641
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตพริกปลอดภัย

ia

 • ศาสตราจารย์ ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร รองศาสตราจารย์ ดร. สังคม เตชะวงค์เสถียร ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์ พร้อมด้วย ทีมวิจัยโครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน และทีมวิจัยศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตพริกปลอดภัย” แก่กลุ่มแปลงใหญ่พริก ในเขตพื้นที่สามจังหวัดของภาคอีสาน และภาคเหนือ คือจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดแพร่ จัดโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในการอบรมมีกิจกรรมการบรรยายและสาธิตวิธีการปลูก เทคนิคการจัดการพริก การสำรวจและการควบคุมศัตรูพริกแบบปลอดภัย (ชีววิธี) พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงพริกของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว

  ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สวก. และ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมกันคัดเลือกโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการการผลิตพริกแห้งปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จากพริกแห้งปลอดภัยเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร” เป็นโครงการกลุ่มพืชผักที่มีความพร้อมและสามารถนำไปส่งเสริมผ่านระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งโครงการได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวก. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร เป็นหัวหน้าโครงการ การจัดอบรมเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการผลิตพริกอย่างปลอดภัย โดยจัดอบรมเป็น 3 รุ่น ในวันเวลาและสถานที่ดังนี้

  รุ่นที่ 1 กลุ่มวิสาหกิจพริกปลอดภัยห้วยฉลุงหนองจาน อ. ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 50 คน อบรมวันที่ 27 มิถุนายน 2561

  รุ่นที่ 2 กลุ่มแปลงใหญ่พริก ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ จำนวน 70 คน อบรมวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561

  รุ่นที่ 3 กลุ่มแปลงใหญ่พริก ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 50 คน อบรมวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ... [18/07/2018]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: วันวิสา ใจราช / วันวิสา ใจราช
98 people like this