรี...
  ia
 • ชุมนุมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จัดกิจกรรมค่ายอาสาวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านห้วยแสง ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ [03/06/2015]
  • ชุมนุมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร นำโดยนายปรีชากรณ์ อิ่มเจริญ ประธานค่ายอาสาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยสมาชิกชุมนุมซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร กว่า 20 คน และที่ปรึกษาชุมนุม อาจารย์ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ นายไพศาล เอกวัฒน์ และนางสาวสุรัตนา สุริสาร ควบคุมดูแลนักศึกษา ค่ายอาสาวิชาการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านห้วยแสง ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับความความเห็นชอบและสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการอดุลย์ อิ่มเจริญ
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมการจัดการฟาร์มจิ้งหรีดเพื่อลดต้นทุน [14/05/2015]
  • เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 รศ. ดร.ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำสาขาวิชากีฏวิทยา และ ผศ. ดร.ทัศนีย์ แจ่มจรรยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด อาจารย์บำนาญประจำสาขาวิชากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมเรื่องการจัดการฟาร์มจิ้งหรีดเพื่อลดต้นทุน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกลุ่มตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดจากหมู่บ้านแสนตอ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง และเกษตรกรจากหมู่บ้านโคกนางาม ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมเกษตรกรแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย [12/05/2015]
  • เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำ สาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ การรวบรวมสังเคราะห์และเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆในการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยอย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงงานทิพย์กำแพงเพชร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จำ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน [07/05/2015]
  • เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ศ.ดร.อนันต์ พลธานี ผู้ประสานงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง พื้นที่พัฒนาโมเดลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยอาสาพัฒนาพื้นที่ประจำตำบล นางสาวจาวภา มะนาวนอก ได้ติดตามผลการดำเนินงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มต่างๆ ซึ่งผลการดำเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายให้แก่ครัวเรือน

   ศ.ดร.อนันต์ พลธานี กล่าวว่า “นอกจากไก่พันธุ์พื้นเมือง แล้วการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ลูกผสมประสบความสำเร็จอย่างสูงที่...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช [21/04/2015]
  • เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 ดร.อรุณี พรมคำบุตร อาจารย์สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานอนุกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงพื้นที่พัฒนาโมเดลตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยอาสาพัฒนาประจำตำบล นางสาวรังรอง ทาบุญเมือง ได้นำเกษตรกลุ่มปลูกผักบ้านหนองแกมน และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาพืชไร่ ลงพื้นที่ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพริกปลอดภัย ณ บ้านกุดเลาะ ตำบลกุดเลาะและการปลูกพืชผักหลังนาโดยใช้น้ำบาดาล ณ บ้านร่องแสนคำ...
  ia
 • เชิญร่วมงานทำบุญใหญ่สัตวศาสตร์ส่งสัตว์สู่สวรรค์ [21/04/2015]
  • ภาควิชาสัตวศาสตร์ ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญใหญ่ของภาควิชา เพื่อเป็นศิริมงคลแต่ตัวท่าน และอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์ทดลอง ที่เปรียบเสมือนเป็นอาจารย์ใหญ่ของชาวสัตวศาสตร์ และขอเชิญรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น ณ หมวดเทคโนโลยีการผสมเทียม ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมเกษตรกรแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย [18/03/2015]
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงงานน้ำตาลวังขนาย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำ สาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ การรวบรวมสังเคราะห์และเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆในการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยอย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเก...
  ia
 • การติดตาม ธนาคารไก่พื้นเมือง บ้านซับผุด ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ [13/03/2015]
  • เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา นักวิจัยฯ ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข นักวิจัยฯ และนายกฤษฎา เจริญมูลผู้ช่วยนักวิจัยฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานของโครงการธนาคารไก่พื้นเมืองที่ทำไว้กับ เกษตรกรบ้านซับผุด และบ้านยางสาว ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เพื่อสอบถามการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในสภาพการเลี้ยงในชนบทที่ได้ทำการส่งเสริมไว้นั้น ผลการลงพื้นที่ ได้พบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1) นายพรชัย ดอนล่า อายุ 47 ปี ไก่พื้นเมื...
  ia
 • การติดตาม เกษตรกรที่เข้ามาเป็น Multiplier คุณต่อศักดิ์ ปัจจุโส เกษตรกรบ้านปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด [13/03/2015]
  • เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ นักวิจัยฯ ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา นักวิจัยฯ และนายกฤษฎา เจริญมูล ผู้ช่วยนักวิจัยได้ลงพื้นที่ติดตามการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรเครือข่ายคุณต่อศักดิ์ ปัจจุโส บ้านปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรกรที่จะมาเป็นmultiplierผลิตไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ เพื่อเป็นแหล่งผลิตรองรับความต้องการไก่พื้นเมืองของผู้สนใจในตัวไก่พื้นเมือง และเป็นเกษตรกรเครือข่ายของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ
   นายต่อศักดิ์...
  ia
 • ณสมหมาย ศรีจันทร์ เกษตรจังหวัดนครพนม เข้าพบรองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ [13/03/2015]
  • เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 คุณสมหมาย ศรีจันทร์ ได้เข้าพบ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่จะนำไปเลี้ยงในแปลงเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน กับเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดนครพนม

   คุณสมหมาย ศรีจันทร์ เป็นผู้นำการฝึกอบรมเกษตรกรเรื่องเกษตรอินทรีย์ที่จังหวัดนครพนม โดยการฝึกอบรมของคุณสมหมายนั้นจะนำเกษตรกรในแต่ละอำเภอเป็นตัวแทนมา 3 คน และทำการฝึกอบรมโดยให้แต่ละตัวแทนของอำเภอนำไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในอำเภอและในท้องถิ่นนั้นๆ ด้านคุณสมหมาย ศรีจันทร์ เองนั้น...
  ia
 • โครงการแก่งละว้าจัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากปลา ปลาส้ม และแหนมปลา [11/03/2015]
  • เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00-16.00 น. โครงการแก่งละว้าได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การแปรรูปอาหารจากปลา (ปลาส้ม และแหนมปลา)" ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ โดย รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา นางสาวจันสุดา เทพเมืองคุณ Mr.Sphal Lcikong และ Mr.Dy Piseth เป็นผู้ช่วยวิทยากร...
  ia
 • การจัดอบรมหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากปลา (ปลาส้ม แหนมปลา) [10/03/2015]
  • เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00-16.00 น. ผศ.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา นางสาวจันสุดา เทพเมืองคุณ พร้อมด้วยนักศึกษาจากประเทศกัมพูชา Mr.Sophal Lcikong Mr.Dy Piseth ได้เข้าร่วมจัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากปลา (ปลาส้ม แหนมปลา) ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดงาน วันพริกน่าน [20/02/2015]
  • เมื่อวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มข. โดย อาจารย์วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการตัดสินใจ และการจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัยจังหวัดแพร่ น่าน และชัยภูมิ” โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ได้รับเชิญจาก นายศุภวัฒน์ รัตนประภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม ให้ร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ทางวิชาการแก่เกษตรกร ณ. ที่ทำการตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมผู้ผลิตพบผ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านวังกุง [20/02/2015]
  • เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านวังกุง ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ผู้นำชุมชน และเกษตรกร นำโดยนายอภิชาต ศิริสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุง เข้าศึกษาดูงานการทำสวนครัวยุคใหม่ปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา โดยนายเชาวลิต สีลาดเลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคและวิธีการในการจัดทำสวนครัวยุคใหม่ โดยการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา ณ หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • โครงการแก่งละว้าอบรมการทำปลาหมักแก่กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น [13/02/2015]
  • เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 13.30- 16.30 น. ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร พร้อมด้วยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา นางสาวเจนจิรา แซ่โคว้ และนางวิจิตรา อรรถสาร ได้อบรมพร้อมสาธิตการทำปลาหมัก ให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยใช้เศษปลาที่เหลือเช่น ไส้ปลา เกล็ดปลา หัวปลา หมักรวมกับเศษเปลือกสับปะรด แป้งมัน และผงกากน้ำตาล อีกทั้งเกษตรกรได้ลงมือฝึกปฏิบัติการหมักปลาด้วยตนเองอีกด้วย ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดงาน มหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมืองชี เคเคยู 12 ครั้งที่ 3 [04/02/2015]
  • เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 เวลา 08.00 – 14.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับศูนย์เครือข่ายวิจัย และพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดงาน มหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมืองชี เคเคยู 12 ครั้งที่ 3 ณ บริเวณอาคารจัตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัย และพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้คือ 1) เพื่อเสริม...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการเสวนา เรื่อง กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน : จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ [03/02/2015]
  • เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การเสวนา เรื่อง “กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน : จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์” และเปิดหัวข้อเสวนาในด้านการพัฒนาอาหารและการจัดการ ในด้านการปรับปรุงพันธุกรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม และในด้านการจัดการระบบสืบพันธุ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2558 [28/01/2015]
  • เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2558 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสานพัฒนาชาติ เฉลิมบรมราชกุมารี” โดยมีนายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ แ...
  ia
 • ค่ายสัตวบาลอาสา พัฒนาชุมชน [27/01/2015]
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข อ.ดร.ธีรชัย หายทุกข์ ผศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง นางสาวศรีนวล คณานิตย์(นักวิทยาศาสตร์) นางสาวกษมา ตั้งมุททาภัทรกุล นางสาวนริศรา สวยรูป นายสายัณ คันธรินทร์ (นักวิชาการเกษตร) นายชานนท์ ทองดีและนายวัชรพงษ์ สิงห์โสภา (พนักงานการเกษตร) ร่วมเปิดค่ายสัตวบาลอาสา ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านโคกใส ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขัน...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จิตอาสา จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร ปีการศึกษา 2557 [12/01/2015]
  • เมื่อวันที่ 5-9 มกราคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชุมนุมอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร และ ณ โรงเรียนบ้านหนองสวงวิทยาคม ต.หนองสวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ และชุมชมรอบโรงเรียนฯ ร่วมจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนบ้านหนองสวงวิทยาคม ต.หนองสวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติจาก นายชาญชัย รสจันทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนต์ชั...
  ia
 • สัมภาษณ์เกษตรกรเครือข่ายฯไก่พื้นเมือง... [09/12/2014]
  • เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) ได้ลงพื้นที่เพื่อพบเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ มข.55 ซึ่งเป็นไก่พื้นเมืองที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์จากทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ
   นายสง่าพงษ์ วิศิษฏบุตร เกษตรกรเครือข่ายฯ บ้านเหล่าโพนทอง ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นเกษตรกรที่ได้เลี้ยงไก่มาจำนวน 10-11 รุ่นแล้ว ซึ่งถือว่าได้มีการเลี้ยงมาอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรได้เลี้ยงไก่เ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมงาน ค้นฟ้า...หาสูตรน้ำพริก อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ [14/11/2014]
  • เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงาน “ค้นฟ้า...หาสูตรน้ำพริก” ที่สำนักงานอำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานของโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการตัดสินใจและจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัย จังหวัดแพร่ น่าน และชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะ ได้แก่ นายประสงค์ ประไพตระกูล ผอ. กองส่งเสริมการอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย นายธวัชชัย สิทธิวีระกูล เกษต...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน [06/10/2014]
  • เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยนายเชาวลิต อินทรเศียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด งานรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรและทหาร เพื่อป...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 3 [16/09/2014]
  • เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 10.30 – 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้านนานาชาติ International Indigenous Food and Cultural Festival ครั้งที่ 3 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง กล่าวรายงาน ซึ่งภายในงานมีการออกร้านและจัดแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านนานาชาติจาก 14 ประเทศ ร่วมกับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านของชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น และในจังหวัดใกล้เคียง และ...
  ia
 • การระดมความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ(โครงการแก่งละว้า) [30/08/2014]
  • เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2557 รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร นางสินี ชุ่มช่ำ นางชะเยาว์ นาคำ นางสุจินดา พิมลี และนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ (โครงการแก่งละว้า)ณ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เพื่อนำประเด็นต่าง ๆ ที่ได้มาสรุปงานวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ อีกทั้งเป็นการต่อยอดการวิจัยในครั้งต่อไป ...
  ia
 • สุดเจ๋ง...งานวิจัยของไทยก้าวไกลสู่การนำไปใช้ได้จริง [04/07/2014]
  • จุดเริ่มต้นจากงานวิจัยด้านไก่พื้นเมืองไทยประดู่หางดำของศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ (ไก่พื้นเมือง) ซึ่งนำโดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์ฯพร้อมคณะนักวิจัย ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการจากการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ปัจจุบันได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้นำไปเลี้ยงโดยใช้หลักวิชาการ และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยปรากฏชัดว่าเกษตรกรรอบสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษ...
  ia
 • คณบดี และคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ร่วมแจกปลาสำหรับเป็นต้นพันธุ์ให้เกษตรกรรอบสถานีร้อยเอ็ด [03/07/2014]
  • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว อาจารย์ภาควิชาประมง และ ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด ได้ร่วมมอบพันธุ์ปลานิล และปลาตะเพียน กว่า 130,000 ตัว ให้กับเกษตรกรรอบสถานีฯ เพื่อเป็นต้นพันธุ์สำหรับนำไปเลี้ยง เพื่อจำหน่ายและบริโภคในชุมชนภายใต้โครงการบริการชุมชนตามยุทธศาสตร์ชุมชนของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์กล่าวว่า "มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะเกษตรศาสตร์ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และความเป็นอยู่ขอ...
  ia
 • คณบดีนำทีมรองคณบดีและคณาจารย์ลงพื้นที่เพื่อบริการวิชาการด้านการผลิตอาหารปลอดภัยที่ จ ร้อยเอ็ด [29/05/2014]
  • เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินาด รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ, ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมคณะทำงานบริการวิชาการเรื่อง "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน" ได้แก่ รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว (ภาควิชาประมง), ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ (ภาควิชาประมง), ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม (ภาควิชาสัตวศาสตร์), ผศ.ดร.พลัง สุริหาร (สาขาพืชไร่), ผศ.ดร.อุบล ตังควานิช (...
  ia
 • ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก [27/05/2014]
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์, นางสาวกษมา ตั้งมุททาภัทรกุล นักวิชาการเกษตร ,นายลิขิต ปานพรม นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาตัวแทนคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย 1.)นายณัฐวัตร ตะภา นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 2.)นายจิราภัทร สมมุติรัมย์ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 3.)นายวัชรพล จันทรสุขา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 4.)...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัมนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง)ออกสำรวจพื้นที่ในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 [26/05/2014]
  • เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เนื่องจากโครงการส่งเสริมให้โรงเรียนแก่นครวิทยาลัย 2 เป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและการใช้เทคนิคเลี้ยงปลาร่วมกับปลูกผัก อควาโปนิกส์ (Aquaponics) เป็นโครงการการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงงานแหอวนขอนแก่น จำกัด และโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 ซึ่งการลงไปดูพื้นที่ของ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) นายกฤษฎา เจริญมูล ผู้ช่วยนักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว...
  ia
 • การติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้าโดยการชั่งวัดปลาและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ บ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น [26/04/2014]
  • รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนักศึกษาภาควิชาประมง ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้าโดยการชั่งวัดปลาและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ครั้งที่ 6 ประจำเดือนเมษายน ณ บ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2557 ...
  ia
 • ติดตามการประเมินผลโครงการมข.พัฒนา หลักสูตร การผลิตอาหารเลี้ยงปลา [26/04/2014]
  • ผศ.อรุณีพงษ์ ศรีสถาพร อาจารย์ประจำภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาว พจมาลย์ ลาภลือชา พร้อมด้วยคุณวันชาติ ใจมณี ประมงอำเภอพระยืน ได้ติดตามประเมินผลโครงการ มข. พัฒนา หลักสูตร การผลิตอาหารเลี้ยงปลา โดยเข้าสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร การผลิตอาหารเลี้ยงปลา เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ตำบลพระบุ และตำบลบ้านโต้น จังหวัดขอนแก่น พบว่า เกษตรกรบางส่วนได้นำความรู้ที่ได้อบรมไปใช้ประโยชน์ในการผลิตอาหารเลี้ยงปลาไว้ใช้ในบ้าน ส่เกษตรกรอีกส่วนไม่ได้...
  ia
 • กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม จังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานเรื่องระบบน้ำ ที่หมวดพืชผักคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [08/04/2014]
  • เมื่อที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 10.00-12.00 น. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม จังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานเรื่องระบบน้ำ ที่หมวดพืชผักคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคุณเชาวลิต สีลาดเลา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องระบบน้ำและนำชมแปลงระบบการให้น้ำ...
  ia
 • โครงการวิจัยแก่งละว้า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจกอาหารปลาให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ [06/04/2014]
  • เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2557 โครงการวิจัยแก่งละว้า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว และนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา ได้แจกอาหารปลาเม็ดให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 6 ราย รวม 60 กระสอบ เพื่อนำไปเลี้ยงปลานิลในบ่อทดลอง หลังจากให้อาหารปลา 1 อาทิตย์จะทำการชั่งวัดน้ำหนักปลาต่อเพื่อดูอัตราการเจริญเติบโต...
  ia
 • การติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้าโดยการจัดสอนการทำอาหารปลาไว้ใช้เองโดยอาจารย์จาภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [06/04/2014]
  • เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557 ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน และนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้า ซึ่งวันนี้มีการจัดสอนการทำอาหารปลาไว้ใช้เองแก่เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร อาจารย์ประจำภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติในครั้งนี้...
  ia
 • โครงการวิจัยแก่งละว้า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดตามความก้าวหน้าโครงการในการชั่งวัดปลาและตรวจวิเคราะห์ค่าน้ำในบ่อเลี้ยงปลา [06/04/2014]
  • เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2557 โครงการวิจัยแก่งละว้า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา นางสาวอุทัยวรรณ สาระโกเศศ และนักศึกษาปีที่ 3 ภาควิชาประมง จำนวน 3 คน ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้าในการชั่งวัดปลาและตรวจวิเคราะห์ค่าน้ำในบ่อเลี้ยงปลาที่บ้านหนองนางขวัญ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น...
  ia
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแช่เย็น,แช่แข็ง และการผสมเทียมไก่ รุ่นที่ 4 [18/03/2014]
  • เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2557 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธืสัตว์ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเก็บน้ำเชื้อแช่เย็น, แช่แข็ง และการผสมเทียมไก่ รุ่นที่ 4” ณ อาคาร AG08 คณะเกษตรสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กับนักวิชาการ 12 ราย ซึ่งมีผู้สนใจและเข้าร่วมฝึกอบรมจากหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยมี รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯร่วมเป็นประธานการฝึกอบรมในครั้งนี้ และมีวิทยากรบรรยาย ได้แก่ รศ.ดร....
  ia
 • งาน “บุญกุ้มข้าวใหญ่ สืบสานประเพณี” เปิดเวทีเสวนา ปฏิรูปภาคเกษตรกรรมอีสาน เวทีข้าว น้ำ ประมง ปศุสัตว์ โคเนื้อ โคนม กระบือ และไก่พื้นเมือง ก่อนเปิดประตูสู่ AEC [03/03/2014]
  • เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการ งาน “บุญกุ้มข้าวใหญ่ สืบสานประเพณี เปิดเวทีเสวนา ปฏิรูปภาคเกษตรกรรมอีสาน” ซึ่งเป็นการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาภาคเกษตรกรรมจังหวัดขอนแก่น และกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด สารคาม กาฬสินธุ์ โดยการระดมความคิดเห็นเวทีเสวนาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร ว่าด้วยเรื่อง “ปฏิรูปภาคเกษตรกรรมอีสาน เวทีข้าว น้ำ ประมง ปศุสัตว์ โคเนื้อ โคนม กระบือ และไก่พื้นเมือง ก่อนเปิดประตูสู่ AEC” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน 1) เพื่อรักษา ขนบธรรมเนียม ประเ...
  ia
 • ติดตามผลโครงการแก่งละว้า [10/02/2014]
  • เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ภาควิชาประมง และนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา งานบริการวิชาการและวิจัย ได้ติดตามผลโครงการแก่งละว้า ซึ่งได้จัดให้มีการจัดฝึกอบรมการทำอาหารปลาใช้เองจากปลาเปรี้ยว ซึ่งเกิดจากการนำเศษหัวปลา อวัยวะภายใน ผสมรำหมักให้เกิดกรดแลคติก เป็นการช่วยเก็บรักษาปลาไม่ให้เน่าเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารปลาในบ่อ และในกระชังลงได้ โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลงมือฝึกปฏิบัติกันอย่างเข้มแข็ง ...
  ia
 • นักศึกษาเกษตร ฯ จิตอาสาร่วมมือชุมชนจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร ปีการศึกษา 2556 [04/02/2014]
  • ระหว่างวันที่ 11 - 16 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านขุนด่าน ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ชุมนุมอาสาเกษตร สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับชาวบ้านขุนด่าน และโรงเรียนบ้านขุนด่าน ได้จัดโครงการค่ายอาสาเกษตรและเผยแพร่วิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านการเกษตรให้ประชากรในชนบทที่ประกอบอาชีพการเกษตรและ ให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดย คุณพ่อเชิดชัย ฐานะ กำนันตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัด...
  ia
 • งานเกษตรอีสาน 2557 ฉลอง 50 ปี คณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น [27/01/2014]
  • เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557 ภายใต้คำขวัญ “50 ปี การพัฒนาเกษตรอีสานสู่มาตรฐานเกษตรอาเซียน” ร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี คณะเกษตรศาสตร์ และ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธี รองศาสตราจารย์ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ...
  ia
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนของคณะเกษตรศาสตร์ให้แก่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 จ.ร้อยเอ็ด [09/01/2014]
  • วันที่ 8 มกราคม 2557 พันเอกสมชาย เพ็งกรูด รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 พร้อมด้วย พ.อ. (พิเศษ) ธวัชชัย แจ้งประจักษ์, พ.ท. สุพล พละสุ, และร.อ.สมบูรณ์ อรัญพูล ร่วมรับมอบปัจจัยการผลิตได้แก่ ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ ปลานิล รวมทั้งพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชหลายชนิด เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรให้กับบุคคลากรของกองทัพและต่อยอดขยายผลพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านเกษตรพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในระดับประเทศ จากตัวแทนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แก่ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยก...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานตานข้าวใหม่เทิดไท้องค์ราชันย์ จังหวัดน่าน [07/01/2014]
  • อาจารย์วีระ ภาคอุทัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการการพัฒนาระบบการตัดสินใจและจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัย จังหวัดแพร่ น่าน และชัยภูมิ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะนักวิจัย ร่วมงานและออกร้านนำองค์ความรู้การจัดการการผลิตพริกปลอดภัย โดยใช้สารชีวภัณฑ์ ในงานเทศกาลตานข้าวใหม่เทิดไท้องค์ราชันย์ อำเภอท่าวังผา เพื่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน ครั้งที่ 4 จัดขึ้นโดยความร่วมมือของภาคประชาชนและหน่วยงานราชการ มีนายอุกริ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต จังหวัดร้อยเอ็ด [26/11/2013]
  • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.30 เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 พันเอก (พ.) ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เป็นประธานร่วมกับ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน, รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัย, ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนรอบสถานี ในกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้องในแปลงนาสาธิต ณ พื้นที่ บ.โพธิ์ชัย ต.โพธิ์ชัย อ.ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมกิกรรม 90 คน ประกอบพลทหาร น...
  ia
 • ผู้บริหารคณะเกษตรร่วมหารือกับผู้นำชุมชนโครงการแก้จน [12/11/2013]
  • รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน (ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา) หัวหน้าโครงงานฟาร์มโคนมร้อยเอ็ด (ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม) อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์ (รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ) ได้ร่วมหารือกับผู้นำชุมชนได้แก่ อบต.ศรีสมเด็จ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการแก้จนในเขตอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ณ โครงงานฟาร์มโคนมร้อยเอ็ด โดยการหารือครั้งนี้ได้ข้อสรุปคือให้ผู้นำชุมชนจะกลับไปหารือถึงโครงการทางการเกษตรชุมชนต้...
  ia
 • ติดตามผลโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่พันธุ์สกลนคร และการเลี้ยงไก่พื้นเมือง [05/11/2013]
  • เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทยศาสตร์ชุมชน ร่วมด้วย ดร.พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน น.ส.พจมาลย์ ลาภลือชา น.ส.นารีรัตน์ จำใบ และคณะได้ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่พันธุ์สกลนคร และการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ที่ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภายในงาน ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน ได้อธิบายถึงขั้นตอนการปลูกข้าวไร่พันธุ์สกลนคร ให้กับเกษตรกรที่ได้เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ประมาณ 50 ราย พร้อมทั้งนำข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ไปให้เกษตรกรทดลองชิม ได้แก...
  ia
 • ผู้บริหารคณะเกษตรฯดูงานศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรศูนย์มีชัยและโครงการพัฒนาชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง จ.บุรีรัมย์ [10/10/2013]
  • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา พร้อมรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน เดินทางเข้าเยี่ยมศึกษางานโครงการศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรของศูนย์มีชัย ทางมูลนิธิ โดยมี คุณบุญเชิด คูณสำนาน และทีมงานจากศูนย์ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ และมีการพูดคุยถึงความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ที่เน้นเรื่องของการเกษตร อาหาร และการยกระดับคุณภาพชีวิตของขุมชน นอกจากนี้ยังแวะเยี่ยมดูงงาน ณ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา โดย ผอ วรวิทย์ ได้กล่าวต้อนรับ และนำเสนอโครงการ school bird ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาชี...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.จับมือ ม.ราชภัฏมหาสารคาม อบรมเกษตรกรปลูกพริกเพื่อการค้า [07/10/2013]
  • อาจารย์วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการการพัฒนาระบบการตัดสินใจและจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัย จังหวัดแพร่ น่านและชัยภูมิ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับเชิญจากคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักเพื่อการค้าตามมาตรฐาน Good Agricultural Practices (GAP) ให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการผลิตพริกเชิงพาณิชย์และฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกและการจ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.นำผู้อบรมนานาชาติ ดูอาหารพื้นบ้านและวัฒนธรรมอีสาน [30/09/2013]
  • ผู้เข้าอบรมนานาชาติ ดูงานด้านอาหารพื้นบ้านและวัฒนธรรมอีสาน กลุ่มสตรี อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะมีกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นให้เห็นสภาพจริง แล้วนำออกมาวิเคราะห์ในห้องอบรม ผศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล ผู้ประสานงานโครงการฝึกอบรมนานาชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำผู้เข้าอบรมนานาชาติ หลักสูตร “การนำอาหารพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของอาหารมนุษย์” (Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security) ระหว่างวันที่ 1-27 กันยายน 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน ...
  ia
 • อาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรฯ มข.เผยแพร่งานวิจัยลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน [30/09/2013]
  • อาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประชุมรายงานผลงานวิจัย การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดินเสื่อมโทรมและลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน แลกเปลี่ยนผลการวิจัยและประสบการณ์ กระตุ้นความสนใจนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อทำวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ อาจารย์ประจำสาขาที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำนวยการชุดโครงการ การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดินเสื่อมโทรมและลดคาร์บอนในบรรยากาศ ได้รับทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556 พร้อมด้วยนักวิจัยในชุดโครง...
  ia
 • การจัดอบรมหลักสูตรการปลูกผักปลอดภัย สู่มหาวิทาลัยสุขภาวะ [29/09/2013]
  • เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2556 งานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร การปลูกผักปลอดภัย สู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากดร.จริวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 20 คน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศ์ และอาจารย์รณรงค์ อยู่เกตุ จากสาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรอบรมตลอดหลักสูตร 1 วัน ในการนี้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่องหลัก...
  ia
 • การจัดอบรมการผลิตอาหารเลี้ยงปลา [29/09/2013]
  • งานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตอาหารเลี้ยงปลา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2556 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตำบลบ้านโต้น อ.พระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาจำนวน 52 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านโต้น และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร อาจารย์ประจำภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.อบรมผลิตมะลินอกฤดูให้เกษตรกรบ้านศิลา จ.ขอนแก่น [22/09/2013]
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา นีระ และ อาจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา จัดฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การจัดการผสมผสานเพื่อเพิ่มการผลิตมะลิในฤดูหนาว ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะลิและไม้ดอกบ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 58 คน พร้อมรับฟังปัญหาการปลูกมะลิและไม้ดอกของเกษตรกรท...
  ia
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยเยี่ยมฟาร์มปลากระพงในเขตพื้นที่แก่งละว้าร่วมกับนักวิชาการภาคเอกชน [07/09/2013]
  • เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี, รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว อาจารย์ภาควิชาประมง, และ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเดินทางกับนักวิชาการบริษัทเบทาโกร นำทีมโดย Dr Ura, คุณเรวัต ชันทอง, และนายสัตวแพทย์ที่ปรึกษา เพื่อเยียมฟาร์มในเขตแก่งละว้าที่มีการเลี้ยงปลานิลร่วมกับปลากระพง และบ่อเลี้ยงกุ้งขาว ในเขตพื้นที่แก่งละว้า เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการบริการวิชาการและส่งเสริมการเลี้ยงปลาทะเลในเขตพื้นที่ดินเค็มซึ่งมีน้ำกร่อยตามธรรมช...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ร่วมมือสกวนำผลงานวิจัยแก้ปัญหาการผลิตในชุมชน [19/08/2013]
  • อาจารย์วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการ การพัฒนาระบบการตัดสินใจและจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัย จังหวัดแพร่ น่าน และชัยภูมิ อาจารย์ ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ นางสาวภัครมัย ดงใจ และนางสาวเกยูร ประยูรชาญ ผู้ช่วยนักวิจัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำผลงานวิจัยออกจัดกิจกรรม ฝึกอบรมและจัดนิทรรศการ แก้ไขปัญหาการผลิตพริกของเกษตรกร จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 จัดฝึกอบรมเกษตรกร ...
  ia
 • ภาควิชาสัตวศาสตร์ จัดอบรมสัญจรการเลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำให้กับเกษตรกร อ.บ้านฝาง [19/08/2013]
  • ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) บูรณาการงานวิจัยสู่เกษตรกร จัดฝึกอบรมเรื่อง “เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง” รุ่นที่ 3 พร้อมมอบไก่ประดู่หางดำ มข.55 ให้แก่เกษตรกร บ้านบึงสวาง หมู่ 11 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น กว่า 30 คน โดยมีรองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ เป็นประธานพิธีเปิดและปิดการอบรม ทีมวิทยากรบรรยายโดย รองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองศาสตราจารย...
  ia
 • งานวิจัยไหมอีรี่ มข. ร่วมแถลงข่าวงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๖” [16/08/2013]
  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารการวิจัยแห่งชาติ(คอมช.) จัดการแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๖” (Thailand Research Expo 2013) ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00-18.00 น. โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงานแถลงข่าวดังกล่าวขึ้นที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นตเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์แจกพันธุ์ปลาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ [10/08/2013]
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30-11.30 น. ณ อาคารศาลาแดง อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภาควิชาประมง จัดกิจกรรมแจกจ่ายพันธุ์ปลา ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่โรงเรียน ทหารผ่านศึก ตำรวจตระเวนชายแดนและแหล่งชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งอาหาร เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงาน ชุมชนในจังหวัดขอนแก่น ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม...
  ia
 • การฝึกอบรมเทคนิคการถนอมอาหารหยาบด้วยการทำหญ้าหมัก [04/08/2013]
  • รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา ร่วมด้วย ดร.ไกรลาศ เขียวทอง และดร.สำราญ วิจิตรพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคการถนอมอาหารหยาบด้วยการทำหญ้าหมัก ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2556 ณ สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ดโดยในการนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมจำนวน 30 คนซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรจากบ้านป่าเว่อ จังหวัดร้อยเอ็ด และกลุ่มเกษตรกรรัฐวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์โคนมขอนแก่น รูปแบบการทำหญ้าหมักมีลักษณะสะดวกต่อการใช้งานเนื่องจากเป็นการหมักหญ้าในถุงพลาสติกขนาดตั้งแต่ 20 กิโลกรัมขึ้นไปตามความจุของขนาดถุง เหมาะสมสำหรับเกษตรก...
  ia
 • หัวหน้า สล.ร้อยเอ็ด และคณะ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ [31/07/2013]
  • หัวหน้าสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด และ อ.ส.พญ.ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล และคุณวิมลรัตน์ บุตรพรหม ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีฯ ได้ร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ณ ห้วยแอ่ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ นายอำเภอศรีสมเด็จเดินทางมาเป็นประธานในพีธี ซึ่งหัวหน้าสถานีฯ และนายอำเภอศรีสมเด็จยังได้ร่วมหารือถึงความร่วมมือในโครงการบริการสังคม การฝึกอบรมทางการเกษตรต่างๆเช่น การเลี้ยงปศุสัตว์ การทำนาข้าว นาหญ้าเนเปียร...
  ia
 • การใช้ประโยชน์พื้นที่ สล.ร้อยเอ็ด [04/07/2013]
  • รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีฯ ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม และ สพ.ญ.ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล คณะทำงานของสถานีฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลศรีสมเด็จ รองนายกและปลัด อบต.โพธิ์สัย และพันโทสุพล พละสุ หัวหน้าฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ กองพันทหารราบที่ 6 ถึงการใช้ประโยชน์พื้นที่ สล.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้คือการใช้ประโยชน์พื้นที่นาข้าวของสถานีฯจำนวน 30 ไร่จะทำร่วมกัน 3 ฝ่ายได้แก่ สถานีฯ ชุมชนรอบสถานี และกองทัพ โดยสถานีฯเป็นผู้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว และพื้นที่เพาะปลู...
  ia
 • ร่วมหารือในความร่วมมือระหว่าง สล.ร้อยเอ็ด กับผู้นำชุมชนในตำบลโพธิ์สัย จ.ร้อยเอ็ด [13/06/2013]
  • ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด (สล.ร้อยเอ็ด) และ อ.สพญ.ดร.วิบัญฑิตา จันทร์กิติสกุล อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมหารือด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่ของ สล.ร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางวิชาการ สำหรับทำการเกษตรกรรม โดยมีแนวทางการจัดตั้งเป็นโครงการฝึกอบรม การบริการวิชาการสู่ชุมชน เป็นต้น ร่วมกับผู้นำชุมชนทั้ง 13 หมู่บ้านในเขตตำบลโพธิ์สัย อำเ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับมอบโคนมจากโรงเรียนพัฒนาเด็ก ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน [11/06/2013]
  • เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้รับมอบโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซี่ยน เพศผู้ อายุ 11 เดือน ชื่อตาหวาน จากอาจารย์จักษรี สุวรรณศร อาจารย์โรงเรียนพัฒนาเด็ก จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้คณะเกษตรศาสตร์ ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและการทัศนศึกษาของประชาชนทั่วไป โดยมีอาจารย์ธะศิริ สุวรรณศร ที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งโรงเรียนพัฒนาเด็ก อาจารย์ดร.ธีรชัย หายทุกข์ อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ และรองศาสตราจารย์อัมพล ห่อนาค ข้าร...
  ia
 • มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมฟาร์มทดลองของศูนย์ฯ [29/03/2013]
  • เมื่อวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 น. มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ ADP ผาขาว ดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่ อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ซึ่งได้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตวอำเภอผาขาว และเกษตรกร รวม 31 ราย เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มทดลองของศูนย์ฯ โดยนายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) ได้นำเกษตรกรเข้าเยี่ยมชมโรงฟัก ซึ่งมี รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ และนางสาวศรัญญา ศิริปัญญา นักวิจัย ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายกระบวนการนำไข่เข้าฟัก ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.อบรมเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มโอกาสและศักยภาพการผลิตพริก [21/03/2013]
  • เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อาจารย์วีระ ภาคอุทัย และ อาจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับทุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนวการวิจัย(สกว.) ให้ทำโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการตัดสินใจและการจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัยจังหวัดแพร่ น่านและชัยภูมิ” จัดประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โอกาสและศักยภาพการผลิตพริก จังหวัดชัยภูมิ” ได้รับเกียรติจาก นายบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการ...
  ia
 • ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง อ.วิเชียรบุรี [12/03/2013]
  • วันที่ 9-10 มีนาคม 2556 นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) นำโดย รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในเขตอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้นำชุมชน และเกษตรกรเป็นอย่างดี จากการลงพื้นที่สำรวจ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไก่ชน ไก่เนื้อ และมีไก่ไข่ โดยเลี้ยงแบบหลังบ้าน พบว่...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯไก่พื้นเมือง ร่วมจัดนิทรรศการ “งานมหกรรมไก่พื้นแห่งชาติ ครั้งที่ 1” [04/03/2013]
  • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) นำโดย รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯพร้อมด้วยนักวิจัย ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผศ.ยุพิน ผาสุข ผศ.สจี กัณหาเรียง นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา นางสาวจิราวรรณ วิศิษฏบุตร และนางสาวศรัญญา ศิริปัญญา ร่วมจัดนิทรรศการ “งานมหกรรมไก่พื้นแห่งชาติ ครั้งที่ 1” ณ บริเวณหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กรมปศุสัตว์ ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏ...
  ia
 • อบต.ในเมือง อ.เวียงเก่า ขก.ลงนามความร่วมมือร่วมกับ มข.ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต [11/02/2013]
  • อบต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ลงนามความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การเกษตร การพยาบาลและสาธารณสุข รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กรเพื่อท้องถิ่นรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ห้องประชุม “อุดร ตันติสุนทร” วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธวัชชัย แปรงศรี นายอำเภอเวียงเก่า จ.ขอนแก่น เป็นประธานในการลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมระหว่าง อบต.ในเมือง อ.เวียงเก่า กับ วิทยา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ตามงานวิจัยและอบรมขยายเชื้อราเขียว ช่วยปลูกพริกปลอดภัย [29/01/2013]
  • เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2556 อาจารย์วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการ การพัฒนาระบบการตัดสินใจและการจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัยจังหวัดแพร่ น่านและชัยภูมิ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ออกติดตามผลการวิจัยที่ได้ทำการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสดปลอดภัย ให้แก่เกษตรกร ในช่วงปลายปี 2555 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งฝึกอบรมการขยายเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มาและราขาวบิวเวอร์เรีย...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.จับมือหน่วยงานสำคัญ ดำเนินแนวทางการจัดทำหลักสูตรการเลี้ยงไหมท้องถิ่น [25/01/2013]
  • การจัดประชุมโครงการ การบูรณาการระหว่างหลักสูตรท้องถิ่น วิชาการปลูกหม่อน-เลี้ยงไหมกับกลุ่มสาระวิชาหลัก 5 วิชา ในพื้นที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโสกส้มกบ ในโครงการบริการวิชาการสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวทางการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น โดยมีนายสาธิต ทองศรี นายอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ณ ศาลาโครงการส่งเส...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รวมข้อมูลเกษตรกรเลี้ยงไหม พัฒนาและทำหลักสูตรท้องถิ่น [19/01/2013]
  • เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย ถาวรอนุกูลกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับจากสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท-เอก ลงพื้นที่เพื่อศึกษาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไหมของเกษตรกรจากสถานการณ์จริงในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชาการปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม ขอ...
  ia
 • สถานีโทรทัศกองทัพบกช่อง 7 ถ่ายทำสารคดีไก่พื้นเมือง [10/01/2013]
  • วันที่ 9 มกราคม 2556 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ซึ่งมี รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับทีมข่าวเกษตรของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 เพื่อถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับไก่พื้นเมือง สำหรับออกอากาศในรายการ “เพื่อนเกษตร” ตอน “ความเป็นมาของไก่พื้นเมืองพันธุ์ ชี เคเคยู 12” โดยจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 โดยมี รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และพาเยี่ยมชมฟาร์มทดลองศูนย์เครือข่ายฯ ...
  ia
 • ทีมงานข่าวเกษตร ช่อง 7 รุดถ่ายทำผลงานวิจัย มข. [09/01/2013]
  • เมื่อระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2556 ทีมข่าวเกษตรช่อง 7 กรุงเทพ เดินทางมาผลิตรายการข่าว “เพื่อนเกษตร” ซึ่งออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์สี ช่อง 7 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 05.30 น. - 06.00 น. เมื่อระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2556 ทีมข่าวเกษตรช่อง 7 กรุงเทพ เดินทางมาผลิตรายการข่าว“เพื่อนเกษตร” ซึ่งออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์สี ช่อง 7 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 05.30 น. - 06.00 น. โดยทีมข่าวช่อง 7 ได้ให้ความสนใจเดินทางมาถ่ายทำรายการ นำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 เรื่อง คือ ผลงานวิจัยเรื...
  ia
 • เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ต.ศิลา โครงการ มข.ฟื้นฟูเกษตรกรประสบอุทักภัย [08/01/2013]
  • รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์,ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข, นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา, นางสาวศรัญญา ศิริปัญญา และ นางสาวจิราวรรณ วิศิษฏบุตร ออกเยี่ยมเกษตรกรพร้อมสัมภาษณ์ถึงสภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง วันที่ 7 มกราคม 2556 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) นำโดย รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์,ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข, นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา, นางสาวศรัญญา ศิริปัญญา และ นางสาวจิราวรรณ วิศิษฏบุตร ออกเยี่ยมเกษตรกรพร้อมสัมภาษณ์ถึงสภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการแจกไก่พื้นเมือง ...
  ia
 • เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง อ.กระนวน โครงการ มข. ฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย [07/01/2013]
  • ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา,ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข, นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา และ นางสาวจิราวรรณ วิศิษฏบุตร ออกเยี่ยมเกษตรกรพร้อมสัมภาษณ์ถึงสภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง วันที่ 7 มกราคม 2556 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) นำโดย ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข, ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา, นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา และ นางสาวจิราวรรณ วิศิษฏบุตร ออกเยี่ยมเกษตรกรพร้อมสัมภาษณ์ถึงสภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการแจกไก่พื้นเมือง จากศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการป...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.จับมือหน่วยงานสำคัญ ดำเนินแนวทางการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น [04/01/2013]
  • การจัดประชุมโครงการ การบูรณาการระหว่างหลักสูตรท้องถิ่น วิชาการปลูกหม่อน-เลี้ยงไหมกับกลุ่มสาระวิชาหลัก 5 วิชา ในพื้นที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโสกส้มกบ ในโครงการบริการวิชาการสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวทางการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น โดยมีนายสาธิต ทองศรี นายอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ณ ศาลาโครงการส...
  ia
 • อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรฯ มข. จัดอบรม วางแผนการผลิตพริกปลอดภัย ใช้เชื้อราป้องกันโรค [21/12/2012]
  • อาจารย์วีระ ภาคอุทัย และ อาจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับทุนจากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ให้ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการตัดสินใจและการจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัยจังหวัดแพร่ น่าน และชัยภูมิ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนการผลิตพริกปลอดภัยโดยการนำเทคนิคการขยายปริมาณเชื้อราไตรโครเดอร์มา เชื้อราขาว(บิวเวอร์เรีย) Beauveria bassiasna และการนำไปใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช และการติดตามสถานการณ์การปลูกพ...
  ia
 • มข.ใส่ใจชุมชนให้บริการวิชาการแก่สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมอุดรธานี [20/12/2012]
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้ให้ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) จำกัด (มหาชน) ได้ให้บริการวิชาการเรื่อง การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการการให้อาหารเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนม-โคเนื้อ ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมศรีธาตุ จำกัด อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 51 ราย และสมาชิกเกษตรกรสหกรณ์โคนมทุ่งฝน จำกัด อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุด...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับนักเรียน ม.6 เรียนดี และ ทุน อบต. ภายใน 19 เม.ย. 2556 [23/11/2012]
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับ 1)นักเรียน ที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย จำนวน 30 คน และ 2)นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 30 คน เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม โดยมีสิทธิ์สมัครได้เพ...
  ia
 • อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเกษตรฯ มข. และ สกว. ดันงานวิจัยพริกสู่จังหวัดแพร่ แก้ปัญหาผลผลิตและราคาตกต่ำ [15/11/2012]
  • อาจารย์วีระ ภาคอุทัย และอาจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ให้ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการตัดสินใจและการจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัยจังหวัดแพร่ น่านและชัยภูมิ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จัดประชุมเรื่อง “แพร่: รู้เท่าทันศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสของเกษตรกร” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายมนัส โสกันธิก...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จับงานวิจัย ข้าวโพด พริก มะเขือเทศ ใส่มือชาวบ้านไปขยายผล [01/11/2012]
  • การฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การผลิตและการแปรรูปข้าวโพด พริก มะเขือเทศ ให้แก่ ผู้แทนเกษตรกรจากจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสกลนคร และจังหวัดเลย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ เป็นวิทยากรหลักด้านแปรรูปข้าวโพด และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร เป็นวิทยากรหลักด้านแปรรูปพริกและมะเขือเทศ พร้อมด้วยผู้ช่วยวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม ในการถ่ายทอดความรู้ทั้งในห้องอบรมและในภาคสนาม สนับสนุนการฝึกอบรมโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เมื่อ...
  ia
 • นศ.เกษตรฯ มข.ออกค่ายอาสาเกษตร เผยแพร่วิชาการเกษตร ช่วยชาวบ้านพัฒนาชุมชน [21/10/2012]
  • ระหว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ชุมนุมอาสาเกษตร สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับชาวบ้านหนองกุงคำไฮ และโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ ได้จัดโครงการค่ายอาสาเกษตรและเผยแพร่วิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านการเกษตรให้ประชากรในชนบทที่ประกอบอาชีพการเกษตรและ ให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดย นายอนุพงษ์ คำภูแก้ว นายอำเภอโนนสัง จังหว...
  ia
 • มข.หนุนเกษตรกร ใช้เทคโนโลยีชีวภาพลดต้นทุนอาหารและเพิ่มการสืบพันธุ์โคนม [13/10/2012]
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ผู้ให้ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการการให้อาหารเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนม-โคเนื้อ ให้แก่เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด จำนวน 38 ราย เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการด้านอาหารเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมและโคเนื้อ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศั...
  ia
 • นศ.เกษตรฯ มข. ออกค่ายสัตวบาลอาสา นำความรู้ประสบการณ์วิชาชีพ เอกชนเสริมงบ ช่วยน้องนักเรียน [08/10/2012]
  • เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2555 ได้มีพิธีปิดค่ายสัตวบาลอาสา ครั้งที่ 2 ของสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธีปิด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา อ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง นางสาวศรีนวล คณานิตย์ นายสายัณ คันธะรินทร์ นายปฐมพงษ์ หล้าคำ นายชานนท์ ทองดี นายวัชรพงศ์ สิงห์โสภาและนางสาวกษมา ...
  ia
 • การจัดอบรมหลักสูตรการผลิตอาหารเลี้ยงปลา [16/09/1956]
  • เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2556 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "การผลิตอาหารเลี้ยงปลา" ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น จำนวน 52 ราย ณ หอประชุมเทศบาลบ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร อาจารย์ประจำภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากร...