การได้รับทุนวิจัย/สิทธิบัตรของอาจารย์-บุคลากร / Research's activities
ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ ไก่พื้นเมือง 4 สายพันธุ์ [05/06/2014]
  • การขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) ได้ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช/สัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ยื่นคำขอที่ สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยขอขึ้นทะเบียนพันธุ์ไก่ไทย 4 สายพันธุ์ คือ “ไก่ไทยพันธุ์ สร้อยนิล เคเคยู50” , “ไก่ไทยพันธุ์ สร้อยนิล เคเคยู50” , “ไก่ไทยพันธุ์ไข่มุกอีสาน เคเค 50” , “ไก่ไทยพันธุ์แก่นทอง เคเคยู 50” เป็นพันธุ์สัตว์ขึ้นทะเบียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีศาสตราจารย์วีระชัย โควสุวรรณ รองอธิก...
  ia
 • ผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้ารับฟังรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2556 [17/10/2013]
  • เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รอง ศาสตราจารย์ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้ารับฟังรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งในปีงบประมาณนี้มีนักวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับทุนวิจัย จำนวน 4 คน ได้แก่ นางชุตินันท์ ชูสาย ชื่องานวิจัย การจัดสร้างฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง ในพิพิธภัณฑ์แมลง สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ นางสาวพรทิพย์ ชุมแว...
  ia
 • พิธีลงนามความร่วมมือวิชาการและงานวิจัย สกว. มข. และตะนาวศรีไก่ไทย [09/09/2013]
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบัณทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำวิจัย ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ลูกผสมพื้นเมือง เพื่อรองรับการผลิตระดับอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 โดย ศาสตราจารย์ น.พ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร....
  ia
 • คณาจารย์กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อนได้รับทุนงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ) ของ สกว [31/08/2013]
  • คณาจารย์กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อนได้รับทุนงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ) ของ สกว ประจำปี 2556 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ภัทรจินดา ได้รับทุนวิจัยและทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาเอก โดยเน้นงานวิจัยด้านโภชนศาสตร์โคนม และ ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ได้รับทุนวิจัยและผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโท โดยเน้นด้านการประปรับพันธุ์โคนม...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยจากสกวเพื่อผลิตงานวิจัยด้านเกษตรเชิงระบบ [28/08/2013]
  • ศาสตราจารย์ ดร.เทอรี่ แรมโบ (Prof. Dr. Terry Rambo) ศาสตราจารย์พิเศษ หลักสูตรเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เป็นเวลาสามปี เพื่อดำเนินการวิจัย เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกษตรในภาคอีสาน: การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรแบบสหสาขาวิชา” โดยมี Prof. Dr. Fukui Hayao รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ ดร.อรุณี พรมคำบุตร และดร.นิสิต คำหล้า เป็นนักวิจัยผู้ร่วมในโครงการ ซึ่งทุนวิจัยครั้งนี้ จะสนั...
  ia
 • สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กระทรวงอุตสาหกรรม สนับสนุนทุนวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอ้อยให้คณะเกษตรศาสตร์ กว่า 12 ล้าน [28/03/2013]
  • สอน. กระทรวงอุตสาหกรรมได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอ้อย ให้กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย เป็นเงิน 7.9 ล้านบาท และ 2. โครงการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นเงิน 4.9 ล้านบาท รวมเงินเป็นทั้งสิ้น 12.8 ล้านบาท โดยมี ดร.เกษสุดา เดชภิมล เป็นหัวหน้าโครงการทั้งสองโครงการ
   โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อยให้กับสอน.มีระยะเวลาดำเนิ...
  ia
 • พิธีลงนามความร่วมมือ มข. สกว. ภายใต้การดำเนินงานศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) ระยะที่ 2 สนับสนุนงบประมาณกว่า 18 ล้านบาท [30/01/2013]
  • เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 ระหว่างเวลา 11.00-11.30 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบัณทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนทุนวิจัยร่วมทั้งสองฝ่ายวงงบประมาณรวม 18 ล้านบาท เป็นเวลา 3 ปี ภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ระยะที่ 2 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศาสตราจารย...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับทุนวิจัย พัฒนาเครือข่ายระดับภูมิภาค ฝรั่งเศสให้ 4 ปี [22/10/2012]
  • อาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายระดับภูมิภาคทางด้าน JOINT PROJECT IN PARTNERSHIP: LMI LUSES (Dynamic of Land Use changes and Soil Ecosystem Services)โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง ผู้ประสานงานการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายภูมิภาคของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ อาจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมเริ่มโครงการการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายภูมิภา...