คณบดี
รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา,
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002

Dean
Dr.Monchai Duangjinda, Associate Professor
Email: monchai@kku.ac.th,
Tel: 081-8724207

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา,
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอนแก่น ขอนแก่น 40002

Associate Dean for Administration
Pitcharat Sanchaisuriya, Assistant Professor
Email: pitsan@kku.ac.th,
Tel: 043-202360

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
รศ.ดร.พลัง สุริหาร,
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002

Associate Dean for Planing and information Technology
Dr.Bhalang Suriharn, Associate Professor
Email: Bhalang@kku.ac.th,
Tel:

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร,
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002

Associate Dean for Academic Affair and Quality Assurance
Dr.Darunee Jothityangkoon, Assistant Professor
Email: darcho@kku.ac.th,
Tel: 089-8413741

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน,


Associate Dean for Strategic Community
DrJirawat Sanitchon, Assistant Professor
Email: ,
Tel:

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม,
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002

Associate Dean for Research and Innovation
Dr.Wuttigrai Boonkum, Associate Professor
Email: wboonkum@gmail.com,
Tel: 085-0146611

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข,
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Associate Dean for Student Affairs and Alumni Relations
Dr.Yupin Phasuk, Assistant Professor
Email: yuplua@kku.ac.th,
Tel: 080-403881

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผศ.สพ.ญ.ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล,
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002

Assistant Dean for Technology and Innovation Transfer
Dr.Vibuntita Chankitisakul, Assistant Professor
Email: vibuch@kku.ac.th,
Tel: 043-202360

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าวิเทศสัมพันธ์
ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี,
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002

Assistant Dean for Public Relation
Dr.Panupon Hongpakdee, Assistant Professor
Email: panupon@kku.ac.th,
Tel: 043-202360

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา
ดร.สมพงศ์ จันทร์แก้ว, อาจารย์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002

Assistant Dean for Cooperative Education
Dr.Sompong Chankaew, Lecturer
Email: ,
Tel: 043-202360

หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย, รองศาสตราจารย์


Head of Department of Soil Science and Environment
Assoc.Prof.Dr.Chuleemas Boonthai Iwai, Associate Professor
Email: chulee_b@kku.ac.th,
Tel:

หัวหน้าสาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา
ศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง, ศาสตราจารย์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002

Head of Department of Entomology and Plant Pathology
Prof.Dr.Yupa Hanboonsong, Professor
Email: yupa_han@kku.ac.th,
Tel:

หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์
รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น

Head of Department of Animal Science
DrChalong Wachirapakorn, Associate Professor
Email: chal_wch@kku.ac.th,
Tel: 043-244419

หัวหน้าสาขาวิชาพืชไร่
รศ.ดร.ปรเมศ บันเทิง,
สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002

Head of Department of Crop Science
Dr.Poramate Banteng, AssociateProfessor
Email: รองศาสตราจารย์,
Tel:

หัวหน้าสาขาวิชาประมง
รศ.ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์,
ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002

Head of Department of Fistheries
Dr.Siripawee Chareonwattasak, Assistant Professor
Email: kobkaew@kku.ac.th,
Tel: 081-9750669

หัวหน้าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
ผศ.ฝากจิตร ปาลินทร ลาภจิตร,
ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002

Head of Department of Agricultural Extension
Yos Borisutdhi, Lecturer
Email: pfakji@kku.ac.th,
Tel: 085-6566155

หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
ผศ.ดร.ธีระ เกียรติมานะโรจน์,
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002

Head of Department of Agricultural Economics
Dr.Teeta Kiatmanaroach, Assistant Professor
Email: Teeranid1973@yahoo.co.uk,
Tel: 080-4002280

หัวหน้าสาขาวิชาพืชสวน
ผศ.ดร.สุพัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002

Head of Department of Hortriculture
Assist.Prof.Dr.Supat Isarangkul Na Ayudthaya, Assistant Professor
Email: isupat@kku.ac.th,
Tel:


ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์
นายสงัด ปัญญาพฤกษ์,
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email: sanpun@kku.ac.th,
Tel: 089-6221684