คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

Dean
Assoc. Prof.Darunee Jothityangkoon, Ph.D.
Email: darcho@kku.ac.th
Tel: 089-8413741

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน


Associate Dean for Administration
Asst. Prof.Jirawat Sanitchon, Ph.D.
Email: jirawat@kku.ac.th
Tel: 043-342949

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
ผศ.ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์
สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

Associate Dean for Education
Asst. Prof.Siripawee Charoenwattanasak, Ph.D.
Email: kobkaew@kku.ac.th
Tel: 081-9750669

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ
รศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง
สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

Associate Dean for Research and Innovation Foreign Land
Assoc. Prof.Poramate Banteng, Ph.D.
Email: bporam@kku.ac.th
Tel: 043-342949

รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
ผศ.ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน


Associate Dean for Planing and Improve Quality
Asst. Prof.Sawitree Wongtangtintharn, Ph.D.
Email:
Tel: 043-202362

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ธีระ เกียรติมานะโรจน์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

Assistant Dean for Administration
Asst. Prof. Teera Kiatmanaroch, Ph.D.
Email: teera@kku.ac.th
Tel: 043364638

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและการต่างประเทศ
ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

Assistant Dean for Cooperatiove Education and International Affairs
Asst. Prof.Panupon Hongpakdee, Ph.D.
Email: panupon@kku.ac.th
Tel: 043-202360

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ.ดร.พรเทพ เนียมพิทักษ์
สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

Assistant Dean for Student Development and Alumni Relations
Asst. Prof.Porntep Niamphithak, Ph.D.
Email: npornt@kku.ac.th
Tel: 081-8449214

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

Assistant Dean for Academic Services
Dr.Sukanlaya Choenkwan,
Email: sukanl@kku.ac.th
Tel: 0951941697

หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

Head of Department of Animal Science
Asst. Prof.Yupin Phasuk, Ph.D.
Email: yuplua@kku.ac.th
Tel: 065-4235153

หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย


Head of Department of Soil Science and Environment
Assoc. Prof.Chuleemas Boonthai Iwai, Ph.D.
Email: chulee_b@kku.ac.th
Tel: 043-364639

หัวหน้าสาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา
ศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002

Head of Department of Entomology and Plant Pathology
Prof.Yupa Hanboonsong, Ph.D.
Email: yupa_han@kku.ac.th
Tel: 043-362108

หัวหน้าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ
ผศ.ฝากจิตร ปาลินทร ลาภจิตร
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

Head of Department of Agricultural Extension and Agricultural System
Asst. Prof.Yos Borisutdhi,
Email: pfakji@kku.ac.th
Tel: 085-6566155

หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
ผศ.ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

Head of Department of Agricultural Economics
Asst. Prof.Yaowarat Sriwaranun, Ph.D.
Email: syaowa@kku.ac.th
Tel: 043-364638

หัวหน้าสาขาวิชาพืชสวน
ผศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

Head of Department of Hortriculture
Asst. Prof.Supat Isarangkool Na Ayutthaya, Ph.D.
Email: isupat@kku.ac.th
Tel: 043203055

หัวหน้าสาขาวิชาพืชไร่
รศ.ดร.พลัง สุริหาร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

Head of Department of Agronomy
Assoc. Prof.Bhalang Suriharn, Ph.D.
Email: Bhalang@kku.ac.th
Tel:


ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์
นายสงัด ปัญญาพฤกษ์,
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email: sanpun@kku.ac.th,
Tel: 089-6221684