143
คณะผู้บริหารคณะเกษตรฯ มข. เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของคณาจารย์สาขาวิชาการประมง

ia

  • เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ดร.สาวตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.พรเทพ เนียมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและการต่างประเทศ และ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของคณาจารย์สาขาวิชาการประมง โดย ผศ.ดร. บัณฑิต ยวงสร้อย หัวหน้าสาขาวิชาการประมง ให้การต้อนรับ ในการนี้ ผศ.ดร. รักพงษ์ เพชรคำ ผู้ประสานงานโครงการ TUNASIA Co-funded by Erasmus+ Programme of the European Union ได้กล่าวถึงการใช้ประโยชน์ห้องปฏิบัติการทางอีเล็กทรอนิกต์ (E-Lab) ที่อยู่ภายใต้โครงการดังกล่าว และได้เรียนเชิญท่านคณบดีเป็นประธานในการเปิดห้อง E-lab อย่างเป็นทางการอีกด้วย ... [29/05/2020]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: ผศ.ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ / ผศ.ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์
7 people like this