103
คณะเกษตรฯ มข. มอบไข่ไก่ ให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง

ia

  • เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.ธีระ เกียรติมานะโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้างาน บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มอบไข่ไก่ โครงการ “โรงทานไข่” คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง โดย นายศุภชัย ปทุมชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เป็นผู้รับมอบ ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น

    ซึ่งในครั้งนี้ ทางคณะฯ ได้มอบไข่ไก่จำนวน 70 ถาด และจะทยอยมอบไข่ไก่ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทองจนครบ 200 ถาด และสถานสงเคราะห์ฯ จะนำไข่ ไปกระจายให้หน่วยงานเครือข่าย ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในเขตจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์พัฒนาศักยภาบุคคลออทิสติก และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งต่อไป ... [18/05/2020]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ / กรรณิการ์
7 people like this