214
กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. จัดสัมมนาของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากเยอรมนี

ia

  • เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ได้จัดให้ Mr. Samuel Schlichenmaier และ Mr. Moritz Laub นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก University of Hohenhiem ประเทศเยอรมนี นำเสนอสัมมนา ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของการก่อเกิดเม็ดดินที่ได้รับอิทธิพลจากการใส่วัสดุอินทรีย์ต่างคุณภาพในดินทราย (Temporal dynamics of soil aggregate formation following addition of different quality organic residues in a sandy soil)” ให้แก่ คณาจารย์ซึ่ง ประกอบด้วย อ.ดร.บรรยง ทุมแสน จากสาขาวิชาพืชไร่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพร นุชดำรง จากสาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษา หล้าวงษา, อ.ดร.อนงนาฏ ศรีประโชติ จากสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ช่วยวิจัย ณ ห้องประชุมสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    สำหรับ Samuel เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ได้มาทำงานทดลองทางด้านดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์กับกลุ่มวิจัยฯ ตั้งแต่ กลางเดือนพฤษภาคม 2562 โดยทำการศึกษากระบวนการก่อตัวของเม็ดดินในดินทรายที่ได้รับการใส่สารอินทรีย์ที่มีคุณภาพแตกต่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยมี ศ.ดร.ปัทมา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายไทย และมี Mr. Moritz Laub นักศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งงานบางส่วนของ Samuel จะได้ใช้ในงานวิจัยวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของ Moritz ด้วย โดย Moritz มีกำหนดมาทำงานที่กลุ่มวิจัยฯ ประมาณ 1 เดือน ในช่วงพฤศจิกายน-ธันวาคม ศกนี้ กิจกรรมการทำวิจัยร่วมกันของฝ่ายไทย-เยอรมนี เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมืออันยาวนานกว่า 20 ปีระหว่างกลุ่มวิจัยฯ ของทั้งสองมหาวิทยาลัย เนื้อหาของการบรรยายในสัมมนาเกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในการศึกษา ผลจากการทดลองเบื้องต้นบางส่วน และภาพกิจกรรมต่างๆ ที่ Samuel ได้เข้าร่วม การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการมาทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษานับเป็นการเพิ่มความเป็นนานาชาติให้กับสาขาวิชาฯ ทำให้บุคลากร รวมทั้งนักศึกษาไทยได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนทั้งด้านวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรมกับนักศึกษานานาชาติ และทำให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน และสานต่อความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติต่อไป ... [06/01/2020]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
be the first one who like this