การจัดประชุมวิชาการ/การจัดการฝึกอบรม/นิทรรศการ/บริการวิชาการ / Conference and training
ia
 • การลงพื้นที่ศึกษาชุมชนเพื่อพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร [14/02/2020]
  • เมื่อวันที่ 1 และ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนทั้งหมด 7 คน ได้มีการลงพื้นที่ศึกษาและวิเคราะห์บริบทชุมชนเกษตร สถานที่ บ้านดอนหัน อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาการเกษตร นำโดย ท่าน รศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ อาจารย์ประจำรายวิชา และนำโดยวิทยากรชุมชน คือ ผู้ใหญ่หมู่ที่ 11 นายสามภาร บุราณ และ นางจันทร์เพ็ญ ไชสุรีย์ ทั้งนี้ ยังมีเกษตรกรในชุมชนที่...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมบริการวิชาการงานเกษตรภาคอีสาน ปี 2563 [05/02/2020]
  • เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ผศ.ดร.ภานุพล หงส์ภักดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ ผศ.ดร.อุบล ตังควานิช ผศ.ดร.พัชรี สุริยะ และอาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ร่วมฝึกอบรมอาชีพในงานวันเกษตรภาคอีสาน เรื่อง คุยรัวๆกะเรื่องบัว (เกร็ดความรู้เรื่องการผลิตบัว) ณ ห้องประชุมกองอำนวยการงานวันเกษตรภาคอีสาน ซึ่งได้มีการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านแนวโน้มและพฤติกรรมความต้องการดอกบัวของกลุ่มผู้ใช้ ต้นทุนการผลตอบแทนการปลูกบัวตัดดอก และแมลงศัตรูบัวและการป้องกันและรักษา ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกนาบัว ต....
  ia
 • ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21 [28/01/2020]
  • เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21 โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อมา ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย มอบรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ "รางวัล ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย" ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ดร.จักรพงษ์ กางโส...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จับมือ กศน.ขอนแก่น อบรมเกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer) [29/03/2019]
  • ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer) โดย พันตรีสุรพล ประเสริฐธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้กว่า 200 คน ณ ห้อง 5101 อาคาร AG 05 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ia
 • ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลฯ จัดการประชุมวิชาการเกษตรด้านอ้อย ประจำปี พ.ศ. 2562 [07/02/2019]
  • เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมวิชาการเกษตรด้านอ้อย ประจำปี พ.ศ. 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่ได้จากงา...
  ia
 • ส่งมอบป้ายฟาร์มเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น [15/12/2018]
  • เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง เพื่อส่งเสริมตลาดท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งมอบป้ายฟาร์มเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55และถ่ายทำวิดิโอชุดความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ อยู่ 3 ราย ได้แก่ นายอินตา สุขโนนทอง นายนิพนต์ ไชยะเ...
  ia
 • โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ถ่ายทำวิดิโอและสัมภาษณ์ เกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ มข ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง [30/11/2018]
  • เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง เพื่อส่งเสริมตลาดท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำวิดีโอของเกษตรกรต้นแบบที่เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ มข ได้แก่ บ้านนายอินตา สุขโนนทอง และนายสะอาด อุชพันธ์ พร้อมทั้งบ้านนางละมัย น้อยคูณ ซึ่งมีการจัดกา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ Module II: Environment/Ecosystem for Sustainable Agriculture [13/11/2018]
  • เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Module II: Environment/Ecosystem for Sustainable Agriculture ภายใต้โครงการ ERASMUS+: Participatory and Integrative Support for Agricultural Initiative (PISAI) Project ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสหภาพยุโรป โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการแล...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จับมือเครือข่ายจัดสัมมนาการเกษตรสมัยใหม่ระบบดิจิทัล [18/10/2018]
  • เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ภาควิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเครือข่ายอีก 3 องค์กร จัดสัมมนาเรื่อง การจัดการและพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 155 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไกรเลิศ ทวีกุล กล่าวว่า “หลังจากจัดทำโครงการการส่งเสริมการเกษตรด้านการแสวงหาน้ำในการทำเกษตร ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมกับ สสว. จัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงลึก [12/10/2018]
  • เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงลึก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสร...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมกับ TICA จัดฝึกอบรมนานาชาติ [08/10/2018]
  • เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) จัดฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Moving Local Agricultural Products from Self-Sufficiency Production and Household Consumption to Market by “Sufficiency Economy” Approach โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวน ...
  ia
 • สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรฯ มข. จัดอบรมเชิงรุกการรับมือมหาวิทยาลัยออกนอกระบบอย่างเต็มตัว [03/10/2018]
  • เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมเชิงรุกการรับมือมหาวิทยาลัยออกนอกระบบอย่างเต็มตัว โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการให้บริการด้านต่างๆ จากสายสนับสนุนของสาขาวิชาฯ เช่น การให้บริการด้านงานสารบรรณ งานบริการการศึกษา จุดติดต่อสอบถาม One Stop Service การให้บริการด้านห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือ หมวดดินและปุ๋ย และก...
  ia
 • ส่งมอบตู้ฟักไข่ ให้เกษตรกรต้นแบบ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น [31/08/2018]
  • เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อส่งเสริมตลาดท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อทำส่งมอบตู้ฟักไข่ ให้กับเกษตรกรต้นแบบในการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ มข ณ บ้านนายอินตา สุขโนนทอง และติดตามการเลี้ยงไก่ของเกษตรกรต้นแบบ 3 ราย ได้แก่ นายอินตา ส...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร [25/07/2018]
  • เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการด้า...
  ia
 • ส่งมอบกุ้งก้ามกรามและปล่อยกุ้งลงสู่บ่ออนุบาล ณ ตำบลทุ่งโป่ง [06/07/2018]
  • เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์น้ำ กิจกรรมการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ส่งมอบพันธุ์กุ้งก้ามกราม ให้กับบ่อสาธารณะหมู่1และหมู่5

   หลังจากส่งมอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามกับผู้นำชุมชนแล้วนั้น ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว...
  ia
 • การถ่ายทอดวิธีการการเพาะชำกล้าอ้อย ณ ทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น [03/07/2018]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการจัดการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง และคณะ ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดวิธีการการเพาะชำกล้าอ้อย สายพันธุ์สุพรรณบุรี ๕๐ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงกา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมกับ TICA จัดฝึกอบรมนานาชาติ [21/06/2018]
  • เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Sustainable Animal Production and Resource Management for Sustainable Agriculture and Food Safety โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระ...
  ia
 • ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณลักษณะพิเศษ ประจำฤดูกาลผลิต 2561 ณ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น [12/06/2018]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวคุณลักษณะพิเศษเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน หัวหน้าโครงการ จากภาควิชาพืชศาสตร์ฯ สาขาพืชไร่ พร้อมทั้งคณะผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

   โดยมีวัตถุประสงค์...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร International Training on Project and Office Management [22/05/2018]
  • เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (TICA) จัดฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร International Training on Project and Office Management โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งทีมวิทยากรในการจัดอบรมได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.วุ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการอบรมการขยายพันธุ์ถั่วคลุมดินมูคูน่า และการจัดการศัตรูพืชในสวนยางพาราอย่างยั่งยืน [16/05/2018]
  • เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่ชุมชน เรื่อง “การขยายพันธุ์ถั่วคลุมดินมูคูน่า และการจัดการศัตรูพืชในสวนยางพาราอย่างยั่งยืน” ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยากรได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ วงเจริญ ดร.ชุตินันท...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการอบรมเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน [16/05/2018]
  • เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 7.00 – 17.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน แก่ อบต.เมืองเพีย ผู้นำชุมชน และเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ กลุ่มอนุรักษ์การเลี้ยงกระบือในพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 100 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น...
  ia
 • นักศึกษาอินโดนีเซีย ลงพื้นที่ทุ่งโป่ง เพื่อทำวัคซีนไก่ประดู่หางดำ มข55 [12/05/2018]
  • เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซียและทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อทำวัคซีนนิวคลาสเซิล วัคซีนฝีดาษและวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ มีรายละเอี...
  ia
 • ส่งมอบลูกไก่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงเชิงพาณิชย์ ณ ตำบลทุ่งโป่ง [06/04/2018]
  • เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อส่งเสริมตลาดท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อส่งมอบลูกไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ มข.55 จำนวน ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์ จำนวน 2 ราย และไก่ซ่อมเสริมให้เกษตรกรอีก 15 ราย ดังนี้

   นายอินตา สุขโนนทอง ...
  ia
 • ประเมินราคาโคขุน ณ ตำบล ทุ่งโป่ง เพื่อทำการจำหน่าย [06/04/2018]
  • เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการโคหลุมให้เป็นเงินออมพร้อมเก็บดอกเบี้ยรายเดือน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ได้ลงพื้นที่ ลงพื้นที่ประเมินราคาโคขุนเพื่อทำการจำหน่ายจำนวน 9 ตัว ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ราย ดังนี้

   จากการประเมินราคาและได้สอบถามเกษตรกรทั้ง 4 ราย พบว่าเกษตรกรมีความพร้อมที่จะจำหน่ายโคขุน โดยราคาโคเก...
  ia
 • สรุปบทเรียนข้าวโพดก่ำหวาน ต.ทุ่งโป่ง [05/04/2018]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดจากนวัตกรรมพันธุ์พืช ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร หัวหน้าโครงการการผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดจากนวัตกรรมพันธุ์พืช พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นพูดคุยกั...
  ia
 • หารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ้อยคั้นน้ำ ณ ทุ่งโป่ง [04/04/2018]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โครงการการจัดการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง หัวหน้าโครงการ จากภาควิชาพืชศาสตร์ฯ สาขาพืชไร่ ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ...
  ia
 • อบรมแปรรูปขนมนางเล็ดและแปรรูปกระยาสารท ณ ต.ทุ่งโป่ง [31/03/2018]
  • เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดย ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการ ได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปขนมนางเล็ด(ข้าวแต๋น)และการแปรรูปกระยาสารท อาจารย์นภาพร ก้อนมณี ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อจัดอบรมการแปรรูปขนมนางเล็ด(ข้าวแต๋น)และการแปรรูปกระยาสารท ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร...
  ia
 • ตรวจประเมินGAP ทุ่งโป่ง ครั้งที่2 [20/03/2018]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าปลอดภัยและความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งมีเกษ...
  ia
 • ร่วมวางแผนและข้อตกลงการจำหน่าย ข้าวโพดก่ำหวาน ณ ทุ่งโป่ง [13/03/2018]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดจากนวัตกรรมพันธุ์พืช ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร หัวหน้าโครงการการผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดจากนวัตกรรมพันธุ์พืช พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นพูดคุยก...
  ia
 • วางแผนเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชิงธุรกิจของ เกษตรกรก้าวหน้า ตำบลทุ่งโป่ง [10/03/2018]
  • เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย อาจารย์ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในเฟสที่ 2 ที่เป็นเกษตรกรก้าวหน้าจำนวน 3 ราย โ...
  ia
 • ติดตามการเจริญเติบโตโคขุนของ ตำบลทุ่งโป่ง [09/03/2018]
  • เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของโคขุนก่อนจำหน่าย จำนวน 9 ตัว ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ราย จากการลงติดตามดูโคขุนของเกษตรกรพบว่าโคขุนของ เกษตรกร 2 ราย ได้แก่ นางสุพัฒว์ ว่องไว และนางบุญส่ง ศรีทุมมา มีการเจริญเติบโตดี...
  ia
 • ติดตามการเจริญเติบโตของถั่วลิสง ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จขอนแก่น [01/03/2018]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวคุณลักษณะพิเศษเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน ลงพื้นที่ เพื่อติดตามการเจริญเติบโตในระยะออกดอกของถั่วลิสง โดยได้นำเมล็ดถั่วลิสงมาเผยแพร่สายพันธ์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อปลูกเป็นพืชบำรุงดิน...
  ia
 • ส่งมอบเครื่องหีบน้ำอ้อย และทดสอบรสชาติอ้อยคั้นน้ำของกลุ่มเกษตรกร ตำบลทุ่งโป่ง [28/02/2018]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการผลิตอ้อยคั้นน้ำเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง ลงพื้นที่ เพื่อส่งมอบเครื่องหีบน้ำอ้อย จำนวน ๑ เครื่อง ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยคั้นน้ำ พร้อมทั้งสาธิตการใช้เครื่องหีบน้ำอ้อย และป...
  ia
 • สุ่มชั่งน้ำหนักปลาก่อนจำหน่ายของเกษตรกรทุ่งโป่ง [20/02/2018]
  • เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อสุ่มชั่งน้ำหนักปลาของเกษตรกรที่มีความประสงค์จะทำการขายปลาเชิงพาณิชย์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายสวาท ไกรยะวงศ์ และนายบุญศรี ต้นโลห์ ลงพื้นที่สุ่มชั่งปลาในบ่อของนายสวาท ไกรยะวงศ์ ปรากฏว่า ทำการส...
  ia
 • ประชุมเกษตกรผู้เลี้ยงปลาที่ต้องการขายปลายกบ่อ ณ ต.ทุ่งโป่ง [19/02/2018]
  • ข่าว : โครงการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม ลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกร เรื่องการขุนปลาขาย ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 19 กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับเกษตรกรที่มีความปร...
  ia
 • ติดตามต้นทุนข้าวเมล็ดพันธุ์ [02/02/2018]
  • เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนสำหรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี สุริยะ และอาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาว...
  ia
 • ดูงานฟาร์มไก่พื้นบ้าน(ต่อศักดิ์ฟาร์ม) อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด [27/01/2018]
  • เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล ทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเจ้าหน้าที่ปิดทองหลังพระฯ ได้ไปศึกษาดูงานที่ฟาร์มคุณต่อศักดิ์ ...
  ia
 • สุ่มตรวจติดตามแปลงข้าวโพดก่ำหวาน ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น [25/01/2018]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดจากนวัตกรรมพันธุ์พืช ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รศ.ดร.พลัง สุริหาร หัวหน้าโครงการ จากภาควิชาพืชศาสตร์ฯ สาขาพืชไร่ ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามแปลงข้าวโพดก่ำห...
  ia
 • ทำวัคซีนอหิวาห์ไก่ ต.ทุ่งโป่ง [20/01/2018]
  • เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อทำวัคซีนอหิวาห์ไก่ พร้อมทั้งทำการถ่ายพยาธิภาย...
  ia
 • เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวธัญสิรินพร้อมเผยแพร่ที่ทุ่งโป่ง [11/01/2018]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวคุณลักษณะพิเศษเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน หัวหน้าโครงการ จากภาควิชาพืชศาสตร์ฯ สาขาพืชไร่ พร้อมทั้งคณะผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
   ...
  ia
 • ลงสุ่มชั่งน้ำหนักปลาประจำเดือนธันวาคม ณ ทุ่งโป่ง [08/01/2018]
  • เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อสุ่มชั่งน้ำหนักปลาของเกษตรกรจำนวน 10 ราย บ่อสาธารณะ 1 บ่อ ในการสุ่มครั้งนี้พบกุ้งก้ามกรามอยู่ 2 บ่อ คือบ่อของนางพรทิพย์ บุดดา และบ่อสาธารณะหมู่ 3 ทั้งนี้อาจารย์เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว ได้ให้ค...
  ia
 • เริ่มฤดูกาลผลิต ข้าวโพดก่ำหวาน ที่ทุ่งโป่ง [26/12/2017]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดจากนวัตกรรมพันธุ์พืช ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รศ.ดร.พลัง สุริหาร หัวหน้าโครงการ จากภาควิชาพืชศาสตร์ฯ สาขาพืชไร่ พร้อมทั้งคณะผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อประชุมเกษตรกรที...
  ia
 • ส่งมอบที่ตากไม้ดอกกินได้ในผู้สูงอายุ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น [25/12/2017]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพาณิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.ภานุพล หงษ์ภักดี หัวหน้าโครงการ จากภาควิชาพืชศาสตร์ฯ สาขาพืชสวน พร้อมทั้งคณะผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อ...
  ia
 • ตรวจติดตาม สอบถาม และเยี่ยมชมฟาร์มโคขุน เกษตกรทุ่งโป่ง [25/12/2017]
  • เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม พร้อมทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อตรวจติดตามและเยี่ยมฟาร์มของเกษตรกร จำนวน 4 ราย ซึ่งในการลงพื้นที่นี้ได้สอบถามปริมาณการให้อาหารต่อวัน ปริมาณอาหารหมัก TMR คงเหลือ พร้อมวางแผนกา...
  ia
 • ยกระดับมาตรฐานสินค้าปลอดภัยและความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น [09/12/2017]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าปลอดภัยและความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าโครงการ ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อประชุมและติดตามเกษตรกรในโครงการ หลังจากได้มีการตรวจมาต...
  ia
 • ลงสุ่มชั่งน้ำหนักปลาผู้ที่มีความต้องการขายปลา ณ ทุ่งโป่ง [09/12/2017]
  • เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อสุ่มชั่งน้ำหนักปลาของเกษตรกรจำนวน 2 รายที่มีความพร้อมและมีความประสงค์จะขายยกบ่อ หลังจากเลี้ยงปลาได้ 7 เดือน ทำการสุ่มชั่งน้ำหนักปลาให้ผลดังนี้ 1. นางบุญเรือง พันธะไหลปล่อยปลาจำนวน 2500 ตัว เฉ...
  ia
 • : โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ลงติดตามการฟักไข่ของเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง [02/12/2017]
  • เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและสอบถามการฟักไข่ไก่ประดู่หางดำ ดูความพร้อมของเกษตรกรจำนวน 5 ราย ซึ่งในเฟสที่ 2 จะนำตู้ฟักไข่จำนวน 5 ...
  ia
 • โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม อบรมการทำอาหาร TMR สูตรกากหมาด+หญ้าเนเปีย ณ ตำบลทุ่งโป่ง [27/11/2017]
  • เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม พร้อมทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อฝึกอบรมการทำอาหาร TMR สูตรกากหมาด+หญ้าเนเปีย จำนวน 500 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ราย ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้สอนวิธีกา...
  ia
 • แจกจ่ายพันธุ์กล้าอ้อยคั้นน้ำ รอบการปลูกที่2 ณ ทุ่งโป่ง [26/11/2017]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการผลิตอ้อยคั้นน้ำเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง และคณะ ลงพื้นที่ เพื่อแจกจ่ายต้นกล้าอ้อยคั้นน้ำ จำนวน ๒,๐๐๐ ต้น ในรอบการปลูกที่ ๒ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕ ราย และสอบถา...
  ia
 • ตรวจประเมินGAP ทุ่งโป่ง ครั้งที่1 [07/11/2017]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าปลอดภัยและความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าโครงการ ได้รับการตรวจประเมิน GAP โดยเจ้าหน้าที่จาก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ (สวพ.๓) กรมวิชาการเกษตร ซึ่งลงพ...
  ia
 • โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ทำวัคซีนอหิวาห์ไก่ ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น [05/11/2017]
  • เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อทำวัคซีนอหิวาห์ไก่ ซึ่งก่อนการลงทำวัคซีนทางทีมได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 ทีม แยกไปทำวัคซีนที่ได้ลงนัดหมายไว้ 2 ...
  ia
 • ลงสุ่มชั่งน้ำหนักปลาประจำเดือนพฤศจิกายน ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น [04/11/2017]
  • เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อสุ่มชั่งน้ำหนักปลาในบ่อของเกษตรกร จำนวน 10 ราย บ่อสาธารณะ 1 บ่อ และที่เหลือ 2 บ่อไม่ได้ทำการสุ่มชั่งเนื่องจาก น้ำมีปริมาณและขอบบ่อชันจึงไม่สะดวกไม่การทอดแห และทำการสุ่มชั่ง ผลในการสุ่มชั่...
  ia
 • ตัดข้าวพันธุ์ปนธัญสิริน ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น [02/11/2017]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวคุณลักษณะพิเศษเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน หัวหน้าโครงการ พร้อมทีมผู้ช่วยวิจัยจำนวน ๗ คน ได้ลงพื้นที่ เพื่อคัดพันธุ์ปนข้าว พันธุ์ธัญสิริน ให้แก่เกษตรกรจำนวน ๑๑ ราย ที่สมัครเข้าร่วมเพื่อผ...
  ia
 • สาธิตการนวดข้าว ด้วยเครื่องนวดข้าว [28/10/2017]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวคุณลักษณะพิเศษเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน หัวหน้าโครงการ พร้อมทีมผู้ช่วยวิจัยจำนวน ๑ คน ได้ลงพื้นที่ เพื่อสาธิตการนวดเมล็ดข้าว ด้วยเครื่องนวดข้าว ให้แก่เกษตรกรจำนวน ๓ ราย ซึ่งเป็นตัวแทนเก...
  ia
 • โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม อบรมเรื่องรูปแบบการเลี้ยงโคขุนสไตล์ประเทศไทย [27/10/2017]
  • เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่ออบรมเรื่องรูปแบบการเลี้ยงโคขุนสไตล์ประเทศไทย สาธิตวิธีการวัดขนาดรอบอกปัญหาหรือข้อสงสัยหลังส่งมอบโคและได้สอบถามเกษตรกรเมื่อนำสูตรอาหาร TMR ไปใช้แล้วดีอย่างไร พร้อมทั้งสอบถามวัตถุด...
  ia
 • โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนลงพื้นที่ตำบลทุ่งโป่งอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น [25/10/2017]
  • เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนสำหรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยอาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามการคิดต้นทุนและการจดบันทึกโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ที่คอกของเกษตรกรจำนวน 3 ราย ...
  ia
 • ส่งมอบโคขุนเพศผู้รอบที่ 2 ให้แก่เกษตรกร ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น [16/10/2017]
  • ข่าว : โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ส่งมอบโคขุนเพศผู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ได้มอบหมายให้คณะดำเนินการลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งมอบโคขุนเพศผู้จำนวน 6 ตัว และส่งมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ เครื่องชั...
  ia
 • อบรมการแปรรูปมันทอดกรอบ ฟักทองทอดกรอบ ณ ตำบลทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น [14/10/2017]
  • เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและวิทยากรพิเศษ อ.นภาพร ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อจัดอบรมการแปรรูปมันทอดกรอบ ฟักทองทอดกรอบ ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายจะส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้า โดยใช้วัตถุดิบท...
  ia
 • ส่งมอบกล้าอัญชันเพื่อสังคมผู้สูงวัย ตำบลทุ่งโป่ง [12/10/2017]
  • ข่าว : โครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพานิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพาณิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.ภ...
  ia
 • ตัดข้าวพันธุ์ปน โครงการการผลิตข้าวฯ ตำบลทุ่งโป่ง [10/10/2017]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวคุณลักษณะพิเศษเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน หัวหน้าโครงการ พร้อมทีมผู้ช่วยวิจัยจำนวน ๕ คน ได้ลงพื้นที่ เพื่อคัดพันธุ์ปนข้าวไร่พันธุ์พญาลืมแกง และพันธุ์เหนียวดำม้ง ให้แก่เกษตรกรจำนวน ๗ ราย ท...
  ia
 • : โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ทำวัคซีนนิวคลาสเชิล+หลอดลมอักเสบ ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง [08/10/2017]
  • เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อทำวัคซีนนิวคลาสเซิลและหลอดลมอักเสบ เพื่อป้องกั...
  ia
 • ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนจัดอบรมโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตพริกพันธุ์ มันดำ มข. เพื่อขยายผลสู่อุตสาหกรรมพริกบดแผ่นอเนกประสงค์ [12/09/2017]
  • เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน และทีมวิจัยโครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตพริกพันธุ์ “มันดำ มข.” เพื่อขยายผลสู่อุตสาหกรรมพริกบดแผ่นอเนกประสงค์ ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพริก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านกุดลิงง้อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 30 ราย โดยการอบรมมีกิจกรรมก...
  ia
 • ส่งมอบโคขุนเพศผู้ให้แก่เกษตรกร ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น [04/09/2017]
  • ข่าว : โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ส่งมอบโคขุนเพศผู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งมอบโคขุนเพศผู้จำนวน 4 ตัว พร้อมอธิบายวิธีการให้อาหาร ปริมาณการให้อาหารโคขุนและให...
  ia
 • การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แมลงศัตรูธรรมชาติ [18/08/2017]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ได้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แมลงศัตรูธรรมชาติ ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์ฯ เป็นประธานในการจัดอบรม ในช่วงเช้า ผศ.ดร. ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ ได้บรรยายใน...
  ia
 • โครงการไม้ดอกกินได้เชิงพาณิชย์ เพื่อสังคมผู้สูงวัย ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น [10/08/2017]
  • ข่าว : โครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพานิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.โครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพาณิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.ภ...
  ia
 • โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ทำวัคซีนนิวคลาสเซิล+หลอดลมอักเสบ ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น [04/08/2017]
  • เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อทำวัคซีนนิวคลาสเซิลและหลอดลมอักเสบ เพื่อป้องก...
  ia
 • โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม อบรมการทำอาหาร TMR ครั้งที่2 [03/08/2017]
  • เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อฝึกอบรมการทำอาหาร TMR แบบบูรณาการ สูตร กากมัน+หญ้าเนเปีย จำนวน 500 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 6 ราย พร้อมด้วย อาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษต...
  ia
 • โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ทำวัคซีนอหิวาห์ไก่ ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น [24/07/2017]
  • เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อทำวัคซีนอหิวาห์ไก่ โดยวัคซีนมีสรรพคุณคือฉีดป...
  ia
 • ลงพื้นที่ฝึกอบรมโครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพานิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น [19/07/2017]
  • ข่าว : โครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพานิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.โครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพาณิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหนึ่งใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำร...
  ia
 • โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนสำหรับเกษตรกรพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง [18/07/2017]
  • เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนสำหรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี สุริยะ และอาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทย...
  ia
 • โครงการโคขุนเพศผู้ ทำอาหารTMR แบบบูรณาการ [04/07/2017]
  • เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อฝึกอบรมการทำอาหาร TMR แบบบูรณาการ จำนวน 400 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 8 ราย ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้สอนวิธีการเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนการผสมอาหาร และขั้นตอนการหมัก ณ บ้...
  ia
 • โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อบรมทำผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่งเสริมธัญพืช [01/07/2017]
  • เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดย ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการ ได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปข้าวพองอัดแท่งเสริมธัญพืช ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อจัดอบรมแปรรูปการทำผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่งเสริมธัญพืช ให้แก่เกษตรกรผู...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข.ร่วมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีกับอาจารย์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม [28/06/2017]
  • เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 14.00 น. กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ ได้ร่วมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในหัวข้อ เรียนรู้และแบ่งปันเพื่อชุมชนสีเขียว (Learning and Sharing for Green community) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

   กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยข...
  ia
 • โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อบรมทำน้ำปลาร้า แจ่วบอง [24/06/2017]
  • เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อจัดอบรมการทำน้ำปลาร้า แจ่วบอง และการคิดต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายจะส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้า OTOP โดยใช้...
  ia
 • โครงการการผลิตอ้อยคั้นน้ำเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม ส่งมอบพันธุ์กล้าอ้อยคั้นน้ำ [23/06/2017]
  • เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการการผลิตอ้อยคั้นน้ำเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง หัวหน้าโครงการการผลิตอ้อยคั้นน้ำเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อส่งมอบพันธุ์กล้าอ้อยคั้นน้ำ (พันธุ์สุพรรณบุรี 50) โดยอ้อยคั้นน้ำเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกในแหล่งที่สามารถให้น้ำเสริมได้ และอ้อยคั้นน...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเขียนเอกสารประกอบคำสอน / หนังสือ / ตำราเกษตร (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2560 [07/06/2017]
  • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเขียนเอกสารประกอบคำสอน / หนังสือ / ตำราเกษตร (ครั้งที่ 2) ในระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2560 ณ ชินนาม่อนรีสอร์ท เกาะหมาก จ.ตราด...
  ia
 • ธนาคารไก่พื้นเมือง ส่งมอบปัจจัยการผลิต รอบที่ 2 [03/06/2017]
  • เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง และอาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อจัดอบรมแนะนำวิธีการเลี้ยงไก่เบื้องต้น การบันทึกต้นทุนรายรับ-รายจ่ายและส่งมอบไก่พื้นเมืองป...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มและดินขาดความอุดมสมบูรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ [02/06/2017]
  • เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มและดินขาดความอุดมสมบูรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ตรีโลเกศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยดินปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหา...
  ia
 • ธนาคารไก่พื้นเมือง [27/05/2017]
  • เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ และอาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ได้ลงพื้นที่ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลร...
  ia
 • โครงการจัดแสดงผลงานการออกแบบอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร [18/05/2017]
  • ระหว่างวันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการจัดแสดงผลงานการออกแบบอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร ในแนวคิดของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. และร่วมโหวตให้คะแนน “ขวัญใจชาวเกษตรฯ มข.” โดยบุคลากร และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มข. ณ บริเวณห้องโถง อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการจัดแสดงผลงานการออกแบบอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร ในแนวคิดของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ในครั้งนี้ เป็นการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งออกแบบ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงาน HERP CONGRESS V [07/03/2017]
  • ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย, รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมงานการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 The 5th Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS V) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภ...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ปรับปรุงบำรุงดินเกษตรที่เสื่อมโทรมและรักษาสิ่งแวดล้อม และต้นไม้ในระบบฟาร์ม [02/03/2017]
  • เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีในหัวข้อ “หลักการจัดการสารอินทรีย์ชนิดต่างๆเพื่อปรับปรุงบำรุงดินเกษตรที่เสื่อมโทรมและรักษาสิ่งแวดล้อม และต้นไม้ในระบบฟาร์มของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์ ดร.พฤกษา หล้าวงษา ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ อาจารย์ประจำสาขาทรัพยากรท...
  ia
 • การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีการหมักเพิ่มคุณภาพวัสดุเศษเหลือเพื่อลดต้นทุนอาหารและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ [02/02/2017]
  • เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. รศ.ดร.สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร หัวหน้าภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีการหมักเพิ่มคุณภาพวัสดุเศษเหลือเพื่อลดต้นทุนอาหารและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ ณ ห้องประชุม หมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานเกษตรภาคอีสานประจำปี 2560 โดยมีการจัดบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีการหมักเพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์ และหัวข้อเรื่องการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ(การทำปลายอ)มีผู้...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 18 [26/01/2017]
  • เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 16 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน และ มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยดีเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้ รางวัลนักวิจัยอาวุโสดีเด่นด้านผลงานตีพิมพ์ ด้านประมง ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลจินดาชบาพร รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ม...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดงานเสวนาวิชาการโคนม [25/01/2017]
  • เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จัดเสวนาวิชาการโคนม เรื่อง "ทำเนื้อนมรวม 12.5% ด้วยอาหาร TMR ไม่ยากอย่างที่คิด" โดยนายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน และนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุส...
  ia
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เปิดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง MEGA 4 : Molecular Evolutionary Genetics Analysis [30/11/2016]
  • วันนี้เวลาประมาณ 09.30 น. รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี Associate Professor Masahide Nishibori จาก Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ รศ.ดร.สุภร กตเวทิน พร้อมด้วย นักศึกษา ป.เอก ป.โท นักวิจัย ของคณะเกษตรศาสตร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกอบรมอย่างคับคั่ง...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงกบ [19/08/2016]
  • เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงกบ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองหัวหน้าภาควิชาประมง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนักเรียน เกษตรกร และผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 40 คน ณ หมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยายเรื่อง สถานการณ์การเลี้ยงกบของประเทศไทย วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ ต่อมาเป็นการบรรยายเรื่อง ชนิด...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดอบรม เรื่อง ข่าเหลืองพืชสมุนไพรกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ [04/08/2016]
  • เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม เรื่อง ข่าเหลืองพืชสมุนไพรกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับข่าเหลือง เช่น การปลูก การจัดการ การตลาด การแปรรูป และแนะนำเครือข่ายปลูกข่าเหลือง มีเกษตรกรผู้ปลูกข่าเหลือง เกษตรกรผู้สนใจในจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ จำนวน 260 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติการด้านเครื่องมือ และเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์ [04/08/2016]
  • เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 14.00 น. ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติการด้านเครื่องมือ และเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อมาเป็นการฝึกอบรมพร้อมสาธิตการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ วิทยากรโดย นายไพศาล ตุลยานันท์ จาก บริษัท ฟู้ด อีคิว จำกัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นบุคลากร และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 12 คน ณ ห้องป...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการประชุมกำหนดทิศทางและพัฒนาโจทย์วิจัยของอ้อยและน้ำตาล [02/08/2016]
  • เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดทิศทางและพัฒนาโจทย์วิจัยของอ้อยและน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยมุ่งเป้า และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งมีพนักงานฝ่ายไร่/นักวิจัยของโรงงานน้ำตาล เกษตรกรจากสมาคมชา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคิดต้นทุนและกำหนดราคาสินค้าเกษตรแปรรูป [02/08/2016]
  • เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การคิดต้นทุนและกำหนดราคาสินค้าเกษตรแปรรูป” ซึ่งเป็นการบริการวิชาการภายใต้โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งด้านอาชีพเกษตรกรรม” ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีเกษตรกรบ้านหญ้าคาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้กว่า 30 คน ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านหญ้าคา ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมนานาชาติเพื่อการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร [27/07/2016]
  • เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมนานาชาติ เรื่อง “Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security” โดยได้รับทุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency) กระทรวงการต่างประเทศ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 12 คน จาก 8 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐชิลี, สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ, สาธารณรัฐบอตสวานา, สาธารณรัฐโตโก, ราชอาณาจักรตองกา, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐซูดาน...
  ia
 • การฝึกอบรมเรื่อง "การเลี้ยงปลาในพื้นที่น้ำน้อย" [24/07/2016]
  • เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 11.00 -16.00 น. รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว พร้อมด้วยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนักศึกษาปีที่ 3 ภาควิชาประมง ได้เข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม"การเลี้ยงปลาในพื้นที่น้ำน้อย" ณ อำเภอบ้านสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ เพื่อการผลิตอาหารอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ปีงบประมาณ 2559 โดยในโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเลี้ยงปลาที่ถูกวิธีในพื้นที่น้ำน้อย และเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยในการ...
  ia
 • การฝึกอบรม "การเลี้ยงปลาในพื้นที่น้ำน้อย" [24/07/2016]
  • เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 11.00-16.00 น.รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว พร้อมด้วยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนักศึกษาภาควิชาประมง ชั้นปีที่ 4 นางสาวพรนิภา ใจแก้ว และนางสาวนฤมล พันเพ็ชร ได้จัดฝึกอบรมเรื่อง"การเลี้ยงปลาในพื้นที่น้ำน้อย"ให้แก่เกษตรกรตำบลเหล่าล้อ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงปลาในพื้นที่น้ำน้อยได้ถูกวิธี อีกทั้งสามารถเพิ่มผลผลิตปลาได้อีกด้วย ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 20 คน ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 [01/07/2016]
  • เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์/สัตวบาลแห่งประเทศไทย กว่า 30 สถาบัน และสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 โดยคุณสุเทพ วงศ์รื่น นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม รองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการการเขียนเอกสารประกอบคำสอน/หนังสือ/ตำราเกษตร ณ ภูเรือ รีสอร์ท จ.เลย [01/07/2016]
  • คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการการเขียนเอกสารประกอบคำสอน/หนังสือ/ตำราเกษตร ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2559 ณ ภูเรือ รีสอร์ท จังหวัดเลย โดยมี รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 17 ท่าน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเขียนเอกสารประกอบคำสอน/หนังสือ/ตำรา ของอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ [02/06/2016]
  • หน่วยบริหารการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเขียนเอกสารประกอบคำสอน/หนังสือ/ตำรา ของอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา เป็นประธานโครงการ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17 [26/01/2016]
  • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน และให้เกียรติมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยดีเด่นในด้านต่างๆ รางวัลองค์กรดีเด่น และ องค์กรที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ดังนี้ รางวัลนักวิจัยอาวุโสดีเด่นด้านผลงานตีพิมพ์ ทางสัตวศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์...
  ia
 • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร จัดเวทีประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน ประจำปี 2559 [22/01/2016]
  • เวทีการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559

   เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 อย่างเป็นทางการ ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   กิจกรรมการแข่งขันของงานในวันแรก คือ การแข่งขันจัดพานบายศรี 3 ชั้น มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 8 ทีม จาก 5 จังหวัดภาคอีสาน ผลการตัดสินทีมที่ได้รับรางวัลได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ทีมชุมชนหนองปลาเฒ่า จากจังหวัดชัยภูมิ (ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย นายปุริศ ...
  ia
 • โครงการแก่งละว้า จัดฝึกอบรมหลักสูตร [06/01/2016]
  • เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00-16.00 น. โครงการแก่งละว้า จัดฝึกอบรมหลักสูตร"การทำปลารมควันและการทำปลาส้มผูก" ณ บ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญได้มีความรู้ และสามารถทำปลารมควัน และปลาส้มผูกได้ ซึ่งปลารมควัน และปลาส้มผูก ถือเป็นการแปรรูปอาหารจากปลาอีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯร่วมจัดแสดงผลงาน งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [20/11/2015]
  • เมื่อวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ “งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 14” ภายใต้หัวข้อเรื่อง เกษตรและอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืน ณ ลานสนามหน้าคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯนำผลงานวิจัยของศูนย์เครือข่ายไปแสดงโชว์ เช่น พันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 ไก่พื้นเมืองพันธุ์ชี เคเคยู 12 และไก่พื้นเมืองสายพันธุ์สังเคราะห์พันธุ์แก่...
  ia
 • ค่ายส่งเสริมวิชาการเกษตร ชุมนุมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร [09/11/2015]
  • ค่ายส่งเสริมวิชาการเกษตร ชุมนุมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

   นักศึกษาชุมนุมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ร่วมกับภาควิชาส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง ต.หนองบัว อ.บ้างฝาง จ.ขอนแก่น โดยมีนักศึกษาสาขาส่งเสริมฯ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 31 คน และชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

   วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้และฝึกประสบการณ์ทางการเกษตรให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ...
  ia
 • สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน และการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูก [25/10/2015]
  • เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00-11.30 น. สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย สมาชิกสภาเกษตรกร คณะผู้ปฏิบั้ติงานสภาเกษตรกร เกษตรกร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 52 คน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน ในเรื่องการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ การเพาะเห็ด การปลูกผักแบบดาวล้อมเดือน และการเลี้ยงกบและปลาในบ่อซีเมนต์ื โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนายภูมิพัฒน์ พรมเมตตา เป็นวิทยากรบรรยาย นอกจากนี้ได้เข้าศึกษาดูงานเรื่องการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผัก(Aquaponic) กา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดประชุมวิชาการนานาชาติสร้างความเข้มแข็งด้านยางพารา [14/10/2015]
  • ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ “Hevea Research Platform in Partnership” (HRPP) และกลุ่มวิจัย “การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านยางพาราสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านยางพารา เรื่อง 2015 Natural Rubber. Production, transformation and impacts “HOW CAN RUBBER ADAPT TO CHANGING ENVIRONMENTS" โดยรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รอ...
  ia
 • ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นเข้าศึกษาดูงานการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา ณ หมวดพืชผัก [13/10/2015]
  • เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00-10.30 น. ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่องการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา ณ หมวดพืชผัก โดย รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร นายเชาวลิต สีลาดเลา และคณะเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมอาชีพอิสระสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และยังเป็นการฝึกอาชีพอิสระแก่บุคคลออทิสติกและครอบครัวอีกด้วย ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 [11/09/2015]
  • เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.เกษสุดา เดชภิมล จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 ภายใต้โครงการยกระดับห้องปฏิบัติการโรคและแมลงศัตรูอ้อยและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพดินของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะว...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรม เรื่อง GAP เพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย [31/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. สำนักงานรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง GAP เพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย โดย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชนและหัวหน้าสำนักงานรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การขอการรับรองมาตรฐาน GAP พืชอาหาร โดยในการฝึกอบรมในครั้งนี้มีการบรรยายเรื่อง การปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตพืชอาหาร วิทยากรโดย ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าศูนย์ศึกษาค้นคว้า...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดบรรยายข่าเหลืองเงินล้านให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข่าเหลือง [26/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยายข่าเหลืองเงินล้าน การปลูก การตลาด และวิธีป้องกันโรค โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับข่าเหลือง เช่น ประโยชน์ของข่าเหลือง การปลูก การบำรุงและดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด วิธีการป้องกันและรักษาโรคเป็นต้น มีเกษตรกรผู้ปลูกข่าเหลือง เกษตรกรผู้สนใจในจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ จำนวน 260 คน ณ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ใช้เครื่องมือทางวิจัยวิทยาศาสตร์ช่วยการวิจัย [20/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ บริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านสรีรวิทยาของพืช เพื่อการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยมีนักวิจัยจากหน่วยงานด้านการเกษตร เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว และกรมพัฒนาที่ดิน น...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ร่วมกิจกรรมออกร้านในงาน มหกรรมอาหารเกษตรอาหารปลอดภัย [20/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2558 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ร่วมกิจกรรมออกร้านในงาน มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ณ สนามหญ้าหน้าโรงอาหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากศูนย์เครือข่าย อาทิเช่น ไข่ไก่พื้นเมืองที่มีคุณภาพดี และเนื้อไก่พื้นเมืองคอเรสเตอรอลต่ำ ซึ่งถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเหมาะกับทุกวัย มาจัดแสดงและจำหน่ายในราคาย่อมเยา ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น นิทรรศการออกร้านอาหารพื้นบ้านปรุงสด นิทรรศการออกร้านอาหารพื้...
  ia
 • การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขาพืชไร่ [12/08/2015]
  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้มีการจัดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขาพืชไร่ เพื่อให้หน่วยงานการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพและกลไกที่สถาบันกำหนดและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนายกระดับขีดความสามารถของสถาบัน ณ ห้อง 5126W อาคาร 5 คณะเกษตรศาสตร์ ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายพันธุ์กล้วยไม้โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ [10/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.45 น. ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายพันธุ์กล้วยไม้โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วิทยากรโดย ดร.วิไลลักษณ์ ชินะจิตร บรรยายในหัวข้อ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น และ นางฐิติพร พิทยาวุธวินิจ บรรยายในหัวข้อ กล้วยไม้ การจำแนก การผลิตเพื่อการค้า และการอนุรักษ์พันธุ์ หลังจากนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ การผสมเกสรกล้วยไม้ การฟอ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมการเก็บและเตรียมตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์ [10/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรม เรื่อง การเก็บและเตรียมตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์ วิทยากรโดย ดร.เกษสุดา เดชภิมล บรรยายในหัวข้อ การเก็บและเตรียมตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์ หลังจากนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติการเก็บและเตรียมตัวอย่างดินในภาคสนามและห้องปฏิบัติการ มีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็น นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการเกษตรประจำห้องปฏิบัติการต่างๆ ในคณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระด...
  ia
 • วันปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร [07/08/2015]
  • ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล รองหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร โครงการพิเศษ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาทั้งหมด จำนวน 4 คน พร้อมแนะนำอาจารย์ผู้สอน และหลักสูตรการศึกษา อีกทั้งให้คำชี้แนะแนวทางในการศึกษาและการเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลังจากนั้น นางสาวสุรัตนา สุริสาร นักวิชาการศึกษาประจำภาควิชาส่งเสริมการเกษตร แนะนำในเรื่องการลงทะเบียนและการให้บริการต่างๆจากภาค...
  ia
 • บริการวิชาการและส่งเสริมการเกษตร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน [07/08/2015]
  • โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน โดยภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล อ.ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ พร้อมทั้งนักวิชาการเกษตร และบุคลากรจากภาควิชาฯ ภายใต้ชื่อโครงการบริการวิชาการการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตผักปลอดสารพิษ การจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 ณ บ้านหินฮาว ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมโรคเมล็ดพันธุ์และการผลิตต้นกล้าที่แข็งแรงด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ [05/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 17.00 น. สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมโรคเมล็ดพันธุ์และการผลิตต้นกล้าที่แข็งแรงด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล และนา...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง TurnItIn & research tool [21/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ โดยนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศ สร้างสรรค์ เผยแพร่ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ หัวข้อ TurnItIn & research tool โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อมาเป็นการแนะนำบริการของสำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ โดย นางสาวยศยาดา ส...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ [20/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดย ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าศูนย์ศึกษาค้นคว้าฯ เป็นประธานในพิธีเปิดและ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติทั่วไปในการใช้ห้องปฏิบัติการ ต่อมาเป็นการบรรยายในหัวข้อ เรื่อง การจำแนกประเภทและการทำงานกับสารเคมีอันตราย วิทยากร โดย นางดวงสมร ตุลาพิทักษ์ การบรรยาย เรื่อง อุปกรณ์ความปลอดภัยใน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมขยายผลการปลูกมะนาวนอกฤดู [17/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศ.ดร.อนันต์พลธานี ผู้ประสานงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง พื้นที่พัฒนาโมเดลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ดร.อรุณี พรมคำบุตร อาจารย์ประจำสาขาเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวจาวภา มะนาวนอก อาสาพัฒนาพื้นที่ตำบลยางตลาด และนางสาวรังรอง ทาบุญเมือง อาสาพัฒนาพื้นที่ตำบลโคกสง่า ได้จัดฝึกอบรมการปลูก และดูแลรักษาการผลิตมะนาวนอกฤดู ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี บ้านจอมศรี ต.ยางตลา...
  ia
 • การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปปลาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต(การทำปลาส้ม และข้าวเกรียบปลา) [17/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00-15.00 น. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาและการผลิตสัตว์น้ำต้นทุนต่ำ โดย ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปปลาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต(การทำปลาส้ม และข้าวเกรียบปลา)ขึ้น ณ บ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชนเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านโต้น จ.ขอนแก่น ในการเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดย ผศ.ดร.สมสมร แก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการ มหัศจรรย์ Excel และ สถิติเพื่อชีวิต [16/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 15 กรกฎคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ มหัศจรรย์ Excel และ สถิติเพื่อชีวิต โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การใช้โปรแกรม Excel และสถิติอย่างง่าย มีบุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 60 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทและมีความจำเป็...
  ia
 • ติดตามความก้าวหน้าการบริการวิชาการค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น [10/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น. นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา พร้อมด้วยนายวัชชิระ สอนผา และนายภูมิพัฒน์ พรมเมตตา ได้ติดตามความก้าวหน้าการบริการวิชาการค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น ในเรื่องการปลูกมะนาว พบว่า ต้นมะนาวแสดงอาการใบเหลือง ต้นไม่เจริญเติบโต รวมถึง ข่า ชะอม พืชผักสวนครัวแสดงอาการใบเหลืองเช่นกัน ส่วนพ่อแม่พันธุ์ไก่ที่ได้มอบให้ไปจำนวน 10 คู่ พบว่าถูกสุนัขเข้าไปกินเหลือพ่อพันธุ์ไก่เพียง 1 ตัว แม่พันธุ์ 2 ตัว ซึ่งทางค่ายศรีพัชรินทรต้องการให้ทางคณะเกษตรศาสตร์ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการในงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ [07/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 2-12 กรกฎาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ ในงานเกษตรแห่งชาติ ปี2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้แนวคิด ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย นำอาเซียนให้ก้าวไกล นำเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ ทรงเป็นประธานเปิดงานและทอดพระเนตรนิทรรศการ ภายในงานกิจกรรมสำคัญแบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการประชุมระดมสมองกำหนดโจทย์วิจัยเสนอขอสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559 [01/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมระดมสมองกำหนดโจทย์วิจัยเสนอขอสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และแนะนำศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ ต่อมาเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางงานวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาลของประเทศไทยในปัจจุบัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล ที่ปรึกษาศูนย...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมนานาชาติเพื่อการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร [01/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมนานาชาติ เรื่อง “Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security” โดยได้รับทุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency) กระทรวงการต่างประเทศ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าร่วม 20 คน จาก 12 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐชิลี, ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน, สาธารณรัฐฟิจิ, สาธารณรัฐมัลดีฟส์, สาธารณรัฐมอริเ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ของ 7 มหาวิทยาลัยวิจัย [30/06/2015]
  • ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเพื่อกำหนดทิศทางและจัดทำแผนงานโครงการวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ของ 7 มหาวิทยาลัยวิจัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง ทิศทางการวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพของโลก และประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ ซึ่งมีนักวิจัย และผู้เกี่ยวข้อ...
  ia
 • ผู้เข้ารับการอบรมนานาชาติหลักสูตร “Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security” เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน [30/06/2015]
  • เมื่อเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security” ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน ดูการปลูกมะนาวนอกฤดู การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลา กบ และการปลูกผักแบบผสมผสาน โดยผศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล เป็นวิทยากรบรรยาย...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ ม.ข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา มุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer [26/06/2015]
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา มุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer โดยจัดอบรม จำนวน 2 รุ่น คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัยของอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 และอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 มีผู้เข้ารับการอบรม รุ่นละ 50 คน

   การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา มุ่งสู่ก...
  ia
 • [26/06/2015]
  • เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 10.00-16.30 น. ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร พร้อมด้วยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนางสาวเจนจิรา แซ่โคว้ ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้าครั้งที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน โดยทำการชั่งวัดขนาดน้ำหนักปลาของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญจำนวน 4 ราย ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 บ่อ พบว่า ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารปลาทำเองนั้นมีขนาดความยาวและน้ำหนักที่มากกว่าบ่อปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดที่ซื้อ ...
  ia
 • การติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้า [26/06/2015]
  • เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 10.00-16.30 น. ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร พร้อมด้วยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนางสาวเจนจิรา แซ่โคว้ ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้าของเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ราย บ่อเลี้ยงปลาจำนวน 8 บ่อ โดยทำการชั่งวัดความยาวและน้ำหนักของปลา ซึ่งพบว่าปลาที่ถูกเลี้ยงด้วยอาหารทำเองมีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดที่ซื้อมา ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดประชุมสัมมนา การพัฒนาการเรียนการสอน สู่ศตวรรษที่ 21 (ปีที่ 2) [25/06/2015]
  • เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมสัมมนา การพัฒนาการเรียนการสอน สู่ศตวรรษที่ 21 (ปีที่ 2) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงไปของคณะเกษตรศาสตร์” ต่อมาเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความยั่งยืนของ Black Board classrooms” วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Goog...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่เย็น แช่แข็ง และการผสมเทียมไก่ รุ่นที่ 5 [17/06/2015]
  • เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่เย็น แช่แข็ง และการผสมเทียมไก่ รุ่นที่ 5 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดยทีมนักวิจัยจาก ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ และในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 มีพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการฝึกอบรมการทำบัญชีครัวเรือน คำนวณต้นทุนการผลิตสุกร และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าชุมชน [16/06/2015]
  • เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเกษตรกรด้านการทำบัญชีครัวเรือน และการคำนวณต้นทุนการผลิตสุกรขุน นำทีมโดย ผศ.ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร และคณาจารย์ในภาควิชาได้แก่ อาจารย์วีระ ภาคอุทัย, ผศ.ดร.สุภาภรณ์ พวงชมภู, ดร.พัชรี สุริยะ, ดร.ธีระ เกียรติมานะโรจน์, ดร.ปริชาติ แสงคำเฉลียง, อ.ภคพล สายหยุด และ อ.หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ณ สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รั...
  ia
 • การฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูดาวเรืองโดยไม่ใช้สารเคมี ณ บ้านกุดพังเครือ ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น [05/06/2015]
  • 19 พ.ค. 2558 คณาจารย์และนักศึกษา สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูดาวเรืองโดยไม่ใช้สารเคมี ณ บ้านกุดพังเครือ ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการอบรมครั้งนี้จาก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถ่ายทอดความรู้การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูพืช สู่ผู้นำส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรี...
  ia
 • การฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการผลิตดาวเรืองปลอดจากสารฆ่าแมลง ณ บ้านตอกแป้น ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น [05/06/2015]
  • 12 พ.ค. 2558 สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนสนับสนุนการอบรมจากสภาวิจัยแห่งชาติให้จัดการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการผลิตดาวเรืองปลอดจากสารฆ่าแมลง ณ บ้านตอกแป้น ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เกษตรกร ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับศัตรูธรรมชาติและศัตรูพืชที่สำคัญในแปลงดาวเรือง ตลอดจนวิธีการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมศัตรูดาวเรือง โดย รองศาสต...
  ia
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการศัตรูพริกแบบบูรณาการ” ณ บ้านกุดกว้าง ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [05/06/2015]
  • 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 คณาจารย์และนักศึกษา สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพริกแบบบูรณาการ ณ บ้านกุดกว้าง ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 52 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการอบรมครั้งนี้จาก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี และหันมาจัดการศัตรูพริกโดยชีววิธี ในการอบรมครั้งนี้มีผู้นำท้องถิ่นและเกษ...
  ia
 • อบรมเกษตรกรผู้ปลูกมัน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [05/06/2015]
  • 29 พ.ค. 2558 สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนสนับสนุนการอบรมจากสภาวิจัยแห่งชาติให้จัดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลุกมันในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูมันสำปะหลังและการป้องกันกำจัดโดยชีววิธี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ อาจารย์ประจำสาขากีฏวิทยาและผอ.ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต...
  ia
 • โครงการจิตตปัญญาศึกษา ณ สถานีทดลองพืชเมืองหนาวเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [03/06/2015]
  • วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2558 ได้มีการจัดโครงการ “จิตตปัญญาศึกษา สอนเพื่อเรียน เรียนเพื่อสอน” ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 น. คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งในกระบวนการเรียนรู้ มีการทำความรู้จักกันก่อน ก่อนเริ่มกระบวนการในการเรียนรู้ ซึ่งมีเนื้อหาบอกเล่าเส้นทางการเข้าสู่การเป็นอาจารย์ กิจกรรมตะกร้า 3 ใบ สำรวจโลกทัศน์ คุณค่าและความหมายของการเป็นบุคลากร สานพลังเพื่อการทำงานเป็นทีม ฝึกฝนเครื่องมือการเรียนรู้ ระดมความคิดเรื่องหัวใจของการสอน และ ความหมายของการเป็นคร...
  ia
 • การติดตามโครงการแก่งละว้าครั้งที่ 3 [29/05/2015]
  • เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.00-14.00 น. นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา งานบริการวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย นางสาวอาทิตยา ชุมพล นางสาวจริยา แสงหาชัย และนายต่อสกุล สุนทรกรัญ ผู้ช่วยนักวิจัย หมวดพืชไร่ โครงการข้าว ได้ลงพื้นที่ติดตามการชั่งวัดขนาดปลานิลของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการแก่งละว้าครั้งที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 และ นอกจากนี้ได้เก็บตัวอย่างดินเพื่อนำมาตรวจสอบค่าความเค็มของนาเกษตรกรที่จะทำการปลูกข้าวอีกด้วย...
  ia
 • การติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน [23/05/2015]
  • เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.00 -11.30 น. คุณมีชัย วีระไวทยะ พร้อมด้วยนายสนิท สุวรรณศร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศรีษะและใบหน้าพร้อมผู้ติดตาม เข้าติดตามความก้าวหน้าของโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน โดย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล อาจารย์ประจำภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร นายสำรวย พลเร...
  ia
 • การติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้า [15/05/2015]
  • เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.00-18.00 น. ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร พร้อมด้วยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนางสาวเจนจิรา แซ่โคว้ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้า โดยทำการชั่งวัดขนาดของปลากลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่นที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 8 บ่อ ซึ่งแบ่งเป็นอาหารเลี้ยงปลาที่เกษตรกรได้ทำขึ้นเองและนำไปใช้เลี้ยงปลา กับอาหารเม็ดที่เกษตรกรซื้อมาเลี้ยงปลา ซึ่งจากการติดตามพบว่าบ่อที่เลี้ยงด้วยอาหารปลาทำเองมีขนาดโตกว่าบ่อปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารซื้อ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมการจัดการฟาร์มจิ้งหรีดเพื่อลดต้นทุน [14/05/2015]
  • เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 รศ. ดร.ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำสาขาวิชากีฏวิทยา และ ผศ. ดร.ทัศนีย์ แจ่มจรรยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด อาจารย์บำนาญประจำสาขาวิชากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมเรื่องการจัดการฟาร์มจิ้งหรีดเพื่อลดต้นทุน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกลุ่มตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดจากหมู่บ้านแสนตอ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง และเกษตรกรจากหมู่บ้านโคกนางาม ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จ...
  ia
 • นักศึกษาภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่วิเคราะห์ชุมชน ในห้องปฏิบัติการทางสังคม [24/04/2015]
  • “นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหมู่บ้านเพื่อฝึกประสบการณ์ภาคสนามและปฏิบัติการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ชุมชน”

   นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย รศ.ดร. ชัยชาญ วงศ์สามัญ ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุลและบุคลากร รวม 5 คน จัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิเคราะห์ชุมชนการเกษตร ซึ่งมีผู้ช่วยศ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีลงนามความร่วมมือ กับ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดพระจุฬาโลกมหาราช [25/03/2015]
  • เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันโดยมีความวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพชุมชนและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรให้ให้กับเกษตรกรและบุคคลที่สนใจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของประเทศชาติ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาต่อหมู่บ้านรอบค่ายทหาร อาทิเช่น เกิดเป็นแหล่งเ...
  ia
 • มินิโรดโชว์ โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 10 ณ ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร [20/03/2015]
  • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด และ บริษัท สาระดี จำกัด ในเครือบริษัท กันตนากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ (มินิโรดโชว์) เพื่อแนะนำโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 10 เพื่อสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือ ในการผลิตผลงานสารคดีเชิงข่าว มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายจากวิทยากร ผู้ประสานงานโครงการดังกล่าวกว่า 30 คน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการฝึก...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมเกษตรกรแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย [18/03/2015]
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงงานน้ำตาลวังขนาย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำ สาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ การรวบรวมสังเคราะห์และเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆในการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยอย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเก...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมจัดงาน “49 ปี ปลานิลไทยเทิดไท้องค์ราชัน” [17/03/2015]
  • เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอเซนซิ่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน จัดงานเสวนาวิชาการ “49 ปี ปลานิลไทยเทิดไท้องค์ราชัน” ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็น เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงปลานิล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษา และผู้สนใจ จำนวนกว่า 200 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล รุจินานนท์...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 13 [13/03/2015]
  • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ฝึกอบรมเรื่อง “เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง” รุ่นที่ 13 ให้แก่เกษตรกร ณ บ้านล็อคใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น กว่า 40 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานพิธีเปิดและปิดการอบรม ทีมวิทยากรบรรยายโดย รองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน ผาสุก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
   โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมที่สำคัญ อาทิ...
  ia
 • การฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากปลา ปลาส้ม แหนมปลา [12/03/2015]
  • ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา นางสาวจันสุดา เทพเมืองคุณ Mr.Sophal Lcikong และ Mr.Dy Piseth จัดฝึกอบรมหลักสูตร"การแปรรูปอาหารจากปลา(ปลาส้ม แหนมปลา)" เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยมีกลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ เข้าร่วมการอบรมจำนวน 18 คน ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมให้กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญลงมือฝึกปฏิบัติการแปรรูปอ...
  ia
 • โครงการแก่งละว้าจัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากปลา ปลาส้ม และแหนมปลา [11/03/2015]
  • เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00-16.00 น. โครงการแก่งละว้าได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การแปรรูปอาหารจากปลา (ปลาส้ม และแหนมปลา)" ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ โดย รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา นางสาวจันสุดา เทพเมืองคุณ Mr.Sphal Lcikong และ Mr.Dy Piseth เป็นผู้ช่วยวิทยากร...
  ia
 • การจัดอบรมหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากปลา (ปลาส้ม แหนมปลา) [10/03/2015]
  • เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00-16.00 น. ผศ.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา นางสาวจันสุดา เทพเมืองคุณ พร้อมด้วยนักศึกษาจากประเทศกัมพูชา Mr.Sophal Lcikong Mr.Dy Piseth ได้เข้าร่วมจัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากปลา (ปลาส้ม แหนมปลา) ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ...
  ia
 • เสวนาเรื่อง ข่าเหลือง : การปลูก การตลาด อนาคต และเครือข่าย โดย ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล [05/03/2015]
  • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชนบทไทย-อาเซียน และเครือข่ายผู้ปลูกและตลาดข่าเหลือง นำโดย ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล และคณะ จัดเสวนา เรื่อง ข่าเหลือง : การปลูก การตลาด อนาคต และเครือข่าย ขึ้น มีผู้สนใจเข้าร่วมเสวนากว่า 120 ท่าน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ปลูกข่าเหลือง ผู้ประกอบการ และกลุ่มเกษตรกรหน้าใหม่ที่ต้องการปลูกเพื่อทดลอง เนื่องจากข่าเหลืองกำลังเป็นที่สนใจในตลาดทางภาคอีสาน ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ และในเวทีเสวนาย...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดงานประชุมระดมสมองเพื่อประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย [03/03/2015]
  • เมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 13:00-16:30 น. ณ อาคาร AG07 ห้องบรรยาย 7013 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำ สาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ การรวบรวมสังเคราะห์และเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆในการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยอย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้จัดงานประชุมระดมสมองเพื่อประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องก...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “ไก่พื้นเมือง” ครั้งที่ 1 [25/02/2015]
  • เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “ไก่พื้นเมือง” ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และ รองศาสตราจารย์ ด...
  ia
 • รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชนให้สัมภาษณ์ความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จนกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT ช่อง 11) [23/02/2015]
  • เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น.รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT ช่อง 11) ในเรื่องของความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน การให้บริการแก่ผู้ต้องการศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร ประโยชน์ที่ผู้เข้ามาศึกษาหาความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จนจะได้รับ รวมถึงการให้สัมภาษณ์ในเรื่องปลูกมะนาวนอกฤดู โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา...
  ia
 • มูลนิธิพรแผ่นดิน จ.ขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จนและ การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา [19/02/2015]
  • เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 14.00-15.30 น. มูลนิธิพรแผ่นดินเข้าเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จนและ การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผัก ณ หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีนายเชาวลิต สีลาดเลา และนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชาเป็นวิทยากรบรรยาย...
  ia
 • ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมระดมสมอง [18/02/2015]
  • เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมระดมสมองเพื่อสำรวจความต้องการความรู้ ทิศทางการวิจัย และสถานภาพการใช้พันธุ์อ้อยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 16 ณ ห้องกวี จุติกุล คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมระดมสมองเพื่อสำรวจความต้องการความรู้ ทิศทางการวิจัย และสถานภาพการใช้พันธุ์อ้อยของภาคตะวันออ...
  ia
 • โครงการแก่งละว้าอบรมการทำปลาหมักแก่กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น [13/02/2015]
  • เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 13.30- 16.30 น. ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร พร้อมด้วยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา นางสาวเจนจิรา แซ่โคว้ และนางวิจิตรา อรรถสาร ได้อบรมพร้อมสาธิตการทำปลาหมัก ให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยใช้เศษปลาที่เหลือเช่น ไส้ปลา เกล็ดปลา หัวปลา หมักรวมกับเศษเปลือกสับปะรด แป้งมัน และผงกากน้ำตาล อีกทั้งเกษตรกรได้ลงมือฝึกปฏิบัติการหมักปลาด้วยตนเองอีกด้วย ...
  ia
 • หมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการทำอาหารปลาจากเศษเหลือในงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2558 [13/02/2015]
  • เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น.รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน (อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเรื่อง "เทคนิคการทำอาหารปลาจากเศษเหลือ" ในงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2558 ณ อาคารเพาะเลี้ยง หมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในภาคเช้ามีการบรรยายในหัวข้อการทำอาหารสัตว์น้ำ และวัตถุดิบเศษเหลือและเทคนิคการใช้เศษเหลือในอาหารสัตว์น้ำ หัวข้อเรื่องหลักการถนอมเศษเหลือโดยการหมัก หัวข้อเรื่องการให้อาหารและการเลี้ยง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ผศ.ดร.สม...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และคณะให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรกับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมืองขอนแก่น [12/02/2015]
  • เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 14.00 น. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ืืืืื พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน อ.ดร.รำไพ นามพิลา นายวัชชิระ สอนผา นายสมยศ มีทา และนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา ได้เข้าพบ พลตรี วรทัต สุพัฒนานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรแก่ศูนย์เรียนรู้ กองพันมณฑลทหารบกที่ 23 โดยในการนี้คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา และแนะนำการดำเนินการปลูกผักสวนครัว การปลูกม...
  ia
 • ภาควิชาสัตวศาสตร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกรในโอกาสงานเกษตรภาคอีสาน 2558 [03/02/2015]
  • ในระหว่างงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2558 ที่ผ่านมา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการฝ่ายจัดฝึกอบรม ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร "การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภคในครัวเรือน" ในวันที่ 29 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีนายชานนท์ ทองดี พนักงานการเกษตรเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้แก่กลุ่มแม่บ้านจากอำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น จำนวน 20 คน, หลักสูตร "เทคโนโลยีผสมเทียมและการบำรุงพันธุ์โคในเกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 2" ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 16 [28/01/2015]
  • เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 16 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน และให้เกียรติมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยดีเด่นในด้านต่างๆ รางวัลองค์กรดีเด่น และ องค์กรที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ดังนี้ รางวัลนักวิจัยอาวุโสดีเด่นด้านผลงานตีพิมพ์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ สาขาพืชส...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เข้าร่วมงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติครั้งที่ 2 [18/01/2015]
  • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เข้าร่วมงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติครั้งที่ 2 ณ บริเวณพะบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้บุคคลที่สนใจ และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับทิศทางการปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมืองของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ 2) เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรโดยเฉพาะไก่พื้นเมือง 3) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนเรียนร...
  ia
 • คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ คณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ เสนาธิการกองพันทหารราบที่ 6 เข้าร่วมการลงแขกเกี่ยวข้าวที่สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด [24/11/2014]
  • เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัย ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับพันเอกธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เสนาธิการกองพันทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และผู้แทนจากบริษัทเบทาโกร เข้าร่วมพิธีเปิดการลงแขกเกี่ยวข้าวในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ซึ่งได้รับความร่วมม...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯเดินทางนำไก่พื้นเมืองไปให้กับโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ [06/11/2014]
  • เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา (นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ) นางสาวศรัญญา ศิริปัญญา (นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ) และนายกฤษฎา เจริญมูล(ผู้ช่วยวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ) ได้นำไก่พื้นเมือง 2 สายพันธุ์ คือพันธุ์ประดู่หางดำ มข. 55 และไก่ชี เคเคยู 12 ไปให้กับโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการนำไปใช้ในการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร(การเลี้ยงไก่พื้นเมือง)ให้กับบุคคลที่สนใจและต่อยอดขยายผลพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เนื่องจ...
  ia
 • หน่วยฝึกอบรมและพัฒนาด้านสัตวศาสตร์ (ASTO) ลงพื้นที่ แก้ไขปัญหาชุมชน [06/11/2014]
  • เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ โดยหน่วยฝึกอบรมและพัฒนาด้านสัตว์ศาสตร์(Animal Science Training and Outreach Unit : ASTO) ลงพื้นที่ชุมชนผู้เลี้ยงไก่ไข่บ้านนาหว้า-นาคำ ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นผลมาจากความต้องการของชุมชนผู้เลี้ยงไก่ไข่ซึ่งมีจำนวน 35 หลังคาเรือน เลี้ยงไก่ไข่ทั้งสิ้น 482 ตัว เกษตรกรประสบปัญหาเรื่องไก่ไข่ฟองเล็ก ขนร่วง ขาไม่มีแรง ไม่กินอาหาร และขาดความรู้เรื่องวัคซีน ในการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยเลี้ยง เก...
  ia
 • โครงการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน [09/09/2014]
  • ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2557 เวลา 08.00 - 16.30 น. สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ณ อาคาร 07 ห้องประชุม 7011 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 47 คน และในการประกวดครั้งนี้ นางสาวอาทิตยา ชุมพล นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ สาวิชาโรงพืชวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   สหกิจศึกษา...
  ia
 • กิจกรรมประกวดภาพถ่ายแมลงครั้งที่ 5 [05/09/2014]
  • สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายแมลงครั้งที่ 5 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสาขากีฏวิทยามีความสนใจแมลงต่างๆที่อยู่รอบตัว ได้ศึกษาชนิดของแมลงที่พบ และลักษณะชีววิทยารวมถึงแหล่งอาศัยของแมลงตามธรรมชาตินอกเหนือจากบทเรียน ซึ่งนับว่าเป็นส่วนช่วยให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นและมีโอกาสเชื่อมโยงกับความรู้ที่ศึกษา รวมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวของแมลงต่างๆผ่านภาพถ่ายอีกด้วย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 สาขา...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Utilizing Indigenous Food Resource for Food Security [05/09/2014]
  • เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 09.00 – 11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (สพร.) จัดการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Utilizing Indigenous Food Resource for Food Security ให้กับนักวิชาการเกษตรชาวต่างประเทศและชาวไทย จำนวน 19 คน จาก 12 ประเทศ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 27 กันยายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระด...
  ia
 • การระดมความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ(โครงการแก่งละว้า) [30/08/2014]
  • เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2557 รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร นางสินี ชุ่มช่ำ นางชะเยาว์ นาคำ นางสุจินดา พิมลี และนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ (โครงการแก่งละว้า)ณ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เพื่อนำประเด็นต่าง ๆ ที่ได้มาสรุปงานวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ อีกทั้งเป็นการต่อยอดการวิจัยในครั้งต่อไป ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ประจำปี 2557 [29/08/2014]
  • เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 18.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ประจำปี 2557 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าและปลาร้าบอง ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล โดยภายในงานมีกิจกรรม นิทรรศการออกร้านอาหารพื้นบ้านปรุงสด นิทรรศการออกร...
  ia
 • ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง The KKU-CSEAS Conference on Rural Northeast Thailand in Transition: Land Use, Farming Systems and Households วันที่ 16 กันยายน 2557 [25/08/2014]
  • The KKU-CSEAS Conference on Rural Northeast Thailand in Transition: Land Use, Farming Systems and Households
   16 September 2014
   วันที่ 16 กันยายน 2557

   The International Program on System Approaches in Agriculture, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, in collaboration with the Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) of Kyoto University, is organizing “The KKU-CSEAS Conference on Rural Northeast Thailand in Transition: Land Use, Farm...

  ia
 • ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง TRF Seminar Series in Basic Research: The Agrarian Transformation in Northeast Thailand วันที่ 15 กันยายน 2014 [25/08/2014]
  • ร่วมสัมมนา เรื่อง TRF Seminar Series in Basic Research: The Agrarian Transformation in Northeast Thailand ในวันที่ 15 กันยายน 2014
   15 September 2014

   The International Program on System Approaches in Agriculture, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, is organizing a “Seminar on the Agrarian Transformation in Northeast Thailand” as part of the “TRF Seminar Series in Basic Research” to be held...

  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข.จัดสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค ICP-OES [21/08/2014]
  • เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท อนาไลติคเยน่า ฟาร์อีส (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนา เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคนิค ICP-OES” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา นายสัณฐิติธวัชสุภากรรมการผู้จัดการ บริษัท อนาไลติค ฟาร์อีสต์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดสัมมนา วิทยากรโดย คุณประกาย บริบูรณ์ ข้าราชการบำนาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ปรึกษาสถาบันอาหาร และที่ปรึกษาบริษัทแสงสุขอุ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมโครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน รุ่นที่ 1 [20/08/2014]
  • เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมโครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน รุ่นที่ 1 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพียรศักดิ์ ภักดี หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรศักดิ์ ภักดี บรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการทำบัญชีครัวเรือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ พวงชมพู และคณะ บรรยายและฝึกปฏิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร บรรยายเรื่องบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 [31/07/2014]
  • เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์จังหวัดขอนแก่น สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง นวัตกรรมพืชสวน เพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างเป็นสุข โดยศาสตราจารย์นายแพทย์วีระชัย โควสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจ...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ร่วมเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน [30/07/2014]
  • เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์, รศ.ประภัสสร ประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน, ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน , ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม(ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน) โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, ดร.มีชัย วีระไวทยะ ประ...
  ia
 • ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมการปรับปรุงระบบเว็บไซต์คณะเกษตรศาสตร์ [29/07/2014]
  • เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกร บุญคุ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้จัดกิจกรรมอบรมการปรับปรุงเว็บไซต์คณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสื่อสารองค์กรในรูปแบบของการจัดทำเว็บไซต์ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน โดยผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในสำนักงานคณบดีจำนวนประมาณ 20 คน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยด้านอ้อย ประจำปี 2557 [28/07/2014]
  • เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยด้านอ้อย ประจำปี 2557 ระยะที่ 1 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วิทยากรโดย ศาตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย บรรยายเรื่อง การมุ่งสู่การเป็นนักวิจัยด้านอ้อยอย่างมืออาชีพ และ การวิเคราะห์ปัญหาและการกำหนดโจทย์วิจัย ในภาคเช้า และในภาคบ่ายจะเป็นการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมวิทยากรประจำกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์กรณีศึ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้จักโรคพืชและการควบคุมโรคโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่ดีสำหรับการเกษตรปลอดภัย [25/07/2014]
  • เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้จักโรคพืชและการควบคุมโรคโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่ดีสำหรับการเกษตรปลอดภัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วิทยากรภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรัตน์ ธรรมเบญจพล ดร.สุวิตา แสไพศาล คุณรัติกาล ยุทธศิลป์ และทีมงาน โดยการฝึกการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ที่จำเป็นและทักษะที่เกี่ยวข้องก...
  ia
 • ขอเชิญบุคคลากรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากฟาร์มสัตวศาสตร์ [24/07/2014]
  • ขอเชิญบุคคลากรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากฟาร์มสัตวศาสตร์ ณ อาคาร 50 ปีสัตวศาสตร์ โดยมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ทั้งสด และใหม่ จากฟาร์มของพวกเราเอง ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา มุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer [22/07/2014]
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Q อาสา มุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer เพื่อให้เกษตรกรและผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และขั้นตอนการจัดการระบบการผลิตที่ดีในการผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค เป็นการสร้างเครือข่าย Q อาสา และสามารถถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชอาหารปลอดภัยแก่ผู้อื่นได้ โดยจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหอม...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวิเคราะห์ระบบเกษตร [15/07/2014]
  • เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาเกษตรเชิงระบบ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวิเคราะห์ระบบเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรเมศ บรรเทิง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ บรรยายเรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมี สุวรรณวีระกำธร บรรยายเรื่อง ระบบพิกัดและการอ่านแผนที่ภูมิประเทศ และ หลักการพื้นฐาน GPS และการใช้เครื่อง GPS โดยการฝึกอบรมในครั้ง...
  ia
 • การติดตามผลโครงการแก่งละว้า [17/06/2014]
  • เมื่อที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2557 รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว และนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา ออกติดตามผลโครงการแก่งละว้า อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลานิล และตรวจหาพยาธิที่ทำให้ปลาตาย จากผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า ไม่พบพยาธิที่ทำให้ปลาตาย โดย รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว ได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาปลาตายคือ การใส่โดโลไมท์ จำนวน 1 กระสอบ ลงในบ่อเลี้ยงปลานิลที่มีปัญหา และจะทำการติดตามในเรื่องของปลาตายอีกครั้ง...
  ia
 • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ และนักวิจัยเครือข่ายวิจัยไก่พื้นเมือง เข้าร่วมงานเสวนาและแถลงข่าว ไก่พื้นเมืองพร้อมใช้ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ [09/06/2014]
  • วันที่ 9 มิถุนายน 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา และ นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)เข้าร่วมงานเสวนาและแถลงข่าว ไก่พื้นเมืองพร้อมใช้ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ตามที่ฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ไก่พื้นเมือง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จนทำให้วันนี้ไก่พื้นเมืองไทยเปลี่ยนสถานะมาเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่มีศักยภาพสูงในการนำไปใช้เพื่อประกอบอาชีพสำหรับเกษตรกรรายย่อย และมีควา...
  ia
 • คณบดีนำทีมรองคณบดีและคณาจารย์ลงพื้นที่เพื่อบริการวิชาการด้านการผลิตอาหารปลอดภัยที่ จ ร้อยเอ็ด [29/05/2014]
  • เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินาด รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ, ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมคณะทำงานบริการวิชาการเรื่อง "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน" ได้แก่ รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว (ภาควิชาประมง), ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ (ภาควิชาประมง), ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม (ภาควิชาสัตวศาสตร์), ผศ.ดร.พลัง สุริหาร (สาขาพืชไร่), ผศ.ดร.อุบล ตังควานิช (...
  ia
 • ติดตามการประเมินผลโครงการมข.พัฒนา หลักสูตร การผลิตอาหารเลี้ยงปลา [26/04/2014]
  • ผศ.อรุณีพงษ์ ศรีสถาพร อาจารย์ประจำภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาว พจมาลย์ ลาภลือชา พร้อมด้วยคุณวันชาติ ใจมณี ประมงอำเภอพระยืน ได้ติดตามประเมินผลโครงการ มข. พัฒนา หลักสูตร การผลิตอาหารเลี้ยงปลา โดยเข้าสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร การผลิตอาหารเลี้ยงปลา เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ตำบลพระบุ และตำบลบ้านโต้น จังหวัดขอนแก่น พบว่า เกษตรกรบางส่วนได้นำความรู้ที่ได้อบรมไปใช้ประโยชน์ในการผลิตอาหารเลี้ยงปลาไว้ใช้ในบ้าน ส่เกษตรกรอีกส่วนไม่ได้...
  ia
 • การติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้าโดยการชั่งวัดปลาและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ บ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น [26/04/2014]
  • รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนักศึกษาภาควิชาประมง ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้าโดยการชั่งวัดปลาและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ครั้งที่ 6 ประจำเดือนเมษายน ณ บ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2557 ...
  ia
 • กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม จังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานเรื่องระบบน้ำ ที่หมวดพืชผักคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [08/04/2014]
  • เมื่อที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 10.00-12.00 น. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม จังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานเรื่องระบบน้ำ ที่หมวดพืชผักคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคุณเชาวลิต สีลาดเลา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องระบบน้ำและนำชมแปลงระบบการให้น้ำ...
  ia
 • โครงการวิจัยแก่งละว้า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจกอาหารปลาให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ [06/04/2014]
  • เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2557 โครงการวิจัยแก่งละว้า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว และนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา ได้แจกอาหารปลาเม็ดให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 6 ราย รวม 60 กระสอบ เพื่อนำไปเลี้ยงปลานิลในบ่อทดลอง หลังจากให้อาหารปลา 1 อาทิตย์จะทำการชั่งวัดน้ำหนักปลาต่อเพื่อดูอัตราการเจริญเติบโต...
  ia
 • โครงการวิจัยแก่งละว้า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดตามความก้าวหน้าโครงการในการชั่งวัดปลาและตรวจวิเคราะห์ค่าน้ำในบ่อเลี้ยงปลา [06/04/2014]
  • เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2557 โครงการวิจัยแก่งละว้า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา นางสาวอุทัยวรรณ สาระโกเศศ และนักศึกษาปีที่ 3 ภาควิชาประมง จำนวน 3 คน ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้าในการชั่งวัดปลาและตรวจวิเคราะห์ค่าน้ำในบ่อเลี้ยงปลาที่บ้านหนองนางขวัญ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น...
  ia
 • การติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้าโดยการจัดสอนการทำอาหารปลาไว้ใช้เองโดยอาจารย์จาภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [06/04/2014]
  • เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557 ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน และนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้า ซึ่งวันนี้มีการจัดสอนการทำอาหารปลาไว้ใช้เองแก่เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร อาจารย์ประจำภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติในครั้งนี้...
  ia
 • คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาค้นคว้า หมวดพืชผัก โครงการไก่พื้นเมือง และการเกษตรแบบผสมผสาน [05/04/2014]
  • เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 13.00-17.00 น. คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาค้นคว้า โดยได้รับเกียรติจากดร.เกษสุดา เดชภิมล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาค้นคว้า เป็นวิทยากรบรรยายและพาเยี่ยมชมศูนย์ฯ พร้อมกันนี้เข้าฟังบรรยายเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดสีม่วงและพริก และการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผัก ณ หมวดพืชผัก โดยมี รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียรและ ผศ.ดร.พลัง สริหาร เป็นวิทยากรบรรยายและพาเยี่ยมชมแปลง และสุดท้ายนักศึกษาปริญญาโท และปริญญ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [27/03/2014]
  • เมื่อวันที่ 4 มีนาคม และ 17 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกรมประมง ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในระบบห่วงโซ่อุปทานการค้าปลาน้ำจืดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนข้อจำกัดหรืออุปสรรคการค้าปลาเศรษฐกิจ 3 ชนิด คือ ปลานิล ปลาดุก และปลาตะเพียน ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนให้ข้อมูลเรื่องการตลาดปลาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศใน AEC การประชุมจัดขึ...
  ia
 • ติดตามผลโครงการแก่งละว้า [10/02/2014]
  • เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ภาควิชาประมง และนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา งานบริการวิชาการและวิจัย ได้ติดตามผลโครงการแก่งละว้า ซึ่งได้จัดให้มีการจัดฝึกอบรมการทำอาหารปลาใช้เองจากปลาเปรี้ยว ซึ่งเกิดจากการนำเศษหัวปลา อวัยวะภายใน ผสมรำหมักให้เกิดกรดแลคติก เป็นการช่วยเก็บรักษาปลาไม่ให้เน่าเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารปลาในบ่อ และในกระชังลงได้ โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลงมือฝึกปฏิบัติกันอย่างเข้มแข็ง ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 15 [28/01/2014]
  • เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 คณะเกษตรศาตร์ ได้จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 15 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดการประชุม และ มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2556 รางวัลดุษฎีบัณฑิตวิทยานิพนธ์ดีเด่น ศ.อารันต์ พัฒโนทัย ณ ห้อง ประชุม กวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • โครงการอบรมการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ [22/01/2014]
  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้ตระหนักถึงการลดใช้สารเคมี โดยมีชื่อโครงการว่า “การผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยในจังหวัดเพชรบูรณ์" โดยจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงานโดยนายกฤษณ์ธ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักวิจัย (โครงการเก็บเบี้ยเกษตร) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมอินภาวา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [11/11/2013]
  • คณบดีและคณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักวิจัย (โครงการเก็บเบี้ยเกษตร) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมอินภาวา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยครั้งนี้เป็นการดำเนินงานส่วน Result & Discussions ของแต่ละกลุ่ม ซึ่งต่อยอดจากการอบรมครั้งที่แล้วที่จังหวัดอุดรธานี...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.จัดประชุมนักวิจัยยางพารานานาชาติ เสนอความก้าวหน้าการวิจัย [18/10/2013]
  • เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัย Institute of Research for Development (IRD) กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศฝรั่งเศส และกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ Workshop on the environmental impact of rubber plantation from various geographic systems ประจำปี 2556 ขึ้น เพื่อการอภิปราย บรรยายและเสนอผลงานความก้าวหน้าทางการวิจัยเกี่ยวกับยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.อบรมนักวิชาการและเกษตรกรไร่อ้อย ลดการระบาดของโรคใบขาวอ้อย [01/10/2013]
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ประจำปีงบประมาณ 2556 จัดฝึกอบรมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคใบขาวในอ้อย ให้แก่นักวิชาการโรงงานน้ำตาลและเกษตรกรในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 400 คน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางที่สามารถลดความรุนแรงของการระบาดของโรคใบขาว โดยการฝึกอบรมในเขตภาคเหนือ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์...
  ia
 • การจัดอบรมการผลิตอาหารเลี้ยงปลา [29/09/2013]
  • งานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตอาหารเลี้ยงปลา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2556 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตำบลบ้านโต้น อ.พระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาจำนวน 52 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านโต้น และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร อาจารย์ประจำภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย...
  ia
 • การจัดอบรมหลักสูตรการปลูกผักปลอดภัย สู่มหาวิทาลัยสุขภาวะ [29/09/2013]
  • เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2556 งานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร การปลูกผักปลอดภัย สู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากดร.จริวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 20 คน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศ์ และอาจารย์รณรงค์ อยู่เกตุ จากสาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรอบรมตลอดหลักสูตร 1 วัน ในการนี้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่องหลัก...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดมหกรรมอาหารพื้นบ้านนานาชาติ เชิญเอกราชฑูตร่วมชมและชิม [26/09/2013]
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดมหกรรมอาหารพื้นบ้านและวัฒนธรรมนานาชาติยิ่งใหญ่ เอกราชฑูตประเทศนิวซีแลนด์และเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านป่าไม้ FAO ชมและชิมอาหารของประเทศที่ร่วมแสดงอาหารพื้นเมืองประจำชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations :FAO) และ สำนักงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ(สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ จัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้านและวัฒนธรรมนานาชาติอย่างยิ่งใหญ่ มีตัวแทนประเทศจาก...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. อบรมนักวิจัยจากเวียดนาม ผลิตน้ำเชื้อโค-กระบือแช่แข็ง [23/09/2013]
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักวิจัยจากสถาบันวิจัยแห่งชาติด้านปศุสัตว์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ศึกษาดูงานผลงานภาควิชาสัตวศาสตร์และอบรม ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งและเทคนิคการผสมเทียมในโค-กระบือ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชา และรองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและการวิจัย ให้การต้อนรับ Dr. Mai Van Sanh, Dr. Le Van Thong และ Mr. Ha Minh Than นักวิจัยจากสถาบันวิจัยแห่งชาติด้านปศุสัตว์ ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ [23/09/2013]
  • การประชุมระดมความคิดเห็นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไปสู่การปฏิบัติโดยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ร่วมมือภาครัฐ เอกชนและเครือข่ายศูนย์ความร่วมมือเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไปสู่การปฏิบัติ จัดโดย เครือข่ายวิจัยภูมิภาคร่วมกับสำนักคณ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. อบรมทักษะการจัดดอกไม้เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ [22/09/2013]
  • อาจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะวิชาชีพการจัดดอกไม้ ในหัวข้อ ช่อดอกไม้แสนหวาน (sweet bouquet) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการคัดเลือกดอกไม้ และการดูแลหลังการเก็บเกี่ยวอย่างง่าย โดยได้รับการตอบรับจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรม จำนวน 20 ท่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น.ณ ห้องชวนชม...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.อบรมผลิตมะลินอกฤดูให้เกษตรกรบ้านศิลา จ.ขอนแก่น [22/09/2013]
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา นีระ และ อาจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา จัดฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การจัดการผสมผสานเพื่อเพิ่มการผลิตมะลิในฤดูหนาว ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะลิและไม้ดอกบ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 58 คน พร้อมรับฟังปัญหาการปลูกมะลิและไม้ดอกของเกษตรกรท...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.อบรมนานาชาติ ยกความสำคัญอาหารพื้นบ้านแก้ปัญหาขาดแคลน [18/09/2013]
  • เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 ณ ห้อง 8003 อาคารAG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ เปิดการอบรมหลักสูตร การนำอาหารพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของอาหารมนุษย์ :Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security ครั้งที่ 2 ให้แก่นักวิชาการนานาชาติ จำนวน 13 คน จาก 13 ประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววีระยา จารุอำพรพรรณ ผู้อำนวยการภารกิจ ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ Mr.Hiroyuki ...
  ia
 • โครงการเก็บเบี้ยเกษตร รุ่นที่ 2 (31 ส.ค. - 1 ก.ย.2556) [02/09/2013]
  • ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักวิจัย (โครงการเก็บเบี้ยเกษตร) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556 ณ โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ...
  ia
 • งานวิจัย “ ไหมอีรี่ มข. “ ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 56 ได้รับรางวัล Bronze award [31/08/2013]
  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013) ขึ้น เมื่อวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีสำหรับองค์กรในระบบวิจัย ได้ร่วมแสดงศักยภาพทางการวิจัยของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค อันจะเชื่อมโยงการนำผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความสนใจและได้รับรางวัล Bronze award จากเลขาธิ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการแนะแนวหลักสูตรสัญจรร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556 [30/08/2013]
  • ฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการแนะแนวหลักสูตรสัญจรร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 23 สิงหาคม 2556 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในทุกสื่อ รวมถึงสร้างความเข้าใจถึงการเรียนการสอนด้านการเกษตรและวิทยาศาสตร์เกษตร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไปว่าเรียนเกษตรแล้วได้อะไร สามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างและนำรายได้มาสู่ครอบครัวได้อย่างไรและเพื่อเพิ่มจำนวนผู้สนใจเรียนเกษตรทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การเพิ่มคุณภาพงานวิจัยและจรรยาบรรณในการทดลอง [29/08/2013]
  • เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเพิ่มคุณภาพงานวิจัยและจรรยาบรรณในการทดลอง ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวิทยากรคือ ศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ บรรยายในหัวข้อ งานวิจัยไทยสู่เวทีโลก : ผลงานตีพิมพ์และสิทธิบัตร รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีรา เตชะวงค์เสถียร บรรยายในหัวข้อ พริกเผ็ด : อัคนีพิโรธ พืชพันธุ์ดี สู่การนำไปใช้ประโ...
  ia
 • สล.ร้อยเอ็ดจัดฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการผลิตโคนมโดยบูรณาการเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น และการจัดการระบบสืบพันธุ์ในโค [21/08/2013]
  • ในระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา สล.ร้อยเอ็ดนำโดย ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าสถานี รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ และ อ.สพ.ญ.ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล วิทยากร ได้จัดฝึกอบรมเรื่องเรื่องเทคนิคการผลิตโคนมโดยบูรณาการเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น และการจัดการระบบสืบพันธุ์ในโคให้กับเกษตรกรจำนวน 25 คน ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงโครอบสถานีฯ โดยการอบรมครั้งนี้เกษตรกรได้รับความรู้อย่างดีทั้งนี้เนื่องจากมีการฝึกปฏิบัติจริง เช่น การดูแลสุขภาพโคที่บาดเจ็บ การล้วงตรวจท้อง การผสมเทียม ...
  ia
 • ภาควิชาสัตวศาสตร์ จัดอบรมสัญจรการเลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำให้กับเกษตรกร อ.บ้านฝาง [19/08/2013]
  • ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) บูรณาการงานวิจัยสู่เกษตรกร จัดฝึกอบรมเรื่อง “เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง” รุ่นที่ 3 พร้อมมอบไก่ประดู่หางดำ มข.55 ให้แก่เกษตรกร บ้านบึงสวาง หมู่ 11 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น กว่า 30 คน โดยมีรองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ เป็นประธานพิธีเปิดและปิดการอบรม ทีมวิทยากรบรรยายโดย รองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองศาสตราจารย...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับนักเรียนมัธยมเทศบาล 6 อุดรธานี ดูงานการเรียนการสอน [12/08/2013]
  • เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 15.00-16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ในโครงการรวมใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัยในฝัน กว่า 300 คน เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 7011 อาคารAG07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนักเรียนของโรงเรียนมั...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการเก็บเบี้ยเกษตร รุ่นที่ 2 [06/08/2013]
  • ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักวิจัย (โครงการเก็บเบี้ยเกษตร) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมและศูนย์สัมมนาใบบุญแกรนด์ จังหวัดเลย...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.จัดงานประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 [10/07/2013]
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน โดยได้รับเกียรติจากสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd National Soil and Fertilizer Conference) หัวข้อเรื่อง วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง (Crisis of Soils and Agriculture in a Changing World) เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งคณะเกษตรศาสตร์ที่เป็นหนึ่งในสองคณะแรกของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.อบรมสมาชิกสภาเกษตรกรขอนแก่น สร้างความร่วมมือระหว่างชุมช [20/06/2013]
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การเกษตรยุคใหม่ ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ให้แก่สมาชิกสถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น นำโดยดร.สมศักดิ์ คุณเงิน ประธานสภาเกษตรกร จำนวน 38 คน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และสถาบันร่วมสภาเกษตรกร และเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์สู่ท้องถิ่นชุมชนและเกษตรกร มีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษ...
  ia
 • ร่วมหารือในความร่วมมือระหว่าง สล.ร้อยเอ็ด กับผู้นำชุมชนในตำบลโพธิ์สัย จ.ร้อยเอ็ด [13/06/2013]
  • ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด (สล.ร้อยเอ็ด) และ อ.สพญ.ดร.วิบัญฑิตา จันทร์กิติสกุล อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมหารือด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่ของ สล.ร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางวิชาการ สำหรับทำการเกษตรกรรม โดยมีแนวทางการจัดตั้งเป็นโครงการฝึกอบรม การบริการวิชาการสู่ชุมชน เป็นต้น ร่วมกับผู้นำชุมชนทั้ง 13 หมู่บ้านในเขตตำบลโพธิ์สัย อำเ...
  ia
 • การบรรยาย เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวาระสาระดับนานาชาติ โดย Prof. Jeremy N. Mcneil [06/06/2013]
  • เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง 1217 ชั้น 2 หน่วยบริหารการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดบรรยายหัวข้อ "เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวาระสาระดับนานาชาติ" ให้กับ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเรื่อง Manuscripts สำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานฉบับภาษาอังกฤษ โดย Prof. Jeremy N. Mcneil จากประเทศแคนาดา โดยมี รองศาสตราจารย์.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์.ดร.นุชรีย์ ศิริ และ รองศาสตราจารย์...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.จัดประชุมระดับชาติ เรื่อง ความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทย [23/05/2013]
  • การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 2 เรื่อง ความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทยหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ศรันย์ วรรธนัจฉริยา อุปนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประช...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน(RBL [22/05/2013]
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมจัดการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning, RBL) ในชั้นเรียนที่มีผู้เรียนจำนวนมากและคณาจารย์ร่วมสอนแบบ team teaching ให้แก่บุคลากรสายผู้สอนของสาขาวิชา ณ ห้องประชุม 1 สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์สาขาพืชไร่ มีก...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.อบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอุบล รู้จักโรคพืชอย่างง่าย [21/05/2013]
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมเรื่อง การวินิจฉัยโรคพืชและการควบคุมโรคอย่างง่าย ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชในระดับอำเภอ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคพืชวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดฝึกอบรมเรื่อง การวินิจฉัยโรคพืชและการควบคุมโรคอย่างง่าย และการใช้เชื้อสเตรป-พีอาร์ 87 ควบคุมโรคและส่งเสริมการเ...
  ia
 • อาจารย์ คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรม การผลิตพืชอาหารปลอดภัย GAP อ.ซำสูง [21/05/2013]
  • รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา การผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ที่จัดขึ้นในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น จัดโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร Sustainable Agriculture and Food Security แก่นักวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 [17/05/2013]
  • เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒาระหว่างประเทศ (สพร.) จัดฝึกอบรมหลักสูตร Sustainable Agriculture and Food Security ให้แก่นักวิชาการนานาชาติ จาก 15 ประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาววีระยา จารุอำพรพรรณ ผู้อำนวย...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.อบรมนักวิชาการนานาชาติ เสริมความมั่นคงด้านเกษตรและอาหาร [17/05/2013]
  • เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒาระหว่างประเทศ (สพร.) จัดฝึกอบรมหลักสูตร Sustainable Agriculture and Food Security ให้แก่นักวิชาการนานาชาติ จาก 15 ประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาววีระยา จารุอำพรพรรณ ผู้อำนวย...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.อบรมเกษตรกร จำแนกโรคพืชและใช้เชื้อปฏิปักษ์คุมเชื้อสาเหตุ [09/05/2013]
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล ร่วมกับ ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวินิจฉัยโรคพืชอย่างง่ายและการใช้เชื้อสเตรป-พีอาร์ 87 การควบคุมโรค และส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ให้แก่ เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการตรวจ การวินิจฉัยโรคพืชอย่างง่าย และการควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธี เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพและได้รับการรับรองตาม...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และเกษตรกรเวียดนามเลี้ยงโคเนื้อ [01/05/2013]
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้บริการวิชาการโดยการจัดอบรม เรื่อง การพัฒนาพันธุ์โคเนื้อลูกผสมด้วยวิธีการผสมเทียม แก่เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค สำนักงานปศุสัตว์และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในจังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตโคพื้นเมืองของเวียดนามร่วมกับการใช้โคเนื้อสายพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ (Charolais) เพื่อให้ได้โคเนื้อคุณภาพดี และมีปริมาณที่เพียงพอต่อการบริโภคของคนในประเทศเวียดนาม มีเจ้าหน้าที...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.อบรมผู้ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ เขียนโปรแกรมสำเร็จรูป [25/03/2013]
  • งานคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ในภาควิชาหรือสาขาวิชา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ เขียนโปรแกรมสำเร็จรูปการเงินและงบประมาณ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 08.30 -16.30 น. งานคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนโปรแกรมสำเร็จรูป เรื่อง การกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) โดยวิธีตกลงราคา และ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประม...
  ia
 • นักวิจัยคณะเกษตรฯ มข. แนะเกษตรกรเวียดนาม พัฒนาและผลิตอาหารเลี้ยงโค [14/03/2013]
  • ระหว่างวันที่ 1-9 มีนาคม พ.ศ.2556 ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน (TROFREC) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาโครงการ United State Department of Agriculture (USDA)-Vietnam/ Livestock Development ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมการเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ยุทธศาสตร์ด้านอาหารในการลดการปลดปล่อยแก๊ส เรื่องการลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากการผลิตข้าว และการปศุสัตว์ ในประเทศเวียดนาม มีนักวิจัย นักส่งเสริม...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯไก่พื้นเมือง ร่วมจัดนิทรรศการ “งานมหกรรมไก่พื้นแห่งชาติ ครั้งที่ 1” [04/03/2013]
  • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) นำโดย รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯพร้อมด้วยนักวิจัย ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผศ.ยุพิน ผาสุข ผศ.สจี กัณหาเรียง นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา นางสาวจิราวรรณ วิศิษฏบุตร และนางสาวศรัญญา ศิริปัญญา ร่วมจัดนิทรรศการ “งานมหกรรมไก่พื้นแห่งชาติ ครั้งที่ 1” ณ บริเวณหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กรมปศุสัตว์ ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏ...
  ia
 • นักวิจัยคณะเกษตรฯ มข. ร่วมประชุมคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ โชว์พันธุ์พืชใหม่ [12/02/2013]
  • นักวิจัยจากภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ รศ.ดร.บุญมี ศิริ รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล และ ผศ.ดร.พลัง สุริหาร ได้เข้าร่วมประชุมคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นประธานเปิดงาน โดยมีนักวิชาการ และนักวิจัยจาก บริษัทเมล็ดพันธุ์ ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เช่น อ...
  ia
 • งานบริการวิชาการและวิจัยจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงและฝึกหัดนกสวยงาม [10/02/2013]
  • เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2556 งานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเลี้ยงและฝึกหัดนกสวยงาม ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จริวัฒน์ สนิทชน รองคณบดฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 30 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศ์ และอาจารย์รณรงค์ อยู่เกตุ จากสาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรอบรมตลอดหลักสูตร 1 วัน ในการนี้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่องหลักการเลือกชนิดผัก เพื่อปลูกตามฤดูก...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ร่วมจัดนิทรรศการไก่พื้นเมืองในงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2556 [01/02/2013]
  • งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน อาหารปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตาว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้จัดนิทรรศการไก่พื้นเมือง ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน อาหารปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีนี้ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้จัดนิ...
  ia
 • นักวิจัยคณะเกษตรฯ มข. อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสู่ชุมชน [30/01/2013]
  • เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ณ อาคารปฏิบัติการกลางพืชสวน 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน และอาจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี นักวิจัยสังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับ อาจารย์ศุกฤชชญา เหมะธุลิน และอาจารย์สุภกาญจน์ พรหมขันธ์ อาจารย์จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก เครือข่ายวิจัยสิน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 [30/01/2013]
  • ประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2556 มีนักวิชาการให้การสนใจ คับคั่งกว่า 15 ผลงาน ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ เป็นการประชุมวิชาการที่นำเสนอผลงานวิชาการด้านเกษตรศาสตร์จากหลากหลายสาขาได้แก่ เกษตรเชิงระบบ กีฏวิทยา โรคพืชวิทยา พืชไร่ พืชสวน ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร และเศรษฐศาสตร์การเกษตร และการแสดงนิทรรศการด้านวิชาการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับวงการเกษตรโดยจัดเป็นประจำทุกปี ร่วมกับการจัดงานวัน...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รวมข้อมูลเกษตรกรเลี้ยงไหม พัฒนาและทำหลักสูตรท้องถิ่น [19/01/2013]
  • เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย ถาวรอนุกูลกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับจากสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท-เอก ลงพื้นที่เพื่อศึกษาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไหมของเกษตรกรจากสถานการณ์จริงในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชาการปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม ขอ...
  ia
 • อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรฯ มข. จัดอบรม วางแผนการผลิตพริกปลอดภัย ใช้เชื้อราป้องกันโรค [21/12/2012]
  • อาจารย์วีระ ภาคอุทัย และ อาจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับทุนจากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ให้ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการตัดสินใจและการจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัยจังหวัดแพร่ น่าน และชัยภูมิ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนการผลิตพริกปลอดภัยโดยการนำเทคนิคการขยายปริมาณเชื้อราไตรโครเดอร์มา เชื้อราขาว(บิวเวอร์เรีย) Beauveria bassiasna และการนำไปใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช และการติดตามสถานการณ์การปลูกพ...
  ia
 • มข.ใส่ใจชุมชนให้บริการวิชาการแก่สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมอุดรธานี [20/12/2012]
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้ให้ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) จำกัด (มหาชน) ได้ให้บริการวิชาการเรื่อง การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการการให้อาหารเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนม-โคเนื้อ ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมศรีธาตุ จำกัด อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 51 ราย และสมาชิกเกษตรกรสหกรณ์โคนมทุ่งฝน จำกัด อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุด...
  ia
 • มข.เผยแพร่ผลการพัฒนางานวิจัยไหมอีรี่ [29/11/2012]
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำผลงานวิจัยเด่นเพื่อเสนอต่อสื่อมวลชนในกิจกรรม”นักวิจัยพบสื่อมวลชน” เป็นประจำต่อเนื่องเพื่อเป็นการเผยแพร่สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ทีอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี ได้มีการนำเสนอ ผลงานวิจัยไหมอีรี่ ผลงานของรศ.ดร. ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน ท่ามกลางสื่อมวลช...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.รับฝึกงาน นักเรียนห้องเรียนพิเศษสายวิทย์ แก่นนครวิทยาลัย [19/11/2012]
  • เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 8003 อาคารAG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา นีระ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร หัวหน้...
  ia
 • อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเกษตรฯ มข. และ สกว. ดันงานวิจัยพริกสู่จังหวัดแพร่ แก้ปัญหาผลผลิตและราคาตกต่ำ [15/11/2012]
  • อาจารย์วีระ ภาคอุทัย และอาจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ให้ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการตัดสินใจและการจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัยจังหวัดแพร่ น่านและชัยภูมิ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จัดประชุมเรื่อง “แพร่: รู้เท่าทันศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสของเกษตรกร” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายมนัส โสกันธิก...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จับงานวิจัย ข้าวโพด พริก มะเขือเทศ ใส่มือชาวบ้านไปขยายผล [01/11/2012]
  • การฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การผลิตและการแปรรูปข้าวโพด พริก มะเขือเทศ ให้แก่ ผู้แทนเกษตรกรจากจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสกลนคร และจังหวัดเลย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ เป็นวิทยากรหลักด้านแปรรูปข้าวโพด และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร เป็นวิทยากรหลักด้านแปรรูปพริกและมะเขือเทศ พร้อมด้วยผู้ช่วยวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม ในการถ่ายทอดความรู้ทั้งในห้องอบรมและในภาคสนาม สนับสนุนการฝึกอบรมโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เมื่อ...
  ia
 • อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ มข. ร่วมกับสมาคมสัตวบาลจัดอบรมด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์แนวใหม่ [27/10/2012]
  • รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกสุกรด้วยเครื่องหมายโมเลกุลร่วมกับการประเมินพันธุ์ด้วย BLUP ให้แก่ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ นักวิชาการกรมปศุสัตว์ และพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 17 คน เพื่อการคัดเลือกสุกรโดยศึกษาดีเอ็นเอ ร่วมกับการใช้โปรแกรมการประเมินพันธุ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ BLUPF90 จัดขึ้นโดย สมาคมสัตว...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. อบรมพนักงานซินเจนทาซีดส์ ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด [21/10/2012]
  • เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การลดความชื้นและการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด" ให้แก่วิศวกรและพนักงาน หัวหน้างานผลิตของโรงงาน และฝ่ายตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด จำนวน 45 คน ให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ กลับไปใช้ในบริษัทฯ และขยายผลไปยังบริษัทฯในเครือ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ร่วมกับ Crawford Fund และ ACIAR จัดอบรมการใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติวิจัยให้กับอาจารย์กัมพูชา [19/10/2012]
  • รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก Royal University of Agriculture เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร “การออกแบบ การทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความในการวิจัยปศุสัตว์” (The Training Course on: Experimental Design, Data Analysis and Interpretation in Livestock Research) ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยของ Royal University of Agricultureและมหาวิทยาลัยอ...
  ia
 • อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรฯ มข.เป็นวิทยากร บรรยาย การปรับตัวภาคเกษตรไทย เข้าสู่AE [15/10/2012]
  • อาจารย์วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การปรับตัวของภาคการเกษตรไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครเกษตรจังหวัดขอนแก่น หลักสูตร การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล มีผู้เข้าอบรมกว่า 400 คน ประกอบด้วยอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้านประมาณ 300 คนและเจ้าหน้าที่ประมาณ 100 คน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น อ...
  ia
 • มข.หนุนเกษตรกร ใช้เทคโนโลยีชีวภาพลดต้นทุนอาหารและเพิ่มการสืบพันธุ์โคนม [13/10/2012]
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ผู้ให้ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการการให้อาหารเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนม-โคเนื้อ ให้แก่เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด จำนวน 38 ราย เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการด้านอาหารเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมและโคเนื้อ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศั...