ความร่วมมือกับต่างประเทศ / International activities
ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ Universitas Muhammadiyah Bengkulu ประเทศอินโดนีเซีย [22/01/2020]
  • เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและการต่างประเทศ ผศ.ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 15 คน จาก Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Mrs.Novitri Kurniati,SP.,MP., Dean of Fa...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. สร้างความร่วมมือทางวิจัยและวิชาการกับ สามมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น [10/09/2019]
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างความร่วมมือทางวิจัยและวิชาการกับ สามมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น

   ในระหว่างวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2562 ได้รับเชิญจาก Dr. YAMAMOTO Tadao, Laboratory of Land and Water Management, Research Faculty of Agriculture, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินค...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเกษตรปลอดภัย [10/09/2019]
  • ระหว่างวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก Institute of Environmental Rehabilitation and Conservation (ERECON) ประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน (Project evaluation committee) ของโครงการระดับนานาชาติของ ERECON ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น ...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. ร่วมกับสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมจัดบรรยายพิเศษ [01/04/2019]
  • เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ร่วมกับสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาฯและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดให้ Mr.Arnold Hoppe จาก Weihenstephan-Triesdorf, University of Applied Science, Germany บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Farming System...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรฯ มข. บรรยายพิเศษ ณ Wroclaw University of Environmental and Life Sciences ประเทศโปแลนด์ [20/03/2019]
  • ระหว่างวันที่ 14 - 20 มีนาคม รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา ได้รับเชิญจาก Wroclaw University of Environmental and Life Sciences ประเทศโปแลนด์ ให้ไปบรรยายและอบรมเรื่อง resource management for sustainable animal and crop production ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา โดยได้รับการต้อนรับจาก Prof.Dr.Leszek Glara อธิการบดีของมหาวิทยาลัย คณบดีและDr.Tomaz berbeka ซึ่งได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและหารืองานวิจ...
  ia
 • พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมการเกษตรให้นักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น [08/03/2019]
  • เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ และ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมรับฟังสรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมการเกษตรให้นักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ผ่านโครงการในครั้งนี้ และกล่าวปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ CLASS GROUP, Germany [28/02/2019]
  • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ CLASS GROUP, Germany โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ลงนามร่วมกับ Mr.Benjamin Suchinda Punyaratabandhu Bhakdi CLASS Regional Center South East Asia Ltd ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และสนับสนุนกิจกรรมระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 7 อาคา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ Module II: Environment/Ecosystem for Sustainable Agriculture [13/11/2018]
  • เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Module II: Environment/Ecosystem for Sustainable Agriculture ภายใต้โครงการ ERASMUS+: Participatory and Integrative Support for Agricultural Initiative (PISAI) Project ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสหภาพยุโรป โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการแล...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการระดับโลก เรื่องน้ำ [01/11/2018]
  • ระหว่างวันที่ 14 – 19 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจากคณะกรรมการจัดการประชุม Executive Committee of The 17th World Lake Conference และได้รับ Travel Award จาก International Lake Environment Committee Foundation (ILEC) ให้บรรยายผลงานวิชาการ เรื่อง “Environmental monitoring and Ecotoxicology for Tropica...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมกับ TICA จัดฝึกอบรมนานาชาติ [08/10/2018]
  • เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) จัดฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Moving Local Agricultural Products from Self-Sufficiency Production and Household Consumption to Market by “Sufficiency Economy” Approach โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวน ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA) [03/10/2018]
  • ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2561 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษา หล้าวงษา ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ นางสาวอาภรณ์ ทองบุราณ และ Ms.SerkiWangmo นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA)” และนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย ณ University Malaysia Sabah เมือง Sandakan ประเทศมาเลเซีย

   ในงานประชุมดังกล่าวมีนักวิจัยจากหลากหลายประเทศเข้าร่วม...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมรับฟังสรุปผลการมาฝึกประสบการณ์ระยะสั้นกับคณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก university of the Ryukyu ประเทศญี่ปุ่น [27/09/2018]
  • เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน ร่วมรับฟังสรุปผลการมาฝึกประสบการณ์ระยะสั้นกับคณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก university of the Ryukyu ประเทศญี่ปุ่น และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุม 3 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก ประเทศญี่ปุ่น และนักวิจัยจากกรมพัฒนาที่ดิน [17/09/2018]
  • ระหว่างวันที่ 2 8- 29 สิงหาคม 2561 ดร.มัลลิกา ศรีสุธรรม สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท จาก Ibaraki University, Gifu University และ The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น และนักวิจัยจากกรมพัฒนาที่ดิน

   โดยกิจกรรมในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เป็นการศึกษาข้อมูลด้านเชิงพื้นที่และชุมชุนในพื้นที่ดินเค็ม ณ บ้านดู่ใหญ่ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการระดับนานาชาติ [17/09/2018]
  • ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก Institute of Environmental Rehabilitation and Conservation (ERECON) ประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน (Project evaluation committee) ของโครงการของ ERECON ที่สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Foreign Aff...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก university of the Ryukyu ประเทศญี่ปุ่น [12/09/2018]
  • เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมให้การต้อนรับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก university of the Ryukyu ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสมาฝึกประสบการณ์ระยะสั้นกับคณะเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10 – 24 กันยายน 2561 ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมรับฟังสรุปผลการมาศึกษาเรียนรู้ที่คณะเกษตรศาสตร์ ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Southwest University ประเทศจีน [07/09/2018]
  • เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง วชิราภากร หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และ ดร.สมพงศ์ จันทร์แก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา ร่วมรับฟังสรุปผลการมาศึกษาเรียนรู้ที่คณะเกษตรศาสตร์ ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Southwest University ประเทศจีน และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.นำเสนอผลงานวิจัย ในฐานะนักวิจัยรับเชิญ ณ Department of Tropical Plants and Soil Sciences, University of Hawaii [18/07/2018]
  • ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ และหัวหน้ากลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอสัมมนาผลงานวิจัย ในฐานะนักวิจัยรับเชิญ ณ Department of Tropical Plants and Soil Sciences, College of Tropical Agriculture and Human Resources, University of Hawaii (UH) ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ในโอกาสที่มาปฏิบัติราชการเพื่อปรึกษางานวิจัย และเขียนงานวิจัย ณ สถาบันแห่งนี้ หัวข้อการบรรยาย เรื่อง Soil organ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมกับ TICA จัดฝึกอบรมนานาชาติ [21/06/2018]
  • เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Sustainable Animal Production and Resource Management for Sustainable Agriculture and Food Safety โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข จัดพิธีปิดการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร International Training on Project and Office Management [08/06/2018]
  • วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร International Training on Project and Office Management และให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าฝึกอบรม และรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ เป็นผู้มอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุม 4 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร วุฒิไกร บุญคุ้ม เป็นผู้ประสานงานหลักและดำเนินรายการ ซึ่งภายในงานได้มีการชมวีดีทัศน์สรุปบรร...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร International Training on Project and Office Management [22/05/2018]
  • เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (TICA) จัดฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร International Training on Project and Office Management โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งทีมวิทยากรในการจัดอบรมได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.วุ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ Wroclaw University ประเทศโปแลนด์ [11/04/2018]
  • เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ พวงชมภู รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ ให้การต้อนรับ Dr.Tomasz Berbeka และ Dr.Anna Kapala จาก Wroclaw University of Environmental and Life Sciences และร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือโครงการ Erasmus+ ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมโครงการ the Asia Pacific Leadership Program Fellowship (APLP) [29/03/2018]
  • เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.30 น. ศาตราจารย์ ดร. ปัทมา วิทตยากร แรมโบ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมโครงการ the Asia Pacific Leadership Program Fellowship (APLP) ของ The East-West Center, Hawaii, USA จำนวน 8 คน ซึ่งได้เข้าขอพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ที่เคยเข้าร่วมกับ The East-West Center ซึ่งหนึ่งในผู้เข้าอบรม APLP ในป...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการนำเสนอผลงานของบุคลากรจาก College of Natural Resources (CNR) ประเทศภูฏาน [02/03/2018]
  • เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในการนำเสนอผลงานของบุคลากรจาก College of Natural Resources (CNR) ประเทศภูฏาน จำนวน 6 คน ที่ได้มาฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภายใต้โครงการ Capacity Development of College of Natural Resources – Follow up Phase ภายใต้การสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ซึ่งได้อนุมัติให้คณะเกษตรศาสตร์เป็นผู้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการเกษตร ด้านต่างๆ จำนวน 6 หลักสูตร ระหว่างวัน...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น [02/03/2018]
  • เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Dr.Moritani Shigeoki, Faculty of Agriculture and Life Science เข้าประชุมปรึกษาหารือในการพัฒนาด้านความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัย และศึกษาดูงานทางด้านการเกษตร ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นคณะผู้ศึกษาดูงานได้เดินทา...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนงานวิจัยกับ University of Hohenheim [20/10/2017]
  • ระหว่างวันที่ 8 - 13 ตุลาคม 2560 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ได้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนงานวิจัยกับนักวิจัยต่างประเทศที่มีความร่วมมือกันมายาวนาน ได้แก่ Dr.Frank Rasche จาก Institute of Agricultural Sciences in the Tropics, University of Hohenheim ประเทศเยอรมนี

   โดย ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ พร้อมด้วยนักวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษา หล้าวง...
  ia
 • นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น [20/10/2017]
  • ระหว่างวันที่ 7-14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอาจารย์ ดร.ปนัดดา อุตรนคร นำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 คน ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำการเกษตรในประเทศญี่ปุ่นที่จังหวัด Tottori ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ Tottori University ประจำปี 2560

   โดยความรู้และประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ฯ ในครั้งนี้ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการขา...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เดินทางไปลงนามความร่วมมือจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9 th ICERD ณ ประเทศพม่า [03/10/2017]
  • ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้ประสานงานสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก Professor.Dr.Myo Kywe อธิการบดีของมหาวิทยาลัย Yezin Agricultural University เพื่อเดินทางไปราชการเพื่อลงนามความร่วมมือในการร่วมกันจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย Yezin Agricultural Univers...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมรับฟังสรุปผลการมาศึกษาเรียนรู้ที่คณะเกษตรศาสตร์ ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Southwest University ประเทศจีน [01/09/2017]
  • เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมรับฟังสรุปผลการมาศึกษาเรียนรู้ที่คณะเกษตรศาสตร์ ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Southwest University ประเทศจีน และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ SouthWest University ประเทศจีน [02/08/2017]
  • เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง วชิราภากร หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก SouthWest University ประเทศจีน เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านสัตวศาสตร์ ประมง และพืชไร่ ระหว่างวันที่ 2 – 28 สิงหาคม 2...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ visayas state university ประเทศฟิลิปปินส์ [19/07/2017]
  • เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ พร้อมด้วย นางสาว เนตรดาว จำเริญดารารัศมี รักษาการ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง วชิราภากร หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน ผู้ช่วยศาส...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน ศึกษาดูงานแปลงอ้อยและยางพาราร่วมกับนักวิจัยจาก University of Hohenheim [09/03/2017]
  • ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2560 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ดร.บรรยง ทุมแสน ที่ปรึกษากลุ่มวิจัยฯ ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Prof. Dr.Georg Cadisch จาก University of Hohenheim พร้อมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 คน จากกลุ่มวิจัยฯ และจำนวน 3 คน จากศูนย์วิจัยอ้อย (กลุ่มการจัดการธาตุอาหารอ้อย) และผู้ช่วยวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ จำนวน 1 คน เดินทางไปศึกษา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับเอกอัครราชฑูตเม็กซิโก ประจำประเทศไทย [08/03/2017]
  • เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ แจ่มจรรยา ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ไคเม นัวลาร์ต เอกอัครราชฑูตเม็กซิโก ประจำประเทศไทย และ นายอาดอลโฟ การ์เซีย รองหัวหน้าสำนักงาน สถานฑูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย เข้าปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการทางด้านการเพาะเลี้ยงแมลงกินได้ และการทำฟาร์มจิ้งหรีด ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น [01/03/2017]
  • เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.สมพงศ์ จันทร์แก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ พวงชมพู ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Yasunobu Kumi และนักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานการเกษตรของไทย ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2560 เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านวิชาการ งานวิจัย และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาส...
  ia
 • คณบดีหารืองานวิจัย ร่วมกับ Prof.Dr.Yoshio Yamamoto [27/02/2017]
  • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องรับคณบดี คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ประชุม หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับงานวิจัย ร่วมกับ Prof. Dr. Yoshio Yamamoto นักวิจัย จาก Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสรุปผลงานวิจัยความหลากหลายของไก่ โดยผลที่ได้ พบว่า MHC typing ในฝูงประดู่หางดำ พบรูปแบบ B21 ซึ่งเป็นรูปแบบที่ทนโรคมาเรกซ์ และผลที่ได้นี้จะนำมาซึ่งการสร้างฝูง resistance Marek disease ต่อไป โดย Prof. Dr....
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ ต้อนรับ Hiroshima University [16/12/2016]
  • เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Prof.Dr.Yukinori Yoshimura Dean of Graduate School of Biosphere Science and Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University, Prof.Hirofumi Saneoka Vice Dean of Graduate School of Biosphere S...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับคณะแกนนำหมู่บ้าน สปป.ลาว เข้าศึกษาดูงาน [14/12/2016]
  • เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะแกนนำหมู่บ้าน สปป.ลาว จำนวน 10 คน ใน “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ลาว-ไทย” จากเมืองไซธานี แขวงนครเวียงจันทร์ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ สังกัดสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   วิทยากรที่บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้มี 2 ท่านด้วยกัน ได้แก่ นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนายภูมิพัฒน์ พ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ Dr. Amrit Bart จาก University of Georgia, USA. [07/12/2016]
  • ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 รศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับ Dr. Amrit Bart, Assistant Dean and Director of Global Program, University of Georgia (UGA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่เดินทางมาหารือความร่วมมือต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เดินทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ UGA เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา ได้นำ Dr. Amrit Bart เข้าพบ รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษในการประชุมระดับนานาชาติ ณ ประเทศไต้หวัน [02/12/2016]
  • ระหว่างวันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจากคณะกรรมการการจัดงานประชุม International Conference on Contaminated Land, Ecological Assessment and Remediation ให้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย เรื่อง “Environmental and Ecological Monitoring of Agricultural Activity on Namphong River in Northeast of Thailand” ในการประชุมวิชาการระดับนานา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับนักวิจัยจาก Yunnan Academy of Agricultural Sciences ประเทศจีน [01/12/2016]
  • เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ ให้การต้อนรับ นักวิจัยจาก Yunnan Academy of Agricultural Sciences ประเทศจีน ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย Prof. Yang Wanlin Deputy director of Institute of Agro-Food Science and technology, Yunnan Academy of Agricultural Sciences ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร รวมถึงอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ Prof. barbabra...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Integrating Value Chain in Teaching and Research [01/12/2016]
  • ในวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2559 คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Integrating Value Chain in Teaching and Research ภายใต้โครงการ Networking for Increasing Agricultural Productivity and Food Chain Effectiveness ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ ได้แก่ 1. University of Applied Sciences Weihenstephan-Triesdorf, Germany 2. Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland และ 3. CheaSim University of Kamchaymear, Cambodia โดยในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 รศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี...
  ia
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เปิดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง MEGA 4 : Molecular Evolutionary Genetics Analysis [30/11/2016]
  • วันนี้เวลาประมาณ 09.30 น. รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี Associate Professor Masahide Nishibori จาก Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ รศ.ดร.สุภร กตเวทิน พร้อมด้วย นักศึกษา ป.เอก ป.โท นักวิจัย ของคณะเกษตรศาสตร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกอบรมอย่างคับคั่ง...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ ต้อนรับ Hiroshima University [28/11/2016]
  • ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิการยน 2559 คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Associate Professor Masahide Nishibori จาก Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาร่วมศึกษางานวิจัยตามบันทึกข้อตกรลงความร่วมมือที่ลงนามร่วมกันเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา นอกจากนั้นแล้วยังให้เกียรติเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง เรื่อง "MEGA 4 : Molecular Evolutionary Genetics Analysis " ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 8003 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งชื่อเข้า...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น [12/11/2016]
  • คณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมนักวิจัยจากกลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน ได้แก่ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา (คณบดี), รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ), ผศ.ดร.สุภร กตเวทิน (อาจารย์และนักวิจัย), ผศ.สพ.ญ.ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล (อาจารย์และนักวิจัย) และ รศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม (รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ) เดินทางไปทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาจาก UMY ประเทศอินโดนีเซีย [10/11/2016]
  • เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดการเข้าฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมทั้งร่วมรับฟังสรุปผลการเข้าฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ของนักศึกษา โดย อาจารย์ภาณุพล หงษ์ภักดี และ อาจารย์สมพงศ์ จันทร์แก้ว เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านการเข้าฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ จำนวน 5 คน ณ ห้อง...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน จัดบรรยายพิเศษร่วมกับ University of Hohenheim [27/10/2016]
  • เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Long-lasting academic collaboration between KKU and University of Hohenheim ร่วมกับวิทยากรรับเชิญ Dr.Frank Rasche จาก University of Hohenheim ในหัวข้อ The Section Agroecology in the Tropics and Subtropics: Who we are and what we do เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประทศให้แก่ คณาจารย์ ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ [26/09/2016]
  • ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก Society of Environmental Toxicology and Chemistry ให้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย เรื่อง “Ecotoxicology of Copper on Tropical Freshwater Biota under Field Water of Mekong River in Thailand, Lao PDR and Cambodia” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Society of Environmental Toxicology and Ch...
  ia
 • อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาพืชสวน คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมงานประชุม Chili pepper breeding and resource materials of horticultural crops ณ เมืองหลานโจว ประเทศจีน [19/08/2016]
  • ระหว่างวันที่ 9 – 18 สิงหาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร รองศาสตราจารย์ ดร. สังคม เตชะวงค์เสถียร และนายนครินทร์ จี้อาทิตย์ อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานประชุม Chili pepper breeding and resource materials of horticultural crops ณ เมืองหลานโจว มลฑลกานซู ประเทศจีน

   Gansu Academy of Agricultural Sciences ได้จัดงานประชุม Chili pepper breeding and resource materials of horticultu...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ SouthWest University ประเทศจีน [03/08/2016]
  • เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง ร่วมให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก SouthWest University ประเทศจีน เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านสัตวศาสตร์ ประมง และพืชไร่ ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2559 นำโดย Dr.Wu Zhengi Dr.Song Daijun Mr.Zihua Zhao และนักศึกษาจำนวน 7 คน ณ ห...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมนานาชาติเพื่อการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร [27/07/2016]
  • เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมนานาชาติ เรื่อง “Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security” โดยได้รับทุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency) กระทรวงการต่างประเทศ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 12 คน จาก 8 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐชิลี, สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ, สาธารณรัฐบอตสวานา, สาธารณรัฐโตโก, ราชอาณาจักรตองกา, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐซูดาน...
  ia
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ด้านวิชาการ ศึกษาวัฒนธรรมต่างแดน ระหว่าง มข. มอ. และUPM [22/07/2016]
  • แหล่งเรียนรู้ที่กว้างใหญ่นอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ระหว่างวันที่ 15-20 กรกฎาคม 2559 จำนวนผู้เข้าร่วมเดินทางทั้งสิ้น 27 คน กับแหล่งเรียนรู้ 3 ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   วันแรกของการเดินทาง วันที่ 15 ก.ค. 2559 เวลา 13.00 น. ได้รับการต้อนรับจากคณาจารย์พร้อมบุคลากร และนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเด็นการสัมมนาในคร...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์นำทีมผู้บริหารมขลงนามความร่วมมือกับ The University of Georgia [20/05/2016]
  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา นำทีมผู้บริหาร รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ หาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนาม MOU และเจรจาความร่วมมือกับ University of Georgia สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความร่วมมือกับ มข. มายาวนาน โดยเฉพาะคณะเกษตรศาสตร์ และขยายความร่วมมือจากคณะเกษตรศาสตร์ ไปยังคณะเทคโนฯ ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร (food science) และคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว และ รศ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศร่วมการเดินทางในครั้งนี้ด้...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบ Teleconference จาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น [22/01/2016]
  • เนื่องด้วยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสัมพันธ์อันดีกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย Tottori University ประเทศญี่ปุ่น ในลักษณะโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามานานกว่า 4 ปี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการศึกษาวิจัย และแลกเปลี่ยนระหว่างสองสถาบัน จากความสัมพันธ์ดังกล่าวในปีนี้ได้ยกระดับความสัมพันธ์โดยมีการสอนแบบสื่อทางไกลระหว่างสองมหาวิทยาลัยโดยวิธี Teleconference เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาทั้งสองสถาบัน ให้สามารถที่จะเรียนรู้และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์ของทั้งสองส...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมนานาชาติ [16/12/2015]
  • ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคคลากรสังกัดสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (ISSAAS) ให้เข้าร่วมประชุม, เป็นประธาน Chairperson in Oral Scientific Session with the theme “Plant Production and En...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์เข้าเยี่ยมชมและสร้างความร่วมมือกับสถาบันวิจัยในประเทศญี่ปุ่น [16/12/2015]
  • ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคคลากรสังกัดสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก สถาบันวิจัยแห่งชาติ The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Research Institute of Science for Safety and Sustainability (RISS), กระทรวงเศรษฐศาสตร์ การค...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัคราชฑูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย [30/11/2015]
  • เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 – 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ H.E. Mr.Paul Robilliard เอกอัคราชฑูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Ms.Sarah Roberts Political/Economic Counsellor Department ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาจาก UMY ประเทศอินโดนีเซีย ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ [13/11/2015]
  • เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดการเข้าฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมทั้งร่วมรับฟังสรุปผลการเข้าฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ของนักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านการเข้าฝึกประสบการณ์ในครั้งนี...
  ia
 • นักศึกษาจาก UMY ประเทศอินโดนีเซียเข้าฝึกประสบการณ์ ณ คณะเกษตรฯ มข. [03/11/2015]
  • เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนมา ดงแสนสุข ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Dr.Chandra Kurnia Setiawan อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ นักศึกษา จำนวน 13 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   โดย...
  ia
 • ไหมอีรี่ มข. จัดแสดงนิทรรศการ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ [14/09/2015]
  • ระหว่างวันที่ 1 – 5 กันยายน 2558 กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าและแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ได้รับเชิญจาก The Zurich University of Applied Sciences (ZHAW), Waedenswil สหพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ ไปเป็น Keynote Speaker ในหัวข้อ The eri silkworm – cultivation, products and market potential in Thailand และ Cultivation of medicinal fungi, Cordyceps spp. by using eri silkworm as cultured medium ในการประชุม Skyf...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ นิเทศสหกิจศึกษานานาชาติ และ บรรยายพิเศษ ณ ประเทศฟิลิปินส์ [11/09/2015]
  • ระหว่างวันที่ 24 - 29 สิงหาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจนานาชาติ และบรรยายพิเศษ เรื่อง Cooperative Education Program at Khon Kaen University: A Road to Career Enhancement ณ University of Southern Mindanao ประเทศฟิลิปปินส์

   โดยในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ University of Southern Mindanao, (USM) Philippines ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยที่นักศึกษา จำนวน 2 คน คือ นางสาวอาภัสรา หงษาวง และ น...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. นิเทศงานสหกิจศึกษา และแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น [28/08/2015]
  • ระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา อ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์ และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกนิเทศงานสหกิจศึกษา นายวรายุ ภาษี และนายสันติภาพ ชัยสาร นักศึกษาสาขาพืชสวน ชั้นปีที่4 ที่ออกฝึกสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำภาคการศึกษา 1/2558 ในฐานะผู้ช่วยนักวิจัย เป็นระยะเวลา 4 เดือน ณ Department of Applied Biological Chemistry, Faculty of Agriculture, Niigata University เมือง Niigata ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การดูแลของ Prof. Dr.Takuji Ohyama โด...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Kochi University ประเทศญี่ปุ่น [25/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์นฤมล แก้วจำปา ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Kochi University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Assoc.Prof.Masuda Kasuya Dr.Toshiro Masumoto และนักศึกษา จำนวน 16 คน เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ภายใต้บันทึกความร่วมมือและสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกั...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ลงนามความร่วมมือกับ University of Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น [24/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Prof.Yasuhiro Kawamoto Professor of Tropical Pasture Science จาก Graduate School of Agriculture University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น เข้าปรึกษาหารือในการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมรับฟังสรุปผลการมาศึกษาเรียนรู้ที่คณะเกษตรศาสตร์ ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Southwest University ประเทศจีน [14/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ และดร.อรุณี พรมคำบุตร ร่วมรับฟังสรุปผลการมาศึกษาเรียนรู้ที่คณะเกษตรศาสตร์ ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Southwest University ประเทศจีน และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับคณาจารย์จาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น [07/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร และดร.พัชรี สุริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Prof.Dr.Yasunobu Kumi เข้าศึกษาดูงานด้านสัตวศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากเวียดนาม [04/08/2015]
  • เมื่อวานนี้ (3 สิงหาคม 2558) เวลาประมาณ 15.00 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำคณะนักวิจัย จาก Vietnam National University (VNUA) (ชื่อเดิม Hanoi University) ประกอบด้วย Assoc.Prof.Vu Dinh Ton, Dean of Faculty of Animal Science , Prof.Tran Duc Vien, Fomer Rector of VNU, Dr.Do Duc Luc, Head of Department of Animal Breeding and Genetics, Faculty of Animal Science, Dr.Pham Kim Dang, Head of central laboratory, F...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จับมือ VNUA ประเทศเวียตนาม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ [04/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สจี กัณหาเรียง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง ร่วมให้การต้อนรับ คณะอาจารย์จาก Faculty of Animal Science, Vietnam National University of Agriculture ประเทศเวียตนาม นำโดย Assoc.Prof...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านเห็ดรา [29/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเห็ดราภูมิภาคอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ ระดับนานาชาติ และการประชุมวิชาการสมาคมเห็ดราแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง ประธานกรรมการดำเนินการจัดงาน เป็นผู้ก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีปิดการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Utilizing Indigenous Food Resource for Food Security [25/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีปิดการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Utilizing Indigenous Food Resource for Food Security โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีปิด และมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักวิชาการเกษตรชาวต่างประเทศและชาวไทย จำนวน 20 คน จาก 12 ประเทศ ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งถ่ายรูปร่วมกัน ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน เข้าศึกษาดูงาน [17/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สังคม เตชะวงศ์เสถียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สจี กัณหาเรียง และ นางทัศนีย์ อินทร์ล้ำ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน นำโดย Assist.Prof.HWANG, SAN GWANG Assist.Prof.CHIANG, SHENG-SE และนักศึกษา 10 คน เข้าศึกษาดูงาน ในการนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านของการเร...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมประชุม Mekong Forum 2015 และเป็นวิทยากรบรรยาย Modernizing GMS [11/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2558 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดในงาน Mekong Forum 2015 ซึ่งเป็นการประชุมนานาชาติครั้งที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง “ปรับโฉมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015” ณ โรงแรม ราชาวดี รีสอร์ท โฮเทล ภายในงานได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยผู้มีเกียรติหลายท่าน อาทิเช่น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ท่านโสก สีพนา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ แห่งรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้งภายในและต่าง...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมนานาชาติเพื่อการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร [01/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมนานาชาติ เรื่อง “Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security” โดยได้รับทุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency) กระทรวงการต่างประเทศ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าร่วม 20 คน จาก 12 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐชิลี, ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน, สาธารณรัฐฟิจิ, สาธารณรัฐมัลดีฟส์, สาธารณรัฐมอริเ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักวิชาการจาก Agriculture and Agri-Food Canada, Saskatoon Research Centre [28/05/2015]
  • เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 – 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ Dr.Russell K. Hynes นักวิชาการจาก Agriculture and Agri-Food Canada, Saskatoon Research Centre ให้การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “Formulation Development and Application of Microbial Biopesticides” ให้กับนักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาปริญญาเอก และบุคลากรคณะเกาตรศาสตร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ร่วมถึงคณาจารย์คณะ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย [07/05/2015]
  • ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Dr.Innaka Ageng หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร และนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ ภาควิชาธุรกิจการเกษตร จำนวน 8 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมแปลงสาธิต ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะผู้ศึกษาดูงานจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การศ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับ GREEiNSECT จัดการศึกษาดูงาน เรื่อง การทำฟาร์มและผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด [18/03/2015]
  • รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำสาขาวิชากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โครงการ insect for Green Economic (GREEiNSECT) สนับสนุนโดยรัฐบาลประเทศเดนมาร์ก จัดการศึกษาดูงาน เรื่อง “การทำฟาร์มและผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด” ระหว่างวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ให้กับตัวแทนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จาก 14 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม อิตาลี เม็กซิโก เคนยา ยูกันดา โตโก เอธิโอเปีย ไนจีเรีย...
  ia
 • คณะเกาตรศาสตร์ มข. ต้อนรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สปป.ลาว [09/03/2015]
  • เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์, รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ(ไก่พื้นเมือง), ผศ.ดร.สจี กัณหาเรียง นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ(ไก่พื้นเมือง) ร่วมต้อนรับ Mr.Vilaphorn Visounnarath Deputy Director Transmission&Substation Development Department และ Mr.Bounma Molakhasouk พร้อมด้วยทีมจากจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทาง สปป.ลาว นั้น ได้เข้ามาหารือและขอคำปรึกษาจ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Tottori University [06/03/2015]
  • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ พวงชมพู ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Yasunobu Kumi และนักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานการเกษตรของไทย ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2558 เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรีย...
  ia
 • อาจารย์ชาวต่างประเทศ จาก United States Department of Agriculture (USDA) ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะหารือความร่วมมือทางวิชาการกับอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ [18/11/2014]
  • Dr William F. Anderson จาก United States Department of Agriculture (USDA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางมาพบปะหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ รศ. ดร. ประสิทธิ์ ใจศีลและคณาจารย์สาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ และนำเสนอสัมมนาเรื่อง Bioenergy Feedstock Crop Research at Tifton GA ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสาขาพืชไร่ ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Faculty of Animal Science, University of Haluoleo, INDONESIA [13/11/2014]
  • ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Faculty of Animal Science, University of Haluoleo ณ ประเทศอินโดนีเชีย โดยได้ตกลงที่จะแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนอาจารย์ เพื่อทำงานวิจัยและการฝึกอบรมต่างๆ ร่วมกัน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย [11/11/2014]
  • เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย HE.Mr.Simon Roded Ambassador, Embassy of Isreel in Thailand โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ในการให้การต้อนรับ และปรึกษาหารือทางด้านความมือในด้านวิชาการเพื่อที่จะให้เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมให้สำหรับประเทศลุ่มแม่น้ำโขง เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม รวมถึงพม่า รวมถึงโครงการที่จะรับนักศึกษาให้ไปฝึกงานที...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Tokyo Gakugei University และ Osaka Kyoiku University เข้าศึกษาดูงาน [03/11/2014]
  • เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Tokyo Gakugei University และ Osaka Kyoiku University จำนวน 13 คน จากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา “Food and Agriculture Education and On-site School Experiences” ซึ่งจัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย Prof.Iwata Yasuyuki, Assoc.Prof.Suzuki Naoki และ Mr.Iwasawa Daisuke เข้าศึกษาดู...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีปิดการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Utilizing Indigenous Food Resource for Food Security [01/10/2014]
  • เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีปิดการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Utilizing Indigenous Food Resource for Food Security โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีปิด และมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักวิชาการเกษตรชาวต่างประเทศและชาวไทย จำนวน 18 คน จาก 13 ประเทศ ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งถ่ายรูปร่วมกัน ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณบดีเข้าร่วมประชุม JSPS Core-to-Core Program of GSGES ณ เมือง Can Tho สาธารณรัฐเวียดนาม [28/09/2014]
  • เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2557 ที่่ผ่านมา รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้รับเชิญจาก Kyoto University เพื่อเข้าร่วมประชุม JSPS Core-to-Core Program of GSGES (Graduate School of Global Environment and Environmental Studies) และร่วมปะชุมวิชาการ The 2nd International Symposium on Formulation of the Cooperation Hub for Global Environmental Studiesin the Indochina Region and The 9th Intrer-University Workshop on Education and Research Collaboration in the Indochina Region ณ เมือง Can Tho สาธารณรัฐเวียดนาม ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 3 [16/09/2014]
  • เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 10.30 – 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้านนานาชาติ International Indigenous Food and Cultural Festival ครั้งที่ 3 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง กล่าวรายงาน ซึ่งภายในงานมีการออกร้านและจัดแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านนานาชาติจาก 14 ประเทศ ร่วมกับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านของชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น และในจังหวัดใกล้เคียง และ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Utilizing Indigenous Food Resource for Food Security [05/09/2014]
  • เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 09.00 – 11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (สพร.) จัดการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Utilizing Indigenous Food Resource for Food Security ให้กับนักวิชาการเกษตรชาวต่างประเทศและชาวไทย จำนวน 19 คน จาก 12 ประเทศ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 27 กันยายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระด...
  ia
 • นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Southwest University ประเทศจีน ศึกษาดูงาน ณ สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด [06/08/2014]
  • เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด และ สพ.ญ.ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Southwest University ประเทศจีน จำนวน 2 คน ศึกษาดูงานการจัดการฟาร์มโคนม ณ สถาน๊ฯ และพาลงพื้นที่รอบสถานีฯ เพื่อดูโครงการโคตัวผู้ขุน ที่ได้รับการสนับสนุนเงินวิจัยจาก สกว. ภายใต้ความรับผิดชอบของ สถานีฯ ทั้งนี้นักศึกษาแสดงความเห็นต่อการดูงานครั้งนี้ว่า การมีฟาร์มมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรี...
  ia
 • คณบดีนิเทศงานสหกิจศึกษาเครือเบเยอร์และมหาวิทยาลัย UPLB สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ [14/07/2014]
  • เมื่อวันที่ 8-12 กรกฏาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.บุญมี ศิริ กรรมการสหกิจศึกษาคณะเกษตรศาสตร์, และ รศ.ดร.อรวรรณ เดินทางไปยังมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อนิเทศงานสหกิจศึกษา ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการ "สหกิจเกษตรศาสตร์อาเซียน"

   โดยในวันที่ 9 ได้นิเทศนักศึกษาสาขาโรคพืชจำนวน 2 คนกับทางบริษัทเครือเบเยอร์ โดยมี Mr.Pete Davies, Head of Trial Management-Southeast Asia ให้การต้อนรับ และได้ประชุมร่วมกับทางที่ปรึกษา ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการอบรม UFUAS H220-Animal Genetic Resources Diversity ให้กับนักศึกษาจาก Chinese Culture University ประเทศไต้หวัน [23/06/2014]
  • เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยวุฒิไกร บุญคุ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร อ.ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง ได้ให้การต้อนรับ Prof. Ling Ling Lo และคณะนักศึกษาจาก Chinese Culture University ในการเข้าร่วมการอบรม UFUAS H220-Animal Genetic Resources Diversity, Dual Study at Khon Kaen University, Thailand ระหว...
  ia
 • คณบดีเจรจาความร่วมมือทางวิชาการพร้อมนำทีมผู้บริหารและนักศึกษาร่วมดูงานมหาวิทยาลัย Southwest ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน [02/05/2014]
  • เมื่อวันที่ 18-24 เมษายน 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดี และ ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดี ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัย Southwest ณ มณฑล Chongqing สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ Faculty of Animal Science และ Faculty of Agronomy and Biotechnology โดยมี คณบดีทั้งสองคณะ (Prof Huang, Animal Science, และ Prof Wang, Agronomy) ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
   ในการนี้ได้นำทีมนักศึกษาระดับปริญญาต...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ได้รับเชิญสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกียวโตด้านเครือข่ายวิจัยอินโดจีน [10/04/2014]
  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญจาก GSGES (Graduate School of Global Environment Study) เพื่อเข้าร่วมประชุม The 7th Extended Inter-university Workshop on Research and Educational Collaboration in Indochina Region เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและการผลิตบัณฑิตในระดับ ป โทและเอก ด้าน global environment related agriculture and engineering ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มอินโดจีน โดยมี Kyoto University เป็นมหาวิทยาลัยแกนในการบริหารหลักสูตร ในครั้งนี้ Prof. Dr. Shige...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ต้อนรับ Prof. Dr. Kapti Rahayu K., Rector of Slamet Riyadi Univerisity และคณะผู้แทน จากประเทศอินโดนีเซีย [20/03/2014]
  • เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 - 11.00 น. รศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ผู้ประสานงานสาขาวิชา เข้าร่วมต้อนรับ Prof. Dr. Kapti Rahayu K., Rector of Slamet Riyadi Univerisity และคณะผู้แทนจาก Slamet Riyadi University ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ผู้บริหารทั้ง 2 สถาบัน ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันอีกด้วย...
  ia
 • สภาคณบดีสาขาเกษตรศึกษาดูงานประเทศพม่า [15/03/2014]
  • เมื่อวันที่ 18-23 กุมภาพันธ์ 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเดินทางเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ พร้อมกับสมาชิกสภาคคณบดีสาขาเกษตรกว่า 20 สถาบัน รวม 33 ท่าน พร้อมการศึกษาดูงาน โดยมีอธิการบดีและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง (University of Yangon) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศพม่า ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1878 เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในศาสตร์ด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ และประวัติศาสตร...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมมือนักวิจัยสเปนใช้เทคโนโลยีอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน [14/03/2014]
  • เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลจินดาชบาพร หัวหน้าภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ Prof. Manuel Y?fera ตำแหน่ง Vice-director จากสถาบัน Instituto de Ciencias Marinas de Andaluc?a (CSIC) C?diz, ประเทศสเปน ที่ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2557 ตามคำเชิญของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ยวงสร้อย เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือระหว่างภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ กับ CSIC ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัยและงานวิจัยร่วมในอนาคต...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ชูไทยหนึ่งเดียวศักยภาพสูง วิจัยแมลงเป็นอาหารคน [11/03/2014]
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำสาขาวิชากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะนักวิจัยเครือข่าย เข้าร่วมประชุมเครือข่ายกลุ่มนักวิจัยโครงการวิจัยนานาชาติ GREEiNSECT– Insects for green economy เพื่อวางแผนงานวิจัยแมลงนำมาใช้เป็นอาหารโปรตีนทั้งสำหรับคนและอาหารสัตว์ พร้อมชูประเทศไทยมีศักยภาพสูง ที่พัฒนาเพาะเลี้ยงแมลงกินได้ ถึงระดับการค้าและอุตสาหกรรมแล้ว ณ เมือง Bondo ประเทศเคนย่า ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2557 โครงการวิจัยน...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมพิจารณาทุนแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา [22/01/2014]
  • เมือวันที่ 21-22 มกราคม 2557 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เข้าร่วมพิจารณาทุนภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษา แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีการศึกษา 2557 ร่วมกับตัวแทนจากคณะสาขาอื่นๆ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก British Columbia Institute of Technology (BCIT) ประเทศแคนาดา [13/12/2013]
  • เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Prof. Paul Dangerfield, the Vice President of Education, Research and International, Dr.Lawrence Gu, the Dean of BCIT International และ Mrs. Catherine Dangerfield คณะผู้บริหารจาก British Columbia Institute of Technology (BCIT) ในโอกาสที่เดินทางมาลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้เข้าเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ รวมทั้งได้เจรจ...
  ia
 • คณบดีหารือความร่วมมือระหว่าง สกว และมหาวิทยาลัยจอร์เจีย และความร่วมมือด้าน international research network [22/10/2013]
  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัย เข้าร่วมหารือความร่วมมือระหว่าง สกว และ The University of Georgia ประเทศสหรัฐอเมริการ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม โดยมี ศ.ดร.อรันต์ พัฒโนทัย, รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง, ศ.อมเรศ ภูมิรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการ คปก, ผศ.วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน รองผู้อำนวยการ สกว, ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเครือข่ายวิจัยนานาชาติ และ Prof.Dr. Edward Kanematsu ผู้อำนวยการเกษตรนานาชาติ ในนามผู้แทน Dean of College of Agricultu...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.จัดประชุมนักวิจัยยางพารานานาชาติ เสนอความก้าวหน้าการวิจัย [18/10/2013]
  • เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัย Institute of Research for Development (IRD) กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศฝรั่งเศส และกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ Workshop on the environmental impact of rubber plantation from various geographic systems ประจำปี 2556 ขึ้น เพื่อการอภิปราย บรรยายและเสนอผลงานความก้าวหน้าทางการวิจัยเกี่ยวกับยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ...
  ia
 • อาจารย์ชาวต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะหารือความร่วมมือทางวิชาการกับอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ [03/10/2013]
  • Dr. Robert Kemerait และDr. John Sherwood จากภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางมาพบปะหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ รศ. ดร. สนั่น จ่อกล่อยและคณาจารย์สาขาพืชไร่และสาขาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ และนำเสนอสัมมนาเรื่อง โปรแกรมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยจอร์เจีย ซึ่งนำเสนอโดย Dr. John Sherwood หัวหน้าภาควิชาโรคพืช และเรื่องงานวิจัยโรคถั่วลิสง ซึ่งนำเสนอโดย Dr. Robert Kemerait ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมสาขาพืชไร่ ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.นำผู้อบรมนานาชาติ ดูอาหารพื้นบ้านและวัฒนธรรมอีสาน [30/09/2013]
  • ผู้เข้าอบรมนานาชาติ ดูงานด้านอาหารพื้นบ้านและวัฒนธรรมอีสาน กลุ่มสตรี อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะมีกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นให้เห็นสภาพจริง แล้วนำออกมาวิเคราะห์ในห้องอบรม ผศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล ผู้ประสานงานโครงการฝึกอบรมนานาชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำผู้เข้าอบรมนานาชาติ หลักสูตร “การนำอาหารพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของอาหารมนุษย์” (Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security) ระหว่างวันที่ 1-27 กันยายน 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน ...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์นำทีมผู้บริหารภาค-สาขาวิชาประชุมความร่วมมือ 50 ปี KKU-RUA และเยี่ยมศิษย์เก่า [27/09/2013]
  • เมื่อวันที่ 22-24 กันยายนที่ผ่านมา รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารภาควิชาและสาขาวิชา ได้แก่ รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร, รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร, รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์, รศ.ดร.สมพงษ์ ดุลยจินดาชบาพร หัวหน้าภาควิชาประมง, รศ.วิทยา ตรีโลเกศ หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร, ผศ.ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ผู้ประสานงานสาขาโรคพืช, รศ.ดร.วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ ผู้ประสานงานสาขากีฏวิทยา, รศ.ดร.ส...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดมหกรรมอาหารพื้นบ้านนานาชาติ เชิญเอกราชฑูตร่วมชมและชิม [26/09/2013]
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดมหกรรมอาหารพื้นบ้านและวัฒนธรรมนานาชาติยิ่งใหญ่ เอกราชฑูตประเทศนิวซีแลนด์และเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านป่าไม้ FAO ชมและชิมอาหารของประเทศที่ร่วมแสดงอาหารพื้นเมืองประจำชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations :FAO) และ สำนักงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ(สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ จัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้านและวัฒนธรรมนานาชาติอย่างยิ่งใหญ่ มีตัวแทนประเทศจาก...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. อบรมนักวิจัยจากเวียดนาม ผลิตน้ำเชื้อโค-กระบือแช่แข็ง [23/09/2013]
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักวิจัยจากสถาบันวิจัยแห่งชาติด้านปศุสัตว์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ศึกษาดูงานผลงานภาควิชาสัตวศาสตร์และอบรม ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งและเทคนิคการผสมเทียมในโค-กระบือ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชา และรองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและการวิจัย ให้การต้อนรับ Dr. Mai Van Sanh, Dr. Le Van Thong และ Mr. Ha Minh Than นักวิจัยจากสถาบันวิจัยแห่งชาติด้านปศุสัตว์ ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น [23/09/2013]
  • ในวันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ดรุณี โชติษยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.สุวิทย์ ธีรพันธุวัฒน์ รศ.ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ รศ.ดร.พรทิพย์ วงศ์แก้ว ผศ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ ผศ.ดร.สจี กัณหาเรียง และ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง ได้ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Ono Tamao และ Assist. Prof. Dr. Yonekura Shinichi ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้มีการร่วมกันหารือถึงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบันอีกด้วย...
  ia
 • รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานอบรมสัมมนาเชิงปฏบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การใช้อาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปศุสัตว์ในเขตร้อน [23/09/2013]
  • ในวันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานอบรมสัมมนาเชิงปฏบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การใช้อาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปศุสัตว์ในเขตร้อน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน(TROFREC) ซึ่งการจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมปศุสัตว์จากประเทศเวียดนาม จำนวน 16 คน ภายใต้โครงการ Enhancing Capacity for Low Emission Development Strategies (EC-LEDS Proj...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.อบรมนานาชาติ ยกความสำคัญอาหารพื้นบ้านแก้ปัญหาขาดแคลน [18/09/2013]
  • เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 ณ ห้อง 8003 อาคารAG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ เปิดการอบรมหลักสูตร การนำอาหารพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของอาหารมนุษย์ :Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security ครั้งที่ 2 ให้แก่นักวิชาการนานาชาติ จำนวน 13 คน จาก 13 ประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววีระยา จารุอำพรพรรณ ผู้อำนวยการภารกิจ ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ Mr.Hiroyuki ...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการหลักสูตร Global environment กับ Kyoto University [18/09/2013]
  • เมื่อวันที่ 15-17 กันยายน 2556 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเชิญจาก JSPS Core-to-core program เข้าร่วมประชุม The 1st international symposium on formulation of the coorperatio hub for Global Environmental Studies (GSGES) in Indochina region and the 6th Inter-University workshop on education and research collaboration in Indochina region โดยการต้อนรับขอ Prof. Shigeo Fujii, Dean of GSGES และ Assoc. Prof. Kei Mi...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็นพยานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สปป ลาว [12/09/2013]
  • เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี, รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์, รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สปป ลาว โดย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คณบดี จากสะหวันนะเขตให้การต้อนรับ ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เสริมความเข้มแข็งทางวิชาการทางด้านการเกษตรและด้านสังคมให้กับ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Yamaguchi ประเทศญี่ปุ่น [29/08/2013]
  • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Yamaguchi ประเทศญี่ปุ่น Mr. Yamamoto Akihiro มาดูงานและร่วมวิจัยเป็นระยะเวลา 35วัน (short-term stay/short-term visit) ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 25 กันยายน 2556 โดยนักศึกษาได้รับทุน JASSO (Japan Student Services Organization) จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทางสาขาพืชสวนและห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.สุมนา นีระ สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์...
  ia
 • คณะเกษตรฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสปป.ลาว ศึกษาดูงานภาคการเกษตรแบบองค์รวมคณะเกษตรศาสตร์ [27/08/2013]
  • การศึกษาดูงานภาคการเกษตรแบบองค์รวมของคณะผู้บริหารจากสปป.ลาวใน วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทร์ เจ้าแขวง นายอำเภอและนักธุรกิจภาคการเกษตร เข้าศึกษาดูงานจำนวน 40 ท่าน โดยเวลา 16.30 น. คณะศึกษาดูงานได้มาถึงคณะเกษตรศาสตร์ จากนั้น รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร AG 08 จากนั้น เวลา 17.15 น. คณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาวได้เดินทางมาถึงฟาร์ม เพื่อศึกษาดูงานการเกษตรแบบผสมผสาน (กา...
  ia
 • Nippon Veterinary and Life Science University, Japan ศึกษาดูงาน ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [22/08/2013]
  • ภาควิชาสัตวศาสตร์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก School of Animal Science, Nippon Veterinary and Life Science University จำนวนรวม 4 ท่าน เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มกระบือ และ ฟาร์มสุกร ของภาควิชาฯ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการเลี้ยงกระบืและสุกรในประเทศไทย ระบบสืบพันธุ์ การให้อาหาร และเรื่องทั่วๆไป...
  ia
 • นักศึกษาจาก Southwest University (SWU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาแลกเปลี่ยน ณ คณะเกษตรศาสตร์ [19/08/2013]
  • ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 Assoc. Prof. Jian Zhang, Assoc. Prof. Dr. Su Shengqi และDr. Na Ri Su ได้นำนักศึกษาจำนวน 8 คน เดินทางมาแลกเปลี่ยน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน โดยอาจารย์มีกำหนดการศึกษาดูงาน 7 วัน ระหว่างวันที่ 9-15 กรกฎาคม 2556 ส่วนนักศึกษามีกำหนดการสึกษาดูงาน 1 เดือน ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม -7 สิงหาคม 2556 โดยนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนรู้เกี่ยวกับการเกษตรของไทย ทั้งด้านพืชไร่ สัตวศาสตร์ และประมง อีกทั้งยังมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดหน...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เดินทางไปแลกเปลี่ยนกับ College of Animal Science and Technology และ College of Agronomy and Biotechnology, Southwest University (SWU), Chongqing สาธารณรัฐประชาชนจีน [19/08/2013]
  • ในวันที่ 10 เมษายน 2556 ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร พร้อมด้วย อ.ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่น และ อ.ดร.บัณฑิต ยวงสร้อย ได้นำนักศึกษาจำนวน 6 คน โดยแบ่งเป็นสาขาพืชไร่ 2 คน, สาขาสัตวศาสตรฺ 2 คน และสาขาประมง 2 คน เดินทางไปแลกเปลี่ยนกับ College of Animal Science and Technology และ College of Agronomy and Biotechnology, Southwest University (SWU), Chongqing สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน โดยอาจารย์มีกำหนดการศึกษาดูงาน 7 วัน ระหว่างวันที่ 10-17 เมษายน 2556 ส่วนนักศึกษามีกำหนดการ...
  ia
 • คณบดีและอธิการบดีศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือกับมูลนิธิ JICF เมืองซับโปโร ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น [05/08/2013]
  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, และ รศ.นพ.ถวัลวงศ์ รัตนศิริ พร้อมด้วย นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำญี่ปุ่น พร้อมด้วยภริยา และ นส.ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมทางการเกษตรเขตร้อน ณ Jinnai Farm 21 เมืองซับโปโร ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น และเจรจาความร่วมมือด้านการให้ทุนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านสหกิจ และการวิจัยด้านการเกษตรเขตร้อนกับมูลนิธี JICF (Japan International Coorporate Foundati...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. อบรมคณาจารย์ประเทศลาว ตรวจวิเคราะห์ดินและพืช [08/07/2013]
  • ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ โดย ดร.มงคล ต๊ะอุ่น นักวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญ เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้น เรื่อง การวิเคราะห์ดินและพืชเพื่อการเกษตร (Soil and Plant Analysis for Agriculture) ให้แก่ คณาจารย์จากวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 4 คน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ตรีโลเกศ หัวห...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์เจรจาความร่วมมือด้านวิชาการกับ University of Ryukyus, Japan [04/06/2013]
  • เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Dr.Kazuhito Sakai จาก University of Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้เจรจาหาความร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์อีกด้วย...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.จับมือ FAO ชูแมลงเป็นแหล่งโปรตีนลดปัญหาการขาดแคลนอาหารของประชากรโลก [23/05/2013]
  • เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.30 น. ณ สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (Penthouse FCCT) อาคารมณียาเซ็นเตอร์ 518/5 ถนนเพลินจิต ข้างอัมรินทร์พลาซ่า ใกล้สถานีรถไฟฟ้าชิดลม กรุงเทพมหานคร องค์กรอาหารเพื่อการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of The United Nations ,FAO) ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิก ได้เปิดแถลงข่าวเปิดตัว รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง ผู้เขียนหนังสือ Six-legged livestock: edible insect farming, collecting and marketing in Thailand และให้สัมภาษณ์แ...
  ia
 • บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมด้านสถิติชั้นสูงให้นักวิชาการ สปป ลาว [18/05/2013]
  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้รับเชิญจาก Dr.John Schiller, Honorary Senior Fellow, Faculty of Science, School of Agriculture and Food Sciences, University of Queensland, Australia เพิ่อเป็นวิทยากรอบรมด้านการวางแผนการทดลองให้กับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ และนักวิชาการด้านปศุสัตว์และประมงทั่วประเทศลาวจำนวน 22 คน ณ NAFRI Livestock Research Center, Vientiane Province, Lao PDR ในช่วงวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2556 โดยได้รับ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ Dr.Barbara Shew จากประเทศสหรัฐอเมริกา [29/04/2013]
  • ในวันที่ 23 เมษายน 2556 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี, รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี, ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.ดร.สนั่น จอกลอย ได้ให้การต้อนรับ Dr.Barbara Shew จาก North Calorina State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่เดินทางมาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุนปริญญาเอกสาขาพืชไร่ นางสาวฉัตรสุดา จันทร์โสภา ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)ในระหว่างวันที่ 20-28 เมษายน 2556 ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ Prof. Ian Dodd จากประเทศอังกฤษ [17/04/2013]
  • ในวันที่ 8 เมษายน 2556 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี, ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.ดร.สนั่น จอกลอย ได้ให้การต้อนรับ Prof. Ian Dodd จาก Lancaster University ประเทศอังกฤษ ในโอกาสที่เดินทางมาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นางสาวเนืองทรัพย์ ทั่งทอง สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.สนั่น จอกลอย และ รศ.ดร.นิมิตร วรสูต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2556...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์เจรจาความร่วมมือด้านวิชาการกับ Ibaraki University, Japan [25/03/2013]
  • เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์กฤตพล สมมาตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ หิรัญสาลี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรเมศบรรเทิง ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr.Atsushi Toyoda, Assist.Prof.Dr.Junko Nishiwaki, Dr.Sci. Sakgami Nobuo และ Dr.Daisuke Kohari คณาจารย์จาก Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยข...
  ia
 • นักวิจัยคณะเกษตรฯ มข. แนะเกษตรกรเวียดนาม พัฒนาและผลิตอาหารเลี้ยงโค [14/03/2013]
  • ระหว่างวันที่ 1-9 มีนาคม พ.ศ.2556 ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน (TROFREC) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาโครงการ United State Department of Agriculture (USDA)-Vietnam/ Livestock Development ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมการเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ยุทธศาสตร์ด้านอาหารในการลดการปลดปล่อยแก๊ส เรื่องการลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากการผลิตข้าว และการปศุสัตว์ ในประเทศเวียดนาม มีนักวิจัย นักส่งเสริม...
  ia
 • คณาจารย์ คณะเกษตรฯ มข. เยี่ยม นศ. ป เอกทำวิจัย ณ Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา [04/03/2013]
  • รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์, รศ.ดร.สนั่น จอกลอย, รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา และ ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม เดินทางเยี่ยมนักศึกษาแลกเปลี่ยนการศึกษาวิจัย ณ มหาวิทยาลัย Iowa State University, เมือง Ames, รัฐไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงเดือน มค.-กพ. 56 ที่ผ่านมา นักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ทำงานวิจัยอยู่ขณะนี้มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิชัย เคนไชยวงศ์ สาขาสัตวศาสตร์ (ความร่วมมือระหว่าง รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา กับ Prof.Dr.John Mabry, Department of Animals Science, Sep 2012 - Mar 2013); นายดนุพล ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดประชุม Welcome new year-meeting of IRD Thailand [19/02/2013]
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง ผู้ประสานงานการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายภูมิภาคของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Dr. R?gine LEFAIT-ROBIN Representative of IRD ประจำประเทศไทย ได้จัดประชุม Welcome “new year-meeting” of IRD Thailand เครือข่ายกลุ่มวิจัยยางพารา ในโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอาจารย์และนักวิจัยรุ่นเยาว์ ซึ่งอยู่ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านงานวิจัยระหว่า...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์เจรจาความร่วมมือด้านวิชาการกับ Iowa State University, USA. [04/02/2013]
  • เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์สนั่น จอกลอย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ หิรัญสาลี และรองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ให้การต้อนรับ Professor David Acker, Associate Dean, Academic and Global Programs, Raymond and Mary Baker Chair in Global Agriculture, College of Agriculture and...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานในองค์กรนานาชาติ ISERD [03/02/2013]
  • อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ International Society of Environmental and Rural Development (ISERD) ให้เป็น Deputy President และ Regional Vice President มีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่ มกราคม ถึง ธันวาคม 2556 โดย ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี สังกัดสาขาวิชาพืชไร่ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Deputy President of International Society of Environmental and Rural Development (ISERD) และ ผู้ช่วยศาสตร...
  ia
 • คณบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Yun Kim จาก Far East University ประเทศเกาหลีใต้ [22/01/2013]
  • วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.เพียรศักดิ์ ภักดี, รศ.ดร.นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์, ผศ.ดร.อนันต์ หิรัญสาลี และ ผศ.ดร.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Yum Kim และ ศ.ดร.จำเนียร จวงตระกูล จาก Far East University ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อหารือถึงแนวทางการเจรจาหาความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และ Far East University พร้อมทั้งคณบดียังมอบของที่ระลึกแก่ทั้ง 2 ท่าน เพื่อไมตรีจิตอันดี ...
  ia
 • สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม มือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมกับนักวิจัยจากสหรัฐ [18/01/2013]
  • เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย อาจารย์ประจำสาขาวิชา ให้การต้อนรับ Asst. Prof. Dr.Tham Houng จาก Ecotoxicology & Risk Assessment Lab, Center for Urban Environmental Research & Policy (CUERP), Royola University Chicago, USA อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากสหรัฐอเมริกา ทางด้านด้านนิเวศพิษวิทยาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงของระบบนิเวศทางน้ำ ในค...
  ia
 • คณบดีต้อนรับและประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิจัย IRD จากประเทศฝรั่งเศส [10/01/2013]
  • วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2556 คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข และ ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รวมทั้ง รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง อ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ อ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และอื่นๆ รวมกันต้อนรับ Mr.Robert AFRI Director of Department of Environment and Resorces และคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัย IRD ประเทศฝรั่งเศส พร้อมกับร่วมกันหารือถึงแนวทางความร่วมมือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อไปในอนาคต...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.เป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ นศ.ป.เอก ณ ประเทศนอร์เวย์ [28/12/2012]
  • ระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน (TROFREC) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก Norwegian University of Life Sciences ประเทศนอร์เวย์ ให้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ Mr. Nhiem Van Duong นักศึกษาปริญญาเอก โดย ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบ ได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการแก้ไขวิทยานิพนธ์ที่มีประโยชน์และมีคุณ...
  ia
 • อาจารย์สาขาทรัพยากรฯ คณะเกษตรฯ มข. ให้คำปรึกษาและพัฒนาแผนงานวิจัย ณ ประเทศเยอรมนี [26/12/2012]
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ อาจารย์ประจำสาขาที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางไปทำกิจกรรมการวิจัยในต่างประเทศ ปรึกษาและพัฒนาแผนงานวิจัยกับกลุ่มวิจัยของ Prof. Dr. Georg Cadisch ณ Institute of Plant Production and Agroecology in the Tropics and Subtropics, University of Hohenheim (มหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์) ประเทศเยอรมนี ในระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 โดยได้ปรึกษาและพัฒนาแผนงานวิจัยต่อเนื...
  ia
 • ศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสังคมชนบทและสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศราชอาณาจักรภูฏาน [18/12/2012]
  • วันที่ 26-30 กันยายน 2555 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้รับเชิญจาก Ccllege of Natural Resource (CNR), The Royal University of Bhutan เพื่อศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสังคมชนบทของประเทศราชอาณาจักรภูฏาน และสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ กับ Ccllege of Natural Resource (CNR), The Royal University of Bhutan ณ ประเทศราชอาณาจักรภูฏาน โดยร่วมเดินทางกับรศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริห...
  ia
 • นศ.ป.เอกสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรฯ มข. ฝึกทำวิจัยและเขียนงานตีพิมพ์ ณ ประเทศออสเตรเลีย [02/11/2012]
  • นางสาวอัจฉราพร สมภาร และ นางสาวณัฐสิมา โทขันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเทคนิคการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านนิเวศพิษวิทยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ์ และฝึกการเขียนผลงานการทำวิจัยด้านนิเวศพิษวิทยากับผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีสิ่งแวดล้อม ณ University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยมี ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย เป็นอาจาร...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.เสนอผลงานและร่วมวางแผนวิจัยยางกับ HRPP [31/10/2012]
  • อาจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร หัวหน้ากลุ่มวิจัย “การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (KDRN)” คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอผลงานการวิจัยด้านยางพารา เรื่อง Latex yield of Hevea brasiliensis poorly indicates soil drought ในการสัมมนาวิชาการนานาชาติ 4th HRPP Annual Scientific Seminar เรื่อง Towards Sustainable Development of Natural Rubber Production in Thailand and Southeast Asia จัดขึ้น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. คัดเลือกนักศึกษา เข้าโครงการ IAAS-2013 ฝึกงานต่างประเทศ [30/10/2012]
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน (Tropical Feed Resources Research and Development Center: TROFREC) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับศูนย์ประสานงานเกษตรนานาชาติแห่งประเทศไทย (International Association of Agriculture Students of Thailand: IAAS-TH) ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 33 คน จาก 9 สถาบันการศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเกษตรศาสตร์ นานาชาติ (IAAS-Exchange Prog...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับทุนวิจัย พัฒนาเครือข่ายระดับภูมิภาค ฝรั่งเศสให้ 4 ปี [22/10/2012]
  • อาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายระดับภูมิภาคทางด้าน JOINT PROJECT IN PARTNERSHIP: LMI LUSES (Dynamic of Land Use changes and Soil Ecosystem Services)โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง ผู้ประสานงานการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายภูมิภาคของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ อาจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมเริ่มโครงการการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายภูมิภา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.รับนักวิจัย IRD เยี่ยมชมงานวิจัยยางพาราและพิพิธภัณฑ์แมลง [19/10/2012]
  • ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ อ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชไร่ อ.ดร.อนันต์ วงเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคพืช และดร.ชุตินันท์ ชูสาย นักวิชาการเกษตร ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ Dr.Michel Grimaldi หัวหน้านักวิจัยด้าน Biogeochemistry and Ecology of Continental Environments Dr. Henri Robain และ Dr. Jean-Pierre Montoroi จากสถาบันวิจัย Institute of Research for Development (IRD) ประเทศฝรั่งเ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ร่วมกับ Crawford Fund และ ACIAR จัดอบรมการใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติวิจัยให้กับอาจารย์กัมพูชา [19/10/2012]
  • รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก Royal University of Agriculture เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร “การออกแบบ การทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความในการวิจัยปศุสัตว์” (The Training Course on: Experimental Design, Data Analysis and Interpretation in Livestock Research) ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยของ Royal University of Agricultureและมหาวิทยาลัยอ...
  ia
 • ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ และผู้บริหาร มข.พัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับมหาวิทยาลัยในเวียดนาม [03/10/2012]
  • ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2555 ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์สมปอง ธรรมศิริรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำทีมคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยในวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เวลา ได้เข้าพบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2 มหาวิทยาลัย คือ Hanoi ...