การเป็นวิทยากร/เข้าร่วมประชุมวิชาการ/ฝึกอบรม/ดูงานของอาจารย์-บุคลากร / Speaker and meeting
ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เป็นวิทยากรพิเศษฝึกอบรมโครงการลดต้นทุน UP ผลผลิต เมื่ออยู่ในวิกฤตใบด่าง [06/01/2020]
  • เมื่อวันที่ 26 พฤษจิกายน 2562 รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อเรื่อง “แบคทีเรียป้องกันไวรัส และจุลินทรีย์ต่างๆ” ในการฝึกอบรมโครงการ “ลดต้นทุน UP ผลผลิต เมื่ออยู่ในวิกฤตใบด่าง” ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการเพิ่มผมผลิตต่อไร่ และป้องกันโรคใบด่าง ซึ่งมีนายอำเภอครบุรี นายอำเภอหนองบุญมาก เกษตรอำเภอเสิงสาง เกษตรกร และเจ้าหน้าที่โรงงาน ในโครงการ "ลดต้นทุน UP ผลผลิต เมื่ออยู่ในวิกฤตใบด่าง" เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้...
  ia
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 รอบ 5 [27/05/2019]
  • ...
  ia
 • สาขาวิชาประมงร่วมโครงการ Sustainable Seafood and Nutrition Security (SSNS) [27/05/2019]
  • ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จับมือ กศน.ขอนแก่น อบรมเกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer) [29/03/2019]
  • ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer) โดย พันตรีสุรพล ประเสริฐธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้กว่า 200 คน ณ ห้อง 5101 อาคาร AG 05 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรฯ มข. บรรยายพิเศษ ณ Wroclaw University of Environmental and Life Sciences ประเทศโปแลนด์ [20/03/2019]
  • ระหว่างวันที่ 14 - 20 มีนาคม รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา ได้รับเชิญจาก Wroclaw University of Environmental and Life Sciences ประเทศโปแลนด์ ให้ไปบรรยายและอบรมเรื่อง resource management for sustainable animal and crop production ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา โดยได้รับการต้อนรับจาก Prof.Dr.Leszek Glara อธิการบดีของมหาวิทยาลัย คณบดีและDr.Tomaz berbeka ซึ่งได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและหารืองานวิจ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการระดับโลก เรื่องน้ำ [01/11/2018]
  • ระหว่างวันที่ 14 – 19 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจากคณะกรรมการจัดการประชุม Executive Committee of The 17th World Lake Conference และได้รับ Travel Award จาก International Lake Environment Committee Foundation (ILEC) ให้บรรยายผลงานวิชาการ เรื่อง “Environmental monitoring and Ecotoxicology for Tropica...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน [16/08/2018]
  • ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาววิไลวรรณ ด้วงเจริญ, นายณัฐกิตติ์ เพชรหมื่นไว และนายไชยพิศิษฐ์ ทีมวิจัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 แก่กลุ่มเ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตพริกปลอดภัย [18/07/2018]
  • ศาสตราจารย์ ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร รองศาสตราจารย์ ดร. สังคม เตชะวงค์เสถียร ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์ พร้อมด้วย ทีมวิจัยโครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน และทีมวิจัยศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตพริกปลอดภัย” แก่กลุ่มแปลงใหญ่พริก ในเขตพื้นที่สามจังหวัดของภาคอีสาน และภาคเหนือ คือจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดแพร่ จัดโดย สำนักงา...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข จัดพิธีปิดการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร International Training on Project and Office Management [08/06/2018]
  • วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร International Training on Project and Office Management และให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าฝึกอบรม และรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ เป็นผู้มอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุม 4 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร วุฒิไกร บุญคุ้ม เป็นผู้ประสานงานหลักและดำเนินรายการ ซึ่งภายในงานได้มีการชมวีดีทัศน์สรุปบรร...
  ia
 • นักศึกษาปริญญาโทศึกษาดูงาน พื้นที่ศึกษาภาคใต้ 3 จังหวัด [30/08/2017]
  • กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้การจัดการและการบริหารงานเชิงธุรกิจการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยในการเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากร 6 ท่าน และนักศึกษา 13 ท่าน

   บันทึก จากสวนสละอาทิตย์ ... ภาพสวนที่ไม่ได้เกิดจากอาชีพเกษตรกรตั้งต้น แต่เกิดขึ้นจากการเริ่มทำอาชีพเสริมข...
  ia
 • รองคณบดีฝ่ายบริหารพร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานการบริหารจัดการของกองบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี [03/07/2017]
  • เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะบุคลากรสายสนับสุนนจากทุกหน่วยงานและจากสังกัดภาควิชาฯ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ในช่วงเช้า โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี กล่าวต้อนรับ คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี แนะนำระบบการบริหารจัดการ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเขียนเอกสารประกอบคำสอน / หนังสือ / ตำราเกษตร (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2560 [07/06/2017]
  • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเขียนเอกสารประกอบคำสอน / หนังสือ / ตำราเกษตร (ครั้งที่ 2) ในระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2560 ณ ชินนาม่อนรีสอร์ท เกาะหมาก จ.ตราด...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. บรรยายพิเศษด้านการประกันคุณภาพการศึกษา [02/04/2017]
  • เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และ นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์เพชร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะเกษตรสาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร ได้ร่วมบรรยายพิเศษในการอบรมในครั้งนี้ด้...
  ia
 • คณะเกษตร มข. ร่วมลงนาม MOU เครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร [08/03/2017]
  • เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 รศ.ดร. มันต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมลงนาม MOU เครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (University Network on Agricultural Extension and Development: UNAED) ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง โดยการลงนามดังกล่าวได้มี 7 คณะของ 6 มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตรได้ร่วมกันลงนามใน MOU ร่วมกัน ซึ่งการลงนามใน MOU ดังกล่าวนี้ ถือเป็นการเริ่มขับเคล...
  ia
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ด้านวิชาการ ศึกษาวัฒนธรรมต่างแดน ระหว่าง มข. มอ. และUPM [22/07/2016]
  • แหล่งเรียนรู้ที่กว้างใหญ่นอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ระหว่างวันที่ 15-20 กรกฎาคม 2559 จำนวนผู้เข้าร่วมเดินทางทั้งสิ้น 27 คน กับแหล่งเรียนรู้ 3 ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   วันแรกของการเดินทาง วันที่ 15 ก.ค. 2559 เวลา 13.00 น. ได้รับการต้อนรับจากคณาจารย์พร้อมบุคลากร และนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเด็นการสัมมนาในคร...
  ia
 • ป.โท สัตวศาสตร์ได้รับรางวัลระดับชาติ [18/07/2016]
  • นางสาวอนุธิดา เสนคำสอน นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รับรางวัลนำเสนอแบบภาคบรรยายในระดับ ดีมาก จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การเปรียบเทียบการเสริมอาหารในรูเมนอัดเม็ด ต่อการใช้ประโยชน์ของอาหารและนิเวศวิทยารูเมน ของโคเนื้อลูกผสม-วากิวและกระบือปลัก" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก โดยการประชุมครั้งนี้ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านสัตวศาสตร์ทั่วประเทศ ให้จัดกา...
  ia
 • โครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร [12/04/2016]
  • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตรจัดโครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 40 คน ประกอบด้วย คณาจารย๋ประจำหลักสูตร ผู้บริหารระดับเกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด ผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการเกษตร ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา อาชีวศึกษา ผู้ทำงานในสถาบันการศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปัจจุบัน การสัมมนาในครั้งนี้เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและ...
  ia
 • คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา [08/02/2016]


  • เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในเรื่องหลักสูตรการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะกระบวนการศึกษาชุมชนและการพัฒนาที่ลงสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ที่เป็นจุดเด่นของภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เดินทาง...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกิจกรรมมหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมืองพันธุ์สีหมอก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 [05/02/2016]
  • เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 08.00 – 14.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดงานมหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมืองพันธุ์สีหมอก ครั้งที่ 4 ณ บริเวณอาคารจัตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมรองคณบดีฝ่ายต่างๆที่มาเป็นเกียรติร่วมตัดสินในงานม...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรตามโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการฯ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี [08/12/2015]
  • ผศ.ดร. กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลตระการพืชผล ในหัวข้อ “การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ” ซึ่งเป็นหลักสูตรหนึ่งในการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักวิชาการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 70 คน ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งก...
  ia
 • ลงพื้นที่วิเคราะห์ชุมชน RRA และ AIC ป.โท ปี 2 [02/12/2015]
  • นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหมู่บ้านเพื่อฝึกประสบการณ์ภาคสนามและปฏิบัติการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ชุมชน

   นักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ และ ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ซึ่งมีผ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จับมือโครงการปิดทองหลังพระ ผลักดันงานส่งเสริมการเกษตรจากองค์ความรู้สู่การสร้างอาชีพ [23/11/2015]
  • ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 คณะผู้บริหารของคณะเกษตรศาสสตร์ นำโดย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา, รศ.ดร.เพ้ญพรรณ ศรีสกุลเตียว, ดร.จีรสัฒน์ สนิทชน และผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ได้พาคณะบุคลากรโครงการปิดทองหลังพระเข้าเยี่ยมชม กิจกรรมของสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด และโครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ มข ได้เข้าไปส่งเสริมการสร้างอาชีพในหมู่บ้าน ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด หลังจากที่เข้าเยี่ยมชม คณะบุคลากรดังกล่าวจะดำเนินการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และดำเนินการฝึกอบรม และทดลองทำจริงในพื้นท...
  ia
 • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นวิทยาการบรรยายพิเศษในงาน INTERNATIONAL SEMINAR IMPROVING TROPICAL ANIMAL PRODUCTION FOR FOOD SECURITY [06/11/2015]
  • เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 58 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ INTERNATIONAL SEMINAR IMPROVING TROPICAL ANIMAL PRODUCTION FOR FOOD SECURITY I ณ ประเทศ อินโดนีเซีย ความมั่นคงทางอาหารได้กลายเป็นปัญหาสำคัญรูปแบบใหม่ที่หลายๆประเทศกำลังเผชิญและสร้างมาตรการรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นเพื่อความอยู่รอดของประชากรในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กำลังพัฒนาที่ปัญหานี้กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การเกิดวิกฤตด้านพลังงาน ความเสื่อโทร...
  ia
 • อาจารย์โรงเรียนบึงไซค์วิทยาคม เข้าพบรองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในโรงเรียน [05/11/2015]
  • เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 อาจารย์โรงเรียนบึงไซค์วิทยาคม (อาจารย์มิตรศิลป์ แก้วมาตย์) เข้าพบรองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในโรงเรียน โดยจะดำเนินการทำศูนย์เรียนรู้ที่มีทั้งการปลูกพืช และมีทั้งการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณศูนย์เรียนรู้ และที่ทางโรงเรียนสนใจที่จะนำไก่พื้นเมืองไปเลี้ยง เนื่องจากไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้เร็ว และมีการปรับตัวเข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมได้ดี ให้ผลผลิตทั้งทางเนื้อและทางไข่ที่ให้คุณค่าทางอาหารด้านโปรตีนซึ่งเหมาะสม...
  ia
 • สัตวศาสตร์จัดกิจกรรม Meet and Greet [18/09/2015]
  • เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้กิจกรรม "Meet & Greet...Animal Science Grad Student" ขึ้น ณ ห้องสัมมนาภาควิชา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ชื่นชมยินดี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และเอกของภาควิชาฯ ปัจจุบัน ภาควิชาสัตวศาสตร์มีบัณฑิตศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 77 คน โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาโท จำนวน 35 คน และปริญญาเอก จำนวน 42 คน...
  ia
 • คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเข้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และถวายงาน [11/09/2015]
  • คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผศ.ยุพิน ผาสุก ผศ.ดร.สจี กัณหาเรียง นาย สงัด ปัญญาพฤกษ์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเข้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และถวายงานการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา และถวายไก่พื้นเมือง 2 สายพันธุ์ได้แก่ ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 และไก่พื้นเมืองพันธุ์ ชี เคเคยู 12 ในวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ บ้านระไซร์ หมู่ที่ 5 ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ...
  ia
 • คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Tottori University จากประเทศ ญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยเครือข่ายวิจัยวิจัยพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) [27/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Tottori University จากประเทศ ญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยเครือข่ายวิจัยวิจัยพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดยไดรับเกียรติจากรศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Indigenous Chicken Production and Management” เป็นการบรรยายให้ทราบถึงการจัดการเรื่องไก่พื้นเมืองในประเทศไทย และการให้แนวคิดกับผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานทราบถึงกา...
  ia
 • รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯเป็นวิทยากรบรรยายเพิ่มพูนความรู้ ให้กับอาสาสมัครพัฒนา (อสพ.) ในหัวข้อเรื่อง การผลิตไก่พื้นเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง [24/08/2015]
  • ตามที่สำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการอบรมเพิ่มพูนความรู้ อสพ.(อาสาสมัครพัฒนา) จำนวนกว่า 20 คน ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การผลิตไก่พื้นเมือง และการวิเคราะห์พื้นที่ ซึ่งรองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การผลิตไก่พื้นเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 6 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 2...
  ia
 • ขอเชิญบุคลากรร่วมงาน 2015 Natural Rubber. Production, transformation and impacts – Events hosted by Khon Kaen University HRPP/KDRN-KKU meeting, 7-9 October 2015 LMI-LUSES/KDRN-KKU meeting, 19-20 October 2015 & Seminar on Natural Rubber [24/08/2015]
  • สมัครเข้าร่วมงาน : register

   “HOW CAN RUBBER ADAPT TO CHANGING ENVIRONMENTS"
   HRPP/KDRN-KKU meeting, 7-9 October 2015
   LMI-LUSES/KDRN-KKU meeting, 19-20 October 2015
   & Seminar on Natural Rubber "From sustainability to sustainagility”,
   21 October 2015.
   Khon Kaen University

   Rubber tree (Hevea brasiliensis) is grown for the production of natural rubber, a strategic commodity on t...
  ia
 • ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Role of urbanization, land-use div ersty and poultry intensification in emeging infectious diseases the case of HRAI H5N1 in Viet Nam ในวัน พุธ ที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 10.00 -11.30 ณ ห้องประชุม 1 หลักสูตรเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ ตึก AG 06 [24/08/2015]
  • ด้วยหลักสูตรเกษตรเชิงระบบ สาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ เชิญ Dr. Jefferson Metz Fox จาก East-West Center, Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรยายพิเศาเรื่อง Role of urbanization, land-use div ersty and poultry intensification in emeging infectious diseases the case of HRAI H5N1 in Viet Nam ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ อาจารย์ หรือ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 10.00 - 11.30 น ณ ห้องประชุม 1 หลักสูตรเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ ตึก AG 06...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดการฝึกอบรม เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 16 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร [19/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 16 ให้กับเกษตรกรจำนวนกว่า 60 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยมีรองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมที่สำคัญ อาทิเช่น ลักษณะประจำพันธุ์ไก่พันธุ์ประดู่หางดำและพันธุ์ชี การจัดการผสมพันธุ์ กา...
  ia
 • บริการวิชาการและส่งเสริมการเกษตร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน [07/08/2015]
  • โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน โดยภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล อ.ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ พร้อมทั้งนักวิชาการเกษตร และบุคลากรจากภาควิชาฯ ภายใต้ชื่อโครงการบริการวิชาการการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตผักปลอดสารพิษ การจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 ณ บ้านหินฮาว ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอ...
  ia
 • College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University (NCHU) เข้าศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น [04/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University (NCHU) ได้ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน ด้านการเกษตรทั้งหมวดสัตว์เล็ก และหมวดสัตว์ใหญ่ การดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะในทุกๆด้านให้กับนักศึกษา ได้แก่ ด้านวิชาการ ประสบการณ์วิชาชีพ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์การเรียนรู้จากสภาพจริง โดยมีนักศึกษา จำนวนกว่า 20 คนเข้าศึกษาดูงานในส่วนนี้ ทั้งนี้ ย...
  ia
 • College of Animal Science and Technology และ College of Agronomy and Biotechnology, Southwest University (Inbound) เข้าศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) [04/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 College of Animal Science and Technology และ College of Agronomy and Biotechnology, Southwest University (Inbound) ได้ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานฟาร์มทดลองของศูนย์เครือข่ายและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) การดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะในด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม โดยการดูงานในครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมดูงาน กว่า 30 คน โดยมี รองศ่าสตราจารย์ บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพ...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมประชุม Mekong Forum 2015 และเป็นวิทยากรบรรยาย Modernizing GMS [11/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2558 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดในงาน Mekong Forum 2015 ซึ่งเป็นการประชุมนานาชาติครั้งที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง “ปรับโฉมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015” ณ โรงแรม ราชาวดี รีสอร์ท โฮเทล ภายในงานได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยผู้มีเกียรติหลายท่าน อาทิเช่น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ท่านโสก สีพนา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ แห่งรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้งภายในและต่าง...
  ia
 • การเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จนและโครงการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา [04/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00-10.00 น. ผู้บริหารศูนย์กลางชาวหนุ่ม ประชาชนประติวัติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน ฟังบรรยายการปลูกมะนาวนอกฤดู การปลูกผักแบบดาวล้อมเดือน การเพาะเห็ด และการเลี้ยงปลา กบ โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนายภูมิพัฒน์ บุตรพรหม เป็นวิทยากรบรรยาย และเวลา 10.00-12.00 น. เข้าฟังบรรยายสรุปการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา (Aquaponic)ที่หมวดพืชผัก โดยมีนายเชาวลิต สีลาดเลา และคณะเป็นวิทยากรบรรยาย...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดการประชุมโต๊ะกลม [23/06/2015]
  • เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้รับเกียรติจากรองศาสตร์ตราจารย์กนก ผลารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านไก่พื้นเมืองไทย เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลม กับรองศาสตร์ตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) และรองศาสตร์ตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองศาสตร์ตราจารย์เทวิทนทร์ วงษ์พระลับ ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสงไชยสุริยา ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ยุพิน ...
  ia
 • การฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง แมลงในปศุสัตว์และการป้องกันกำจัด ณ สหกรณ์โคนมบ้านนาศรี-ดงเค็ง ตำบลสะอาด อ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น [19/06/2015]
  • 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 คณาจารย์และนักศึกษา สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง แมลงในปศุสัตว์และการป้องกันกำจัด ณ สหกรณ์โคนมบ้านนาศรี-ดงเค็ง ตำบลสะอาด อ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการอบรมครั้งนี้จาก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรฟาร์มโคนม ในการอบรมครั้งนี้มีเครือยข่ายสหกรณ์โคนมเข้าร่วมอบรมถึง 40 คน โดย ดร. ประกายจันทร์ น...
  ia
 • บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ศึกษาดูงานจังหวัดทางภาคเหนือ [18/06/2015]
  • โครงการทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดทางภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปางและจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์เรียนรู้วิถีการทำการเกษตรในภูมิประเทศที่แตกต่างกัน

   ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร นำโดย ผศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาฯ อ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล รองหัวหน้าภาควิชาฯ และคณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน นำนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเก...
  ia
 • สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ทางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ร่วม 3 สถาบัน [17/06/2015]
  • การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการวิจัย ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 ณ สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ร่วม 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริม...
  ia
 • ศ.เมธา รับรางวัลนักสัตวศาสตร์อาวุโสดีเด่นแห่งประเทศไทย [13/06/2015]
  • ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร. เมธา วรรณพัฒน์ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ นักสัตวศาสตร์อาวุโสดีเด่นแห่งประเทศไทย มอบโดย ที่ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 จัดขึ้นวันที่ 9-14 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมหรรษา เจ บี หาดใหญ่ จ. สงขลา โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้จัดหลักร่วมกับอีก 40 สถาบันทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 400 คน ซึ่งถือเป็นบุคคลที่ 2 ที่ได้รับรางวัลนี้ ต่อจาก ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา ที่เคยได้รับในปี พ.ศ. 2555...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ สถานีทดลองและฝึกอบรมร้อยเอ็ด และกองพลทหารราบที่ 6 โครงการฝึกอบรมเรื่องเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง [03/06/2015]
  • วันที่ 3 มิถุนายน 2558 คณะเกษตรศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) สถานีทดลองและฝึกอบรมร้อยเอ็ด และกองพลทหารราบที่ 6 ได้จัดโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง รุ่นที่ 15 ณ กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช บ้านโสกเชือก ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีจำนวนทหารเข้าร่วมฝึกอบรม กว่า 50 นาย โดยมีผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ผู้อำนวยการสถานีทดลองและฝึกอบรมร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ทีมวิทยากรบรรยายโดย รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ...
  ia
 • โครงการจิตตปัญญาศึกษา ณ สถานีทดลองพืชเมืองหนาวเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [03/06/2015]
  • วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2558 ได้มีการจัดโครงการ “จิตตปัญญาศึกษา สอนเพื่อเรียน เรียนเพื่อสอน” ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 น. คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งในกระบวนการเรียนรู้ มีการทำความรู้จักกันก่อน ก่อนเริ่มกระบวนการในการเรียนรู้ ซึ่งมีเนื้อหาบอกเล่าเส้นทางการเข้าสู่การเป็นอาจารย์ กิจกรรมตะกร้า 3 ใบ สำรวจโลกทัศน์ คุณค่าและความหมายของการเป็นบุคลากร สานพลังเพื่อการทำงานเป็นทีม ฝึกฝนเครื่องมือการเรียนรู้ ระดมความคิดเรื่องหัวใจของการสอน และ ความหมายของการเป็นคร...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2558 [07/05/2015]
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2558 ในด้านการปรับปรุงบำรุงดิน เรื่อง “ผลของพืชแซมยางพาราต่อแบคทีเรียละลายฟอสเฟตและประสิทธิภาพการผลิตฮอร์โมน IAA” ในระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2558 ณ โรงแรม พลูแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา ตรีโลเกศ และคุณนงคราญ มณีวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว ซึ่งโครงการวิจัยดังก...
  ia
 • โครงการสัมมนาและทัศนศึกษานอกสถานที่ของบุคคลากรหมวดพืชไร่ [20/04/2015]
  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาและทัศนศึกษานอกสถานที่ของบุคคลากรหมวดพืชไร่เพื่อสรุปผลและหาแนวทางการดำเนินงานของหมวดพืชไร่ ในปี 2557-2558 และได้ศึกษาดูงานการจัดการการผลิตพืชไร่ เทคนิคการจัดการแปลงทดลองและการสร้างความสนใจความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนด ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเพชรบุรี/ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี และจ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 31 มีนา...
  ia
 • ทีมข่าว ททบ.5 เข้าสัมภาษณ์ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เรื่อง"ไก่ไทยสายพันธุ์พัฒนา" [27/03/2015]
  • เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ทีมข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) เข้าสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) ในประเด็นเรื่อง “ไก่ไทยสายพันธุ์ใหม่ 4 สายพันธุ์” ซึ่งทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ(ไก่พื้นเมือง)ได้ทำการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ขึ้นใหม่ โดยการใช้ประโยชน์จากไก่พื้นเมืองพันธุ์ “ชี เคเคยู12” โดยผสมกับไก่ทางการค้าจากบริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด ซึ่งได้ออกเป็นไก่ไทย 4 สายพันธุ์ ได้แก่ แก่นทอง,ส...
  ia
 • หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน [13/02/2015]
  • เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการประกันคุรภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร/คณะขึ้น โดยมี ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ,ประธานหลักสูตร,หัวหน้าภาควิชา,ผู้ประสานงานสาขาและกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และชี้แจงตัวชี้วัด สำหรับการตรวจคุณภาพการประเมินคุณภาพการศึ...
  ia
 • รุดหน้าไปอีกขั้น โครงการ Pilot Research Farm [05/02/2015]
  • โครงการ Pilot Research Farm เป็นโครงการเพื่อพัฒนางานวิจัยไก่เนื้อไทย โดยจะมีการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ และบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด จากการประชุมครั้งที่แล้ว ทุกฝ่ายเห็นชอบกับแผนการบริหารโครงการ และเห็นพ้องให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 58 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ และผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ร่วมกับคุณจันทร์ธนู และคุณกณพ สุจิฆระ ผู้บริหารของบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด เข้าดูพื้นที่จัดตั้งฟาร์ม โดยได้ดูพื้...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จิตอาสา จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร ปีการศึกษา 2557 [12/01/2015]
  • เมื่อวันที่ 5-9 มกราคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชุมนุมอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร และ ณ โรงเรียนบ้านหนองสวงวิทยาคม ต.หนองสวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ และชุมชมรอบโรงเรียนฯ ร่วมจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนบ้านหนองสวงวิทยาคม ต.หนองสวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติจาก นายชาญชัย รสจันทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนต์ชั...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมสมาชิกสภาเกษตรกรที่จังหวัดนครศรีธรรมราช [10/11/2014]
  • เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ. ศาลาประชาสุข เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช สภาเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมการพัฒนาผลผลิตพริกให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพริกในลุ่มน้ำปากพนัง จำนวน 70 คน โดยมีนายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วิทยากรโดย อาจารย์ วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการ การพัฒนาระบบการตัดสินใจและจัดการโซ่อุปทานพริกปลอ...
  ia
 • โครงการพระราชดำริ นำกลุ่มเกษตรกรจากอ.ยางคำ จ.ขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน [31/10/2014]
  • เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 11.50-12.30 น.เจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำริ นำกลุ่มเกษตรกรจาก อ.ยางคำ จ.ขอนแก่น จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน โดยมีนายธรรมนูญ บุรวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการเกษตรแบบผสมผสาน ...
  ia
 • โครงการพระราชดำรินำกลุ่มเกษตรกรเข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน [29/10/2014]
  • เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 10.00-11.30 น. เจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำรินำกลุ่มเกษตรกรจาก ตำบลน้ำอ้อม ตำบลทุ่งโปร่ง และตำบลโคกสูง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 30 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน โดยมีนายธรรมนูญ บุรวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการเพาะเห็ด การปลูกมะนาวนอกฤดู และการเลี้ยงปลา กบ จิ้งหรีด ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง สถานการณ์การผลิตพืชสวนในปัจจุบัน ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย [27/10/2014]
  • เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง สถานการณ์การผลิตพืชสวนในปัจจุบัน ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ที่เข้ารับการฝึกงาน จำนวน 30 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นอกจากจะได้รับความรู้ในเรื่องของสถานการณ์การผลิตพืชสวนในปัจจุบันแล้ว นักเรียนยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารอย่างไรให้ชีวิตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาอีกด้วย ณ ห้องพวงชมพ...
  ia
 • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นวิทยากรในโครงการประกวด เส้นทาง สู่นวัตวณิชย์ ประจาปี 2557 หรือ Research 2 Market – R2M [05/09/2014]
  • เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไก่พื้นเมืองสู่อาหารสำหรับคนรุ่นใหม่” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการประกวด “เส้นทาง สู่นวัตวณิชย์” ประจาปี 2557 หรือ Research 2 Market – R2M ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการนำผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยมาศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Plan) และการนำนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ในระยะเริ่มต้น นอกจากจะเป็นการศึกษาความพร้อมในการนาผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา มุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer [22/07/2014]
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Q อาสา มุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer เพื่อให้เกษตรกรและผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และขั้นตอนการจัดการระบบการผลิตที่ดีในการผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค เป็นการสร้างเครือข่าย Q อาสา และสามารถถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชอาหารปลอดภัยแก่ผู้อื่นได้ โดยจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหอม...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. นำบุคลากรสายผู้สอนศึกษาดูงานนอกสถานที่พร้อมสัมมนาเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับภาคเอกชน [22/07/2014]
  • เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน “โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่พร้อมสัมมนาเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับภาคเอกชน” โดยเดินทางไปยังฟาร์มโคนมโชคชัย เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการเกษตรในลักษณะฟาร์มขนาดใหญ่ การจัดการเกษตรเชิงท่องเที่ยวและอนุรักษ์ และได้รับเกียรติจาก ดร.โชค บุลกุล ร่วมเสวนากับคณาจารย์เรื่อง มุมมองการศึกษาและการจัดการการเรียนการสอนในยุคศตวรรณที่ 21 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งได้รับค...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ตัวแทนจาก Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น [15/07/2014]
  • เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และตัวแทนจาก Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 ท่าน นำโดยรองอธิการบดี Prof.Tadashi HASEKAWA เข้าศึกษาดูงาน การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา ณ แปลงเกษตรสาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 09.00 – 10.30 น....
  ia
 • คณบดี คณะเกษตรศาสตร์เป็นวิทยากร โครงการ Geography of Food “บรรยาย เรื่อง Fast Food Changing of Consumer Behavior” ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [24/06/2014]
  • เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00-14.30 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเชิญเป็นวิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการจัดการธุรกิจอาหารและการวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อผู้บริโภค บรรยายในหัวข้อเรื่อง Fast Food Changing of Consumer Behavior ให้กับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือจาก 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Zurich University of Applied Science, Switzerland และ University of Udine, Italy ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Summer S...
  ia
 • มิิติใหม่ ! ของการจัดฝึกอบรมซึ่งอาจารย์ มข. ภาควิชาประมง เน้นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [19/06/2014]
  • ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 อาจารย์ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว, ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ พร้อมคณะได้จัดฝึกอบรมเรื่อง "การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน" ให้กับเกษตรกรจำนวน 65 คน จาก 10 หมู่บ้านในเขตอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการอบรมครั้งนี้ถือเป็นการสร้างมิติใหม่ของการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยห่วงใยสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ซึ่งหลังจ...
  ia
 • สาขาวิชาพืชไร่จัดพาบุคลากรสาขาพืชไร่ ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเปิดโลกทัศน์ในต่างประเทศ [18/06/2014]
  • ทางสาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเปิดโลกทัศน์ในต่างประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถาบัน สร้างวิสัยทัศน์ที่ก้างไกล อีกทั้งเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล ตลอดจนการนำวิทยาการหรือนวัตกรรมใหม่จากการไปทัศนศึกษาดูงานมาปรับใช้กับงานการเรียนการสอน งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ณ Guang xi normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2557...
  ia
 • หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์และคมชัดลึกนำเสนอข่าวคณบดีในหัวข้อไก่พื้นเมืองพร้อมใช้ [18/06/2014]
  • สกว.เปิดตัวงานวิจัยและพัฒนาไก่พื้นเมืองพร้อมใช้ หลังร่วมกับกรมปศุสัตว์และสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาสายพันธุ์ยาวนานกว่าทศวรรษ ทั้งพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์สังเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นใหม่อีก 4 สายพันธุ์ เชิญชวนผู้ประกอบการ ภาคเอกชนทั้งระดับเอสเอ็มอีและระดับประเทศร่วมกันสร้างผลผลิต “ไก่ไทย” ให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงของประเทศ รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร เผยถึงการวิจ...
  ia
 • โครงการจัดการปศุสัตว์อินทรีย์เขตร้อนเพื่อผลิตภัณฑ์เนื้อและนมคุณภาพ และการปรับปรุงพันธุ์โคนมในสภาพอากาศร้อนชื้น [17/06/2014]
  • นักวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์นำโดย รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์, รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ, ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม และนักศึกษา เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อจัดการปศุสัตว์อินทรีย์เขตร้อนเพื่อผลิตภัณฑ์เนื้อและนมคุณภาพ และการปรับปรุงพันธุ์โคนมในสภาพอากาศร้อนชื้น ณ สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม กว่า 50 คน โดยเน้นเรื่องการเลี้ยง การจัดการ การผสมพันธุ์ไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาสู่การเป็นอาชีพ...
  ia
 • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ร่วมประชุมเครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ [10/06/2014]
  • ตามที่ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้จัดประชุมเครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ครั้งที่ 3 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน 1) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 2) เพื่อรับทราบความก้าวหน้า และแนวคิดการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ไก่พื้นเมืองจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาไก่พื้นเมืองเชิงนโยบาย โดยรศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ เรื่องการพัฒนาไก่พื้นเมืองเช...
  ia
 • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ และนักวิจัยเครือข่ายวิจัยไก่พื้นเมือง เข้าร่วมงานเสวนาและแถลงข่าว ไก่พื้นเมืองพร้อมใช้ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ [09/06/2014]
  • วันที่ 9 มิถุนายน 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา และ นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)เข้าร่วมงานเสวนาและแถลงข่าว ไก่พื้นเมืองพร้อมใช้ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ตามที่ฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ไก่พื้นเมือง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จนทำให้วันนี้ไก่พื้นเมืองไทยเปลี่ยนสถานะมาเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่มีศักยภาพสูงในการนำไปใช้เพื่อประกอบอาชีพสำหรับเกษตรกรรายย่อย และมีควา...
  ia
 • สาขาวิชาพืชไร่จัดโครงการ สัมมนาและทัศนศึกษานอกกสถานที่ (การบริหารจัดการหมวดพืชไร่) [28/05/2014]
  • ทางสาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการสัมมนาและทัศนศึกษานอกกสถานที่ (การบริหารจัดการหมวดพืชไร่) เพื่อสรุปผลและหาแนวทางการดำเนินงานของหมวดพืชไร่ ในปี 2556-2557 การศึกษาดูงานจัดการการผลิตพืชไร่ เทคนิคการจัดการแปลงทดลองและการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน ณ แปลงทดลองเกษตรกร จ. นครราชสีมา และ ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง จ. ระยอง...
  ia
 • ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์จัดทำแผนการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสล.จุฬาภรณ์ [26/05/2014]
  • เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา สืบเนื่องจากแนวการบริหารองค์กรเพื่อความเป้นเลิศ (EdPEx) ทีมผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ได้เดินทางเพื่อเข้าร่วมสัมนาระดมความคิดและวางวิสัยทัศน์การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยเน้นที่การกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ตามพันธกิจที่สำคัญของคณะฯ ร่วมกัน ได้แก่การมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพโดยบุคลากรยังมีความสุข การวิจัยสู่ National Champion การพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศและผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ การบริการวิชาการอย่างมียุทธศาสตร์ แล...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และคณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ มข เข้าร่วมประชุมสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 [10/04/2014]
  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร เมธา วรรณพัฒน์ และคณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ มข เข้าร่วมประชุมสีัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 "ปศุสัตว์ไทยไร้พรมแดน" ณ โรงแรมเซนทารา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา การประชุมครั่งนี้มีผู้นำเสนอผลงานกว่า 150 เรื้อง ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 350 ท่าน จาก 40 หน่วยงานทั่วประเทศ นอกจากนี้ ทาง รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องความก้าวหน้าด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ของป...
  ia
 • งานบริการวิชาการและวิจัยจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการของอุทยานเทคโนโลยีการเกษตรและสถานีทดลองและฝึกอบรมการเกษตรเขื่อนจุฬาภรณ์ [04/04/2014]
  • เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม พ.ศ.2557 และวันที่ 20 -21 มีนาคม พ.ศ.2557 งานบริการวิชาการและวิจัยจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการของอุทยานเทคโนโลยีการเกษตรและสถานีทดลองและฝึกอบรมการเกษตรเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ โดย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วยกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตรและสถานีทดลองและฝึกอบรมการเกษตรเขื่อนจุฬาภรณ์จำนวน 17 คน ...
  ia
 • ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบบุคลากร - สำนักคณบดี, ประมง, พืชสวน [02/04/2014]
  • วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมโครงการผู้บริหารพบบุคลากรประจำปี 2557 โดยมี ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝายยุทธศาสตร์ชุมชน ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการฯ เข้าร่วมด้วย โดยในวันที่ 2 เมษายน ได้เข้าพบสำนักคณบดี ภาควิชาประมง และสาขาพืชสวน เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละสาขาภาควิชาและรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรเพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดประโย...
  ia
 • ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบบุคลากร - ส่งเสริมฯ, ทรัพยากรฯ, กีฎวิทยา [01/04/2014]
  • วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมโครงการผู้บริหารพบบุคลากรประจำปี 2557 โดยมี รศ.ดร.ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝายยุทธศาสตร์ชุมชน และ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการฯ เข้าร่วมด้วย โดยในวันที่ 1 เมษายน ได้เข้าพบภาควิชาส่งเสริมการเกษตร สาขาทรัพยากรฯ และสาขากีฏวิทยาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากบุคลากรและนำไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดปร...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [27/03/2014]
  • เมื่อวันที่ 4 มีนาคม และ 17 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกรมประมง ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในระบบห่วงโซ่อุปทานการค้าปลาน้ำจืดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนข้อจำกัดหรืออุปสรรคการค้าปลาเศรษฐกิจ 3 ชนิด คือ ปลานิล ปลาดุก และปลาตะเพียน ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนให้ข้อมูลเรื่องการตลาดปลาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศใน AEC การประชุมจัดขึ...
  ia
 • การติดตามสอบถามถึงโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่และติดตามสอบถามสภาพการเลี้ยงไก่ชี [24/03/2014]
  • เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 รศ.ดร.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์(รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ) นางสาวศรัญญา ศิริปัญญา (นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ) เดินทางเข้าพบเกษตรกรบ้านซับผุดและบ้านน้ำอ้อม พร้อมด้วย ดร.จิระวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เพื่อสอบถามถึงโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่และติดตามสอบถามสภาพการเลี้ยงไก่ทั่วไปและการให้วัคซีนโรคนิวคลาสเซิลกับไก่ชีที่เกษตรกรได้รับตั้งแต่การฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองไก่ชีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 โดยมีเกษตรกรทั้งบ้านซั...
  ia
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแช่เย็น,แช่แข็ง และการผสมเทียมไก่ รุ่นที่ 4 [18/03/2014]
  • เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2557 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธืสัตว์ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเก็บน้ำเชื้อแช่เย็น, แช่แข็ง และการผสมเทียมไก่ รุ่นที่ 4” ณ อาคาร AG08 คณะเกษตรสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กับนักวิชาการ 12 ราย ซึ่งมีผู้สนใจและเข้าร่วมฝึกอบรมจากหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยมี รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯร่วมเป็นประธานการฝึกอบรมในครั้งนี้ และมีวิทยากรบรรยาย ได้แก่ รศ.ดร....
  ia
 • คุณเชาว์นักธุรกิจท้องถิ่นมาศึกษาดูงานเรื่องไก่พื้นเมืองก่อนลงทุนทำธุรกิจ [11/03/2014]
  • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 นายสัตวแพทย์อาวุโส ฤทธิรงค์ ชาวโพธิ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นได้พาคุณเชาว์ อุดมพานิช นักธุรกิจด้านรีสอร์ท บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลธ์ฟู้ด จำกัด ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดยมี รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นผู้อำนวยการศุนย์ การดูงานครั้งนี้ เน้นการดูงานด้านระบบการเลี้ยง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองในระบบเปิด และการจัดการทั่วไปในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ซึ่งคุณเชาว์นั้นสนใจในเรื่อง...
  ia
 • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด ร่วมปรึกษาหารือด้านงานวิจัยของไก่พื้นเมืองและทดสอบชิมเนื้อไก่ลูกผสม [11/03/2014]
  • เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้เชิญคุณกณพ สุจิฆะระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด มาร่วมปรึกษาหารือด้านงานวิจัยของไก่พื้นเมืองและร่วมชิมไก่ลูกผสมต่างสายพันธุ์และอายุต่างกัน เช่น 1) PsBoiler x ไข่มุกอีสาน 2) Ps Boiler x สร้อยเพชร เป็นต้น โดยการชิมไก่นั้น ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ ได้เกีรยติจาก 1)รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา (ผอ.ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ) 2) รศ.ดร.บัญญัติ เหล่าไพบูรณ์(รองผอ.ศูนย์เครือข่ายวิจ...
  ia
 • คณบดี ร่วมงานเปิด ศูนย์เรียนรู้ กองพลทหารราบที่ 6 ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง [20/01/2014]
  • วันที่ 18 มกราคม 2557 พลตรี ธรากร ธรรมวินทร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 เป็นประธานในการเปิด ศูนย์เรียนรู้ กองพลทหารราบที่ 6 ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง พร้อมด้วยพันเอก ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 พันเอก สมชาย เพ็งกรูด รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 พันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 พันเอก จักริน จิตคติ รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 พันเอก นรธิป โพยนอก รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 โดยมี รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมประชุมสัมมนา The International Workshop under the International Agriculture Program (IAP) ณ University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น [13/12/2013]
  • ผศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา The International Workshop under the International Agriculture Program (IAP) ตามคำเชิญของ Faculty of Agriculture and Graduate School of Agriculture, University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-11 ธันวาคม 2556 โดยได้มีการนำเสนอถึงผลงานและกิจกรรมของคณะเกษตรศาสตร์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเยี่ยมชมฟาร์มและสถานที่ต่างๆ ของ University of the Ryukyus ซึ่งนักศึกษาส่วนหนึ่งของ Uni...
  ia
 • โครงการสัมนาการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2556 [31/10/2013]
  • สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2556 วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ สาขาพืชไร่ เพื่อศึกษาวิเคาระห์ผลการประเมินและหาแนวทางในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่ดี เนื่องจากมีส่วนสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ประเทศชาติ ซึ่งนอกจากผู้สอนต้องมีความรู้และมีประสบการณ์แล้ว รูปแบบหรือวิธีจัดการเรียนการสอนมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้การนำผลการประเมินที่ได้จากผู้เรียนมาสรุปและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารายวิชารวมทั้งหลั...
  ia
 • กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อนประชุมสรุปงานประจำปี ณ ฟาร์มโชคชัย [29/10/2013]
  • เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2557 กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน มหาวิยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้ากลุ่มและผู้ร่วมวิจัย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา, ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม, และ สพญ.ดร.วิบัณฑิตาจันทร์กิติสกุล พร้อมนศ.ระดับบัณฑิตศึกษา ประชุมสรุปผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา และศึกษาดูงาน ณ บริษัทฟาร์มโคนมโชคชัย กลุ่มโคนมทนร้อนมีผลงานที่โดดเด่น ในรอบปีที่ผ่านมา มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานานาชาติ 12 เรื่อง ประชุมวิชาการนานาชาติและในระดับประเทศกว่า 20 เรื่อง นอกจากนี้ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได...
  ia
 • อาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. เสนอผลงานยางพาราในที่ประชุม APRC 2013 [25/09/2013]
  • การประชุมวิชาการยางพาราเอเชียแปซิฟิค หรือ APRC 2013 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีให้กลุ่มนักวิจัยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยางพาราได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ เทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านยางพารา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน นายสมยศ มีทา นักวิชาการเกษตร และนางสาวนิรมล แสงจันดา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานด้านยางพาราในการประช...
  ia
 • โครงการเก็บเบี้ยเกษตร รุ่นที่ 2 (31 ส.ค. - 1 ก.ย.2556) [02/09/2013]
  • ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักวิจัย (โครงการเก็บเบี้ยเกษตร) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556 ณ โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ...
  ia
 • อาจารย์สาขาวิชาพืชสวนเข้าร่วมประชุม RGJ series [30/08/2013]
  • อาจารย์ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาโดยได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่ประธานสัมมนาและกรรมการผู้ประเมินการนำเสนอภาคโปสเตอร์ ในงานสัมมนาวิชาการ RGJ Seminar Series XCVI ภายใต้หัวข้อ From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจั...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.เป็นองค์ปาฐกประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ [27/08/2013]
  • ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน(TROFREC) คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐก (Keynote speaker) บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษากับการพัฒนาท้องถิ่น” ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 (The National Graduate Research Conference 2013) มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า 500 ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์สัมมนาศึกษาดูงานและสร้างความร่วมมือกับศูนย์สหกิจศึกษาและสถานประกอบการ [19/08/2013]
  • สหกิจศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สร้างความร่วมมือกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และบริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทย...
  ia
 • งานวิจัยไหมอีรี่ มข. ร่วมแถลงข่าวงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๖” [16/08/2013]
  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารการวิจัยแห่งชาติ(คอมช.) จัดการแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๖” (Thailand Research Expo 2013) ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00-18.00 น. โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงานแถลงข่าวดังกล่าวขึ้นที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นตเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมมือภาคเอกชนร่วมผลักดัน นมดีจากต้นฟาร์ม รองรับการเข้าสู่ AEC [10/08/2013]
  • เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2556 รองศาสตราจารย์ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ดร.สัตวแพทย์หญิงสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับบริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานบริษัทผู้ผลิตนมและการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมนม ในหัวข้อเรื่อง “นมดีจากต้นฟาร์มสู่ตลาด AEC” มีคณาจารย์และนักวิชาการเข้าร่วมกว่า 50 คน ณโรงแรมเขาใหญ่ ลำตะคอง รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมประชุมผนึกเครือข่ายวิจัยภาคอีสานระดมความคิดทบทวนยุทธศาสตร์วิจัยแห่งชาติร่วมกับ วช [05/08/2013]
  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมระดมความคิดเพื่อการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมออคิด บอลรูม 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักวิจัย นักวิชาการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานกว่า 300 คน โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเสนอแนะปัญหาสำคัญ และแนวทางก...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรประชุมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 [02/08/2013]
  • รองศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา ได้รับเชิญจากสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นวิทยากรร่วมการอภิปรายกลุ่มเรื่อง “การศึกษาพันธุศาสตร์เพื่อปรับปรุงพันธุ์ของสัตว์น้ำ และสัตว์บกในประเทศไทยและอาเซียน” ในงานประชุมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ณ โรงแรมแอมบาสเดร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 โดยมี ศ. ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย, ศ. ดร. อัญชลี ทัศนาขจร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ...
  ia
 • คณบดี คณะเกษตรฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่ 4 [02/08/2013]
  • เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 รองศาสตรจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 หัวข้อ “คุณภาพเนื้อ: สมดุลของการผลิตกับความต้องการของผู้บริโภค” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ซึ่งจัดโดยศูนย์เครือข่ายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมวิชาการ ซึ่งมุ่งเน้นความสำคัญของระบบการผลิตเนื้อที่ทุกภาคส่วนต้องคำนถึงคุณภาพ...
  ia
 • งานบริหารการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ(เก็บเบี้ยเกษตร) [15/07/2013]
  • เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายงานบริหารการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ(เก็บเบี้ยเกษตร) ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 หัวข้อบรรยาย เรื่องแนวทางการเขียนบทความวิจัยในวานสารวิจัยที่มีมาตรฐาน โดยมี ศ.ดร.อรันต์ พัฒนโนทัย เป็นผู้บรรยาย และในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ศ.ดร.ปัทมา วิิตยากร แรมโบ , รศ.ดร.มนชัย ดวงจินดา , รศ.ดร.สนั่น จอกลอย , ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร , ผศ.ดร.พลัง สุริหาร...
  ia
 • ลดเสี่ยงอัคคีภัย คณะเกษตรฯ มข. จัดอบรมบุคลากรงานฟาร์มและห้องปฏิบัติการ [12/07/2013]
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสายฟาร์มและห้องปฏิบัติการ จำนวน 60 คน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี กล่าวเปิดการอบรม มีทีมวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการจาก หน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร งานไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุงและปฏิบัติการพิเศษ กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่ว...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน Geography of Food และหาแนวทางความร่วมมือที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ [10/07/2013]
  • โปรแกรม "Geography of Food" เป็นหลักสูตร international summer ระยะเวลา 2 สัปดาห์ จัดโดย ZHAW Switzerland, KKU Thailand and UNIUD Italy มีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 30 คนจาก 3 ประเทศ เป็นหลักสูตรที่มีทั้งบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ ทัศนศึกษา อภิปรายกลุ่ม เกี่ยวกับด้าน sustainability in agriculture-food science. โดยการจัดโปรแกรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Mercator Foundation ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา พร้อมด้วย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, คณบดีคณะเทคโนโลยี, คณบดีคณะเภสัชศ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. อบรมคณาจารย์ประเทศลาว ตรวจวิเคราะห์ดินและพืช [08/07/2013]
  • ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ โดย ดร.มงคล ต๊ะอุ่น นักวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญ เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้น เรื่อง การวิเคราะห์ดินและพืชเพื่อการเกษตร (Soil and Plant Analysis for Agriculture) ให้แก่ คณาจารย์จากวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 4 คน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ตรีโลเกศ หัวห...
  ia
 • รศ.กมล เลิศรัตน์ และ รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จาก GMS [05/07/2013]
  • รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ และ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้รับเขิญจาก Mekong Institute มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อบรรยายเรื่อง "Importance of Sustainable Agriculture Development in the GMS Countries: Opportunities and Challenges towards AEC 2015" และ "Modern Livestock Farming Systems in Thailand" เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2556 ณ สถาบันลุ่มน้ำโขง โดยมีคณาจารย์และนักศึกษารวม 34 คน จาก 4 มหาวิทยาลัยใน 4 ประเทศ ได้แก่ Battambang University (Cambodia), Souphanouvong University (Lao PDR), University of Veterinary Sci...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.อบรมเกษตรกร ใช้เชื้อรากำจัดโรคและแมลงศัตรูพริก [04/07/2013]
  • อาจารย์วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาระบบการตัดสินใจและการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกปลอดภัย จังหวัดแพร่ น่านและชัยภูมิ และอาจารย์ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ ผู้ร่วมโครงการฯ เป็นวิทยากรอบรม ขยายเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) และเชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) ในโครงการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรผู้ปลูกพริกเพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน และเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้เป็นวิทยากรเผยแพร่ความร...
  ia
 • การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย “ไก่พื้นเมือง” [20/06/2013]
  • วันที่ 19 มิถุนายน 2556 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรฯ ในนามผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัย “ไก่พื้นเมือง” เพื่อนำเสนอผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ “สมรรถภาพการผลิตไก่ลูกผสมที่เกิดจากพ่อพันธุ์ประดู่หางดำและแม่พันธุ์ไก่เนื้อ-ไก่ไข่” โดย ผศ.ดร. สุรชัย สุวรรณลี หัวหน้าโครงการ จากมหาวิทยาลัเทคโนโลยีสุรนารี การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 โครงการ “ศูนย์เครื...
  ia
 • คณบดี คณะเกษตรฯ ได้รับเชิญจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้กับอาจารย์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ [04/06/2013]
  • วันที่ 1-2 มิถุนายน 2556 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณะบดี คณะเกษตรศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ ได้รับเชิญจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและงานวิจัยของนักศึกษาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สู่งานประชุมทางวิชาการ ด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับอาจารย์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ, เทคโนโลยีราชมงคล, วิทยาลัยเกษตรกรรม และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 30 คน ณ ศูนย์ปฏิการคอมพิวเตอร์ อาคารนว...
  ia
 • คณาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรฯมข.ร่วมงานประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 [27/05/2013]
  • คณาจารย์สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ดร.กมล เลิศรัตน์ รองศาสตราจารย์ดร.สังคมเตชะวงค์เสถียร รองศาสตราจารย์ดร.สุชีลาเตชะวงศ์เสถียร์ อาจารย์ดร.วิไลลักษณ์ ชินะจิตร อาจารย์รณรงค์ อยู่เกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ดร.พัชริน ส่งศรี อาจารย์ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี นายสมยศ มีทา และนายเชาวลิต ศรีลาดเลา นำคณะนักศึกษาสาขาพืชสวน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 24 คน พร้อมด้วยนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จำนวน 10 คน เข้าร่วมการประชุ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.ต้อนรับผู้บริหาร ม.เกษตร กำแพงแสน ดูงานการบริหารองค์กร การเรียนการสอน การวิจัย [21/05/2013]
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะผู้บริหารคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการ และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 นาฬิกา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา หัวน้างาน หัวหน้าศูนย์ และเลขานุการคณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารคณะเกษตร กำแพงแส...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.อบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอุบล รู้จักโรคพืชอย่างง่าย [21/05/2013]
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมเรื่อง การวินิจฉัยโรคพืชและการควบคุมโรคอย่างง่าย ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชในระดับอำเภอ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคพืชวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดฝึกอบรมเรื่อง การวินิจฉัยโรคพืชและการควบคุมโรคอย่างง่าย และการใช้เชื้อสเตรป-พีอาร์ 87 ควบคุมโรคและส่งเสริมการเ...
  ia
 • บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมด้านสถิติชั้นสูงให้นักวิชาการ สปป ลาว [18/05/2013]
  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้รับเชิญจาก Dr.John Schiller, Honorary Senior Fellow, Faculty of Science, School of Agriculture and Food Sciences, University of Queensland, Australia เพิ่อเป็นวิทยากรอบรมด้านการวางแผนการทดลองให้กับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ และนักวิชาการด้านปศุสัตว์และประมงทั่วประเทศลาวจำนวน 22 คน ณ NAFRI Livestock Research Center, Vientiane Province, Lao PDR ในช่วงวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2556 โดยได้รับ...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมทีมนักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) ดูงานบริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด [14/05/2013]
  • เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2556 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) และรศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ นักวิจัย และนายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา ผู้ช่วยวิจัย ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานชำแหละไก่เนื้อและไก่บ้านของบริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด ณ จังหวัดนครปฐม โดยคณะนักวิจัยเดินทางถึงบริษัทเมื่อเวลา 14.00 น. ซึ่งรศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์, รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ และนายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา ได้เข้...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน" [13/05/2013]
  • ผศ.ดร.ทัศนีย์ แจ่มจรรยา รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง รศ.วิโรจน์ ภัทรจินดา และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2556 ครั้งที่3 หัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556 โดยสำนักบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.ต้อนรับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะวิทย์ มข. ดูงาน [10/05/2013]
  • เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30-10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม1 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย บุคลากรงานคลังและพัสดุ ร่วมให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 5 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ สิทธิพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าศึกษาดูงานและขอคำแนะนำ ด้านการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ ของงานคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวอย่างในการดำเนินการจัดเก็บ...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมเป็นวิทยากร [01/04/2013]
  • เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย จัด "การประชุมยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมฟาร์มโคนมไทยในยุคการค้าเสรี (Challenging the new frontier stepping to a new dimension on dairy cattle" ณ ฟาร์มโชคชัย อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคุณโชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย เป็นผู้ปาฐกถาพิเศษ ในช่วงเช้า
   จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาพันธุกรรมโคนมไทย โดยมี ผศ.ดร.สมคิด พรหมมา อาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นำเสนอด้านการจัดการ...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 2 [18/03/2013]
  • ด้วยศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านสัตวศาสตร์และการผลิตปศุสัตว์ได้ก้าวรุดหน้าอย่างต่อเนื่อง การประชุมวิชาการด้านสัตวศาสตร์ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการจากทั่วประเทศ ทั้งจากแวดวงการศึกษา ได้แก่ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก นักวิชาการจากหน่วยงานราชการ เช่น กรมปศุสัตว์ รวมถึงภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตปศุสัตว์ ทางการเกษตร ทางสัตวแพทย์ ทางชีววิทยาสัตว์ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ ประสบการณ์ และ องค์ความรู้ใหม่ ผ่านการบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในภาคบรรยายและ ภาคโปสเตอ...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ [16/03/2013]
  • คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ นำทีมโดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ, ผศ.ดร.สุภร กตเวทิน, ผศ.สจี กัณหาเรียง, ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา, ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข, และ ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม พร้อมด้วยนักศึกษาในสาขาปรับปรุงพันธุ์สัตว์, สรีรวิทยา และ โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื่อง รวม 16 คน เข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 2 ที่อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยทั้งคณาจารย์และนักศึกษามีการน...
  ia
 • คณาจารย์ คณะเกษตรฯ มข. เยี่ยม นศ. ป เอกทำวิจัย ณ Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา [04/03/2013]
  • รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์, รศ.ดร.สนั่น จอกลอย, รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา และ ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม เดินทางเยี่ยมนักศึกษาแลกเปลี่ยนการศึกษาวิจัย ณ มหาวิทยาลัย Iowa State University, เมือง Ames, รัฐไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงเดือน มค.-กพ. 56 ที่ผ่านมา นักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ทำงานวิจัยอยู่ขณะนี้มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิชัย เคนไชยวงศ์ สาขาสัตวศาสตร์ (ความร่วมมือระหว่าง รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา กับ Prof.Dr.John Mabry, Department of Animals Science, Sep 2012 - Mar 2013); นายดนุพล ...
  ia
 • อาจารย์สาขาทรัพยากรฯ คณะเกษตรฯ มข. ให้คำปรึกษาและพัฒนาแผนงานวิจัย ณ ประเทศเยอรมนี [26/12/2012]
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ อาจารย์ประจำสาขาที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางไปทำกิจกรรมการวิจัยในต่างประเทศ ปรึกษาและพัฒนาแผนงานวิจัยกับกลุ่มวิจัยของ Prof. Dr. Georg Cadisch ณ Institute of Plant Production and Agroecology in the Tropics and Subtropics, University of Hohenheim (มหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์) ประเทศเยอรมนี ในระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 โดยได้ปรึกษาและพัฒนาแผนงานวิจัยต่อเนื...
  ia
 • อาจารย์สาขาทรัพยากร คณะเกษตรฯ มข.เผยแพร่งานจัดการน้ำเสียระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น [25/12/2012]
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย อาจารย์สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก International Water Association (IWA) เดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายในหัวข้อ การจัดการน้ำเสีย (Wastewater management) เรื่อง Reuse of wastewater from rubber sheet production for agriculture in Northeast Thailand ในการประชุมนานาชาติ The 4th IWA Asia-Pacific Young Water Professionals Conference (APYWP2012) โดย Inte...
  ia
 • ศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสังคมชนบทและสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศราชอาณาจักรภูฏาน [18/12/2012]
  • วันที่ 26-30 กันยายน 2555 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้รับเชิญจาก Ccllege of Natural Resource (CNR), The Royal University of Bhutan เพื่อศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสังคมชนบทของประเทศราชอาณาจักรภูฏาน และสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ กับ Ccllege of Natural Resource (CNR), The Royal University of Bhutan ณ ประเทศราชอาณาจักรภูฏาน โดยร่วมเดินทางกับรศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริห...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการ AAAP ครั้งที่ 15 [06/12/2012]
  • ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน (Tropical Feed Resources Research and Development Center: TROFREC) นางสาวนิราวรรณ อนันตสุข Mr. Viengsakoun Napasirth และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 : The 15th AAAP Animal Science Congress 2012 ภายใต้หัวข้อ Improving Smallholder and Industrial Livestock Production for Enhan...
  ia
 • อาจารย์สาขาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปศุสัตว์นานาชาติ The 15th AAAP [04/12/2012]
  • รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา พร้อมนักวิจัยศูนย์ฯ ร่วมประชุมวิชาการปศุสัตว์นานาชาติ"The 15th AAAP Animal Science Congress" สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมปศุสัตว์ ฯลฯ จัดประชุมวิชาการปศุสัตว์นานาชาติ"The 15th AAAP Animal Science Congress"ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1500 คน จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 45 ประเทศ ในการจัดงานครั้งนี้มีการนำเสนอผลงานทางวิช...
  ia
 • เครือข่ายนักวิจัยฯ จัดประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยภาคอีสาน ครั้งที่ 3 [30/11/2012]
  • สำนักงานเครือข่ายนักวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดการประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยของภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2555 ขึ้น เพื่อให้การทำงานของเครือข่ายดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและยุทธศาสตร์การวิจัยของภูมิภาค โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยข...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.ร่วมพิธี ม.สุรนารี จับมือ สกว.ทำวิจัยไก่เนื้อโคราช [08/11/2012]
  • เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ระหว่างเวลา 11.00-11.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา ผู้ช่วยวิจัย เข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน ในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำวิจัย การสร้างสายพันธุ์...
  ia
 • อาจารย์สาขาพืชไร่ คณะเกษตรฯ มข. เสนอผลงานวิจัย ในการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ [06/11/2012]
  • อาจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Abilities of Native Phosphate Solubilizing Bacteria Isolated from the Rhizosphere of Economic Crops in Northeast Thailand to Soluble Phosphates under in vitro Conditions” ในการเข้าร่วมประชุมสัมมนานานาชาติ “The 2nd Asian Conference on Plant-Microbe Symbiosis and Nitrogen Fixation” ในด้าน Plant-Microbe interaction จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรม Hilton Phuket Arcad...
  ia
 • อาจารย์สาขาโรคพืช คณะเกษตรฯ มข. บรรยายโรคพืชวิทยาระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น [29/10/2012]
  • รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคพืชวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร และกรรมการและเลขานุการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยาย เรื่อง Characterization of bacterial fruit blotch pathogen(Acidovorax citrulli) ในการประชุมสัมมนานานาชาติ เรื่อง Emerging Infectious Diseases in Food Crops in Asia จัดโดย Food and Fertilizer Technology Center for The Asian and Pacific Region(FF...