บุคลากร | นักศึกษา

ia
 • Jul 4, 2018
 • ผศ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ
 • ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
 • >> สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ...
  ia
 • Nov 25, 2017
 • ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี
 • รางวัลศรีมอดินแดง ประเภทบุคากรตำแหน่งวิชาการ
 • >> มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ...
  ia
 • Oct 19, 2017
 • ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล
 • ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมใจ ด้านการพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ปี 2560
 • >> สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ...
  ia
 • Oct 19, 2017
 • ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร
 • ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมใจ ด้านการวิจัย ปี 2560
 • >> สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ...
  ia
 • Oct 2, 2017
 • รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
 • ชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิชาการด้านโปสเตอร์
 • >> การประชุมดินและปุ๋ยแห่งชาติ ปี 2560
   ...
  ia
 • May 12, 2014
 • นางสาวทองสา บัวสุข
 • รางวัลระดับดีเยี่ยมในการนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์
 • >> สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย
   รางวัลระดับดีเยี่ยมในการนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ เรื่อง"ปัจจัยที่มีผลต่อระดับคอเรสเตอรอลในพลาสมาของไก่พื้นเมืองไทยลูกผสม"ในการประชุมสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 "ปศุสัตว์ไทยไร้พรมแดน" ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่...
  ia
 • Jun 13, 2013
 • นายภาณุพล หงษ์ภักดี
 • บุคคลในดวงใจสาขาพืชสวน ปี 2556
 • >> สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
   ...
  ia
 • Jun 13, 2013
 • นายสุภัทร อิศรางกูร ณ อยุทธยา
 • บุคคลในดวงใจสาขาพืชสวน ปี 2556
 • >> สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
   ...
  ia
 • Jun 13, 2013
 • นางสาวสันติไมตรี ก้อนคำดี
 • บุคคลในดวงใจสาขาพืชไร่ ปี 2556
 • >> สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
   ...
  ia
 • Jun 13, 2013
 • ผศ.ดร.อนันต์ หิรัญสาลี
 • บุคคลในดวงใจสาขาโรคพืช ปี 2556
 • >> สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
   ...
  ia
 • Jun 13, 2013
 • ผศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์
 • บุคคลในดวงใจสาขาส่งเสริมการเกษตร ปี 2556
 • >> สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
   ...
  ia
 • Jun 13, 2013
 • ดร.อุบล ตังควานิช
 • บุคคลในดวงใจสาขากีฎวิทยา ปี 2556
 • >> สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
   ...
  ia
 • Jun 13, 2013
 • รศ.ดร.พรชัย ล้อวิลัย
 • บุคคลในดวงใจสาขาสัตวศาสตร์ ปี 2556
 • >> สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
   ...
  ia
 • Jun 13, 2013
 • ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
 • บุคคลในดวงใจสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ปี 2556
 • >> สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
   ...
  ia
 • May 9, 2013
 • นายกิตติศักดิ์ สิงหา
 • เกียรติบัตรผลักดันให้คณะเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีข่าวตีพิมพ์เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์อันดับ 2 ประจำปี 2556
 • >> กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   คณะเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลเกียรติบัตรด้านการเป็นหน่วยงานที่มีข่าวตีพิมพ์เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ อันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทางกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานในการพิจารณา จากคณะหน่วยงานที่มีการนำเสนอข่าวที่หน้าเว็บไซต์ แล้วได้ถูกสื่อหนังสือพิมพ์นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์สูงสุด ในระหว่างเดือนมกราคม ถึง เมษายน 2556 โดยอันดับ 1ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์, อันดับ 2 ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ และ อันดับ 3 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ โดยมีนายกิตติศักดิ์ สิงหา งาบริการวิชาการและวิจัยเป็นตัวแทนในการรับมอบในงานสัมมนาดังกล่าว...
  ia
 • Mar 19, 2013
 • ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
 • รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์
 • >> สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย
   รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์ ซึ่งจัดมอบให้โดย ภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่มีการเรียนการสอนด้านสัตวศาสตร์/สัตวบาล และสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงาน การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 2 ...
  ia
 • Mar 18, 2013
 • รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ
 • การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นภาคบรรยาย
 • >> สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย
   การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ช่วง 11-13 มีนาคม 2556 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ...
  ia
 • Mar 17, 2013
 • นางสาวนริศรา สวยรูป
 • รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นภาคโปสเตอร์
 • >> สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย
   ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ช่วง 11-13 มีนาคม 2556 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ...
  ia
 • Mar 15, 2013
 • ภาควิชาสัตวศาสตร์
 • หน่วยงานที่มีผลงานคุณภาพเชิงวิชาการสาขา Animal Science
 • >> สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
   หน่วยงานที่ได้รับการประเมินด้านผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับ 5 (ระดับดีเยียม) ในสาขาวิชา Animal Science จากกรรมการประเมินผลงานคุณภาพเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลียีของสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2554 เข้ารับรางวัลเมื่อ 12 มีนาคม 2556...
  ia
 • Feb 12, 2013
 • ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 • >> สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี...
  ia
 • Jan 28, 2013
 • รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง
 • รางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่นด้านผลงานการตีพิมพ์
 • >> คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 มี 5 รางวัล ได้แก่ 1) นักวิจัยดีเด่นอาวุโสด้านการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 2) นักวิจัยดีเด่นรุ่นกลางด้านการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 3) นักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม 4) นักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ 5) นักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างผลงานวิจัยเชิงชุมชน ได้มีการมอบรางวัลในงานประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • Jan 28, 2013
 • รศ.ดร.บุญมี ศิริ
 • รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิงนวัตกรรม
 • >> คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 มี 5 รางวัล ได้แก่ 1) นักวิจัยดีเด่นอาวุโสด้านการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 2) นักวิจัยดีเด่นรุ่นกลางด้านการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 3) นักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม 4) นักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ 5) นักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างผลงานวิจัยเชิงชุมชน ได้มีการมอบรางวัลในงานประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • Jan 28, 2013
 • ศ.ดร. เมธา วรรณพัฒน์
 • รางวัลนักวิจัยอาวุโสดีเด่นด้านผลงานการตีพิมพ์
 • >> คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 มี 5 รางวัล ได้แก่ 1) นักวิจัยดีเด่นอาวุโสด้านการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 2) นักวิจัยดีเด่นรุ่นกลางด้านการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 3) นักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม 4) นักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ 5) นักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างผลงานวิจัยเชิงชุมชน ได้มีการมอบรางวัลในงานประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • Jan 28, 2013
 • ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร
 • รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
 • >> คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 มี 5 รางวัล ได้แก่ 1) นักวิจัยดีเด่นอาวุโสด้านการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 2) นักวิจัยดีเด่นรุ่นกลางด้านการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 3) นักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม 4) นักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ 5) นักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างผลงานวิจัยเชิงชุมชน ได้มีการมอบรางวัลในงานประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • Jan 28, 2013
 • นายวีระ ภาคอุทัย
 • รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน
 • >> คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 มี 5 รางวัล ได้แก่ 1) นักวิจัยดีเด่นอาวุโสด้านการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 2) นักวิจัยดีเด่นรุ่นกลางด้านการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 3) นักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม 4) นักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ 5) นักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างผลงานวิจัยเชิงชุมชน ได้มีการมอบรางวัลในงานประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • Jan 24, 2013
 • รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร
 • รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน ประจำปี 2555
 • >> มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   เข้ารับรางวัลเมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อยกย่อง และเชิดชูเกียรติบุคลากร ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555...
  ia
 • Jan 24, 2013
 • ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์
 • นักวิจัยเกียรติคุณสารสิน
 • >> มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ซึ่งเป็นรางวัลนักวิจัยสูงสุดรางวัลแรก ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบให้กับนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีค่า Impact Factor และอยู่ในฐานข้อมูล ISI/ Scopus จำนวนอย่างน้อย 100 เรื่อง เข้ารับรางวัลเมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อยกย่อง และเชิดชูเกียรติบุคลากร ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555...
  ia
 • Jan 1, 2013
 • ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
 • Award of Excellent Paper ระดับดีเยี่ยม
 • >> International Society of Environmental and Rural Development (ISERD)
   นำเสนอบรรยายเรื่อง Management of municipal sewage sludge by vermicompost technology: converting a waste into a nutritive and safe biofertilizer for agriculture ในที่ประชุม The 4th International Conference on Environmental and Rural Development จัดโดยองค์การนานาชาติ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบท (International Society of Environmental and Rural Development ) มีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ United Nation University, Institute of Advanced Studies ในระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2556 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา...
  ia
 • Dec 30, 2012
 • ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข
 • ประกาศเกียรติคุณผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2555
 • >> สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
   จากผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) ในผลงานวิจัยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ...
  ia
 • Dec 30, 2012
 • รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์
 • ประกาศเกียรติคุณผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2555
 • >> สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
   จากผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) ในผลงานวิจัยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ...
  ia
 • Dec 30, 2012
 • ผศ.สจี กัณหาเรียง
 • ประกาศเกียรติคุณผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2555
 • >> สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
   จากผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) ในผลงานวิจัยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ...
  ia
 • Dec 30, 2012
 • ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา
 • ประกาศเกียรติคุณผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2555
 • >> สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
   จากผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) ในผลงานวิจัยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ...
  ia
 • Dec 30, 2012
 • รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ
 • ประกาศเกียรติคุณผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2555
 • >> สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
   จากผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) ในผลงานวิจัยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ...
  ia
 • Dec 30, 2012
 • ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม
 • ประกาศเกียรติคุณผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2555
 • >> สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
   จากผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) ในผลงานวิจัยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ...
  ia
 • Dec 30, 2012
 • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา
 • โล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2555
 • >> สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
   จากผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง)ในผลงานวิจัยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2555 ขึ้น โดยมี ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานคณะกรรมการนโยบาย สกว. เป็นประธานในพิธี และ ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการ สกว.เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ...
  ia
 • Dec 27, 2012
 • รศ.ดร.ศิวิลัย สิริมังคลารัตน์
 • The First Prize for First Runner-Up in Poster Presentation
 • >> The 7th International of Wild Silk Moth and Silk Conference
   นการประชุมระดับนานาชาติ The 7th International of Wild Silk Moth and Silk จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม กว่า 300 คน จากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชค อินเดีย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย และไทย...
  ia
 • Dec 11, 2012
 • รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์
 • รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ
 • >> สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
   สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2555 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากผู้แทนพระองค์ ในวันพระราชทานปริญญาบัตร และผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ...
  ia
 • Nov 16, 2012
 • รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์
 • รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายผู้สอน ด้านการให้บริการวิชาการ ระดับดีเลิศ
 • >> มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   รางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติพร้อมรับโล่ ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการสรรหา กลั่นกรอง และคัดเลือกบุคลากร ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1847/2555 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555...
  ia
 • Nov 16, 2012
 • รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์
 • รางวัล “ศรีมอดินแดง”
 • >> มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัล “ศรีมอดินแดง” เป็นเหรียญที่ระลึกทองคำพร้อมโล่เกียรติยศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 มีผลงานที่สำคัญ คือ การก่อตั้งอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งจากเดิมเป็นพื้นที่รกร้างกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ถูกพัฒนาเพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแพร่ผลงานด้านการเกษตร และบริการวิชาการแก่ชุมชน จนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ ยังได้เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน โดยสามารถบริหารจัดการ จนได้รับรางวัลศูนย์วิจัยดีเยี่ยม ดีเด่น และดีเลิศ ถึง 3 ปี คือ พ.ศ.2548 2549 และ 2550 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรางวัลที่สำคัญที่สุดคือ รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553” (Thailand Research Expo 2010) รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ ยังมีประวัติและผลงานที่น่าสนใจอีกมายมาก และผลงานวิจัยหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากก็คือ การวิจัยพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ใหม่ พันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง พร้อมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ...
  ia
 • Oct 30, 2012
 • ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
 • Best Presentation Award
 • >> The 2012 Society of Environmental Toxicology and Chemistry Asia Pacific Annual Meeting (SETAC AP 2012)
   จากการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในการเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ทางพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและเคมีสิ่งแวดล้อม ในการประชุมระดับนานาชาติ The 2012 Society of Environmental Toxicology and Chemistry Asia Pacific Annual Meeting (SETAC AP 2012) : Learning from History and Advancing Science to build a Safer and Sustainable Environment จัดโดย Society of Environmental Toxicology and Chemistry ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 450 คน จาก 22 ประเทศทั่วโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2555 ณ ANA Hotel Kumamoto New Sky เมือง Kumamoto ประเทศญี่ปุ่น...