ความร่วมมือทางวิชาการภาครัฐ/เอกชน / Public-private-partnership
ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ มูลนิธิเพื่อเพื่อนครู [13/02/2020]
  • เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ มูลนิธิเพื่อเพื่อนครู โดยมี รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ นายสหัสดิษฐ สารแสง กรรมการมูลนิธิเพื่อเพื่อนครู ทำหน้าที่รักษาการและปฏิบัติหน้าที่ประธานดำเนินงานมูลนิธิเพื่อเพื่อนครู เป็นผู้ลงนาม และมี รศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และโอมิกส์ทางสัตว์ และ นายสถาพร สุรพัฒน์ ผู้จัดการโครงการกิจกรรมพิเศษมูลนิธิเพื่อเพื่อนคร...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานประกาศความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และพันธมิตร [03/02/2020]
  • เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.ธีระ เกียรติมานะโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.พรเทพ เนียมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าสาขาวิชาพืชสวน ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสต...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ [16/01/2020]
  • เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและการต่างประเทศ และ ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น คณะเกษตรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสถานประกอบการและหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 21 ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เป็นวิทยากรพิเศษฝึกอบรมโครงการลดต้นทุน UP ผลผลิต เมื่ออยู่ในวิกฤตใบด่าง [06/01/2020]
  • เมื่อวันที่ 26 พฤษจิกายน 2562 รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อเรื่อง “แบคทีเรียป้องกันไวรัส และจุลินทรีย์ต่างๆ” ในการฝึกอบรมโครงการ “ลดต้นทุน UP ผลผลิต เมื่ออยู่ในวิกฤตใบด่าง” ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการเพิ่มผมผลิตต่อไร่ และป้องกันโรคใบด่าง ซึ่งมีนายอำเภอครบุรี นายอำเภอหนองบุญมาก เกษตรอำเภอเสิงสาง เกษตรกร และเจ้าหน้าที่โรงงาน ในโครงการ "ลดต้นทุน UP ผลผลิต เมื่ออยู่ในวิกฤตใบด่าง" เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้...
  ia
 • ประชาสัมพันธ์ เว็บจรรยาบรรณ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น [09/04/2019]
  • ...
  ia
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ [28/02/2019]
  • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์มัลลิกา ศรีสุธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสื่อสารองค์กร ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สจี กัณหาเรียง และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึก...
  ia
 • ประกวดแผนการตลาด การเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ด้วยปุ๋ยเกล็ดเวสโก้ [10/01/2019]
  • ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จับมือเครือข่ายจัดสัมมนาการเกษตรสมัยใหม่ระบบดิจิทัล [18/10/2018]
  • เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ภาควิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเครือข่ายอีก 3 องค์กร จัดสัมมนาเรื่อง การจัดการและพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 155 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไกรเลิศ ทวีกุล กล่าวว่า “หลังจากจัดทำโครงการการส่งเสริมการเกษตรด้านการแสวงหาน้ำในการทำเกษตร ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร [25/07/2018]
  • เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการด้า...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จับมือ สสว. พัฒนาความร่วมมือ โครงการ SME Start up [19/04/2018]
  • เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่าวิเทศและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ คุณศิริพร วงศ์วิวัฒน์ชัย ผู้จัดการโครงการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต และ คุณณัฐธยาน์ สินแสงวัฒน์ เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าร่วมปร...
  ia
 • หารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ้อยคั้นน้ำ ณ ทุ่งโป่ง [04/04/2018]
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โครงการการจัดการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง หัวหน้าโครงการ จากภาควิชาพืชศาสตร์ฯ สาขาพืชไร่ ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิดแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ [20/02/2018]
  • เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิดแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการในการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด โดยคุณบรรเจิด หอมบุญมา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายธุรกิจไก่ไข่ บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ และความร่วมมือทางวิชาการและกิจการเพื่อสังคม คุณสมภพ มงคลพิทักษ์สุข ประธานผู้บร...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงาน [23/08/2017]
  • เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในโครงการ พัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC เข้าศึกษาดูงาน การผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ข้าวอินทรีย์” ต่อมาเป็นการบรรยาย เรื่อง “การแปรรูป” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ และเข้าเยี่ยมชม Agro Outlet มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ จำ...
  ia
 • คณะเกษตร ฯ มข. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สกว. มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด [02/08/2017]
  • เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ รองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สจี กัณหาเรียง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมื...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข.ร่วมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีกับอาจารย์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม [28/06/2017]
  • เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 14.00 น. กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ ได้ร่วมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในหัวข้อ เรียนรู้และแบ่งปันเพื่อชุมชนสีเขียว (Learning and Sharing for Green community) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

   กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยข...
  ia
 • เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลตัส ขอนแก่น [18/05/2017]
  • เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาธิต อดิตโต และ ดร.ปนัดดา อุตรนคร ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาธุรกิจการเกษตร จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลตัส ขอนแก่น บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณศตวรรษ นกจัน ผู้จัดการทั่วไป และ คุณโจอี้ โมรา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปการดำเนินงาน แล...
  ia
 • นำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตร [17/05/2017]
  • ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีนี้มีการนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตรภายในประเทศ ภาควิชาสัตวศา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าศึกษาดูงาน [12/04/2017]
  • เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าศึกษาดูงาน โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน รับฟังการบรรยายเรื่อง “การปลูกมะนาวนอกฤดูในบ่อซีเมนต์” “และการปลูกผักแบบดาวกระจาย”วิทยากรโดย นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และ นายภูมิพัฒน์ พรมเมตตา และเยี่ยมชม Agro Outlet มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การมาศึกษาดูงานในครั้ง...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับเกียรติจากสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานคณะกรรมการสภาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ [12/04/2017]
  • เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงาน การเงิน ในเรื่องของการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับกรรมการจากหลายภาคส่วน อาทิเช่น ภาครัฐ สำนักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง ภาคการเงินการธนาคาร จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. บรรยายพิเศษด้านการประกันคุณภาพการศึกษา [02/04/2017]
  • เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และ นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์เพชร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะเกษตรสาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร ได้ร่วมบรรยายพิเศษในการอบรมในครั้งนี้ด้...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาดูงาน [30/03/2017]
  • เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงาน โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดพืชผัก รับฟังการบรรยายเรื่อง “การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา” วิทยากรโดย ดร.ชานนท์ ลาภจิตร และ นายเชาวลิต สีลาดเลา ต่อมาเป็นการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน รับฟังการบรรยายเรื่อง “การปลูกมะนาวนอกฤดูในบ่อซีเมนต์” “และการปลูกผักแบบดาวกระจาย”วิทยากรโดย นางสาวพจมาลย์ ลาภลื...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด [08/03/2017]
  • เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายประจวบ ไชยสาส์น ประธานปรึกษาบริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ลงนาม และมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และนายวสันต์ จีนหลง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แมรี่แอนแดรี่ โปรดักส์ ร่วมล...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงาน HERP CONGRESS V [07/03/2017]
  • ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย, รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมงานการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 The 5th Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS V) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงาน AGBIO 2017 [06/03/2017]
  • ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร, ดร.ชานนท์ ลาภจิตร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์พืช ได้แก่ พริก มะเขือเทศ และข้าวโพดฝักสด ในงานประชุมวิชาการนานาชาติและนิทรรศการเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านเกษตรและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ “International Conf...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน [17/02/2017]
  • เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงาน โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รับฟังการบรรยาย เรื่อง การกำจัดศัตรูพืชโดยหลักชีววิทยา “แมลงกำจัดโรคและศัตรูพืช” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ลงนามความร่วมมือทางโครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการทางด้านเกษตรกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ [15/02/2017]
  • เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางโครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการทางด้านเกษตรกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ซึ่งโครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการทางด้านเกษตร ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการ ดังนี้ โครงการที่ 1 “การสำรวจและวิเค...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ มูลนิธิบุคคลพอเพียง เข้าศึกษาดูงาน [15/02/2017]
  • เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับมูลนิธิบุคคลพอเพียง ซึ่งนำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจากจังหวัดต่างๆ รวม 20 จังหวัด จำนวน 80 คน ภายใต้โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาดูงาน และเรียนรู้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดสุกร รับฟังการบรรยายเรื่อง “การเลี้ยงหมูในโรงเรือน EVAP” วิทยากรโดยนายปฐมพงศ์ หล้าคำ ต่...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 [30/01/2017]
  • เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระมิ่งขวัญเกษตรไทย” ซึ่งในปีนี้ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิด และรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าว...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 18 [26/01/2017]
  • เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 16 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน และ มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยดีเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้ รางวัลนักวิจัยอาวุโสดีเด่นด้านผลงานตีพิมพ์ ด้านประมง ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลจินดาชบาพร รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ม...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดงานเสวนาวิชาการโคนม [25/01/2017]
  • เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จัดเสวนาวิชาการโคนม เรื่อง "ทำเนื้อนมรวม 12.5% ด้วยอาหาร TMR ไม่ยากอย่างที่คิด" โดยนายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน และนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุส...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน [07/12/2016]
  • เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจยน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ พระนิเทศศาสนคุณ (หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ) ประธานสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ จัดพิธีเปิดศูนย...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู [19/08/2016]
  • เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 14.00 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ระดับชั้นอนุบาล 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 จำนวน 60 คน ทัศนศึกษาเรียนรู้ ณ หมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายธนากร เฉื่อยฉ่ำ เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการทัศนศึกษารอบๆ หมวดประมง ศึกษาวงจรชีวิตของกบ และได้ทัศนศึกษาบ่อเลี้ยงกบ บ่อเลี้ยงปลา และบ่อจระเข้ การทัศนศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ เกิด...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงกบ [19/08/2016]
  • เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงกบ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองหัวหน้าภาควิชาประมง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนักเรียน เกษตรกร และผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 40 คน ณ หมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยายเรื่อง สถานการณ์การเลี้ยงกบของประเทศไทย วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ ต่อมาเป็นการบรรยายเรื่อง ชนิด...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติการด้านเครื่องมือ และเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์ [04/08/2016]
  • เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 14.00 น. ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติการด้านเครื่องมือ และเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อมาเป็นการฝึกอบรมพร้อมสาธิตการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ วิทยากรโดย นายไพศาล ตุลยานันท์ จาก บริษัท ฟู้ด อีคิว จำกัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นบุคลากร และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 12 คน ณ ห้องป...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการประชุมกำหนดทิศทางและพัฒนาโจทย์วิจัยของอ้อยและน้ำตาล [02/08/2016]
  • เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดทิศทางและพัฒนาโจทย์วิจัยของอ้อยและน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยมุ่งเป้า และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งมีพนักงานฝ่ายไร่/นักวิจัยของโรงงานน้ำตาล เกษตรกรจากสมาคมชา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าศึกษาดูงาน [29/07/2016]
  • เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จำนวน 10 คน และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 145 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน และหมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน เด็กๆ ได้รู้จักกับการปลูกมะนาวนอกฤดู การปลูกผักแบบดาวล้อมเดือน การเพาะเห็ดนางฟ้าในซุ้มน๊อคดาว (เห็ด ATM) การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซี...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเมทนีดล [15/07/2016]
  • เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 – 11.30 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเมทนีดล ระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 35 คน ทัศนศึกษาเรียนรู้ ณ หมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการทัศนศึกษารอบๆ หมวดประมง ศึกษาวงจรชีวิตของกบ วิทยากรโดยนายธนากร เฉื่อยฉ่ำ และได้ทัศนศึกษาบ่อเลี้ยงกบ บ่อเลี้ยงปลา และบ่อจระเข้ การทัศนศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงสะเต็มศึกษา (STEM) ในวัยเยาว...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาสัตวศาสตร์ [08/07/2016]
  • เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 15.30 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาสัตวศาสตร์ โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการน้ำนม และห้องปฏิบัติการเนื้อ วิทยากรโดยนางสาวกันยา พลแสน ต่อมาได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา วิทยากรโดยนางสาวศรีนวล คณานิตย์ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโภชนะศาสตร์ วิทยากรโดยนายสมเกียรติ จันทร์โสม และนายนันทวิช ขันธ์โพธิ์น้อย ซึ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 [01/07/2016]
  • เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์/สัตวบาลแห่งประเทศไทย กว่า 30 สถาบัน และสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 โดยคุณสุเทพ วงศ์รื่น นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม รองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเมทนีดล เข้าศึกษาดูงาน [08/02/2016]
  • เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนแก่นเมทนีดลเข้าศึกษาดูงาน โดย นางพจมาลย์ ลาภลือชา และนายภูมิพัฒน์ พรมเมตตา เป็นผู้ให้การต้อนรับ และนำคณะศึกษาดูงานการปลูกมะนาวนอกฤดูในบ่ซีเมนต์ การปลูกผักแบบดาวกระจาย การเพาะเห็ด การเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงกบและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และได้ทดลองเพาะต้นกล้าผักในกระบะสำหรับการเพาะต้นกล้าอีกด้วย ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และสัมผัสธรรมชาติจา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 [03/12/2015]
  • ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2558 สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สังคม เตชะวงค์เสถียร รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร์ อาจารย์รณรงค์ อยู่เกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ดร.ชานนท์ ลาภจิตร ดร.ดนุพล เกษไธสง นายพงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน นายสมยศ มีทา นายเชาวลิต สีลาดเลา และนางสาวธิติมา สุภา นำนักศึกษาสาขาพืชสวน ชั้นปีที่ 3 จำนวน 51 คน พร้อมด้วยนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จำนวน 5...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 [25/11/2015]
  • เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวางแผน ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 ต้านโรคไหม้ (ธัญสิริน) ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ กองพลทหารราบที่ 6 โดยพันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กล่าวเปิดงานร่วมกับรศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ AGGIE JOB FAIR ครั้งที่ 6 [21/11/2015]
  • เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ฝ่ายกิจการนักศึกาา คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการ AGGIE JOB FAIR ครั้งที่ 6 กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

   โดยมีสถานประกอบการจำนวน 9 แห่ง ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ นำเสนอสถานประกอบการและรับสมัครนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ทำงานร่วมกับสถานประกอบการ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เป็นจำนวนมาก...
  ia
 • เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน [17/11/2015]
  • เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน ณ ห้อง 7011 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

   โดยในโครงการดังกล่าวได้เชิญ คุณชาตรี แจ้งการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารในพื้นที่เขตภาคอีสาน กล่าวต้อนรับนักศึกษา

   และคุณชยากร โล่ห์ทองคำ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและการสร้างเครือข่าย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นวิ...
  ia
 • เพิ่มพูนศักยภาพ แก่นนครส่งนักเรียนฝึกประสบการณ์ คณะเกษตรฯ มข. [28/10/2015]
  • เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นำโดยนางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสุมาลี เติมเตชาติพงศ์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดประชุมวิชาการนานาชาติสร้างความเข้มแข็งด้านยางพารา [14/10/2015]
  • ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ “Hevea Research Platform in Partnership” (HRPP) และกลุ่มวิจัย “การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านยางพาราสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านยางพารา เรื่อง 2015 Natural Rubber. Production, transformation and impacts “HOW CAN RUBBER ADAPT TO CHANGING ENVIRONMENTS" โดยรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รอ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับ ทีมงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และมูลนิธิรากแก้ว เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเฉพาะทาง [13/10/2015]
  • เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีมงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และมูลนิธิรากแก้ว จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มจากศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยังยื่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนายเชาวลิต สีลาดเลา ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมการทำสวนครัวยุคใหม่ปลูกผัก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. นำทีมนักวิจัย ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนในภาคอีสาน 4 จังหวัด [06/10/2015]
  • 1 เดือนเต็มที่ทีมอาจารย์นักวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทุ่มเทกำลังใจกาย ลงพื้นที่ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้รับการวิจัยแล้วสู่ชุมชน 4 จังหวัดภาคอีสาน ตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี รศ.ดร. ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2558

   ผศ.ดร. กิริยา สังข์ทองวิเศษ หัวหน้าโ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 [11/09/2015]
  • เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.เกษสุดา เดชภิมล จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 ภายใต้โครงการยกระดับห้องปฏิบัติการโรคและแมลงศัตรูอ้อยและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพดินของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะว...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมประชุมการสร้างความร่วมมือ การพัฒนา และ ขยายผลการแก้ไขปัญหาของประชาชนสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน [02/09/2015]
  • เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ ประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์...
  ia
 • เครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ ร่วมจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2015 [28/08/2015]
  • ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2015” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติครั้งนี้ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมกับภูมิภาคอื่นๆ ร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “องค์ความรู้จากการวิจัยเชิงพื้นที่สู่การใช้ประโยชน์และขีดความสามารถ ในการแข่งขัน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ รองประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ แล...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ใช้เครื่องมือทางวิจัยวิทยาศาสตร์ช่วยการวิจัย [20/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ บริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านสรีรวิทยาของพืช เพื่อการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยมีนักวิจัยจากหน่วยงานด้านการเกษตร เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว และกรมพัฒนาที่ดิน น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมโรคเมล็ดพันธุ์และการผลิตต้นกล้าที่แข็งแรงด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ [05/08/2015]
  • เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 17.00 น. สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมโรคเมล็ดพันธุ์และการผลิตต้นกล้าที่แข็งแรงด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล และนา...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมแนะนำหลักสูตร ในงาน Alist Education Expo 2015 [26/07/2015]
  • ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2558 งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแนะนำหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์ ในงาน Alist Education Expo 2015 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   สถาบัน Alist. Education ได้จัดงาน Alist Education Expo 2015 ซึ่งเป็นการติวข้อสอบให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาคอีสาน ในการนี้ งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์ ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่กลุ่มผู้ปกครองผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศรีษะและใบหน้า [19/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน ให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง แก่กลุ่มผู้ปกครองที่ร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศรีษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   “ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน” เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิตะวันฉายฯ มูลนิธิมีชัย วีร...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมขยายผลการปลูกมะนาวนอกฤดู [17/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศ.ดร.อนันต์พลธานี ผู้ประสานงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง พื้นที่พัฒนาโมเดลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ดร.อรุณี พรมคำบุตร อาจารย์ประจำสาขาเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวจาวภา มะนาวนอก อาสาพัฒนาพื้นที่ตำบลยางตลาด และนางสาวรังรอง ทาบุญเมือง อาสาพัฒนาพื้นที่ตำบลโคกสง่า ได้จัดฝึกอบรมการปลูก และดูแลรักษาการผลิตมะนาวนอกฤดู ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี บ้านจอมศรี ต.ยางตลา...
  ia
 • ช่อง7 ให้ความสนใจ “ไหมอีรี่” ชี้ช่องทางทำมาหากิน ผ่านรายการ1สมอง2มือ [14/07/2015]
  • กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าและแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ได้รับความสนใจจาก บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ผู้ผลิตรายการหนึ่งสองสองมือ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 รศ.ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ และทีมงาน นำทีมงานรายการ “หนึ่งสมองสองมือ” ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไหมไทย หมู่บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยมี สมาชิกกลุ่มทอผ้าหมู่บ...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์งานวิจัยไก่พื้นเมือง [10/07/2015]
  • วันนี้ (10 กรกฎาคม 2558) เวลาประมาณ 11.00 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล และ ผศ.ประภัสสร ขัยวัฒน์ คณะผู้วิจัยโครงการ "รูปแบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน วทน. ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อส่งเสริมภาคเอกชนในการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมด้วย คุณอภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอขอนแก่น และนางสาวอรอุษา ล...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการประชุมระดมสมองกำหนดโจทย์วิจัยเสนอขอสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559 [01/07/2015]
  • เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมระดมสมองกำหนดโจทย์วิจัยเสนอขอสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และแนะนำศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ ต่อมาเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางงานวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาลของประเทศไทยในปัจจุบัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล ที่ปรึกษาศูนย...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ของ 7 มหาวิทยาลัยวิจัย [30/06/2015]
  • ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเพื่อกำหนดทิศทางและจัดทำแผนงานโครงการวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ของ 7 มหาวิทยาลัยวิจัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง ทิศทางการวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพของโลก และประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ ซึ่งมีนักวิจัย และผู้เกี่ยวข้อ...
  ia
 • ศูนย์ TROFREC จัดสัมมนาวิชาการร่วมกับ อสค. อีสาน [30/06/2015]
  • เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน (TROFREC) นำโดย ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยได้จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการขึ้น ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 40 คน ประกอบด้วยผู้ช่วยวิจัย นักวิจัย อาจารย์ ประจำศูนย์วิจัยฯ หัวหน้าศูนย์รับน้ำนม หัวหน้าส่งเสริม เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ เป็นต้น สำหรับกิจกรรมนี้มีวัตถุ...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ [29/06/2015]
  • ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีประสงค์ในการทำความร่วมมือกับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพโภชนาการ พฤติกรรมวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์และด้านพันธุกรรม รวมทั้งการอนุรักษ์สัตว์ป่า และสัตว์อื่นๆในสวนสัตว์ เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ ม.ข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา มุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer [26/06/2015]
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา มุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer โดยจัดอบรม จำนวน 2 รุ่น คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัยของอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 และอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 มีผู้เข้ารับการอบรม รุ่นละ 50 คน

   การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา มุ่งสู่ก...
  ia
 • สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ทางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ร่วม 3 สถาบัน [17/06/2015]
  • การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการวิจัย ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 ณ สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ร่วม 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริม...
  ia
 • คณบดีนำผู้เชียวชาญด้านเคลือบเมล็ดพืชด้วยดีเอ็นเอและจุลินทรีย์จากประเทศแคนาดาเข้าเยี่ยมห้องปฎิบัติการกลางด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์ [26/05/2015]
  • วันนี้ (26 พฤษภาคม 2558) เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำ Dr.Russell K. Hynes และภริยา จาก Saskatoon Research Center ประเทศ CANADA ผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลือบเมล็ดพืชด้วยดีเอ็นเอและจุลินทรีย์, รศ.ดร.บุญมี ศิริ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของห้องปฏิบัติการกลางด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และหารือถึงความร่วมมือด้านการวิจัยต่อไปในอนาคต...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย [12/05/2015]
  • เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม” ระหว่าง ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ เทิดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ เป็นผู้แทนลงนามฯ ฝ่ายหนึ่ง กับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดย นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ(ทำการแทนผู้อำนวยการ) เป็นผู้แทนลงนามฯ อีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร....
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมเกษตรกรแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย [12/05/2015]
  • เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำ สาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ การรวบรวมสังเคราะห์และเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆในการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยอย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงงานทิพย์กำแพงเพชร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จำ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช [21/04/2015]
  • เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 ดร.อรุณี พรมคำบุตร อาจารย์สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานอนุกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงพื้นที่พัฒนาโมเดลตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยอาสาพัฒนาประจำตำบล นางสาวรังรอง ทาบุญเมือง ได้นำเกษตรกลุ่มปลูกผักบ้านหนองแกมน และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาพืชไร่ ลงพื้นที่ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพริกปลอดภัย ณ บ้านกุดเลาะ ตำบลกุดเลาะและการปลูกพืชผักหลังนาโดยใช้น้ำบาดาล ณ บ้านร่องแสนคำ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับ GREEiNSECT จัดการศึกษาดูงาน เรื่อง การทำฟาร์มและผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด [18/03/2015]
  • รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำสาขาวิชากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โครงการ insect for Green Economic (GREEiNSECT) สนับสนุนโดยรัฐบาลประเทศเดนมาร์ก จัดการศึกษาดูงาน เรื่อง “การทำฟาร์มและผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด” ระหว่างวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ให้กับตัวแทนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จาก 14 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม อิตาลี เม็กซิโก เคนยา ยูกันดา โตโก เอธิโอเปีย ไนจีเรีย...
  ia
 • มข. รุดหน้าทำงานวิจัยมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยโครงการ Pilot farm [11/03/2015]
  • มข. รุดหน้าทำงานวิจัยมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยโครงการ Pilot farm เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ ห้องรับรองอาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการหารือร่วมกันเรื่องแนวทางการบริหารจัดการโครงการ “Pilot farm” ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย และสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายจันธนู สัตยาวัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย นายกณพ สุจิฆระ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รอ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก แม่ทัพภาคที่ 2 [09/03/2015]
  • เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน นายสำรวย พลเรือง หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย และนางพจมาลย์ ลาภลือชา รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือทางวิชาการในการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จาก พลโท ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้ให้ความร่วมมือทางวิชาการ ในการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามหลักเ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการเสวนาข่าเหลือง [05/03/2015]
  • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 – 12.00 ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิด โครงการเสวนาข่าเหลือง : การปลูก การตลาด อนาคต และเครื่อข่าย ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล โครงการเสวนาข่าเหลือง จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การผลิตข่าเหลือง สร้างเครือข่ายผู้ปลูก ผู้ค้า และนักวิชาการด้านข่าเหลือง และเพื่อสร้างฐาน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดงานประชุมระดมสมองเพื่อประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย [03/03/2015]
  • เมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 13:00-16:30 น. ณ อาคาร AG07 ห้องบรรยาย 7013 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำ สาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ การรวบรวมสังเคราะห์และเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆในการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยอย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้จัดงานประชุมระดมสมองเพื่อประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องก...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “ไก่พื้นเมือง” ครั้งที่ 1 [25/02/2015]
  • เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “ไก่พื้นเมือง” ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และ รองศาสตราจารย์ ด...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านวังกุง [20/02/2015]
  • เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านวังกุง ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ผู้นำชุมชน และเกษตรกร นำโดยนายอภิชาต ศิริสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุง เข้าศึกษาดูงานการทำสวนครัวยุคใหม่ปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา โดยนายเชาวลิต สีลาดเลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคและวิธีการในการจัดทำสวนครัวยุคใหม่ โดยการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา ณ หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดงาน วันพริกน่าน [20/02/2015]
  • เมื่อวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มข. โดย อาจารย์วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการตัดสินใจ และการจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัยจังหวัดแพร่ น่าน และชัยภูมิ” โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ได้รับเชิญจาก นายศุภวัฒน์ รัตนประภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม ให้ร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ทางวิชาการแก่เกษตรกร ณ. ที่ทำการตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมผู้ผลิตพบผ...
  ia
 • ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมระดมสมอง [18/02/2015]
  • เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมระดมสมองเพื่อสำรวจความต้องการความรู้ ทิศทางการวิจัย และสถานภาพการใช้พันธุ์อ้อยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 16 ณ ห้องกวี จุติกุล คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมระดมสมองเพื่อสำรวจความต้องการความรู้ ทิศทางการวิจัย และสถานภาพการใช้พันธุ์อ้อยของภาคตะวันออ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนขามแก่นนคร เข้าศึกษาดูงาน [13/02/2015]
  • เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนขามแก่นนคร นำโดย อ.ไกรเพชร เจริญศิริ หัวหน้าสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย อ.มะลิวรรณ วิเชษฐพงษ์ อ.วัชรพันธุ์ ศรีทานันท์ อ.สุทิศา อารามพงษ์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 และ 5/3 จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงาน สวนครัวยุคใหม่ การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา โดยมีนายเชาวลิต สีลาดเลา เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคและวิธีการในการจัดทำสวนครัวยุคใหม่ โดยการปลูกผักร่วมกับก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น [09/02/2015]
  • เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายเชาวลิต สีลาดเลา ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลา ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น ซี่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านยางพาราและส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมของเกษตรกรชาวสวนยางและบุคคลทั่วไปที่ม...
  ia
 • รุดหน้าไปอีกขั้น โครงการ Pilot Research Farm [05/02/2015]
  • โครงการ Pilot Research Farm เป็นโครงการเพื่อพัฒนางานวิจัยไก่เนื้อไทย โดยจะมีการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ และบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด จากการประชุมครั้งที่แล้ว ทุกฝ่ายเห็นชอบกับแผนการบริหารโครงการ และเห็นพ้องให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 58 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ และผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ร่วมกับคุณจันทร์ธนู และคุณกณพ สุจิฆระ ผู้บริหารของบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด เข้าดูพื้นที่จัดตั้งฟาร์ม โดยได้ดูพื้...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการเสวนา เรื่อง กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน : จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ [03/02/2015]
  • เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การเสวนา เรื่อง “กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน : จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์” และเปิดหัวข้อเสวนาในด้านการพัฒนาอาหารและการจัดการ ในด้านการปรับปรุงพันธุกรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม และในด้านการจัดการระบบสืบพันธุ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกษตร ประจำปี 2558 [29/01/2015]
  • เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.อุบล ตังควานิช และคณะ ได้จัดโครงการกิจกรรมตอบปัญหาทางการเกษตร สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ณ ห้อง 7011 7012 และ 7013 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาการทางด้านการเกษตร และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่น่าสนใจโดยการสอด...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 16 [28/01/2015]
  • เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 16 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน และให้เกียรติมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยดีเด่นในด้านต่างๆ รางวัลองค์กรดีเด่น และ องค์กรที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ดังนี้ รางวัลนักวิจัยอาวุโสดีเด่นด้านผลงานตีพิมพ์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ สาขาพืชส...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2558 [28/01/2015]
  • เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2558 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสานพัฒนาชาติ เฉลิมบรมราชกุมารี” โดยมีนายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ แ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมงาน ค้นฟ้า...หาสูตรน้ำพริก อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ [14/11/2014]
  • เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงาน “ค้นฟ้า...หาสูตรน้ำพริก” ที่สำนักงานอำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานของโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการตัดสินใจและจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัย จังหวัดแพร่ น่าน และชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะ ได้แก่ นายประสงค์ ประไพตระกูล ผอ. กองส่งเสริมการอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย นายธวัชชัย สิทธิวีระกูล เกษต...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมสมาชิกสภาเกษตรกรที่จังหวัดนครศรีธรรมราช [10/11/2014]
  • เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ. ศาลาประชาสุข เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช สภาเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมการพัฒนาผลผลิตพริกให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพริกในลุ่มน้ำปากพนัง จำนวน 70 คน โดยมีนายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วิทยากรโดย อาจารย์ วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการ การพัฒนาระบบการตัดสินใจและจัดการโซ่อุปทานพริกปลอ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้น ม. 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ผ่านการเข้ารับการฝึกงาน [27/10/2014]
  • เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกงาน และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้น ม. 5 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ผ่านการเข้ารับการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักเรียนที่ผ่านการเข้ารับการฝึกงานด้านการประมงจำนวน 13 คน ด้านการผลิตพืชจำนวน 8 คน ด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน 9 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ ม...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง สถานการณ์การผลิตพืชสวนในปัจจุบัน ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย [27/10/2014]
  • เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง สถานการณ์การผลิตพืชสวนในปัจจุบัน ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ที่เข้ารับการฝึกงาน จำนวน 30 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นอกจากจะได้รับความรู้ในเรื่องของสถานการณ์การผลิตพืชสวนในปัจจุบันแล้ว นักเรียนยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารอย่างไรให้ชีวิตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาอีกด้วย ณ ห้องพวงชมพ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเข้ารับการฝึกงาน [20/10/2014]
  • เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ และคณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์อีกหลายท่านร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นำโดย นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่าย...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบควบคุมโรคพืชและส่งเสริมการเจริญเติบโตของแตงแคนตาลูป ร่วมกับเกษตรกรและภาคเอกชนโดยใช้เชื้อสเตรป-พีอาร์ 87 [06/10/2014]
  • เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 14.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบควบคุมโรคพืชและส่งเสริมการเจริญเติบโตของแตงแคนตาลูป ร่วมกับเกษตรกรและภาคเอกชนโดยใช้เชื้อสเตรป-พีอาร์ 87 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ในการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ คือ 1) เพื่อจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การใช้เชื้อ Streptomyces-87 ในการควบคุมโรค และส่งเสริมการเจริญของพืช ให้แก่เกษตรกรและบริษัท...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน [06/10/2014]
  • เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยนายเชาวลิต อินทรเศียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด งานรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรและทหาร เพื่อป...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับ คณะตรวจประเมินจาก สำนักงานเลขานุการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [11/09/2014]
  • เมื่อวันที่ 10 กันยาน 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโท ร่วมให้การต้อนรับ คณะตรวจประเมินจาก สำนักงานเลขานุการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในการนี้ รศ.ดร.มนต์ชัย ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการฯในปี 2556 ที่ผ่านมา รวมทั้งได้นำชมโปสเตอร์ผลงาน...
  ia
 • อาจารย์เข้าร่วมฟังการนำเสนอสหกิจศึกษา บ.เบทาโกร ขอนแก่น [29/08/2014]
  • เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ อ.ประกายจันทร์, อ.สาวิตรี และ อ.อนุสรณ์ ได้รับเชิญจากทางบริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมราชาวดี จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ฝึกสหกิจศึกษาร่วมกับทางบริษัท ได้ทำการนำเสนอโครงงาน ตลอดจนมีการซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้ฝึกสหกิจ รวมทั้งเป็นนิมิตหมายที่ดีในการให้ความร่วมมือขอ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข.จัดสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค ICP-OES [21/08/2014]
  • เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท อนาไลติคเยน่า ฟาร์อีส (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนา เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคนิค ICP-OES” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา นายสัณฐิติธวัชสุภากรรมการผู้จัดการ บริษัท อนาไลติค ฟาร์อีสต์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดสัมมนา วิทยากรโดย คุณประกาย บริบูรณ์ ข้าราชการบำนาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ปรึกษาสถาบันอาหาร และที่ปรึกษาบริษัทแสงสุขอุ...
  ia
 • รุดหน้า ประชุมหารือโครงการ Pilot research farm เพื่อพัฒนางานวิจัยไก่เนื้อไทย ครั้งที่ 2 [14/08/2014]
  • เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง และคณะผู้บริหารภาควิชาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปแผนการดำเนินงาน โครงการ Pilot research farm เพื่อพัฒนางานวิจัยไก่เนื้อไทย โดย คุณกณพ สุจิฆระ รองกรรมการ...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประชุมกลุ่มห้องปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2/2557 [01/08/2014]
  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมกลุ่มห้องปฏิบัติการกลางด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องรับรอง อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการฯ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการวิจัยร่วมภาคเอกชน (บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด) รวมทั้งความก้าวหน้าในการดำเนินงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ สรุปผลจา...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม (ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน) [31/07/2014]
  • เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ อุทยานเทคโนโลยีทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 10.30 – 12.00 น. ดร.มีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์ เชาว์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้การเก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม (ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน) [31/07/2014]
  • เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ อุทยานเทคโนโลยีทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 08.30 – 10.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม (ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน)” ระหว่าง “มูลนิธีมีชัย วีระไวทยะ” โดย ดร.มีชัยวีระ ไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ “มูลนิธิตะวันฉาย” โดยศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์ เชาว์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการท...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 [31/07/2014]
  • เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์จังหวัดขอนแก่น สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง นวัตกรรมพืชสวน เพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างเป็นสุข โดยศาสตราจารย์นายแพทย์วีระชัย โควสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยด้านอ้อย ประจำปี 2557 [28/07/2014]
  • เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยด้านอ้อย ประจำปี 2557 ระยะที่ 1 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วิทยากรโดย ศาตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย บรรยายเรื่อง การมุ่งสู่การเป็นนักวิจัยด้านอ้อยอย่างมืออาชีพ และ การวิเคราะห์ปัญหาและการกำหนดโจทย์วิจัย ในภาคเช้า และในภาคบ่ายจะเป็นการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมวิทยากรประจำกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์กรณีศึ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้จักโรคพืชและการควบคุมโรคโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่ดีสำหรับการเกษตรปลอดภัย [25/07/2014]
  • เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้จักโรคพืชและการควบคุมโรคโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่ดีสำหรับการเกษตรปลอดภัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วิทยากรภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรัตน์ ธรรมเบญจพล ดร.สุวิตา แสไพศาล คุณรัติกาล ยุทธศิลป์ และทีมงาน โดยการฝึกการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ที่จำเป็นและทักษะที่เกี่ยวข้องก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ [24/07/2014]
  • เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กาฬสินธุ์พิทยาสรรค์ อนุกูลนารี ชุมแพศึกษา ขอนแก่นวิทยายน และกัลยาณวัตร จำนวน 37 คน โดยมีอาจารย์เนียรนภา อรรถวิลัย จากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์ อาจารย์จิรวดี กองกะมุด และ อาจารย์เล็กสรรค์ สุวร...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. นำบุคลากรสายผู้สอนศึกษาดูงานนอกสถานที่พร้อมสัมมนาเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับภาคเอกชน [22/07/2014]
  • เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน “โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่พร้อมสัมมนาเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับภาคเอกชน” โดยเดินทางไปยังฟาร์มโคนมโชคชัย เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการเกษตรในลักษณะฟาร์มขนาดใหญ่ การจัดการเกษตรเชิงท่องเที่ยวและอนุรักษ์ และได้รับเกียรติจาก ดร.โชค บุลกุล ร่วมเสวนากับคณาจารย์เรื่อง มุมมองการศึกษาและการจัดการการเรียนการสอนในยุคศตวรรณที่ 21 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งได้รับค...
  ia
 • รุดหน้า มข.ผุด Pilot farm เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านไก่บ้านไทย และไก่เนื้อไทย [08/07/2014]
  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ หารือร่วมกับ รศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ผู้อำนวยการ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับการวางแผนเรื่องการจัดทำ pilot farm เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านไก่บ้านไทย และไก่เนื้อไทย ซึ่งจะเป็นการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด จากการหารือครั้งนี้มีความก้าวหน้าไปกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ และนำไปสู่การจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันต่อไป...
  ia
 • สุดเจ๋ง...งานวิจัยของไทยก้าวไกลสู่การนำไปใช้ได้จริง [04/07/2014]
  • จุดเริ่มต้นจากงานวิจัยด้านไก่พื้นเมืองไทยประดู่หางดำของศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ (ไก่พื้นเมือง) ซึ่งนำโดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์ฯพร้อมคณะนักวิจัย ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการจากการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ปัจจุบันได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้นำไปเลี้ยงโดยใช้หลักวิชาการ และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยปรากฏชัดว่าเกษตรกรรอบสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษ...
  ia
 • อีกมิติของการคืนความสุขให้กับประชาชน [03/07/2014]
  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์) พร้อมคณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ได้เข้าหารือถึงความร่วมมือทางเกษตรกรรมกับเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 (พันเอกธัวัชชัย แจ้งประจักษ์) เพื่อหาแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร ให้กับเกษตรกรรอบสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการคืนความสุขให้กับเกษตร ในการนี้ได้ข้อตกลงเบื้องต้นคือ จะมีการพัฒนาพื้นที่ทั้งของสถานีฯและพื้นที่ของกองพลทหารราบที่ 6 เป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร ทั้งเป็นแหล่งสาธิต แล...
  ia
 • คณบดีนิเทศงานสหกิจศึกษาภายใต้ความร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย [23/06/2014]
  • เมื่อวันที่ 14-17 มิถุนายน 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวประทุมพร คำภาสุขเจ้าหน้าที่หน่วยสหกิจศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เดินทางไปยังเกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อนิเทศงานสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการ "สหกิจเกษตรศาสตร์อาเซียน" ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์ จำนวน 5 คนกับทางบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีคุณสานิตย์ ยืนนาน รองประธานกรรมการฯ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 17 ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

   ทางบริษัทให้ควา...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากรจากคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [17/06/2014]
  • เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากรจากคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากรจากคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 20 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม [13/06/2014]
  • เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง...
  ia
 • โรงงานขอนแก่นแหอวน จำกัด ดูงานฟาร์มทดลองของ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ณ ฟาร์มทดลองของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ [11/06/2014]
  • เนื่องจากโครงการส่งเสริมให้โรงเรียนแก่นครวิทยาลัย 2 เป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและการใช้เทคนิคเลี้ยงปลาร่วมกับปลูกผัก อควาโปนิกส์ (Aquaponics) เป็นโครงการการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงงานขอนแก่นแหอวน จำกัด และโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 14.40 น. ตัวแทนบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด โดยนายอภิรัฐ นาเลาห์ ผู้จัดการแผนกสวัสดิการ นายไตรภพ สีดาวัน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (CSR) และนางสาวปัฐมาพร เคนบัวงาน เจ้าหน้าที่สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และอาจารย์เชาวรัต...
  ia
 • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ร่วมประชุมเครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ [10/06/2014]
  • ตามที่ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้จัดประชุมเครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ครั้งที่ 3 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน 1) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 2) เพื่อรับทราบความก้าวหน้า และแนวคิดการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ไก่พื้นเมืองจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาไก่พื้นเมืองเชิงนโยบาย โดยรศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ เรื่องการพัฒนาไก่พื้นเมืองเช...
  ia
 • ศูนย์ไก่พื้นเมืองนำอาจารย์จากเชียงใหม่ ลงพื้นที่เข้าพบเกษตรกรเครือข่าย ณ บ้านหนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บ้านป่าเว่อ และบ้านหญ้าคา อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด [31/05/2014]
  • เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 07.00 น. ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดยรศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม นางสาวศรัญญา ศิริปัญญา นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ และนายกฤษฎา เจริญมูล ผู้ช่วยวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ ได้นำทีมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิวัฒน์ รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และนางสาวรุ้งตะวัน จันทรเปารยะ ในช่วงเวลา 07.30 น. เข้าเยี่ยมพบเกษตรกรนายบุญสนอง พิรุณสุนทร ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองห...
  ia
 • ทีมงานจากเชียงใหม่เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [30/05/2014]
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ทีมงานอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดยมี รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิวัฒน์ รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และนางสาวรุ้งตะวัน จันทรเปารยะ ซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นการประชุมหารือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของศูนย์เครือข่าย โดยมีรศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผอ.ศูนย์เครือข่ายวิจัย รศ.บัญญัติเหล่าไพบูลย์ รองผอ.ศูนย์เครือข่ายวิ...
  ia
 • อาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการความร่วมมือจังหวัดขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาพื้นที่แก่งละว้าอย่างสมดุลและยั่งยืน [09/05/2014]
  • เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.30-12.00 น. อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว และนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการความร่วมมือจังหวัดขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาพื้นที่แก่งละว้าอย่างสมดุลและยั่งยืน(KKP-KKU LAWA) ในการนี้ได้จัดทำโปสเตอร์โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลา เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญไปจัดแสดงในงานนี้ด้วย...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และคณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ มข เข้าร่วมประชุมสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 [10/04/2014]
  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร เมธา วรรณพัฒน์ และคณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ มข เข้าร่วมประชุมสีัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 "ปศุสัตว์ไทยไร้พรมแดน" ณ โรงแรมเซนทารา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา การประชุมครั่งนี้มีผู้นำเสนอผลงานกว่า 150 เรื้อง ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 350 ท่าน จาก 40 หน่วยงานทั่วประเทศ นอกจากนี้ ทาง รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องความก้าวหน้าด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ของป...
  ia
 • สภาคณบดีสาขาเกษตรศึกษาดูงานประเทศพม่า [15/03/2014]
  • เมื่อวันที่ 18-23 กุมภาพันธ์ 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเดินทางเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ พร้อมกับสมาชิกสภาคคณบดีสาขาเกษตรกว่า 20 สถาบัน รวม 33 ท่าน พร้อมการศึกษาดูงาน โดยมีอธิการบดีและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง (University of Yangon) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศพม่า ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1878 เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในศาสตร์ด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ และประวัติศาสตร...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ร่วมประชุมวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ไก่พื้นเมือง [11/03/2014]
  • เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ร่วมประชุมหารือทำแผนยุทธศาสตร์และวางแนวทางการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมไก่พื้นเมืองให้กับประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รศ.ดร.กนก ผลารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านไก่พื้นเมือง รศ.เกรียงไกร โชประการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.ศิริพร โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ เชียงใ...
  ia
 • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด ร่วมปรึกษาหารือด้านงานวิจัยของไก่พื้นเมืองและทดสอบชิมเนื้อไก่ลูกผสม [11/03/2014]
  • เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้เชิญคุณกณพ สุจิฆะระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด มาร่วมปรึกษาหารือด้านงานวิจัยของไก่พื้นเมืองและร่วมชิมไก่ลูกผสมต่างสายพันธุ์และอายุต่างกัน เช่น 1) PsBoiler x ไข่มุกอีสาน 2) Ps Boiler x สร้อยเพชร เป็นต้น โดยการชิมไก่นั้น ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ ได้เกีรยติจาก 1)รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา (ผอ.ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ) 2) รศ.ดร.บัญญัติ เหล่าไพบูรณ์(รองผอ.ศูนย์เครือข่ายวิจ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลทอนหงส์เข้าศึกษาดูงาน [11/02/2014]
  • เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร และ นายเชาวลิต สีลาดเลา ให้การต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจากเทศบาลทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช นำโดย นายอมร แคล้วภัย นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์ คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และสมาชิกในชุมชน เทศบาลตำบลทอนหงส์ จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงาน การปลูกผักและเลี้ยงปลาโดยใช้เกษตรอินทรีย์ ณ หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • โครงการกิจกรรมตอบปัญหาทางการเกษตร สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย [28/01/2014]
  • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.อุบล ตังควานิช และคณะ ได้จัดโครงการกิจกรรมตอบปัญหาทางการเกษตร สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย โดยมี รศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์กล่าวเปิดงาน กิจกกรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาการทางด้านการเกษตร และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่น่าสนใจโดยการสอดแทรกผ่านกิจกรรมแก่เยาวชน การแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วย การแข่งขันตอบปัญหาในระดับมัธยม...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 15 [28/01/2014]
  • เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 คณะเกษตรศาตร์ ได้จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 15 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดการประชุม และ มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2556 รางวัลดุษฎีบัณฑิตวิทยานิพนธ์ดีเด่น ศ.อารันต์ พัฒโนทัย ณ ห้อง ประชุม กวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • งานเกษตรอีสาน 2557 ฉลอง 50 ปี คณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น [27/01/2014]
  • เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557 ภายใต้คำขวัญ “50 ปี การพัฒนาเกษตรอีสานสู่มาตรฐานเกษตรอาเซียน” ร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี คณะเกษตรศาสตร์ และ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธี รองศาสตราจารย์ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ...
  ia
 • โครงการอบรมการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ [22/01/2014]
  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้ตระหนักถึงการลดใช้สารเคมี โดยมีชื่อโครงการว่า “การผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยในจังหวัดเพชรบูรณ์" โดยจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงานโดยนายกฤษณ์ธ...
  ia
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนของคณะเกษตรศาสตร์ให้แก่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 จ.ร้อยเอ็ด [09/01/2014]
  • วันที่ 8 มกราคม 2557 พันเอกสมชาย เพ็งกรูด รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 พร้อมด้วย พ.อ. (พิเศษ) ธวัชชัย แจ้งประจักษ์, พ.ท. สุพล พละสุ, และร.อ.สมบูรณ์ อรัญพูล ร่วมรับมอบปัจจัยการผลิตได้แก่ ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ ปลานิล รวมทั้งพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชหลายชนิด เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรให้กับบุคคลากรของกองทัพและต่อยอดขยายผลพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านเกษตรพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในระดับประเทศ จากตัวแทนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แก่ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต จังหวัดร้อยเอ็ด [26/11/2013]
  • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.30 เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 พันเอก (พ.) ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เป็นประธานร่วมกับ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน, รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัย, ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนรอบสถานี ในกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้องในแปลงนาสาธิต ณ พื้นที่ บ.โพธิ์ชัย ต.โพธิ์ชัย อ.ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมกิกรรม 90 คน ประกอบพลทหาร น...
  ia
 • กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อนประชุมสรุปงานประจำปี ณ ฟาร์มโชคชัย [29/10/2013]
  • เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2557 กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน มหาวิยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้ากลุ่มและผู้ร่วมวิจัย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา, ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม, และ สพญ.ดร.วิบัณฑิตาจันทร์กิติสกุล พร้อมนศ.ระดับบัณฑิตศึกษา ประชุมสรุปผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา และศึกษาดูงาน ณ บริษัทฟาร์มโคนมโชคชัย กลุ่มโคนมทนร้อนมีผลงานที่โดดเด่น ในรอบปีที่ผ่านมา มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานานาชาติ 12 เรื่อง ประชุมวิชาการนานาชาติและในระดับประเทศกว่า 20 เรื่อง นอกจากนี้ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได...
  ia
 • คณบดีหารือความร่วมมือระหว่าง สกว และมหาวิทยาลัยจอร์เจีย และความร่วมมือด้าน international research network [22/10/2013]
  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัย เข้าร่วมหารือความร่วมมือระหว่าง สกว และ The University of Georgia ประเทศสหรัฐอเมริการ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม โดยมี ศ.ดร.อรันต์ พัฒโนทัย, รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง, ศ.อมเรศ ภูมิรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการ คปก, ผศ.วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน รองผู้อำนวยการ สกว, ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเครือข่ายวิจัยนานาชาติ และ Prof.Dr. Edward Kanematsu ผู้อำนวยการเกษตรนานาชาติ ในนามผู้แทน Dean of College of Agricultu...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.อบรมนักวิชาการและเกษตรกรไร่อ้อย ลดการระบาดของโรคใบขาวอ้อย [01/10/2013]
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ประจำปีงบประมาณ 2556 จัดฝึกอบรมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคใบขาวในอ้อย ให้แก่นักวิชาการโรงงานน้ำตาลและเกษตรกรในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 400 คน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางที่สามารถลดความรุนแรงของการระบาดของโรคใบขาว โดยการฝึกอบรมในเขตภาคเหนือ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์...
  ia
 • การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น [01/10/2013]
  • วันที่ 26 กันยายน 2556 ที่ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ“โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์โคนม” ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี เป็นผู้แทนลงนาม กับ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย โดย นายสัตวแพทย์พณิชย์ จาริกภากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย พร้อมด้วย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณ อำนาจ ปัญญาปรุ ผู้จัดก...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ [23/09/2013]
  • การประชุมระดมความคิดเห็นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไปสู่การปฏิบัติโดยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ร่วมมือภาครัฐ เอกชนและเครือข่ายศูนย์ความร่วมมือเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไปสู่การปฏิบัติ จัดโดย เครือข่ายวิจัยภูมิภาคร่วมกับสำนักคณ...
  ia
 • พิธีลงนามความร่วมมือวิชาการและงานวิจัย สกว. มข. และตะนาวศรีไก่ไทย [09/09/2013]
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบัณทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำวิจัย ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ลูกผสมพื้นเมือง เพื่อรองรับการผลิตระดับอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 โดย ศาสตราจารย์ น.พ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร....
  ia
 • รองผู้อำนวยการ สกว เยียม สล ร้อยเอ็ดหารือความเป็นไปได้ในการผลักดันการเลี้ยงโคนมเพศผู้ขุนให้กับเกษตกร [07/09/2013]
  • เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 รศ.ดร.จันทร์จรัศ เรียวเดชะ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, รศ.ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล ผู้ประสานงานชุดโครงการเนื้อโคขุนคุณภาพ, รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ, ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าสถานีทดลองและเกษตรกรร้อยเอ็ด และ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเดินทางเยี่ยมชมการดำเนินงานฟาร์มโคนมของ สล ร้อยเอ็ด และพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงโคนมเพศผู้ขุนเพื่อเป็นอาชีพ ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันทั้งฝ่ายชุมชน สกว และ คณะเกษตรศาสตร์ ถึ...
  ia
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยเยี่ยมฟาร์มปลากระพงในเขตพื้นที่แก่งละว้าร่วมกับนักวิชาการภาคเอกชน [07/09/2013]
  • เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี, รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว อาจารย์ภาควิชาประมง, และ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเดินทางกับนักวิชาการบริษัทเบทาโกร นำทีมโดย Dr Ura, คุณเรวัต ชันทอง, และนายสัตวแพทย์ที่ปรึกษา เพื่อเยียมฟาร์มในเขตแก่งละว้าที่มีการเลี้ยงปลานิลร่วมกับปลากระพง และบ่อเลี้ยงกุ้งขาว ในเขตพื้นที่แก่งละว้า เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการบริการวิชาการและส่งเสริมการเลี้ยงปลาทะเลในเขตพื้นที่ดินเค็มซึ่งมีน้ำกร่อยตามธรรมช...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเมทนีดล เข้าศึกษาดูงาน [29/08/2013]
  • เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายเชาวลิต สีลาดเลา พนักงานการเกษตร และ นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา นักวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเมทนีดล เข้าศึกษาดูงาน ณ หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาดูงาน [26/08/2013]
  • เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม กวี จุติกุล อาคาร AG 08 สาขากีฏวิทยา หมวดพืชไร่ หมวดกระต่าย หมวดสัตว์ทางเลือกและหมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์สัมมนาศึกษาดูงานและสร้างความร่วมมือกับศูนย์สหกิจศึกษาและสถานประกอบการ [19/08/2013]
  • สหกิจศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สร้างความร่วมมือกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และบริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทย...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับนักเรียนมัธยมเทศบาล 6 อุดรธานี ดูงานการเรียนการสอน [12/08/2013]
  • เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 15.00-16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ในโครงการรวมใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัยในฝัน กว่า 300 คน เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 7011 อาคารAG07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนักเรียนของโรงเรียนมั...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมมือภาคเอกชนร่วมผลักดัน นมดีจากต้นฟาร์ม รองรับการเข้าสู่ AEC [10/08/2013]
  • เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2556 รองศาสตราจารย์ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ดร.สัตวแพทย์หญิงสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับบริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานบริษัทผู้ผลิตนมและการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมนม ในหัวข้อเรื่อง “นมดีจากต้นฟาร์มสู่ตลาด AEC” มีคณาจารย์และนักวิชาการเข้าร่วมกว่า 50 คน ณโรงแรมเขาใหญ่ ลำตะคอง รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมประชุมผนึกเครือข่ายวิจัยภาคอีสานระดมความคิดทบทวนยุทธศาสตร์วิจัยแห่งชาติร่วมกับ วช [05/08/2013]
  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมระดมความคิดเพื่อการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมออคิด บอลรูม 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักวิจัย นักวิชาการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานกว่า 300 คน โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเสนอแนะปัญหาสำคัญ และแนวทางก...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.จัดงานประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 [10/07/2013]
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน โดยได้รับเกียรติจากสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd National Soil and Fertilizer Conference) หัวข้อเรื่อง วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง (Crisis of Soils and Agriculture in a Changing World) เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งคณะเกษตรศาสตร์ที่เป็นหนึ่งในสองคณะแรกของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว์ในเกษตรกรรายย่อย” [09/07/2013]
  • วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2556 รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้รับเชิญจากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรฝึกอบรมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และเลี้ยงไก่ ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พิจิตร และพิษณุโลก ในหัวข้อเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว์ในเกษตรกรรายย่อย” ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปศุสัตว์ จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.อบรมเกษตรกร ใช้เชื้อรากำจัดโรคและแมลงศัตรูพริก [04/07/2013]
  • อาจารย์วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาระบบการตัดสินใจและการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกปลอดภัย จังหวัดแพร่ น่านและชัยภูมิ และอาจารย์ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ ผู้ร่วมโครงการฯ เป็นวิทยากรอบรม ขยายเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) และเชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) ในโครงการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรผู้ปลูกพริกเพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน และเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้เป็นวิทยากรเผยแพร่ความร...
  ia
 • คณบดี ณะเกษตรฯ หารือโครงการวิจัยร่วมกับบริษัทเบทาโกรไฮบริด [10/06/2013]
  • วันที่ 10 มิถุนายน 2556 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี คณะเกษตรฯ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ นางสาวสุกัญญา เจริญศิลป์ นักวิจัยศูนย์ฯและนายวุฒิชัย เคนไชยวงศ์ นักศึกษาปริญญาเอก ประชุมปรึกษาหารือโครงการวิจัยร่วมกับ ตัวแทนจากบริษัทเบทาโกรไฮบริด จำกัด ในหัวข้องานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสุกรทางการค้าด้วยการคัดเลือกสุกรจากข้อมูลสนิปทั้งจีโนม (Swine Genetic Improvement Using Genomic Selection) โดยโครงการวิจัยนี้เป็นความร่วมมือกันของ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศ...
  ia
 • คณบดี คณะเกษตรฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย ดูงานฟาร์มทดลองศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) และร่วมหารือโครงการวิจัย [10/06/2013]
  • วันที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00-15.00 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ และ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ ให้การต้อนรับคุณลิขิต สูจิฆระ คุณวรรณี สูจิฆระ และคุณจันทร์ธนู สัตยาวัฒนา ผู้บริหารบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย เยี่ยมชมฟาร์มทดลองศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ จากนั้นเวลา 15.30-17.00 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข และผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ร่วมปรึก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ ประชุมความร่วมมือกับมูลนิธิตะวันฉาย [07/06/2013]
  • เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี ได้ประชุมความร่วมมือกับมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศรีษะและใบหน้า และศูนย์มีชัยฯ เพื่อปรึกษาหารือในการจัดทำโครงการ "1 ไร่ 1 ล้าน" เพื่อใช้เป็น "พื้นที่ชีวิต" โดยใช้พื้นที่บริเวณคณะเกษตรศาสตร์เป็นส่วนในการจัดการบริหารด้าน การพัฒนานักศึกษา-การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต-การบริ...
  ia
 • มข จัดแถลงข่าวนักวิจัย มข.วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปลาร้าก้อนและปลาร้าผง ขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ [29/05/2013]
  • ทีมนักวิจัย นำโดย ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ หัวหน้าทีมวิจัย ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากปลาร้า โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมา 5 ประเภท ดังนี้ ปลาร้าก้อน ปลาร้าผง ปลาร้าครีม น้ำปลาร้าเข้มข้น และน้ำปลาจากปลาร้า จัดแถลงข่าว “นักวิจัย มข.พบสื่อมวลชน” ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 ขึ้น เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้ขยายผลงานวิจัยดังกล่าวสู่เชิงพาณิชย์ ถ่ายทอด...
  ia
 • “งานมหกรรมไก่พื้นแห่งชาติ ครั้งที่ 1” [08/04/2013]
  • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯพร้อมด้วยนักวิจัย ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผศ.ยุพิน ผาสุข ผศ.สจี กัณหาเรียง นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา นางสาวจิราวรรณ วิศิษฏบุตร และนางสาวศรัญญา ศิริปัญญา ร่วมจัดนิทรรศการ “งานมหกรรมไก่พื้นแห่งชาติ ครั้งที่ 1” ณ บริเวณหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กรมปศุสัตว์ ร่วมกั...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมเป็นวิทยากร [01/04/2013]
  • เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย จัด "การประชุมยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมฟาร์มโคนมไทยในยุคการค้าเสรี (Challenging the new frontier stepping to a new dimension on dairy cattle" ณ ฟาร์มโชคชัย อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคุณโชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย เป็นผู้ปาฐกถาพิเศษ ในช่วงเช้า
   จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาพันธุกรรมโคนมไทย โดยมี ผศ.ดร.สมคิด พรหมมา อาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นำเสนอด้านการจัดการ...
  ia
 • ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค” (Regional Research Expo) ครั้งที่ 1 [18/03/2013]
  • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค” (Regional Research Expo) ครั้งที่ 1 จัดโดยเครือข่ายวิจัยส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราโฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่นโดยมีคุณศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักงานรัฐมนตรีและโฆษกประจำสำนักรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี่ การจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานวิจั...
  ia
 • คณบดีสัมภาษณ์สด ช่อง 11 ในรายการอีสานวันนี้ [05/02/2013]
  • วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 – 08.50 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี ได้ให้สัมภาษณ์สดในรายการอีสานวันนี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น เกี่ยวกับการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระยะที่ 2 ภายใต้โครงการ "ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)" เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแหล่งพัฒนาด้านวิชาการ และด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์แบบครบวงจร โดยใช้ไก่พื้นเมืองเป็นต้นแบบ รวมทั้งสนับสนุนให...
  ia
 • พิธีลงนามความร่วมมือ มข. สกว. ภายใต้การดำเนินงานศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) ระยะที่ 2 สนับสนุนงบประมาณกว่า 18 ล้านบาท [30/01/2013]
  • เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 ระหว่างเวลา 11.00-11.30 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบัณทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนทุนวิจัยร่วมทั้งสองฝ่ายวงงบประมาณรวม 18 ล้านบาท เป็นเวลา 3 ปี ภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ระยะที่ 2 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศาสตราจารย...
  ia
 • นักวิจัยคณะเกษตรฯ มข. โชว์พืชอาหารเพื่อสุขภาพ งานโคนมแห่งชาติ ปี 2556 [28/01/2013]
  • เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร และอาจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี นักวิจัย พร้อมทีมงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนของโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เข้าร่วมนำผลงานวิจัย พืชอาหารเพื่อสุขภาพ แก่นตะวัน ฟักข้าวและข้าวโพดม่วงไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าในนมโค ใน เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2556 ซึ่งจัดข...
  ia
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดงานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2556 [25/01/2013]
  • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ จัดงานวันโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2556 กำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นเวลา 10 วัน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในเนื้อที่ทั้งสิ้นจำนวน 60 ไร่ ภายใต้คำขวัญการจัดงานที่ว่า “โคเนื้อ-กระบือไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” และกำหนดจัดพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปภายในบริเวณอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่ากา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 [19/01/2013]
  • ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมอบหมายให้ นายกัมพล ไทยโส นักวิชาการเกษตร นายธนากร เฉื่อยฉ่ำ พนักงานการประมง และ นายสมหวัง กูกขุนทด นักศึกษา พร้อมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการประมงอีกจำนวน หนึ่ง ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอน้ำพอง จัดนิทรรศการและกิจกรรมการประมง เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ณ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นิทรรศการและกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานเป็น...
  ia
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพัฒนาผลิตโคนมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด [19/01/2013]
  • เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 10.25 น. ณ ห้องรับรองฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 5 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ให้การต้อนรับคุณมนตรี สีหมนตรี รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจขายอาหารสัตว์และพันธุ์ บมจ. ซีพีเอฟ ประเทศไทย และคณะผู้บริหารในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่และปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีรศ.ดร.สมปอง ธรรมศิริรักษ์ ผู้...
  ia
 • แถลงข่าวงานวันโคเนื้อและกระบือแห่งชาติและงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 [11/01/2013]
  • เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุคล ลิ้มแหลมทอง ออกแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ในการจัดงานวันโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ซึ่งปีนี้จัดร่วมกับงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นเวลา 10 วัน โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวด้วย...
  ia
 • คณบดีต้อนรับและประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิจัย IRD จากประเทศฝรั่งเศส [10/01/2013]
  • วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2556 คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข และ ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รวมทั้ง รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง อ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ อ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และอื่นๆ รวมกันต้อนรับ Mr.Robert AFRI Director of Department of Environment and Resorces และคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัย IRD ประเทศฝรั่งเศส พร้อมกับร่วมกันหารือถึงแนวทางความร่วมมือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อไปในอนาคต...
  ia
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานวันเกษตรภาคอีสาน 25 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2556 [09/01/2013]
  • งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน อาหารปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน” /*.............. เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 18.45 น. ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการแถลงข่าว การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2556 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน อาหารปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหา...
  ia
 • ทีมผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น [07/01/2013]
  • วันที่ 3 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น. ทีมผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, รศ.ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน, รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ นำกระเช้ามอบแด่ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่ออำนวยพรและขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มอบของที่ระลึกเนื่องในวาระดิถีวันปีใหม่ ให้กับนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น [04/01/2013]
  • วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 รศ.ดร.มนต์ชัน ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทีมผู้บริหาร รศ.ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าพบนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เพื่อมอบกระเช้าไข่สดเนื่องในวาระดิถีวันปีใหม่ พร้อมพูดคุยการประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 และการเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเกษตรผ่านสื่อสาธารณะ และความร่วมมือในด้านต่างๆ...
  ia
 • สัมภาษณ์เกษตรกรถึงสภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ภายหลังประสบอุทกภัย [18/12/2012]
  • รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์,ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข, นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา, นางสาวศรัญญา ศิริปัญญา และ นางสาวจิราวรรณ วิศิษฏบุตร ออกเยี่ยมเกษตรกรพร้อมสัมภาษณ์ถึงสภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง วันที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) นำโดย รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์,ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข, นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา, นางสาวศรัญญา ศิริปัญญา และ นางสาวจิราวรรณ วิศิษฏบุตร ออกเยี่ยมเกษตรกรพร้อมสัมภาษณ์ถึงสภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเกษตรกรผู้ประสบ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอส เอฟ ขอนแก่น จำกัด [11/12/2012]
  • วันที่ 11 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอส เอฟ ขอนแก่น จำกัด กับ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2555 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติต้อนรับ คุณประยุทธ ศรีวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากบริษัท เอส เอฟ ขอนแก่น จำกัด เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท เอส เอฟ ขอนแก่น จำกัด ผู้บริหารคณะเกษ...
  ia
 • เครือข่ายนักวิจัยฯ จัดประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยภาคอีสาน ครั้งที่ 3 [30/11/2012]
  • สำนักงานเครือข่ายนักวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดการประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยของภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2555 ขึ้น เพื่อให้การทำงานของเครือข่ายดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและยุทธศาสตร์การวิจัยของภูมิภาค โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยข...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.รับฝึกงาน นักเรียนห้องเรียนพิเศษสายวิทย์ แก่นนครวิทยาลัย [19/11/2012]
  • เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 8003 อาคารAG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา นีระ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร หัวหน้...
  ia
 • ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยฯ ระหว่าง สกว-มข. [15/11/2012]
  • วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.30-12.00 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัย และพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้ประชุมหารือร่วมกับ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี, รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ผู้อำนวยการฝ่ายการเกษตร (สกว.) และ รศ.ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ (สกว.) ซึ่งการหารือร่วมกันในครั้งนี้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัย ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเ...
  ia
 • กองสื่อสารองค์การ ขอความอนุเคราะห์ถ่ายผลงานเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง [15/11/2012]
  • กองสื่อสารองค์กร ได้ประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยเฉาะทาง ที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดยมี รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ได้รับการติดต่อถ่ายภาพผลงานวิจัยจากฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยการประช...
  ia
 • อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ มข. ร่วมกับสมาคมสัตวบาลจัดอบรมด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์แนวใหม่ [27/10/2012]
  • รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกสุกรด้วยเครื่องหมายโมเลกุลร่วมกับการประเมินพันธุ์ด้วย BLUP ให้แก่ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ นักวิชาการกรมปศุสัตว์ และพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 17 คน เพื่อการคัดเลือกสุกรโดยศึกษาดีเอ็นเอ ร่วมกับการใช้โปรแกรมการประเมินพันธุ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ BLUPF90 จัดขึ้นโดย สมาคมสัตว...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. อบรมพนักงานซินเจนทาซีดส์ ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด [21/10/2012]
  • เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การลดความชื้นและการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด" ให้แก่วิศวกรและพนักงาน หัวหน้างานผลิตของโรงงาน และฝ่ายตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด จำนวน 45 คน ให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ กลับไปใช้ในบริษัทฯ และขยายผลไปยังบริษัทฯในเครือ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต...
  ia
 • นศ.เกษตรฯ มข.ออกค่ายอาสาเกษตร เผยแพร่วิชาการเกษตร ช่วยชาวบ้านพัฒนาชุมชน [21/10/2012]
  • ระหว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ชุมนุมอาสาเกษตร สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับชาวบ้านหนองกุงคำไฮ และโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ ได้จัดโครงการค่ายอาสาเกษตรและเผยแพร่วิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านการเกษตรให้ประชากรในชนบทที่ประกอบอาชีพการเกษตรและ ให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดย นายอนุพงษ์ คำภูแก้ว นายอำเภอโนนสัง จังหว...
  ia
 • ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ มข. ดึงบริษัทเอกชนชื่อดัง สัมภาษณ์งานนักศึกษา มีงานทำก่อนจบ [18/10/2012]
  • ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัปดาห์รับสมัครและสัมภาษณ์งานสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 8 มีสถานประกอบการเอกชนชื่อดัง16 บริษัท ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มีนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2555 ณ สำนักงานภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข กล...