986
คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18

ia

  • ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2562 คณาจารย์สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 7 คน และนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 58 คน เข้าร่วม การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (The 18 National Horticultural Congress) จัดโดย ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี ภายใต้หัวข้อ "พืชสวนก้าวไกล นำไทยมั่งคั่ง" (Advanced Horticulture Brings Wealth to Thailand) และมีท่าน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.เสริมสุข สลักเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง ‘เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาพืชสวนไทย’ การประชุมวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางพืชสวน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการวิจัย และการสร้างเครือข่ายวิจัย ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และการต่อยอดอย่างรวดเร็ว ภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนาวิชาการ การนำเสนอผลงานทั้งแบบภาคบรรยาย และภาคนิทัศน์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน

    ในการนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทของสาขาวิชาพืชสวน ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทั้งสิ้น 7 เรื่อง โดยได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดีเด่น 1 เรื่อง คือ "อัตราการคายน้ำของพุทรานมสดในระยะติดผล" นำเสนอโดย ผศ.ดรสุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รางวัลการนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ระดับดี 1 เรื่อง คือ "ผลของแอลอีดีที่ให้สีแตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของพริกและมะเขือเทศที่ผลิตภายใต้ระบบปิด" นำเสนอโดยโดย ดร.ชานนท์ ลาภจิตร และรางวัลการนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ระดับชมเชย 1 เรื่อง คือ "ผลของต้นตอที่มีต่อปริมาณผลผลิตและคุณภาพบางประการของผลมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร 1" นำเสนอโดย นายสมยศ มีทา ... [26/11/2019]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี / ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี
be the first one who like this