สถิติปัจจุบัน:
ผู้เขียนภายใน: 40.4%, ผู้เขียนภายนอก: 59.60%, บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณา: 27.84%, ท่านคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่ 526,414
วารสารแก่นเกษตรได้รับทุนสนับสนุนเป็นวารสารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก สกอ. ประจำปี 2551, เป็นวารสารที่ยอมรับในการใช้เป็นผลงานตีพิมพ์เรื่องที่ 2 ของนักศึกษาทุน คปก. (ตั้งแต่รุ่นที่ 11 เป็นต้นไป) , มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Citation Index, TCI), และเผยแพร่บทคัดย่อภาษาอังกฤษในฐานข้อมูล AGRIS-FAO (http://agris.fao.org/agris-search/index.do)


Thai-Jounal Impact factor ประจำปี 2563
::

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากวารสารกำลังเข้าระบบ ของ Thaijo.....

 

  • แก่นเกษตรเป็นวารสารราย 2 เดือน(6 ฉบับต่อปี ได้แก่ ฉบับที่1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ฉบับที่2 เดือนมีนาคม-เมษายน ฉบับที่3 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ฉบับที่4 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ฉบับที่5 เดือนกันยายน-ตุลาคม และฉบับที่6 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ต้องเป็นผลงานทางวิชาการด้านเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งประเภทบทความวิจัย และบทความวิชาการ์ ทั้งยังครอบคลุมในประเภทงานวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยประยุกต์ โดยบทความุุทุกเรื่องใช้ระบบการตรวจอ่านแบบ (double-blinded review system)
left

 • เรื่องที่จะลงตีพิมพ์ต้องเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและ ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนและข้อมูลที่ตีพิมพ์ต้องเป็นข้อเท็จจริง ต้องมีการอ้างอิงอย่างชัดเจนในกรณีที่มีการนำผลงานวิจัยอื่นมาใช้ในบทความของตนเอง หากบทความมีแหล่งทุนสนับสนุนต้องระบุให้ชัดเจน และควรระบุคำขอบคุณในกรณีที่มีการได้รับความร่วมมือจากบุคคล องค์การ ที่นำมาซึ่งผลสัมเร็จในการตีพิมพ์บทความครั้งนี้ (Duties of Authors)

  บทบาทของบรรณาธิการ (Duties of Editors) มีหน้าที่พิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของบทความและคุณภาพของบทความก่อนส่งผู้ตรวจประเมินบทความโดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆในระหว่างกระบวนการตรวจอ่านจะสิ้นสุดลง นอกจากนี้บรรณาธฺการจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมแก่บทความทุกเรื่อง และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้แต่งทราบในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานของวารสาร


  บทบาทของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทำหน้าที่ประเมินบทความ (Duties of Reviewers)
  มีหน้าที่ตรวจประเมินคุณภาพของบทความที่ได้รับผิดชอบ โดยดำเนินการด้วยความยุติธรรมและตรวจสอบได้ อีกทั้งในระหว่างการตรวจประเมินต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลใดๆของบทความที่ได้รับผิดชอบ และต้องไม่เป็นผู้มีผลกระโยชน์ทับซ้อนโดยผลการพิจารณาประกอบด้วยเกณฑ์ดังนี้ ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข ผ่านโดยมีการแก้ไข และไม่ผ่าน
 • เรื่องที่จะลงตีพิมพ์ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ตรวจอ่าน (ทั้งภายในและภายนอก) อย่างน้อย 2 ท่าน
  เรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ (page charge) 3,500 บาทต่อ 1 เรื่อง

 

 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวารสารแก่นเกษตรได้ที่
  บรรณาธิการวารสารแก่นเกษตร
  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  จ.ขอนแก่น 40002
  โทร/Fax. 043-202360, หรือ 083-3435926
 • ทาง email: agkasetkaj@gmail.com
 • ทาง website: http://ag2.kku.ac.th/kaj

 

KAJ Homepage designed by Associate Professor Monchai Duangjinda (c) 2008 - All rights reserved.