GLOBAL CONNECTIONS
ข่าวความร่วมมือทางวิชาการ


ความร่วมมือกับต่างประเทศ / International activities
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ Universitas Muhammadiyah Bengkulu ประเทศอินโดนีเซีย
 • คณะเกษตรฯ มข. สร้างความร่วมมือทางวิจัยและวิชาการกับ สามมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเกษตรปลอดภัย
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. ร่วมกับสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมจัดบรรยายพิเศษ
 • คณบดีคณะเกษตรฯ มข. บรรยายพิเศษ ณ Wroclaw University of Environmental and Life Sciences ประเทศโปแลนด์
 • >> ข่าวทั้งหมด
  ia

  ความร่วมมือทางวิชาการภาครัฐ/เอกชน / Public-private-partnership
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ มูลนิธิเพื่อเพื่อนครู
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานประกาศความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และพันธมิตร
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เป็นวิทยากรพิเศษฝึกอบรมโครงการลดต้นทุน UP ผลผลิต เมื่ออยู่ในวิกฤตใบด่าง
 • ประชาสัมพันธ์ เว็บจรรยาบรรณ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • >> ข่าวทั้งหมด

  ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย / Academic collaboration
 • คณะเกษตร มข. ร่วมบันทึกความร่วมมือระดับคณะ
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน
 • รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562
 • คณะเกษตร ฯ มข. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สกว. มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด
 • โครงการจัดแสดงผลงานการออกแบบอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร
 • >> ข่าวทั้งหมด
  ia