315
พิธีส่งมอบงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ท่านใหม่

ia

  • เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีส่งมอบงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ท่านใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ส่งมอบงานให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คนใหม่ ซึ่งเป็นคณบดีคนที่ 9 และเป็นคณบดีหญิงคนแรกของคณะเกษตรศาสตร์ โดยมีอดีตคณบดีฯ คณะผู้บริหารชุดเก่าและคณะผู้บริหารชุดใหม่ คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เอนก โตภาคงาม ได้เป็นตัวแทนมอบทุนมูลนิธิ รองศาสตราจารย์ ดร.กวี จุติกุล และ กองทุนเพื่อการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.เทอด เจริญวัฒนา เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท ให้แก่คณะเกษตรศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [08/11/2019]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
1 people like this