315
คณะเกษตรฯ มข. รับมอบทุนจากศิษย์เก่า รุ่นที่ 11

ia

  • เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์รุ่น 11 โดย นางระวีวรรณ สุวรรณศร รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์ นายวิริยะ จันกลิ่น นางสุณี เอกสมทราเมษฐ์ นายวชิระ แขวงโสภา นายธีระพล บันสิทธิ์ นางวิภาดา สรณารักษ์ และ บริษัท เอเอส แอสเสท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้มอบทุน ซึ่งมอบให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวกนกพร คำปัน นักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ นางสาวณัฐมล จันดารักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ นายทักษ์ดนัย อินนาทร นักศึกษาสาขาวิชาโรคพืชวิทยา และนายกฤษดา โฮนทุมมา นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ เป็นผู้ประสานงานในการมอบทุนในครั้งนี้ ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [27/09/2018]
    ia .ia2

  • Reported/Photo by: สมโชค / กรรณิการ์
52 people like this