คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร,
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002

Dean
Dr.Darunee Jothityangkoon, Associate Professor
Email: darcho@kku.ac.th,
Tel: 089-8413741

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน,


Associate Dean for Manage
DrJirawat Sanitchon, Assistant Professor
Email: jirawat@kku.ac.th,
Tel: 043-342949

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002

Associate Dean for Academic
Dr.Siripawee Charoenwattanasak, Assistant Professor
Email: kobkaew@kku.ac.th,
Tel: 081-9750669

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัฒกรรมและการต่างประเทศ
รศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง,
สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002

Associate Dean for Research and Innovation Foreign Land
Dr.Poramate Banteng, AssociateProfessor
Email: bporam@kku.ac.th,
Tel: 043-342949

รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
ผศ.ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน,


Associate Dean for Planing and Improve Quality
Dr.Sawitree Wongtangtintharn, Assistant Professor
Email: ,
Tel:

หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์
รศ.ดร.ยุพิน ผาสุข,
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Head of Department of Animal Science
Dr.Yupin Phasuk, Assistant Professor
Email: yuplua@kku.ac.th,
Tel: 080-403881

หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย, รองศาสตราจารย์


Head of Department of Soil Science and Environment
Assoc.Prof.Dr.Chuleemas Boonthai Iwai, Associate Professor
Email: chulee_b@kku.ac.th,
Tel:

หัวหน้าสาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา
ศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง, ศาสตราจารย์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002

Head of Department of Entomology and Plant Pathology
Prof.Dr.Yupa Hanboonsong, Professor
Email: yupa_han@kku.ac.th,
Tel:

หัวหน้าสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
ผศ.ฝากจิตร ปาลินทร ลาภจิตร,
ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002

Head of Department of Agricultural Extension
Yos Borisutdhi, Lecturer
Email: pfakji@kku.ac.th,
Tel: 085-6566155

หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
ผศ.ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์,
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002

Head of Department of Agricultural Economics
Dr.Yaowarat Sriwaranun, Assistant Professor
Email: syaowa@kku.ac.th,
Tel: 043-364638

หัวหน้าสาขาวิชาพืชสวน
ผศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002

Head of Department of Hortriculture
Assist.Prof.Dr.Supat Isarangkool Na Ayutthaya, Assistant Professor
Email: isupat@kku.ac.th,
Tel:


ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์
นายสงัด ปัญญาพฤกษ์,
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email: sanpun@kku.ac.th,
Tel: 089-6221684