สถิติปัจจุบัน:
ผู้เขียนภายใน: 31.87%, ผู้เขียนภายนอก: 68.13%, บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณา: 27.01%, ท่านคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่ 256,826
วารสารแก่นเกษตรได้รับทุนสนับสนุนเป็นวารสารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก สกอ. ประจำปี 2551, เป็นวารสารที่ยอมรับในการใช้เป็นผลงานตีพิมพ์เรื่องที่ 2 ของนักศึกษาทุน คปก. (ตั้งแต่รุ่นที่ 11 เป็นต้นไป) , มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Citation Index, TCI), และเผยแพร่บทคัดย่อภาษาอังกฤษในฐานข้อมูล AGRIS-FAO (http://agris.fao.org/agris-search/index.do)


Thai-Jounal Impact factor ประจำปี 2559
::

แก่นเกษตร (0.342, ค่าเฉลี่ย 3 ปี 0.378)
, วารสารสัตวแพทย์ศาสตร์ มข (0.053), วารสารวิจัย มข ฉบับบัณฑิตศึกษา (0.030), วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (0.100) , วารสารเกษตร ม.เชียงใหม่ (0.591), วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อุบลราชธานี (0.151) , วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม (0.133), วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (0.119), วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (0.118)

 

  • แก่นเกษตรเป็นวารสารราย 2 เดือน(6 ฉบับต่อปี ได้แก่ ฉบับที่1 เดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่2 เดือนเมษายน ฉบับที่3 เดือนมิถุนายน ฉบับที่4 เดือน สิงหาคม ฉบับที่5 เดือนตุลาคม และฉบับที่6 เดือนธันวาคม) ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องโดยทุกเรื่องที่ได้ตีพิมพ์ได้ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ตรวจอ่านภายนอกแล้ว  
left

 • เรื่องที่จะลงตีพิมพ์ต้องมีผู้เขียนหรือผู้ร่วมเขียนอย่างน้อย 1 ท่านที่เป็นสมาชิกวารสารแก่นเกษตร
 • เรื่องที่จะลงตีพิมพ์ต้องเป็นบทความการวิจัยหรือบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
 • เรื่องที่จะลงตีพิมพ์ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ตรวจอ่าน (ทั้งภายในและภายนอก) อย่างน้อย 2 ท่าน
  เรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ (page charge) 1,500 บาทต่อ 1 เรื่อง

 • ท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกรายปีผ่านระบบออนไลน์ของวารสารแก่นเกษตร (สมัครสมาชิก) จำนวนเงิน 1,000 บาท/1 ปี หรือ 1,600 บาท/2 ปี หรือ 2,200 บาท/3ปี
  พร้อมทั้งโอนเงินค่าสมาชิกมายังบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-3-02647-2 ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเกษตรศาสตร์) พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน (ท่านสามารถ scan หลักฐานส่งมาได้) และระบุรายละเอียดชื่อผู้สมัครสมาชิก/หน่วยงาน ที่ต้องการออกใบเสร็จให้ครบถ้วนมายัง อีเมลล์ agkasetkaj@gmail.com
  (สมาชิกวารสารแก่นเกษตรจะได้รับเล่มวารสารจำนวน 6 ฉบับต่อปี)

 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวารสารแก่นเกษตรได้ที่
  บรรณาธิการวารสารแก่นเกษตร
  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  จ.ขอนแก่น 40002
  โทร/Fax. 043-202360, หรือ 083-3435926
 • ทาง email: agkasetkaj@gmail.com
 • ทาง website: http://ag2.kku.ac.th/kaj

 

KAJ Homepage designed by Associate Professor Monchai Duangjinda (c) 2008 - All rights reserved.