842
นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและสังคม

ia

  • ระหว่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ หัวหน้าสาขาวิชาฯ คณาจารย์และบุคลากร นำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา AG153796 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1 จำนวน 45 คน ลงพื้นที่สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร ในเขตตำบลสำราญ ตำบลศิลา และตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นโดยมี อาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว เป็นผู้ประสานงาน สำหรับการฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ เพื่อฝึกประสบการณ์ ฝึกการวางแผนการสำรวจ การออกแบบสอบถาม การชี้ปัญหา การสังเกต และการสัมภาษณ์เกษตรกร การตรวจสอบความถูกของแบบสอบถาม ทั้งนี้ประเด็นในการสำรวจ ได้แก่ 1. สภาพสังคมของครัวเรือนเกษตรกร 2. สภาพเศรษฐกิจ อาทิ รายได้และรายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกร 3. ปัญหาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน และชาวบ้านในเขตชุมชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลแก่นักศึกษา มา ณ ที่นี้ด้วย ... [28/10/2019]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: วรรณวิไล ชาสุด / นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ชั้นปีที่ 3
be the first one who like this