การเข้าร่วมประชุมวิชาการ/ฝึกอบรม/ดูงาน/ฝึกงาน/สหกิจของนักศึกษา / Student's cooperatives
ia
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 รอบ 5 [27/05/2019]
  • ...
  ia
 • สาขาวิชาประมงร่วมโครงการ Sustainable Seafood and Nutrition Security (SSNS) [27/05/2019]
  • ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA) [03/10/2018]
  • ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2561 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษา หล้าวงษา ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ นางสาวอาภรณ์ ทองบุราณ และ Ms.SerkiWangmo นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA)” และนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย ณ University Malaysia Sabah เมือง Sandakan ประเทศมาเลเซีย

   ในงานประชุมดังกล่าวมีนักวิจัยจากหลากหลายประเทศเข้าร่วม...
  ia
 • นักศึกษาปริญญาโทศึกษาดูงาน พื้นที่ศึกษาภาคใต้ 3 จังหวัด [30/08/2017]
  • กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้การจัดการและการบริหารงานเชิงธุรกิจการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยในการเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากร 6 ท่าน และนักศึกษา 13 ท่าน

   บันทึก จากสวนสละอาทิตย์ ... ภาพสวนที่ไม่ได้เกิดจากอาชีพเกษตรกรตั้งต้น แต่เกิดขึ้นจากการเริ่มทำอาชีพเสริมข...
  ia
 • เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลตัส ขอนแก่น [18/05/2017]
  • เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาธิต อดิตโต และ ดร.ปนัดดา อุตรนคร ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาธุรกิจการเกษตร จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลตัส ขอนแก่น บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณศตวรรษ นกจัน ผู้จัดการทั่วไป และ คุณโจอี้ โมรา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปการดำเนินงาน แล...
  ia
 • กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ การจัดการธุรกิจฟาร์ม [18/05/2017]
  • ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในวิชา 145 373 การจัดการธุรกิจฟาร์ม ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 1 และ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 10.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อานนท์ คำวรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และ คุณ กานต์ ฤทธิ์ขจร ผู้บริหารไร่ปลูกรัก (ฟาร์มเกษตรอินทรีย์) อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี มาให้ความรู้และเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 300 คน เพื่อจุดประกายแนวคิดให้แ...
  ia
 • นำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตร [17/05/2017]
  • ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีนี้มีการนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตรภายในประเทศ ภาควิชาสัตวศา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงาน AGBIO 2017 [06/03/2017]
  • ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร, ดร.ชานนท์ ลาภจิตร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์พืช ได้แก่ พริก มะเขือเทศ และข้าวโพดฝักสด ในงานประชุมวิชาการนานาชาติและนิทรรศการเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านเกษตรและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ “International Conf...
  ia
 • สาขาวิชาพืชไร่จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคมและการสัมภาษณ์งาน [21/11/2016]
  • สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ เพื่อเรียนรู้บุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคมรวมถึงศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในที่ทำงานและในสังคม และการเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน รวมถึงเทคนิคการแต่งหน้าทำผมเพื่อการออกงานในโอกาสต่าง ๆ และเพื่อการสัมภาษณ์งานในสายอาชีพต่าง ๆ ซึ่งน่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสาขาพืชไร่ ในการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพร้อมทำงาน อีกทั้งเป็นการปรับตัวเข้ากับสังคม และรองรับกับ...
  ia
 • ฝึกอบรมนักศึกษาส่งเสริมการเกษตร เสริมสร้างความเป็นผู้นำ [11/09/2016]
  • นักศึกษาภาควิชาส่งเสริมการเกษตร เข้ารับการฝึกอบรมความเป็นผู้นำ เสริมสร้างความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม

   เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ชั้นปีที่ 4 จำนวน 34 คน เข้ารับการฝึกอบรมความเป็นผู้นำ ณ มณฑนทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก ได้รับความรู้จากวิทยากรที่เป็นครูฝึกทหาร จากส่วนการศึกษา ประจำมณฑนทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการฝ...
  ia
 • อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาพืชสวน คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมงานประชุม Chili pepper breeding and resource materials of horticultural crops ณ เมืองหลานโจว ประเทศจีน [19/08/2016]
  • ระหว่างวันที่ 9 – 18 สิงหาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร รองศาสตราจารย์ ดร. สังคม เตชะวงค์เสถียร และนายนครินทร์ จี้อาทิตย์ อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานประชุม Chili pepper breeding and resource materials of horticultural crops ณ เมืองหลานโจว มลฑลกานซู ประเทศจีน

   Gansu Academy of Agricultural Sciences ได้จัดงานประชุม Chili pepper breeding and resource materials of horticultu...
  ia
 • การฝึกอบรม "การเลี้ยงปลาในพื้นที่น้ำน้อย" [24/07/2016]
  • เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 11.00-16.00 น.รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว พร้อมด้วยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนักศึกษาภาควิชาประมง ชั้นปีที่ 4 นางสาวพรนิภา ใจแก้ว และนางสาวนฤมล พันเพ็ชร ได้จัดฝึกอบรมเรื่อง"การเลี้ยงปลาในพื้นที่น้ำน้อย"ให้แก่เกษตรกรตำบลเหล่าล้อ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงปลาในพื้นที่น้ำน้อยได้ถูกวิธี อีกทั้งสามารถเพิ่มผลผลิตปลาได้อีกด้วย ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 20 คน ...
  ia
 • การฝึกอบรมเรื่อง "การเลี้ยงปลาในพื้นที่น้ำน้อย" [24/07/2016]
  • เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 11.00 -16.00 น. รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว พร้อมด้วยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนักศึกษาปีที่ 3 ภาควิชาประมง ได้เข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม"การเลี้ยงปลาในพื้นที่น้ำน้อย" ณ อำเภอบ้านสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ เพื่อการผลิตอาหารอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ปีงบประมาณ 2559 โดยในโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเลี้ยงปลาที่ถูกวิธีในพื้นที่น้ำน้อย และเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยในการ...
  ia
 • นักศึกษาภาควิชาส่งเสริมการเกษตรศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน [12/04/2016]
  • เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ชั้นปีที่ 3 และ 4 ลงพื้นที่่บ้านโหล่น ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เพื่อศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง และเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ซึงเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเรียนของนักศึกษา ได้แก่ รายวิชา การพัฒนาผู้นำ สำหรับนักศึกษาชั้นปีทึี่ 4 และรายวิชาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และมีบุคลากรร่วมเดินทางไปด้วย คือ นายไพศาล...
  ia
 • นักศึกษาสาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาการขยายพันธุ์ยางพาราและการแปรรูปยางพาราขั้นต้น ประกอบการเรียนวิชาฝึกงานทางพืชไร่ 1 และวิชาพืชไร่เศรษฐกิจ [06/12/2015]
  • การทัศนศึกษาดูงานการขยายพันธุ์ยางพารา และการแปรรูปยางพาราขั้นต้น ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาฝึกงานทางพืชไร่ 1 และวิชาการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ เป็นการช่วยเตรียมความพร้อมในการเรียนและการทำงานของนักศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพืชอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์สาขาวิชาพืชไร่ และนายวัชชิระ สอนผา นักวิชาการเกษตร ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนักศึกษาสาขาพืชไร่ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 70 คน ทัศนศึกษาดูงานการขยายพัน...
  ia
 • การจัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ [10/11/2015]
  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร นโยบายผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่พึงประสงค์ กล่าวคือ มีสมรรถนะทั้งด้านวิชาการ และการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคม สามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตหรือนำไปใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในขั้นสูงต่อไป และมีทัศนคติที่ดี มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมสอดคล้องกับนโยบาย จึงได้มีการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชาพืชไ...
  ia
 • ค่ายส่งเสริมวิชาการเกษตร ชุมนุมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร [09/11/2015]
  • ค่ายส่งเสริมวิชาการเกษตร ชุมนุมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

   นักศึกษาชุมนุมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ร่วมกับภาควิชาส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง ต.หนองบัว อ.บ้างฝาง จ.ขอนแก่น โดยมีนักศึกษาสาขาส่งเสริมฯ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 31 คน และชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

   วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้และฝึกประสบการณ์ทางการเกษตรให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ...
  ia
 • การศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 [09/11/2015]
  • การศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558

   เมื่อวันที่ 27-30 ตุลาคม 2558 ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปิดโลกทัศน์ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดนครนายก จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ชั้นปีที่ 4 จำนวน 28 คน โดยมีคณาจารย์ร่วมเดินทาง ได้แก่ ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล และอาจารย์ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์

   พื้นที่...
  ia
 • สาขาวิชาพืชไร่จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม [08/11/2015]
  • สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ เพื่อเรียนรู้บุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคมรวมถึงศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในที่ทำงานและในสังคม ซึ่งน่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสาขาพืชไร่ ในการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพร้อมทำงาน อีกทั้งเป็นการปรับตัวเข้ากับสังคม และรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างดี ณ สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
  ia
 • นักศึกษาสัตวศาสตร์ชนะเลิศระดับอาเซียน [25/09/2015]
  • ตามที่ภาควิชาสัตวศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน "ทักษะทางด้านการเกษตรของนักศึกษาระดับอาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2558 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่ นายมหาราช มาตรา นางสาวฤทัยพร ราชมัคร และนางสาวกมลมาศ ดาแก้ว โดยมีนายกิตติพล วงศ์พิทักษ์ นักวิชาการเกษตรเป็นผู้ควบคุมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันทักษะต่างๆ ทางด้านสัตวศาสตร์ เช่น การทำวัคซีน การตอนสุกร การตัดสินแพะ การตอบปัญหาทา...
  ia
 • การอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสสู่สังคมอาเซียน ระยะที่ 2 [14/09/2015]
  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้มีการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเปิดโอกาสสู่สังคมอาเซียนระยะที่ 2 เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สามารถใช้ในการสื่อสารได้อย่างสากล ความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ภาษาอังกฤษ จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบัน ประกอบกับประเทศไทยได้ลงนามเพื่อเข้าสู่สมาคมอาเซียน ซึ่งจะทำให้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการแนะนำตนเอง การทักทาย การกล่าวคำลา การเขียน (รวมการอ่าน) การเขียนอีเมลแนะนำตนเองกับเพื่อนใหม่ การเขียนประวัติโดยย่อด้วยภาษาอังกฤษนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ...
  ia
 • สานสัมพันธ์น้องพี่สัตวศาสตร์ [24/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ฝ่ายกิจการนักศึกษาภาคิวชาสัตวศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สัตวศาสตร์ รุ่นที่ 49 และ 50 ขึ้น ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปี ตลอดจนเพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ ให้แก่น้องได้รับทราบข้อมูลและใช้ในการตัดสินใจเลือกสถานที่ฝึกงานในอนาคตต่อไป การทำกิจกรรมครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 160 คน และบุคคลากรเข้าร่วมจำนวน 10 คน...
  ia
 • สัตวศาสตร์จัด Senior Countdown ปี 2 [21/08/2015]
  • เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม อาจารย์พบนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งถือเป็นการจัด Senior Countdown เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนภาคสุดท้าย ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 นอกจากนี้ ในยังได้ให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเชิงวิชาการ ระดมความคิด สิ่งที่คาดหวัง และสิ่งที่นักสัตวศาสตร์พึงจะมี เพื่อให้นักศึกษาได้ตื่นตัว และเติมเต็มส่วนที่ตนเองยังขาด ในกิจกรรมนี้มีนักศึกษาและอาจารย์/บุคลากรเข้าร่วม กว่า 100 คน...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ต้อนรับ อาจารย์จาก มหาวิทยาลัย Hiroshima University จากประเทศญี่ปุ่น [19/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 Dr.Yoshi Yamamoto และ Dr.Nishibori จากมหาวิทยาลัย Hiroshima University จากประเทศ Japan ได้เข้าพบ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)ร่วมประชุมหารืองานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องไก่พื้นเมือง และไก่บ้านไทย เพื่อเป็นการนำผลงานวิจัยไก่พื้นเมืองไทย ไปใช้ประโยชน์งานวิจัยด้านการเกษตร เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดกระแสการตื่นตัว ขยายโอกาสด้านการตลาดสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจให้เป็นอาชีพหลักได้อย่าง...
  ia
 • ศุนย์เครือข่ายวิจัยฯเดินทางติดตามการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำมข.55 ณ อบต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี [19/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุก ผศ.ดร.สจี กัญหาเรียง นายกฤษฎา เจริญมูล และนางสาวติรชล อังสันทัดสุข เดินทางไปติดตามธนาคารไก่พื้นเมืองที่ อบต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ซึ่งทางศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้นำไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 ลงพื้นที่ เพื่อแจกจ่ายเกษตรกรโดยใช้รูปแบบ “ธนาคารไก่พื้นเมือง”ซึ่งรูปแบบจะเป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้นโดยเกษตรกรแล...
  ia
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) [18/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 คณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 85 คน จากสาขาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมและและศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เพื่อเป็นการเสริมทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาในทุกด้าน ยกตัวอย่างเช่น ด้านการจัดการงานฟาร์ม ด้านงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ และด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ทั้งนี้จะเป็นการสร้างระดับคุณภาพ...
  ia
 • •ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ รับการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 [07/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ รับการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ชั้น 4 ห้อง AG 8408 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน นำโดย ผศ.ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รศ.ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ และ ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ ทั้งนี้...
  ia
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 [27/07/2015]
  • ด้วยฝ่ายสหกิจศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา (ในประเทศ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง AG8003 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร ให้นักศึกษาได้ทราบถึงเกณฑ์การปฏิบัติงานและเกณฑ์การให้คะแนน เสริมสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาก่อนออกไปฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา...
  ia
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) [15/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานที่ฟาร์มเครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดยมี รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เป็นวิทยากรบรรยายและพาเยี่ยมชมฟาร์มทดลอง ในครั้งนี้จะเป็นการบรรยายเชิงประสบการณ์ในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น ประวัติและสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ การสร้างพันธุ์ไก่พื้นเมือง การขยายฝูงไก่พื้นเมือง วิธีการคัดเลือกไก่พื้นเมืองเพื่อใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ทด...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. คว้า 3 รางวัล จากการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 [30/06/2015]
  • ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี ศิริ และ สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำ นักวิชาการ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก รวม 11 คน ได้แก่ นางสาวพจนา สีขาว นางสาวธิดารัตน์ แก้วคำ นายจักรพงษ์ กางโสภา นายสุริยา ตราชู นางสาวกิตติวรรณ กล้ารอด นางสาวชนกเนตร ชัยวิชา นางสาวบุปผา สิมมา นางสาววัชลาวลี ทองจันทร์ นางสาวจิราภรณ์ หาญสุริย์ นางส...
  ia
 • ศูนย์ TROFREC จัดสัมมนาวิชาการร่วมกับ อสค. อีสาน [30/06/2015]
  • เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน (TROFREC) นำโดย ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยได้จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการขึ้น ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 40 คน ประกอบด้วยผู้ช่วยวิจัย นักวิจัย อาจารย์ ประจำศูนย์วิจัยฯ หัวหน้าศูนย์รับน้ำนม หัวหน้าส่งเสริม เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ เป็นต้น สำหรับกิจกรรมนี้มีวัตถุ...
  ia
 • บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ศึกษาดูงานจังหวัดทางภาคเหนือ [18/06/2015]
  • โครงการทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดทางภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปางและจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์เรียนรู้วิถีการทำการเกษตรในภูมิประเทศที่แตกต่างกัน

   ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร นำโดย ผศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาฯ อ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล รองหัวหน้าภาควิชาฯ และคณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน นำนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเก...
  ia
 • โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสสู่สังคมอาเซียน ระยะที่ 1 ของสาขาพืชไร่ [01/05/2015]
  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสสู่สังคมอาเซียน ระยะที่ 1 เพื่อฝึกทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สมาคมอาเซียน ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาพืชไร่ โดยเชิญวิทยากรจากวิทยาลัยนานาชาติ (IC KKU) มาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจและทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การแนะนำตัวเอง การทักทาย การกล่าวคำลา การเขียนอีเมลแนะนำตนเองกับเพื่อนใหม่ และเกี่ยวกับการเขียนประวัติ การสัม...
  ia
 • ตัวแทนนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ ส่งทีมเข้าร่วม โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 10 [27/04/2015]
  • เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 ตัวแทนนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์และคณะแพทย์ศาสตร์ ส่งทีมเข้าร่วม โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 10 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา ตัวแทนนักศึกษาประกอบด้วย จากทีม ส่งเสริมมอดินแดง 1.นายปรีชากรณ์ อิ่มเจริญ 2. นายธนวัต ดอนนอก 3. นายเอนกพงศ์ ยาวะโนภาส นักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ชั้นปีที่ 3 จากทีม Ext Med 1. นายนครินทร์ เพียรชอบ นักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ชั้นปีที่ 3 2.นางสาวกฤตฌัธ สร้อยศิ...
  ia
 • หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 [22/04/2015]
  • หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ขึ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการเขียนรายงานประเมินตนเองและเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจคุณภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร/คณะ โดยมี ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้ชี้แจงองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแ...
  ia
 • โครงการการใช้และเตรียมทักษะการขับรถไถและความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาพืชไร่ [20/04/2015]
  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้จัดกิจกรรมการใช้และเตรียมทักษะการขับรถไถและความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาพืชไร่เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้ การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านพื้นฐานการใช้งานต่อไปในอนาคต ณ อาคารบรรยาย หมวดพืชไร่และบริเวณรอบ ๆ อาคารจัตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์...
  ia
 • การทัศนศึกษาดูงานและกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ [05/03/2015]
  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานและกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่พึงประสงค์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติระหว่างกัน มีความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี ในการใช้เวลาว่างเพื่อทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและสังคม สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีกันระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปี ณ สถานีทดลองพืชเมืองหนาว เขื่อนจุฬาภรณ...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดกการฝึกอบรมเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 12 [28/01/2015]
  • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ฝึกอบรมเรื่อง “เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง” รุ่นที่ 12 ให้แก่เกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ กว่า 52 ราย คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานพิธีเปิดและปิดการอบรม ทีมวิทยากรบรรยายโดย รองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา และนางสาวนริศรา สวยรูป เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช...
  ia
 • งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 32 [07/01/2015]
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กว่า 150 คน เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 32 "เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน" ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยด้านการเกษตร ทั้ง 4 ภาค รวม 12 สถาบัน เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาทักษะเกษตร กีฬาสากล และกีฬาฮาเฮ และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น...
  ia
 • Mekong Institute - New Zealand Ambassador's [16/12/2014]
  • สนใจเข้าร่วมฟังข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ลงชื่อที่คุณลุมพินี (พี่เขียด) งานบริการการศึกษา Ag08 ภายในวันที่ 19 ธ.ค. 2557...
  ia
 • ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์จัดวิชาสัมมนาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา [04/12/2014]
  • เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์จัดวิชาสัมมนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งมีอาจารย์ร่วมเข้าฟังสัมมนาในครั้งนี้หลายท่าน ทางด้านวิชาสัมมนามีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะในการนำเสนอผลงานทั้งงานเขียนและรูปแบบการนำเสนอ การอภิปรายเสริมสร้างงานวิจัยทักษะในการสื่อสาร เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาสามารถเขียนบทความทางวิชาการได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง และเพื่อใ...
  ia
 • สาขาวิชาพืชไร่จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทบนโต๊ะอาหาร [17/11/2014]
  • สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทบนโต๊ะอาหารสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนจบการศึกษาและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม รองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ซึ่งมีการจัดการเรียนรู้เรื่องมารยาทการเข้าสังคม การฝึกรับประทานอาหารแบบ European โดยมีการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารและเรียนรู้ขั้นตอนการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามแบบแผนของต่างประเทศ ตลอด...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯเดินทางสำรวจพื้นที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองของโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ [22/10/2014]
  • เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์(รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ) ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข(นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ) และนายกฤษฎา เจริญมูล(ผู้ช่วยวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ) ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่สำหรับรองรับการเลี้ยงไก่พื้นเมือง พันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 และไก่ชี เคเคยู 12 ของโรงเรียน มีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสอบถามถึงโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดยจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้ ให้นักเรียนหรือเกษตรกรในชุมชนที่มีความสนใจในด้านการเกษตร...
  ia
 • กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 [20/10/2014]
  • 10 -12 ตุลาคม 2557 ทางงานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน และ เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อไปสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด...
  ia
 • นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีจากพี่สู่น้อง [22/09/2014]
  • ด้วยสาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ คณะเกษตรศาสตร์ มีนโยบายผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ กล่าวคือ มีสมรรถนะทั้งด้านวิชาการ และบุคลิกภาพ สามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตหรือนำไปใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในขั้นสูงต่อไป และมีทัศนคติที่ดี มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ทางการเกษตร ก่อนเลือกสาขาวิชาเอก สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี มีความสามัคคี และมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทร สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ จึงได้จัดโครงการ การถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีจากพี่สู่น้อง ระหว่...
  ia
 • การพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสสู่สังคมอาเซียน [22/09/2014]
  • ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สามารถใช้ในการสื่อสารได้อย่างสากล ความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ภาษาอังกฤษ จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบัน ประกอบกับประเทศไทยได้ลงนามเพื่อเข้าสู่สมาคมอาเซียน ซึ่งจะทำให้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการเขียนประวัติ การสัมภาษณ์งานและการเขียนเรียงความด้วยภาษาอังกฤษนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทำให้บัณฑิตสาขาพืชไร่มีโอกาสในการสมัครเข้าทำงานในต่างประเทศได้มากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาของสาขาพืชไร่มีความพร้อม ความสามารถและเป็นบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ พร้อมทั้งมีโอกาสในการเข้าทำง...
  ia
 • โครงการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน [09/09/2014]
  • ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2557 เวลา 08.00 - 16.30 น. สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ณ อาคาร 07 ห้องประชุม 7011 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 47 คน และในการประกวดครั้งนี้ นางสาวอาทิตยา ชุมพล นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ สาวิชาโรงพืชวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   สหกิจศึกษา...
  ia
 • อาจารย์กลุ่มวิจัยยางพารานำทีมนักศึกษาร่วมเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติยางพารา [04/09/2014]
  • อาจารย์กลุ่มวิจัยยางพาราจากหลากหลายสาขาวิชาได้แก่ ผศ.ดร. สุภัทร อิศรางกูล ณ อยุธยา อ.ดร. อรุณี พรหมคำบุตร และ อ. ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ นำทีมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 6 คน เข้าร่วมเสนอผลงานทั้งแบบ oral and poster ในงานประชุมวิชาการนานาชาติยางพารา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2557 ...
  ia
 • การเข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรของโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย [30/08/2014]
  • เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2557 คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ระดับชั้นอนุบาลที่ 1 -3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 จำนวน 180 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่หมวดพืชผัก และศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน เวลา 09.00-15.00 น. โดยมีนายกิตติพงษ์ วงษ์สุวรรณ และนายธรรมนูญ บุรวัฒน์เป็นวิทยากรบรรยาย...
  ia
 • อาจารย์เข้าร่วมฟังการนำเสนอสหกิจศึกษา บ.เบทาโกร ขอนแก่น [29/08/2014]
  • เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ อ.ประกายจันทร์, อ.สาวิตรี และ อ.อนุสรณ์ ได้รับเชิญจากทางบริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมราชาวดี จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ฝึกสหกิจศึกษาร่วมกับทางบริษัท ได้ทำการนำเสนอโครงงาน ตลอดจนมีการซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้ฝึกสหกิจ รวมทั้งเป็นนิมิตหมายที่ดีในการให้ความร่วมมือขอ...
  ia
 • สัตวศาสตร์จัดกิจกรรม Senior Countdown [14/08/2014]
  • เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2557 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Senior Countdown: 126 วัน ในรั้วมอดินแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ได้พบปะและฟังข้อคิดจากคณาจารย์ของภาควิชาฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในช่วงระยะเวลาที่เหลือในการศึกษา ก่อนที่จะออกสู่ตลาดงานในอนาคตต่อไป โดยในกิจกรรมนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมจำนวน 85 คน และมีบุคคลากรภาควิชาฯ เข้าร่วมกว่า 10 ท่าน...
  ia
 • นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Southwest University ประเทศจีน ศึกษาดูงาน ณ สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด [06/08/2014]
  • เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด และ สพ.ญ.ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Southwest University ประเทศจีน จำนวน 2 คน ศึกษาดูงานการจัดการฟาร์มโคนม ณ สถาน๊ฯ และพาลงพื้นที่รอบสถานีฯ เพื่อดูโครงการโคตัวผู้ขุน ที่ได้รับการสนับสนุนเงินวิจัยจาก สกว. ภายใต้ความรับผิดชอบของ สถานีฯ ทั้งนี้นักศึกษาแสดงความเห็นต่อการดูงานครั้งนี้ว่า การมีฟาร์มมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรี...
  ia
 • คณบดีร่วมงานนิทรรศการสหกิจนานาชาติทางการเกษตร [28/07/2014]
  • เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ทางคณะเกษตรศาสตร์โดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์, รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี, ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการสหกิจนานาชาติทางการเกษตร โดยในงานมี รศ.นพ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ รวมถึงผู้ท...
  ia
 • ขอเชิญร่วมงานสหกิจศึกษานานาชาติ คณะเกษตรศาสตร์ [22/07/2014]
  • ขอเชิญร่วมงานสหกิจศึกษานานาชาติ คณะเกษตรศาสตร์ - ชมนิทรรศการแสดงผลงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร - ประกวดผลงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์...
  ia
 • คณบดีนิเทศงานสหกิจศึกษาเครือเบเยอร์และมหาวิทยาลัย UPLB สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ [14/07/2014]
  • เมื่อวันที่ 8-12 กรกฏาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.บุญมี ศิริ กรรมการสหกิจศึกษาคณะเกษตรศาสตร์, และ รศ.ดร.อรวรรณ เดินทางไปยังมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อนิเทศงานสหกิจศึกษา ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการ "สหกิจเกษตรศาสตร์อาเซียน"

   โดยในวันที่ 9 ได้นิเทศนักศึกษาสาขาโรคพืชจำนวน 2 คนกับทางบริษัทเครือเบเยอร์ โดยมี Mr.Pete Davies, Head of Trial Management-Southeast Asia ให้การต้อนรับ และได้ประชุมร่วมกับทางที่ปรึกษา ...
  ia
 • คณบดีนิเทศงานสหกิจศึกษาภายใต้ความร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย [23/06/2014]
  • เมื่อวันที่ 14-17 มิถุนายน 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวประทุมพร คำภาสุขเจ้าหน้าที่หน่วยสหกิจศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เดินทางไปยังเกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อนิเทศงานสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการ "สหกิจเกษตรศาสตร์อาเซียน" ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์ จำนวน 5 คนกับทางบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีคุณสานิตย์ ยืนนาน รองประธานกรรมการฯ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 17 ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

   ทางบริษัทให้ควา...
  ia
 • นศ. ป.เอก สัตวศาสตร์ ได้รับรางวัล Outstanding Oral Presentation Award [28/05/2014]
  • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับนางสาว จันทิรา วงศ์เณร นักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับรางวัล “Outstanding Oral Presentation Award” จากการนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “Effects of exogenous fibrolytic enzyme supplementation on voluntary feed intake, digestibility and rumen fermentation in ruminants” ในการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 15 (RGJ - Ph.D. Congress XV) ระหว่าง วันที่ 28–30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาลม์ บี...
  ia
 • สาขาวิชาพืชไร่จัดพานักศึกษาสาขาพืชไร่ สัมมนาและทัศนศึกษานอกสถานที่ เรื่อง การเสริมสร้างทักษะวิชาชีพและเพิ่มพูนความรู้ด้านพืชศาสตร์ฯ [28/05/2014]
  • ทางสาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการสัมมนาและทัศนศึกษานอกสถานที่ เรื่อง การเสริมสร้างทักษะวิชาชีพและเพิ่มพูนความรู้ด้านพืชศาสตร์ฯ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพืชไร่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ การเพิ่มพูนความรู้ การสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีกันระหว่างนักศึกษา ตลอดจนสร้างเสริมประสบการณ์และทักษะวิชาชีพด้านพืชศาสตร์ ณ จ. นครราชสีมาและโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อ. ท่ายาง และ อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี...
  ia
 • โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน ให้การต้อนรับกลุ่มเกษตรกรอำเภอนาข่า จังหวัดอุดรธานีเข้าศึกษาดูงาน [09/05/2014]
  • เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 10.30-12.00 น.กลุ่มเกษตรกรอำเภอนาข่า จังหวัดอุดรธานี จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงานที่โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน โดยมีนายธรรมนูญ บุรวัฒน์ และนายเศรษฐพงศ์ ลุนสำโรง เป็นวิทยากรบรรยายและนำชมศูนย์ฯ...
  ia
 • คณบดีเจรจาความร่วมมือทางวิชาการพร้อมนำทีมผู้บริหารและนักศึกษาร่วมดูงานมหาวิทยาลัย Southwest ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน [02/05/2014]
  • เมื่อวันที่ 18-24 เมษายน 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดี และ ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดี ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัย Southwest ณ มณฑล Chongqing สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ Faculty of Animal Science และ Faculty of Agronomy and Biotechnology โดยมี คณบดีทั้งสองคณะ (Prof Huang, Animal Science, และ Prof Wang, Agronomy) ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
   ในการนี้ได้นำทีมนักศึกษาระดับปริญญาต...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับนักเรียน ม.6 เรียนดี และทุน อบต.ภายใน 13 มิ.ย.2557 [28/04/2014]
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับ 1)นักเรียน ที่มีผลการเรียนดี 3.60 ทั่วประเทศไทย จำนวน 30 คน และ 2)นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผลการเรียน 3.00 จำนวน 30 คน เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม โดยมีสิทธ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์การอนุรักษ์พลังงานสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน [27/02/2014]
  • เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 คณะเกษตรศาสตร์ นำโดยนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์การอนุรักษ์พลังงานสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ วโรภาสตระกูล ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานคณะแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดและบรรยายสรุป "แผนการดำเนินงานและเป้าหมายโครงการอนุรักษ์พลังงานคณะแพทยศาสตร์ฯ ปี 2557 - 2560" และ อาจารย์พงค์พัฒน์ มั่งคั่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด...
  ia
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผสมเทียมและการจัดการด้านการสืบพันธุ์ในโคนม [04/02/2014]
  • วันที่ 12 – 17 มกราคม 2557 โครงงานฟาร์มโคนมร้อยเอ็ด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ และคณะ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผสมเทียมและการจัดการด้านการสืบพันธุ์ในโคนม โดยมีผู้สนใจเป็นเกษตรกร ผู้สนใจจำนวน 13 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับพื้นฐานและระดับกลางทางด้านการสืบพันธุ์โคนมแก่เกษตรกรเจ้าของฟาร์มและนักวิชาการ และเพื่อส่งเสริมและเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญในสาขาการสืบพันธุ์โคนมในพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้น...
  ia
 • อบรมเรื่องการใช้หลักสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางกีฏวิทยา [24/12/2013]
  • เนื่องด้วยสาขากีฏวิทยา ได้มีการจัดอบรมเรื่องการใช้หลักสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางกีฏวิทยา ในวันที่ 12 ธันวาคม 56 ที่ผ่านมา ณ. ห้องประชุมสาขากีฏวิทยา อาคาร 7 ชั้น 3 การอบรมในครั้งนี้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของทางสาขาฯ ให้ความสนใจอย่างมากมาย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำหลักการและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางกีฏวิทยาและเพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้และใช้โปรแกรมทางสถิติในงานวิจัยทางกีฏวิทยาได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง ...
  ia
 • โครงการรวมกำลังฟาร์มฝันสรรสร้างฟาร์มสุข [29/11/2013]
  • สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการรวมกำลังฟาร์มฝันสรรสร้างฟาร์มสุขเพื่อให้นักศึกษาสาขาพืชไร่ในแต่ละชั้นปีทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์แปลงทดลอง ณ หมวดพืชไร่ นอกจากนั้นเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ให้บุคคลภายนอกรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญและภาคภูมิใจในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่น่าสนใจสำหรับผู้มาติดต่องานกับคณะเกษตรศาสตร์...
  ia
 • โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทบนโต๊ะอาหาร [07/10/2013]
  • สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทบนโต๊ะอาหารสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนจบการศึกษาและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม รองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ซึ่งมีการจัดการเรียนรู้เรื่องมารยาทการเข้าสังคม การฝึกรับประทานอาหารแบบ European โดยมีการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารและเรียนรู้ขั้นตอนการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามแบบแผนของต่างประเทศ ตลอด...
  ia
 • ศิษย์เก่าร่วมสอนและแนะแนวเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 [07/10/2013]
  • ทางสาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการศิษย์เก่าร่วมสอนและแนะแนวเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชาพืชไร่ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจได้เรียนรู้ประสบการณ์และทัศนคติของการทำงานจากประสบการณ์จริงของรุ่นพี่ที่จบและทำงานแล้ว ได้แนวคิดเพื่อเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์งานและก่อนทำงาน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีกันระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่แต่ละชั้นปีกับศิษย์เก่าที่จบไปแล้ว ...
  ia
 • อาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรฯ มข.เผยแพร่งานวิจัยลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน [30/09/2013]
  • อาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประชุมรายงานผลงานวิจัย การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดินเสื่อมโทรมและลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน แลกเปลี่ยนผลการวิจัยและประสบการณ์ กระตุ้นความสนใจนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อทำวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ อาจารย์ประจำสาขาที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำนวยการชุดโครงการ การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดินเสื่อมโทรมและลดคาร์บอนในบรรยากาศ ได้รับทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556 พร้อมด้วยนักวิจัยในชุดโครง...
  ia
 • อาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. เสนอผลงานยางพาราในที่ประชุม APRC 2013 [25/09/2013]
  • การประชุมวิชาการยางพาราเอเชียแปซิฟิค หรือ APRC 2013 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีให้กลุ่มนักวิจัยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยางพาราได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ เทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านยางพารา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน นายสมยศ มีทา นักวิชาการเกษตร และนางสาวนิรมล แสงจันดา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานด้านยางพาราในการประช...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ประชุมบัณฑิตศึกษา RGJ Seminar Series XCVII วิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ [25/09/2013]
  • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสกว.ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการผลิตสัตว์ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) และโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก จัดประชุมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา: RGJ Seminar Series XCVII ประเด็น การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ มี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระชัย โควสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่าย...
  ia
 • นศ.คณะเกษตรฯ มข.เพิ่มความรู้ใหม่ ดูเครื่องมือวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน [23/09/2013]
  • ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์ อาจารย์สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 25 คน เข้าทัศนศึกษา เยี่ยมชมและดูงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (แห่งประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น โดยมีคุณจิตลัดดา ไชยะโม เจ้าหน้าที่ของบริษัท เป็นผู้ให้การต้อนรับ แนะนำให้ความรู้และพาชมห้องปฏิบัติการ ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกล...
  ia
 • นักศึกษาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่4 เข้าร่วมโครงการไปดู-ไปเรียน-ไปรู้-ไปคิด-ไปถาม ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 [21/08/2013]
  • เพราะความรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงห้องสี่เหลี่ยม กระดานดำ หรือเพียงหน้าจอทีวีและคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตและสื่อต่างๆจะเปิดโลกให้กว้างมากขึ้นกว่าเดิมก็ตามแต่ก็ยังไม่อาจเทียบกับการเดินทางไปดู-ไปเรียน-ไปรู้-ไปคิด-ไปถาม ณ สถานที่จริง ด้วยเหตุนี้ภาควิชาสัตวศาสตร์จึงได้จัดโครงการ "ไปดู-ไปเรียน-ไปรู้-ไปคิด-ไปถาม" ขึ้นเมื่อวันเสาร์-อาทิตยืที่ 17-18 สิงหาคม 2556 โดยมีอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ ในการนี้ได้เดินทางไปทัศนศึกษายัง ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ น...
  ia
 • นักศึกษาพืชไร่เรื่องการผลิตยางพารา ณ บ้านดอนช้าง [18/08/2013]
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนักศึกษาสาขาพืชไร่ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 75 คน ทัศนศึกษาดูงานการแปรรูปยางพารา เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ (134 311) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2556 ณ บ้านดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ กล่าวว่า สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ คณะเกษตรศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนรายวิชาการผลิตพืช...
  ia
 • หัวหน้า สล.ร้อยเอ็ด นำคณะนักศึกษาจาก Chongqing University ดูงานที่สถานี [31/07/2013]
  • ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม พร้อมด้วย ส.พญ.ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล และคุณวิมลรัตน์ บุตรพรหม ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีฯ ได้พานักศึกษาจาก Chongqing University ดูงานที่สถานีฯ ซึ่งนักศึกษามีการซักถามถึงผลการดำเนินงานของสถานี และงานวิจัยที่กำลังทำในขณะนี้ โดยนักศึกษาให้ความสนใจในเรื่องขั้นตอนการผลิตนมโรงเรียน (นมพาสเจอร์ไรซ์) และการทำหญ้าหมัก อ้อยหมัก เป็นอย่างมาก และสนใจทำ mini project เกี่ยวกับการทำหญ้าหมัก...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน Geography of Food และหาแนวทางความร่วมมือที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ [10/07/2013]
  • โปรแกรม "Geography of Food" เป็นหลักสูตร international summer ระยะเวลา 2 สัปดาห์ จัดโดย ZHAW Switzerland, KKU Thailand and UNIUD Italy มีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 30 คนจาก 3 ประเทศ เป็นหลักสูตรที่มีทั้งบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ ทัศนศึกษา อภิปรายกลุ่ม เกี่ยวกับด้าน sustainability in agriculture-food science. โดยการจัดโปรแกรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Mercator Foundation ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา พร้อมด้วย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, คณบดีคณะเทคโนโลยี, คณบดีคณะเภสัชศ...
  ia
 • คณะเกษตรฯมข.เปิดโลกทัศน์นักศึกษา นำชมสถานที่งานสวนทั้งของรัฐและเอกชน [27/05/2013]
  • เมื่อวันที่ 8, 13 และ 14 พฤษภาคม 2556 คณาจารย์สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อาจารย์รณรงค์ อยู่เกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี อาจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี นายสมยศ มีทา และนายเชาวลิต ศรีลาดเลา นำคณะนักศึกษาสาขาพืชสวน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 24 คน พร้อมด้วยนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จำนวน 10 คน เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมสถานปฏิบัติการด้านพืชสวนในรูปแบบต่างๆ ทั้งองค์กรของรัฐและภาคเอกชนเพื่อเปิดโลกทัศน์ มุมมอ...
  ia
 • พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวินิจฉัยโรคพืชอย่างง่ายและการใช้เชื้อสเตรป-พีอาร์ 87 [14/05/2013]
  • รศ.วิโรจน์ ภัทรจินดา ได้เข้าร่วมพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวินิจฉัยโรคพืชอย่างง่ายและการใช้เชื้อสเตรป-พีอาร์ 87 ที่จัดขึ้นโดย รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญพล ร่วมกับ ฝ่ายชุมชนและผู้ด้วยโอกาส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง 7013 อาคารเรียนรวม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.ต้อนรับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะวิทย์ มข. ดูงาน [09/05/2013]
  • เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30-10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม1 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย บุคลากรงานคลังและพัสดุ ร่วมให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 5 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ สิทธิพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าศึกษาดูงานและขอคำแนะนำ ด้านการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ ของงานคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวอย่างในการดำเนินการจัดเก็...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์สร้างเครือข่ายวิชาการและวิจัย กับ ม.ฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม [03/05/2013]
  • มื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะทำงานโครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ผศ.ดร.อนุกูล วัฒนสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เดินทางเข้าพบ Assoc. Prof. Dr. Cao Thanh Le รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮาติงห์ และคณบดีของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่ร่วมให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง เพื่อร่วมปร...
  ia
 • รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะเกษตรฯ มข. [29/04/2013]
  • ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย และนักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2556 นั้น ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 1. รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คือ ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ – สกุล สาขาวิชาที่สมัคร 2001 นางสาวเมรี ลุสำเร็จ เกษตรศาสตร์ 2002 นางสาวสุวรร...
  ia
 • นศ.บัณฑิตศึกษา คณะเกษตรฯ มข. หาโจทย์วิจัยทำวิทยานิพนธ์ ในพื้นที่จริง [29/03/2013]
  • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเกษตรเชิงระบบ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยการนำของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ Assoc. Prof. Dr. John Caldwell อาจารย์ ดร.นิสิต คำหล้า และ อาจารย์ ดร.อรุณี พรมคำบุตร อาจารย์หลักสูตรเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปศึกษาดูงานระบบนิเวศเกษตร ที่ไร่คุณป้อม อำเภอน้ำหนาว การปลูกกะหล่ำปลี ที่ภูทับเบิก อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และระบบการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการจำหน่าย ในอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2556 ...
  ia
 • นศ.เกษตรฯ มข.หัดขับรถยนต์เสริมทักษะ ได้ใบขับขี่ เตรียมพร้อมทำงาน [19/03/2013]
  • ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายสายัณ คันธรินทร์ นักวิชาการเกษตร และนายก่อเกียรติ ศรีหนองกุง พนักงานการเกษตร ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่นและสำนักงานขนส่ง จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาทักษะการขับรถยนต์ ครั้งที่ 2 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 จำนวน 31 คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-13 มีนาคม 2556 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่นและสำนักงานขนส่ง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์มีทัก...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ [16/03/2013]
  • คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ นำทีมโดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ, ผศ.ดร.สุภร กตเวทิน, ผศ.สจี กัณหาเรียง, ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา, ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข, และ ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม พร้อมด้วยนักศึกษาในสาขาปรับปรุงพันธุ์สัตว์, สรีรวิทยา และ โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื่อง รวม 16 คน เข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 2 ที่อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยทั้งคณาจารย์และนักศึกษามีการน...
  ia
 • นศ.บัณฑิตศึกษา คณะเกษตรฯ มข. หาโจทย์วิจัยทำวิทยานิพนธ์ ในพื้นที่จริง [23/02/2013]
  • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเกษตรเชิงระบบ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยการนำของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ Assoc. Prof. Dr. John Caldwell อาจารย์ ดร.นิสิต คำหล้า และ อาจารย์ ดร.อรุณี พรมคำบุตร อาจารย์หลักสูตรเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปศึกษาดูงานระบบนิเวศเกษตร ที่ไร่คุณป้อม อำเภอน้ำหนาว การปลูกกะหล่ำปลี ที่ภูทับเบิก อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และระบบการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการจำหน่าย ในอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 25...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข.แข่งขันวางแผนธุรกิจโคนม รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 [15/02/2013]
  • เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย นายกฤษดา บุตรพรม นายอิสระพงษ์ พบวงษา ชั้นปีที่ 3 และนางสาวบุรารัตน์ เภสัชชา ชั้นปีที่ 4 โดยการนำและดูแลของรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง นางสาวศรีนวล คณานิตย์ นางสาววรุณ โคตะ นายชานนท์ ทองดี และนางสาวกษมา ตังมุททาภัทรกุล เข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอแนวความคิดแผนธุรกิจโคนม ภายใต้หัวข้อ...
  ia
 • นศ.ป.เอก คณะเกษตรฯ มข. ทำวิจัย รูปแบบการทำสวนครัวในประเทศเวียดนาม [24/12/2012]
  • นางสาวพิจิกา ทิมสุกใส นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำดุษฎีนิพนธ์เรื่อง Comparative Study of Home gardens of Ethnic Groups in Sakon Nakhon Basin, Northeast Thailand โดยมี Prof. Dr. A. Terry Rambo เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ไปรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการทำดุษฎีนิพนธ์ที่ประเทศเวียดนาม โดยศึกษารูปแบบการทำสวนครัวของชนเผ่า Cao Lan ในจังหวัด Tuyen Quang ซึ่งเป็นชนเผ่าที่มีภาษาพูดคล้ายภาษาไทย และชนเผ่า Kinh ในจังหวัด Ha Tinh ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองขอ...
  ia
 • นศ.สาขาพืชไร่ คณะเกษตรฯ มข.ฝึกงานในศูนย์วิจัยต่างๆ เพิ่มเติมประสบการณ์ด้านอาชีพ [09/11/2012]
  • ระหว่างวันที่ 8-19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 41 คน เข้ารับการฝึกงานในศูนย์วิจัยต่างๆของภาคราชการ และสถาบันของภาคเอกชน เพื่อเรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานจริง เพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพัฒนาตนเอง และเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา โดยมีคณาจารย์ในสาขาพืชไร่ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ ดร.จิร...
  ia
 • นศ.ป.เอกสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรฯ มข. ฝึกทำวิจัยและเขียนงานตีพิมพ์ ณ ประเทศออสเตรเลีย [02/11/2012]
  • นางสาวอัจฉราพร สมภาร และ นางสาวณัฐสิมา โทขันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเทคนิคการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านนิเวศพิษวิทยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ์ และฝึกการเขียนผลงานการทำวิจัยด้านนิเวศพิษวิทยากับผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีสิ่งแวดล้อม ณ University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยมี ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย เป็นอาจาร...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.เสนอผลงานและร่วมวางแผนวิจัยยางกับ HRPP [31/10/2012]
  • อาจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร หัวหน้ากลุ่มวิจัย “การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (KDRN)” คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอผลงานการวิจัยด้านยางพารา เรื่อง Latex yield of Hevea brasiliensis poorly indicates soil drought ในการสัมมนาวิชาการนานาชาติ 4th HRPP Annual Scientific Seminar เรื่อง Towards Sustainable Development of Natural Rubber Production in Thailand and Southeast Asia จัดขึ้น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. คัดเลือกนักศึกษา เข้าโครงการ IAAS-2013 ฝึกงานต่างประเทศ [30/10/2012]
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน (Tropical Feed Resources Research and Development Center: TROFREC) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับศูนย์ประสานงานเกษตรนานาชาติแห่งประเทศไทย (International Association of Agriculture Students of Thailand: IAAS-TH) ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 33 คน จาก 9 สถาบันการศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเกษตรศาสตร์ นานาชาติ (IAAS-Exchange Prog...
  ia
 • ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ มข. ติดอาวุธทางปัญญาเพิ่มทักษะให้ นศ.สัตวศาสตร์แบบเข้มข้น [23/10/2012]
  • ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 2 ติดอาวุธทางปัญญา เพิ่มพูนทักษะทางสัตวศาสตร์แบบเข้มข้น โดยเน้นทักษะด้านการเตรียมน้ำเชื้อและการผสมเทียมสุกร โคเนื้อและโคนม ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของภาควิชาสัตวศาสตร์ และนักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น กว่า 30 คน มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานทั้งในพิธีเปิดและพิธีปิด รวมทั้งมอบใบประกาศให้แก่นักศึกษาที่สอบผ่านการ...
  ia
 • ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ มข. ดึงบริษัทเอกชนชื่อดัง สัมภาษณ์งานนักศึกษา มีงานทำก่อนจบ [18/10/2012]
  • ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัปดาห์รับสมัครและสัมภาษณ์งานสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 8 มีสถานประกอบการเอกชนชื่อดัง16 บริษัท ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มีนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2555 ณ สำนักงานภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข กล...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ เคร่งครัดเกณฑ์และกฎระเบียบการฝึกงาน [16/10/2012]
  • ฝ่ายวิชาการ และสำนักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาสู่อาชีพ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จัดการบรรยายให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 180 คน โดย อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมและเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สิงห์คำ อาจารย์สาขาวิชาพืชไร่ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์และ นางทรรศนีย์...
  ia
 • นศ.เกษตรเชิงระบบ มข. เปิดโลกทัศน์และประสบการณ์งานวิจัย โดยใช้แบบจำลอง [15/10/2012]
  • ...
  ia
 • นักศึกษาพืชไร่ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ฝึกรับประทานอาหาร European Set เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ [12/10/2012]
  • นักศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 4 จำนวน 75 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมของบัณฑิตพืชไร่ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในโต๊ะอาหาร เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทในการเข้าสังคมและการรับประทานอาหารแบบ European Set ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ก่อนจบการศึกษาโดยมีอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ผ...