178
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ia

  • เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและวางกลยุทธ์ให้กิจกรรมต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของคณะฯ และ เพื่อให้ทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของคณะเกษตรศาสตร์และนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป ... [05/06/2020]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
5 people like this