171
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้สัมภาษณ์ สกว. เรื่อง การพัฒนาการเพาะเลี้ยงหนอนกอสีชมพู

ia

  • เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ทีมงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาสัมภาษณ์นางสาววิภาพร ต้นภูเขียว นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา และอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ ในผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการเพาะเลี้ยงหนอนกอสีชมพู Sesamia inferens เพื่อการผลิตแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes ซึ่งเป็นผลงานที่ได้จดอนุสิทธิบัตรเมื่อปี 2560 สกว. จึงได้คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 80 ผลงาน เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากผลงานทั้งสิ้น 300 ผลงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมต่อไป ... [21/11/2018]
    ia .ia2

  • Reported/Photo by: รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ / รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ
3 people like this