385
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เป็นวิทยากรพิเศษฝึกอบรมโครงการลดต้นทุน UP ผลผลิต เมื่ออยู่ในวิกฤตใบด่าง

ia

  • เมื่อวันที่ 26 พฤษจิกายน 2562 รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อเรื่อง “แบคทีเรียป้องกันไวรัส และจุลินทรีย์ต่างๆ” ในการฝึกอบรมโครงการ “ลดต้นทุน UP ผลผลิต เมื่ออยู่ในวิกฤตใบด่าง” ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการเพิ่มผมผลิตต่อไร่ และป้องกันโรคใบด่าง ซึ่งมีนายอำเภอครบุรี นายอำเภอหนองบุญมาก เกษตรอำเภอเสิงสาง เกษตรกร และเจ้าหน้าที่โรงงาน ในโครงการ "ลดต้นทุน UP ผลผลิต เมื่ออยู่ในวิกฤตใบด่าง" เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารพักรอเกษตรกร บริษัท อัพเวนเจอร์ จำกัด

    ซึ่งในภาคบ่ายเป็นการสาธิตการใช้เครื่องจักร การเตรียมดินและสาธิตการปลูก การใช้อากาศยานไร้คนขับ(โดรน) พ่นสารแทนนินทางใบป้องกันแมลงหวี่ขาว ณ แปลงปลูกของ บริษัท อัพเวนเจอร์ จำกัด ในโอกาสนี้ รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาโท 1 คน และระดับปริญญาตรี 2 คนไปศึกษาดูงาน สร้างเสริมประสบการณ์ในวงการมันสำปะหลังในครั้งนี้อีกด้วย ... [06/01/2020]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล
be the first one who like this