362
คณะเกษตร มข. ร่วมบันทึกความร่วมมือระดับคณะ

ia

  • เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ และ ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมพิธีบันทึกความร่วมมือระดับคณะ ระหว่าง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย ณ ห้อง smart classroom ชั้น 2 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ซึ่งทั้งหกคณะตกลงทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการจัดการศึกษา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการร่วมกัน ด้านพัฒนาหลักสูตร และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา แลกเปลี่ยนนักศึกษา สนับสนุนอาจารย์ผู้สอนให้ร่วมสอนในหลักสูตร และร่วมกันดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสนับสนุนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมอีกด้วย ... [21/11/2019]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
36 people like this