การได้รับรางวัลของนักศึกษา / Student's award
ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม HACKATHON INSECT [16/10/2019]
  • เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วม กิจกรรม HACKATHON INSECT ซึ่งเป็นการประกวดไอเดียธุรกิจ Startup และ Prototype ซึ่งจัดขึ้น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ นางสาวกาญจนา ทินบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท นางสาวพัชรพร วรศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และ นางสาว กฤษณาพร เทิดกิจเจริญ นักศึกษาระดับบัณ...
  ia
 • ส่งผลงานการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัด งานประเพณี 4จอบ [06/03/2019]
 • ia
 • อาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. คว้ารางวัลระดับนานาชาติ [22/02/2019]
  • ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และ อาจารย์มัลลิกา ศรีสุธรรม พร้อมทั้งนักศึกษาของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จำนวน 17 คน เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 10th International Conference on Environmental and Rural Development (10th ICERD) ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สาธารณรั...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. คว้าอันดับ 1 การจัดตู้ปลาสวยงาม จากงาน BRICC Festival 2019 [07/02/2019]
  • นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “การจัดตู้ปลาสวยงามภายใต้แนวคิดตู้วัฒนธรรมอาเซียน (ASEN’s Cultural)” จากงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd Buriram Rajabhat Conference and Cultural Festival 2019 : BRICC Festival 2019) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

   ทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล ได้แก่ นายกิตติธัช นาถม...
  ia
 • ผลการคัดเลือกรางวัลดุษฏีบัณฑิตดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ รางวัล ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย ประจำปีการศึกษา 2561 [16/01/2019]
  • ผู้ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ "รางวัล ศาสตราจารย์ ดร. อารันต์ พัฒโนทัย" ประจำปีการศึกษา 2561 คือ นางสาวจริยา รอดดี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชากีฏวิทยา ทั้งนี้ ให้เข้ารับรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่น และ โล่เกียรติยศ ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเรียนรวม อาคาร 7 ห้อง 7011 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งตรงกับวันประชุมวิชาการเกษตร งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562...
  ia
 • [04/01/2019]
  • เมื่อวันที่ 22-26 ธันวาคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กว่า 140 คน เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “เกษตรกรรมเมืองกรุง มุ่งสร้างนวัตกรรม นําพาประเทศไทยยั่งยืน” ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีมหาวิทยาลัยด้านการเกษตร ทั้ง 4 ภาค รวม 12 สถาบัน เข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมในงาน เป็นการแข่งขันกีฬาทักษะท...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 [04/01/2019]
  • เมื่อวันที่ 22-26 ธันวาคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กว่า 140 คน เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “เกษตรกรรมเมืองกรุง มุ่งสร้างนวัตกรรม นําพาประเทศไทยยั่งยืน” ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีมหาวิทยาลัยด้านการเกษตร ทั้ง 4 ภาค รวม 12 สถาบัน เข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมในงาน เป็นการแข่งขันกีฬาทักษะท...
  ia
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับรางวัล Best Poster Awards จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย [09/10/2018]
  • ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA)” ณ The Faculty of Sustainable Agriculture (FSA) ของ Universiti Malaysia Sabah, Sandakan ประเทศมาเลเซีย

   ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานภ...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผลการโหวตสูงสุดของประเทศ จากรายการ ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต ปี 4 [09/10/2018]
  • ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับผลการโหวตสูงสุด จากการเข้าร่วมโครงการ “ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต” ปี 4 “น้ำคือชีวิต” ภายใต้ชื่อโครงการ “การบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่นเพื่อปลูกผักปลอดสารพิษ” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ได้รับการถ่ายทำและออกอากาศทางช่อง NOW 26 และได้รับผลโหวตจากผู้ชมรายการสูงสุด จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นทีมที่ได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยได้ไปศึกษาดูงานเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตรแบบยั่งยืน และวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น ณ เมื...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ได้รับรางวัลการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา [23/04/2018]
  • เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.สมพงศ์ จันทร์แก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา นำนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

   ซึ่งผลปรากฏว่า นางสาวทิพยรัตน์ สีเหลือง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพืชไร่ ได้รับรางวัลดีเลิศ ประเภทนักศึกษาหสกิจศึกษา นานาชาติดีเด่น และ นางสาววงวรรณ เพาะชม ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนักศึกษาหสกิจศึกษา...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ได้รับรางวัลการแข่งขันการออกแบบนวัตกรรมในอนาคต [29/03/2018]
  • บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จํากัด จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม และจัดการแข่งขัน การออกแบบนวัตกรรมในอนาคต เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็กไทยในการพัฒนาประเทศ โดยให้การสนับสนุนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากหลากหลายมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทั้งสิ้น 20 คน ประกอบด้วยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 17 ค...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดอาหาร จานเด็ด เด็กค่าย [03/10/2017]
  • เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย นางสาวสุขิตา หารโกทา นางสาวอรทัย สุรินันท์ นักศึกษาสาขาวิชาโรคพืช ชั้นปีที่ 3 นางสาวจิราภรณ์ คำสา นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ ชั้นปีที่ 3 และนางสาวสุวิมล แสงบึง นักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมแข่งขันการประกวดอาหาร “จานเด็ด เด็กค่าย” โดย “Made By TODD” ซอสพริก พริก ในนามตัวแทนของชมรมอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

   การประกวดอาหาร “จานเด็ด เด็กค่าย” โดย “Made By TODD” ซ...
  ia
 • ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “พัฒนาการเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี” ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 [13/06/2017]
  • ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “พัฒนาการเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี” ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 1.) ทุนค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา ให้นักศึกษาที่ได้รับผลการเรียนรายวิชาในระดับคะแนน A จำนวนไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา (ไม่น้อยกว่า15 หน่วยกิต) (A 5 ตัว) 2.) ทุนเรียนดีตามการพัฒนาผลการเรียน เกรดเพิ่ม 0.50-0.99 (2,000 บาท) และ 1.00 ขึ้นไป (4,000 บาท) รับและส่งใบสมัคร ที่งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ อาคาร AG 08 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พี่เอก 086-8639494 ...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. รับรางวัลในงานวันนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 [04/04/2017]
  • เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมงานวันนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลกว่า 200 คน ณ ลานกิจกรรม อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ซึ่งนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับรา...
  ia
 • บุคลากรและนักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ได้รับโล่ผู้ร่วมโครงการ คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (KKU OER) [16/11/2016]
  • เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเทศบาลเมืองขอนแก่น จัดการแถลงข่าวเปิดตัวคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (KKU OER) ตามโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบ eLearning เพื่อการเรียนรู้ขนาดใหญ่นักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา สายอาชีพ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ซึ่งจัดระบบให้สอดคล้องก...
  ia
 • น้อมวันทา บูชาครู นักศึกษาภาควิชาส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมพิธีไหว้ครู [14/09/2016]
  • น้อมวันทา บูชาครู วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

   นักศึกษาภาควิชาส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม อาคาร Ag08 ชั้น 5 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักและเคารพจากลูกศิษย์ที่ระลึกถึงคุณงามความดีของคณาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ หัวหน้าภาควิชาฯ รศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ ได้มอบใบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาจำนวน 7 คน ดังนี้ 1. นายวีรยุทธ ปัตถามัง เป็นผู้ที่มีความปร...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับโล่รางวัล คณะฯที่มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเฉลี่ยสูงสุด ปีการศึกษา 2558 [08/09/2016]
  • เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกาา 2559 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก โดยมีนักศึกษาจากทุกคณะฯเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในโอกาสนี้ นายไชยพิศิษฐ์ เพ็งคำ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติบัตร นักศึกษาที่ได้ผลการเรียนสูงสุด ประจำคณะเกษตรศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.75 รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

   และนอกจากนี้ คณะเกษตรศาสตร์ ยังได...
  ia
 • นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้รับรางวัลผู้นำเสนอความก้าวหน้าในผลงานวิจัย “ดีเด่น” ในรูปแบบปากเปล่า [05/08/2016]
  • เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 (RRi Congress II) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ประยุกต์กับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (Applied Sciences to New Growth Engines)” โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิ...
  ia
 • ป.โท สัตวศาสตร์ได้รับรางวัลระดับชาติ [18/07/2016]
  • นางสาวอนุธิดา เสนคำสอน นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รับรางวัลนำเสนอแบบภาคบรรยายในระดับ ดีมาก จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การเปรียบเทียบการเสริมอาหารในรูเมนอัดเม็ด ต่อการใช้ประโยชน์ของอาหารและนิเวศวิทยารูเมน ของโคเนื้อลูกผสม-วากิวและกระบือปลัก" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก โดยการประชุมครั้งนี้ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านสัตวศาสตร์ทั่วประเทศ ให้จัดกา...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานคุณธรรม โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7 [23/06/2016]
  • เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 15.00-19.00 น. ณ สำนักหอสมุด โดยจัดประกวดโครงงานคุณธรรม สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงงานคุณธรรม โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7 ซึ่งนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ โดยกลุ่มจิตอาสานักศึกษาทุนเกษตร มข. ได้ส่งผลงานโครงการ"คิด...ก่อนทิ้งขวด" ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมดีเด่น อันดับ 2 รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท

   การประกวดโครงงานคุณธรรม โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7 ได้รับเกียรติจาก พระอาจารย์วชิระ สุปภาโส จากโครงการเยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง และอาจาร...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์คว้ารางวัลโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ [03/02/2016]
  • เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้จัดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market-R2M) ในระดับประเทศ ประจำปี 2558 ของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด (Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel) จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักศึกษา 20 ทีมจาก 13 มหาวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวงวิ...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์คว้ารางวัลล้มโค งานวันเกษตรสุรนารี 2559 [12/01/2016]
  • เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ส่งเจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการล้มโคชิงถ้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายในงานวันเกษตรสุรนารี'2559 ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2559

   มีเจ้าหน้าที่ ประกอบไปด้วย นายดำรงรักษ์ รักวงศ์ฤทธิ์ นักวิชาการเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์, นายปฐมพงศ์ หล้าคำ นักวิชาการเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์, และนายชานนท์ ทองดี พนักงานการเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์

   และมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันล้มโค จำนวน 6 คน
   ...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียนบวกสาม [05/11/2015]
  • เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สุริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ และ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี นำนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียนบวกสาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2558 และในการประกวดครั้งนี้มีนักศึกษาได้รับรางวัลกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลเงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวจุรีพร สุคติภูมิ สาขากีฏวิทยา นายวรายุ ภาษี สาขาพืชสวน และ นายทศพล...
  ia
 • นักศึกษาปริญญาเอก คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัล ณ ประเทศเยอรมณี [09/10/2015]
  • ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2558 นายสมชาย บุตรนันท์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 9 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The 5th International Symposium on Soil Organic Matter ณ มหาวิทยาลัย Georg-August-Universit?t G?ttingen เมือง G?ttingen ประเทศเยอรมนี

   การประชุมวิชาการ The 5th International Symposium on Soil Organic Matter เป็นการประชุมวิชาการเฉพาะทางด้านอินทรียวัตถุของ...
  ia
 • นักศึกษาสัตวศาสตร์ชนะเลิศระดับอาเซียน [25/09/2015]
  • ตามที่ภาควิชาสัตวศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน "ทักษะทางด้านการเกษตรของนักศึกษาระดับอาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2558 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่ นายมหาราช มาตรา นางสาวฤทัยพร ราชมัคร และนางสาวกมลมาศ ดาแก้ว โดยมีนายกิตติพล วงศ์พิทักษ์ นักวิชาการเกษตรเป็นผู้ควบคุมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันทักษะต่างๆ ทางด้านสัตวศาสตร์ เช่น การทำวัคซีน การตอนสุกร การตัดสินแพะ การตอบปัญหาทา...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมการประชุม ISC 2015 INTERNATIONAL SOIL CONFERENCE [25/09/2015]
  • ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2558 กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดงานประชุม “ISC 2015 INTERNATIONAL SOIL CONFERENCE Sustainable Uses of Soil in Harmony with Food Security” ณ The Regent Cha Am Resort, Phetchaburi, THAILAND. เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในหมู่นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางด้านดินทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกระชับความร่วมมือในการทำงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในการจัดงานครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ผู้เข...
  ia
 • สัตวศาสตร์จัดกิจกรรม Meet and Greet [18/09/2015]
  • เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้กิจกรรม "Meet & Greet...Animal Science Grad Student" ขึ้น ณ ห้องสัมมนาภาควิชา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ชื่นชมยินดี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และเอกของภาควิชาฯ ปัจจุบัน ภาควิชาสัตวศาสตร์มีบัณฑิตศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 77 คน โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาโท จำนวน 35 คน และปริญญาเอก จำนวน 42 คน...
  ia
 • พิธีไหว้ครูสัตวศาสตร์ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2558 [03/09/2015]
  • เวลา 09.00 น.ภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู โดยมี รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาฯ ศาตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์,รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา,รศดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์,ผศ.ดร.สุภร กตเวทิน,ผศ.ดร.สจี กัณหาเรียง,ผศ.ยุพิน ผาสุข,อ.พีระพงษ์ แพงไพรี,ผศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง,นางสาวศรีนวล คณานิตย์ และนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 3,4 รวมทั้งนักศึกษษระดับปริญญาโท-เอก ร่วมพิธีไหว้ครู ของภาควิชาสัตวศาสตร์ พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่นั...
  ia
 • พิธีไหว้ครู ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558 [03/09/2015]
  • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยนักศึกษาปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 3 สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มีผู้ร่วมกิจกรรม ตัวแทนนักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสนี้ภาควิชาฯ ได้มอบโล่ห์สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ดังนี้

   1. นางสาวทัศนีย์ ฐานไชยชู เกรดเฉลี่ย 3.76 (เกียรตินิยมอันดับ 1) 2. นางสาวชนิดา ชุมศรี เกรดเฉลี่ย 3.49 (เกียรตินิยมอันดับ 2) 3. นางสาววารุณี นรินทร์รัมย์ เกรดเฉลี่ย 3.30 (เก...
  ia
 • การประกวดภาพถ่ายแมลง ประจำปี 2558 [05/06/2015]
  • สาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายแมลงครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 ขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2558 เนื่องจาก การเก็บภาพตัวอย่างแมลงเป็นทักษะหนึ่งที่ช่วยให้นักศึกษาสาขากีฏวิทยาและนักศึกษาเกษตรศาสตร์ทั่วไปมีความสนใจแมลงต่างๆที่อยู่รอบตัว รวมทั้งยังได้ศึกษาชนิดของแมลงที่พบ และลักษณะชีววิทยารวมถึงแหล่งอาศัยของแมลงตามธรรมชาตินอกเหนือจากบทเรียน ซึ่งนับว่าเป็นส่วนช่วยให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นและมีโอกาสเชื่อมโยงกับความรู้ที่ศึกษา รวม...
  ia
 • อาจารย์และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มข. สร้างชื่อ คว้ารางวัลระดับดีเยื่ยมในการประชุมนานาชาติ ที่ฟิลิปปินส์ [19/03/2015]
  • ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาจารย์ประจำสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบท The 6th International Conference on Environmental and Rural Development ซึ่งจัดโดยองค์การนานาชาติ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบท (International Society of Environmental and Rural...
  ia
 • สัตวศาสตร์จัดกิจกรรม Cowboys Cup 2014 [09/01/2015]
  • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมาภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Cowboys Cup 2014 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Soccer Cube กังสดาน โดยเป็นกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2, 3, 4 ระดับบัณฑิตศึกษา และทีมบุคลากรของภาควิชาฯ ทั้งชายและหญิง ซึ่งกิจกรรมนี้มีนักศึกษาและบุคคลากรเข้าร่วมกว่า 250 คน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2557 [08/09/2014]
  • เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 13.00 – 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2557 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ภายในพิธีประกอบด้วย การรับชมวีดีทัศน์ ชื่นชมพระคุณครู การกล่าวชื่นชมพระคุณครู โดยตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 3 – 4 การกล่าวชื่นชมพระคุณครู โดยตัวแทนศิษย์เก่า นายประกาศิต ดวงพาเพ็ง ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 45 อดีตนักศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ ประจำปี 2554 ตัวแทนนักศึกษาขึ้นบทสวดไหว้ค...
  ia
 • นศ. ป.เอก สัตวศาสตร์ ได้รับรางวัล Outstanding Oral Presentation Award [28/05/2014]
  • ฝ่ายพัฒนานักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับนางสาว จันทิรา วงศ์เณร นักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับรางวัล “Outstanding Oral Presentation Award” จากการนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “Effects of exogenous fibrolytic enzyme supplementation on voluntary feed intake, digestibility and rumen fermentation in ruminants” ในการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 15 (RGJ - Ph.D. Congress XV) ระหว่าง วันที่ 28–30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาลม์ บี...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31 [27/12/2013]
  • ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนกว่า 150 คน ได้เดินทางเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อร่วมแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประวัติความเป็นมาของ งานประเพณี 4 จอบ ได้เริ่มขึ้นในปี พ...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตร ฯ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง [02/12/2013]
  • เมื่อนวันที่ 17 พฤศจิกายน 255 6ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดตกแต่งขบวนแห่เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556 ในโอกาสนี้ขบวนแห่กระทง ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ...
  ia
 • องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มอบเกียรติบัตรแก่ทีม RFE [03/10/2013]
  • เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 คณะเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในโอกาสที่ ผู้แทนจาก อ.ส.ค. ได้เดินทางมามอบเกียรติบัตรรางวัล 1 ใน 5 แผนงานดีเด่น จากโครงการ Thai-Denmark Young Green Heart แก่ทีม RFE ณ ห้อง ประชุม 2 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์...
  ia
 • การประกวดภาพถ่ายแมลง ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ. 2556 [26/09/2013]
  • ในการจัดการประกวดภาพถ่ายแมลงปีนี้ ทางสาขากีฏวิทยาได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างสูงจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจากหลากหลายภาควิชา โดยมีจำนวนภาพถ่ายส่งเข้าประกวดมากกว่า 50 ภาพ อย่าพลาดชมภาพถ่ายฝีมือนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในลิงค์ข้างล่าง...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ประชุมบัณฑิตศึกษา RGJ Seminar Series XCVII วิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ [25/09/2013]
  • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสกว.ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการผลิตสัตว์ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) และโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก จัดประชุมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา: RGJ Seminar Series XCVII ประเด็น การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ มี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระชัย โควสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่าย...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมทีม (RFE) ได้รับรางวัลแผนงานดีเด่น [30/08/2013]
  • นางสาวฐิญากร งามเจริญวงศ์ นางสาวปพิชญา เรืองเทพ นางสาวกันต์ฤทัย ทวีจิตรกุล นางสาวภูพิงค์ ต๊ะอุ่น นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มข. ชั้นปีที่ 1 ร่วมทีม RFE ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 5 แผนงานดีเด่น ของโครงการ “Thai-Denmark Young Green Heart” จากแผนงาน “Re For Earth” (RFE) และได้เข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2556 ณ ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี...
  ia
 • นศ.ป.เอกคณะเกษตรฯ มข.รับรางวัล Young Scientist ในงานประชุมกระบือโลก [10/05/2013]
  • นายกัมปนาจ เภสัชชา นักศึกษาปริญญาเอก สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน(TROFREC) ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นำเสนอผลงานเื่รื่อง Effect of Dried Leucaena Leaf Supplementation on Rumen Ecology, Nutrient Digestibilityand Urinary Excretion of 2,3-Dihydroxy Pyridone (2,3-DHP) and 3,4-Dihydroxy Pyridone (3,4-DHP) ...
  ia
 • บัณฑิตคณะเกษตรฯ มข.วันทนา เจริญโอสถ เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง [06/04/2013]
  • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีพุทธศักราช 2555 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในระดับปริญญาตรี จำนวน 6,385 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2,916 คน รวม 9,301 คน โดยคณะเ...
  ia
 • นศ.สปป.ลาว ป.โท คณะเกษตรฯ มข. วิจัยฟางข้าว รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น [01/03/2013]
  • นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระดับปริญญาโท สาขาปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนองานวิจัย ผลของฟางข้าวต่อผลผลิตข้าวและความหนาแน่นรวมของดินนา รับรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่น จากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดขึ้น โดยมีการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ จำนวนกว่า 200 เรื่อง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข.แข่งขันวางแผนธุรกิจโคนม รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 [15/02/2013]
  • เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย นายกฤษดา บุตรพรม นายอิสระพงษ์ พบวงษา ชั้นปีที่ 3 และนางสาวบุรารัตน์ เภสัชชา ชั้นปีที่ 4 โดยการนำและดูแลของรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง นางสาวศรีนวล คณานิตย์ นางสาววรุณ โคตะ นายชานนท์ ทองดี และนางสาวกษมา ตังมุททาภัทรกุล เข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอแนวความคิดแผนธุรกิจโคนม ภายใต้หัวข้อ...
  ia
 • นักศึกษาสาขาพืชไร่ รับทุนวิทยานิพนธ์ดีเด่น รางวัลศาสตราจารย์อารันต์ พัฒโนทัย ประจำปี 2556 [31/01/2013]
  • เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ในงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 14 ได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลทุนศาสตราจารย์อารันต์ พัฒโนทัย ประจำปี 2556 ซึ่งผลงานวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มี impact factor นอกจากนี้เป็นพิธีเปิดป้ายรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนวิทยานิพนธ์ดีเด่นรางวัลศาสตราจารย์อารันต์ พัฒนโนทัย อย่างเป็นทางการ โดยมี อธิการบดี คณบดี ศาสตราจารย์อารันต์ พัฒโนทัย รศ.ดร.สนั่น จอกลอย และผู้มีเกียรติร่วมในพิธี...
  ia
 • อาจารย์และนักศึกษา คณะเกษตรฯ มข.เสนอผลงานคว้ารางวัลระดับดีเยี่ยม ที่ประเทศกัมพูชา [30/01/2013]
  • ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย รศ.ดร.ธรรมเรศ เชื้อสาวถี ดร.ดวงรัตน์ ธงภักดิ์ ดร.นฤมล แก้วจำปา และ ดร.มงคล ต๊ะอุ่น สังกัดสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม จำนวน 16 คน เข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบท The 4th International Conference on Environmental and Rural Development จ...
  ia
 • นศ.ป.เอกสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ มข.ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา คว้ารางวัลผลงานแบบบรรยาย [25/12/2012]
  • นางสาวอารีย์ ไกรสูรย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์ และนายวีระวัฒน์ นามานุศาสตร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาโรคพืชวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร นำทีมโดย รศ.ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างชื่อคว้ารางวัลแบบบรรยายในระดับ Excellent performance จากการนำเสนอผลงานศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรฯ ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้...
  ia
 • นศ.ป.เอก สัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ มข.คว้ารางวัลชนะเลิศ เสนองานวิจัยภาคบรรยายยอดเยี่ยม [17/12/2012]
  • เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2555 โดยนายทศพล มูลมณี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานภาคบรรยายงานวิจัยเรื่อง Model testing of induction of multiple follicular growth and atresia in goats สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานภาคบรรยายยอดเยี่ยม โดยมีใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แ...
  ia
 • นศ.ป.เอกสัตวศาสร์ คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัล Excellent Scientific ระดับนานาชาติ [06/12/2012]
  • งานประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 : The 15th AAAP Animal Science Congress 2012 ภายใต้หัวข้อ Improving Smallholder and Industrial Livestock Production for Enhancing Food Security, Environment and Human Welfare โดยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก The Asian-Australasian Association of Animal Production Societies (AAAP) ให...