ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย / Academic collaboration
ia
 • คณะเกษตร มข. ร่วมบันทึกความร่วมมือระดับคณะ [21/11/2019]
  • เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ และ ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมพิธีบันทึกความร่วมมือระดับคณะ ระหว่าง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน [13/03/2019]
  • เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน โดย นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และ นายวสันต์ จารุชัย เป็นวิทยากรให้ความรู้

   การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้ชื่อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นโครงการที่ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมากจากพระร...
  ia
 • รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 [05/03/2019]
  • ...
  ia
 • คณะเกษตร ฯ มข. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สกว. มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด [02/08/2017]
  • เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ รองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สจี กัณหาเรียง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมื...
  ia
 • โครงการจัดแสดงผลงานการออกแบบอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร [18/05/2017]
  • ระหว่างวันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการจัดแสดงผลงานการออกแบบอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร ในแนวคิดของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. และร่วมโหวตให้คะแนน “ขวัญใจชาวเกษตรฯ มข.” โดยบุคลากร และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มข. ณ บริเวณห้องโถง อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการจัดแสดงผลงานการออกแบบอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร ในแนวคิดของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ในครั้งนี้ เป็นการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งออกแบบ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานบุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2560 [11/04/2017]
  • เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร ดร.สมพงศ์ จันทร์แก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงาน “บุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส" ประจำปี 2560 ณ อาคารพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยขอน...
  ia
 • คณะเกษตร มข. ร่วมลงนาม MOU เครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร [08/03/2017]
  • เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 รศ.ดร. มันต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมลงนาม MOU เครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (University Network on Agricultural Extension and Development: UNAED) ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง โดยการลงนามดังกล่าวได้มี 7 คณะของ 6 มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตรได้ร่วมกันลงนามใน MOU ร่วมกัน ซึ่งการลงนามใน MOU ดังกล่าวนี้ ถือเป็นการเริ่มขับเคล...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรัง [22/02/2017]
  • เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรัง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อมาเป็นการบรรยายเรื่อง “กินอย่างไร : ไร้โรคภัย” โดย นายแพทย์สรวิเชษฐ์ รัตนชัยวงศ์ การบรรยายเรื่อง “เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงาน คืนสู่เหย้า เรารัก มข. ประจำปี 2560 [02/02/2017]
  • เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงาน คืนสู่เหย้า เรารัก มข. ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธี ซึ่งในปีนี้ ศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 9 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีพ.ศ. 2559 และเป็นตัวแทนผู้ได้รับรางวัลกล่าวแสดงความรู้สึก ในโอกาสนี้ รองศ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2559 [04/10/2016]
  • เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ประธานชมรมผู้สูงอายุ มข. กล่าวต...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์คว้ารางวัลล้มโค งานวันเกษตรสุรนารี 2559 [12/01/2016]
  • เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ส่งเจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการล้มโคชิงถ้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายในงานวันเกษตรสุรนารี'2559 ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2559

   มีเจ้าหน้าที่ ประกอบไปด้วย นายดำรงรักษ์ รักวงศ์ฤทธิ์ นักวิชาการเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์, นายปฐมพงศ์ หล้าคำ นักวิชาการเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์, และนายชานนท์ ทองดี พนักงานการเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์

   และมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันล้มโค จำนวน 6 คน
   ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ [28/12/2015]
  • เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นายพุธทอง กาบบัวลอย หัวหน้ากลุ่มภารกิจชุมชนสัมพันธ์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง การจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นายสมฤทธิ์ ซื่อดี ผู้ประสานงานกลุ่มภารกิจชุมชนสัมพันธ์ และนายบูรณศักดิ์ ปกครอง ประชาสัมพันธ์กลุ่มภารกิจชุมชนสัมพันธ์ โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาการ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [03/12/2015]
  • เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 18.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายสงัดปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ บุคลา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ [02/12/2015]
  • เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 09.30 น. รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดย รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบ...
  ia
 • เปิดห้องสมุดมีชีวิต คณะเกษตรศาสตร์ มข. [30/11/2015]
  • เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ (Ag’s Library Grand Openning) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะต่างๆ เข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี ค...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียนบวกสาม [05/11/2015]
  • เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สุริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ และ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี นำนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียนบวกสาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2558 และในการประกวดครั้งนี้มีนักศึกษาได้รับรางวัลกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลเงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวจุรีพร สุคติภูมิ สาขากีฏวิทยา นายวรายุ ภาษี สาขาพืชสวน และ นายทศพล...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับนักเรียนสาธิต เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน [29/10/2015]
  • เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางพจมาลย์ ลาภลือชา ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ สิทธิโชค อาจารย์ประจำวิชาเกษตร นายณัฐกานต์ เมยเค้า อาจารย์ประจำวิชาคอมพิวเตอร์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับ ทีมงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และมูลนิธิรากแก้ว เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเฉพาะทาง [13/10/2015]
  • เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีมงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และมูลนิธิรากแก้ว จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มจากศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยังยื่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนายเชาวลิต สีลาดเลา ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมการทำสวนครัวยุคใหม่ปลูกผัก...
  ia
 • คณะครูและนักเรียนในโครงการ “แบ่งฝัน ปันสุข ปลูกปัญญา” เข้าศึกษาดูงาน [01/10/2015]
  • เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 30 คน ในโครงการ “แบ่งฝัน ปันสุข ปลูกปัญญา” ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การปลูกมะนาวนอก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2558 [01/10/2015]
  • เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2558 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ประธานชมรมผู้สูงอายุ มข. กล่าวต...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จฯ พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2558 [24/09/2015]
  • เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 07.30 – 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จฯ พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2558 โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และถวายพวงมาลัยสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพร้อมกล่าวถวายสดุดีเทิ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมประชุมการสร้างความร่วมมือ การพัฒนา และ ขยายผลการแก้ไขปัญหาของประชาชนสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน [02/09/2015]
  • เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ ประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมงาน Talent Mobility Fair 2015 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [01/09/2015]
  • เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ร่วมงาน “Talent Mobility Fair 2015 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” หรือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตแ...
  ia
 • เกษตรศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตร์ สัมพันธ์ [22/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยนางชัชชนี สุวรรณศร หัวหน้างานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง , ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรงานบริการการศึกษา พานักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรม "เกษตรฯ - วิศวะฯ สัมพันธ์ ณ ห้อง 16606 ชั้น 6 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ดร.จารุพล สุริยวนากุล...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัด KM การใช้โปรแกรมเพื่อสร้างสรรค์งานวิชาการ Google Form & Snag It Capture หน้าจอขั้นเทพ [21/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ โดยนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ จัด KM การใช้โปรแกรมเพื่อสร้างสรรค์งานวิชาการ Google Form & Snag It Capture หน้าจอขั้นเทพ วิทยากรโดยนายธีรยุทธ บาลชน กลุ่มภาระกิจส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักหอสมุด มข. และนางมุกดา ดวงพิมพ์ ประธานกรรมการจัดการความรู้ สำนักหอสมุด มข. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็นคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 [19/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 07.30 – 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีนายนายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ในจังหวัดขอนแก่น รวมทั้...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 [17/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยนางชัชนี สุวรรณศร หัวหน้างานบริการการศึกษา และบุคลากรงานบริการการศึกษา ร่วมแนะนำหลักสูตรและแนะนำคณะเกษตรศาสตร์ ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมโครงการแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น [14/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมโครงการแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานในพิธีเปิด ในส่วนของคณะเกษตรศาสตร์ นำโดยนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยนางชัชชนี สุวรรณศร และบุคลากรงานบริการการศึกา ร่วมให้การแนะแนวการศึกษา และแนะนำคณะเกษตรศาสตร์ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน อาจารย์แ...
  ia
 • วันครอบครัวเกษตรมอดินแดง ปีที่ 2 [13/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 -16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการวันครอบครัวเกษตรมอดินแดง ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 7011 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวเปิดโครงการ โดยมีนักศึกษา และศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 300 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการครอบครัวเกษตรมอดินแดง ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ทุกรุ่น ให้ค...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม Reference Manager Mendeley & การคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ JCR/Scopus /Web of Science [13/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ โดยนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรม Reference Manager Mendeley & การคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ JCR/Scopus /Web of Science โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย นางสาวรัชนีกรณ์ อินเล็ก นางสาวสุทิน อุดมผล นางสาวกฤติกา สุนทร และนางสาวปรารถนา อุดมศรี กลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียน สำนักหอสมุดแล...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ [12/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียน และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พสกนิกรชาว...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 [12/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน และประชาชนชาวขอนแก่น ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ณ ศูนย์ประชุมอเนกปร...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน [11/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และส่งเสริมจิตสำนึกของนักศึกษา บุคลากร ประชาคมฯ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และผู้...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ [30/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิเช่น รองศาสตราจาย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านเห็ดรา [29/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเห็ดราภูมิภาคอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ ระดับนานาชาติ และการประชุมวิชาการสมาคมเห็ดราแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง ประธานกรรมการดำเนินการจัดงาน เป็นผู้ก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัยเข้าพบผู้บริหาร [26/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ตรีโลเกศ หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรเกษตร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัย ในการเข้าพบผู้บริหาร เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร AG 08 ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าศึกษาดูงาน [23/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จำนวน 10 คน และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 145 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ หมวดสัตว์ทางเลือก ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน และหมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การศึกษาดูงานที่หมวดสัตว์ทางเลือก เด็กๆ ได้ทำความรู้จักกับสัตว์หลายชนิด เช่น วัว แพะ นกกระจอกเทศ และไก่ชนิดต่างๆ โดยนายธนากร สายสิงห์ เป็นวิทยากรให้คว...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง TurnItIn & research tool [21/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ โดยนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศ สร้างสรรค์ เผยแพร่ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ หัวข้อ TurnItIn & research tool โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อมาเป็นการแนะนำบริการของสำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ โดย นางสาวยศยาดา ส...
  ia
 • มข. รุดหน้าทำงานวิจัยมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยโครงการ Pilot farm [11/03/2015]
  • มข. รุดหน้าทำงานวิจัยมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยโครงการ Pilot farm เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ ห้องรับรองอาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการหารือร่วมกันเรื่องแนวทางการบริหารจัดการโครงการ “Pilot farm” ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย และสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายจันธนู สัตยาวัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย นายกณพ สุจิฆระ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รอ...
  ia
 • กลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าสัมภาษณ์เรื่องไก่พื้นเมืองในประเทศไทย [09/03/2015]
  • เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 กลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าพบ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ(ไก่พื้นเมือง) เพื่อขอสัมภาษณ์ถึงข้อมูลต่างๆของไก่พื้นเมืองเพื่อจัดทำเป็น Innovation Roadmap ของอุตสาหกรรมไก่พื้นเมือง เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมไก่พื้นเมืองของประเทศไทย
   ในการเข้าสัมภาษณ์เพื่อจัดทำ Innovation Roadmap ของอุตสาหกรรมไก่พื้นเมืองของประเทศไทยนั้น ได้มีการสัมภาษณ์ถึงประเด็นข้อดีข...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 [08/12/2014]
  • เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน และประชาชนชาว...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ [04/12/2014]
  • เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 18.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ บุ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย [11/11/2014]
  • เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย HE.Mr.Simon Roded Ambassador, Embassy of Isreel in Thailand โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ในการให้การต้อนรับ และปรึกษาหารือทางด้านความมือในด้านวิชาการเพื่อที่จะให้เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมให้สำหรับประเทศลุ่มแม่น้ำโขง เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม รวมถึงพม่า รวมถึงโครงการที่จะรับนักศึกษาให้ไปฝึกงานที...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Tokyo Gakugei University และ Osaka Kyoiku University เข้าศึกษาดูงาน [03/11/2014]
  • เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Tokyo Gakugei University และ Osaka Kyoiku University จำนวน 13 คน จากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา “Food and Agriculture Education and On-site School Experiences” ซึ่งจัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย Prof.Iwata Yasuyuki, Assoc.Prof.Suzuki Naoki และ Mr.Iwasawa Daisuke เข้าศึกษาดู...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับนักเรียนจากค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เข้าศึกษาดูงาน [29/10/2014]
  • เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 10.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับนักเรียนจากค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนก่น ในกิจกรรม “Campus Tour” เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายธรรมนูญ บุรวัฒน์ และ นางพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การเพาะเห็ด การปลูกมะนาวนอกฤดู และยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการปลูกผลไม้และผั...
  ia
 • ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ [15/10/2014]
  • เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ณ สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2557 [03/10/2014]
  • เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2557 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ประธานชมรมผู้สูงอายุ มข. กล่าวต้อนรับผู้เกษียณอายุราชการเข้าสู่ชมรมฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิรุฬ เหล่าภัทรเกษม ผู้แทนบุคล...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จฯ พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2557 [26/09/2014]
  • เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 07.00 – 09.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จฯ พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2557 โดยมีนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และถวายพวงมาลัยสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพร้อมกล่าวถวายสดุดีเทิดพระเกียรติคุณและน้อ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2556 [26/09/2014]
  • เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2556 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของคณะ ดังนี้คือ ผลการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) การปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญและการแสดงผลลัพธ์การดำเนินงานที่มีพัฒนาการก้าวกระโดด และเรื่องอื่นๆ เช่น ปัจจัยความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ ปัญหา อุปสรรค และความร่วมมือของบุคลา...
  ia
 • คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเสนอชื่ออธิการบดี คนที่ 11 [12/09/2014]
  • เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 08.00 – 15.00 น. คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเสนอชื่ออธิการบดี คนที่ 11 อย่างคึกคัก ณ ลานห้องโถง อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในเวลา 15.00 น. ก็ได้มีการนับคะแนน โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก...
  ia
 • บุคลากรและนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ คลังเลือดกลาง มข. [12/09/2014]
  • เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 09.00 – 13.00 น. บุคลากรและนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ คลังเลือดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงอาหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิตที่เคยบริจาคมาก่อน ทั้งนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริจาคโลหิตเพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตประจำของคลังเลือดกลาง ซึ่งในการบริจาคโลหิตครั้งนี้ มียอดผู้บริจาคโลหิตจำนวน 62 ราย จำนวนเลือด 26,000 ซีซี...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดเวทีรับฟังวิสัยทัศน์จากผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีคนที่ 11 [05/09/2014]
  • เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 14.00 – 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเวทีรับฟังวิสัยทัศน์จากผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีคนที่ 11 เพื่อให้บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับฟังวิสัยทัศน์ และนโยบายในการบริหารงาน โดยมีผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีคนที่ 11 ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ จำนวน 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ศาตราจารย์นายแพทย์วีระชัย โควสุวรรณ และ รองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตมะเวทิน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลั...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมงานพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 [18/08/2014]
  • เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 – 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมงานพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ในจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์...
  ia
 • รุดหน้า ประชุมหารือโครงการ Pilot research farm เพื่อพัฒนางานวิจัยไก่เนื้อไทย ครั้งที่ 2 [14/08/2014]
  • เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง และคณะผู้บริหารภาควิชาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปแผนการดำเนินงาน โครงการ Pilot research farm เพื่อพัฒนางานวิจัยไก่เนื้อไทย โดย คุณกณพ สุจิฆระ รองกรรมการ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม (ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน) [31/07/2014]
  • เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ อุทยานเทคโนโลยีทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 08.30 – 10.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม (ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน)” ระหว่าง “มูลนิธีมีชัย วีระไวทยะ” โดย ดร.มีชัยวีระ ไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ “มูลนิธิตะวันฉาย” โดยศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์ เชาว์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการท...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม (ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน) [31/07/2014]
  • เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ อุทยานเทคโนโลยีทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 10.30 – 12.00 น. ดร.มีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์ เชาว์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้การเก...
  ia
 • เกษตรศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ร่วมมือกันโครงการเสริมสร้างผู้นำนักศึกษายุคใหม่สู่สันติวัฒนธรรม [16/07/2014]
  • ในระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2557 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ และฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมมือกันโครงการเสริมสร้างผู้นำนักศึกษายุคใหม่สู่สันติวัฒนธรรม ณ โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล โดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา พงษ์ดนตรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกาาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำนักศึกษาทั้งสองคณะ จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ตัวแทนจาก Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น [15/07/2014]
  • เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และตัวแทนจาก Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 ท่าน นำโดยรองอธิการบดี Prof.Tadashi HASEKAWA เข้าศึกษาดูงาน การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา ณ แปลงเกษตรสาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 09.00 – 10.30 น....
  ia
 • รุดหน้า มข.ผุด Pilot farm เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านไก่บ้านไทย และไก่เนื้อไทย [08/07/2014]
  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ หารือร่วมกับ รศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ผู้อำนวยการ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับการวางแผนเรื่องการจัดทำ pilot farm เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านไก่บ้านไทย และไก่เนื้อไทย ซึ่งจะเป็นการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด จากการหารือครั้งนี้มีความก้าวหน้าไปกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ และนำไปสู่การจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันต่อไป...
  ia
 • คณบดี คณะเกษตรศาสตร์เป็นวิทยากร โครงการ Geography of Food “บรรยาย เรื่อง Fast Food Changing of Consumer Behavior” ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [24/06/2014]
  • เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00-14.30 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเชิญเป็นวิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการจัดการธุรกิจอาหารและการวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อผู้บริโภค บรรยายในหัวข้อเรื่อง Fast Food Changing of Consumer Behavior ให้กับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือจาก 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Zurich University of Applied Science, Switzerland และ University of Udine, Italy ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Summer S...
  ia
 • โรงงานขอนแก่นแหอวน จำกัด ดูงานฟาร์มทดลองของ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ณ ฟาร์มทดลองของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ [11/06/2014]
  • เนื่องจากโครงการส่งเสริมให้โรงเรียนแก่นครวิทยาลัย 2 เป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและการใช้เทคนิคเลี้ยงปลาร่วมกับปลูกผัก อควาโปนิกส์ (Aquaponics) เป็นโครงการการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงงานขอนแก่นแหอวน จำกัด และโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 14.40 น. ตัวแทนบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด โดยนายอภิรัฐ นาเลาห์ ผู้จัดการแผนกสวัสดิการ นายไตรภพ สีดาวัน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (CSR) และนางสาวปัฐมาพร เคนบัวงาน เจ้าหน้าที่สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และอาจารย์เชาวรัต...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์นำทัพนักกีฬา มข คว้าเหรียญทองแบดมินตัน งานกีฬาบุคลากรอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 [19/05/2014]
  • ทัพนักกีฬาแบดมินตันจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานชมรมแบดมินตันบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้า 3 เหรียญทอง ประเภท คู่ผสม 55 ปี (นายศิขิน รัตนทิพย์ และนางสาวอัมพร กุลเวชกิจ), ชายคู้ 40 ปี (ผศ.พลากร สุรกุลประภาและ นพ.ชัช สุมนานนท์), และคู่ผสม 45 ปี (ผศ.พลากร สุรกุลประภาและนางผกาวัลย์ สุรกุลประภา) และ 3 เหรียญทองแดง ประเภท ชายคู่ 55 ปี (รศ.ชินะวัฒน์ มุกตพันธุ์ และนายศิขิน รัตนทิพย์), หญิงคู่ 55 ปี (รศ.เบญจา มุกตพันธุ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจาก โครงการ ติวเตอร์อาสา พาน้องสู่ฝัน เข้าศึกษาดูงาน [24/04/2014]
  • เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางพจมาลย์ ลาภลือชา ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักเรียนจาก โครงการ ติวเตอร์อาสา พาน้องสู่ฝัน เข้าศึกษาดูงาน โดยได้รับชมวีดีทัศน์แนะนำคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อจากนั้นได้เดินทางต่อไปที่หมวดผลิตสัตว์ผสมผสาน โดยได้รับฟังการบรรยายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ เหล่าไพบูรณ์ และเยี่ยมชมรอบๆ หมวดผลิตสัตว์ผสมผสาน จานั้นได้เดินท...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาสงกรานต์ ข้าวเหนียวกลมเกลียวมั่นยืน ประจำปี 2557 [17/04/2014]
  • เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาสงกรานต์ ข้าวเหนียวกลมเกลียวมั่นยืน” ประจำปี 2557 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ ดร.จิรวัตน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ได้นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในคร...
  ia
 • รองอธิการบดีบดีฝ่ายวิจัยเยี่ยมชมกิจการ สล เขื่อนจุฬาภรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมให้การสนับสนุนพัฒนา [12/03/2014]
  • รศ.ดร.วีระชัย โค้วสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ, รศ.ดร.กฤตพล สมมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ, รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่าวิเทศ และที่ปรึกษา คณะวิทยาการจัดการ เดินทางเยี่ยมชมพื้นที่ สล เขื่อนจุฬาภรณ์ พร้อมรับทราบการดำเนินงานและการพัฒนาปัจจุบันจากรองฯยุทธศาสตร์ชุมชน พร้อมนี้คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ได้นำเสนอโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีความพร้อมในยุทธศาสตร์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านยุทธศาสตร์วิจัยด้านธรรมชาติและสิ...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์-วิศวกรรมศาสตร์-วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีจับมือเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ [09/03/2014]
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี เพื่อร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเจรจาถึงความร่วมมือทางวิชาการในการทำงานร่วมกันระหว่าง 4 คณะ ในการนี้ได้เห็นชอบในการทำงานร่วมกัน 2 โครงการ ได้แก่ 1) การให้ค่ายนักศึกษาร่วมกันในลักษณะการออกค่าย Ag-En-Sci-Tec และ 2) โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์ในการสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว (green campus) โดยวางแผนการปลูกต้นไม้ใ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) [07/02/2014]
  • เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และ นางสาวนริศรา สวยรูป ได้นำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ซึ่งผ่านการพิจารณาคัดเลือกจาก สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ ตามโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา นำเสนอโครงการ เก็บเบี้ยเกษตร และ นางสาวนริศรา สวยรูป นำเสนอโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน มอดินแดงเกมส์ [28/01/2014]
  • เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 (มอดินแดงเกมส์) เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาแบดมินตัน มอดินแดงเกมส์ [28/01/2014]
  • เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 (มอดินแดงเกมส์) มอบเหรียญรางวัลเหรียญเงินและของที่ระลึกให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภททีมชาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31 [27/12/2013]
  • ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนกว่า 150 คน ได้เดินทางเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อร่วมแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประวัติความเป็นมาของ งานประเพณี 4 จอบ ได้เริ่มขึ้นในปี พ...
  ia
 • มข ร่วมงานประเพณี 4 จอบ มอ [24/12/2013]
  • 29 พฤศจิกายน 56 ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ ประกอบด้วยคณา จารย์และบุคลากร รวม 17 ท่าน พร้อมด้วยนักศึกษาจำนวน 90 คน ประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 6 คน , ชั้นปีที่ 2 จำนวน 2คน , ชั้นปีที่ 3 จำนวน 70 คน และ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 12 คน แยกเป็นนักศึกษา ชาย 42 คน นักศึกษาหญิง จำนวน 48 คน ได้เดินทางโดย รถบัส 2 คัน รถหกล้อ1 คัน และรถตู้ 1 คัน ไปเข้าร่วมการแข่งขัน ประเพณี 4 จอบ แห่งชาติครั้งที่ 31 ที่ มหาวิทยาลัยสงฃลานครินทร์ ซึ่งมีการแข่งขัน 20 ชนิดกีฬาทักษะ 4 ชนิดกีฬาสากล 4 ชนิดกีฬาฮาเฮ เริ่มแข่งขันวัน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการแนะแนวหลักสูตรสัญจรร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556 [30/08/2013]
  • ฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการแนะแนวหลักสูตรสัญจรร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 23 สิงหาคม 2556 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในทุกสื่อ รวมถึงสร้างความเข้าใจถึงการเรียนการสอนด้านการเกษตรและวิทยาศาสตร์เกษตร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไปว่าเรียนเกษตรแล้วได้อะไร สามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างและนำรายได้มาสู่ครอบครัวได้อย่างไรและเพื่อเพิ่มจำนวนผู้สนใจเรียนเกษตรทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสปป.ลาว ศึกษาดูงานภาคการเกษตรแบบองค์รวมคณะเกษตรศาสตร์ [27/08/2013]
  • การศึกษาดูงานภาคการเกษตรแบบองค์รวมของคณะผู้บริหารจากสปป.ลาวใน วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทร์ เจ้าแขวง นายอำเภอและนักธุรกิจภาคการเกษตร เข้าศึกษาดูงานจำนวน 40 ท่าน โดยเวลา 16.30 น. คณะศึกษาดูงานได้มาถึงคณะเกษตรศาสตร์ จากนั้น รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร AG 08 จากนั้น เวลา 17.15 น. คณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาวได้เดินทางมาถึงฟาร์ม เพื่อศึกษาดูงานการเกษตรแบบผสมผสาน (กา...
  ia
 • Nippon Veterinary and Life Science University, Japan ศึกษาดูงาน ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [22/08/2013]
  • ภาควิชาสัตวศาสตร์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก School of Animal Science, Nippon Veterinary and Life Science University จำนวนรวม 4 ท่าน เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มกระบือ และ ฟาร์มสุกร ของภาควิชาฯ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการเลี้ยงกระบืและสุกรในประเทศไทย ระบบสืบพันธุ์ การให้อาหาร และเรื่องทั่วๆไป...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์รับนักเรียนโรงเรียนสาธิตดูงานด้านการเกษตร [19/08/2013]
  • เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายกิตติศักดิ์ สิงหา นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 150 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาความรู้ ดูงานปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ณ ห้องประชุมกวีจุติกุล อาคารAG08 หมวดงานไร่ภาควิชาสัตวศาสตร์ และภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์แจกพันธุ์ปลาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ [10/08/2013]
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30-11.30 น. ณ อาคารศาลาแดง อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภาควิชาประมง จัดกิจกรรมแจกจ่ายพันธุ์ปลา ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่โรงเรียน ทหารผ่านศึก ตำรวจตระเวนชายแดนและแหล่งชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งอาหาร เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงาน ชุมชนในจังหวัดขอนแก่น ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปี 2555 [06/08/2013]
  • รองศาสตราจารย์ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะตามเกณฑ์IQA(41 ตัวชี้วัด)และตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่กำหนดให้คณะวิชาและสถาบันรายงานผลการประเมินตนเองในระบบ CHE พร้อมทั้งหลักฐานประกอบทุกตัวชี้วัดที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ โดย สกอ.จะประเมินฯในระบบ CHE อีกครั้ง เมื่อสถาบันยืนยันผลตรวจการประเมินฯของคณ...
  ia
 • ห้องสมุด คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน [18/07/2013]
  • เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ห้องสมุด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดแสดงนิทรรศการหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 1 หรือ I-SAN Book Fair 2013 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2556 โดยมีนางทรรศนีย์ แผลงสูงเนิน เป็นผู้ดูแลบู๊ทจัดนิทรรศการ...
  ia
 • สื่อสารองค์กร มข. สัมภาษณ์คณบดี คณะเกษตรฯ ถึงผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์สังคม [08/07/2013]
  • วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.30-11.00 น. ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้มอบหมายให้ นางสาวปัญญาพร ลายทอง เข้าสัมภาษณ์ รศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี คณะเกษตรฯ ในนามผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) ในประเด็นการสัมภาษณ์ ขอบข่ายหน้าที่ของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ และความเป็นมาในการก่อตั้ง ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์สังคม และรางวัลเกียรติยศต่างๆ สำหรับผลิตวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของศูนย์วิจัยที่โด่ดเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องรับรองคณดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ ประชุมความร่วมมือกับมูลนิธิตะวันฉาย [07/06/2013]
  • เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี ได้ประชุมความร่วมมือกับมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศรีษะและใบหน้า และศูนย์มีชัยฯ เพื่อปรึกษาหารือในการจัดทำโครงการ "1 ไร่ 1 ล้าน" เพื่อใช้เป็น "พื้นที่ชีวิต" โดยใช้พื้นที่บริเวณคณะเกษตรศาสตร์เป็นส่วนในการจัดการบริหารด้าน การพัฒนานักศึกษา-การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต-การบริ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ จับมือ คณะศึกษาศาสตร์ ทำ Double degree นักศึกษาได้สองปริญญา [07/06/2013]
  • เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารAG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา สำนักคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา สำนักคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 6 คน เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเ...
  ia
 • มข จัดแถลงข่าวนักวิจัย มข.วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปลาร้าก้อนและปลาร้าผง ขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ [29/05/2013]
  • ทีมนักวิจัย นำโดย ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ หัวหน้าทีมวิจัย ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากปลาร้า โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมา 5 ประเภท ดังนี้ ปลาร้าก้อน ปลาร้าผง ปลาร้าครีม น้ำปลาร้าเข้มข้น และน้ำปลาจากปลาร้า จัดแถลงข่าว “นักวิจัย มข.พบสื่อมวลชน” ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 ขึ้น เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้ขยายผลงานวิจัยดังกล่าวสู่เชิงพาณิชย์ ถ่ายทอด...
  ia
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าเยี่ยม คณะเกษตรศาสตร์ [14/05/2013]
  • เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2556 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศ.นพ.วีระชัย โค้วสุวรรณ เข้าเยี่ยมขอบคุณคณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และขอแสดงความยินดีกับคณะเกษตรศาสตร์ที่ทำผลงานด้านการวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยได้อย่างยอดเยี่ยม...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.ต้อนรับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะวิทย์ มข. ดูงาน [10/05/2013]
  • เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30-10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม1 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย บุคลากรงานคลังและพัสดุ ร่วมให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 5 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ สิทธิพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าศึกษาดูงานและขอคำแนะนำ ด้านการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ ของงานคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวอย่างในการดำเนินการจัดเก็บ...
  ia
 • นศ.เกษตรฯ มข.หัดขับรถยนต์เสริมทักษะ ได้ใบขับขี่ เตรียมพร้อมทำงาน [05/04/2013]
  • ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายสายัณ คันธรินทร์ นักวิชาการเกษตร และนายก่อเกียรติ ศรีหนองกุง พนักงานการเกษตร ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่นและสำนักงานขนส่ง จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาทักษะการขับรถยนต์ ครั้งที่ 2 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 จำนวน 31 คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-13 มีนาคม 2556 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่นและสำนักงานขนส่ง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์มีทักษะในการ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.ต้อนรับงานเงิน บัญชีและพัสดุ คณะเทคนิคการแพทย์ มข. ดูงาน [07/03/2013]
  • เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม1 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย บุคลากรงานคลังและพัสดุ ร่วมให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่งานเงิน บัญชีและพัสดุ สำนักงานคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงานและขอคำแนะนำ ด้านการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ ของงานคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินการจัดเก็บเอกสารด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ของงาน...
  ia
 • นศ.เกษตรฯ มข. รับผิดชอบต่อหน้าที่ ร่วมพัฒนาฟาร์มและเล่นกีฬาสามัคคี [02/03/2013]
  • นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3 และ ปีที่ 4 พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากร ภาควิชาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "สัตวศาสตร์พัฒนา สามัคคี ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556" ที่ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้น โดยการนำของ รองศาสตราจารย์ เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ดร.ธีรชัย หายทุกข์ อาจารย์ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง นายปฐมพงศ์ หล้าคำ นายสายัณ คันธรินทร์ นางสาวศรีนวล คณานิตย์ นางสาววรุณ โคตะ ...
  ia
 • งานบริการวิชาการและวิจัยจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงและฝึกหัดนกสวยงาม [10/02/2013]
  • เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2556 งานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเลี้ยงและฝึกหัดนกสวยงาม ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จริวัฒน์ สนิทชน รองคณบดฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 30 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศ์ และอาจารย์รณรงค์ อยู่เกตุ จากสาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรอบรมตลอดหลักสูตร 1 วัน ในการนี้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่องหลักการเลือกชนิดผัก เพื่อปลูกตามฤดูก...
  ia
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2556 อย่างยิ่งใหญ่ [25/01/2013]
  • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2556 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความร่วมมือในการจัดงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์กระทรวงศึกษาธิการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลนครขอนแก่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัท ห้างร้านที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตรและหน่วยงานภาคเอกชนกว่า 15 แห่ง...
  ia
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานวันเกษตรภาคอีสาน 25 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2556 [09/01/2013]
  • งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน อาหารปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน” /*.............. เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 18.45 น. ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการแถลงข่าว การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2556 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน อาหารปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหา...