253
คณะเกษตรฯ มข. จัดการอบรม เรื่อง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE)

ia

  • เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรม เรื่อง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) วิทยากรโดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้อย่างคับคั่ง ณ ห้อง 5101 อาคาร AG 05 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) ให้กับทุกหลักสูตรในคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ... [12/06/2020]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
2 people like this