left

ด่วน
ขณะนี้ปิดรับบทความวิจัยแล้ว


 • ประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 21 เป็นการประชุมวิชาการที่นำเสนอผลงานวิชาการด้านเกษตรศาสตร์จากหลากหลายสาขาได้แก่  เกษตรเชิงระบบ กีฏวิทยา วิทยาโรคพืช พืชไร่ พืชสวน ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร และเศรษฐศาสตร์การเกษตร และการแสดงนิทรรศการด้านวิชาการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับวงการเกษตรโดยจัดเป็นประจำทุกปี ร่วมกับการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน
 • บทความวิจัยที่นำเสนอทั้งแบบบรรยาย และโปสเตอร์ จะได้รับการพิจารณาตรวจอ่านจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยบทความวิจัยที่ได้ผ่านการพิจารณาแล้วจึงสามารถนำเสนอได้ ทั้งนี้บทความที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอในที่ประชุมจะจัดทำในรูปของวารสารแก่นเกษตรฉบับพิเศษ
 • เรื่องที่จะนำเสนอในประชุมวิชาการเกษตร ต้องเป็นบทความการวิจัย (research article) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาต่างๆด้านการเกษตรหรือสาขาใกล้เคียงและต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการใดมาก่อน
 • เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ทั้งภายในและภายนอก) แล้ว จึงจะนำเสนอในการประชุมได้ และตีพิมพ์ในวารสารแก่นเกษตรฉบับพิเศษ

 • การจัดประชุมวิชาการเกษตรครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศและ เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
 • เพื่อเสริมสร้างคุณภาพงานวิจัยและนักวิจัยในสาขาเกษตรศาสตร์
 • เพื่อร่วมผลักดันให้การเกษตรของประเทศไทยเข้มแข็งและเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงของหน่วยงานและบุคลากรในวงการเกษตรทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ

 • แจ้งความจำนงลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหรือลงทะเบียนร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ on-line ได้จาก website นี้โดยเลือกเมนู registration
 • ค่าลงทะเบียน
  ..3,000 บาท สำหรับนักวิจัย และบุคคลทั่วไป
  ..2,000 บาท สำหรับนักศึกษา
  ..1,500 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมแต่ไม่เสนอผลงาน
  การชำระเงินค่าลงทะเบียนท่านจะต้องชำระภายหลังจากที่ได้รับผลการพิจารณาจากฝ่ายจัดงานการประชุมวิชาการครั้งที่ 21
  โดยโอนเงินค่าลงทะเบียนมายัง ธนาคารไทยกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น 980-2-86559-1 ชื่อบัญชี คณะเกษตรศาสตร์ ม.ข.(การประชุมวิชาการเกษตร) เท่านั้น
  พร้อมทั้ง scan หลักฐานการโอนเงินและระบุชื่อผู้ลงทะเบียนมาที่ E-mail: agconferencekku@gmail.com

 • วารสารแก่นเกษตรได้รับทุนสนับสนุนเป็นวารสารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก สกอ. ประจำปี 2551, เป็นวารสารที่ยอมรับในการใช้เป็นผลงานตีพิมพ์เรื่องที่ 2 ของนักศึกษาทุน คปก. (ตั้งแต่รุ่นที่ 11 เป็นต้นไป) , มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Citation Index, TCI), และเผยแพร่บทคัดย่อภาษาอังกฤษในฐานข้อมูล AGRIS-FAO(http://agris.fao.org/agris-search/index.do)
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมได้ที่
  ฝ่ายจัดประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 21 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  จ.ขอนแก่น 40002
  โทร. 083-3435926
  email: agconferencekku@gmail.com
  ขณะนี้ระบบปิดรับการส่งบทความทางวิชาการเรียบร้อยยหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนการตรวจอ่านติดตามสถานะผลงานของท่านผ่านทางเว็บไซด์
 

__________________________________________________________________________________________________________
eConference Homepage designed by Associate Professor Monchai Duangjinda (c) 2011 - All rights reserved.