Banner

E-Workload คณะเกษตรศาสตร์ พัฒนาขึ้นเพื่อให้บุคลการคณะเกษตรศาสตร์ได้ตรวจสอบ/แก้ไขเพิ่มเติม/พิมพ์ภาระงานของตนเองในรูป portfolio โดยในเบื้องต้นทางคณะเกษตรศาสตร์ได้รวบรวมภาระงานที่ผ่านระบบการจัดเก็บข้อมูลจากส่วนงานต่างๆ ไว้บ้างแล้ว ได้แก่ งานสารบรรณ งานวิจัยและบริการวิชาการ งานบริการการศึกษา ฯลฯ

>> ดูตัวอย่างภายในระบบ eWorkload >> EworkloadScreenshot.pdf
>> download คู่มือการใช้งาน eWorkload สำหรับสายผู้สอน คลิ้กที่นี่ >> EworkloadManual1.pdf
>> คลิ้กที่ภาควิชาในตารางด้านล่างเพื่อเข้าสู่ระบบ eWorkload
<<เฉพาะผู้ดูแลระบบ >>

 

เข้าสู่ E-workload โดยคลิ้กที่ชื่อภาควิชา/หน่วยงานที่สังกัด :

ลำดับ
ภาควิชา/หน่วยงาน
 
 • สาขาวิชาพิขไร่
 •  
 • สาขาวิชาพืชสวน
 •  
 • สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 •  
 • สาขาวิชาโรคพืช
 •  
 • สาขากีฎวิทยา
 •  
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 •  
 • สาชาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ
 •  
 • สาชาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
 •  
 • สาขาวิชาประมง
 •  
 • สำนักคณบดี
 •