กิจกรรมนักศึกษา / Student's activities
ia
 • การลงพื้นที่ศึกษาชุมชนเพื่อพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร [14/02/2020]
  • เมื่อวันที่ 1 และ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนทั้งหมด 7 คน ได้มีการลงพื้นที่ศึกษาและวิเคราะห์บริบทชุมชนเกษตร สถานที่ บ้านดอนหัน อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาการเกษตร นำโดย ท่าน รศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ อาจารย์ประจำรายวิชา และนำโดยวิทยากรชุมชน คือ ผู้ใหญ่หมู่ที่ 11 นายสามภาร บุราณ และ นางจันทร์เพ็ญ ไชสุรีย์ ทั้งนี้ ยังมีเกษตรกรในชุมชนที่...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงาน [31/01/2020]
  • เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.พรเทพ เนียมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา บุคลากรงานบริการการศึกษา และทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำโดย อ.ดร.เอกรินทร์ สารพัว รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานด้านกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ณ ห้องประชุม 1...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการฝึกอบรมนักศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 [20/01/2020]
  • เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมนักศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากร โดย นางเบญจมาภรณ์ มามุข นักประชาสัมพันธ์ สังกัดงานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้ให้ความรู้ในเรื่องของเทคนิคการจัดรายการวิทยุ คุณสมบัติของผู้ดำเนินรายการ การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง รวมไปถึงการอ่านการพูดในรายการเพลง และ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกอง...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางด้านการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล้อม [18/11/2019]
  • เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 จำนวน 31 คน เข้าศึกษาเยี่ยมชมและดูงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (แห่งประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา AG123331 การวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช วัสดุเกษ...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ทัศนศึกษาทางด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 [18/11/2019]
  • ระหว่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ดร.พรทิพย์ โพนตุแสง อาจารย์ ดร. อนงนาฏ ศรีประโชติ และ ดร.มงคล ต๊ะอุ่น นำนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ชั้นปีหนึ่งถึงปีที่สาม และนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม และปฐพีศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวนร้อยกว่าคน ไปทัศนศึกษาทางด้านปฐพีศาส...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและสังคม [28/10/2019]
  • ระหว่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ หัวหน้าสาขาวิชาฯ คณาจารย์และบุคลากร นำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา AG153796 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1 จำนวน 45 คน ลงพื้นที่สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร ในเขตตำบลสำราญ ตำบลศิลา และตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นโดยมี อาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว เป็นผู้ประสานงาน สำหรับการฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ม...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ศึกษาดูงาน ณ สถานีพัฒนาที่ดิน ขอนแก่น [28/10/2019]
  • เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อาจารย์มัลลิกา ศรีสุธรรม ได้นำนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรปฐพีศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 19 คน และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คน เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 122445 SOIL AND WATER MANAGEMENT AND CONSERVATION (การจัดการและการอนุรักษ์ดินและน้ำ) ณ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดขอนแก่น

   ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทางคณะผู้ศึกษาดูงานได้รั...
  ia
 • สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น [28/10/2019]
  • เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 7012 อาคาร Ag 07 ชุมนุมรักษ์ชีพ (Save life) สังกัดสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในหัวข้อ “ ปัญหาสุขภาพในกิจกรรมและการปฐมพยาบาล โดย ทีมงานหน่วยปฐมภูมินักศึกษา มข. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ นำโดย คุณกัลยา อารยางค์กูร พยาบาลชำนาญการพิเศษ และ คุณศุภโชค แก้วเกิด นักวิชาการสาธารณสุข หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความรู้พื้นฐานในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่นักศึกษาที่เจ็บป่วย การใช้ยาที่ถูกต้อง และการช่วยเ...
  ia
 • อสพก. ค่ายอาสาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 [22/10/2019]
  • ระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการค่ายอาสาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผศ.ฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร เป็นหัวหน้าโครงการและควบคุมดูแล อาจารย์พัชราภรณ์ ภูมิจันทึก และนายไพศาล เอกวัฒน์ ที่ปรึกษาชุมนุมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร กิจกรรมการออกค่ายในครั้งนี้ ประธานค่ายคือ นายภัทรพล แซ่เอ็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นผู้คอยประสานงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นคณะกรรมการค่าย ...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม HACKATHON INSECT [16/10/2019]
  • เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วม กิจกรรม HACKATHON INSECT ซึ่งเป็นการประกวดไอเดียธุรกิจ Startup และ Prototype ซึ่งจัดขึ้น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ นางสาวกาญจนา ทินบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท นางสาวพัชรพร วรศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และ นางสาว กฤษณาพร เทิดกิจเจริญ นักศึกษาระดับบัณ...
  ia
 • ส่งผลงานการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัด งานประเพณี 4จอบ [06/03/2019]
 • ia
 • รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 [05/03/2019]
  • ...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. คว้าอันดับ 1 การจัดตู้ปลาสวยงาม จากงาน BRICC Festival 2019 [07/02/2019]
  • นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “การจัดตู้ปลาสวยงามภายใต้แนวคิดตู้วัฒนธรรมอาเซียน (ASEN’s Cultural)” จากงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd Buriram Rajabhat Conference and Cultural Festival 2019 : BRICC Festival 2019) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

   ทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล ได้แก่ นายกิตติธัช นาถม...
  ia
 • ผลการคัดเลือกรางวัลดุษฏีบัณฑิตดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ รางวัล ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย ประจำปีการศึกษา 2561 [16/01/2019]
  • ผู้ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ "รางวัล ศาสตราจารย์ ดร. อารันต์ พัฒโนทัย" ประจำปีการศึกษา 2561 คือ นางสาวจริยา รอดดี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชากีฏวิทยา ทั้งนี้ ให้เข้ารับรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่น และ โล่เกียรติยศ ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเรียนรวม อาคาร 7 ห้อง 7011 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งตรงกับวันประชุมวิชาการเกษตร งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562...
  ia
 • ประกวดแผนการตลาด การเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ด้วยปุ๋ยเกล็ดเวสโก้ [10/01/2019]
  • ...
  ia
 • [04/01/2019]
  • เมื่อวันที่ 22-26 ธันวาคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กว่า 140 คน เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “เกษตรกรรมเมืองกรุง มุ่งสร้างนวัตกรรม นําพาประเทศไทยยั่งยืน” ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีมหาวิทยาลัยด้านการเกษตร ทั้ง 4 ภาค รวม 12 สถาบัน เข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมในงาน เป็นการแข่งขันกีฬาทักษะท...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 [04/01/2019]
  • เมื่อวันที่ 22-26 ธันวาคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กว่า 140 คน เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “เกษตรกรรมเมืองกรุง มุ่งสร้างนวัตกรรม นําพาประเทศไทยยั่งยืน” ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีมหาวิทยาลัยด้านการเกษตร ทั้ง 4 ภาค รวม 12 สถาบัน เข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมในงาน เป็นการแข่งขันกีฬาทักษะท...
  ia
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้สัมภาษณ์ สกว. เรื่อง การพัฒนาการเพาะเลี้ยงหนอนกอสีชมพู [21/11/2018]
  • เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ทีมงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาสัมภาษณ์นางสาววิภาพร ต้นภูเขียว นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา และอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ ในผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการเพาะเลี้ยงหนอนกอสีชมพู Sesamia inferens เพื่อการผลิตแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes ซึ่งเป็นผลงานที่ได้จดอนุสิทธิบัตรเมื่อปี 2560 สกว. จึงได้คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 80 ผลงาน เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากผลงานทั้งสิ้น 300 ผลงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิ...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ทัศนศึกษาดูงานการขยายพันธุ์ยางพารา และการแปรรูปยางพาราขั้นต้น [13/11/2018]
  • เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ และนายวัชชิระ สอนผา นำนักศึกษาสาขาพืชไร่ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 66 คน ทัศนศึกษาดูงานการขยายพันธุ์ยางพารา และการแปรรูปยางพาราขั้นต้น ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ (134 311) และการฝึกงานทางพืชไร่ 1 (134 384) เพื่อเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมในการเรียนและการทำงานของนักศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพืชอุตสาหกรรม ศูนย์เรียนรู้ยางพารา อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ลงพื้นที่สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร [19/10/2018]
  • ระหว่างวันที่ 6 -7 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ พวงชมภู และคณะอาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 58 คน ลงพื้นที่สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร ณ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

   ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติเพื่อฝึกประสบการณ์ ในรายวิชาฝึกงานหน่วยที่ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ประ...
  ia
 • นักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรฯ มข. ศึกษาดูงานด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม [12/10/2018]
  • เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ได้นำนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด บริษัท อัลไลแอนซ์คลีน เพาเวอร์ จำกัด จังหวัดขอนแก่น โรงงานไฟฟ้าขยะมูลฝอย ต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการ และกำจัดขยะด้วยวิธีแปรรูปให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นการจัดการมลพิษประ...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผลการโหวตสูงสุดของประเทศ จากรายการ ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต ปี 4 [09/10/2018]
  • ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับผลการโหวตสูงสุด จากการเข้าร่วมโครงการ “ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต” ปี 4 “น้ำคือชีวิต” ภายใต้ชื่อโครงการ “การบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่นเพื่อปลูกผักปลอดสารพิษ” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ได้รับการถ่ายทำและออกอากาศทางช่อง NOW 26 และได้รับผลโหวตจากผู้ชมรายการสูงสุด จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นทีมที่ได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยได้ไปศึกษาดูงานเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตรแบบยั่งยืน และวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น ณ เมื...
  ia
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับรางวัล Best Poster Awards จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย [09/10/2018]
  • ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA)” ณ The Faculty of Sustainable Agriculture (FSA) ของ Universiti Malaysia Sabah, Sandakan ประเทศมาเลเซีย

   ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานภ...
  ia
 • กิจกรรมพี่ติวน้องเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ [30/08/2018]
  • ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เกียรติมานะโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ อ.หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว และ ดร.ปนัดดา อุตรนคร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ชั้นปีที่ 1 - 2 และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ชั้นปีที่ 3 - 4 ณ ห้อง 5101 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานให้กับนักศึกษา ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับขวัญน้องใหม่บายศรีสู่ขวัญ มอบเข็มไทด์ – ตุ้งติ้ง [14/08/2018]
  • เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ และกิจกรรมมอบเข็มไทด์ ตุ้งติ้ง ประจำปี 2561 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ณ ห้อง 7011 อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   กิจกรรมภายในงาน เป็นการกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ต่อมา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มอบเข็ม...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ทัศนศึกษาด้านสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเล สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในแถบบริเวณชายฝั่ง ณ จังหวัดจันทบุรี [07/08/2018]
  • ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2561 สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาธิต อดิตโต ดร.ปริชาติ แสงคำเฉลียง ดร.ปนัดดา อุตรนคร และบุคลากรประจำสาขาฯ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ชั้นปีที่ 4 จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเล สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในแถบบริเวณชายฝั่ง

   จากกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาได้เรียนรู...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการอาจารย์พบนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 1 [23/05/2018]
  • เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอาจารย์พบนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 1 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง วชิราภากร หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเสนอแนะความคิด ปรึกษา หรือสอบถามในสิ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการนำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 [22/05/2018]
  • ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการนำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป้ฯประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม กวี จุติกุล อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ซึ่งในปีนี้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา สาขากีฏวิทยา จำนวน 9 คน สาขาวิชาโรคพืช จำนวน 5 คน สาขาพืชไร่ จำนวน 49 คน สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม จำนวน 36 คน สาขาพืชสวน จำนวน 21 คน สา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดกิจกรรมโชว์แก่น (Show Kaen) [07/05/2018]
  • เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณห้องโถง อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ จัดกิจกรรมโชว์แก่น (Show Kaen) (เบิ่งม่องงาม ยามขอนแก่น) ซึ่งแนวคิดการจัดงานในครั้งนี้ที่ผสมผสานกันระหว่างคำว่า “โชว์” ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานการผลิตสื่อประสม ผ่านเว็บไซต์มัลติมีเดียที่นักศึกษาได้เรียนในห้องเรียนการผลิตสื่อประสม ได้แก่ การออกแบบกราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ (แผ่นพับ, โปสเตอร์) และสื่อมัลติมีเดีย (Stop motion, วีดิทัศน์) และคำว่า “แก่น” ที่ดึงเอาควา...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ทัศนศึกษาทางด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม [03/05/2018]
  • ระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2561 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ดร.พรทิพย์ โพนตุแสง และ ดร.มงคล ต๊ะอุ่น ได้นำนักศึกษาหลักสูตรปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม หลักสูตรทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม และปฐพีศาสตร์ ชั้นปีหนึ่งถึงปีที่สาม จำนวนร้อยกว่าคน ไปทัศนศึกษาทางด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมบริษัท ฟินิคซพลัพแอนด์เพเพอร์ จ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. นำเสนอผลการศึกษา ด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร [03/05/2018]
  • เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 69 คน พร้อมด้วยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Muhammadiyah Bengkulu จำนวน 5 ราย จากประเทศอินโดนีเซีย ร่วมเดินทางพร้อมกันเพื่อนำเสนอผลการศึกษา ด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางคำ ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมี คุณสุพจน์ นามโคตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยางคำ คุณเชษฐา โพธิ์ประดับ รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานโครงการอัน...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ได้รับรางวัลการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา [23/04/2018]
  • เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.สมพงศ์ จันทร์แก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา นำนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

   ซึ่งผลปรากฏว่า นางสาวทิพยรัตน์ สีเหลือง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพืชไร่ ได้รับรางวัลดีเลิศ ประเภทนักศึกษาหสกิจศึกษา นานาชาติดีเด่น และ นางสาววงวรรณ เพาะชม ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนักศึกษาหสกิจศึกษา...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ได้รับรางวัลการแข่งขันการออกแบบนวัตกรรมในอนาคต [29/03/2018]
  • บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จํากัด จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม และจัดการแข่งขัน การออกแบบนวัตกรรมในอนาคต เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็กไทยในการพัฒนาประเทศ โดยให้การสนับสนุนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากหลากหลายมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทั้งสิ้น 20 คน ประกอบด้วยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 17 ค...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการ AGGIE One Day Trip [28/03/2018]
  • เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการ “AGGIE One Day Trip” โดยได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ ที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการทางด้านการเกษตร และฟาร์มของเกษตรกรต้นแบบ ที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรกร ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) ได้วางแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ในสถานที่จริงก่อนสำเร็จการศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาเกิดคว...
  ia
 • นักศึกษาสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมศึกษาดูงานด้านอุตุนิยมวิทยา [14/02/2018]
  • เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 24 คน เข้าศึกษาดูงานด้านอุตุนิยมวิทยา ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.มัลลิกา ศรีสุธรรม อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ดูแลและประสานในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.ชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาทุกท่านให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้ให้ความ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการค่ายอาสาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร [14/02/2018]
  • ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2561 ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการค่ายอาสาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ณ โรงเรียนบ้านโสกแต้ ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดยมีอาจารย์ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ เป็นหัวหน้าโครงการและควบคุมดูแลกิจกรรมการออกค่ายในครั้งนี้ ประธานค่ายคือ นายกฤษฎากรณ์ มาศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นผู้คอยประสานงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี ประธานในพิธีเปิดได้แก่ นายบพิตร ร่มจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลป่าหวายนั่ง และมีแขกผู้มีเกียร...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการสื่อเกมส์เพื่อการคิดวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตรและธุรกิจการเกษตร [19/12/2017]
  • เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 16.00 น. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสื่อเกมส์เพื่อการคิดวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตรและธุรกิจการเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 30 คน ณ ห้อ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการนำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 [19/12/2017]
  • เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการนำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีการนำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา สาขาขาพืชไร่ จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล สาขาพืชสวน จำนวน 13 คน ณ ห้อง 8003 สาขาสัตวศาสตร์ จำนวน 2 คน และสาขาประมง จำนวน 11 คน ณ ห้องประชุม 4 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ได้ปฏิบัติจริงจากสถานประ...
  ia
 • นักศึกษาสาขาพืชสวน ศึกษาดูงาน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คัฟเวอร์การเกษตร [20/10/2017]
  • เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชา การปรับปรุงพันธุ์ และนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก วิชา การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อโรค แมลงศัตรูพืช และทนทานต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้การปรับปรุงพันธุ์พืช โดยมีคุณวรวุฒิ บุตรวิเชียร (Aggie 34/Hort 11) และคุณกู้ศักดิ์ บุปผารักษ์ (Aggie 35//Hort 12) ได้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เกี่ยวกับงานวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า การทดสอบพันธุ์ และการตลาด ซึ่งถือเป็นประโยชน์แก...
  ia
 • นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น [20/10/2017]
  • ระหว่างวันที่ 7-14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอาจารย์ ดร.ปนัดดา อุตรนคร นำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 คน ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำการเกษตรในประเทศญี่ปุ่นที่จังหวัด Tottori ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ Tottori University ประจำปี 2560

   โดยความรู้และประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ฯ ในครั้งนี้ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการขา...
  ia
 • นักศึกษา ม.ขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกในโครงการปั้นฝัน เดอะบัณฑิต ปี 4 ตอน น้ำคือชีวิต [17/10/2017]
  • นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เป็นหนึ่งในสิบมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการปั้นฝัน เดอะบัณฑิต ปี 4 ตอน น้ำคือชีวิต ในชื่อโครงการ “การบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่นเพื่อปลูกผักปลอดสารพิษ” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย นางสาว ถิรดา ดีมืด หัวหน้าโครงการ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 นายเศรษฐคุณ เหมทานนท์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 4 และนายนรเทพ จิพายัพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการปกครอ...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดอาหาร จานเด็ด เด็กค่าย [03/10/2017]
  • เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย นางสาวสุขิตา หารโกทา นางสาวอรทัย สุรินันท์ นักศึกษาสาขาวิชาโรคพืช ชั้นปีที่ 3 นางสาวจิราภรณ์ คำสา นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ ชั้นปีที่ 3 และนางสาวสุวิมล แสงบึง นักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมแข่งขันการประกวดอาหาร “จานเด็ด เด็กค่าย” โดย “Made By TODD” ซอสพริก พริก ในนามตัวแทนของชมรมอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

   การประกวดอาหาร “จานเด็ด เด็กค่าย” โดย “Made By TODD” ซ...
  ia
 • กิจกรรมส่งเสริมสัมพันธ์ สานความผูกพันธ์ น้อง-พี่ [31/08/2017]
  • กิจกรรมส่งเสริมสัมพันธ์ สานความผูกพันธ์ น้อง-พี่ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรักและความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ของนักศึกษาสาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร และมีอาจารย์ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ เป็นผู้ดูแลกิจกรรมในครั้งนี้ คณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล และอาจารย์สุกัลยา เชิญขวัญ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจรรมกว่า 90 คน ประกอบด้วยนักศึกษาสาขาการส่งเสริมแล...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ และกิจกรรมมอบเข็มไทด์ ตุ้งติ้ง ประจำปี 2560 [07/08/2017]
  • เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ และกิจกรรมมอบเข็มไทด์ ตุ้งติ้ง ประจำปี 2560 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ณ ห้อง 7011 อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   กิจกรรมภายในงาน เป็นการกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ต่อมา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มอบเข็มไท...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับน้องสร้างสรรค์ สืบสานประเพณีลงแขกดำนา บูชาพระแม่โพสพ [07/08/2017]
  • เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม รับน้องสร้างสรรค์ สืบสานประเพณีลงแขกดำนา บูชาพระแม่โพสพ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งมีคณาจารย์ นักศึกษาและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 500 คน ณ แปลงฝึกงานนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   กิจกรรมการลงแขกดำนาในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่บ้านสีเขียว รั้วสีอิฐ ปีการศึกษา 2560 [28/07/2017]
  • ระหว่างวันที่ 16 – 21 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่บ้านสีเขียว รั้วสีอิฐ ปีการศึกษา 2560 โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่ได้เข้ามาศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษา ได้รับพัฒนาในด้านจิตใจ ให้จิตใจมีความเข้มแข็ง มีสติ และสามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุข เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรัก สามัคคีภายในรุ่นเดียวกัน

   โดยกิจ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการ AG Teamwork ประจำปีการศึกษา 2560 [18/07/2017]
  • เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ AG Teamwork สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2560 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อมาเป็นการแนะนำคณาจารย์และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2560

   คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ได้หมดวาระลง และทางสโมสร...
  ia
 • ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “พัฒนาการเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี” ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 [13/06/2017]
  • ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “พัฒนาการเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี” ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 1.) ทุนค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา ให้นักศึกษาที่ได้รับผลการเรียนรายวิชาในระดับคะแนน A จำนวนไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา (ไม่น้อยกว่า15 หน่วยกิต) (A 5 ตัว) 2.) ทุนเรียนดีตามการพัฒนาผลการเรียน เกรดเพิ่ม 0.50-0.99 (2,000 บาท) และ 1.00 ขึ้นไป (4,000 บาท) รับและส่งใบสมัคร ที่งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ อาคาร AG 08 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พี่เอก 086-8639494 ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 15 [08/06/2017]
  • ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุคลากรและตัวแทนนักศึกษา จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 15 ใน ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และโรงเรียนวัดไร่แตงทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

   กิจกรรมในงานมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 5-10 มกราคม 2561 ณ คณะเทคโนโล...
  ia
 • เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลตัส ขอนแก่น [18/05/2017]
  • เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาธิต อดิตโต และ ดร.ปนัดดา อุตรนคร ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาธุรกิจการเกษตร จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลตัส ขอนแก่น บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณศตวรรษ นกจัน ผู้จัดการทั่วไป และ คุณโจอี้ โมรา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปการดำเนินงาน แล...
  ia
 • กิจกรรมเศรษฐศาสตร์การเกษตรสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2559 [12/04/2017]
  • เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ชุมนุมเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเศรษฐศาสตร์การเกษตรสัมพันธ์ประจำปี 2559 ขึ้น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คือสมาชิกของชุมนุมเศรษฐศาสตร์การเกษตรซึ่งเป็นนักศึกษาภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรทุกชั้นปี ณ สนามหญ้าหน้าอาคาร AG 01 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ รองหัวหน้าภาควิชาเศร...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ฝึกอบรมนักศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 [19/01/2017]
  • เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมนักศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 วิทยากรโดย นางเบญจมาภรณ์ มามุข งานวิทยุสถาบัน กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้ให้ความรู้ในเรื่องของเทคนิคการจัดรายการวิทยุ คุณสมบัติของผู้ดำเนินรายการ การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง รวมไปถึงการอ่านการพูดในรายการเพลง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมและมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร ณ ห้อง 80...
  ia
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย การลงแขกเกี่ยวข้าวและพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว [21/11/2016]
  • ขอเชิญเข้าร่วมงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย การลงแขกเกี่ยวข้าวและพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว ในวันที 23 และ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ แปลงฝึกงานนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
  ia
 • สาขาวิชาพืชไร่จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคมและการสัมภาษณ์งาน [21/11/2016]
  • สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ เพื่อเรียนรู้บุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคมรวมถึงศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในที่ทำงานและในสังคม และการเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน รวมถึงเทคนิคการแต่งหน้าทำผมเพื่อการออกงานในโอกาสต่าง ๆ และเพื่อการสัมภาษณ์งานในสายอาชีพต่าง ๆ ซึ่งน่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสาขาพืชไร่ ในการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพร้อมทำงาน อีกทั้งเป็นการปรับตัวเข้ากับสังคม และรองรับกับ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. นำนักศึกษาลงพื้นที่ฝึกงานทางด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตร [28/10/2016]
  • ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2559 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 60 คน ฝึกงานในรายวิชา 145 381 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร 1 ณ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการฝึกให้นักศึกษารวบรวมข้อมูลภาคสนามทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร การวางแผนการสำรวจ การออกแบบสอบถาม การชี้ปัญหา การสังเกต การสัมภาษณ์และการออกสำรวจ การตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม โดยในการสำรวจทางภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรได้ทำการจัดกระบวนการ ทั้งการลงพื้นที่ กา...
  ia
 • น้อมวันทา บูชาครู นักศึกษาภาควิชาส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมพิธีไหว้ครู [14/09/2016]
  • น้อมวันทา บูชาครู วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

   นักศึกษาภาควิชาส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม อาคาร Ag08 ชั้น 5 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักและเคารพจากลูกศิษย์ที่ระลึกถึงคุณงามความดีของคณาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ หัวหน้าภาควิชาฯ รศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ ได้มอบใบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาจำนวน 7 คน ดังนี้ 1. นายวีรยุทธ ปัตถามัง เป็นผู้ที่มีความปร...
  ia
 • ฝึกอบรมนักศึกษาส่งเสริมการเกษตร เสริมสร้างความเป็นผู้นำ [11/09/2016]
  • นักศึกษาภาควิชาส่งเสริมการเกษตร เข้ารับการฝึกอบรมความเป็นผู้นำ เสริมสร้างความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม

   เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ชั้นปีที่ 4 จำนวน 34 คน เข้ารับการฝึกอบรมความเป็นผู้นำ ณ มณฑนทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก ได้รับความรู้จากวิทยากรที่เป็นครูฝึกทหาร จากส่วนการศึกษา ประจำมณฑนทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการฝ...
  ia
 • ปลูกต้นไม้สายรหัส ปีการศึกษา 2559 [10/09/2016]
  • เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 09.30 - 11.00 น. ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้สายรหัส ปีการศึกษา 2559 โดยได้กล่าวเป็นงานและนำนักศึกษา ปลูกต้นกัลปพฤกษ์ และต้นยางนา บริเวณรอบอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อสร้างร่มเงา และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากว่า 400 คน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับโล่รางวัล คณะฯที่มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเฉลี่ยสูงสุด ปีการศึกษา 2558 [08/09/2016]
  • เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกาา 2559 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก โดยมีนักศึกษาจากทุกคณะฯเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในโอกาสนี้ นายไชยพิศิษฐ์ เพ็งคำ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติบัตร นักศึกษาที่ได้ผลการเรียนสูงสุด ประจำคณะเกษตรศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.75 รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

   และนอกจากนี้ คณะเกษตรศาสตร์ ยังได...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มอบเข็มไทค์ ตุ้งติ้ง และบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 [02/09/2016]
  • เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 17.30 - 19.30 น. ณ ห้อง 7011 คณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในกิจกรรมมอบเข็มไทค์ ตุ้งติ้ง และบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความกลมเกลียวระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และสร้างความภูมิใจให้นักศึกษาใหม่ และเป็นกำลังใจในการศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมมากกว่า 400 คน...
  ia
 • กิจกรรมรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 [21/08/2016]
  • เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกาา 2559 โดยวัตุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีของนักศึกษาและเป็นโอกาสที่นักศึกษารุ่นพี่จะได้ทำความรู้จักรุ่นน้อง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากว่า 500 คน...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการ AG Teamwork สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 [05/08/2016]
  • เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ AG Teamwork สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อมาเป็นการแนะนำคณาจารย์และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2559

   คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ได้หมดวาระลง และทางสโมสรนักศึกษาฯ ได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษ...
  ia
 • นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้รับรางวัลผู้นำเสนอความก้าวหน้าในผลงานวิจัย “ดีเด่น” ในรูปแบบปากเปล่า [05/08/2016]
  • เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 (RRi Congress II) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ประยุกต์กับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (Applied Sciences to New Growth Engines)” โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิ...
  ia
 • ป.โท สัตวศาสตร์ได้รับรางวัลระดับชาติ [18/07/2016]
  • นางสาวอนุธิดา เสนคำสอน นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รับรางวัลนำเสนอแบบภาคบรรยายในระดับ ดีมาก จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การเปรียบเทียบการเสริมอาหารในรูเมนอัดเม็ด ต่อการใช้ประโยชน์ของอาหารและนิเวศวิทยารูเมน ของโคเนื้อลูกผสม-วากิวและกระบือปลัก" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก โดยการประชุมครั้งนี้ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านสัตวศาสตร์ทั่วประเทศ ให้จัดกา...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรม โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7 [23/06/2016]
  • เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 15.00-19.00 น. ณ สำนักหอสมุด โดยจัดประกวดโครงงานคุณธรรม สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงงานคุณธรรม โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7 ซึ่งนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ โดยกลุ่มจิตอาสานักศึกษาทุนเกษตร มข. ได้ส่งผลงานโครงการ"คิด...ก่อนทิ้งขวด" ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมดีเด่น อันดับ 2 รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท

   การประกวดโครงงานคุณธรรม โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7 ได้รับเกียรติจาก พระอาจารย์วชิระ สุปภาโส จากโครงการเยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง และอาจาร...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการนำเสนอผลงานกิจกรรมชุมนุมนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 [09/06/2016]
  • เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 – 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการนำเสนอผลงานกิจกรรมชุมนุมนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด เป็นการบรรยายพิเศษในเรื่องการปฏิบัติงานชุมนุม โดย นายอากร สุวรรณพรม ศิษเก่ารุ่นที่ 22 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิชาการขอนแก่น (สถาบัน The Act) อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเกาตรศาสตร์ คนที่ 2 ซึ่งโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรายงานผลการจ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 [23/05/2016]
  • เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 07.30 – 17.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานการปฏิบัติงานของนักศึกาที่ได้ปฏิบัติจริงจากสถานประกอบการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาอันอา...
  ia
 • นักศึกษาภาควิชาส่งเสริมการเกษตรศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน [12/04/2016]
  • เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ชั้นปีที่ 3 และ 4 ลงพื้นที่่บ้านโหล่น ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เพื่อศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง และเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ซึงเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเรียนของนักศึกษา ได้แก่ รายวิชา การพัฒนาผู้นำ สำหรับนักศึกษาชั้นปีทึี่ 4 และรายวิชาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และมีบุคลากรร่วมเดินทางไปด้วย คือ นายไพศาล...
  ia
 • สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการนำเสนอโปสเตอร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 [16/03/2016]
  • เมื่อวัน ที่ 12 มีนาคม 2559 สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 132351 และ122351 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาการพืช จัดโครงการนำเสนอโปสเตอร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมประเมินการนำเสนอ เป็นอาจารย์ 4 ท่าน ได้แก่ ดร.บรรยง ทุมแสน อาจารย์สาขาพืชไร่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.พฤกษา หล้าวงษา อาจารย์สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ OPEN House เปิดบ้านเพื่อเรียนรู้ เปิดประตูสู่คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 [07/03/2016]
  • เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการ OPEN House เปิดบ้านเพื่อเรียนรู้ เปิดประตูสู่คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่จะขึ้น ชั้นปีที่ 2 ให้เลือกในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ เพื่อพัฒนานักศึกษา ให้สามารถเข้าใจการเรียนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ได้ถูกต้อง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการศึกษาชั้นปีต่อไป

   โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากภาควิชา/สาขาวิชา หมวดแ...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์คว้ารางวัลโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ [03/02/2016]
  • เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้จัดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market-R2M) ในระดับประเทศ ประจำปี 2558 ของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด (Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel) จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักศึกษา 20 ทีมจาก 13 มหาวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวงวิ...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมใจพัฒนาหนองหัวช้าง ถนนต้นสักสายรหัส และถนนกัลปพฤกษ์ [25/01/2016]
  • เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาหนองหัวช้าง ถนนต้นสักสายรหัส และถนนกัลปพฤกษ์ ที่ระลึกเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวเปิดโครงการฯ และ อาจารย์รณรงค์ อยู่เกตุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และประวัติความเป็นมาของถนนต้นสัก และสถานที่ต่างๆ ที่นักศึกษาจะได้เข้าไปพัฒนาพืชที่ให้สะอาด เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยง...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ฝึกอบรมนักศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 [21/01/2016]
  • เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมนักศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 วิทยากรโดย นางเบญจมาภรณ์ มามุข งานวิทยุสถาบัน กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้ให้ความรู้ในเรื่องของเทคนิคการจัดรายการวิทยุ คุณสมบัติของผู้ดำเนินรายการ การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง รวมไปถึงการอ่านการพูดในรายการเพลง ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • นักศึกษาเกษตรฯ จัดค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร ปีการศึกษา 2558 [14/01/2016]
  • เมื่อวันที่ 5-9 มกราคม 2559 สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ โดยชุมนุมอาสาพัฒนาและแผยแพร่วิชาการเกษตร (อสก.) จัดค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียบบ้านห้วยโป่ง บ้านห้วยโป่ง ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

   ซึ่งในวันที่ 6 มกราคม 2559 มีพิธีเปิดค่ายฯ โดยนายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอเปือยน้อย เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมนุม อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมาหาวิทยาลัยขอนแก่น ชาวบ้าน และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดดังกล่าว

   โดยในก...
  ia
 • นักศึกษาเกษตร ฯ อบรม พัฒนาจิต สมาธิ ปีการศึกษา 2558 [14/01/2016]
  • เมื่อวันที่ 10-14 มกราคม 2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรม พัฒนาจิต สมาธิ ปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 170 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาในด้านจิตใจ ให้จิตใจมีความเข้มแข็ง มีสติ และสามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุข และเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา ... ......
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์คว้ารางวัลล้มโค งานวันเกษตรสุรนารี 2559 [12/01/2016]
  • เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ส่งเจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการล้มโคชิงถ้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายในงานวันเกษตรสุรนารี'2559 ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2559

   มีเจ้าหน้าที่ ประกอบไปด้วย นายดำรงรักษ์ รักวงศ์ฤทธิ์ นักวิชาการเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์, นายปฐมพงศ์ หล้าคำ นักวิชาการเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์, และนายชานนท์ ทองดี พนักงานการเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์

   และมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันล้มโค จำนวน 6 คน
   ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33 [04/01/2016]
  • ระหว่างวันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กว่า 150 คน เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “กึ่งศตวรรษเกษตรมอเชิงดอย ร่วมย้อนรอย 33 ปี ประเพณี 4 จอบ” มีมหาวิทยาลัยด้านการเกษตร ทั้ง 4 ภาค รวม 12 สถาบัน เข้าร่วมแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   กิจกรรมในงาน เป็นการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาทักษะทางการเกษตร และกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งในปีนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาว...
  ia
 • นักศึกษาสาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาการขยายพันธุ์ยางพาราและการแปรรูปยางพาราขั้นต้น ประกอบการเรียนวิชาฝึกงานทางพืชไร่ 1 และวิชาพืชไร่เศรษฐกิจ [06/12/2015]
  • การทัศนศึกษาดูงานการขยายพันธุ์ยางพารา และการแปรรูปยางพาราขั้นต้น ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาฝึกงานทางพืชไร่ 1 และวิชาการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ เป็นการช่วยเตรียมความพร้อมในการเรียนและการทำงานของนักศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพืชอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์สาขาวิชาพืชไร่ และนายวัชชิระ สอนผา นักวิชาการเกษตร ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนักศึกษาสาขาพืชไร่ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 70 คน ทัศนศึกษาดูงานการขยายพัน...
  ia
 • นักศึกษาสาขาพืชสวน ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี [03/12/2015]
  • เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาสาขาพืชสวน โดย อาจารย์ชานนท์ ลาภจิตร นายสมยศ มีทา และนางสาวธิติมา สุภา นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 51 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตพืชสวน อาทิ แปลงผลิตทุเรียน ลำไย มังคุด และกาแฟ การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ด้านเทคนิคและวิธีการต่างๆ ผ่านทางกิจกรรมนอกชั้นเรียน ได้เรียนรู้กับสถานการณ...
  ia
 • ลงพื้นที่วิเคราะห์ชุมชน RRA และ AIC ป.โท ปี 2 [02/12/2015]
  • นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหมู่บ้านเพื่อฝึกประสบการณ์ภาคสนามและปฏิบัติการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ชุมชน

   นักศึกษาระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ และ ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ซึ่งมีผ...
  ia
 • AGGE 22 พบน้อง AGGIE 49, 50, 51, และ 52 [28/11/2015]
  • เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เปิดโครงการ AGGE 22 พบน้อง AGGIE 49, 50, 51, และ 52 และกล่าวต้อนรับ AGGIE 22 ที่ได้มาเล่าประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ก้าวเข้ามาสู่คณะเกษตรศาสตร์ และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และประกอบอาชีพหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 1.คุณอุดร ส่งเสริม เจ้าของวศินฟาร์ม ผู้ส่งออกกุ้ง รายใหญ่ของประเทศ 2.คุณบุหลัน วิจิตรคุณานันท์ รองผู้อำนวยการ วิทยาเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน จ.สกลนคร 3.ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท อาจารย์ประจำค...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ AGGIE JOB FAIR ครั้งที่ 6 [21/11/2015]
  • เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ฝ่ายกิจการนักศึกาา คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการ AGGIE JOB FAIR ครั้งที่ 6 กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

   โดยมีสถานประกอบการจำนวน 9 แห่ง ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ นำเสนอสถานประกอบการและรับสมัครนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ทำงานร่วมกับสถานประกอบการ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เป็นจำนวนมาก...
  ia
 • เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน [17/11/2015]
  • เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน ณ ห้อง 7011 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

   โดยในโครงการดังกล่าวได้เชิญ คุณชาตรี แจ้งการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารในพื้นที่เขตภาคอีสาน กล่าวต้อนรับนักศึกษา

   และคุณชยากร โล่ห์ทองคำ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและการสร้างเครือข่าย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นวิ...
  ia
 • การบำเพ็ญประโยชน์และกีฬาสานสัมพันธ์สาขาวิชาพืชไร่ [13/11/2015]
  • ด้วยสาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้มีการจัดนโยบายผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ กล่าวคือ มีสมรรถนะทั้งด้านวิชาการ และบุคลิกภาพ สามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตหรือนำไปใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในขั้นสูงต่อไป และมีทัศนคติที่ดี มีความภาคภูมิใจต่อสาขาวิชาที่เรียน สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี มีความสามัคคี และมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทร ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมสอดคล้องกับนโยบาย จึงได้มีการเสนอเพื่อขออนุมัติจัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ และกีฬาสานสัมพันธ...
  ia
 • พัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการวางตนในองค์กร ปีการศึกษา 2558 [12/11/2015]
  • เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการวางตนในองค์กร ปีการศึกษา 2558 ณ ห้อง 7011 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

   โดยในโครงการดังกล่าวได้เชิญ อาจารย์ทองสุข มันตาทร ประธานชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย ถ่ายทอดเทคนิคและทักษะต่างๆ ทางด้านสังคมแก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ โดยได้รับความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก...
  ia
 • การจัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ [10/11/2015]
  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร นโยบายผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่พึงประสงค์ กล่าวคือ มีสมรรถนะทั้งด้านวิชาการ และการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคม สามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตหรือนำไปใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในขั้นสูงต่อไป และมีทัศนคติที่ดี มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมสอดคล้องกับนโยบาย จึงได้มีการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชาพืชไ...
  ia
 • ค่ายส่งเสริมวิชาการเกษตร ชุมนุมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร [09/11/2015]
  • ค่ายส่งเสริมวิชาการเกษตร ชุมนุมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

   นักศึกษาชุมนุมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ร่วมกับภาควิชาส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง ต.หนองบัว อ.บ้างฝาง จ.ขอนแก่น โดยมีนักศึกษาสาขาส่งเสริมฯ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 31 คน และชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

   วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้และฝึกประสบการณ์ทางการเกษตรให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ...
  ia
 • การศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 [09/11/2015]
  • การศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558

   เมื่อวันที่ 27-30 ตุลาคม 2558 ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปิดโลกทัศน์ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดนครนายก จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ชั้นปีที่ 4 จำนวน 28 คน โดยมีคณาจารย์ร่วมเดินทาง ได้แก่ ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล และอาจารย์ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์

   พื้นที่...
  ia
 • สาขาวิชาพืชไร่จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม [08/11/2015]
  • สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ เพื่อเรียนรู้บุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคมรวมถึงศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในที่ทำงานและในสังคม ซึ่งน่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสาขาพืชไร่ ในการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพร้อมทำงาน อีกทั้งเป็นการปรับตัวเข้ากับสังคม และรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างดี ณ สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา2558 [05/11/2015]
  • เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา2558 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สุริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา เป็นผู้กล่าวแนะนำการนำเสนอสหกิจศึกษา ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   โครงการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานก...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียนบวกสาม [05/11/2015]
  • เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สุริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ และ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี นำนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียนบวกสาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2558 และในการประกวดครั้งนี้มีนักศึกษาได้รับรางวัลกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลเงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวจุรีพร สุคติภูมิ สาขากีฏวิทยา นายวรายุ ภาษี สาขาพืชสวน และ นายทศพล...
  ia
 • เศรษฐศาสตร์การเกษตร จัดโครงการเศรษฐศาสตร์การเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2558 [04/11/2015]
  • ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร จัดกิจกรรม “เศรษฐศาสตร์การเกษตรสัมพันธ์ (AG-ECON สัมพันธ์) ประจำปี 2558” โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรชั้นปีที่ 1 - 4 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 200 คน ณ กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

   กิจกรรม “เศรษฐศาสตร์การเกษตรสัมพันธ์ (AG-ECON สัมพั...
  ia
 • แนะแนวสาขาวิชาเอก คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 [16/10/2015]
  • เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 16.30 - 19.30 น. ณ ห้อง 7011 อาคาร AG 07 ฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวสาขาวิชาเอก คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 โดย นางชัชชนี สุวรรณศร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา บุคลากรงานบริการการศึกษา และคณาจารย์ตัวแทนจากภาควิชา/สาขาวิชา ได้ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 57) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะต้องเลือกสาขาวิชาเอกในระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2558 ที่จะถึงนี้

   โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้นั...
  ia
 • นักศึกษาปริญญาเอก คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัล ณ ประเทศเยอรมณี [09/10/2015]
  • ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2558 นายสมชาย บุตรนันท์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 9 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The 5th International Symposium on Soil Organic Matter ณ มหาวิทยาลัย Georg-August-Universit?t G?ttingen เมือง G?ttingen ประเทศเยอรมนี

   การประชุมวิชาการ The 5th International Symposium on Soil Organic Matter เป็นการประชุมวิชาการเฉพาะทางด้านอินทรียวัตถุของ...
  ia
 • สัตวศาสตร์-ส่งเสริมพัฒนา-นักศึกษารุ่นใหม่ [26/09/2015]
  • เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ "สัมมนาส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 15" ณ สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ โครงการ "สัมมนาส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 15" เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องกันมาจนในปัจจุบันเป็นปีที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่เข้าสาขาวิชามาใหม่ ซึ่งปั...
  ia
 • ไปดู ไปเรียน ไปรู้ ไปคิด ไปถาม [26/09/2015]
  • เมื่อวันที่ 12-14 กันยายน 2558 ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ ไปดู ไปเรียน ไปรู้ ไปคิด ไปถาม ครั้งที่ 5 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เพราะความรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงห้องสี่เหลี่ยม กระดานดำ หรือเพียงหน้าจอทีวีและคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตและสื่อต่างๆจะเปิดโลกให้กว้างมากขึ้นกว่าเดิมก็ตามแต่ก็ยังไม่อาจเทียบกับการเดินทางไปดู-ไปเรียน-ไปรู้-ไปคิด-ไปถาม ณ สถานที่จริง ด้วยการให้สิ่งที่ต่างจากสื่อการเรียนรู้อื่น คือ ช่...
  ia
 • นักศึกษาสัตวศาสตร์ชนะเลิศระดับอาเซียน [25/09/2015]
  • ตามที่ภาควิชาสัตวศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน "ทักษะทางด้านการเกษตรของนักศึกษาระดับอาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2558 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่ นายมหาราช มาตรา นางสาวฤทัยพร ราชมัคร และนางสาวกมลมาศ ดาแก้ว โดยมีนายกิตติพล วงศ์พิทักษ์ นักวิชาการเกษตรเป็นผู้ควบคุมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันทักษะต่างๆ ทางด้านสัตวศาสตร์ เช่น การทำวัคซีน การตอนสุกร การตัดสินแพะ การตอบปัญหาทา...
  ia
 • สัตวศาสตร์จัดกิจกรรม Meet and Greet [18/09/2015]
  • เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้กิจกรรม "Meet & Greet...Animal Science Grad Student" ขึ้น ณ ห้องสัมมนาภาควิชา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ชื่นชมยินดี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และเอกของภาควิชาฯ ปัจจุบัน ภาควิชาสัตวศาสตร์มีบัณฑิตศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 77 คน โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาโท จำนวน 35 คน และปริญญาเอก จำนวน 42 คน...
  ia
 • การอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสสู่สังคมอาเซียน ระยะที่ 2 [14/09/2015]
  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้มีการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเปิดโอกาสสู่สังคมอาเซียนระยะที่ 2 เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สามารถใช้ในการสื่อสารได้อย่างสากล ความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ภาษาอังกฤษ จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบัน ประกอบกับประเทศไทยได้ลงนามเพื่อเข้าสู่สมาคมอาเซียน ซึ่งจะทำให้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการแนะนำตนเอง การทักทาย การกล่าวคำลา การเขียน (รวมการอ่าน) การเขียนอีเมลแนะนำตนเองกับเพื่อนใหม่ การเขียนประวัติโดยย่อด้วยภาษาอังกฤษนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ...
  ia
 • พิธีไหว้ครูสาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2558 [14/09/2015]
  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้มีการจัดพิธีไหว้ครูสาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อต้องการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านหนึ่ง ที่มีความสำคัญมาก คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจน มีความกตัญญูรู้คุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีบุญคุณ สาขาพืชไร่ ตระหนักถึงความสำคัญ ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ การวิจัย และการใช้ชีวิตที่ดีแล้ว สังคมไทย ยังคงต้องการคนดี มีคุณธรรม ออกไปรับใช้สังคม เพื่อให้สังคมไทยมีคุณภาพที่ดี อย่างยั่งยืน ณ ห้อง...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมบริจาคโลหิตกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [03/09/2015]
  • เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 10.30 - 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน พาสุข และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมบริจาคโลหิตกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางพิมพ์วิมล ถาวรสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายวิวัฒน์ เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส งานปฏิบัติการสาขาภาคต...
  ia
 • สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เกษตรศาสตร์ ร่วมปลูกต้นไม้สายรหัส [31/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้สายรหัส โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน และปลูกต้นไม่ร่วมกับนักศึกษาใหม่ทุกชั้นปี ณ บริเวณสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   กิจกรรมปลูกต้นไม้สายรหัสจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องใหม่ได้รู้จักการรักษาสภาพแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างน้องใหม่กับรุ่นพี่สายรหัสของตน ...
  ia
 • สานสัมพันธ์น้องพี่สัตวศาสตร์ [24/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ฝ่ายกิจการนักศึกษาภาคิวชาสัตวศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สัตวศาสตร์ รุ่นที่ 49 และ 50 ขึ้น ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปี ตลอดจนเพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ ให้แก่น้องได้รับทราบข้อมูลและใช้ในการตัดสินใจเลือกสถานที่ฝึกงานในอนาคตต่อไป การทำกิจกรรมครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 160 คน และบุคคลากรเข้าร่วมจำนวน 10 คน...
  ia
 • เกษตรศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตร์ สัมพันธ์ [22/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยนางชัชชนี สุวรรณศร หัวหน้างานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง , ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรงานบริการการศึกษา พานักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรม "เกษตรฯ - วิศวะฯ สัมพันธ์ ณ ห้อง 16606 ชั้น 6 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ดร.จารุพล สุริยวนากุล...
  ia
 • วันครอบครัวเกษตรมอดินแดง ปีที่ 2 [13/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 -16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการวันครอบครัวเกษตรมอดินแดง ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 7011 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวเปิดโครงการ โดยมีนักศึกษา และศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 300 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการครอบครัวเกษตรมอดินแดง ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ทุกรุ่น ให้ค...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 13 [07/08/2015]
  • ระหว่างวันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง ดร.มงคล ต๊ะอุ่น นายลิขิต ปานพรม และ นางสาวกษมา ตั้งมุททาภัทรกุล นำนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 6 คน ร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 13 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงเรียนบ้านตามุย ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

   ค่ายอาสาพัฒนา 4 จอบ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพิ่มเติมจากการจัดงานประเพณี ...
  ia
 • วันปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร [07/08/2015]
  • ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล รองหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร โครงการพิเศษ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาทั้งหมด จำนวน 4 คน พร้อมแนะนำอาจารย์ผู้สอน และหลักสูตรการศึกษา อีกทั้งให้คำชี้แนะแนวทางในการศึกษาและการเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลังจากนั้น นางสาวสุรัตนา สุริสาร นักวิชาการศึกษาประจำภาควิชาส่งเสริมการเกษตร แนะนำในเรื่องการลงทะเบียนและการให้บริการต่างๆจากภาค...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ [07/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับศิษย์เก่า ในการนี้ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และประธานอนุกรรมการฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับศิษย์เก่าและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน อันจะส่ง...
  ia
 • น้องใหม่คณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 52 สักการะพระพุทธชินราชและแนะนำคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 [07/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "พาน้องใหม่สักการะพระพุทธชินราช ประจำปี 2558" ณ บริเวณองค์พระพุทธชินราช หน้าอาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์

   มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนพิชิตคอมพิวเตอร์ [06/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ โดย นางชัชชนี สุวรรณศร หัวหน้างานบริการการศึกษา ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาและเปิดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ในการทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการสำเร็จการศึกษา

   โดยคณะได้เชิญ นางสาวขนิฏฐาดา นำซุน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการจิตปัญญาให้แก่ผู้นำนักศึกษา [06/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ AG Teamwork ปีการศึกษา 2558 ณ ห้อง 7013 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว

   ซึ่งได้เชิญวิทยากรร่วมจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “จิตปัญญา” ให้แก่ผู้นำนักศึกษา ก่อนจะเปิดภาคการศึกษา ในการพัฒนาความคิด อารมณ์และการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยได้เชิญ ดร.อริยพร คุโรดะ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ ,ผศ.ทพญ.ดร....
  ia
 • ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่สัตวศาสาตร์ เตรียมความพร้อมสู่ครอบครัวสัตวศาสาตร์ [04/08/2015]
  • เวลา 09.00 น. รศ.เทอดศักดิ์ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์,ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยยา,รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ,ผศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง.อ.สพ.ญ. ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่สัตวศาสตตร์ เตรียมความพร้อมสู่ครอบครัวสัตวศาสตร์...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการแนะนำการลงทะเบียนและการใช้คู่มือนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 [04/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการแนะนำการลงทะเบียนและการใช้คู่มือนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อมาเป็นการแนะนำการลงทะเบียน โดย นายสมโภชน์ ถิ่นปรุ หัวหน้ากลุ่มภารกิจทะเบียนเรียนสำนักทะเบียนฯ

   แนะนำการการสมัครและสอบคอมพิวเตอร์ โดยนางสาวขนิฏฐาดา นำซุน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

   เล่าประสบการณ์จากศิษย์คณะเกษตรศาสตร์ โดย...
  ia
 • ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่สัตวศาสาตร์ เตรียมความพร้อมสู่ครอบครัวสัตวศาสาตร์ [04/08/2015]
  • เวลา 09.00 น. หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง และคณาจารย์ภาควิชาฯกล่าวต้อนรับนักศึกษาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3...
  ia
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 [27/07/2015]
  • ด้วยฝ่ายสหกิจศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา (ในประเทศ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง AG8003 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร ให้นักศึกษาได้ทราบถึงเกณฑ์การปฏิบัติงานและเกณฑ์การให้คะแนน เสริมสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาก่อนออกไปฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการ AG Teamwork สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 [22/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ AG Teamwork สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ต่อมาเป็นการแนะนำคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2558 คณาจารย์และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา และบรรยายเรื่อง การอนุมัติและเบิกจ่ายโครงการกิจกรรมนักศึกษา วิทยากรโ...
  ia
 • การประกวดภาพถ่ายแมลง ประจำปี 2558 [05/06/2015]
  • สาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายแมลงครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 ขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2558 เนื่องจาก การเก็บภาพตัวอย่างแมลงเป็นทักษะหนึ่งที่ช่วยให้นักศึกษาสาขากีฏวิทยาและนักศึกษาเกษตรศาสตร์ทั่วไปมีความสนใจแมลงต่างๆที่อยู่รอบตัว รวมทั้งยังได้ศึกษาชนิดของแมลงที่พบ และลักษณะชีววิทยารวมถึงแหล่งอาศัยของแมลงตามธรรมชาตินอกเหนือจากบทเรียน ซึ่งนับว่าเป็นส่วนช่วยให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นและมีโอกาสเชื่อมโยงกับความรู้ที่ศึกษา รวม...
  ia
 • การฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการผลิตดาวเรืองปลอดจากสารฆ่าแมลง ณ บ้านตอกแป้น ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น [05/06/2015]
  • 12 พ.ค. 2558 สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนสนับสนุนการอบรมจากสภาวิจัยแห่งชาติให้จัดการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการผลิตดาวเรืองปลอดจากสารฆ่าแมลง ณ บ้านตอกแป้น ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เกษตรกร ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับศัตรูธรรมชาติและศัตรูพืชที่สำคัญในแปลงดาวเรือง ตลอดจนวิธีการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมศัตรูดาวเรือง โดย รองศาสต...
  ia
 • ชุมนุมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จัดกิจกรรมค่ายอาสาวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านห้วยแสง ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ [03/06/2015]
  • ชุมนุมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร นำโดยนายปรีชากรณ์ อิ่มเจริญ ประธานค่ายอาสาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยสมาชิกชุมนุมซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร กว่า 20 คน และที่ปรึกษาชุมนุม อาจารย์ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ นายไพศาล เอกวัฒน์ และนางสาวสุรัตนา สุริสาร ควบคุมดูแลนักศึกษา ค่ายอาสาวิชาการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านห้วยแสง ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับความความเห็นชอบและสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการอดุลย์ อิ่มเจริญ
  ia
 • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการการสัมมนาทบทวนการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557 [26/05/2015]
  • เมื่อวันที่ 3 และ 24 พฤษภาคม 2558 ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการการสัมมนาทบทวนการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคาร AG 08 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดการสัมมนา และรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ บรรยายเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 61 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่...
  ia
 • โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสสู่สังคมอาเซียน ระยะที่ 1 ของสาขาพืชไร่ [01/05/2015]
  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสสู่สังคมอาเซียน ระยะที่ 1 เพื่อฝึกทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สมาคมอาเซียน ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาพืชไร่ โดยเชิญวิทยากรจากวิทยาลัยนานาชาติ (IC KKU) มาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจและทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การแนะนำตัวเอง การทักทาย การกล่าวคำลา การเขียนอีเมลแนะนำตนเองกับเพื่อนใหม่ และเกี่ยวกับการเขียนประวัติ การสัม...
  ia
 • ตัวแทนนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ ส่งทีมเข้าร่วม โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 10 [27/04/2015]
  • เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 ตัวแทนนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์และคณะแพทย์ศาสตร์ ส่งทีมเข้าร่วม โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 10 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา ตัวแทนนักศึกษาประกอบด้วย จากทีม ส่งเสริมมอดินแดง 1.นายปรีชากรณ์ อิ่มเจริญ 2. นายธนวัต ดอนนอก 3. นายเอนกพงศ์ ยาวะโนภาส นักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ชั้นปีที่ 3 จากทีม Ext Med 1. นายนครินทร์ เพียรชอบ นักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ชั้นปีที่ 3 2.นางสาวกฤตฌัธ สร้อยศิ...
  ia
 • นักศึกษาภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่วิเคราะห์ชุมชน ในห้องปฏิบัติการทางสังคม [24/04/2015]
  • “นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหมู่บ้านเพื่อฝึกประสบการณ์ภาคสนามและปฏิบัติการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ชุมชน”

   นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย รศ.ดร. ชัยชาญ วงศ์สามัญ ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุลและบุคลากร รวม 5 คน จัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิเคราะห์ชุมชนการเกษตร ซึ่งมีผู้ช่วยศ...
  ia
 • โครงการการใช้และเตรียมทักษะการขับรถไถและความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาพืชไร่ [20/04/2015]
  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้จัดกิจกรรมการใช้และเตรียมทักษะการขับรถไถและความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาพืชไร่เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้ การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านพื้นฐานการใช้งานต่อไปในอนาคต ณ อาคารบรรยาย หมวดพืชไร่และบริเวณรอบ ๆ อาคารจัตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์...
  ia
 • มินิโรดโชว์ โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 10 ณ ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร [20/03/2015]
  • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด และ บริษัท สาระดี จำกัด ในเครือบริษัท กันตนากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ (มินิโรดโชว์) เพื่อแนะนำโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 10 เพื่อสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือ ในการผลิตผลงานสารคดีเชิงข่าว มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายจากวิทยากร ผู้ประสานงานโครงการดังกล่าวกว่า 30 คน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการฝึก...
  ia
 • การบายศรีสู่ขวัญ สืบสานวัฒนธรรม และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพืชไร่ [05/03/2015]
  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตรได้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และอำลาอาลัยรุ่นพี่ที่กำลังจะจบการศึกษา เป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณ์และความรู้ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ภายในสาขาวิชา ดังนั้น จึงมีการจัดกิจกรรมโครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเพื่อสืบสานวัฒนธรรม และ ปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาสาขาพืชไร่ ขึ้น ณ หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์...
  ia
 • การทัศนศึกษาดูงานและกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาพืชไร่ [05/03/2015]
  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานและกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาพืชไร่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติระหว่างกัน มีความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี ในการใช้เวลาว่างเพื่อทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและสังคม สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีกันระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปี ณ สถานีทดลองพืชเมืองหนาว เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ...
  ia
 • การทัศนศึกษาดูงานและกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ [05/03/2015]
  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานและกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่พึงประสงค์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติระหว่างกัน มีความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี ในการใช้เวลาว่างเพื่อทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและสังคม สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีกันระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปี ณ สถานีทดลองพืชเมืองหนาว เขื่อนจุฬาภรณ...
  ia
 • กลุ่มจิตอาสานักศึกษาทุนเกษตร มข.ร่วมมือจัดโครงการ คิดก่อนทิ้งขวด ปี 2 [10/02/2015]
  • นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ สร้างจิตอาสาร่วมมือจัดโครงการ "คิดก่อนทิ้งขวด" ปี 2 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2556 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการจากโครงการทำความดีเพื่อ มข.รุ่น 6 จัดทำถังขยะเพื่อจะได้แยกขยะ หลังจากที่คัดแยกแล้วก็จะนำไปขายเพื่อเพิ่มมูลค่า และนำขยะส่วนหนึ่งมารีไซเคิลใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป...
  ia
 • นักศึกษาเกษตร ฯ อบรม พัฒนาจิต สมาธิ ปีการศึกษา 2557 [10/02/2015]
  • เมื่อวันที่ 5-9 มกราคม 2558 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรม พัฒนาจิต สมาธิ ปีการศึกษา 255 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาในด้านจิตใจ ให้จิตใจมีความเข้มแข็ง มีสติ และสามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุข และเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา และร่วมสร้างความดีด้วยการร่วมบริจาคโลหิตด้วย ......
  ia
 • ค่ายสัตวบาลอาสา พัฒนาชุมชน [27/01/2015]
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข อ.ดร.ธีรชัย หายทุกข์ ผศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง นางสาวศรีนวล คณานิตย์(นักวิทยาศาสตร์) นางสาวกษมา ตั้งมุททาภัทรกุล นางสาวนริศรา สวยรูป นายสายัณ คันธรินทร์ (นักวิชาการเกษตร) นายชานนท์ ทองดีและนายวัชรพงษ์ สิงห์โสภา (พนักงานการเกษตร) ร่วมเปิดค่ายสัตวบาลอาสา ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านโคกใส ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขัน...
  ia
 • ทำบุญและพัฒนาบ้านพืชสวนประจำปี 2558 [19/01/2015]
  • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 สาขาพืชสวน ได้จัดโครงการทำบุญและพัฒนาบ้านพืชสวนประจำปี 2558 ให้ คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ บุคลากรสายสนับสนุนของสาขาและนักศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอก จำนวน 180 คนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมแตงกวา พืชสวน 2

   อ.ดร.ดนุพล เกษไธสง กล่าวว่า โครงการทำบุญและพัฒนาบ้านพืชสวนประจำปี 2558 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรสาขาพืชสวน อีกทั้งเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีของไทยไว้ไม่ให้สูญหายและยังเป็นการสร้างความรัก ความสา...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จิตอาสา จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร ปีการศึกษา 2557 [12/01/2015]
  • เมื่อวันที่ 5-9 มกราคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชุมนุมอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร และ ณ โรงเรียนบ้านหนองสวงวิทยาคม ต.หนองสวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ และชุมชมรอบโรงเรียนฯ ร่วมจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนบ้านหนองสวงวิทยาคม ต.หนองสวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติจาก นายชาญชัย รสจันทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนต์ชั...
  ia
 • สัตวศาสตร์จัดกิจกรรม Cowboys Cup 2014 [09/01/2015]
  • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมาภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Cowboys Cup 2014 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Soccer Cube กังสดาน โดยเป็นกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2, 3, 4 ระดับบัณฑิตศึกษา และทีมบุคลากรของภาควิชาฯ ทั้งชายและหญิง ซึ่งกิจกรรมนี้มีนักศึกษาและบุคคลากรเข้าร่วมกว่า 250 คน...
  ia
 • งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 32 [07/01/2015]
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กว่า 150 คน เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 32 "เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน" ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยด้านการเกษตร ทั้ง 4 ภาค รวม 12 สถาบัน เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาทักษะเกษตร กีฬาสากล และกีฬาฮาเฮ และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 [17/12/2014]
  • เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 – 18.00 น. รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 กิจกรรมภายในงานเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกชั้นปี มีการกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาโดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ...
  ia
 • Mekong Institute - New Zealand Ambassador's [16/12/2014]
  • สนใจเข้าร่วมฟังข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ลงชื่อที่คุณลุมพินี (พี่เขียด) งานบริการการศึกษา Ag08 ภายในวันที่ 19 ธ.ค. 2557...
  ia
 • สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ เตรียมนักศึกษาพร้อมสู่ตลาดงานอาชีพ [08/12/2014]
  • นักศึกษาสาขาพืชสวนเตรียมความพร้อมเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ สร้างความมั่นใจในการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการต่างๆ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2557 โดย อาจารย์ ดร.ดนุพล เกษไธสง อาจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี อาจารย์ ดร.รำไพ นามพิลา และนางสาวธิติมา สุภา สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงาน ให้นักศึกษาสาขาพืชสวน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 70 คน เข้...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 [06/12/2014]
  • เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 โครงการครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษาแต่ละคนได้นำเสนอข้อมูลการสัมมนาที่ได้ศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตรที่หลากหลาย รวมทั้งได้รับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากองค์กรภายนอกที่ปฏิบัติงานเกี่ย...
  ia
 • สาขาวิชาพืชไร่จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทบนโต๊ะอาหาร [17/11/2014]
  • สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทบนโต๊ะอาหารสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนจบการศึกษาและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม รองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ซึ่งมีการจัดการเรียนรู้เรื่องมารยาทการเข้าสังคม การฝึกรับประทานอาหารแบบ European โดยมีการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารและเรียนรู้ขั้นตอนการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามแบบแผนของต่างประเทศ ตลอด...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557 [07/11/2014]
  • เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557 มข. ซึ่งในปีนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดขบวนแห่ และ และได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงขนาดเล็ก ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ณ ริมบึงสีฐาน และหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 [20/10/2014]
  • 10 -12 ตุลาคม 2557 ทางงานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน และ เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อไปสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด...
  ia
 • การพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสสู่สังคมอาเซียน [22/09/2014]
  • ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สามารถใช้ในการสื่อสารได้อย่างสากล ความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ภาษาอังกฤษ จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบัน ประกอบกับประเทศไทยได้ลงนามเพื่อเข้าสู่สมาคมอาเซียน ซึ่งจะทำให้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการเขียนประวัติ การสัมภาษณ์งานและการเขียนเรียงความด้วยภาษาอังกฤษนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทำให้บัณฑิตสาขาพืชไร่มีโอกาสในการสมัครเข้าทำงานในต่างประเทศได้มากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาของสาขาพืชไร่มีความพร้อม ความสามารถและเป็นบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ พร้อมทั้งมีโอกาสในการเข้าทำง...
  ia
 • นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีจากพี่สู่น้อง [22/09/2014]
  • ด้วยสาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ คณะเกษตรศาสตร์ มีนโยบายผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ กล่าวคือ มีสมรรถนะทั้งด้านวิชาการ และบุคลิกภาพ สามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตหรือนำไปใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในขั้นสูงต่อไป และมีทัศนคติที่ดี มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ทางการเกษตร ก่อนเลือกสาขาวิชาเอก สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี มีความสามัคคี และมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทร สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ จึงได้จัดโครงการ การถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีจากพี่สู่น้อง ระหว่...
  ia
 • โครงการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน [09/09/2014]
  • ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2557 เวลา 08.00 - 16.30 น. สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ณ อาคาร 07 ห้องประชุม 7011 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 47 คน และในการประกวดครั้งนี้ นางสาวอาทิตยา ชุมพล นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ สาวิชาโรงพืชวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   สหกิจศึกษา...
  ia
 • กิจกรรมประกวดภาพถ่ายแมลงครั้งที่ 5 [05/09/2014]
  • สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายแมลงครั้งที่ 5 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสาขากีฏวิทยามีความสนใจแมลงต่างๆที่อยู่รอบตัว ได้ศึกษาชนิดของแมลงที่พบ และลักษณะชีววิทยารวมถึงแหล่งอาศัยของแมลงตามธรรมชาตินอกเหนือจากบทเรียน ซึ่งนับว่าเป็นส่วนช่วยให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นและมีโอกาสเชื่อมโยงกับความรู้ที่ศึกษา รวมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวของแมลงต่างๆผ่านภาพถ่ายอีกด้วย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 สาขา...
  ia
 • กิจกรรมไหว้ครูสาขากีฏวิทยาประจำปี 2557 [04/09/2014]
  • นักศึกษาสาขากีฏวิทยาจัดงานวันไหว้ครูประจำปี 2557 ในวันที่ 4 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น ณ สาขากีฏวิทยา อาคาร 7 คณะเกษตรศาสตร์ ...
  ia
 • [04/09/2014]
  • ทางสาขาวิชากีฏวิทยา ทำการมอบของช่อดอกไม้และประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษา นางสาว นวรัตน์ เหลาพิลา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันเซตแมลง งานสีจอบ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา...
  ia
 • อาจารย์กลุ่มวิจัยยางพารานำทีมนักศึกษาร่วมเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติยางพารา [04/09/2014]
  • อาจารย์กลุ่มวิจัยยางพาราจากหลากหลายสาขาวิชาได้แก่ ผศ.ดร. สุภัทร อิศรางกูล ณ อยุธยา อ.ดร. อรุณี พรหมคำบุตร และ อ. ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ นำทีมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 6 คน เข้าร่วมเสนอผลงานทั้งแบบ oral and poster ในงานประชุมวิชาการนานาชาติยางพารา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2557 ...
  ia
 • CPF Gateway [28/08/2014]
  • เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPF) ได้จัดกิจกรรม CPF Gateway : "เปิดประตูสู่ครัวโลกกับซีพีเอฟ" โดย ผศ. ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ได้เป็นประธานเปิดงานโครงการ เปิดประตูสู่ครัวโลกกับซีพีเอฟ ซึ่งมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก...
  ia
 • ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง The KKU-CSEAS Conference on Rural Northeast Thailand in Transition: Land Use, Farming Systems and Households วันที่ 16 กันยายน 2557 [25/08/2014]
  • The KKU-CSEAS Conference on Rural Northeast Thailand in Transition: Land Use, Farming Systems and Households
   16 September 2014
   วันที่ 16 กันยายน 2557

   The International Program on System Approaches in Agriculture, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, in collaboration with the Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) of Kyoto University, is organizing “The KKU-CSEAS Conference on Rural Northeast Thailand in Transition: Land Use, Farm...

  ia
 • ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง TRF Seminar Series in Basic Research: The Agrarian Transformation in Northeast Thailand วันที่ 15 กันยายน 2014 [25/08/2014]
  • ร่วมสัมมนา เรื่อง TRF Seminar Series in Basic Research: The Agrarian Transformation in Northeast Thailand ในวันที่ 15 กันยายน 2014
   15 September 2014

   The International Program on System Approaches in Agriculture, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, is organizing a “Seminar on the Agrarian Transformation in Northeast Thailand” as part of the “TRF Seminar Series in Basic Research” to be held...

  ia
 • สัตวศาสตร์จัดกิจกรรม Senior Countdown [14/08/2014]
  • เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2557 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Senior Countdown: 126 วัน ในรั้วมอดินแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ได้พบปะและฟังข้อคิดจากคณาจารย์ของภาควิชาฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในช่วงระยะเวลาที่เหลือในการศึกษา ก่อนที่จะออกสู่ตลาดงานในอนาคตต่อไป โดยในกิจกรรมนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมจำนวน 85 คน และมีบุคคลากรภาควิชาฯ เข้าร่วมกว่า 10 ท่าน...
  ia
 • โครงการสัมมนาส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 14 [13/08/2014]
  • เมื่อวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ภาควิชาสัตวศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการ “สัมมนาส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 14” ขึ้น ณ ห้องสัมมนาภาควิชาสัตวศาสตร์และสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรม เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี รองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการในปีที่ 14 นี้ พร้อมคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ...
  ia
 • ขอเชิญร่วมงานสหกิจศึกษานานาชาติ คณะเกษตรศาสตร์ [22/07/2014]
  • ขอเชิญร่วมงานสหกิจศึกษานานาชาติ คณะเกษตรศาสตร์ - ชมนิทรรศการแสดงผลงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร - ประกวดผลงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์...
  ia
 • เกษตรศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ร่วมมือกันโครงการเสริมสร้างผู้นำนักศึกษายุคใหม่สู่สันติวัฒนธรรม [16/07/2014]
  • ในระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2557 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ และฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมมือกันโครงการเสริมสร้างผู้นำนักศึกษายุคใหม่สู่สันติวัฒนธรรม ณ โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล โดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา พงษ์ดนตรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกาาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำนักศึกษาทั้งสองคณะ จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ...
  ia
 • เชิญร่วมงาน คืนถิ่น COWBOY 50 ปี สัตวศาสตร์มอดินแดง [09/07/2014]
  • ขอเชิญศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงาน "คืนถิ่น COWBOY 50 ปี สัตวศาสตร์มอดินแดง" โดยจะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ อาคาร 50 ปีสัตวศาสตร์ (ติดหมวดกระต่าย) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: คุณสมโชค สมัครประโคน สัตวศาสตร์รุ่นที่ 31 โทร. 0841541719 อ.อนุสรณ์ เชิดทอง สัตวศาสตร์รุ่นที่ 38 โทร. 0832877374 หรือกลุ่ม Line: Animal Science KKU...
  ia
 • นศ. ป.เอก สัตวศาสตร์ ได้รับรางวัล Outstanding Oral Presentation Award [28/05/2014]
  • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับนางสาว จันทิรา วงศ์เณร นักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับรางวัล “Outstanding Oral Presentation Award” จากการนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “Effects of exogenous fibrolytic enzyme supplementation on voluntary feed intake, digestibility and rumen fermentation in ruminants” ในการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 15 (RGJ - Ph.D. Congress XV) ระหว่าง วันที่ 28–30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาลม์ บี...
  ia
 • สาขาวิชาพืชไร่จัดพานักศึกษาสาขาพืชไร่ สัมมนาและทัศนศึกษานอกสถานที่ เรื่อง การเสริมสร้างทักษะวิชาชีพและเพิ่มพูนความรู้ด้านพืชศาสตร์ฯ [28/05/2014]
  • ทางสาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการสัมมนาและทัศนศึกษานอกสถานที่ เรื่อง การเสริมสร้างทักษะวิชาชีพและเพิ่มพูนความรู้ด้านพืชศาสตร์ฯ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพืชไร่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ การเพิ่มพูนความรู้ การสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีกันระหว่างนักศึกษา ตลอดจนสร้างเสริมประสบการณ์และทักษะวิชาชีพด้านพืชศาสตร์ ณ จ. นครราชสีมาและโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อ. ท่ายาง และ อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี...
  ia
 • ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก [27/05/2014]
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์, นางสาวกษมา ตั้งมุททาภัทรกุล นักวิชาการเกษตร ,นายลิขิต ปานพรม นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาตัวแทนคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย 1.)นายณัฐวัตร ตะภา นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 2.)นายจิราภัทร สมมุติรัมย์ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 3.)นายวัชรพล จันทรสุขา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 4.)...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับนักเรียน ม.6 เรียนดี และทุน อบต.ภายใน 13 มิ.ย.2557 [28/04/2014]
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับ 1)นักเรียน ที่มีผลการเรียนดี 3.60 ทั่วประเทศไทย จำนวน 30 คน และ 2)นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผลการเรียน 3.00 จำนวน 30 คน เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม โดยมีสิทธ...
  ia
 • นักศึกษาเกษตร ฯ อบรม พัฒนาจิต สมาธิ เพื่อพร้อมศึกษา ปีการศึกษา 2556 [08/04/2014]
  • เมื่อวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2557 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรม พัฒนาจิต สมาธิ เพื่อพร้อมศึกษา ปีการศึกษา 2556 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 160 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาในด้านจิตใจ ให้จิตใจมีความเข้มแข็ง มีสติ และสามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุข และเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา และร่วมสร้างความดีด้วยการร่วมบริจาคโลหิตด้วย...
  ia
 • นักศึกษาเกษตร ฯ จิตอาสาร่วมมือชุมชนจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร ปีการศึกษา 2556 [04/02/2014]
  • ระหว่างวันที่ 11 - 16 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านขุนด่าน ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ชุมนุมอาสาเกษตร สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับชาวบ้านขุนด่าน และโรงเรียนบ้านขุนด่าน ได้จัดโครงการค่ายอาสาเกษตรและเผยแพร่วิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านการเกษตรให้ประชากรในชนบทที่ประกอบอาชีพการเกษตรและ ให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดย คุณพ่อเชิดชัย ฐานะ กำนันตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัด...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31 [27/12/2013]
  • ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนกว่า 150 คน ได้เดินทางเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อร่วมแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประวัติความเป็นมาของ งานประเพณี 4 จอบ ได้เริ่มขึ้นในปี พ...
  ia
 • มข ร่วมงานประเพณี 4 จอบ มอ [24/12/2013]
  • 29 พฤศจิกายน 56 ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ ประกอบด้วยคณา จารย์และบุคลากร รวม 17 ท่าน พร้อมด้วยนักศึกษาจำนวน 90 คน ประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 6 คน , ชั้นปีที่ 2 จำนวน 2คน , ชั้นปีที่ 3 จำนวน 70 คน และ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 12 คน แยกเป็นนักศึกษา ชาย 42 คน นักศึกษาหญิง จำนวน 48 คน ได้เดินทางโดย รถบัส 2 คัน รถหกล้อ1 คัน และรถตู้ 1 คัน ไปเข้าร่วมการแข่งขัน ประเพณี 4 จอบ แห่งชาติครั้งที่ 31 ที่ มหาวิทยาลัยสงฃลานครินทร์ ซึ่งมีการแข่งขัน 20 ชนิดกีฬาทักษะ 4 ชนิดกีฬาสากล 4 ชนิดกีฬาฮาเฮ เริ่มแข่งขันวัน...
  ia
 • อบรมเรื่องการใช้หลักสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางกีฏวิทยา [24/12/2013]
  • เนื่องด้วยสาขากีฏวิทยา ได้มีการจัดอบรมเรื่องการใช้หลักสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางกีฏวิทยา ในวันที่ 12 ธันวาคม 56 ที่ผ่านมา ณ. ห้องประชุมสาขากีฏวิทยา อาคาร 7 ชั้น 3 การอบรมในครั้งนี้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของทางสาขาฯ ให้ความสนใจอย่างมากมาย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำหลักการและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางกีฏวิทยาและเพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้และใช้โปรแกรมทางสถิติในงานวิจัยทางกีฏวิทยาได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง ...
  ia
 • กิจกรรม 50 กีฏสัมพันธ์ [17/12/2013]
  • เนื่องด้วยสาขาวิชากีฏวิทยาร่วมกับศิษย์ปัจจุบัน ได้จัดงานคืนสู่เหย้าชาวกีฏวิทยาภายใต้ชื่อ 50 กีฏสัมพันธ์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ลานเรียนรู้หมวดหม่อนไหม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์ที่จบไปแล้วแต่ละรุ่นและศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ของสาขาฯ...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตร ฯ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง [02/12/2013]
  • เมื่อนวันที่ 17 พฤศจิกายน 255 6ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดตกแต่งขบวนแห่เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556 ในโอกาสนี้ขบวนแห่กระทง ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ...
  ia
 • โครงการรวมกำลังฟาร์มฝันสรรสร้างฟาร์มสุข [29/11/2013]
  • สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการรวมกำลังฟาร์มฝันสรรสร้างฟาร์มสุขเพื่อให้นักศึกษาสาขาพืชไร่ในแต่ละชั้นปีทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์แปลงทดลอง ณ หมวดพืชไร่ นอกจากนั้นเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ให้บุคคลภายนอกรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญและภาคภูมิใจในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่น่าสนใจสำหรับผู้มาติดต่องานกับคณะเกษตรศาสตร์...
  ia
 • นักศึกษาพืชไร่ร่วมกันเตรียมงานลงแขกเกี่ยวข้าวและสู่ขวัญข้าว [23/11/2013]
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาพืชไร่ ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ร่วมกันจัดเตรียมงานลงแขกเกี่ยวข้าวและสู่ขวัญข้าว ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 ณ แปลงฝึกงานนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 6.00 - 8.00 น....
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดสัปดาห์สมัครและสัมภาษณ์งานสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 9 [07/10/2013]
  • ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการสัปดาห์สมัครและสัมภาษณ์งานสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 9 ขึ้น โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นวิทยากร และมีบริษัทเอกชนพร้อมวิทยากรหลายบริษัทเข้าร่วม โดยรองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ในระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล และสำนักงานภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดโครงการในปีนี้ ประกอบไปด้วยการอบรม...
  ia
 • โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทบนโต๊ะอาหาร [07/10/2013]
  • สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทบนโต๊ะอาหารสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนจบการศึกษาและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม รองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ซึ่งมีการจัดการเรียนรู้เรื่องมารยาทการเข้าสังคม การฝึกรับประทานอาหารแบบ European โดยมีการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารและเรียนรู้ขั้นตอนการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามแบบแผนของต่างประเทศ ตลอด...
  ia
 • ศิษย์เก่าร่วมสอนและแนะแนวเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 [07/10/2013]
  • ทางสาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการศิษย์เก่าร่วมสอนและแนะแนวเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชาพืชไร่ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจได้เรียนรู้ประสบการณ์และทัศนคติของการทำงานจากประสบการณ์จริงของรุ่นพี่ที่จบและทำงานแล้ว ได้แนวคิดเพื่อเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์งานและก่อนทำงาน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีกันระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่แต่ละชั้นปีกับศิษย์เก่าที่จบไปแล้ว ...
  ia
 • โครงการเพ้นต์รักกับน้องผู้ด้อยโอกาส [05/10/2013]
  • ทางคณาจารย์และนักศึกษาสาขากีฏวิทยาได้ร่วมจัดกิจกรรมดีดีคืนแก่สังคมกับน้องผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี ณ. บ้านเมตตา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556 โดยทางสาขาฯ ได้ทำการเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของจากบุคลากรทั้งคณะเกษตรศาสตร์ มียอดรวมจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งสิ้น 7,300 บาท รวมทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค และเครื่องนุ่งห่มอีกมาย กิจกรรมหลักในวันนั้นนอกจากการจัดเลี้ยงไอศครีมแล้วทางคณาจารย์และนักศึกษายังร่วมแรงร่วมใจสอนน้องๆผู้ติดเชื้อเพ้นต์ภาพต่างๆลงบนกระเป๋าผ้าอีกด้วย ทางสาขาฯ ต้องขอขอบพระ...
  ia
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่และน้องชาวกีฏวิทยาประจำปี 2556 [05/10/2013]
  • นักศึกษาสาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่และน้องประจำปีขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2556 โดยมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 เป็นผู้พารุ่นน้องทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระชับความสัมพันธ์พี่น้องชาวกีฏวิทยาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น...
  ia
 • โครงการพาน้องใหม่กีฏวิทยาทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์ [05/10/2013]
  • นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และอาจารย์ สาขากีฏวิทยา นำโดย ผศ.ดร. อุบล ตังควานิช และ ดร. วิถี เหมือนวอน นำนักศึกษาในสาขาทำกิจกรรม “พาน้องใหม่กีฏวิทยาทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์” โดยกิจกรรมเริ่มจากเวลา 07.30 น. ณ. วัดป่าธรรมอุทยาน จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมหลักคือร่วมทำบุญถวายสังฆทานและบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการขนกระเบื้องเพื่อใช้ทำเป็นทางเดินภายในวัด และเสร็จสิ้นกิจกรรมในเวลา 12.00 น. ...
  ia
 • องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มอบเกียรติบัตรแก่ทีม RFE [03/10/2013]
  • เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 คณะเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในโอกาสที่ ผู้แทนจาก อ.ส.ค. ได้เดินทางมามอบเกียรติบัตรรางวัล 1 ใน 5 แผนงานดีเด่น จากโครงการ Thai-Denmark Young Green Heart แก่ทีม RFE ณ ห้อง ประชุม 2 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์...
  ia
 • อาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรฯ มข.เผยแพร่งานวิจัยลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน [30/09/2013]
  • อาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประชุมรายงานผลงานวิจัย การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดินเสื่อมโทรมและลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน แลกเปลี่ยนผลการวิจัยและประสบการณ์ กระตุ้นความสนใจนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อทำวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ อาจารย์ประจำสาขาที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำนวยการชุดโครงการ การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดินเสื่อมโทรมและลดคาร์บอนในบรรยากาศ ได้รับทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556 พร้อมด้วยนักวิจัยในชุดโครง...
  ia
 • การประกวดภาพถ่ายแมลง ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ. 2556 [26/09/2013]
  • ในการจัดการประกวดภาพถ่ายแมลงปีนี้ ทางสาขากีฏวิทยาได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างสูงจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจากหลากหลายภาควิชา โดยมีจำนวนภาพถ่ายส่งเข้าประกวดมากกว่า 50 ภาพ อย่าพลาดชมภาพถ่ายฝีมือนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในลิงค์ข้างล่าง...
  ia
 • นศ.คณะเกษตรฯ มข.เพิ่มความรู้ใหม่ ดูเครื่องมือวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน [23/09/2013]
  • ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์ อาจารย์สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 25 คน เข้าทัศนศึกษา เยี่ยมชมและดูงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (แห่งประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น โดยมีคุณจิตลัดดา ไชยะโม เจ้าหน้าที่ของบริษัท เป็นผู้ให้การต้อนรับ แนะนำให้ความรู้และพาชมห้องปฏิบัติการ ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกล...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมทีม (RFE) ได้รับรางวัลแผนงานดีเด่น [30/08/2013]
  • นางสาวฐิญากร งามเจริญวงศ์ นางสาวปพิชญา เรืองเทพ นางสาวกันต์ฤทัย ทวีจิตรกุล นางสาวภูพิงค์ ต๊ะอุ่น นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มข. ชั้นปีที่ 1 ร่วมทีม RFE ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 5 แผนงานดีเด่น ของโครงการ “Thai-Denmark Young Green Heart” จากแผนงาน “Re For Earth” (RFE) และได้เข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2556 ณ ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี...
  ia
 • นักศึกษาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่4 เข้าร่วมโครงการไปดู-ไปเรียน-ไปรู้-ไปคิด-ไปถาม ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 [21/08/2013]
  • เพราะความรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงห้องสี่เหลี่ยม กระดานดำ หรือเพียงหน้าจอทีวีและคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตและสื่อต่างๆจะเปิดโลกให้กว้างมากขึ้นกว่าเดิมก็ตามแต่ก็ยังไม่อาจเทียบกับการเดินทางไปดู-ไปเรียน-ไปรู้-ไปคิด-ไปถาม ณ สถานที่จริง ด้วยเหตุนี้ภาควิชาสัตวศาสตร์จึงได้จัดโครงการ "ไปดู-ไปเรียน-ไปรู้-ไปคิด-ไปถาม" ขึ้นเมื่อวันเสาร์-อาทิตยืที่ 17-18 สิงหาคม 2556 โดยมีอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ ในการนี้ได้เดินทางไปทัศนศึกษายัง ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ น...
  ia
 • นักศึกษาจาก Southwest University (SWU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาแลกเปลี่ยน ณ คณะเกษตรศาสตร์ [19/08/2013]
  • ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 Assoc. Prof. Jian Zhang, Assoc. Prof. Dr. Su Shengqi และDr. Na Ri Su ได้นำนักศึกษาจำนวน 8 คน เดินทางมาแลกเปลี่ยน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน โดยอาจารย์มีกำหนดการศึกษาดูงาน 7 วัน ระหว่างวันที่ 9-15 กรกฎาคม 2556 ส่วนนักศึกษามีกำหนดการสึกษาดูงาน 1 เดือน ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม -7 สิงหาคม 2556 โดยนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนรู้เกี่ยวกับการเกษตรของไทย ทั้งด้านพืชไร่ สัตวศาสตร์ และประมง อีกทั้งยังมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดหน...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เดินทางไปแลกเปลี่ยนกับ College of Animal Science and Technology และ College of Agronomy and Biotechnology, Southwest University (SWU), Chongqing สาธารณรัฐประชาชนจีน [19/08/2013]
  • ในวันที่ 10 เมษายน 2556 ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร พร้อมด้วย อ.ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่น และ อ.ดร.บัณฑิต ยวงสร้อย ได้นำนักศึกษาจำนวน 6 คน โดยแบ่งเป็นสาขาพืชไร่ 2 คน, สาขาสัตวศาสตรฺ 2 คน และสาขาประมง 2 คน เดินทางไปแลกเปลี่ยนกับ College of Animal Science and Technology และ College of Agronomy and Biotechnology, Southwest University (SWU), Chongqing สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน โดยอาจารย์มีกำหนดการศึกษาดูงาน 7 วัน ระหว่างวันที่ 10-17 เมษายน 2556 ส่วนนักศึกษามีกำหนดการ...
  ia
 • นักศึกษาพืชไร่เรื่องการผลิตยางพารา ณ บ้านดอนช้าง [18/08/2013]
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนักศึกษาสาขาพืชไร่ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 75 คน ทัศนศึกษาดูงานการแปรรูปยางพารา เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ (134 311) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2556 ณ บ้านดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ กล่าวว่า สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ คณะเกษตรศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนรายวิชาการผลิตพืช...
  ia
 • นศ.คณะเกษตรฯ มข.รับทุนเรียนดี เกียรติบัตรและเชิดชูเกียรติในวันไหว้ครู [14/06/2013]
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนบนอบ และระลึกถึงบุญคุณของครู-อาจารย์ มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสาน ขนบธรรมประเพณีอันดีงามของไทย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกศิษย์ กับครู-อาจารย์ และสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธี มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 7011 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากคณาจารย์และน...
  ia
 • เอกสารด้านวินัยนักศึกษา [03/06/2013]
  • วินัยนักศึกษา รายละเอียดตาม...
  ia
 • คณะเกษตรฯมข.เปิดโลกทัศน์นักศึกษา นำชมสถานที่งานสวนทั้งของรัฐและเอกชน [27/05/2013]
  • เมื่อวันที่ 8, 13 และ 14 พฤษภาคม 2556 คณาจารย์สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อาจารย์รณรงค์ อยู่เกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี อาจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี นายสมยศ มีทา และนายเชาวลิต ศรีลาดเลา นำคณะนักศึกษาสาขาพืชสวน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 24 คน พร้อมด้วยนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จำนวน 10 คน เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมสถานปฏิบัติการด้านพืชสวนในรูปแบบต่างๆ ทั้งองค์กรของรัฐและภาคเอกชนเพื่อเปิดโลกทัศน์ มุมมอ...
  ia
 • นศ.ป.เอกคณะเกษตรฯ มข.รับรางวัล Young Scientist ในงานประชุมกระบือโลก [10/05/2013]
  • นายกัมปนาจ เภสัชชา นักศึกษาปริญญาเอก สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน(TROFREC) ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นำเสนอผลงานเื่รื่อง Effect of Dried Leucaena Leaf Supplementation on Rumen Ecology, Nutrient Digestibilityand Urinary Excretion of 2,3-Dihydroxy Pyridone (2,3-DHP) and 3,4-Dihydroxy Pyridone (3,4-DHP) ...
  ia
 • รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะเกษตรฯ มข. [29/04/2013]
  • ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย และนักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2556 นั้น ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 1. รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คือ ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ – สกุล สาขาวิชาที่สมัคร 2001 นางสาวเมรี ลุสำเร็จ เกษตรศาสตร์ 2002 นางสาวสุวรร...
  ia
 • บัณฑิตคณะเกษตรฯ มข.วันทนา เจริญโอสถ เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง [06/04/2013]
  • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีพุทธศักราช 2555 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในระดับปริญญาตรี จำนวน 6,385 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2,916 คน รวม 9,301 คน โดยคณะเ...
  ia
 • นศ.เกษตรฯ มข.หัดขับรถยนต์เสริมทักษะ ได้ใบขับขี่ เตรียมพร้อมทำงาน [05/04/2013]
  • ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายสายัณ คันธรินทร์ นักวิชาการเกษตร และนายก่อเกียรติ ศรีหนองกุง พนักงานการเกษตร ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่นและสำนักงานขนส่ง จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาทักษะการขับรถยนต์ ครั้งที่ 2 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 จำนวน 31 คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-13 มีนาคม 2556 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่นและสำนักงานขนส่ง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์มีทักษะในการ...
  ia
 • นศ.บัณฑิตศึกษา คณะเกษตรฯ มข. หาโจทย์วิจัยทำวิทยานิพนธ์ ในพื้นที่จริง [29/03/2013]
  • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเกษตรเชิงระบบ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยการนำของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ Assoc. Prof. Dr. John Caldwell อาจารย์ ดร.นิสิต คำหล้า และ อาจารย์ ดร.อรุณี พรมคำบุตร อาจารย์หลักสูตรเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปศึกษาดูงานระบบนิเวศเกษตร ที่ไร่คุณป้อม อำเภอน้ำหนาว การปลูกกะหล่ำปลี ที่ภูทับเบิก อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และระบบการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการจำหน่าย ในอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2556 ...
  ia
 • นศ.เกษตรฯ มข.หัดขับรถยนต์เสริมทักษะ ได้ใบขับขี่ เตรียมพร้อมทำงาน [19/03/2013]
  • ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายสายัณ คันธรินทร์ นักวิชาการเกษตร และนายก่อเกียรติ ศรีหนองกุง พนักงานการเกษตร ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่นและสำนักงานขนส่ง จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาทักษะการขับรถยนต์ ครั้งที่ 2 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 จำนวน 31 คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-13 มีนาคม 2556 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่นและสำนักงานขนส่ง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์มีทัก...
  ia
 • นศ.เกษตรฯ มข. รับผิดชอบต่อหน้าที่ ร่วมพัฒนาฟาร์มและเล่นกีฬาสามัคคี [06/03/2013]
  • นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3 และ ปีที่ 4 พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากร ภาควิชาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "สัตวศาสตร์พัฒนา สามัคคี ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556" ที่ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้น โดยการนำของ รองศาสตราจารย์ เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ดร.ธีรชัย หายทุกข์ อาจารย์ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง นายปฐมพงศ์ หล้าคำ นายสายัณ คันธรินทร์ นางสาวศรีนวล คณานิตย์ นางสาววร...
  ia
 • นศ.เกษตรฯ มข. รับผิดชอบต่อหน้าที่ ร่วมพัฒนาฟาร์มและเล่นกีฬาสามัคคี [02/03/2013]
  • นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3 และ ปีที่ 4 พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากร ภาควิชาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "สัตวศาสตร์พัฒนา สามัคคี ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556" ที่ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้น โดยการนำของ รองศาสตราจารย์ เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ดร.ธีรชัย หายทุกข์ อาจารย์ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง นายปฐมพงศ์ หล้าคำ นายสายัณ คันธรินทร์ นางสาวศรีนวล คณานิตย์ นางสาววรุณ โคตะ ...
  ia
 • นศ.สปป.ลาว ป.โท คณะเกษตรฯ มข. วิจัยฟางข้าว รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น [01/03/2013]
  • นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระดับปริญญาโท สาขาปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนองานวิจัย ผลของฟางข้าวต่อผลผลิตข้าวและความหนาแน่นรวมของดินนา รับรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่น จากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดขึ้น โดยมีการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ จำนวนกว่า 200 เรื่อง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม...
  ia
 • นศ.บัณฑิตศึกษา คณะเกษตรฯ มข. หาโจทย์วิจัยทำวิทยานิพนธ์ ในพื้นที่จริง [23/02/2013]
  • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเกษตรเชิงระบบ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยการนำของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ Assoc. Prof. Dr. John Caldwell อาจารย์ ดร.นิสิต คำหล้า และ อาจารย์ ดร.อรุณี พรมคำบุตร อาจารย์หลักสูตรเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปศึกษาดูงานระบบนิเวศเกษตร ที่ไร่คุณป้อม อำเภอน้ำหนาว การปลูกกะหล่ำปลี ที่ภูทับเบิก อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และระบบการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการจำหน่าย ในอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 25...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข.แข่งขันวางแผนธุรกิจโคนม รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 [15/02/2013]
  • เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย นายกฤษดา บุตรพรม นายอิสระพงษ์ พบวงษา ชั้นปีที่ 3 และนางสาวบุรารัตน์ เภสัชชา ชั้นปีที่ 4 โดยการนำและดูแลของรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง นางสาวศรีนวล คณานิตย์ นางสาววรุณ โคตะ นายชานนท์ ทองดี และนางสาวกษมา ตังมุททาภัทรกุล เข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอแนวความคิดแผนธุรกิจโคนม ภายใต้หัวข้อ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.จัดพี่ศิษย์เก่าสอนน้องนักศึกษา สู่ตลาดงานภาคธุรกิจยางพารา [13/02/2013]
  • สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม โครงการพี่สอนน้อง แนะแนว และเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงานด้านพืชไร่ ครั้งที่ 2: ยางพารา เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ก่อนทำงานจริง ได้เพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับ ยางพารา เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานกับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพืชดังกล่าว เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่สนใจได้เรียนรู้ประสบการณ์ และทัศนคติของการทำงาน จาก...
  ia
 • นักศึกษาสาขาพืชไร่ รับทุนวิทยานิพนธ์ดีเด่น รางวัลศาสตราจารย์อารันต์ พัฒโนทัย ประจำปี 2556 [31/01/2013]
  • เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ในงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 14 ได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลทุนศาสตราจารย์อารันต์ พัฒโนทัย ประจำปี 2556 ซึ่งผลงานวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มี impact factor นอกจากนี้เป็นพิธีเปิดป้ายรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนวิทยานิพนธ์ดีเด่นรางวัลศาสตราจารย์อารันต์ พัฒนโนทัย อย่างเป็นทางการ โดยมี อธิการบดี คณบดี ศาสตราจารย์อารันต์ พัฒโนทัย รศ.ดร.สนั่น จอกลอย และผู้มีเกียรติร่วมในพิธี...
  ia
 • นศ.ป.เอกสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ มข.ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา คว้ารางวัลผลงานแบบบรรยาย [25/12/2012]
  • นางสาวอารีย์ ไกรสูรย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์ และนายวีระวัฒน์ นามานุศาสตร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาโรคพืชวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร นำทีมโดย รศ.ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างชื่อคว้ารางวัลแบบบรรยายในระดับ Excellent performance จากการนำเสนอผลงานศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรฯ ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้...
  ia
 • นศ.ป.เอก คณะเกษตรฯ มข. ทำวิจัย รูปแบบการทำสวนครัวในประเทศเวียดนาม [24/12/2012]
  • นางสาวพิจิกา ทิมสุกใส นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำดุษฎีนิพนธ์เรื่อง Comparative Study of Home gardens of Ethnic Groups in Sakon Nakhon Basin, Northeast Thailand โดยมี Prof. Dr. A. Terry Rambo เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ไปรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการทำดุษฎีนิพนธ์ที่ประเทศเวียดนาม โดยศึกษารูปแบบการทำสวนครัวของชนเผ่า Cao Lan ในจังหวัด Tuyen Quang ซึ่งเป็นชนเผ่าที่มีภาษาพูดคล้ายภาษาไทย และชนเผ่า Kinh ในจังหวัด Ha Tinh ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองขอ...
  ia
 • นศ.ป.เอก สัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ มข.คว้ารางวัลชนะเลิศ เสนองานวิจัยภาคบรรยายยอดเยี่ยม [17/12/2012]
  • เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2555 โดยนายทศพล มูลมณี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานภาคบรรยายงานวิจัยเรื่อง Model testing of induction of multiple follicular growth and atresia in goats สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานภาคบรรยายยอดเยี่ยม โดยมีใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แ...
  ia
 • นศ.ป.เอกสัตวศาสร์ คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัล Excellent Scientific ระดับนานาชาติ [06/12/2012]
  • งานประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 : The 15th AAAP Animal Science Congress 2012 ภายใต้หัวข้อ Improving Smallholder and Industrial Livestock Production for Enhancing Food Security, Environment and Human Welfare โดยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก The Asian-Australasian Association of Animal Production Societies (AAAP) ให...
  ia
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาของนักศึกษาเกษตร 12 สถาบัน [04/12/2012]
  • วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 08.00-10.00 น. ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ภายใต้คำขวัญ 3 ทศวรรษ 4 จอบ เกษตรเมืองแคน ดินแดนดอกคูน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-7 ธันวาคม 2555 มีพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เข้าสู่บริเวณงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อำมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน รองศ...
  ia
 • นศ.คณะเกษตรฯ มข.จัดแข่งโบว์ลิ่งการกุศล รวมรายได้สมทบงานประเพณี 4 จอบ [25/11/2012]
  • เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11.00-17.00 น. ณ SF STIKE BOLW เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น มีการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมทั้งอาจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ รักษาการคณบดีคณะนิติศา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับนักเรียน ม.6 เรียนดี และ ทุน อบต. ภายใน 19 เม.ย. 2556 [23/11/2012]
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับ 1)นักเรียน ที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย จำนวน 30 คน และ 2)นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 30 คน เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม โดยมีสิทธิ์สมัครได้เพ...
  ia
 • นศ.สาขาพืชไร่ คณะเกษตรฯ มข.ฝึกงานในศูนย์วิจัยต่างๆ เพิ่มเติมประสบการณ์ด้านอาชีพ [09/11/2012]
  • ระหว่างวันที่ 8-19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 41 คน เข้ารับการฝึกงานในศูนย์วิจัยต่างๆของภาคราชการ และสถาบันของภาคเอกชน เพื่อเรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานจริง เพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพัฒนาตนเอง และเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา โดยมีคณาจารย์ในสาขาพืชไร่ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ ดร.จิร...
  ia
 • นศ.ป.เอกสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรฯ มข. ฝึกทำวิจัยและเขียนงานตีพิมพ์ ณ ประเทศออสเตรเลีย [02/11/2012]
  • นางสาวอัจฉราพร สมภาร และ นางสาวณัฐสิมา โทขันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเทคนิคการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านนิเวศพิษวิทยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ์ และฝึกการเขียนผลงานการทำวิจัยด้านนิเวศพิษวิทยากับผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีสิ่งแวดล้อม ณ University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยมี ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย เป็นอาจาร...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. คัดเลือกนักศึกษา เข้าโครงการ IAAS-2013 ฝึกงานต่างประเทศ [30/10/2012]
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน (Tropical Feed Resources Research and Development Center: TROFREC) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับศูนย์ประสานงานเกษตรนานาชาติแห่งประเทศไทย (International Association of Agriculture Students of Thailand: IAAS-TH) ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 33 คน จาก 9 สถาบันการศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเกษตรศาสตร์ นานาชาติ (IAAS-Exchange Prog...
  ia
 • ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ มข. ติดอาวุธทางปัญญาเพิ่มทักษะให้ นศ.สัตวศาสตร์แบบเข้มข้น [23/10/2012]
  • ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 2 ติดอาวุธทางปัญญา เพิ่มพูนทักษะทางสัตวศาสตร์แบบเข้มข้น โดยเน้นทักษะด้านการเตรียมน้ำเชื้อและการผสมเทียมสุกร โคเนื้อและโคนม ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของภาควิชาสัตวศาสตร์ และนักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น กว่า 30 คน มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานทั้งในพิธีเปิดและพิธีปิด รวมทั้งมอบใบประกาศให้แก่นักศึกษาที่สอบผ่านการ...
  ia
 • นศ.เกษตรฯ มข.ออกค่ายอาสาเกษตร เผยแพร่วิชาการเกษตร ช่วยชาวบ้านพัฒนาชุมชน [21/10/2012]
  • ระหว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ชุมนุมอาสาเกษตร สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับชาวบ้านหนองกุงคำไฮ และโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ ได้จัดโครงการค่ายอาสาเกษตรและเผยแพร่วิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านการเกษตรให้ประชากรในชนบทที่ประกอบอาชีพการเกษตรและ ให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดย นายอนุพงษ์ คำภูแก้ว นายอำเภอโนนสัง จังหว...
  ia
 • ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ มข. ดึงบริษัทเอกชนชื่อดัง สัมภาษณ์งานนักศึกษา มีงานทำก่อนจบ [18/10/2012]
  • ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัปดาห์รับสมัครและสัมภาษณ์งานสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 8 มีสถานประกอบการเอกชนชื่อดัง16 บริษัท ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มีนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2555 ณ สำนักงานภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข กล...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ เคร่งครัดเกณฑ์และกฎระเบียบการฝึกงาน [16/10/2012]
  • ฝ่ายวิชาการ และสำนักงานสหกิจศึกษาและพัฒนาสู่อาชีพ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จัดการบรรยายให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 180 คน โดย อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมและเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สิงห์คำ อาจารย์สาขาวิชาพืชไร่ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์และ นางทรรศนีย์...
  ia
 • นศ.เกษตรเชิงระบบ มข. เปิดโลกทัศน์และประสบการณ์งานวิจัย โดยใช้แบบจำลอง [15/10/2012]
  • ...
  ia
 • นักศึกษาพืชไร่ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ฝึกรับประทานอาหาร European Set เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ [12/10/2012]
  • นักศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 4 จำนวน 75 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมของบัณฑิตพืชไร่ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในโต๊ะอาหาร เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทในการเข้าสังคมและการรับประทานอาหารแบบ European Set ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ก่อนจบการศึกษาโดยมีอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ผ...
  ia
 • นศ.เกษตรฯ มข. ออกค่ายสัตวบาลอาสา นำความรู้ประสบการณ์วิชาชีพ เอกชนเสริมงบ ช่วยน้องนักเรียน [08/10/2012]
  • เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2555 ได้มีพิธีปิดค่ายสัตวบาลอาสา ครั้งที่ 2 ของสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธีปิด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา อ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง นางสาวศรีนวล คณานิตย์ นายสายัณ คันธะรินทร์ นายปฐมพงษ์ หล้าคำ นายชานนท์ ทองดี นายวัชรพงศ์ สิงห์โสภาและนางสาวกษมา ...
  ia
 • นศ.เกษตรฯ มข. ทำประโยชน์และแข่งกีฬาสร้างสัมพันธ์ เพื่อเป็นบัณฑิตที่ดี [29/09/2012]
  • สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และทัศนคติระหว่างกัน มีความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี ในการใช้เวลาว่างเพื่อทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม และสังคม รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีกันระหว่างนักศึกษาในแต่ละชั้นปี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประส...