271
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยพันธุ์ใหม่สู่การเป็นผู้นำการวิจัยระดับนานาชาติ

ia

  • เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยพันธุ์ใหม่สู่การเป็นผู้นำการวิจัยระดับนานาชาติ (New Normal Research EP.1 ; ติดอาวุธ พิชิตทุนวิจัย) โดย รศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด บรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ จำนวน 20 คน ณ ห้อง 5101 อาคาร AG 05 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting จำนวน 30 คน

    โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ได้มีโอกาสได้รับทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และสามารถผลิตบทความวิจัยและผลงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติต่อไป ... [27/05/2020]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
7 people like this