กิจกรรมผู้บริหาร / Administrator's activities
ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและวางกลยุทธ์ให้กิจกรรมต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของคณะฯ และ เพื่อให้ทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของคณะเกษตรศาสตร์และนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร
  • ระหว่างวันที่ 19 - 29 พฤษภาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร .ซึ่งคณะผู้บริหารได้เข้าพบบุคลากรทั้ง 8 สาขา เพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทาง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน บุคลากรได้รับทราบนโยบายของผู้บริหาร และมีโอกาสให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพต่อไป...
  ia
 • คณะผู้บริหารคณะเกษตรฯ มข. เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของคณาจารย์สาขาวิชาการประมง
  • เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ดร.สาวตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.พรเทพ เนียมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและการต่างประเทศ และ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของคณาจารย์สาขาวิ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยพันธุ์ใหม่สู่การเป็นผู้นำการวิจัยระดับนานาชาติ
  • เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยพันธุ์ใหม่สู่การเป็นผู้นำการวิจัยระดับนานาชาติ (New Normal Research EP.1 ; ติดอาวุธ พิชิตทุนวิจัย) โดย รศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด บรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ จำนวน 20 คน ณ ห้อง 5101 อาคาร AG 05 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และระบบอ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. มอบไข่ไก่ ให้แก่ กรมทหารม้าที่ 7 ค่ายเปรมติณสูลานนท์
  • เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่าและผู้ใจบุญทุกท่าน ได้มอบไข่ไก่จากโครงการ “โรงทานไข่” คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้แก่ ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดย ร.ท.จิรภัทร วิเศษศรี ผช.ผอ.4 ม.7 เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้ ทางคณะฯ ได้มอบไข่ไก่จำนวน 110 ถาด ซึ่งทางค่ายเปรมติณสูลานนท์ จะได้นำไข่ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ต่อไป...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. มอบไข่ไก่ ให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
  • เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.ธีระ เกียรติมานะโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้างาน บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มอบไข่ไก่ โครงการ “โรงทานไข่” คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง โดย นายศุภชัย ปทุมชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เป็นผู้รับมอบ ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น

   ซึ่งในครั้งนี...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมพิธิเปิด ตลาดปันสุข และ ออกบู๊ทแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์จากคณะฯ
  • เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและการต่างประเทศ และ ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมพิธิเปิด ตลาดปันสุข และ ออกบู๊ทแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์จากคณะฯ พร้อมให้การต้อนรับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ลานหน้าโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
   <...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  • เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการสำหรับการขอกำหนดทางวิชาการ” โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากร โดย นายชัชวาล หนองนา หัวหน้างานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ จำนวน 30 คน ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร (CB/IB)
  • เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร (CB/IB) เพื่อรองรับระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 ขอบข่าย GAP ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมใน กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การฝึกอบรมปฏิบัติการ ข้อกำหนดและการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 (ISO/IEC 17065 Introduction and internal Auditor...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ซึ่งการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและสร้างประสบการณ์จากการศึกษาภาพจริง และเพื่อส่งเ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมพิธีรับมอบอาคารสำนักงานและระบบรักษาความปลอดภัย
  • เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ ผศ.ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและการต่างประเทศ ผศ.ดร.พรเทพ เนียมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง หัวหน้าสาขาวิชากีฏวิทยาและโ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ มูลนิธิเพื่อเพื่อนครู
  • เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ มูลนิธิเพื่อเพื่อนครู โดยมี รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ นายสหัสดิษฐ สารแสง กรรมการมูลนิธิเพื่อเพื่อนครู ทำหน้าที่รักษาการและปฏิบัติหน้าที่ประธานดำเนินงานมูลนิธิเพื่อเพื่อนครู เป็นผู้ลงนาม และมี รศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และโอมิกส์ทางสัตว์ และ นายสถาพร สุรพัฒน์ ผู้จัดการโครงการกิจกรรมพิเศษมูลนิธิเพื่อเพื่อนคร...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานประกาศความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และพันธมิตร
  • เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.ธีระ เกียรติมานะโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.พรเทพ เนียมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าสาขาวิชาพืชสวน ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสต...
  ia
 • ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21
  • เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21 โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อมา ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย มอบรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ "รางวัล ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย" ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ดร.จักรพงษ์ กางโส...
  ia
 • พิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563
  • เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ “สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ” ซึ่งในปีนี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงานต่อ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ Universitas Muhammadiyah Bengkulu ประเทศอินโดนีเซีย
  • เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและการต่างประเทศ ผศ.ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 15 คน จาก Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Mrs.Novitri Kurniati,SP.,MP., Dean of Fa...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน ในรายการ มองอีสานผ่าน NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT ขอนแก่น)
  • เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ได้ให้สัมภาษณ์สด ในรายการ มองอีสานผ่าน NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT ขอนแก่น) เรื่องการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ “สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ” ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงาน...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน ทาง เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น KKC News Online
  • เมื่อวันที 16 มกราคม 2563 ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ได้ให้สัมภาษณ์ ทาง เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น KKC News Online เรื่องการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ “สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ” ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน รวมไปถึงการจัดแสดง...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน สวท.ขอนแก่น
  • เมื่อวันที 15 มกราคม 2563 ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ได้ให้สัมภาษณ์สด ในรายการสี่แยกข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น เรื่องการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ “สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ” ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน รวมทั้งการจัดแสดงนิ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
  • เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและการต่างประเทศ และ ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น คณะเกษตรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสถานประกอบการและหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 21 ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. สักการะและขอบารมีองค์พระพุทธชินราช และเจ้าพ่อมอดินแดงเพื่อปกปักรักษาการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563
  • เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 06.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัฒกรรมและการต่างประเทศ ผศ.ดร.พรเทพ เนียมพิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.ธีระ เกียรติมานะโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้างาน และบุคลากร...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ
  • เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของคณะ ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมิน ในครั้งนี้ได้แก่ รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร เป็นประธานกรรมการ ในการตรวจประเมิน รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ ผศ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต เป็นกรรมการตรวจประเมิน และ นายเอกลักษณ์ ขาวประภา เป็นผู้ประสานงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน ในรายการอีสานวันนี้ ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT ขอนแก่น)
  • เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ได้ให้สัมภาษณ์สด ในรายการอีสานวันนี้ ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT ขอนแก่น) เรื่องการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ “สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ” ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการแ...
  ia
 • คณะเกษตร มข. ร่วมบันทึกความร่วมมือระดับคณะ
  • เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ และ ดร.สุกัลยา เชิญขวัญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมพิธีบันทึกความร่วมมือระดับคณะ ระหว่าง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางและนโยบายการวิจัย
  • เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการบรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางและนโยบายการวิจัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศ บรรเทิง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการประชุมเพื่อรับฟังทิศทางการบริหารของคณะ
  • เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเพื่อรับฟังทิศทางการบริหารของคณะ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้มีการนำเสนอทิศทางการบริหารงานของคณะฯเพื่อให้เก...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง
  • เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี หลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมแจกโรงทานร่วมกับบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ด้วย ...
  ia
 • พิธีส่งมอบงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ท่านใหม่
  • เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีส่งมอบงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ท่านใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ส่งมอบงานให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คนใหม่ ซึ่งเป็นคณบดีคนที่ 9 และเป็นคณบดีหญิงคนแรกของคณะเกษตรศาสตร์ โดยมีอดีตคณบดีฯ คณะผู้บริหารชุดเก่าและคณะผู้บริหารชุดใหม่ คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เอนก โตภาค...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ Module II: Environment/Ecosystem for Sustainable Agriculture
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือภายใต้โครงการ ERASMUS+: Participatory and Integrative Support for Agricultural Initiative (PISAI) Project ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสหภาพยุโรป เช่น SupAgro, Institut de recherche pour le développement (IRD), France และ University of Helsinki, Finland ได้ร่วมจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ Module II: Environment/Ecosystem ...
  ia
 • พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย
  • เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกประสบการณ์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้น ม. 5 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ผ่านการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 16 – 21 ตุลาคม 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักเรียนที่ผ่านการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางด้านประมง จำนวน 10 คน ทางด้านโรคพืชวิทยา จำนวน 12 คน ทางด้านสัตวศาสตร์ จำนวน 5 คน ทางด้านส่งเสริมการเกษตร...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาจาก UMY ประเทศอินโดนีเซีย
  • เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ นักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์กับคณะเกษตรฯ ร่วมรับฟังสรุปผลการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการประชุมระหว่างประเทศครั้งที่ 2
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมโครงการ Erasmus+ “Tuning environmental competencies in Asian fishery education for sustainable development” (TUNASIA - EPP 586144-2017) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก European Union โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักพงษ์ เพชรคำ เป็นผู้ประสานงานโครงการในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมภายใต้กรอบ 2nd international TUNASIA-Conference "Strategies of Professional Orientation in International Comparison" ในระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2562 และ...
  ia
 • วันมหิดล ประจำปี 2562
  • เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 07.30 – 09.30 น. ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข รักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จฯ พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 โดยนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และถวายพวงมาลัยสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพร้อมกล่าวถวายสดุ...
  ia
 • เพิ่มพูนศักยภาพ แก่นนครส่งนักเรียนฝึกประสบการณ์ คณะเกษตรฯ มข.
  • เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จำนวน 37 คน เข้ารับการฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 16 – 21 ตุลาคม 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ซึ่งมีนักเรียนเข้ารับกา...
  ia
 • ประชุม ก.อำนวยการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 63 ครั้งที่ 2/62
  • เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสาขาวิชาสัตวศาสตร์ อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
  • เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.30 – 14.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รักษาการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวแสดงความรู้สึกและมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ต่อมาเป็นการแสดงรำบายศรี พิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวแสดงความรู้สึก ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการของคณะเกษตรศาสตร์ ปีนี้ มี...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษและร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
  • วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดยฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ และสำนักงานสาขาภาคอีสานตอนกลาง ร่วมกับสำนักงานจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรพิเศษในงานกิจ...
  ia
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 รอบ 5
  • ...
  ia
 • สาขาวิชาประมงร่วมโครงการ Sustainable Seafood and Nutrition Security (SSNS)
  • ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จับมือ กศน.ขอนแก่น อบรมเกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer)
  • ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer) โดย พันตรีสุรพล ประเสริฐธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้กว่า 200 คน ณ ห้อง 5101 อาคาร AG 05 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรฯ มข. บรรยายพิเศษ ณ Wroclaw University of Environmental and Life Sciences ประเทศโปแลนด์
  • ระหว่างวันที่ 14 - 20 มีนาคม รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา ได้รับเชิญจาก Wroclaw University of Environmental and Life Sciences ประเทศโปแลนด์ ให้ไปบรรยายและอบรมเรื่อง resource management for sustainable animal and crop production ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา โดยได้รับการต้อนรับจาก Prof.Dr.Leszek Glara อธิการบดีของมหาวิทยาลัย คณบดีและDr.Tomaz berbeka ซึ่งได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและหารืองานวิจ...
  ia
 • พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมการเกษตรให้นักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น
  • เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ และ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมรับฟังสรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมการเกษตรให้นักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ผ่านโครงการในครั้งนี้ และกล่าวปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ CLASS GROUP, Germany
  • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ CLASS GROUP, Germany โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ลงนามร่วมกับ Mr.Benjamin Suchinda Punyaratabandhu Bhakdi CLASS Regional Center South East Asia Ltd ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และสนับสนุนกิจกรรมระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 7 อาคา...
  ia
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
  • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์มัลลิกา ศรีสุธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสื่อสารองค์กร ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สจี กัณหาเรียง และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึก...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการ รัก สามัคคี ทำดีเพื่อคณะเกษตรฯ (สล.เขื่อนจุฬาภรณ์)
  • ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ รัก สามัคคี ทำดีเพื่อคณะเกษตรฯ (สล.เขื่อนจุฬาภรณ์) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ บริเวณ สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรม เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งซ่อมแซมอาคารต่างๆ ที...
  ia
 • การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562
  • เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ และวิชาการทางด้านการเกษตรแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้เยาวชนของชาติมีความรู้ ในวิชาการทางด้านการเกษตร ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจไ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 20
  • เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 20 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยดีเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้ รางวัลนักวิจัยอาวุโสดีเด่นด้านผลงานตีพิมพ์ด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ ร...
  ia
 • พิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562
  • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งในปีนี้ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรร...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. สักการะและขอบารมีเจ้าพ่อมอดินแดงเพื่อปกปักรักษาการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562
  • เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ สักการะและขอบารมีเจ้าพ่อมอดินแ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดสวดพระพุทธมนต์ พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
  • เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดสวดพระพุทธมนต์ พิธีพระราชทานเพลิงศพค...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่จาก คณะพยาบาลศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่จากคณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญทรี พ่วงสุวรรณ ที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้รับรางวัลรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 ประเภท นักวิชาการ ใ...
  ia
 • งานแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562
  • เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ซึ่งงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปีนี้ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวั...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน สวท.ขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้สัมภาษณ์สด ในรายการ รอบรู้สู่ชุมชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน รวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน ทาง NBT
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 12 ภาพลงในอัลบั้ม: ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน ทาง NBT เผยแพร่โดย กุ้ง มังกร · 11 มกราคม เวลา 15:46 น. · เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้สัมภาษณ์สด ในรายการ มองอีสานผ่าน NBT และรายการอีสานวันนี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เรื่องการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งในปีน...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ และนางณิชมาศ ภูจันทรศรี หัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่ นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ นางณิชมาศ ภูจันทรศรี หัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร และ นางศิริวรรณ งามเจริญวงศ์ หัวหน้างานพัสดุและโครงสร้างพื้นฐานมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสนี้ท่านอธิการบดีได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ คณะผู้บริห...
  ia
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) เข้าอวยพรปีใหม่คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณบดีฯ และคณะ มอบกระเช้าของขวัญให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11
  • เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ นางณิชมาศ ภูจันทรศรี หัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร และ นางศิริวรรณ งามเจริญวงศ์ หัวหน้างานพัสดุและโครงสร้างพื้นฐานมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11 ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดนิทรรศการวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี ๒๕๖๑
  • เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ร่วมกับ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสางแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาฯ จัดนิทรรศการวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณลานกลางศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดงานชื่นชมยินดี รวมพลัง สร้างสรรค์ผลงาน ประจำปี 2561
  • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี งานชื่นชมยินดี รวมพลัง สร้างสรรค์ผลงาน ประจำปี 2561 โดยให้เกียรติกล่าวเปิดงาน กล่าวแสดงความชื่นชมแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 67 คน งานชื่นชมยินดี รวมพลัง สร้างสรรค์ผลงาน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขอบคุณต่อบุคลากรและนักศึกษาที่ได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์สูงสุดตามภารกิจที่ได้รับ และเพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ทุ่งเทและเส...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดงานทำบุญประจำปี 2561
  • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีงานทำบุญประจำปี 2561 เนื่องในวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี งานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อเสริมความเป็นศิริมงคลให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มี คณบดีคณะต่างๆ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ประจำปีนี้ด้วย ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุค...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวสู่อนุชนรุ่นหลัง
  • เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 – 10.00 น. สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีสู่ขวัญข้าว โดยรองศาสตราจารย์ เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศ บรรเทิง หัวหน้าสาขาวิชาพืชไร่ คณาจารย์สาขาพืชไร่ นักศึกษาสาขาวิชาพืช...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ Module II: Environment/Ecosystem for Sustainable Agriculture
  • เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Module II: Environment/Ecosystem for Sustainable Agriculture ภายใต้โครงการ ERASMUS+: Participatory and Integrative Support for Agricultural Initiative (PISAI) Project ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสหภาพยุโรป โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการแล...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ดร.มัลลิกา ศรีสุธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสื่อสารองค์กร ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเก...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมกับ TICA จัดฝึกอบรมนานาชาติ
  • เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) จัดฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Moving Local Agricultural Products from Self-Sufficiency Production and Household Consumption to Market by “Sufficiency Economy” Approach โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวน ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกประสบการณ์
  • เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกประสบการณ์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้น ม. 5 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ผ่านการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักเรียนที่ผ่านการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางด้านพืชไร่ จำนวน 3 คน ทางด้านพืชสวน จำนวน 6 คน ทางด้านโรคพืช จำนวน 4 คน ทางด้านกีฏวิทยา จำนวน 4 คน ทางด้านปฐพีศาส...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการ แนวทางการบริหารหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ TQR
  • เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ แนวทางการบริหารหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ TQR โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร และอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างคับคั่ง ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์ในหล...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2561
  • เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ศ.ประยงค์ แสนบุราณ ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ สายผู้สอน น...
  ia
 • เพิ่มพูนศักยภาพ แก่นนครส่งนักเรียนฝึกประสบการณ์ คณะเกษตรฯ มข.
  • เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 คน เข้ารับการฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับมอบทุนจากศิษย์เก่า รุ่นที่ 11
  • เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์รุ่น 11 โดย นางระวีวรรณ สุวรรณศร รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์ นายวิริยะ จันกลิ่น นางสุณี เอกสมทราเมษฐ์ นายวชิระ แขวงโสภา นายธีระพล บันสิทธิ์ นางวิภาดา สรณารักษ์ และ บริษัท เอเอส แอสเสท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้มอบทุน ซึ่งมอบให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวกนกพร คำปัน นักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ นางสาวณัฐมล จันดา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
  • เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่าวิเทศและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมรับฟังสรุปผลการมาฝึกประสบการณ์ระยะสั้นกับคณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก university of the Ryukyu ประเทศญี่ปุ่น
  • เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน ร่วมรับฟังสรุปผลการมาฝึกประสบการณ์ระยะสั้นกับคณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก university of the Ryukyu ประเทศญี่ปุ่น และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุม 3 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
  • เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.30 – 14.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวแสดงความรู้สึกและมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ต่อมาเป็นการแสดงรำบายศรี พิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวแสดงความรู้สึก ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการของคณะเกษตรศาสตร์ ปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 15...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก university of the Ryukyu ประเทศญี่ปุ่น
  • เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมให้การต้อนรับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก university of the Ryukyu ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสมาฝึกประสบการณ์ระยะสั้นกับคณะเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10 – 24 กันยายน 2561 ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561
  • เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าภาค คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง 5101 อาคาร AG 05 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   กิจกรรมภายในงานเริ่มจากการแสดงชุดมาลาบูชาครู โดยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ต่อมาเป็นการกล่าวชื่นชมพระคุณครู โดยตัวแท...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมรับฟังสรุปผลการมาศึกษาเรียนรู้ที่คณะเกษตรศาสตร์ ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Southwest University ประเทศจีน
  • เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง วชิราภากร หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และ ดร.สมพงศ์ จันทร์แก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา ร่วมรับฟังสรุปผลการมาศึกษาเรียนรู้ที่คณะเกษตรศาสตร์ ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Southwest University ประเทศจีน และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับมอบเงินทุนการศึกษา ทุนดุสิต โคตรวงษา
  • เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบเงินทุนการศึกษา “ทุนดุสิต โคตรวงษา” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบทุน และรองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ เป็นตัวแทนคุณดุสิต โคตรวงษา ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 11 มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16
  • เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาจาก นายโอภาส ยอดแก้ว ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 24,000 บาท นายชัชวาลย์ มณีทัพ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 16 เป็นเงินจำนวน 12,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท โดยนายโอภาส ยอดแก้ว เป็นตัวแทนมอบ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวจิราพร จุ้ยพุทธา นักศึกษาชั้นปี...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. แจกพันธุ์ปลา ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
  • เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 10.30 น. ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจกจ่ายพันธุ์ปลาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาประมง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารศาลาแดง อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ หัวหน้าภาควิช...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการประชุมสรุปผลงานประจำปี
  • เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประชุมสรุปผลงานประจำปี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรและการดำเนินงานจากการปรับโครงสร้างการบริหารงานคณะ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมฝนครั้งนี้กว่า 100 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การจัดโครงการในคร...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
  • เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 14.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์และบุคลากรงานบริการการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร
  • เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการด้า...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ถวายเทียนพรรษาองค์พระพุทธชินราช
  • เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษาองค์พระพุทธชินราช พระพุทธรูปประจำคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา ณ ศาลาประดิษฐานองค์พระพุทธชินราช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  • เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง วชิราภากร หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ ดร.สงัด ปัญญา พฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้างาน และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกันจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กรมส่งเสริมการเกษตร
  • เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนางานวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริช...
  ia
 • ธ.ก.ส. มอบทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร
  • เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นำโดยนายศรายุทธ ธรเสนา ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายเชษฐา แหล่ป้อง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และพนักงานฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้มอบทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ และอาจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้างาน และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ คณะเกษตร กำแพงแส...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมกับ TICA จัดฝึกอบรมนานาชาติ
  • เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Sustainable Animal Production and Resource Management for Sustainable Agriculture and Food Safety โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2560
  • เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ เข้ารับมอบโล่ผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2560 จากงานวิจัย เรื่อง “การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคไทย” จาก พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในงานมอบโล่ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร International Training on Project and Office Management
  • เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (TICA) จัดฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร International Training on Project and Office Management โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งทีมวิทยากรในการจัดอบรมได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.วุ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
  • เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 – 18.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมภายในงานเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกชั้นปี มีการกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสต...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ได้รับรางวัลในงาน IP Day for KKU Alumni
  • เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผู้อำนายการศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน รับมองรางวัล IP Champion 2018 ประเภทพันธุ์พืชใหม่ ในงาน IP Day for KKU Alumni โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 4 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   กิจกรรม IP Day for KKU Alumni จัดขึ้นโดยมีวัตถุประ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ Universitas Muhammadiyah Bengkulu ประเทศอินโดนีเซีย
  • เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่าวิเทศและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ พวงชมภู รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน และ ดร.ปนัดดา อุตรนคร ร่วมให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา จำนวน...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการ Open House เกษตรสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1
  • เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ Open House เกษตรสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 350 คน ณ ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น br>
   โครงการ Open House เกษตรสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานที่นักศึกษาได้สรรค์สร้างขึ้นมานำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ เพื่อจัดเวทีนำเ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จับมือ สสว. พัฒนาความร่วมมือ โครงการ SME Start up
  • เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่าวิเทศและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ คุณศิริพร วงศ์วิวัฒน์ชัย ผู้จัดการโครงการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต และ คุณณัฐธยาน์ สินแสงวัฒน์ เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าร่วมปร...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานบุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2561
  • เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชนและ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงาน “บ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ประจำปี 2561
  • เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นประธานในพิธี คณะเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์ จึงได้จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และแสดงความกตัญญ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ Wroclaw University ประเทศโปแลนด์
  • เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ พวงชมภู รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ ให้การต้อนรับ Dr.Tomasz Berbeka และ Dr.Anna Kapala จาก Wroclaw University of Environmental and Life Sciences และร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือโครงการ Erasmus+ ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร
  • เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นผู้นำเสนอการปรับปรุงการจัดโครงสร้างของคณะ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   คณะเกษตรศาสตร์มีการปรับปรุงการจัดโครงสร้างและแบ่งหน่วยงาน และหน่วยงานย่อยภายในค...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ Sriwijaya University ประเทศอินโดนีเซีย
  • เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ อาจารย์ภคพล สายหยุด ร่วมให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Faculty of Agriculture, Sriwijaya University ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและหารือแนวทางในการร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนเกษตรในยุคเปลี่ยนแปลง
  • เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนเกษตรในยุคเปลี่ยนแปลง” ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเกษตรในยุคเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของประชากรโลก และเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และกล่าวขอบคุณวิทยากร ซึ่งมีคณะผู้บริหารจาก คณาจารย์ บุคลากร ...
  ia
 • บรรยายพิเศษ เรื่อง แรงบันดาลใจสู่อนาคต
  • เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แรงบันดาลใจสู่อนาคต” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และกล่าวขอบคุณวิทยากร ซึ่งมีคณาจารย์ และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษอย่างคับคั่ง ณ ห้อง 5101 อาคาร AG 05 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • พิธีมอบทุนการศึกษา คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ปีที่ 3
  • เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 17.40 น. ณ โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับทุน คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ จำนวน 50 ทุนๆ ละ 20,000 บาท เป็นปีที่ 3 ซึ่งทุนนี้จะให้ต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี จนจบการศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น
  • เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.อนงนาฏ ศรีประโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษา หล้าวงษา และ ดร.พรทิพย์ โพนตุแสง ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานการเกษตรของไทย ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2561 เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านวิชาการ งานวิจัย และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับพนักงานและเจ้าหน้าที่จากบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด (ขอนแก่น)
  • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดร.ธิดารัตน์ มอญขาม ผู้แทน ผู้ประสานงานสาขาพืชไร่ นางชัชชนี สุวรรณสร หัวหน้างานบริการการศึกษา และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา ให้การต้อนรับพนักงานและเจ้าหน้าที่จากบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด (ขอนแก่น) นำโดย คุณดวงธิดา สุวรรณฉวี ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล คุณณัฐริณีย์ รักษ์วรโ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น
  • เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Dr.Moritani Shigeoki, Faculty of Agriculture and Life Science เข้าประชุมปรึกษาหารือในการพัฒนาด้านความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัย และศึกษาดูงานทางด้านการเกษตร ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นคณะผู้ศึกษาดูงานได้เดินทา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดประชุมวิชาการนานาชาติ SCWL ครั้งที่ 2
  • ระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Japan International Research Center for Agricultural Sciences และ ศูนย์วิจัยพืชไร่ จังหวัดขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Network Development and Information Sharing for Management of Sugarcane White Leaf Disease in Asia ครั้งที่ 2 โดยรองศาสตราจารยื ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป้ฯประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การประ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดงานแสดงผลงานผลิตภัณฑ์จากพริก และประกวดการออกแบบแบรนด์และบรรจุภัณฑ์พริก
  • เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแสดงผลงานผลิตภัณฑ์จากพริก และประกวดการออกแบบแบรนด์และบรรจุภัณฑ์พริก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา ตั้งวงค์ไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผู้อำนายการศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซี่งมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีคณะต่างๆ คณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิดแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
  • เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิดแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการในการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด โดยคุณบรรเจิด หอมบุญมา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายธุรกิจไก่ไข่ บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ และความร่วมมือทางวิชาการและกิจการเพื่อสังคม คุณสมภพ มงคลพิทักษ์สุข ประธานผู้บร...
  ia
 • มหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมืองลูกผสมพันธุ์ KKU ONE ครั้งที่ 6
  • เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด มหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมืองลูกผสมพันธุ์ KKU ONE ครั้งที่ 6 ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 14 ทีม จาก 26 อำเภอในจังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมงาน และร่วมเป็นกรรมการให้คะแนนการแข่งขันในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ร อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   มหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมืองลูกผสมพันธุ์ K...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19
  • เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และ ชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยดีเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้ รางวัลนักวิจัยอาวุโสดีเด่นด้านผลงานตีพิมพ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ม...
  ia
 • พิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561
  • เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” ซึ่งในปีนี้ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน โดย นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และ ชุมชนสัมพันธ์ มหา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสนี้คณะเกษตรศาสตร์ได้ร่วมทำบุญโรงทางไข่ต้ม 600 ฟองอีกด้วย...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ Chonbuk National University, Korea
  • เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์และทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Chonbuk National University, Korea นำโดย Prof. Dr. Inho Hwang จาก Muscle Biology & Meat Science Laboratory ในตำแหน่ง Head of a Student Start-up Center และ Prof. Dr. Choi Dong-Geun จาก Fruit Science Laboratory, Department of Horticultural Science เพื่อประชุมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย ตลอดจนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน ในรายการอีสานวันนี้ ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
  • เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์สด ในรายการอีสานวันนี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เรื่องการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ "เกษตรอีสาน สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ" ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน การจัดแสดงนิทรรศการทางด้านสิ่งแวดล้อม และการจั...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์สด ในรายการมองอีสานผ่าน NBT
  • เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้สัมภาษณ์สด ในรายการมองอีสานผ่าน NBT เรื่องการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ "เกษตรอีสาน สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ" ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน รวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับงานวิจัยเด่นๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย และในโอกาสนี้ ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561
  • เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 ซึ่งงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปีนี้ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ภายใต้คำขวัญ "เกษตรอีสาน สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ นายวรกร อินทแพทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนั...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน สวท.ขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ให้สัมภาษณ์สด ในรายการอีสานวันนี้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น เรื่องการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ "เกษตรอีสาน สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ" ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561 และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน รวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับงานวิจัยเด่นๆ ของคณะเกษต...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดงานชื่นชมยินดี รวมพลัง สร้างสรรค์ผลงาน ประจำปี 2560
  • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี งานชื่นชมยินดี รวมพลัง สร้างสรรค์ผลงาน ประจำปี 2560 โดยให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และกล่าวแสดงความชื่นชมแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ และ ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี เป็นตัวแทนผู้รับรางวัล กล่าวแสดงความรู้สึก งานชื่นชมยินดี รวมพลัง สร้างสรรค์ผลงาน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขอบคุณต่อบุคลากรและนักศึกษาที่ได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์สูงสุดตามภารกิจที่ได้รับ และเพื่อให้เกิด...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น
  • เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมให้การต้อนรับ Prof.Dr.Yukinori Yoshimura, Prof.Dr.Hiroyuki Nakano, Mr...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น
  • เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 – 11.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ รองศาสตราจารย์ ดร.สังคม เตชะวงค์เสถียร ร่วมให้การต้อนรับ Professor Hiroko ISODA จาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะเกษ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดงานทำบุญประจำปี 2560
  • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีงานทำบุญประจำปี 2560 เนื่องในวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กวี จุติกุล อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คนที่ 1 เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย งานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อเสริมความเป็นศิริมงคลให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มี คณบดีคณะต...
  ia
 • พิธีเปิดสวนกวี และเปิดตัวหนังสือ 50 ปี ใต้ร่มพระบารมี รัชกาลที่ 9
  • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดสวนกวี และเปิดตัวหนังสือ 50 ปี ใต้ร่มพระบารมี รัชกาลที่ 9 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กวี จุติกุล อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คนที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16
  • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาจาก นายโอภาส ยอดแก้ว ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 24,000 บาท นายชัชวาลย์ มณีทัพ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 16 เป็นเงินจำนวน 12,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท โดยนายโอภาส ยอดแ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน
  • เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย ศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง ดร.ชานนท์ ลาภจิตร ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน และร่วมปรึกษาหารือการดำเนินการวิจัยร่วมกันในด้านวิทยาศาสตร์เภสัชและวิทยาศาสตร์เกษตร ณ ห้องรับรองคณบดี และ ห้องประชุม 2 อาคาร ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกประสบการณ์
  • เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกประสบการณ์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้น ม. 5 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ผ่านการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักเรียนที่ผ่านการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางด้านพืชไร่จำนวน 4 คน ทางด้านพืชสวนจำนวน 4 คน ทางด้านทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3 คน ทางด้านเศรษฐศาสตร์...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. นำผู้เข้าศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่ชุมชนศึกษาดูงานในพื้นที่จริง
  • เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำผู้เข้าศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่ชุมชนศึกษาดูงานในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง จังหวัดขอนแก่น รับฟังการบรรยายและสาธิตการผลิต Cerial Bar ธัญพืชอบกรอบ และในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่บ้านหนองนาขวัญ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รับฟังการบรรยายการเลี้ยงปลากะพง ปลานิล ในพื้นที่ดินเค...
  ia
 • คณะเกษตรฯมข. ให้การต้อนรับวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ วิทยาลัยชุมชนยะลา นำโดย นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด...
  ia
 • เพิ่มพูนศักยภาพ แก่นนครส่งนักเรียนฝึกประสบการณ์ คณะเกษตรฯ มข.
  • เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นำโดยนายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 คน เข้ารับการฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   โดยมีนั...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
  • เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ คณะเกษตรศาสตร์จึงได้จัดโครงการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน

   เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ เป็นประธานในพ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจการเกษตร
  • เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจการเกษตร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้ร่วมโครงการ ซึ่งวิทยากรในครั้งนี้ ได้แก่ นางสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานกองทุน...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) มารดา ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร
  • เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) นางนาตยา เชิงสะอาด มารดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมงานใน...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานประชุมสัมมนา Global Food Safety : Production, Health and Market
  • ระหว่างวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ เข้าร่วมงานประชุมสัมมนา “Global Food Safety : Production, Health and Market” ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute) และ University of Georgia (UGA) โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับ Dr.Sam P...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับมอบปุ๋ยหมัก จาก บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
  • เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน และ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ รับมอบปุ๋ยหมัก จำนวน 10 ตัน จาก บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นาย นิรุต ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและเทคนิค เป็นตัวแทนมอบปุ๋ยหมักให้แก่คณะเกษตรศาสตร์ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
  • เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องแบบบูรณาการ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีคณะผู้บริหารจากคณะต่างๆ คณะผู้บริหาร คณาจา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2560
  • เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ พร้อมด้วย ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2560 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ประธานชมรมผู้สูง...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิ พริกบดแผ่นอเนกประสงค์
  • เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 คณะเกษตรสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิ พริกแผ่นอเนกประสงค์ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท อุตสาหกรรมพริกไทย จำกัด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา ตั้งวงค์ไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ นายพรศักดิ์ ศักดิ์สุจริต ประธานกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ลงนาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร และ นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้จัดการสำนักงานบริหารจัด...
  ia
 • เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. ร่วมงาน ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2
  • ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2560 เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข. ร่วมงาน ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “วิจัยขายได้” โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารไปรษณีย์กลางและศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) บางรัก กรุงเทพฯ

   ซึ่งในงานนี้มีการนำผลงาน งานวิจัยมานำเสนอใน 7 กลุ่มเรื่องวิจัยตามกรอบยุทธ์ศาสตร์การวิจัยระยะ 20 ปี ได้แก่ งานวิจัยเพื่อการแพทย์ งานวิจัยเพื่อการเกษตร งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม งานวิจัย...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  • เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบร...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ปลูกต้นดาวเรือง และทานตะวัน รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
  • เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร อาจารย์รณรงค์ อยู่เกตุ ดร.ชานนท์ ลาภจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร นายเชาวลิต สีลาดเลา นายสมโชค เพ็งลี และนักศึกษาสาขาพืชสวน ร่วมใจกันปลูก ป...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
  • เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.30 – 14.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวแสดงความรู้สึกและมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ต่อมาได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ นายนิวัติ เหลืองชัยศรี ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวแสดงความรู้สึก ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการของคณะเกษตรศาสตร์ ปีนี้ มีจำนวนทั...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมรับฟังสรุปผลการมาศึกษาเรียนรู้ที่คณะเกษตรศาสตร์ ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Southwest University ประเทศจีน
  • เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมรับฟังสรุปผลการมาศึกษาเรียนรู้ที่คณะเกษตรศาสตร์ ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Southwest University ประเทศจีน และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
  • เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าภาค คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง 7011 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   กิจกรรมภายในงานเริ่มจากการแสดงชุดมาลาบูชาครู โดยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ต่อมาเป็นการกล่าวชื่นชมพระคุณครู โดยนายศ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับมอบเมล็ดทานตะวัน จาก บริษัท ซาคาตะ สยาม ซีด จำกัด
  • เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รับมอบเมล็ดทานตะวัน จาก บริษัท ซาคาตะ สยาม ซีด จำกัด โดยคุณภัทราวุฒิ ศรีทาโส เป็นตัวแทนส่งมอบ ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ซึ่งเมล็ดทานตะวันที่ได้รับมอบจาก บริษัท ซาคาตะ สยาม ซีด จำกัด มี สองสายพันธุ์ คือ สายพันธุ์วินเซ็นส์ ช๊อยส์ (F1 Vincent Choice 2 Orange) และวินเซ็นส์ เฟรช (F1 Vincent Fresh 2 Orange) ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มอบให้แก่คณะ...
  ia
 • คณะเกษตร ฯ มข. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ใจศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง ร่วมพิธีลงนามบันทึก...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในโครงการ พัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC เข้าศึกษาดูงาน การผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ข้าวอินทรีย์” ต่อมาเป็นการบรรยาย เรื่อง “การแปรรูป” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ และเข้าเยี่ยมชม Agro Outlet มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ จำ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
  • เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 – 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ใ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. แจกพันธุ์ปลา ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
  • เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 11.30 น. ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจกจ่ายพันธุ์ปลาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ หัวหน้าภาควิชาประมง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารศาลาแดง อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ SouthWest University ประเทศจีน
  • เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง วชิราภากร หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก SouthWest University ประเทศจีน เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านสัตวศาสตร์ ประมง และพืชไร่ ระหว่างวันที่ 2 – 28 สิงหาคม 2...
  ia
 • คณะเกษตร ฯ มข. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สกว. มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด
  • เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ รองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สจี กัณหาเรียง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมื...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Survey Monkey
  • เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Survey Monkey โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรบรรยายการใช้งานโปรแกรม Survey Monkey ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการประเมินผลแบบสอบถาม online มีบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ จำนวน 30 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การอบรมการใช้งานโปรแกรม Survey Monkey ในครั้งนี้ จัดขึ้...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
  • เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 – 14.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชา คณา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการ ติดอาวุธ สู้การสอนในศตวรรษที่ 21
  • เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ ติดอาวุธ สู้การสอนในศตวรรษที่ 21 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 20 คน ณ ห้อง 8003 อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย ติดอาวุธ : สู้การสอนในศตวรรษที่ 21 และ RBL กับชั้นเรียนขนาดใหญ่โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ต่อมาเป็นการบรรยาย Re...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ visayas state university ประเทศฟิลิปปินส์
  • เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ พร้อมด้วย นางสาว เนตรดาว จำเริญดารารัศมี รักษาการ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง วชิราภากร หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน ผู้ช่วยศาส...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx
  • ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ซึ่งคณะกรรมการประเมินทั้งหมด เป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพของประเทศไทย TQA assessor ประกอบด้วย ผศ. พ.ต.ท. ดร. นพดล ทองนพเนื้อ ตัวแทน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัตนา จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นพ.กิตติพงษ์ เรียบร้อย จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการ ก้าวแรกการเป็นใบไม้สีเขียวในรั้วสีอิฐ
  • เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ ก้าวแรกการเป็นใบไม้สีเขียวในรั้วสีอิฐ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   โดยในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมพนักงานใหม่พบผู้บริหาร แนะนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของคณะเกษตรศาสตร์ ประวัติคณะ อัตลักษณ์ แผนยุทธศาสตร์ โดย รองศาสต...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มข. เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ และ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และคณะ เข้าศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูล ณ ห้อง ประชุม 1 อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินด...
  ia
 • รองคณบดีฝ่ายบริหารพร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานการบริหารจัดการของกองบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
  • เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะบุคลากรสายสนับสุนนจากทุกหน่วยงานและจากสังกัดภาควิชาฯ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ในช่วงเช้า โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี กล่าวต้อนรับ คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี แนะนำระบบการบริหารจัดการ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มและดินขาดความอุดมสมบูรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ
  • เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มและดินขาดความอุดมสมบูรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ตรีโลเกศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยดินปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
  • เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 – 18.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมภายในงานเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกชั้นปี มีการกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้...
  ia
 • โครงการจัดแสดงผลงานการออกแบบอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร
  • ระหว่างวันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการจัดแสดงผลงานการออกแบบอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร ในแนวคิดของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. และร่วมโหวตให้คะแนน “ขวัญใจชาวเกษตรฯ มข.” โดยบุคลากร และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มข. ณ บริเวณห้องโถง อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการจัดแสดงผลงานการออกแบบอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร ในแนวคิดของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ในครั้งนี้ เป็นการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งออกแบบ...
  ia
 • โครงการปลูกต้นกัลปพฤกษ์มงคล คณะเกษตรศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นาย รักติ ญวนกระโทก นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกาตรศาสตร์ ร่วมปลูกต้นกัลปฤกษ์ในโครงการปลูกต้นกัลปพฤกษ์มงคล คณะเกษตรศ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ นักเรียนในโครงการ ค่ายปั้นฝัน จากสถาบันกวดวิชา BEWISE ACADEMY เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ นักเรียนในโครงการ “ค่ายปั้นฝัน” จากสถาบันกวดวิชา BEWISE ACADEMY เข้าศึกษาดูงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ต่อมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ แนะนำภาควิชาประมง นางสาวศรีนวล คณานิตย์ แนะนำภาควิชาสัตวศาสตร์ นายไพศาล เอกวัฒน์ แนะนำภาควิชาส่งเสริมการเกษตร อาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว และ อาจารย์ภคพล สายหยุด แนะนำภาควิชาเ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานบุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2560
  • เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร ดร.สมพงศ์ จันทร์แก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงาน “บุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส" ประจำปี 2560 ณ อาคารพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยขอน...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ประจำปี 2560
  • เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นประธานในพิธี คณะเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์ จึงได้จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และแสดงความกตัญญ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดกิจกรรม International Student Coffee hour
  • เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 – 16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.สมพงศ์ จันทร์แก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภร กตเวทิน นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงพหุวัฒนธรรม ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับโล่รางวัลในงาน ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2560
  • เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.00 – 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงาน ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน ผู้สร้างชื่อเสียงทำคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเป็นการขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ประชุมอเนกป...
  ia
 • นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. รับรางวัลในงานวันนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559
  • เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมงานวันนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลกว่า 200 คน ณ ลานกิจกรรม อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ซึ่งนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับรา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า รุ่น 8
  • เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับมอบทุนการศึกษาจาก คุณวินัย สรวัต ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่น 8 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ณ วัดป่ามหาวนาราม ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. บรรยายพิเศษด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
  • เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และ นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์เพชร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะเกษตรสาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร ได้ร่วมบรรยายพิเศษในการอบรมในครั้งนี้ด้...
  ia
 • พิธีมอบทุนการศึกษา คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ปีที่ 2
  • เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 – 16.30 น. ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัทฯ ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับทุน คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ จำนวน 50 ทุนๆ ละ 20,000 บาท เป็นปีที่ 2 ซึ่งทุนนี้จะให้ต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี จนจบการศึกษา โดยรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาแ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการอบรมโปรแกรม Project follow up
  • เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 – 11.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมโปรแกรม Project follow up สำหรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากร มีบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 30 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด
  • เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายประจวบ ไชยสาส์น ประธานปรึกษาบริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ลงนาม และมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และนายวสันต์ จีนหลง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แมรี่แอนแดรี่ โปรดักส์ ร่วมล...
  ia
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเข้าถ่ายทำรายการ ณ Agro Outlet มข.
  • เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเข้าถ่ายทำรายการ “รอบภูมิภาค” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้สัมภาษณ์และนำเยี่ยมชม Agro Outlet ในการถ่ายทำรายการในครั้งนี้ด้วย ณ Agro Outlet มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ต่อมาทางคณะผู้ถ่ายทำรายการได้เดินทางไปถ่ายทำราย ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน โดยมีนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และ นายภูมิพัฒน์ พรมเมตตา ให้สัมภาษณ์และอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำรายการ และในช่วงเย็น คณะผู้ถ่ายทำรายการ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับเอกอัครราชฑูตเม็กซิโก ประจำประเทศไทย
  • เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ แจ่มจรรยา ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ไคเม นัวลาร์ต เอกอัครราชฑูตเม็กซิโก ประจำประเทศไทย และ นายอาดอลโฟ การ์เซีย รองหัวหน้าสำนักงาน สถานฑูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย เข้าปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการทางด้านการเพาะเลี้ยงแมลงกินได้ และการทำฟาร์มจิ้งหรีด ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตร มข. ร่วมลงนาม MOU เครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
  • เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 รศ.ดร. มันต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมลงนาม MOU เครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (University Network on Agricultural Extension and Development: UNAED) ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง โดยการลงนามดังกล่าวได้มี 7 คณะของ 6 มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตรได้ร่วมกันลงนามใน MOU ร่วมกัน ซึ่งการลงนามใน MOU ดังกล่าวนี้ ถือเป็นการเริ่มขับเคล...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น
  • เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.สมพงศ์ จันทร์แก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ พวงชมพู ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Yasunobu Kumi และนักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานการเกษตรของไทย ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2560 เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านวิชาการ งานวิจัย และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาส...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการสัมมนา เรื่อง Myths about Isaan
  • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. หลักสูตรเกษตรเชิงระบบ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Myths about Isaan” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย Prof. Dr. Fukui Hayao ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า รวมทั้งนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มองค...
  ia
 • คณบดีหารืองานวิจัย ร่วมกับ Prof.Dr.Yoshio Yamamoto
  • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องรับคณบดี คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ประชุม หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับงานวิจัย ร่วมกับ Prof. Dr. Yoshio Yamamoto นักวิจัย จาก Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสรุปผลงานวิจัยความหลากหลายของไก่ โดยผลที่ได้ พบว่า MHC typing ในฝูงประดู่หางดำ พบรูปแบบ B21 ซึ่งเป็นรูปแบบที่ทนโรคมาเรกซ์ และผลที่ได้นี้จะนำมาซึ่งการสร้างฝูง resistance Marek disease ต่อไป โดย Prof. Dr....
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรัง
  • เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรัง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อมาเป็นการบรรยายเรื่อง “กินอย่างไร : ไร้โรคภัย” โดย นายแพทย์สรวิเชษฐ์ รัตนชัยวงศ์ การบรรยายเรื่อง “เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเ...
  ia
 • เจรจาร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและlife innovation กับ Tsukuba University
  • รศ ดร มนต์ชัย ดวงจินดา และ ผศ ดร ดรุณี โชคิศฐยางกูร ร่วมเดินทางกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียการสอนแบบ open class learning และศูนย์วิจัย Life Innovation ศูนย์วิจัย Gene Center ศูนย์ Teaching and Research Cener for Agricultural and Livestock Farm พร้อมทั้งเจรจาความร่วมมือทั้งด้านการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยน นศ internship และนักวิจัย รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆอีกมากมาย...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ลงนามความร่วมมือทางโครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการทางด้านเกษตรกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
  • เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางโครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการทางด้านเกษตรกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ซึ่งโครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการทางด้านเกษตร ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการ ดังนี้ โครงการที่ 1 “การสำรวจและวิเค...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ บริษัท KTIS วิจัยและพัฒนา จำกัด เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจาก บริษัท ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงาน คืนสู่เหย้า เรารัก มข. ประจำปี 2560
  • เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงาน คืนสู่เหย้า เรารัก มข. ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธี ซึ่งในปีนี้ ศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 9 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีพ.ศ. 2559 และเป็นตัวแทนผู้ได้รับรางวัลกล่าวแสดงความรู้สึก ในโอกาสนี้ รองศ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับคณะกรรมการจรรยาบรรณสัญจร
  • เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการจรรยาบรรณสัญจร นำโดย ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) และคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณของคณะเกษตรศาสตร์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ร่วมกับผู้บริหารของคณะ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหา...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์สด ในรายการมองอีสานผ่าน NBT
  • เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้สัมภาษณ์สด ในรายการมองอีสานผ่าน NBT เรื่องการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ "น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระมิ่งขวัญเกษตรไทย" ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 29 มกราคม 2560 และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน รวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับงานวิจัยเด่นๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย และในโอกาสนี้ ร...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560
  • เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระมิ่งขวัญเกษตรไทย” ซึ่งในปีนี้ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิด และรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าว...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปลูกต้นกัลปพฤกษ์ 53 ต้น ร่วมกับคณะผู้บริหาร มข. บุคลากร และนักศึกษา ณ บริเวณลานออกกำลังกาย ริมบึงสีฐานฝั่งตะวันออก มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 18
  • เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 16 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน และ มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยดีเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้ รางวัลนักวิจัยอาวุโสดีเด่นด้านผลงานตีพิมพ์ ด้านประมง ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลจินดาชบาพร รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ม...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดงานเสวนาวิชาการโคนม
  • เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จัดเสวนาวิชาการโคนม เรื่อง "ทำเนื้อนมรวม 12.5% ด้วยอาหาร TMR ไม่ยากอย่างที่คิด" โดยนายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน และนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุส...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดงาน ร้อยวัน ร้อยดวงใจ ถวายอาลัยพระมิ่งขวัญเกษตรไทย
  • เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “ร้อยวัน ร้อยดวงใจ ถวายอาลัยพระมิ่งขวัญเกษตรไทย” พิธีจุดเทียนถวายความอาลัย แด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวาระที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ครบ 100 วัน และเป็นการแสดงความอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะด้านการพัฒนาการเกษตร ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธ...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์สด ในรายการสายตรงจากห้องข่าว KTV
  • เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้สัมภาษณ์สด ในรายการสายตรงจากห้องข่าว KTV เรื่องการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ "น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระมิ่งขวัญเกษตรไทย" ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 29 มกราคม 2560 และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน รวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับงานวิจัยเด่นๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย และในโอกาส...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินสนับสนุน การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560
  • เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.ขอนแก่น นายโกเมนทร์ โคตรศรีวงศ์ พร้อมคณะ เข้ามอบเงินสนับสนุน การจัดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 จำนวน 50,000 บาท ให้แก่คณะเกษตรศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้ ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน สวท.ขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์สด ในรายการอีสานวันนี้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น เรื่องการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ "น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระมิ่งขวัญเกษตรไทย" ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 29 มกราคม 2560 และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน รวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับงานวิจัยเด่นๆ ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร บริษัทมาลี สามพราน จำกัด (มหาชน)
  • เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ผู้ช่วยรองคณบดี และคณาจารย์ประจำภาควิชาและสาขาวิชา ร่วมให้การต้อนรับ คุณฉัตรชัย บุญรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัทมาลี สามพราน จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารบริษัทฯ เข้าเยี่ยมชม และปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ และการต่อยอดงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ ณ ห้องประช...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น
  • เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในการทำ Double degree program สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม 2 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ ต้อนรับ Hiroshima University
  • เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Prof.Dr.Yukinori Yoshimura Dean of Graduate School of Biosphere Science and Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University, Prof.Hirofumi Saneoka Vice Dean of Graduate School of Biosphere S...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
  • เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดี และให้โอวาทแก่บัณฑิต พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และเหรียญทอง นางสาวกัญญ์ชิตา เคนเหลื่อม บัณฑิตสาขาวิชาโรคพืชวิทยา คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.80 เกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ สมบูร์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.79 และนางสาวสุภาวดี สุดสี ภาควิชาเศรษฐ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น
  • เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก Tokyo Gakukei University, Osaka Kyoiky University และ Shimane School และบรรยายพิเศษเรื่อง The Livestock Farming of Thailand ต่อมาเป็นการบรรยายเรื่อง Native Chicken Production วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวสจี กัณหาเรียง การเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการศึกษาดูงานทางด้านสัตวศาสตร์ ซึ่งมีคณาจารย์ นักศึกษาและนักเรียน เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ จำนวน 30 คน ณ ห้...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ในช่วงบ่ายเป็นการแยกศึ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน
  • เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจยน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ พระนิเทศศาสนคุณ (หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ) ประธานสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ จัดพิธีเปิดศูนย...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ Dr. Amrit Bart จาก University of Georgia, USA.
  • ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 รศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับ Dr. Amrit Bart, Assistant Dean and Director of Global Program, University of Georgia (UGA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่เดินทางมาหารือความร่วมมือต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เดินทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ UGA เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา ได้นำ Dr. Amrit Bart เข้าพบ รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวสู่อนุชนรุ่นหลัง
  • เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00 – 10.00 น. สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีสู่ขวัญข้าว โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณาจารย์สาขาพืชไร่ นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้กว่า 200 คน ณ แปลงฝึกงานนักศึก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Integrating Value Chain in Teaching and Research
  • ในวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2559 คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Integrating Value Chain in Teaching and Research ภายใต้โครงการ Networking for Increasing Agricultural Productivity and Food Chain Effectiveness ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ ได้แก่ 1. University of Applied Sciences Weihenstephan-Triesdorf, Germany 2. Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland และ 3. CheaSim University of Kamchaymear, Cambodia โดยในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 รศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับนักวิจัยจาก Yunnan Academy of Agricultural Sciences ประเทศจีน
  • เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ ให้การต้อนรับ นักวิจัยจาก Yunnan Academy of Agricultural Sciences ประเทศจีน ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย Prof. Yang Wanlin Deputy director of Institute of Agro-Food Science and technology, Yunnan Academy of Agricultural Sciences ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร รวมถึงอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ Prof. barbabra...
  ia
 • ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2/2559
  • เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2/2559 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างานคณะเกษตรศาสตร์ และตัวแทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้าร่วมเป็นกรรมการอำนวยการ จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเก...
  ia
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เปิดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง MEGA 4 : Molecular Evolutionary Genetics Analysis
  • วันนี้เวลาประมาณ 09.30 น. รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี Associate Professor Masahide Nishibori จาก Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ รศ.ดร.สุภร กตเวทิน พร้อมด้วย นักศึกษา ป.เอก ป.โท นักวิจัย ของคณะเกษตรศาสตร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกอบรมอย่างคับคั่ง...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ ต้อนรับ Hiroshima University
  • ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิการยน 2559 คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Associate Professor Masahide Nishibori จาก Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาร่วมศึกษางานวิจัยตามบันทึกข้อตกรลงความร่วมมือที่ลงนามร่วมกันเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา นอกจากนั้นแล้วยังให้เกียรติเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง เรื่อง "MEGA 4 : Molecular Evolutionary Genetics Analysis " ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 8003 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งชื่อเข้า...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิต จังหวัดร้อยเอ็ด
  • เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 ต้านทานโรคไหม้ (ธัญสิริน) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พันเอกกิตติศักดิ์ บุญพธรรมชัย รองผู้บัญชาการทหารบกกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอด...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรฯ มข. ติดตามผลการใช้งานเครื่องผสมอาหาร TMR
  • เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ และรองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ติดตามผลการใช้งานเครื่องผสมอาหาร TMR รุ่น FMV 3S ที่ได้รับบริจาคจาก บริษัท ฟิลลิปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้นำไปใช้งาน ณ สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   โดยผลการใช้งานเครื่องผสมอาหาร TMR รุ่น FMV 3S ในการเลี้ยงโคนม...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย
  • เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 – 18.00 น. สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงานโครงการ มข.ช่วยชาวนา ซึ่งมีผู...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงาน
  • เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดยคุณวราพรรณ โสมัจฉา เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด บรรยายในหัวข้อเทคนิคการเขียน Resume การสมัครและสัมภาษณ์งาน ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 247 คน ณ ห้อง7013 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
  • เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.สังคม เตชะวงค์เสถียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ ธงภักดิ์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี และดร.สมพงศ์ จันทร์แก้ว ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเพชร จันทะ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น
  • คณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมนักวิจัยจากกลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน ได้แก่ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา (คณบดี), รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ), ผศ.ดร.สุภร กตเวทิน (อาจารย์และนักวิจัย), ผศ.สพ.ญ.ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล (อาจารย์และนักวิจัย) และ รศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม (รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ) เดินทางไปทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการคลัง พัสดุและทรัพย์สิน
  • เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และคณะ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการคลัง พัสดุและทรัพย์สิน ซึ่งมีหัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาจาก UMY ประเทศอินโดนีเซีย
  • เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดการเข้าฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมทั้งร่วมรับฟังสรุปผลการเข้าฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ของนักศึกษา โดย อาจารย์ภาณุพล หงษ์ภักดี และ อาจารย์สมพงศ์ จันทร์แก้ว เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านการเข้าฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ จำนวน 5 คน ณ ห้อง...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ที่พ่อปลูก ภายใต้โครงการปรับปรุงสวนกวี จุติกุล
  • เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ที่พ่อปลูก ภายใต้โครงการปรับปรุงสวนกวี จุติกุล โดยรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 200 คน ณ สวนกวี จุติกุล อุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   นายรักติ ญวนกระโทก นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. กล่าวว่า “สวนกวี จุติกุล เป็น...
  ia
 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2/2559
  • เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2/2559 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างานคณะเกษตรศาสตร์ และคณาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบการจัดงานในฝ่ายต่างๆ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2559
  • เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2559 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างานคณะเกษตรศาสตร์ และตัวแทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้าร่วมเป็นกรรมการอำนวยการ จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)
  • เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร “เกษตรอาลัย ถวายไท้ องค์ภูมิพล” ณ สำนักงานคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   พิธีการเริ่มต้นขึ้นโดยการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อมารองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประธานในพิธี กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความอาลัย และเชิญชวนผู้ร่วมในพิธี...
  ia
 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2559
  • เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 14.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2559 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างานคณะเกษตรศาสตร์ และคณาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบการจัดงานในฝ่ายต่างๆ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย
  • เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ภาณุพล หงษ์ภักดี และ อาจารย์สมพงศ์ จันทร์แก้ว ร่วมให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 4 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดประชุมการจัดการประชุมวิชาการ Mini Symposium on Food Safety ครั้งที่ 1
  • เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมการจัดการประชุมวิชาการ Mini Symposium on Food Safety ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ University of Georgia (UGA) โดยฝ่ายการต่างประเทศร่วมกับเจ้าภาพหลักคณะเกษตรศาสตร์ และเจ้าภาพร่วมได้แก่ คณะเทคโนโลยี และคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2559
  • เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ประธานชมรมผู้สูงอายุ มข. กล่าวต...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จฯ พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2559
  • เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 07.30 – 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จฯ พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2559 โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และถวายพวงมาลัยสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพร้อมกล่าวถวายสดุดีเทิดพ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
  • เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 09.30 – 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวแสดงความรู้สึกและมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ต่อมาได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์ ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ผู้แทนสายผู้สอน กล่าวแสดงความรู้สึก และนางสาวนงนุช ฤทธิศร ผู้แทนสายสนับสนุน กล่าวแสดงควา...
  ia
 • สำนักงานคณบดีคณะเกษตรฯ มข. จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
  • เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 11.30 – 15.00 น. สำนักงานคณบดีคณะเกษตรฯ มข. จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน มีคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559
  • เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าภาค คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง 7011 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน การระลึกถึงครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
  • เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30 – 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีนายนายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ในจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมเป็น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Aggie Safety
  • เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Aggie Safety โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 30 คน ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยากรโดยนางสาวกัญญา วังศรี หน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยข...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
  • เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 14.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์และบุคลากรงานบริการการศึกษา ร่...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ SouthWest University ประเทศจีน
  • เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง ร่วมให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก SouthWest University ประเทศจีน เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านสัตวศาสตร์ ประมง และพืชไร่ ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2559 นำโดย Dr.Wu Zhengi Dr.Song Daijun Mr.Zihua Zhao และนักศึกษาจำนวน 7 คน ณ ห...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการวันพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
  • เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณาจารย์ และบุคลากรงานบริการการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการวันพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 ซึ่งในปีนี้มีผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 481 คน ณ ห้อง 7001 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   กิจกรรมก่อนเริ่มงานเป็นการให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับคณะเกษต...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดนิทรรศการวิชาการ รู้จักโรคพืชและการจัดการโรคพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย
  • เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. สาขาโรคพืชวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รู้จักโรคพืชและการจัดการโรคพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีเกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชและเมล็ดพันธุ์ การผลิตพืชแบบปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ และผู้สนใจผ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สปป.ลาว
  • เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สปป. ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการเรียนการสอน และเจรจาถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ได้แก่ งานวิจัย และนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ห้องประชุม 3 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • การฝึกอบรมเรื่อง "การเลี้ยงปลาในพื้นที่น้ำน้อย"
  • เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 11.00 -16.00 น. รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว พร้อมด้วยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนักศึกษาปีที่ 3 ภาควิชาประมง ได้เข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม"การเลี้ยงปลาในพื้นที่น้ำน้อย" ณ อำเภอบ้านสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ เพื่อการผลิตอาหารอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ปีงบประมาณ 2559 โดยในโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเลี้ยงปลาที่ถูกวิธีในพื้นที่น้ำน้อย และเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยในการ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ถวายเทียนพรรษาองค์พระพุทธชินราช
  • เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตรารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษาองค์พระพุทธชินราช พระพุทธรูปประจำคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา ณ ศาลาประดิษฐา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าเยี่ยมชม Ago Outlet ม...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรฯ มข. ร่วมประชุมคณะทำงาน กลุ่ม 3 ปากท้องและเศรษฐกิจในภาพรวม
  • เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมประชุมคณะทำงาน กลุ่ม 3 ปากท้องและเศรษฐกิจในภาพรวม โดยรองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูลขอบเขตของกลุ่มงานและกิจกรรม เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนกิจกรรม การดำเนินการและการติดตามผล ณ ห้อง ประชุ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  • เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน นายสุเมธ มั่งคั่ง ร่วมให้การต้อนรับ คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และประธานโครงการเกษตรเข้มแข็ง พร้อมด้วย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เข้าเยี่ยมชม Ago Outlet มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งได้ประชุมปรึกษาถึงความร่วมมือ ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มห...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย
  • เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย เข้าศึกษาดูงานและทัศนศึกษาด้านการเกษตรของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4 – 13 กรกฎาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5
  • เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์/สัตวบาลแห่งประเทศไทย กว่า 30 สถาบัน และสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 โดยคุณสุเทพ วงศ์รื่น นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม รองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์/สัตวบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
  • เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 – 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์/สัตวบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าประชุมในครั้งนี้ร่วมกับ สมาชิกภาคีฯ กว่า 30 สถาบัน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการสายธุรกิจไก่ไข่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายสมภพ มงคลพิทักษ์สุข ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการสายธุรกิจไก่ไข่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และนำเข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นได้นำเยี่ยมชม โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด สถานีผลิตพลังงานทดแทนก๊า...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559
  • เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559 โดยรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณบดี และตัวแทนคณบดีสาขาการเกษตร และกล่าวเปิดการประชุม ในครั้งนี้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีคณบดี และตัวแทนคณบดีสาขาการเกษตร จาก 33 มหาวิทยาลัย...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการประชุมกลุ่มย่อยสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย
  • เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมกลุ่มย่อยสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย เรื่อง จรรยาบรรณสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พระราชบัญญัติกฎหมายคุ้มครอง และการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อกำหนดอัตรากำลัง (FTES) ร่วมกับสมาชิกสภาคณบดีฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นได้นำสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย เยี่ย...
  ia
 • บุคลากรคณะเกษตรฯ มข. ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ อย่างคึกคัก ซึ่งมีบุคลากรมาใช้สิทธิ์เสนอชื่อในครั้งนี้ถึง 91.82% ณ บริเวณห้องโถง อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • การประชุมปรึกษาหารือการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ โครงการตามแนวพระราชดำริ ข้าวไร่ไก่พื้นเมือง ประจำปี 2559-2560 ณ.หมู่บ้านซับผุด ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
  • เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00–16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ โครงการตามแนวพระราชดำริ “ข้าวไร่ ไก่พื้นเมือง” ประจำปี 2559-2560 ณ.หมู่บ้านซับผุด ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) พร้อมด้วย ผศ....
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน และ Agro Outlet
  • เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 15.30 – 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมการปลูกมะนาวนอกฤดูในบ่อซีเมนต์ การปลูกผักแบบดาวกระจาย การเพาะเห็ด และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา นางพจมาลย์ ลาภลือ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวพื้นเมือง ประจำปีการศึกษา 2559
  • เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวพื้นเมือง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายกิจการยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยภาคเช้าเป็นการบรรยายเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวพื้นเมือง วิทยากรโดย นางสุภกาญจน์ พรหมขันธ์ อาจารย์ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ นางสาวธิดารัตน์ มอญขา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการบรรยายพิเศษและเสวนาโต๊ะกลมจุดประกายแนวความคิดเพื่อพัฒนาหลักสูตร
  • เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 – 13.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการบรรยายพิเศษและเสวนาโต๊ะกลมจุดประกายแนวความคิดเพื่อพัฒนาหลักสูตร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางและอนาคตของหลักสูตรอุดมศึกษาไทย : กรณีศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์” โดยศาสตราจารย์ ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน และเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “พัฒนาหลักสูตรเกาตร มข. อย่างไร? ให้น่าสนใจและพร้อมใช้จริง” โดยศาสตราจารย์ ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน ดร.พีรยา กลมส...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง GAP เพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย
  • เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. สำนักงานมาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง GAP เพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน และผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อมาเป็นการบรรยายเรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) (ข้อ 1-3) วิทยากรโดย ดร.เกษสุดา เดชภิมล การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) (ข้อ 4-6...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดการผลิตนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
  • เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดการผลิตนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) การจัดการบรรยายพิเศษในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายแนวคิดใน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์นำทีมผู้บริหารมขลงนามความร่วมมือกับ The University of Georgia
  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา นำทีมผู้บริหาร รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ หาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนาม MOU และเจรจาความร่วมมือกับ University of Georgia สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความร่วมมือกับ มข. มายาวนาน โดยเฉพาะคณะเกษตรศาสตร์ และขยายความร่วมมือจากคณะเกษตรศาสตร์ ไปยังคณะเทคโนฯ ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร (food science) และคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว และ รศ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศร่วมการเดินทางในครั้งนี้ด้...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ
  • เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง การสร้างแรงจูงใจในการเขียนหนังสือ-ตำรา องค์ประกอบที่สำคัญของหนังสือ-ตำรา ลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนหนังสือ-ตำรา และในช่วงบ่ายเป้นการบรรยาย เรื่อง หลักสำคัญในการเขียนหนังสือ-ตำรา ให้มีคุณภาพ ข้อบกพร่องของการเขียนหนังสือ-ตำรา ที...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี เข้าศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช ศูนย์เครื่องมือกลาง มข. ห้องปฏิบัติการสำนักรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน และ นางดวงสมร ตุลาพิทักษ์ ให้การต้อนรับ จากนั้นคณะผู้ศึกษาดูงานได้เดินทางไปเยี่ยมชม Agro Outlet โดยคุณสุเมธ มั่งคั่ง เป็นผู้นำเ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
  • เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 – 18.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมภายในงานเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกชั้นปี มีการกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสของคณะเกษตรศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสของคณะเกษตรศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อมาเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของคณะเกษตรศาสตร์ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ หงส์งาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาค หัวหน้างาน ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ทำการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ และประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ
  • เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ และนับคะแนน เวลา 15.00 น. โดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการนับคะแนน และในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เป็นการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้อย่างคับคั่ง ณ ลานห้องโถง อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดนิทรรศการ อยู่ สื่อๆ Multimedia show 2016
  • เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานแสดงนิทรรศการ ผลงานการผลิตสื่อประสม (Multimedia) ในชื่อตอน อยู่ "สื่อๆ" Multimedia show 2016 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวพัชราภรณ์ ภูมิจันทึก อาจารย์ประจำภาควิชาส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงานรายละเอียดในการจัดงาน ณ บริเวณห้องโถง อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานการผลิตสื่อประสม (Multimedia)...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า รุ่น 11
  • เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่น 11 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เป็นเงินจำนวน 111,111 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ และ คุณอดิศักดิ์ เอกสมทราเมษฐ์ เป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ซึ่งรายนามผู้มอบทุนมีดังนี้ คุณอรุณศรี จิตต์รัตนธรรม มอบท...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับค่ายวิชาการเทศกาลคนติด มข. จากสถาบันคอสโม ติวเตอร์เฮาส์ เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ค่ายวิชาการเทศกาลคนติด มข. จากสถาบันคอสโม ติวเตอร์เฮาส์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะนำภาควิชาการประมงและภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ต่อมา รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ตรีโลเกศ หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร แนะนำภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ดร.ปริชาติ แสงคำเฉลียง แนะนำภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สจี กัณหาเรียง...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ
  • เมื่อวันที่ 22 เม.ย.59 เวลา 08.30 - 16.30 น. อาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ นำโดยรอง ศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.อนงนาฎ ศรีประโชติ ดร.สุวิตา แส ไพศาล นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 5 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ ประจำเดือน เมษายน 2559 เรื่องเทคนิคการสืบค้นข้อมูลสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น การอบรมในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้...
  ia
 • สืบสานวัฒนธรรมไทย เชื่อมสายใยส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2559
  • สืบสานวัฒนธรรมไทย เชื่อมสายใยส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2559 ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามแบบไทย พิธีทรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ และในปีนี้ทางภาควิชาฯร่วมรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัดเล่นน้ำสงกรานต์ตามแบบวิถีไทยโบราณ จากนั้นคณาจารย์และผู้อาวุโส กล่าวอวยพร สร้างความอบอุ่นและชื่นมื่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ประจำปี 2559
  • เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ประจำปี 2559 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นประธานในพิธี คณะเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์ จึงได้จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ประจำปี 2559 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และแสดงความกตัญญู...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานบุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2559
  • เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ร่วมงาน “บุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส" ประจำปี 2559 ณ อาคารพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมป...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดสัมมนา เรื่อง ปักธงมุ่งสู่อนาคต : ยุทธศาสตร์ 4 ปี (2560-2563)
  • เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนา เรื่อง ปักธงมุ่งสู่อนาคต : ยุทธศาสตร์ 4 ปี (2560-2563) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อมาเป็นการบรรยาย เรื่อง หลักการแนวคิดพื้นฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงกับ PMQA ก.พ.ร. และ QA วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ หงส์งาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล จากนั้นเป็นการระดมความคิดเห็น ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคณะเกษตรศาสตร์ในอีก 4 ปีข้างหน้า และการฝึ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการ Open house ภาควิชาสัตวศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ Open house ภาควิชาสัตวศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และกล่าวรายงานการจัดงาน นายรักติ ญวนกระโทก นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ และคณะเกษตรศาสตร์ กิจกรรมภายในงาน มีการรายงานผลการดำเนินงานของ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด...
  ia
 • คณะเกษตรฯมข. จับมือพันธมิตร จัดสัมมนาข่าเหลืองเงินล้าน
  • ในปัจจุบันข่าที่เกษตรกรและตลาดกำลังให้ความสนใจ คือ ข่าเหลือง ซึ่งเป็นพืชที่อยู่ใกล้ตัวทุกคน แต่ยังขาดการให้ความสำคัญเชิงวิชาการทั้งด้านการศึกษาวิจัยและการให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ดังนั้นคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไกรเลิศ ทวีกุล จึงได้จับมือพันธมิตรซึ่งประกอบด้วยผู้ปลูกและผู้จำหน่ายข่าเหลือกร่วมกัน จัดสัมมนาข่าเหลือง การปลูก การตลาด และการเพิ่มมูลค่าข่าเหลืองขึ้นใน ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมกวีจุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายผู้สอน
  • เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายผู้สอน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ บรรยายในหัวข้อ เคล็ด (ไม่) ลับของการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน เพื่อประเมินผลการสอน ซึ่งมีคณาจารย์ จากคณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการในครั้...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายผู้สอน
  • เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายผู้สอน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดยบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ นำโดยนายสถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายชัชวาล หนองนา นางสาวกรองแก้ว กิ่งสวัสดิ์ และนางสาวอัจฉรา ใยแก้ว ได้ให้ความรู้ในเรื่องของระเบียบและแนวทางไปสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมตอบข้อซักถามจากผู้เข้...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดประชุมประชารัฐ 3,000 ล้าน โคเนื้ออีสานสู่ AEC+3
  • เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กฤตพล สมมาตย์ ร่วมกับสมาคมโคเนื้ออีสาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาคมโคเนื้อนครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว จัดประชุมระดมความคิด “ประชารัฐ 3,000 ล้าน โคเนื้ออีสานสู่ AEC+3” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมก...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการสัมมนาและระดมความคิดเห็น เรื่อง นโยบาย ทิศทางการปรับปรุงหลักสูตร
  • เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาและระดมความคิดเห็น เรื่อง นโยบาย ทิศทางการปรับปรุงหลักสูตร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนี้ได้ให้นโยบายและแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร์ และร่วมระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อีกด้วย ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอน...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการทำความเข้าใจและสะท้อนผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา
  • เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น. ฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการทำความเข้าใจและสะท้อนผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายพิเศษ เรื่อง “ปรัชญา แนวคิด และนโยบายสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” และรองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลั...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.ธงชัย จำปาศรี
  • เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย จำปาศรี นำโดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ หัวหน้าหน่วยงาน บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึก...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพและการประเมินคุณภาพ
  • ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพและการประเมินคุณภาพ (Seed Production and Quality Assessment) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย นางปราณี สีหบัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบพัฒนาที่ดิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี ศิริ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับนักวิจัยจาก Hiroshima University
  • เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวางแผน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภร กตเวทิน ให้การต้อนรับนักวิจัยจาก Hiroshima University นำโดย Prof.Nishibori Prof.Yamamoto Prof.Obitsu Assoc. Prof.Isobe และ Mr.Kurosawa ประชุมปรึกษาหารือการทำวิจัยและนำเสนองานวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์ ณ ห้องประชุม 3 อา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Tottori University
  • เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ พวงชมพู ให้การต้อนรับ Dr.Asres และนักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานการเกษตรของไทย ระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2559 เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านวิชาการ งาน...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ผศ.ดร.ธงชัย จำปาศรี
  • เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย จำปาศรี อาจารย์ประจำภาควิชาประมง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา ร...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ และอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับโล่รางวัลในงาน ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2559
  • เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2557 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน ผู้สร้างชื่อเสียงทำคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเป็นการขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุ...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรฯ มข. ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐
  • เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ ภายใตหัวข้อ “เพื่อความมั่นคงด?านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ” โดย ดร.อํานวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม?โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด งานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร?ผลงานทางด?านวิชาการทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำให?นําไปใช?ประโยชน?ในการพัฒนาการประมงของประเทศและนานาชาติ เสริมสร?างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในส...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรฯ มข. ร่วมการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559
  • เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ พร้อมด้วย นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เลขานุการที่ประชุมประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ และนางพิชญาพร เชื้อสาวถี ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ ร่วมการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 ส...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีเปิด Agro Outlet
  • เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีเปิด Agro Outlet โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีจากคณะต่างๆ คณะผู้บริหาร บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ผู้แทนองค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ นักศึกษา และ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างคับคั่ง ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   <...
  ia
 • หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อม เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2558
  • หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อม เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2558 นำโดย ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์และหัวหน้าทุกหน่วยงาน รับฟังแนวทางการดำเนินการและวางแผนการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ ผศ.ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม และนางภาวนา กิตติวิมลชัย ณ ห้องประ...
  ia
 • บุคลากรคณะเกษตรฯ มข. ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิด รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกิจกรรมมหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมืองพันธุ์สีหมอก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
  • เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 08.00 – 14.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดงานมหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมืองพันธุ์สีหมอก ครั้งที่ 4 ณ บริเวณอาคารจัตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมรองคณบดีฝ่ายต่างๆที่มาเป็นเกียรติร่วมตัดสินในงานม...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับคณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับความพร้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการนี้ คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงาน “คืนสู่เหย้าเรารัก มข. 59”
  • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงาน “คืนสู่เหย้าเรารัก มข. 59” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดงาน และแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเชิด...
  ia
 • ผู้แทนพระองค์ เยี่ยมชมงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559
  • เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ ประกอบพิธีมอบรางวัลการประกวดการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และเยี่ยมชมงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 โดยนายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัม...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีเปิดสถานีผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) จากมูลสัตว์และหญ้าเนเปียร์
  • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีเปิด “สถานีผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) จากมูลสัตว์และหญ้าเนเปียร์” เพื่อใช้ในการขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน การสร้างสถานีผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) จากมูลสัตว์และหญ้าเนเปียร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดการของเสียจากฟาร์ม...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17
  • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน และให้เกียรติมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยดีเด่นในด้านต่างๆ รางวัลองค์กรดีเด่น และ องค์กรที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ดังนี้ รางวัลนักวิจัยอาวุโสดีเด่นด้านผลงานตีพิมพ์ ทางสัตวศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์...
  ia
 • พิธีมอบทุนการศึกษา คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
  • เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 50 ทุนๆ ละ 20,000 บาท และให้ต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี จนจบการศึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4 ล้าน บาท โดยรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวขอบคุณในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวขอบคุณในนามข...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559
  • เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 ภายใต้คำขวัญ “ภูมิปัญญาเกษตรอีสาน สืบสานแนวพระราชดำริ” ซึ่งในปีนี้ พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิท...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบ Teleconference จาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น
  • เนื่องด้วยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสัมพันธ์อันดีกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย Tottori University ประเทศญี่ปุ่น ในลักษณะโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามานานกว่า 4 ปี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการศึกษาวิจัย และแลกเปลี่ยนระหว่างสองสถาบัน จากความสัมพันธ์ดังกล่าวในปีนี้ได้ยกระดับความสัมพันธ์โดยมีการสอนแบบสื่อทางไกลระหว่างสองมหาวิทยาลัยโดยวิธี Teleconference เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาทั้งสองสถาบัน ให้สามารถที่จะเรียนรู้และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์ของทั้งสองส...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
  • เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย หายทุกข์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด นำโดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะกรรมการผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์สด ในรายการสายตรงจากห้องข่าว KTV
  • เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้สัมภาษณ์สด ในรายการสายตรงจากห้องข่าว KTV เรื่องการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 ภายใต้คำขวัญ "ภูมิปัญญาเกษตรอีสาน สืบสานแนวพระราชดำริ" ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 31 มกราคม 2559 และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน รวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับงานวิจัยเด่นๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย และในโอกาสนี้ ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสนี้ท่านอธิการบดีได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ทุกท่านด้วย...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ทำการเสนอชื่อกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ)
  • เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำการเสนอชื่อกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ) และนับคะแนน เวลา 15.00 น. โดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการนับคะแนน ณ ลานห้องโถง อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรฯ มข. ให้สัมภาษณ์สด ในรายการอีสานวันนี้ ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
  • เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้สัมภาษณ์สด ในรายการอีสานวันนี้ ในช่วงตรวจสอบข่าวเช้านี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เรื่องการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 ภายใต้คำขวัญ "ภูมิปัญญาเกษตรอีสาน สืบสานแนวพระราชดำริ" ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 31 มกราคม 2559 ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน การจัดแสดงนิทรรศการทางด้านสิ่งแวดล้อม และก...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559
  • เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม กวี จุติกุล อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปีนี้ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 31 มกราคม 2559 ภายใต้คำขวัญ "ภูมิปัญญาเกษตรอีสาน สืบสานแนวพระราชดำริ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีเทศบา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดประชุมโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการภายใต้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
  • เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการภายใต้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดงานเกษตรสัมพันธ์ (งานปีใหม่) ประจำปี 2559
  • เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานเกษตรสัมพันธ์ (งานปีใหม่) ประจำปี 2559 กิจกรรมภายในงานเริ่มจากการแข่งขันกีฬาฮาเฮเชื่อมความสามัคคี โดยการแบ่งบุคลากรออกเป็น 2 สี คือทีมสีเขียว และทีมสีอิฐ ผลการแข่งขันทีมที่ชนะคะแนนรวม คือ ทีมสีเขียว ต่อมาเมื่อเวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ประธานในงาน กล่าวเปิดงานเกษตรสัมพันธ์ (งานปีใหม่) ประจำปี 2559 กล่าวอวยพรปีใหม่ และมอบบทเพลงในวันปีใหม่ ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ต่อมา ผู้ช่วยศา...
  ia
 • บุคลากรคณะเกษตรฯ มข. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2558 นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่คณะผู้บริหารคระเกษตรศาสตร์นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนีกศึกษา ในโอกาสน...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีรับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  • เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.จิวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “กึ่...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดงานชื่นชมยินดี รวมพลัง สร้างสรรค์ผลงาน ประจำปี 2558
  • เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี งานชื่นชมยินดี รวมพลัง สร้างสรรค์ผลงาน ประจำปี 2558 โดยให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และกล่าวแสดงความชื่นชมแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ และ รองศาสตราจารย์ ดร. บุญมี ศิริ เป็นตัวแทนผู้รับรางวัล กล่าวแสดงความรู้สึก งานชื่นชมยินดี รวมพลัง สร้างสรรค์ผลงาน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขอบคุณต่อบุคลากรและนักศึกษาที่ได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์สูงสุดตามภารกิจที่ได้รับ และเพื่อให้เกิ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดงานทำบุญประจำปี 2558
  • เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีงานทำบุญประจำปี 2558 เนื่องในวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อเสริมความเป็นศิริมงคลให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานทำบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ห้อง 8003 อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้องค์กรในกำกับของรัฐ
  • เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้องค์กรในกำกับของรัฐ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายในหัวข้อเรื่อง “โครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการภายใต้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” และร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการบริหารภายในของคณะ ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย และร่วมระดมความคิดเห็นในค...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
  • เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดี และให้โอวาทแก่บัณฑิต พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และเหรียญทอง นายสมเกียรติ พิศเพ็ง บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร เกรดเฉลี่ย 3.85 และมอบเกียรติบัตรให้แก่กรรมการสโมสรนักศึกษา และกรรมการเชียร์ในปีที่ผ่านมา หลังจากนั้นเป็นการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร โดยคณะกรรมการการฝึกซ้...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
  • เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ข้าราชการชั้นผู้...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 18.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายสงัดปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ บุคลา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  • เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 09.30 น. รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดย รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบ...
  ia
 • เปิดห้องสมุดมีชีวิต คณะเกษตรศาสตร์ มข.
  • เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ (Ag’s Library Grand Openning) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะต่างๆ เข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี ค...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัคราชฑูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย
  • เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 – 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ H.E. Mr.Paul Robilliard เอกอัคราชฑูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Ms.Sarah Roberts Political/Economic Counsellor Department ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวสู่อนุชนรุ่นหลัง
  • เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.00 – 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีสู่ขวัญข้าว โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศ บรรเทิง ผู้ประสานงานสาขาพืชไร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติไมตรี ก้อนคำดี และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ แปลงฝึกงานนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การจัดพิธีสู่ขวัญข้าวในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและสู่ขวัญข้าว ให้อนุชนรุ่นหลั...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6
  • เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวางแผน ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 ต้านโรคไหม้ (ธัญสิริน) ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ กองพลทหารราบที่ 6 โดยพันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กล่าวเปิดงานร่วมกับรศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีน...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
  • เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ นางพจมาลย์ ลาภลือชา ให้การต้อนรับ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในช่วงเช้าได้เดินทางไปแก่งละว้า บ้านหนองนาขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จับมือโครงการปิดทองหลังพระ ผลักดันงานส่งเสริมการเกษตรจากองค์ความรู้สู่การสร้างอาชีพ
  • ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 คณะผู้บริหารของคณะเกษตรศาสสตร์ นำโดย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา, รศ.ดร.เพ้ญพรรณ ศรีสกุลเตียว, ดร.จีรสัฒน์ สนิทชน และผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ได้พาคณะบุคลากรโครงการปิดทองหลังพระเข้าเยี่ยมชม กิจกรรมของสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด และโครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ มข ได้เข้าไปส่งเสริมการสร้างอาชีพในหมู่บ้าน ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด หลังจากที่เข้าเยี่ยมชม คณะบุคลากรดังกล่าวจะดำเนินการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และดำเนินการฝึกอบรม และทดลองทำจริงในพื้นท...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาจาก UMY ประเทศอินโดนีเซีย ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์
  • เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดการเข้าฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมทั้งร่วมรับฟังสรุปผลการเข้าฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ของนักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านการเข้าฝึกประสบการณ์ในครั้งนี...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มข. และ สอน.
  • เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.เกษสุดา เดชภิมล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติไชย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รับมอบเมล่อนจากชุมนุมพืชผักสู่ความเป็นเลิศ
  • เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รับมอบเมล่อนซึ่งเป็นผลผลิตชุดแรก จากนายสุรศักดิ์ เปรมประยูร ประธานชุมนุมพืชผักสู่ความเป็นเลิศ และสมาชิกชุมนุม ณ ห้องรับรองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2558
  • เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 ครั้งที่1/2558 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างานคณะเกษตรศาสตร์ และตัวแทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้าร่วมเป็นกรรมการอำนวยการ จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเก...
  ia
 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2558
  • เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2558 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โดยมีรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างานคณะเกษตรศาสตร์ และคณาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบการจัดงานในฝ่ายต่างๆ จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ร่วมเดินทางนิเทศงานนักศึกษา และร่วมทำสัญญาความร่วมมือทางด้านวิชาการที่ประเทศบรูไน
  • เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2558 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะ วิทยาศาสตร์ ผศ.น.สพ.คณิต ชูคันหอม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ผศ.ดร.กิตติเวช ขันติยวิชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สุมนา นีระ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นางมลิวรรณ เบ้าวัน หัวหน้าประสานวานสหกิจศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นางวิลาวัลย์ อังศุน...
  ia
 • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นวิทยาการบรรยายพิเศษในงาน INTERNATIONAL SEMINAR IMPROVING TROPICAL ANIMAL PRODUCTION FOR FOOD SECURITY
  • เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 58 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ INTERNATIONAL SEMINAR IMPROVING TROPICAL ANIMAL PRODUCTION FOR FOOD SECURITY I ณ ประเทศ อินโดนีเซีย ความมั่นคงทางอาหารได้กลายเป็นปัญหาสำคัญรูปแบบใหม่ที่หลายๆประเทศกำลังเผชิญและสร้างมาตรการรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นเพื่อความอยู่รอดของประชากรในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กำลังพัฒนาที่ปัญหานี้กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การเกิดวิกฤตด้านพลังงาน ความเสื่อโทร...
  ia
 • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้เข้าร่วมThe 5th International Conference on Sustainable Animal Agricultural for Developing Countries (SAADC 2015)
  • เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ The 5th International Conference on Sustainable Animal Agricultural for Developing Countries (SAADC 2015) มีนักวิจัยและนักวิชาการด้านการเกษตรและสัตวศาสตร์กว่า 50 ประเทศทั่วโลกกว่า 500 คนเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิจัยและพัฒนาด้านสัตว์ศาสตร์ในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งในครั้งนี้ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดาได้ร่วมเป็น เป็น Invited speaker : Effects of climate change on Thai indigenous chicken การบรร...
  ia
 • นักศึกษาจาก UMY ประเทศอินโดนีเซียเข้าฝึกประสบการณ์ ณ คณะเกษตรฯ มข.
  • เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนมา ดงแสนสุข ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Dr.Chandra Kurnia Setiawan อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ นักศึกษา จำนวน 13 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   โดย...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกประสบการณ์
  • เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกประสบการณ์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้น ม. 5 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ผ่านการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักเรียนที่ผ่านการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางด้านพืชไร่จำนวน 3 คน ทางด้านพืชสวนจำนวน 3 คน ทางด้านกีฏวิทยาจำนวน 3 คน ทางด้านทรัพยากรที่ดินและสิ...
  ia
 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2558
  • เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2558 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างานคณะเกษตรศาสตร์ และคณาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบการจัดงานในฝ่ายต่างๆ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับนักเรียนสาธิต เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางพจมาลย์ ลาภลือชา ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ สิทธิโชค อาจารย์ประจำวิชาเกษตร นายณัฐกานต์ เมยเค้า อาจารย์ประจำวิชาคอมพิวเตอร์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึ...
  ia
 • เพิ่มพูนศักยภาพ แก่นนครส่งนักเรียนฝึกประสบการณ์ คณะเกษตรฯ มข.
  • เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นำโดยนางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสุมาลี เติมเตชาติพงศ์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศ...
  ia
 • ศิษย์เก่าฯ รุ่นที่ 23 มอบอุปกรณ์ใช้ในห้องปฏิบัติการ
  • เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะเกษตรศาสตร์ ในการรับมอบอุปกรณ์ใช้ในห้องปฏิบัติการ (ใบมีดผ่าตัด) โดย นายสมศักดิ์ จารุเฉลิมรัตน์ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 23 กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่ไลน์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ได้มอบอุปกรณ์ใช้ในห้องปฏิบัติการ (ใบมีดผ่าตัด) จำนวน 70 กล่อง รวมมูลค่าประมาณ 60,000 บาท ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการมอบอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการในครั...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับฟังบรรยายพิเศษจาก Prof.Dr.Amrit Bart
  • เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท สาขาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการวิจัยด้านโคนม” จาก Prof.Dr.Amrit Bart Assistant Dean, International Affairs and Director, Global Program College of Agr...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2557
  • เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของคณะ ดังนี้คือ สรุปผลการดำเนินงานที่โดดเด่นใน 5 องค์ประกอบ การปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา และเรื่องอื่นๆ เช่น ปัจจัยความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ ปัญหา อุปสรรค และความร่วมมือของบุคลากร จากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหาร รองคณบดี หัวหน้าภาค ผู้ประสานงาน...
  ia
 • คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมดูงานห้องปฏิบัติการกลางด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และฟาร์มทดลองไก่พื้นเมือง
  • เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กรทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลางด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าศูนย์ศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกษตรกรรมฯ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ และงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพในเชิ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2558
  • เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2558 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ประธานชมรมผู้สูงอายุ มข. กล่าวต...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จฯ พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2558
  • เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 07.30 – 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จฯ พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2558 โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และถวายพวงมาลัยสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพร้อมกล่าวถวายสดุดีเทิ...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมพระนาอรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วันที่ 10-11 กันยายน 2558 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ และคุณพิชชาภรณ์ ร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งภายในการประชุมนี้ รศ.ดร.มนต์ชัย ประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทยกล่าวแสดงความขอบคุณและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะครบวาระ 2 ปี ของการดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ พร้อมด้วย รศ.ศักดิ์ชัย ชูโชติ อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษต...
  ia
 • งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
  • เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 09.30 – 14.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวแสดงความรู้สึกและมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ต่อมาได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ ผู้แทนสายผู้สอน กล่าวแสดงความรู้สึก และนายณกรณ์ ประชันกาญจนา ผู้แทนสายสนับสนุน กล่าวแสดงคว...
  ia
 • คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเข้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และถวายงาน
  • คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผศ.ยุพิน ผาสุก ผศ.ดร.สจี กัณหาเรียง นาย สงัด ปัญญาพฤกษ์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเข้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และถวายงานการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา และถวายไก่พื้นเมือง 2 สายพันธุ์ได้แก่ ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 และไก่พื้นเมืองพันธุ์ ชี เคเคยู 12 ในวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรส่วนพระองค์ บ้านระไซร์ หมู่ที่ 5 ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ นิเทศสหกิจศึกษานานาชาติ และ บรรยายพิเศษ ณ ประเทศฟิลิปินส์
  • ระหว่างวันที่ 24 - 29 สิงหาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจนานาชาติ และบรรยายพิเศษ เรื่อง Cooperative Education Program at Khon Kaen University: A Road to Career Enhancement ณ University of Southern Mindanao ประเทศฟิลิปปินส์

   โดยในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ University of Southern Mindanao, (USM) Philippines ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยที่นักศึกษา จำนวน 2 คน คือ นางสาวอาภัสรา หงษาวง และ น...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมเปิดงานอีสานแฟรนไชส์และตลาดนัดฟาร์มสุข
  • เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานอีสานแฟรนไชส์และตลาดนัดฟาร์มสุข ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้ทางธุรกิจการเกษตร โดยนายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และนายวุฒินันท์ วารุกะ กรรมการผู้จัดการบริษัท อะโกรบิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงควา...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558
  • เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 13.30 - 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกาตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าภาค คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง 7011 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน การระลึกถึงครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความร...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมประชุมการสร้างความร่วมมือ การพัฒนา และ ขยายผลการแก้ไขปัญหาของประชาชนสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
  • เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ ประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมงาน Talent Mobility Fair 2015 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ร่วมงาน “Talent Mobility Fair 2015 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” หรือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตแ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรม เรื่อง GAP เพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย
  • เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. สำนักงานรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง GAP เพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย โดย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชนและหัวหน้าสำนักงานรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การขอการรับรองมาตรฐาน GAP พืชอาหาร โดยในการฝึกอบรมในครั้งนี้มีการบรรยายเรื่อง การปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตพืชอาหาร วิทยากรโดย ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าศูนย์ศึกษาค้นคว้า...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับขวัญน้องใหม่บายศรีสู่ขวัญ มอบเข็มไทด์ – ตุ้งติ้ง
  • เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 – 20.45 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับขวัญน้องใหม่จัดบายศรีสู่ขวัญ และมอบเข็มไทด์ – ตุ้งติ้ง ให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ ห้อง 7011 อ...
  ia
 • คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Tottori University จากประเทศ ญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยเครือข่ายวิจัยวิจัยพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
  • เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Tottori University จากประเทศ ญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยเครือข่ายวิจัยวิจัยพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดยไดรับเกียรติจากรศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Indigenous Chicken Production and Management” เป็นการบรรยายให้ทราบถึงการจัดการเรื่องไก่พื้นเมืองในประเทศไทย และการให้แนวคิดกับผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานทราบถึงกา...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Kochi University ประเทศญี่ปุ่น
  • เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์นฤมล แก้วจำปา ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Kochi University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Assoc.Prof.Masuda Kasuya Dr.Toshiro Masumoto และนักศึกษา จำนวน 16 คน เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ภายใต้บันทึกความร่วมมือและสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกั...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ลงนามความร่วมมือกับ University of Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น
  • เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Prof.Yasuhiro Kawamoto Professor of Tropical Pasture Science จาก Graduate School of Agriculture University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น เข้าปรึกษาหารือในการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ใช้เครื่องมือทางวิจัยวิทยาศาสตร์ช่วยการวิจัย
  • เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ บริษัท ไทยวิกตอรี่ จำกัด จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านสรีรวิทยาของพืช เพื่อการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยมีนักวิจัยจากหน่วยงานด้านการเกษตร เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว และกรมพัฒนาที่ดิน น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบเงินทุนการศึกษา ทุนดุสิต โคตรวงษา
  • เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบเงินทุนการศึกษา “ทุนดุสิต โคตรวงษา” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบทุน และรองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ เป็นตัวแทนคุณดุสิต โคตรวงษา ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 11 มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ซึ่งได้มอบทุนให้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
  • เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย โดยรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรม นิทรรศการออกร้านอาหารพื้นบ้านปรุงสด นิทรรศการออกร้านอาหารพื้นบ้านแปรรูปของชุมชนกว่า 50 ร้าน การร่วมแสดงออกร้านและนิทรรศการอาหารของศูนย์วิจัยเฉพาะทางฯ ภาควิชา/สาขา การประ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
  • เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 07.30 – 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีนายนายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ในจังหวัดขอนแก่น รวมทั้...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ต้อนรับ อาจารย์จาก มหาวิทยาลัย Hiroshima University จากประเทศญี่ปุ่น
  • เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 Dr.Yoshi Yamamoto และ Dr.Nishibori จากมหาวิทยาลัย Hiroshima University จากประเทศ Japan ได้เข้าพบ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)ร่วมประชุมหารืองานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องไก่พื้นเมือง และไก่บ้านไทย เพื่อเป็นการนำผลงานวิจัยไก่พื้นเมืองไทย ไปใช้ประโยชน์งานวิจัยด้านการเกษตร เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดกระแสการตื่นตัว ขยายโอกาสด้านการตลาดสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจให้เป็นอาชีพหลักได้อย่าง...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมรับฟังสรุปผลการมาศึกษาเรียนรู้ที่คณะเกษตรศาสตร์ ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Southwest University ประเทศจีน
  • เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ และดร.อรุณี พรมคำบุตร ร่วมรับฟังสรุปผลการมาศึกษาเรียนรู้ที่คณะเกษตรศาสตร์ ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Southwest University ประเทศจีน และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 15.45 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2557 ระดับหลักสูตร
  • เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 – 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2557 ระดับหลักสูตร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม และร่วมรับฟังสรุปผลการประเมินร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทุกสาขาวิชา ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558
  • เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน และประชาชนชาวขอนแก่น ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ณ ศูนย์ประชุมอเนกปร...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน
  • เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และส่งเสริมจิตสำนึกของนักศึกษา บุคลากร ประชาคมฯ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และผู้...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. แจกพันธุ์ปลา ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
  • เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 11.30 น. ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจกจ่ายพันธุ์ปลาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร หัวหน้าภาควิชาประมง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารศาลาแดง อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร หัวหน้าภาควิชาประมง กล่าวว...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับคณาจารย์จาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น
  • เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร และดร.พัชรี สุริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Prof.Dr.Yasunobu Kumi เข้าศึกษาดูงานด้านสัตวศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดบรรยายการเตรียมความพร้อมเมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
  • เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 – 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมเมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เตรียมความพร้อมเมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเพื่อให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้เป็นคณ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
  • เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจา...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จับมือ VNUA ประเทศเวียตนาม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
  • เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สจี กัณหาเรียง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง ร่วมให้การต้อนรับ คณะอาจารย์จาก Faculty of Animal Science, Vietnam National University of Agriculture ประเทศเวียตนาม นำโดย Assoc.Prof...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากเวียดนาม
  • เมื่อวานนี้ (3 สิงหาคม 2558) เวลาประมาณ 15.00 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำคณะนักวิจัย จาก Vietnam National University (VNUA) (ชื่อเดิม Hanoi University) ประกอบด้วย Assoc.Prof.Vu Dinh Ton, Dean of Faculty of Animal Science , Prof.Tran Duc Vien, Fomer Rector of VNU, Dr.Do Duc Luc, Head of Department of Animal Breeding and Genetics, Faculty of Animal Science, Dr.Pham Kim Dang, Head of central laboratory, F...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
  • เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ แนะนำคณาจารย์ แนะนำการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และแนะนำงานบริการการศึกษา โดยในปีนี้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก จำนวน 18 คน และปริญญาาโท จำนวน 49 คน ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
  • เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิเช่น รองศาสตราจาย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ถวายเทียนพรรษาองค์พระพุทธชินราช
  • เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตรารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษาองค์พระพุทธชินราช พระพุทธรูปประจำคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา ณ ศาลาปร...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านเห็ดรา
  • เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเห็ดราภูมิภาคอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ ระดับนานาชาติ และการประชุมวิชาการสมาคมเห็ดราแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง ประธานกรรมการดำเนินการจัดงาน เป็นผู้ก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัยเข้าพบผู้บริหาร
  • เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ตรีโลเกศ หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรเกษตร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัย ในการเข้าพบผู้บริหาร เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร AG 08 ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีปิดการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Utilizing Indigenous Food Resource for Food Security
  • เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีปิดการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Utilizing Indigenous Food Resource for Food Security โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีปิด และมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักวิชาการเกษตรชาวต่างประเทศและชาวไทย จำนวน 20 คน จาก 12 ประเทศ ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งถ่ายรูปร่วมกัน ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดบรรยาย เรื่อง จรรยาบรรณ สำคัญไฉน
  • เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 – 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยาย เรื่อง จรรยาบรรณ สำคัญไฉน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ จำนวน 30 คน ณ ห้อง 8005 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การทำงานแต่ละ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการวันพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
  • เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 – 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากรงานบริการการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16 และ รุ่นที่ 18
  • เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรงานบริการการศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาจาก นายโอภาส ยอดแก้ว ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท คุณมัทนา ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 18 เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท และนายสุธี สุขวนาชัยกุล ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 18 เป็นจำนวนเงิน 10,00...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สังคม เตชะวงศ์เสถียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สจี กัณหาเรียง และ นางทัศนีย์ อินทร์ล้ำ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน นำโดย Assist.Prof.HWANG, SAN GWANG Assist.Prof.CHIANG, SHENG-SE และนักศึกษา 10 คน เข้าศึกษาดูงาน ในการนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านของการเร...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการ มหัศจรรย์ Excel และ สถิติเพื่อชีวิต
  • เมื่อวันที่ 15 กรกฎคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ มหัศจรรย์ Excel และ สถิติเพื่อชีวิต โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การใช้โปรแกรม Excel และสถิติอย่างง่าย มีบุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 60 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทและมีความจำเป็...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล รุจินานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนการศึกษาค...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมประชุม Mekong Forum 2015 และเป็นวิทยากรบรรยาย Modernizing GMS
  • เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2558 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดในงาน Mekong Forum 2015 ซึ่งเป็นการประชุมนานาชาติครั้งที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง “ปรับโฉมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015” ณ โรงแรม ราชาวดี รีสอร์ท โฮเทล ภายในงานได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยผู้มีเกียรติหลายท่าน อาทิเช่น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ท่านโสก สีพนา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ แห่งรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้งภายในและต่าง...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์งานวิจัยไก่พื้นเมือง
  • วันนี้ (10 กรกฎาคม 2558) เวลาประมาณ 11.00 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล และ ผศ.ประภัสสร ขัยวัฒน์ คณะผู้วิจัยโครงการ "รูปแบบการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน วทน. ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อส่งเสริมภาคเอกชนในการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมด้วย คุณอภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอขอนแก่น และนางสาวอรอุษา ล...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ และรับตำแหน่งประธานสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย
  • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ และรับตำแหน่งประธานสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม พู่จอมพล คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการเสวนาการจัดการศึกษาด้านเกษตรศาสตร์กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์แดง คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัตน์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ กล...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมนานาชาติเพื่อการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
  • เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมนานาชาติ เรื่อง “Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security” โดยได้รับทุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency) กระทรวงการต่างประเทศ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าร่วม 20 คน จาก 12 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐชิลี, ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน, สาธารณรัฐฟิจิ, สาธารณรัฐมัลดีฟส์, สาธารณรัฐมอริเ...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีประสงค์ในการทำความร่วมมือกับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพโภชนาการ พฤติกรรมวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์และด้านพันธุกรรม รวมทั้งการอนุรักษ์สัตว์ป่า และสัตว์อื่นๆในสวนสัตว์ เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดประชุมสัมมนา การพัฒนาการเรียนการสอน สู่ศตวรรษที่ 21 (ปีที่ 2)
  • เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมสัมมนา การพัฒนาการเรียนการสอน สู่ศตวรรษที่ 21 (ปีที่ 2) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงไปของคณะเกษตรศาสตร์” ต่อมาเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความยั่งยืนของ Black Board classrooms” วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Goog...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดการประชุมโต๊ะกลม
  • เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้รับเกียรติจากรองศาสตร์ตราจารย์กนก ผลารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านไก่พื้นเมืองไทย เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลม กับรองศาสตร์ตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) และรองศาสตร์ตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองศาสตร์ตราจารย์เทวิทนทร์ วงษ์พระลับ ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสงไชยสุริยา ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ยุพิน ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมรับฟังการชี้แจงแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562 สู่การปฏิบัติระดับ คณะ/หน่วยงาน
  • เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดีทุกฝ่าย หัวหน้าภาค หัวหน้างาน และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมรับฟังการชี้แจงแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562 สู่การปฏิบัติระดับ คณะ/หน่วยงาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการเข้าชี้แจงแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่เย็น แช่แข็ง และการผสมเทียมไก่ รุ่นที่ 5
  • เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่เย็น แช่แข็ง และการผสมเทียมไก่ รุ่นที่ 5 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดยทีมนักวิจัยจาก ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ และในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 มีพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
  • เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ดร.พัชรี สุริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการด้านสหกิจศึกษา ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ นางสาวประทุมพร คำภาสุข และนายศิริชัย ไกยวงษ์ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างคณะและเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมมือศิษย์เก่า บันทึก MOU โครงการ Agro Biz
  • เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ : ศูนย์เรียนรู้ทางธุรกิจการเกษตร (Agro Biz) ระหว่าง “บริษัท สุเมธ กรุ๊ป จำกัด” โดยนายสุเมธ มั่งคั่ง ประธานกรรมการบริษัท “บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ โฟร์ทีน (ประเทศไทย)จำกัด” โดย นายรักติ ญวนกระโทก ประธานกรรมการบริษัท และ “คณะเกษตรศาสตร์” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าส...
  ia
 • คณบดีนำผู้เชียวชาญด้านเคลือบเมล็ดพืชด้วยดีเอ็นเอและจุลินทรีย์จากประเทศแคนาดาเข้าเยี่ยมห้องปฎิบัติการกลางด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์
  • วันนี้ (26 พฤษภาคม 2558) เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำ Dr.Russell K. Hynes และภริยา จาก Saskatoon Research Center ประเทศ CANADA ผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลือบเมล็ดพืชด้วยดีเอ็นเอและจุลินทรีย์, รศ.ดร.บุญมี ศิริ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของห้องปฏิบัติการกลางด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และหารือถึงความร่วมมือด้านการวิจัยต่อไปในอนาคต...
  ia
 • การติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน
  • เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.00 -11.30 น. คุณมีชัย วีระไวทยะ พร้อมด้วยนายสนิท สุวรรณศร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศรีษะและใบหน้าพร้อมผู้ติดตาม เข้าติดตามความก้าวหน้าของโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน โดย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล อาจารย์ประจำภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร นายสำรวย พลเร...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
  • เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 19.00 น. รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนคณะฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยา...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมวางหรีดเคารพสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
  • เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมวางหรีดเคารพสรีระสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 36 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.
  • เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มอบของที่ระลึกแด่ รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 36 ปี ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมีนายวิชาญ ธรรมวิรัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้นำเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ คณะทัน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
  • เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม” ระหว่าง ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ เทิดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ เป็นผู้แทนลงนามฯ ฝ่ายหนึ่ง กับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดย นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ(ทำการแทนผู้อำนวยการ) เป็นผู้แทนลงนามฯ อีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร....
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย
  • ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Dr.Innaka Ageng หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร และนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ ภาควิชาธุรกิจการเกษตร จำนวน 8 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมแปลงสาธิต ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะผู้ศึกษาดูงานจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การศ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ จาก บริษัท พรเจริญ (ช่างคิด) 2014 จำกัด
  • เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน และ นายวัชชิระ สอนผา เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ 6 in 1 รุ่น RSP-05 จาก บริษัท พรเจริญ (ช่างคิด) 2014 จำกัด เพื่อเป็นการสนับสนุนงานการเรียน การสอน งานวิจัย และงานถ่ายทอดเทคโนโลยีของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ณ บริเวณหน้าอาคาร AG 08 คณะเกษตรศา...
  ia
 • สถานี โทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 ได้ออกอากาศรายการ “เกษตรวิถีไทย” ในช่วงเปิดข่าวเช้า นำเสนอในชื่อตอน “ไก่พันธุ์ใหม่”
  • เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 ได้ออกอากาศรายการ “เกษตรวิถีไทย” ในช่วงเปิดข่าวเช้า นำเสนอในชื่อตอน “ไก่พันธุ์ใหม่” เป็นสารคดีเกี่ยวกับไก่พื้นเมือง เวลา 04.40 น. ของเช้าวันที่ 8 เมษายน 2558 โดยรายการมีการสัมภาษณ์ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ในเรื่อง ความโดดเด่นลักษณะพันธุ์ ประวัติ ข้อดี และการตลาดของไก่ไทย 4 สายพันธุ์ ได้แก่ ไก่ไทยพันธุ์แก่นทอง เคเคยู 50,ไก่ไทยพันธุ์สร้อยนิล เ...
  ia
 • ทีมข่าว ททบ.5 เข้าสัมภาษณ์ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เรื่อง"ไก่ไทยสายพันธุ์พัฒนา"
  • เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ทีมข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) เข้าสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) ในประเด็นเรื่อง “ไก่ไทยสายพันธุ์ใหม่ 4 สายพันธุ์” ซึ่งทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ(ไก่พื้นเมือง)ได้ทำการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ขึ้นใหม่ โดยการใช้ประโยชน์จากไก่พื้นเมืองพันธุ์ “ชี เคเคยู12” โดยผสมกับไก่ทางการค้าจากบริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด ซึ่งได้ออกเป็นไก่ไทย 4 สายพันธุ์ ได้แก่ แก่นทอง,ส...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีลงนามความร่วมมือ กับ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดพระจุฬาโลกมหาราช
  • เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันโดยมีความวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพชุมชนและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรให้ให้กับเกษตรกรและบุคคลที่สนใจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของประเทศชาติ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาต่อหมู่บ้านรอบค่ายทหาร อาทิเช่น เกิดเป็นแหล่งเ...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. เป็นประธานในพิธีปิด งานเสวนาวิชาการ “49 ปี ปลานิลไทยเทิดไท้องค์ราชัน”
  • เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิด งานเสวนาวิชาการ “49 ปี ปลานิลไทยเทิดไท้องค์ราชัน” และมอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้มอบโล่รางวัลการประกวดปลานิลจัมโบ้ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล และถ่ายภาพร่วมกัน...
  ia
 • มข. รุดหน้าทำงานวิจัยมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยโครงการ Pilot farm
  • มข. รุดหน้าทำงานวิจัยมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยโครงการ Pilot farm เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ ห้องรับรองอาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการหารือร่วมกันเรื่องแนวทางการบริหารจัดการโครงการ “Pilot farm” ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย และสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายจันธนู สัตยาวัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย นายกณพ สุจิฆระ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รอ...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมการเกษตรให้นักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น
  • เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมการเกษตรให้นักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ผ่านโครงการในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาจาก Tottori University จำนวน 14 คน และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มข. จำนวน 6 คน หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ Prof.Dr.Y...
  ia
 • คณะเกาตรศาสตร์ มข. ต้อนรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สปป.ลาว
  • เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์, รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ(ไก่พื้นเมือง), ผศ.ดร.สจี กัณหาเรียง นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ(ไก่พื้นเมือง) ร่วมต้อนรับ Mr.Vilaphorn Visounnarath Deputy Director Transmission&Substation Development Department และ Mr.Bounma Molakhasouk พร้อมด้วยทีมจากจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทาง สปป.ลาว นั้น ได้เข้ามาหารือและขอคำปรึกษาจ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก แม่ทัพภาคที่ 2
  • เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน นายสำรวย พลเรือง หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย และนางพจมาลย์ ลาภลือชา รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือทางวิชาการในการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จาก พลโท ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้ให้ความร่วมมือทางวิชาการ ในการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามหลักเ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Tottori University
  • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ พวงชมพู ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Yasunobu Kumi และนักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานการเกษตรของไทย ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2558 เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรีย...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 – 16.30 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ และบุคลากรงานบริการการศึกษา ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ดร.สุวรรณา เดชาทัย หัวหน้าส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา และบุคลากรส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จำนวน 5 คน เข้าศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษานานาชาติ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “ไก่พื้นเมือง” ครั้งที่ 1
  • เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “ไก่พื้นเมือง” ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และ รองศาสตราจารย์ ด...
  ia
 • รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชนให้สัมภาษณ์ความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จนกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT ช่อง 11)
  • เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น.รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT ช่อง 11) ในเรื่องของความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน การให้บริการแก่ผู้ต้องการศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร ประโยชน์ที่ผู้เข้ามาศึกษาหาความรู้ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จนจะได้รับ รวมถึงการให้สัมภาษณ์ในเรื่องปลูกมะนาวนอกฤดู โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2558 (สำนักงานคณบดี)
  • เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย โดยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เข้าพบบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2558 (ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม สาขากีฏวิทยา สาขาโรคพืช สาขาพืชสวน)
  • เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย โดยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เข้าพบบุคลากรภาควิชาพืชศาสตร์แล...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2558 (ภาควิชาสัตวศาสตร์)
  • เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย โดยในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เข้าพบบุคลากรภาควิชาสัตวศาสตร์ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน บุคลากรไ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2558 (ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร)
  • เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย โดยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เข้าพบบุคลากรภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน บ...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และคณะให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรกับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมืองขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 14.00 น. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ืืืืื พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน อ.ดร.รำไพ นามพิลา นายวัชชิระ สอนผา นายสมยศ มีทา และนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา ได้เข้าพบ พลตรี วรทัต สุพัฒนานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรแก่ศูนย์เรียนรู้ กองพันมณฑลทหารบกที่ 23 โดยในการนี้คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา และแนะนำการดำเนินการปลูกผักสวนครัว การปลูกม...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ คณะที่มีผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ คณะที่มีผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2558 (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร)
  • เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย โดยในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เข้าพบบุคลากรภาคว...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2558 (สาขาพืชไร่)
  • เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย โดยในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เข้าพบบุคลากรสาขาพืชไร่ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและบุค...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายและการดำเนินการในโครงการผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)
  • เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.00 – 13.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายและการดำเนินการในโครงการผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) จากรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายในการจัดทำโครงการอุทยานพลังงาน (Energy Park) ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจัดทำเป็นต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน โดยเน้นการพัฒนาพลังงานทดแทน การกำจัดของเสียและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรร...
  ia
 • รุดหน้าไปอีกขั้น โครงการ Pilot Research Farm
  • โครงการ Pilot Research Farm เป็นโครงการเพื่อพัฒนางานวิจัยไก่เนื้อไทย โดยจะมีการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ และบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด จากการประชุมครั้งที่แล้ว ทุกฝ่ายเห็นชอบกับแผนการบริหารโครงการ และเห็นพ้องให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 58 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ และผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ร่วมกับคุณจันทร์ธนู และคุณกณพ สุจิฆระ ผู้บริหารของบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด เข้าดูพื้นที่จัดตั้งฟาร์ม โดยได้ดูพื้...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดงาน มหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมืองชี เคเคยู 12 ครั้งที่ 3
  • เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 เวลา 08.00 – 14.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับศูนย์เครือข่ายวิจัย และพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดงาน มหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมืองชี เคเคยู 12 ครั้งที่ 3 ณ บริเวณอาคารจัตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัย และพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้คือ 1) เพื่อเสริม...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการเสวนา เรื่อง กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน : จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
  • เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การเสวนา เรื่อง “กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน : จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์” และเปิดหัวข้อเสวนาในด้านการพัฒนาอาหารและการจัดการ ในด้านการปรับปรุงพันธุกรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม และในด้านการจัดการระบบสืบพันธุ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการฯ รับมอบทุนการศึกษาจากคุณคชวัฒน์ และคุณชัชฎากร ชื่นบุญ ซึ่งนำมามอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

   คุณคชวัฒน์ ชื่นบุญ เป็นศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันทำงานอยู่ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตร โดยคุณคชวัฒน์นั้นมีความยินดีที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน สนใจที่จะศึกษาทางด้านเก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2558
  • เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2558 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสานพัฒนาชาติ เฉลิมบรมราชกุมารี” โดยมีนายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ แ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบเครื่องผสมอาหาร TMR จากบริษัท ฟิลลิปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับมอบเครื่องผสมอาหาร TMR JAY LOR A50 Trailer จากบริษัท ฟิลลิปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยคุณสุนทร ฤทธิ์วิวัฒน์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นตัวแทนมอบ เครื่องผสมอาหาร ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 16
  • เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 16 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน และให้เกียรติมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยดีเด่นในด้านต่างๆ รางวัลองค์กรดีเด่น และ องค์กรที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ดังนี้ รางวัลนักวิจัยอาวุโสดีเด่นด้านผลงานตีพิมพ์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ สาขาพืชส...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์เรื่อง"ไก่ไทยสายพันธุ์ใหม่ 4 สายพันธุ์"
  • เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2558 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ(ไก่พื้นเมือง) ได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ให้ไปออกรายการอีสานวันนี้ ภายในรายการมีการสัมภาษณ์ถึงเรื่อง"ไก่ไทยสายพันธุ์ใหม่ 4 สายพันธุ์"ที่ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้พัฒนาประกาศสายพันธุ์และได้ รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ไก่ไทยที่ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯได้พัฒนาขึ้นมาใหม่นั้น ได้แก่ ไก่ไทยสายพันธุ์แก่นทอง เคเคยู50 (ขนสีอำพัน), ไก่ไทยสายพันธุ์สร้อยนิล เคเคยู50 ...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รับมอบของขวัญปีใหม่จากสถาบันภาษา มข.
  • เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ตัวแทนจากสถาบันภาษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามอบเค้กของขวัญอวยพรเนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีใหม่ พ.ศ.2558 จากการเข้ามอบของขวัญในครั้งนี้ยังได้พูดคุยเล็กน้อยถึงโครงการใช้ภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษาได้จัดให้นักศึกษาได้เรียนฟรีด้วย ถึงผลกระทบต่างๆที่ได้รับต่อนักศึกษาว่าเกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใด ...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่จาก สำนักวิทยบริการ มข.
  • เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่จากสำนักวิทยบริการ นำโดย นางจรูญลักษณ์ นารี หัวหน้ากลุ่มภารกิจจัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มสาขาฯ ทั้งนี้คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ได้กล่าวชื่นชมการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของสำนักวิทยบริการที่เข้าถึงนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา ได้อย่างยอดเยี่ยม และทางคณะเกษตรศาสตร์ก็กำลังดำเนินโครงการปรับปรุงห้องส...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดงานเกษตรสัมพันธ์ (งานปีใหม่) ประจำปี 2558
  • เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานเกษตรสัมพันธ์ (งานปีใหม่) ประจำปี 2558 กิจกรรมภายในงานเริ่มจากการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี โดยการแบ่งบุคลากรออกเป็น 2 สี คือทีมสีเขียว และทีมสีอิฐ ร่วมแข่งขันกีฬา 3 ชนิดกีฬา คือ แชร์บอล วิ่งเปรี้ยวซุปเปอร์แมน และฟุตบอล ผลการแข่งขันทีมที่ชนะคะแนนรวม คือ ทีมสีเขียว ต่อมาเมื่อเวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ประธานในงาน กล่าวเปิดงานเกษตรสัมพันธ์ (งานปีใหม่) ประจำปี 2558 กล่าวอวยพรปีใหม่ และมอบบทเพลงใน...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มข. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสนี้ท่านอธิการบดีได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ทุกท่านด้วย...
  ia
 • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้รับรางวัลนักปรับปรุงพันธุ์สัตว์ยอดเยี่ยมในงานสัมมนานักปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เนื่องในวาระครบ 72 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้รับรางวัล นักปรับปรุงพันธุ์สัตว์ยอดเยี่ยม จากท่านศาสตราจารย์ จรัญ จันทรลักขณา ในงานสัมมนานักปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เนื่องในวาระครบ 72 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งรศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดาเป็นผู้อุทิศตนและสร้างผลงานวิจัยทางด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์ตลอดเวลาที่ผ่านมาอย่างยาวนาน และในงานยังได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ความก้าวหน้าและความสำเร็จด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ของประเทศไทย การบรรยายพิเศษในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักศึก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
  • เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน และประชาชนชาว...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  • เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 18.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ บุ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้รับรางวัล QA Award ในงาน Recognition Day & QM-QA Policy
  • เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูรและบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้ารับโล่รางวัล QA Award คณะที่มีการบริหารจัดการและผลดำเนินการระบบประเมินและประกันคุณภาพที่โดดเด่นอยู่ในระดับดีเลิศ อันดับที่ 2 (ผลการตรวจประเมิน IQA = 4.63) จากรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงาน Recognition Day & QM-QA Policy ซึ่งจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับคณะ/หน่วยงาน ที่มีผลก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีขอขมาองค์พระพุทธชินราช ก่อนทำการบูรณะที่ประดิษฐาน
  • เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นำบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ทำพิธีขอขมาองค์พระพุทธชินราช ก่อนทำการบูรณะที่ประดิษฐาน เนื่องจากศาลาไม้ที่ประดิษฐานองค์พระพุทธชินราชเกิดการชำรุดผุพัง ประกอบกับพื้นฐานคอนกรีตไม่ได้ระดับทำให้มีน้ำท่วมขังในหน้าฝน และระบบโคมไฟแสงสว่างโดยรอบศาลาชำรุด และจะจัดสร้างฉากหลังในศาลาประดิษฐานเพื่อเพิ่มความสวยงามน่าเคารพบูชา โดยประมาณการค่าใช้จ่ายประมาณ 137,600 บาท ทางคณะฯ จึงใคร่ขอบอกบุญมายังบุคลากร ข้าราชการบำนาญ นักศ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ผศ.ดร.ทวีสุข แสนทวีสุข อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข.
  • เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00 – 19.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ผศ.ดร.ทวีสุข แสนทวีสุข อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิณ ผาสุข รองคณบดี...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการองค์กรไร้พุงลดโรค
  • เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 – 17.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการองค์กรไร้พุงลดโรค นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิณ ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิก วิทยากรในการนำเต้น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ดาราศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ คือ 1) เพื่อส่...
  ia
 • ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯพร้อมด้วยผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ร่วมงานลงแขกเกี่ยวข้าว ณ กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
  • เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวางแผน รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ อ.สพ.ญ.ดร. วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล พร้อมด้วยนายกฤษฎา เจริญมูล และนายฤทธิ์ สุดโต เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 และท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง (ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรอบค่า...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการประชุมการจัดทำข้อตกลงภาระงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
  • เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มข. เป็นประธานในการประชุมการจัดทำข้อตกลงภาระงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อตกลงภาระงานในแต่ละตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน สอดคล้องกับสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรและครอบคลุมภาระงานประจำ งานยุทธศาสตร์ ตลอดจนงานอื่นๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การประ...
  ia
 • คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ คณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ เสนาธิการกองพันทหารราบที่ 6 เข้าร่วมการลงแขกเกี่ยวข้าวที่สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
  • เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัย ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับพันเอกธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เสนาธิการกองพันทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และผู้แทนจากบริษัทเบทาโกร เข้าร่วมพิธีเปิดการลงแขกเกี่ยวข้าวในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ซึ่งได้รับความร่วมม...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการ Open house ภาควิชาสัตวศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ Open house ภาควิชาสัตวศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และกล่าวรายงาน กิจกรรมภายในงาน มีการรายงานผลการดำเนินงานของ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน กลุ่มโคเนื้อและกระบือ ศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตสั...
  ia
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บริษัทเบทาโกร ร่วมประชุมหารืองานวิจัยไก่พื้นเมืองกับคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 คุณสุรเชษฐ์ ทองบุญล้อมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและนายพิชัย เหมือนทองจีน ผจก.ฝ่ายอาวุโสพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ บริษัท เบทาโกรอุตสาหกรรม จำกัด ได้เข้าพบ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) และ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ร่วมประชุมหารืองานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องไก่พื้นเมือง แ...
  ia
 • คณบดี คณะเกษตรศาสตร์และคณาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 16th AAAP Animal congress 2014 ณ ประเทศ อินโดนีเซีย
  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวางแผน รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ผศ.ดร. สุภร กตเวทิน ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข ผศ.ดร.สจี กัณหาเรียง คณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ และนางสาวศรัญญา ศิริปัญญา นางสาวทองสา บัวสุข นางสาวนริศรา สวยรูป พร้อมนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาสัตว์ศาสตร์ จำนวน 11 คน เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 16th AAAP Animal co...
  ia
 • ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมโรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ขอนแก่น เข้าพบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.00 น. นายวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ขอนแก่น และคณะ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ทำการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ)
  • เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ) และนับคะแนน เวลา 15.00 น. โดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการนับคะแนน ณ ลานห้องโถง อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Faculty of Animal Science, University of Haluoleo, INDONESIA
  • ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Faculty of Animal Science, University of Haluoleo ณ ประเทศอินโดนีเชีย โดยได้ตกลงที่จะแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนอาจารย์ เพื่อทำงานวิจัยและการฝึกอบรมต่างๆ ร่วมกัน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
  • เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะเกษตรศาสตร์ มข. เป็นประธานในการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงตัวชี้วัดเกณฑ์การประกันคุณภาพแก่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน และประธานหลักสูตรการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ทำการเสนอชื่อคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำการเสนอชื่อคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ และนับคะแนน เวลา 15.00 น. ณ ลานห้องโถง อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการนับคะแนน โดยผลการเสนอชื่อในครั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ มีผู้มาใช้สิทธิ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2558 ครั้งที่1/2557
  • เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2558 ครั้งที่1/2557 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างานคณะเกษตรศาสตร์ และตัวแทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้าร่วมเป็นกรรมการอำนวยการ จำนวนประมาณ 60 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับอธิการบดี มข. คนที่ 11
  • เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ที่ได้รับมติ จากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11 ณ อาคารศิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้น ม. 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ผ่านการเข้ารับการฝึกงาน
  • เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกงาน และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้น ม. 5 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ผ่านการเข้ารับการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักเรียนที่ผ่านการเข้ารับการฝึกงานด้านการประมงจำนวน 13 คน ด้านการผลิตพืชจำนวน 8 คน ด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน 9 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ ม...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบโต๊ะม้าหินอ่อนจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 44
  • เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้รับมอบโต๊ะม้าหินอ่อนจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 44 จำนวน 15 ชุด เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปใช้ในการนั่งพักผ่อน อ่านหนังสือตลอดจนนั่งรับประทานอาหารและร่วมกิจกรรมคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า รุ่นที่ 44 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างเพื่อนร่ว...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเข้ารับการฝึกงาน
  • เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ และคณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์อีกหลายท่านร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นำโดย นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่าย...
  ia
 • ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์
  • เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ณ สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารใหม่
  • เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้อำนวยการศูนย์บร...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบควบคุมโรคพืชและส่งเสริมการเจริญเติบโตของแตงแคนตาลูป ร่วมกับเกษตรกรและภาคเอกชนโดยใช้เชื้อสเตรป-พีอาร์ 87
  • เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 14.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบควบคุมโรคพืชและส่งเสริมการเจริญเติบโตของแตงแคนตาลูป ร่วมกับเกษตรกรและภาคเอกชนโดยใช้เชื้อสเตรป-พีอาร์ 87 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ในการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ คือ 1) เพื่อจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การใช้เชื้อ Streptomyces-87 ในการควบคุมโรค และส่งเสริมการเจริญของพืช ให้แก่เกษตรกรและบริษัท...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  • เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยนายเชาวลิต อินทรเศียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด งานรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรและทหาร เพื่อป...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2557
  • เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2557 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ประธานชมรมผู้สูงอายุ มข. กล่าวต้อนรับผู้เกษียณอายุราชการเข้าสู่ชมรมฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิรุฬ เหล่าภัทรเกษม ผู้แทนบุคล...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีปิดการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Utilizing Indigenous Food Resource for Food Security
  • เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีปิดการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Utilizing Indigenous Food Resource for Food Security โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีปิด และมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักวิชาการเกษตรชาวต่างประเทศและชาวไทย จำนวน 18 คน จาก 13 ประเทศ ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งถ่ายรูปร่วมกัน ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดงานงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
  • เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดงานงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวแสดงความรู้สึกและมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ต่อมาได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์ ดร.กัณหา บุญพรหมมา กล่าวต้อนรับผู้เกษียณอายุราชการและกล่าวแสดงความรู้สึก อาจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ ผู้แทนสายผู้สอน นา...
  ia
 • คณบดีเข้าร่วมประชุม JSPS Core-to-Core Program of GSGES ณ เมือง Can Tho สาธารณรัฐเวียดนาม
  • เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2557 ที่่ผ่านมา รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้รับเชิญจาก Kyoto University เพื่อเข้าร่วมประชุม JSPS Core-to-Core Program of GSGES (Graduate School of Global Environment and Environmental Studies) และร่วมปะชุมวิชาการ The 2nd International Symposium on Formulation of the Cooperation Hub for Global Environmental Studiesin the Indochina Region and The 9th Intrer-University Workshop on Education and Research Collaboration in the Indochina Region ณ เมือง Can Tho สาธารณรัฐเวียดนาม ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จฯ พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2557
  • เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 07.00 – 09.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จฯ พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2557 โดยมีนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และถวายพวงมาลัยสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพร้อมกล่าวถวายสดุดีเทิดพระเกียรติคุณและน้อ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2556
  • เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2556 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของคณะ ดังนี้คือ ผลการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) การปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญและการแสดงผลลัพธ์การดำเนินงานที่มีพัฒนาการก้าวกระโดด และเรื่องอื่นๆ เช่น ปัจจัยความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ ปัญหา อุปสรรค และความร่วมมือของบุคลา...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 3
  • เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 10.30 – 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้านนานาชาติ International Indigenous Food and Cultural Festival ครั้งที่ 3 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง กล่าวรายงาน ซึ่งภายในงานมีการออกร้านและจัดแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านนานาชาติจาก 14 ประเทศ ร่วมกับผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านของชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น และในจังหวัดใกล้เคียง และ...
  ia
 • คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเสนอชื่ออธิการบดี คนที่ 11
  • เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 08.00 – 15.00 น. คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเสนอชื่ออธิการบดี คนที่ 11 อย่างคึกคัก ณ ลานห้องโถง อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในเวลา 15.00 น. ก็ได้มีการนับคะแนน โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก...
  ia
 • บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด เข้าปรึกษางานด้านการวิจัยไก่พื้นเมืองและร่วมชิมไก่พื้นเมืองลูกผสมต่างสายพันธุ์และอายุต่างกัน
  • เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด โดยคุณจันทร์ธนู สัตยาวัฒนา ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ คุณกณพ สุจิฆะระ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมกับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่น เข้าปรึกษางานด้านการวิจัยไก่พื้นเมืองและร่วมชิมไก่พื้นเมืองลูกผสมต่างสายพันธุ์และอายุต่างกัน เช่น 1) ไก่พื้นเมืองพันธุ์ชี เคเคยู 12 ระดับเลือด 100% N 2) ไก่ไทยสายพันธุ์แก่นทอง เคเคยู 50 ระดับสายเลือด 50% N 3) ไก่ไทยสายพันธุ์ไข่มุกอีสาน เคเคยู 50 ระดับสายเลือด 50% N และ4)ไก่Thai Broiler ระดับสายเลือด 25% N การชิมเนื้อไก่พื้นเมือ...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับ คณะตรวจประเมินจาก สำนักงานเลขานุการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เมื่อวันที่ 10 กันยาน 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโท ร่วมให้การต้อนรับ คณะตรวจประเมินจาก สำนักงานเลขานุการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในการนี้ รศ.ดร.มนต์ชัย ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการฯในปี 2556 ที่ผ่านมา รวมทั้งได้นำชมโปสเตอร์ผลงาน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบรถตัดหญ้าชนิดนั่งขับ จากศิษย์เก่า รุ่นที่ 13
  • เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ได้รับมอบรถตัดหญ้า ชนิด 4 ล้อ ชนิดนั่งขับ ขนาดเครื่อง 12.5 แรงม้า สามารถปรับเกียร์เดินหน้าได้ 5 ระดับ ถอยหลัง 1 ระดับ จากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 13 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย ตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นที่ 13 เป็นผู้มอบ ณ สนามหญ้าหน้าอาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครื่องตัดหญ้าดังกล่าว เป็นเครื่องตัดหญ้าที่มีประสิทธิภาพในกา...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2557
  • เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 13.00 – 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2557 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ภายในพิธีประกอบด้วย การรับชมวีดีทัศน์ ชื่นชมพระคุณครู การกล่าวชื่นชมพระคุณครู โดยตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 3 – 4 การกล่าวชื่นชมพระคุณครู โดยตัวแทนศิษย์เก่า นายประกาศิต ดวงพาเพ็ง ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 45 อดีตนักศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ ประจำปี 2554 ตัวแทนนักศึกษาขึ้นบทสวดไหว้ค...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดเวทีรับฟังวิสัยทัศน์จากผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีคนที่ 11
  • เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 14.00 – 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเวทีรับฟังวิสัยทัศน์จากผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีคนที่ 11 เพื่อให้บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับฟังวิสัยทัศน์ และนโยบายในการบริหารงาน โดยมีผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีคนที่ 11 ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ จำนวน 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ศาตราจารย์นายแพทย์วีระชัย โควสุวรรณ และ รองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตมะเวทิน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลั...
  ia
 • มหาวิทยาลัยสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ศึกษาดูงานด้านเกษตรกรรมที่คณะเกษตรและศูนย์วิจัยเครือข่ายวิจัยฯ
  • ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญได้จัดทำโครงการมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกัมพูชาอันจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน โดยได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนการดูงานระหว่าง Royal University of Agriculture of Cambodia กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านการเกษตรของทั้งสองประเทศ 2)เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรระหว่างกัน 3)เพื่อรองรับการเกิดข...
  ia
 • นักศึกษา จาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาศึกษาดูงาน คณะเกษตรศาสตร์และศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
  • เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 นักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 19 คน เดินทางมาศึกษาดูงานที่คณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดยนักศึกษามีความสนใจรับความรู้ทางด้านการผลิตอาหารในประเทศไทย ในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายพิเศษของ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ในหัวข้อเรื่อง การผลิตอาหารในด้าน Plant BioControl และ Native Chicken Production ณ ห้องประชุม 1 อาคารคณะเกษตรศาสตร์ AG08 ชั้น 2 เพื่อ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ประจำปี 2557
  • เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 18.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ประจำปี 2557 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าและปลาร้าบอง ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล โดยภายในงานมีกิจกรรม นิทรรศการออกร้านอาหารพื้นบ้านปรุงสด นิทรรศการออกร...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ร่วมกิจกรรมงานเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557
  • เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลในงานเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการยกย่อง สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดี และเพื่อประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติพร้อมรับเกียรติบัตร นั้น เมื่อการคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฏว่า มีบุคลากรของศูนย์เคร...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข.จัดสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค ICP-OES
  • เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท อนาไลติคเยน่า ฟาร์อีส (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนา เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคนิค ICP-OES” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา นายสัณฐิติธวัชสุภากรรมการผู้จัดการ บริษัท อนาไลติค ฟาร์อีสต์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดสัมมนา วิทยากรโดย คุณประกาย บริบูรณ์ ข้าราชการบำนาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ปรึกษาสถาบันอาหาร และที่ปรึกษาบริษัทแสงสุขอุ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมงานพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
  • เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 – 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมงานพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ในจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดยรศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา (ผู้อำนวยศูนย์เครือข่ายฯ) ได้รับเชิญเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการในรูปแบบนิทรรศการไก่พื้นเมือง
  • เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดยรศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา (ผู้อำนวยศูนย์เครือข่ายฯ) ได้รับเชิญเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการในรูปแบบนิทรรศการไก่พื้นเมือง เนื่องในงานเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ พลูแมนขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นเวทีนโยบายสาธารณะที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดในการปฏิรูป วทน. กำหนดทิศทางการพัฒนา ประเด็นเร่งด่วนที่ต...
  ia
 • รุดหน้า ประชุมหารือโครงการ Pilot research farm เพื่อพัฒนางานวิจัยไก่เนื้อไทย ครั้งที่ 2
  • เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง และคณะผู้บริหารภาควิชาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปแผนการดำเนินงาน โครงการ Pilot research farm เพื่อพัฒนางานวิจัยไก่เนื้อไทย โดย คุณกณพ สุจิฆระ รองกรรมการ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จ.ขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 09.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน และประชาชนชาวขอนแก่น ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการวันครอบครัวเกษตรศาสตร์ 2557
  • เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 12.30 – 17.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการวันครอบครัวเกษตรศาสตร์ 2557 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและแนะนำศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีศิษย์เก่าร่วมกล่าวแสดงความภาคภูมิใจ และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนเกษตรศาสตร์ มข. ให้แก่น้องๆ เกษตรศาสตร์ รุ่น 51 ด้วย โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสร้างแรงบันดาลใจแก่น้องที่เข้ามาเรียนที่คณะเกษตรศาสตร์ อ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
  • เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำการศึกษา และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แนะนำกิจกรรมนักศึกษา ทุนการศึกษา การใช้ชีวิตของนักศึกษาให...
  ia
 • คณบดีประชุมความก้าวหน้าการประชุมไก่พื้นเมืองนานาชาติ (International Conference on Native Chicken)
  • เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น. – 16.30 น. ห้องประชุม 4 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายเครือข่ายวิจัยฯ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ และนักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ร่วมประชุม ประชุมความก้าวหน้าการประชุมไก่พื้นเมืองนานาชาติ (International Conference on Native Chicken) กับกลุ่มเครือข่ายวิจัยด้านไก่พื้นเมืองฯ และสำน...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประชุมกลุ่มห้องปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2/2557
  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมกลุ่มห้องปฏิบัติการกลางด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องรับรอง อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการฯ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการวิจัยร่วมภาคเอกชน (บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด) รวมทั้งความก้าวหน้าในการดำเนินงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ สรุปผลจา...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13
  • เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์จังหวัดขอนแก่น สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง นวัตกรรมพืชสวน เพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างเป็นสุข โดยศาสตราจารย์นายแพทย์วีระชัย โควสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม (ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน)
  • เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ อุทยานเทคโนโลยีทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 10.30 – 12.00 น. ดร.มีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์ เชาว์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้การเก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม (ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน)
  • เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ อุทยานเทคโนโลยีทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 08.30 – 10.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม (ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน)” ระหว่าง “มูลนิธีมีชัย วีระไวทยะ” โดย ดร.มีชัยวีระ ไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ “มูลนิธิตะวันฉาย” โดยศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์ เชาว์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการท...
  ia
 • กองสื่อสารองค์กรมาสัมภาษณ์ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เพื่อทำวีดีทัศน์นำเสนอเรื่องไก่พื้นเมืองที่ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้จดทะเบียนพันธุ์กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 คุณอภิฉัตร มณีจักร จากกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าพบ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เพื่อขอข้อมูลการทำวีดีทัศน์เผยแพร่สายพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้จดทะเบียนพันธุ์กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ ไก่ไทยพันธุ์แก่นทอง เคเคยู 50, ไก่ไทยพันธุ์ไข่มุกอีสาน เคเคยู 50, ไก่ไทยพันธุ์สร้อยเพชร เคเคยู 50 และ ไก่ไทยพันธุ์สร้อยนิล เคเคยู 50 ซึ่งสายพันธุ์ไก่พื้นเ...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ร่วมเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน
  • เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์, รศ.ประภัสสร ประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน, ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน , ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม(ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน) โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, ดร.มีชัย วีระไวทยะ ประ...
  ia
 • คณบดีร่วมงานนิทรรศการสหกิจนานาชาติทางการเกษตร
  • เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ทางคณะเกษตรศาสตร์โดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์, รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี, ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการสหกิจนานาชาติทางการเกษตร โดยในงานมี รศ.นพ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ รวมถึงผู้ท...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยด้านอ้อย ประจำปี 2557
  • เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยด้านอ้อย ประจำปี 2557 ระยะที่ 1 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วิทยากรโดย ศาตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย บรรยายเรื่อง การมุ่งสู่การเป็นนักวิจัยด้านอ้อยอย่างมืออาชีพ และ การวิเคราะห์ปัญหาและการกำหนดโจทย์วิจัย ในภาคเช้า และในภาคบ่ายจะเป็นการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมวิทยากรประจำกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์กรณีศึ...
  ia
 • คณบดีร่วมเปิดอาคาร 50 ปี สัตวศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์, รศ.ประภัสสร ประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน, รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี, รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ พร้อมคณาจารย์และบุคลากรภาควิชาสัตวศาสตร์ได้ร่วมเปิดอาคาร 50 ปี สัตวศาสตร์
   โดยอาคารนี้จะตั้งอยู่บริเวณถัดจากสวนสัตว์และหมวดกระต่าย อาคาร 50 ปี สัตวศาสตร์จะมีการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของหมวด...
  ia
 • คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2556
  • เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์, รศ.ประภัสสร ประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน, รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี, ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน , ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา,นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการฯ, รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์, รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สา...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้จักโรคพืชและการควบคุมโรคโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่ดีสำหรับการเกษตรปลอดภัย
  • เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้จักโรคพืชและการควบคุมโรคโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่ดีสำหรับการเกษตรปลอดภัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วิทยากรภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรัตน์ ธรรมเบญจพล ดร.สุวิตา แสไพศาล คุณรัติกาล ยุทธศิลป์ และทีมงาน โดยการฝึกการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ที่จำเป็นและทักษะที่เกี่ยวข้องก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กาฬสินธุ์พิทยาสรรค์ อนุกูลนารี ชุมแพศึกษา ขอนแก่นวิทยายน และกัลยาณวัตร จำนวน 37 คน โดยมีอาจารย์เนียรนภา อรรถวิลัย จากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์ อาจารย์จิรวดี กองกะมุด และ อาจารย์เล็กสรรค์ สุวร...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบเงินทุนการศึกษา ทุนดุสิต โคตรวงษา
  • เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบเงินทุนการศึกษา “ทุนดุสิต โคตรวงษา” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบทุน และรองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ เป็นตัวแทนคุณดุสิต โคตรวงษา ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 11 มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 13.30 น....
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21
  • เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน “เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนชัย ดวงจินดา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา : เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21” วิทยากรโดยคุณคำม้วน จันทร์มนตรี ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสถานีวิจัยและพัฒนา บริษัท ซินเจนทาซีสส์ ขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ มุมมองของผู้ใช้บัณฑิตสู่การทำงานระดับโลก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ รั...
  ia
 • คณบดีนิเทศงานสหกิจศึกษาเครือเบเยอร์และมหาวิทยาลัย UPLB สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
  • เมื่อวันที่ 8-12 กรกฏาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.บุญมี ศิริ กรรมการสหกิจศึกษาคณะเกษตรศาสตร์, และ รศ.ดร.อรวรรณ เดินทางไปยังมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อนิเทศงานสหกิจศึกษา ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการ "สหกิจเกษตรศาสตร์อาเซียน"

   โดยในวันที่ 9 ได้นิเทศนักศึกษาสาขาโรคพืชจำนวน 2 คนกับทางบริษัทเครือเบเยอร์ โดยมี Mr.Pete Davies, Head of Trial Management-Southeast Asia ให้การต้อนรับ และได้ประชุมร่วมกับทางที่ปรึกษา ...
  ia
 • รุดหน้า มข.ผุด Pilot farm เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านไก่บ้านไทย และไก่เนื้อไทย
  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ หารือร่วมกับ รศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ผู้อำนวยการ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับการวางแผนเรื่องการจัดทำ pilot farm เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านไก่บ้านไทย และไก่เนื้อไทย ซึ่งจะเป็นการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด จากการหารือครั้งนี้มีความก้าวหน้าไปกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ และนำไปสู่การจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันต่อไป...
  ia
 • คณบดี และคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ร่วมแจกปลาสำหรับเป็นต้นพันธุ์ให้เกษตรกรรอบสถานีร้อยเอ็ด
  • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว อาจารย์ภาควิชาประมง และ ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด ได้ร่วมมอบพันธุ์ปลานิล และปลาตะเพียน กว่า 130,000 ตัว ให้กับเกษตรกรรอบสถานีฯ เพื่อเป็นต้นพันธุ์สำหรับนำไปเลี้ยง เพื่อจำหน่ายและบริโภคในชุมชนภายใต้โครงการบริการชุมชนตามยุทธศาสตร์ชุมชนของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์กล่าวว่า "มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะเกษตรศาสตร์ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และความเป็นอยู่ขอ...
  ia
 • อีกมิติของการคืนความสุขให้กับประชาชน
  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์) พร้อมคณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ได้เข้าหารือถึงความร่วมมือทางเกษตรกรรมกับเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 (พันเอกธัวัชชัย แจ้งประจักษ์) เพื่อหาแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร ให้กับเกษตรกรรอบสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการคืนความสุขให้กับเกษตร ในการนี้ได้ข้อตกลงเบื้องต้นคือ จะมีการพัฒนาพื้นที่ทั้งของสถานีฯและพื้นที่ของกองพลทหารราบที่ 6 เป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร ทั้งเป็นแหล่งสาธิต แล...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงห้องสมุด
  • วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงห้องสมุดคณะฯ ให้เป็นห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ชั้นเลิศ สนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และนำมหาวิทยาสัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดกิจกรรมชิมไก่ดำ
  • วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)และคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ จัดกิจกรรม ชิมเนื้อไก่ทดลองเพื่อวัดระดับความชอบ(อร่อย) โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี รศ.ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร รศ.ดร.เทวินทร์ วงศ...
  ia
 • มหาวิทยาลัยแห่งชาติปิงตุง เข้าพบคณบดี คณะเกษตรศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยแห่งชาติปิงตุง National Pingtung University Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐไต้หวัน เข้าพบรศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และรศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ ประชุมหารือในเรื่องส่งเสริมการศึกษาในด้านวิชาการ ให้มีความเป็นเลิศในด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการเกษตร โดยการจัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อสนับสนุนความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนโครงการความร...
  ia
 • คณบดี คณะเกษตรศาสตร์เป็นวิทยากร โครงการ Geography of Food “บรรยาย เรื่อง Fast Food Changing of Consumer Behavior” ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00-14.30 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเชิญเป็นวิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการจัดการธุรกิจอาหารและการวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อผู้บริโภค บรรยายในหัวข้อเรื่อง Fast Food Changing of Consumer Behavior ให้กับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือจาก 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Zurich University of Applied Science, Switzerland และ University of Udine, Italy ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Summer S...
  ia
 • คณบดีนิเทศงานสหกิจศึกษาภายใต้ความร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  • เมื่อวันที่ 14-17 มิถุนายน 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวประทุมพร คำภาสุขเจ้าหน้าที่หน่วยสหกิจศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เดินทางไปยังเกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อนิเทศงานสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการ "สหกิจเกษตรศาสตร์อาเซียน" ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์ จำนวน 5 คนกับทางบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีคุณสานิตย์ ยืนนาน รองประธานกรรมการฯ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 17 ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

   ทางบริษัทให้ควา...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการอบรม UFUAS H220-Animal Genetic Resources Diversity ให้กับนักศึกษาจาก Chinese Culture University ประเทศไต้หวัน
  • เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยวุฒิไกร บุญคุ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร อ.ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง ได้ให้การต้อนรับ Prof. Ling Ling Lo และคณะนักศึกษาจาก Chinese Culture University ในการเข้าร่วมการอบรม UFUAS H220-Animal Genetic Resources Diversity, Dual Study at Khon Kaen University, Thailand ระหว...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และคณาจารย์ร่วมกันประชุมหารือสรุปโครงการ KKU Agro-Park (โครงการอุทยานการเรียนรู้ทางการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
  • วันที่ 20 มิถุนายน 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ดร.จิราวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน รศ.ดร.สมพงษ์ ดุลยจินดาชบาพร หัวหน้าภาควิชาประมง รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ดร.วิไลลักษณ์ ชินะจิตร,ภาควิชาพืชสวน ผศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง,ภาควิชาสาขาพืชไร่ ดร.มงคล ต๊ะอุ่น ได้ร่วมกันประชุมหารือสรุปโครงการ KKU Agro-Park (โครงการอุทยานการเรียนรู้ทางการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น) เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหมวดของคณะเกษตรศาสตร์ ให้มีส่วนของพื้นที่อุทยานการเรียนรู้ทางการเกษต...
  ia
 • รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการเกษตร(ข้าวไร่/ไก่พื้นเมือง) และร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี พระนิเทศศาสนคุณ บ้านซับผุด บ้านน้ำอ้อม ขอให้ทรงรับโครงการสนองแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาพื้นที่และชุมชนบ้านน้ำอ้อม จังหวัดเพชรบูรณ์
  • เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน คณะเกษตรศาสตร์เดินทางร่วมกับ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ และนายกฤษฎา เจริญมูล ผู้ช่วยผู้วิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ผศ.ดร.วิเชียร ปลื้มกมล ผู้อำนวยการสถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผศ.ดร.วิจิตร เกิดผล พร้อมด้วยนายเฉลิมพงษ์ พิลัยกุล วิศวกรแหล่งน้ำ นายปฐมพงษ์ ผลสนอง วิศวกรแหล่งน้ำ นายอาทิตย์ ศรีบุญเรือง นักศึกษา ระดับบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ และนายวิชัย สิทธิการ ระดับบัณฑิต คณะเกษ...
  ia
 • หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์และคมชัดลึกนำเสนอข่าวคณบดีในหัวข้อไก่พื้นเมืองพร้อมใช้
  • สกว.เปิดตัวงานวิจัยและพัฒนาไก่พื้นเมืองพร้อมใช้ หลังร่วมกับกรมปศุสัตว์และสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาสายพันธุ์ยาวนานกว่าทศวรรษ ทั้งพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์สังเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นใหม่อีก 4 สายพันธุ์ เชิญชวนผู้ประกอบการ ภาคเอกชนทั้งระดับเอสเอ็มอีและระดับประเทศร่วมกันสร้างผลผลิต “ไก่ไทย” ให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงของประเทศ รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร เผยถึงการวิจ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากรจากคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากรจากคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากรจากคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 20 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง...
  ia
 • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ร่วมประชุมเครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
  • ตามที่ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้จัดประชุมเครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ครั้งที่ 3 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน 1) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 2) เพื่อรับทราบความก้าวหน้า และแนวคิดการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ไก่พื้นเมืองจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาไก่พื้นเมืองเชิงนโยบาย โดยรศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ เรื่องการพัฒนาไก่พื้นเมืองเช...
  ia
 • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ และนักวิจัยเครือข่ายวิจัยไก่พื้นเมือง เข้าร่วมงานเสวนาและแถลงข่าว ไก่พื้นเมืองพร้อมใช้ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
  • วันที่ 9 มิถุนายน 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา และ นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)เข้าร่วมงานเสวนาและแถลงข่าว ไก่พื้นเมืองพร้อมใช้ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ตามที่ฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ไก่พื้นเมือง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จนทำให้วันนี้ไก่พื้นเมืองไทยเปลี่ยนสถานะมาเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่มีศักยภาพสูงในการนำไปใช้เพื่อประกอบอาชีพสำหรับเกษตรกรรายย่อย และมีควา...
  ia
 • คณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยจอร์เจียเข้าเยี่ยมคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วันที่ 2 มิถุนายน 2557 คณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย University of Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย Prof. Dr. Amarit Bart, Assistant Dean of International Affairs and Director of Global Programs, Prof. Dr. John Bernard, Dairy Research and Extension, and Ms. Victoria Collins, Assistant Director เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการสร้างเครือข่ายวิจัยวิจัยนานาชาติ (International Research Network; IRN) ด้านการพัฒนาโคนมเขตร้อน (Tropical Dairy Cattle) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ University o...
  ia
 • ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์จัดทำแผนการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสล.จุฬาภรณ์
  • เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา สืบเนื่องจากแนวการบริหารองค์กรเพื่อความเป้นเลิศ (EdPEx) ทีมผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ได้เดินทางเพื่อเข้าร่วมสัมนาระดมความคิดและวางวิสัยทัศน์การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยเน้นที่การกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ตามพันธกิจที่สำคัญของคณะฯ ร่วมกัน ได้แก่การมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพโดยบุคลากรยังมีความสุข การวิจัยสู่ National Champion การพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศและผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ การบริการวิชาการอย่างมียุทธศาสตร์ แล...
  ia
 • คณบดีต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลางด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
  • เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลางด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ และรศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือการสนับสนุนผู้ประกอบการและการสร้างความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ และงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพในเชิงพาณิชย์ ของพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาขอนแก่น ซ...
  ia
 • คณบดีเจรจาความร่วมมือทางวิชาการพร้อมนำทีมผู้บริหารและนักศึกษาร่วมดูงานมหาวิทยาลัย Southwest ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • เมื่อวันที่ 18-24 เมษายน 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดี และ ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดี ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัย Southwest ณ มณฑล Chongqing สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ Faculty of Animal Science และ Faculty of Agronomy and Biotechnology โดยมี คณบดีทั้งสองคณะ (Prof Huang, Animal Science, และ Prof Wang, Agronomy) ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
   ในการนี้ได้นำทีมนักศึกษาระดับปริญญาต...
  ia
 • ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบบุคลากร - สาขาโรคพืชวิทยา
  • เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2557 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝายยุทธศาสตร์ชุมชน และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ ข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย โดยในวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้เข้าพบบุคลากรสาขาโรคพืชวิทยา ซึีงการจัดโครงการในครั้งนี้เพ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจาก โครงการ ติวเตอร์อาสา พาน้องสู่ฝัน เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางพจมาลย์ ลาภลือชา ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักเรียนจาก โครงการ ติวเตอร์อาสา พาน้องสู่ฝัน เข้าศึกษาดูงาน โดยได้รับชมวีดีทัศน์แนะนำคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อจากนั้นได้เดินทางต่อไปที่หมวดผลิตสัตว์ผสมผสาน โดยได้รับฟังการบรรยายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ เหล่าไพบูรณ์ และเยี่ยมชมรอบๆ หมวดผลิตสัตว์ผสมผสาน จานั้นได้เดินท...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และคณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ มข เข้าร่วมประชุมสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3
  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร เมธา วรรณพัฒน์ และคณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ มข เข้าร่วมประชุมสีัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 "ปศุสัตว์ไทยไร้พรมแดน" ณ โรงแรมเซนทารา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา การประชุมครั่งนี้มีผู้นำเสนอผลงานกว่า 150 เรื้อง ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 350 ท่าน จาก 40 หน่วยงานทั่วประเทศ นอกจากนี้ ทาง รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องความก้าวหน้าด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ของป...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ได้รับเชิญสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกียวโตด้านเครือข่ายวิจัยอินโดจีน
  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญจาก GSGES (Graduate School of Global Environment Study) เพื่อเข้าร่วมประชุม The 7th Extended Inter-university Workshop on Research and Educational Collaboration in Indochina Region เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและการผลิตบัณฑิตในระดับ ป โทและเอก ด้าน global environment related agriculture and engineering ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มอินโดจีน โดยมี Kyoto University เป็นมหาวิทยาลัยแกนในการบริหารหลักสูตร ในครั้งนี้ Prof. Dr. Shige...
  ia
 • ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบบุคลากร - เศรษฐศาสตร์, สัตวศาสตร์, พืชไร่
  • เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2557 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝายยุทธศาสตร์ชุมชน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย โดยในวันที่ 3 เมษายน 2557 ได้เข้าพบบุคลากรภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์ และสาขาพืชไร่ ซึีงการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให...
  ia
 • ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบบุคลากร - สำนักคณบดี, ประมง, พืชสวน
  • วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมโครงการผู้บริหารพบบุคลากรประจำปี 2557 โดยมี ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝายยุทธศาสตร์ชุมชน ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการฯ เข้าร่วมด้วย โดยในวันที่ 2 เมษายน ได้เข้าพบสำนักคณบดี ภาควิชาประมง และสาขาพืชสวน เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละสาขาภาควิชาและรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรเพื่อนำไปปรับปรุงให้เกิดประโย...
  ia
 • ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบบุคลากร - ส่งเสริมฯ, ทรัพยากรฯ, กีฎวิทยา
  • วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมโครงการผู้บริหารพบบุคลากรประจำปี 2557 โดยมี รศ.ดร.ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝายยุทธศาสตร์ชุมชน และ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการฯ เข้าร่วมด้วย โดยในวันที่ 1 เมษายน ได้เข้าพบภาควิชาส่งเสริมการเกษตร สาขาทรัพยากรฯ และสาขากีฏวิทยาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากบุคลากรและนำไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดปร...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ต้อนรับ Prof. Dr. Kapti Rahayu K., Rector of Slamet Riyadi Univerisity และคณะผู้แทน จากประเทศอินโดนีเซีย
  • เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 - 11.00 น. รศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ผู้ประสานงานสาขาวิชา เข้าร่วมต้อนรับ Prof. Dr. Kapti Rahayu K., Rector of Slamet Riyadi Univerisity และคณะผู้แทนจาก Slamet Riyadi University ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ผู้บริหารทั้ง 2 สถาบัน ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันอีกด้วย...
  ia
 • สภาคณบดีสาขาเกษตรศึกษาดูงานประเทศพม่า
  • เมื่อวันที่ 18-23 กุมภาพันธ์ 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเดินทางเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ พร้อมกับสมาชิกสภาคคณบดีสาขาเกษตรกว่า 20 สถาบัน รวม 33 ท่าน พร้อมการศึกษาดูงาน โดยมีอธิการบดีและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง (University of Yangon) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศพม่า ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1878 เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในศาสตร์ด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ และประวัติศาสตร...
  ia
 • รองอธิการบดีบดีฝ่ายวิจัยเยี่ยมชมกิจการ สล เขื่อนจุฬาภรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมให้การสนับสนุนพัฒนา
  • รศ.ดร.วีระชัย โค้วสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ, รศ.ดร.กฤตพล สมมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ, รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่าวิเทศ และที่ปรึกษา คณะวิทยาการจัดการ เดินทางเยี่ยมชมพื้นที่ สล เขื่อนจุฬาภรณ์ พร้อมรับทราบการดำเนินงานและการพัฒนาปัจจุบันจากรองฯยุทธศาสตร์ชุมชน พร้อมนี้คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ได้นำเสนอโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีความพร้อมในยุทธศาสตร์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านยุทธศาสตร์วิจัยด้านธรรมชาติและสิ...
  ia
 • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด ร่วมปรึกษาหารือด้านงานวิจัยของไก่พื้นเมืองและทดสอบชิมเนื้อไก่ลูกผสม
  • เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้เชิญคุณกณพ สุจิฆะระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด มาร่วมปรึกษาหารือด้านงานวิจัยของไก่พื้นเมืองและร่วมชิมไก่ลูกผสมต่างสายพันธุ์และอายุต่างกัน เช่น 1) PsBoiler x ไข่มุกอีสาน 2) Ps Boiler x สร้อยเพชร เป็นต้น โดยการชิมไก่นั้น ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ ได้เกีรยติจาก 1)รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา (ผอ.ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ) 2) รศ.ดร.บัญญัติ เหล่าไพบูรณ์(รองผอ.ศูนย์เครือข่ายวิจ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจำปีการศึกษา 2555
  • เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับดีเลิศ ด้าน Excellence Key Mission : Research จากการนำเสนอผลงานเรื่อง "โครงการเก็บเบี้ยเกษตร" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา เป็นผู้นำเสนอผลงาน และ นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์เพชร เป็นตัวแทนรับรางวัล และ ได้รับเกียรติบัตรการผ่านการคัดเลือกให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจำปีการศึกษา 2555 ด้าน Excellence Key Mission (Service) จากการนำเสนอผลง...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ร่วมประชุมวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ไก่พื้นเมือง
  • เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ร่วมประชุมหารือทำแผนยุทธศาสตร์และวางแนวทางการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมไก่พื้นเมืองให้กับประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รศ.ดร.กนก ผลารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านไก่พื้นเมือง รศ.เกรียงไกร โชประการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.ศิริพร โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ เชียงใ...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์-วิศวกรรมศาสตร์-วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีจับมือเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี เพื่อร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเจรจาถึงความร่วมมือทางวิชาการในการทำงานร่วมกันระหว่าง 4 คณะ ในการนี้ได้เห็นชอบในการทำงานร่วมกัน 2 โครงการ ได้แก่ 1) การให้ค่ายนักศึกษาร่วมกันในลักษณะการออกค่าย Ag-En-Sci-Tec และ 2) โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์ในการสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว (green campus) โดยวางแผนการปลูกต้นไม้ใ...
  ia
 • งาน “บุญกุ้มข้าวใหญ่ สืบสานประเพณี” เปิดเวทีเสวนา ปฏิรูปภาคเกษตรกรรมอีสาน เวทีข้าว น้ำ ประมง ปศุสัตว์ โคเนื้อ โคนม กระบือ และไก่พื้นเมือง ก่อนเปิดประตูสู่ AEC
  • เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการ งาน “บุญกุ้มข้าวใหญ่ สืบสานประเพณี เปิดเวทีเสวนา ปฏิรูปภาคเกษตรกรรมอีสาน” ซึ่งเป็นการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาภาคเกษตรกรรมจังหวัดขอนแก่น และกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด สารคาม กาฬสินธุ์ โดยการระดมความคิดเห็นเวทีเสวนาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร ว่าด้วยเรื่อง “ปฏิรูปภาคเกษตรกรรมอีสาน เวทีข้าว น้ำ ประมง ปศุสัตว์ โคเนื้อ โคนม กระบือ และไก่พื้นเมือง ก่อนเปิดประตูสู่ AEC” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน 1) เพื่อรักษา ขนบธรรมเนียม ประเ...
  ia
 • คณบดีเสวนา ปฏิรูปภาคเกษตรกรรมอีสาน เวทีข้าว น้ำ ประมง ปศุสัตว์ โคเนื้อ โคนม กระบือ และไก่พื้นเมือง ก่อนเปิดประตูสู่ AEC
  • เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการ งาน “บุญกุ้มข้าวใหญ่ สืบสานประเพณี เปิดเวทีเสวนา ปฏิรูปภาคเกษตรกรรมอีสาน” ซึ่งเป็นการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาภาคเกษตรกรรมจังหวัดขอนแก่น และกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด สารคาม กาฬสินธุ์ โดยการระดมความคิดเห็นเวทีเสวนาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร ว่าด้วยเรื่อง “ปฏิรูปภาคเกษตรกรรมอีสาน เวทีข้าว น้ำ ประมง ปศุสัตว์ โคเนื้อ โคนม กระบือ และไก่พื้นเมือง ก่อนเปิดประตูสู่ AEC” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน 1) เพื่อรักษา ขนบธรรมเนียม ประเ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
  • เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา และ นางสาวนริศรา สวยรูป ได้นำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ซึ่งผ่านการพิจารณาคัดเลือกจาก สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ ตามโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา นำเสนอโครงการ เก็บเบี้ยเกษตร และ นางสาวนริศรา สวยรูป นำเสนอโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 15
  • เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 คณะเกษตรศาตร์ ได้จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 15 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดการประชุม และ มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2556 รางวัลดุษฎีบัณฑิตวิทยานิพนธ์ดีเด่น ศ.อารันต์ พัฒโนทัย ณ ห้อง ประชุม กวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน มอดินแดงเกมส์
  • เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 (มอดินแดงเกมส์) เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาแบดมินตัน มอดินแดงเกมส์
  • เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 (มอดินแดงเกมส์) มอบเหรียญรางวัลเหรียญเงินและของที่ระลึกให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภททีมชาย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินสนับสนุน การจัดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557
  • เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.ขอนแก่น นายธนู โตสัจจะ พร้อมคณะ เข้ามอบเงินสนับสนุน การจัดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557 ให้แก่คณะเกษตรศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุน การจัดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557 จำนวน 100,000 บาท...
  ia
 • โครงการกิจกรรมตอบปัญหาทางการเกษตร สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
  • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.อุบล ตังควานิช และคณะ ได้จัดโครงการกิจกรรมตอบปัญหาทางการเกษตร สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย โดยมี รศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์กล่าวเปิดงาน กิจกกรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาการทางด้านการเกษตร และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่น่าสนใจโดยการสอดแทรกผ่านกิจกรรมแก่เยาวชน การแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วย การแข่งขันตอบปัญหาในระดับมัธยม...
  ia
 • งานเกษตรอีสาน 2557 ฉลอง 50 ปี คณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557 ภายใต้คำขวัญ “50 ปี การพัฒนาเกษตรอีสานสู่มาตรฐานเกษตรอาเซียน” ร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี คณะเกษตรศาสตร์ และ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธี รองศาสตราจารย์ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมพิจารณาทุนแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
  • เมือวันที่ 21-22 มกราคม 2557 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เข้าร่วมพิจารณาทุนภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษา แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีการศึกษา 2557 ร่วมกับตัวแทนจากคณะสาขาอื่นๆ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
  ia
 • คณบดี ร่วมงานเปิด ศูนย์เรียนรู้ กองพลทหารราบที่ 6 ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
  • วันที่ 18 มกราคม 2557 พลตรี ธรากร ธรรมวินทร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 เป็นประธานในการเปิด ศูนย์เรียนรู้ กองพลทหารราบที่ 6 ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง พร้อมด้วยพันเอก ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 พันเอก สมชาย เพ็งกรูด รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 พันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 พันเอก จักริน จิตคติ รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 พันเอก นรธิป โพยนอก รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 โดยมี รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์สด ในรายการอีสานวันนี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
  • เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาตร์ ได้ให้สัมภาษณ์สด ในรายการอีสานวันนี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เรื่องการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557 และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความพิเศษ และความน่าสนภายในงานครั้งนี้ ซึ่งจะมีความพิเศษกว่าทุกปี เนื่องจากเป็นวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 50 ปี คณะเกษตรศาสตร์ และในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาตร์ ได้มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ให้แก่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557
  • เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม กวี จุติกุล อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปีนี้ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557 ภายใต้คำขวัญ "50 ปี การพัฒนาเกษตรอีสาน สู่มาตรฐานเกษตรอาเซียน" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ...
  ia
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนของคณะเกษตรศาสตร์ให้แก่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 จ.ร้อยเอ็ด
  • วันที่ 8 มกราคม 2557 พันเอกสมชาย เพ็งกรูด รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 พร้อมด้วย พ.อ. (พิเศษ) ธวัชชัย แจ้งประจักษ์, พ.ท. สุพล พละสุ, และร.อ.สมบูรณ์ อรัญพูล ร่วมรับมอบปัจจัยการผลิตได้แก่ ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ ปลานิล รวมทั้งพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชหลายชนิด เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรให้กับบุคคลากรของกองทัพและต่อยอดขยายผลพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านเกษตรพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างในระดับประเทศ จากตัวแทนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แก่ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยก...
  ia
 • รองคณบดีฝ่ยวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ 2557
  • วันที่ 7 มกราคม 2556 รองศาสตราจารย์สุพัชญ์ สีนะพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ และคณะ เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ 2557 แก่ ผู฿้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสนี้ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินการของงานวิเทศสัมพันธ์ของแต่ละคณะ และปรึกษาหารือถึงแนวทางการดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกันต่อไปในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่จากโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
  • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ลได้เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ให้แก่คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดงานทำบุญประจำปี 2557
  • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์จัดงานทำบุญประจำปี 2557 เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคลให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง 8003 อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานทำบุญในครั้งนี้้เป็นจำนวนมาก...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่จากบริษัท เบทาโกร
  • เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 บริษัท เบทาโกรได้เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ให้แก่คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่จากโรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด
  • เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิดได้เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ให้แก่คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก British Columbia Institute of Technology (BCIT) ประเทศแคนาดา
  • เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Prof. Paul Dangerfield, the Vice President of Education, Research and International, Dr.Lawrence Gu, the Dean of BCIT International และ Mrs. Catherine Dangerfield คณะผู้บริหารจาก British Columbia Institute of Technology (BCIT) ในโอกาสที่เดินทางมาลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้เข้าเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ รวมทั้งได้เจรจ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมประชุมสัมมนา The International Workshop under the International Agriculture Program (IAP) ณ University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น
  • ผศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา The International Workshop under the International Agriculture Program (IAP) ตามคำเชิญของ Faculty of Agriculture and Graduate School of Agriculture, University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-11 ธันวาคม 2556 โดยได้มีการนำเสนอถึงผลงานและกิจกรรมของคณะเกษตรศาสตร์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเยี่ยมชมฟาร์มและสถานที่ต่างๆ ของ University of the Ryukyus ซึ่งนักศึกษาส่วนหนึ่งของ Uni...
  ia
 • ประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ 50 ปี คณะเกษตรศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 คณะเกษตรศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ 50 ปี คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางในการจัดทำหนังสือเนื่องในวาระที่คณะเกษตรศาสตร์ครบรอบ 50 ปี ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 13.30 น....
  ia
 • ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน 2557 ครั้งที่ 2/2556
  • เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 คณะเกษตรศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน 2557 ครั้งที่ 2/2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวสู่อนุชนรุ่นหลังเพื่อได้ศึกษา
  • อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิธีลงแขกเกี่ยวข้าวและสู่ขวัญข้าว เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและสู่ขวัญข้าว ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและร่วมกิจกรรม มีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 นักศึกษาได้ลงแขกเกี่ยวข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ที่แปลงนาที่ใช้ฝึกงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 พร้อมกับได้นวดข้าวไว้แล้ว และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 เป็นพิธีสู่ขวัญข้าว โดยการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 9 รู...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต จังหวัดร้อยเอ็ด
  • วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.30 เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 พันเอก (พ.) ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เป็นประธานร่วมกับ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน, รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัย, ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนรอบสถานี ในกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้องในแปลงนาสาธิต ณ พื้นที่ บ.โพธิ์ชัย ต.โพธิ์ชัย อ.ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมกิกรรม 90 คน ประกอบพลทหาร น...
  ia
 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน 2557 ครั้งที่ 3/2556
  • เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 คณะเกษตรศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน 2557 ครั้งที่ 3/2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • ผู้บริหารคณะเกษตรร่วมหารือกับผู้นำชุมชนโครงการแก้จน
  • รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน (ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา) หัวหน้าโครงงานฟาร์มโคนมร้อยเอ็ด (ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม) อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์ (รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ) ได้ร่วมหารือกับผู้นำชุมชนได้แก่ อบต.ศรีสมเด็จ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการแก้จนในเขตอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ณ โครงงานฟาร์มโคนมร้อยเอ็ด โดยการหารือครั้งนี้ได้ข้อสรุปคือให้ผู้นำชุมชนจะกลับไปหารือถึงโครงการทางการเกษตรชุมชนต้...
  ia
 • ทีมผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ร่วมประชุมสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดประจำปี 56 และแนวทางการทำแผนพัฒนาคุณภาพ ปี 57
  • เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 2 คณะเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และรองคณบดีทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดประจำปี 2556 และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติราชการในปี 2557 ภายหลังการประชุมหารือและวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินการในปี 2557 โดยในปีนี้จะเน้นให้ทุกรองคณบดีมีการกำหนดโครงการนำร่อง (flagship) ในแต่ละฝ่าย และมีการจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์ ในด้านการพัฒนาบุคลากร (HRD) ทั้งในสายผู้สอนและสายสนับสนุน, แผนการบริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน, แผนการพัฒนา...
  ia
 • กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อนประชุมสรุปงานประจำปี ณ ฟาร์มโชคชัย
  • เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2557 กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน มหาวิยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้ากลุ่มและผู้ร่วมวิจัย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา, ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม, และ สพญ.ดร.วิบัณฑิตาจันทร์กิติสกุล พร้อมนศ.ระดับบัณฑิตศึกษา ประชุมสรุปผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา และศึกษาดูงาน ณ บริษัทฟาร์มโคนมโชคชัย กลุ่มโคนมทนร้อนมีผลงานที่โดดเด่น ในรอบปีที่ผ่านมา มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานานาชาติ 12 เรื่อง ประชุมวิชาการนานาชาติและในระดับประเทศกว่า 20 เรื่อง นอกจากนี้ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได...
  ia
 • คณบดีหารือความร่วมมือระหว่าง สกว และมหาวิทยาลัยจอร์เจีย และความร่วมมือด้าน international research network
  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัย เข้าร่วมหารือความร่วมมือระหว่าง สกว และ The University of Georgia ประเทศสหรัฐอเมริการ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม โดยมี ศ.ดร.อรันต์ พัฒโนทัย, รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง, ศ.อมเรศ ภูมิรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการ คปก, ผศ.วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน รองผู้อำนวยการ สกว, ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเครือข่ายวิจัยนานาชาติ และ Prof.Dr. Edward Kanematsu ผู้อำนวยการเกษตรนานาชาติ ในนามผู้แทน Dean of College of Agricultu...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.จัดประชุมนักวิจัยยางพารานานาชาติ เสนอความก้าวหน้าการวิจัย
  • เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัย Institute of Research for Development (IRD) กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศฝรั่งเศส และกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ Workshop on the environmental impact of rubber plantation from various geographic systems ประจำปี 2556 ขึ้น เพื่อการอภิปราย บรรยายและเสนอผลงานความก้าวหน้าทางการวิจัยเกี่ยวกับยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ...
  ia
 • ผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้ารับฟังรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2556
  • เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รอง ศาสตราจารย์ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้ารับฟังรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งในปีงบประมาณนี้มีนักวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับทุนวิจัย จำนวน 4 คน ได้แก่ นางชุตินันท์ ชูสาย ชื่องานวิจัย การจัดสร้างฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง ในพิพิธภัณฑ์แมลง สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ นางสาวพรทิพย์ ชุมแว...
  ia
 • สำนักงานรักษาความปลอดภัย มข เข้าแนะนำหน่วยงานใหม่
  • เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 สำนักงานรักษาความปลอดภัย มข เข้าพบคณบดีเพื่อแนะนำหน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยดูแล ตรวจสอบ ป้องกันด้านอัคคีภัย และการป้องกันอุบัติภัยทั่วไป โดย นายวิบูรณ์ศิลป์ พินิจมนตรี, นายสมชั บุญสวัสดิกุลชัย, นายแสงดจันทร์ จันทรงษ์, นายสมานชัย ชินมั่น และมี นายมรกิต สุบิน เป็นห้วหน้าหน่วย หากเกิดอัคคีภัย ติดต่องานรักษาความปลอดภัยได้ที่หมายเลข 043-2502-2191, 081-708-5891...
  ia
 • ผู้บริหารคณะเกษตรฯดูงานศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรศูนย์มีชัยและโครงการพัฒนาชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง จ.บุรีรัมย์
  • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา พร้อมรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน เดินทางเข้าเยี่ยมศึกษางานโครงการศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรของศูนย์มีชัย ทางมูลนิธิ โดยมี คุณบุญเชิด คูณสำนาน และทีมงานจากศูนย์ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ และมีการพูดคุยถึงความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ที่เน้นเรื่องของการเกษตร อาหาร และการยกระดับคุณภาพชีวิตของขุมชน นอกจากนี้ยังแวะเยี่ยมดูงงาน ณ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา โดย ผอ วรวิทย์ ได้กล่าวต้อนรับ และนำเสนอโครงการ school bird ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาชี...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข.
  • เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มข. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารใหม่
  • เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มข. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และรองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดงานงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556
  • เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดงานงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวแสดงความรู้สึกและมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ผู้แทนสายผู้สอน นายบุญตา ธรรมบุตร ผู้แทนสายสนับสนุน กล่าวแสดงความรู้สึก ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการของคณะเกษตรศาสตร์ ปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 17 คน เป็นคณาจารย์จำนวน 3 ท่าน และบุคลา...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2556
  • เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2556 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ศาสตราจารย์สุขชาติ เกิดผล ประธานชมรมผู้สูงอายุ มข. กล่าวต้อนรับผู้เกษียณอายุราชการเข้าสู่ชมรมฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ รวมใจปลูกกัลปพฤกษ์เป็นสักขี 50 ปี เกษตรศาสตร์ มข.
  • เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ “รวมใจปลูกกัลปพฤกษ์เป็นสักขี 50 ปี เกษตรศาสตร์ มข.” ณ บริเวณถนนระหว่างแปลงหญ้าอาหารสัตว์ และแฝลตป่าดู่ หมู่บ้านสีฐาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมปลูกต้นกัลปพฤกษ์ในครั้งนี้ด้วย...
  ia
 • การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วันที่ 26 กันยายน 2556 ที่ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ“โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์โคนม” ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี เป็นผู้แทนลงนาม กับ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย โดย นายสัตวแพทย์พณิชย์ จาริกภากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย พร้อมด้วย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณ อำนาจ ปัญญาปรุ ผู้จัดก...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์นำทีมผู้บริหารภาค-สาขาวิชาประชุมความร่วมมือ 50 ปี KKU-RUA และเยี่ยมศิษย์เก่า
  • เมื่อวันที่ 22-24 กันยายนที่ผ่านมา รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารภาควิชาและสาขาวิชา ได้แก่ รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร, รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร, รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์, รศ.ดร.สมพงษ์ ดุลยจินดาชบาพร หัวหน้าภาควิชาประมง, รศ.วิทยา ตรีโลเกศ หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร, ผศ.ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ผู้ประสานงานสาขาโรคพืช, รศ.ดร.วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ ผู้ประสานงานสาขากีฏวิทยา, รศ.ดร.ส...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดมหกรรมอาหารพื้นบ้านนานาชาติ เชิญเอกราชฑูตร่วมชมและชิม
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดมหกรรมอาหารพื้นบ้านและวัฒนธรรมนานาชาติยิ่งใหญ่ เอกราชฑูตประเทศนิวซีแลนด์และเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านป่าไม้ FAO ชมและชิมอาหารของประเทศที่ร่วมแสดงอาหารพื้นเมืองประจำชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations :FAO) และ สำนักงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ(สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ จัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้านและวัฒนธรรมนานาชาติอย่างยิ่งใหญ่ มีตัวแทนประเทศจาก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น
  • ในวันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ดรุณี โชติษยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.สุวิทย์ ธีรพันธุวัฒน์ รศ.ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ รศ.ดร.พรทิพย์ วงศ์แก้ว ผศ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ ผศ.ดร.สจี กัณหาเรียง และ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง ได้ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Ono Tamao และ Assist. Prof. Dr. Yonekura Shinichi ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้มีการร่วมกันหารือถึงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบันอีกด้วย...
  ia
 • รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานอบรมสัมมนาเชิงปฏบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การใช้อาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปศุสัตว์ในเขตร้อน
  • ในวันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานอบรมสัมมนาเชิงปฏบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การใช้อาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปศุสัตว์ในเขตร้อน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน(TROFREC) ซึ่งการจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมปศุสัตว์จากประเทศเวียดนาม จำนวน 16 คน ภายใต้โครงการ Enhancing Capacity for Low Emission Development Strategies (EC-LEDS Proj...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการหลักสูตร Global environment กับ Kyoto University
  • เมื่อวันที่ 15-17 กันยายน 2556 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเชิญจาก JSPS Core-to-core program เข้าร่วมประชุม The 1st international symposium on formulation of the coorperatio hub for Global Environmental Studies (GSGES) in Indochina region and the 6th Inter-University workshop on education and research collaboration in Indochina region โดยการต้อนรับขอ Prof. Shigeo Fujii, Dean of GSGES และ Assoc. Prof. Kei Mi...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.อบรมนานาชาติ ยกความสำคัญอาหารพื้นบ้านแก้ปัญหาขาดแคลน
  • เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 ณ ห้อง 8003 อาคารAG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ เปิดการอบรมหลักสูตร การนำอาหารพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของอาหารมนุษย์ :Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security ครั้งที่ 2 ให้แก่นักวิชาการนานาชาติ จำนวน 13 คน จาก 13 ประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววีระยา จารุอำพรพรรณ ผู้อำนวยการภารกิจ ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ Mr.Hiroyuki ...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็นพยานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สปป ลาว
  • เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี, รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์, รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สปป ลาว โดย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คณบดี จากสะหวันนะเขตให้การต้อนรับ ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เสริมความเข้มแข็งทางวิชาการทางด้านการเกษตรและด้านสังคมให้กับ...
  ia
 • พิธีลงนามความร่วมมือวิชาการและงานวิจัย สกว. มข. และตะนาวศรีไก่ไทย
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบัณทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำวิจัย ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ลูกผสมพื้นเมือง เพื่อรองรับการผลิตระดับอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 โดย ศาสตราจารย์ น.พ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร....
  ia
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยเยี่ยมฟาร์มปลากระพงในเขตพื้นที่แก่งละว้าร่วมกับนักวิชาการภาคเอกชน
  • เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี, รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว อาจารย์ภาควิชาประมง, และ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเดินทางกับนักวิชาการบริษัทเบทาโกร นำทีมโดย Dr Ura, คุณเรวัต ชันทอง, และนายสัตวแพทย์ที่ปรึกษา เพื่อเยียมฟาร์มในเขตแก่งละว้าที่มีการเลี้ยงปลานิลร่วมกับปลากระพง และบ่อเลี้ยงกุ้งขาว ในเขตพื้นที่แก่งละว้า เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการบริการวิชาการและส่งเสริมการเลี้ยงปลาทะเลในเขตพื้นที่ดินเค็มซึ่งมีน้ำกร่อยตามธรรมช...
  ia
 • รองผู้อำนวยการ สกว เยียม สล ร้อยเอ็ดหารือความเป็นไปได้ในการผลักดันการเลี้ยงโคนมเพศผู้ขุนให้กับเกษตกร
  • เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 รศ.ดร.จันทร์จรัศ เรียวเดชะ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, รศ.ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล ผู้ประสานงานชุดโครงการเนื้อโคขุนคุณภาพ, รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ, ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าสถานีทดลองและเกษตรกรร้อยเอ็ด และ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเดินทางเยี่ยมชมการดำเนินงานฟาร์มโคนมของ สล ร้อยเอ็ด และพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงโคนมเพศผู้ขุนเพื่อเป็นอาชีพ ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันทั้งฝ่ายชุมชน สกว และ คณะเกษตรศาสตร์ ถึ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การเพิ่มคุณภาพงานวิจัยและจรรยาบรรณในการทดลอง
  • เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเพิ่มคุณภาพงานวิจัยและจรรยาบรรณในการทดลอง ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวิทยากรคือ ศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ บรรยายในหัวข้อ งานวิจัยไทยสู่เวทีโลก : ผลงานตีพิมพ์และสิทธิบัตร รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีรา เตชะวงค์เสถียร บรรยายในหัวข้อ พริกเผ็ด : อัคนีพิโรธ พืชพันธุ์ดี สู่การนำไปใช้ประโ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสปป.ลาว ศึกษาดูงานภาคการเกษตรแบบองค์รวมคณะเกษตรศาสตร์
  • การศึกษาดูงานภาคการเกษตรแบบองค์รวมของคณะผู้บริหารจากสปป.ลาวใน วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทร์ เจ้าแขวง นายอำเภอและนักธุรกิจภาคการเกษตร เข้าศึกษาดูงานจำนวน 40 ท่าน โดยเวลา 16.30 น. คณะศึกษาดูงานได้มาถึงคณะเกษตรศาสตร์ จากนั้น รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร AG 08 จากนั้น เวลา 17.15 น. คณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาวได้เดินทางมาถึงฟาร์ม เพื่อศึกษาดูงานการเกษตรแบบผสมผสาน (กา...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม กวี จุติกุล อาคาร AG 08 สาขากีฏวิทยา หมวดพืชไร่ หมวดกระต่าย หมวดสัตว์ทางเลือกและหมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์สัมมนาศึกษาดูงานและสร้างความร่วมมือกับศูนย์สหกิจศึกษาและสถานประกอบการ
  • สหกิจศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สร้างความร่วมมือกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และบริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทย...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์รับนักเรียนโรงเรียนสาธิตดูงานด้านการเกษตร
  • เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายกิตติศักดิ์ สิงหา นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 150 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาความรู้ ดูงานปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ณ ห้องประชุมกวีจุติกุล อาคารAG08 หมวดงานไร่ภาควิชาสัตวศาสตร์ และภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  • เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย คณะอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกันจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ หน้าอาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับนักเรียนมัธยมเทศบาล 6 อุดรธานี ดูงานการเรียนการสอน
  • เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 15.00-16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ในโครงการรวมใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัยในฝัน กว่า 300 คน เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 7011 อาคารAG07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนักเรียนของโรงเรียนมั...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมมือภาคเอกชนร่วมผลักดัน นมดีจากต้นฟาร์ม รองรับการเข้าสู่ AEC
  • เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2556 รองศาสตราจารย์ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ดร.สัตวแพทย์หญิงสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับบริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานบริษัทผู้ผลิตนมและการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมนม ในหัวข้อเรื่อง “นมดีจากต้นฟาร์มสู่ตลาด AEC” มีคณาจารย์และนักวิชาการเข้าร่วมกว่า 50 คน ณโรงแรมเขาใหญ่ ลำตะคอง รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์แจกพันธุ์ปลาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30-11.30 น. ณ อาคารศาลาแดง อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภาควิชาประมง จัดกิจกรรมแจกจ่ายพันธุ์ปลา ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่โรงเรียน ทหารผ่านศึก ตำรวจตระเวนชายแดนและแหล่งชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งอาหาร เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงาน ชุมชนในจังหวัดขอนแก่น ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม...
  ia
 • คณบดีและอธิการบดีศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือกับมูลนิธิ JICF เมืองซับโปโร ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, และ รศ.นพ.ถวัลวงศ์ รัตนศิริ พร้อมด้วย นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำญี่ปุ่น พร้อมด้วยภริยา และ นส.ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมทางการเกษตรเขตร้อน ณ Jinnai Farm 21 เมืองซับโปโร ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น และเจรจาความร่วมมือด้านการให้ทุนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านสหกิจ และการวิจัยด้านการเกษตรเขตร้อนกับมูลนิธี JICF (Japan International Coorporate Foundati...
  ia
 • การฝึกอบรมเทคนิคการถนอมอาหารหยาบด้วยการทำหญ้าหมัก
  • รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา ร่วมด้วย ดร.ไกรลาศ เขียวทอง และดร.สำราญ วิจิตรพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคการถนอมอาหารหยาบด้วยการทำหญ้าหมัก ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2556 ณ สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ดโดยในการนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมจำนวน 30 คนซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรจากบ้านป่าเว่อ จังหวัดร้อยเอ็ด และกลุ่มเกษตรกรรัฐวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์โคนมขอนแก่น รูปแบบการทำหญ้าหมักมีลักษณะสะดวกต่อการใช้งานเนื่องจากเป็นการหมักหญ้าในถุงพลาสติกขนาดตั้งแต่ 20 กิโลกรัมขึ้นไปตามความจุของขนาดถุง เหมาะสมสำหรับเกษตรก...
  ia
 • คณบดี คณะเกษตรฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่ 4
  • เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 รองศาสตรจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 หัวข้อ “คุณภาพเนื้อ: สมดุลของการผลิตกับความต้องการของผู้บริโภค” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ซึ่งจัดโดยศูนย์เครือข่ายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมวิชาการ ซึ่งมุ่งเน้นความสำคัญของระบบการผลิตเนื้อที่ทุกภาคส่วนต้องคำนถึงคุณภาพ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ รับมอบ Tablet จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 2 ส.ค.2556 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รับมอบเครื่อง Tablet จำนวน 5 เครื่อง จากนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ หัวหน้าห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวแทนของสำนักวิทยบริการ ในการมอบเครื่อง tablet แก่ห้องสมุดคณะ ตามโครงการพัฒนาระบบการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศผ่านอุปกรณ์สื่อสารทุกรูปแบบ (Mobile Access to Digital Collections) ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวขอบคุณผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ และทีมผู้บริ...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรประชุมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
  • รองศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา ได้รับเชิญจากสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นวิทยากรร่วมการอภิปรายกลุ่มเรื่อง “การศึกษาพันธุศาสตร์เพื่อปรับปรุงพันธุ์ของสัตว์น้ำ และสัตว์บกในประเทศไทยและอาเซียน” ในงานประชุมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ณ โรงแรมแอมบาสเดร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 โดยมี ศ. ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย, ศ. ดร. อัญชลี ทัศนาขจร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ...
  ia
 • หัวหน้า สล.ร้อยเอ็ด และคณะ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
  • หัวหน้าสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด และ อ.ส.พญ.ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล และคุณวิมลรัตน์ บุตรพรหม ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีฯ ได้ร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ณ ห้วยแอ่ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ นายอำเภอศรีสมเด็จเดินทางมาเป็นประธานในพีธี ซึ่งหัวหน้าสถานีฯ และนายอำเภอศรีสมเด็จยังได้ร่วมหารือถึงความร่วมมือในโครงการบริการสังคม การฝึกอบรมทางการเกษตรต่างๆเช่น การเลี้ยงปศุสัตว์ การทำนาข้าว นาหญ้าเนเปียร...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Southwest University, China
  • เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าภาค และคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Southwest University, China ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร AG 08 เวลา 09.00 – 12.00 น....
  ia
 • งานบริหารการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ(เก็บเบี้ยเกษตร)
  • เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายงานบริหารการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ(เก็บเบี้ยเกษตร) ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 หัวข้อบรรยาย เรื่องแนวทางการเขียนบทความวิจัยในวานสารวิจัยที่มีมาตรฐาน โดยมี ศ.ดร.อรันต์ พัฒนโนทัย เป็นผู้บรรยาย และในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ศ.ดร.ปัทมา วิิตยากร แรมโบ , รศ.ดร.มนชัย ดวงจินดา , รศ.ดร.สนั่น จอกลอย , ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร , ผศ.ดร.พลัง สุริหาร...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน Geography of Food และหาแนวทางความร่วมมือที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
  • โปรแกรม "Geography of Food" เป็นหลักสูตร international summer ระยะเวลา 2 สัปดาห์ จัดโดย ZHAW Switzerland, KKU Thailand and UNIUD Italy มีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 30 คนจาก 3 ประเทศ เป็นหลักสูตรที่มีทั้งบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ ทัศนศึกษา อภิปรายกลุ่ม เกี่ยวกับด้าน sustainability in agriculture-food science. โดยการจัดโปรแกรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Mercator Foundation ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา พร้อมด้วย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, คณบดีคณะเทคโนโลยี, คณบดีคณะเภสัชศ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.จัดงานประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน โดยได้รับเกียรติจากสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd National Soil and Fertilizer Conference) หัวข้อเรื่อง วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง (Crisis of Soils and Agriculture in a Changing World) เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งคณะเกษตรศาสตร์ที่เป็นหนึ่งในสองคณะแรกของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. อบรมคณาจารย์ประเทศลาว ตรวจวิเคราะห์ดินและพืช
  • ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ โดย ดร.มงคล ต๊ะอุ่น นักวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญ เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้น เรื่อง การวิเคราะห์ดินและพืชเพื่อการเกษตร (Soil and Plant Analysis for Agriculture) ให้แก่ คณาจารย์จากวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 4 คน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ตรีโลเกศ หัวห...
  ia
 • สื่อสารองค์กร มข. สัมภาษณ์คณบดี คณะเกษตรฯ ถึงผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์สังคม
  • วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.30-11.00 น. ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้มอบหมายให้ นางสาวปัญญาพร ลายทอง เข้าสัมภาษณ์ รศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี คณะเกษตรฯ ในนามผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) ในประเด็นการสัมภาษณ์ ขอบข่ายหน้าที่ของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ และความเป็นมาในการก่อตั้ง ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์สังคม และรางวัลเกียรติยศต่างๆ สำหรับผลิตวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของศูนย์วิจัยที่โด่ดเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องรับรองคณดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • การใช้ประโยชน์พื้นที่ สล.ร้อยเอ็ด
  • รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีฯ ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม และ สพ.ญ.ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล คณะทำงานของสถานีฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลศรีสมเด็จ รองนายกและปลัด อบต.โพธิ์สัย และพันโทสุพล พละสุ หัวหน้าฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ กองพันทหารราบที่ 6 ถึงการใช้ประโยชน์พื้นที่ สล.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้คือการใช้ประโยชน์พื้นที่นาข้าวของสถานีฯจำนวน 30 ไร่จะทำร่วมกัน 3 ฝ่ายได้แก่ สถานีฯ ชุมชนรอบสถานี และกองทัพ โดยสถานีฯเป็นผู้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว และพื้นที่เพาะปลู...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบทุนการศึกษา จากนักลงทุนประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  • เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับมอบทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน ๆ ละ 50,000 บาทต่อปี จาก Mr.Georg M.Scherrerและคุณนันท์นภัส เชอร์เรอร์ ผู้เป็นภรรยา เพื่อมอบให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Mr.Georg M.Scherrer เป็น Investment Management AG ณ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สมรสกับคุณนันท์นภัสเชอร์เรอร์ ภรรยาชาว...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า รุ่น 11 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 รองศาสตราจารย์ ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า รุ่น 11 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เป็นเงินรวมจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดย มี รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคพืชวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร เป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ซึ่งรานนามผู้มอบทุนมีดังนี้ 1. คุณดุสิต โค...
  ia
 • การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย “ไก่พื้นเมือง”
  • วันที่ 19 มิถุนายน 2556 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรฯ ในนามผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัย “ไก่พื้นเมือง” เพื่อนำเสนอผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ “สมรรถภาพการผลิตไก่ลูกผสมที่เกิดจากพ่อพันธุ์ประดู่หางดำและแม่พันธุ์ไก่เนื้อ-ไก่ไข่” โดย ผศ.ดร. สุรชัย สุวรรณลี หัวหน้าโครงการ จากมหาวิทยาลัเทคโนโลยีสุรนารี การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 โครงการ “ศูนย์เครื...
  ia
 • ร่วมหารือในความร่วมมือระหว่าง สล.ร้อยเอ็ด กับผู้นำชุมชนในตำบลโพธิ์สัย จ.ร้อยเอ็ด
  • ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด (สล.ร้อยเอ็ด) และ อ.สพญ.ดร.วิบัญฑิตา จันทร์กิติสกุล อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมหารือด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่ของ สล.ร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางวิชาการ สำหรับทำการเกษตรกรรม โดยมีแนวทางการจัดตั้งเป็นโครงการฝึกอบรม การบริการวิชาการสู่ชุมชน เป็นต้น ร่วมกับผู้นำชุมชนทั้ง 13 หมู่บ้านในเขตตำบลโพธิ์สัย อำเ...
  ia
 • คณบดี ณะเกษตรฯ หารือโครงการวิจัยร่วมกับบริษัทเบทาโกรไฮบริด
  • วันที่ 10 มิถุนายน 2556 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี คณะเกษตรฯ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ นางสาวสุกัญญา เจริญศิลป์ นักวิจัยศูนย์ฯและนายวุฒิชัย เคนไชยวงศ์ นักศึกษาปริญญาเอก ประชุมปรึกษาหารือโครงการวิจัยร่วมกับ ตัวแทนจากบริษัทเบทาโกรไฮบริด จำกัด ในหัวข้องานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสุกรทางการค้าด้วยการคัดเลือกสุกรจากข้อมูลสนิปทั้งจีโนม (Swine Genetic Improvement Using Genomic Selection) โดยโครงการวิจัยนี้เป็นความร่วมมือกันของ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศ...
  ia
 • คณบดี คณะเกษตรฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย ดูงานฟาร์มทดลองศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) และร่วมหารือโครงการวิจัย
  • วันที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00-15.00 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ และ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ ให้การต้อนรับคุณลิขิต สูจิฆระ คุณวรรณี สูจิฆระ และคุณจันทร์ธนู สัตยาวัฒนา ผู้บริหารบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย เยี่ยมชมฟาร์มทดลองศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ จากนั้นเวลา 15.30-17.00 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข และผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ร่วมปรึก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ จับมือ คณะศึกษาศาสตร์ ทำ Double degree นักศึกษาได้สองปริญญา
  • เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารAG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา สำนักคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา สำนักคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 6 คน เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ ประชุมความร่วมมือกับมูลนิธิตะวันฉาย
  • เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี ได้ประชุมความร่วมมือกับมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศรีษะและใบหน้า และศูนย์มีชัยฯ เพื่อปรึกษาหารือในการจัดทำโครงการ "1 ไร่ 1 ล้าน" เพื่อใช้เป็น "พื้นที่ชีวิต" โดยใช้พื้นที่บริเวณคณะเกษตรศาสตร์เป็นส่วนในการจัดการบริหารด้าน การพัฒนานักศึกษา-การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต-การบริ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเสวนาเรื่อง
  • เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาเรื่อง "บัณฑิตที่พึงประสงค์ในมุมมองของผู้ประกอบการ" ณ ห้อง 8003 อาคาร 8 ชั้น 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณบดี คณะเกษตรฯ ได้รับเชิญจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้กับอาจารย์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  • วันที่ 1-2 มิถุนายน 2556 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณะบดี คณะเกษตรศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ ได้รับเชิญจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและงานวิจัยของนักศึกษาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สู่งานประชุมทางวิชาการ ด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับอาจารย์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ, เทคโนโลยีราชมงคล, วิทยาลัยเกษตรกรรม และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 30 คน ณ ศูนย์ปฏิการคอมพิวเตอร์ อาคารนว...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์เจรจาความร่วมมือด้านวิชาการกับ University of Ryukyus, Japan
  • เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Dr.Kazuhito Sakai จาก University of Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้เจรจาหาความร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์อีกด้วย...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เน้นวิชาการและระเบียบวินัยที่ดี
  • คณะเกษตรศาสตร์ พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 เป็นการพบปะกันระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ กับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณบดี กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดี แนะนำผู้บริหารของคณะฯ พร้อมทั้งให้ข้อมูลต่างๆของคณะฯที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่ ชูอาชีพหลากหลายแก่ผู้ปกครองได้รับทราบ พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอนและสวัสดิการของนักศึกษาใหม่ ในคณะเกษต...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.จัดประชุมระดับชาติ เรื่อง ความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทย
  • การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 2 เรื่อง ความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทยหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ศรันย์ วรรธนัจฉริยา อุปนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประช...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน(RBL
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมจัดการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning, RBL) ในชั้นเรียนที่มีผู้เรียนจำนวนมากและคณาจารย์ร่วมสอนแบบ team teaching ให้แก่บุคลากรสายผู้สอนของสาขาวิชา ณ ห้องประชุม 1 สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์สาขาพืชไร่ มีก...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.ต้อนรับผู้บริหาร ม.เกษตร กำแพงแสน ดูงานการบริหารองค์กร การเรียนการสอน การวิจัย
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะผู้บริหารคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการ และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 นาฬิกา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา หัวน้างาน หัวหน้าศูนย์ และเลขานุการคณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารคณะเกษตร กำแพงแส...
  ia
 • พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวินิจฉัยโรคพืชอย่างง่ายและการใช้เชื้อสเตรป-พีอาร์ 87
  • รศ.วิโรจน์ ภัทรจินดา ได้เข้าร่วมพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวินิจฉัยโรคพืชอย่างง่ายและการใช้เชื้อสเตรป-พีอาร์ 87 ที่จัดขึ้นโดย รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญพล ร่วมกับ ฝ่ายชุมชนและผู้ด้วยโอกาส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง 7013 อาคารเรียนรวม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าเยี่ยม คณะเกษตรศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2556 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศ.นพ.วีระชัย โค้วสุวรรณ เข้าเยี่ยมขอบคุณคณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และขอแสดงความยินดีกับคณะเกษตรศาสตร์ที่ทำผลงานด้านการวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยได้อย่างยอดเยี่ยม...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมทีมนักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) ดูงานบริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด
  • เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2556 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) และรศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ นักวิจัย และนายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา ผู้ช่วยวิจัย ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานชำแหละไก่เนื้อและไก่บ้านของบริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด ณ จังหวัดนครปฐม โดยคณะนักวิจัยเดินทางถึงบริษัทเมื่อเวลา 14.00 น. ซึ่งรศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์, รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ และนายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา ได้เข้...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน"
  • ผศ.ดร.ทัศนีย์ แจ่มจรรยา รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง รศ.วิโรจน์ ภัทรจินดา และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2556 ครั้งที่3 หัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556 โดยสำนักบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.ต้อนรับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะวิทย์ มข. ดูงาน
  • เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30-10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม1 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย บุคลากรงานคลังและพัสดุ ร่วมให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 5 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ สิทธิพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าศึกษาดูงานและขอคำแนะนำ ด้านการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ ของงานคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวอย่างในการดำเนินการจัดเก็บ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ Dr.Barbara Shew จากประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ในวันที่ 23 เมษายน 2556 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี, รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี, ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.ดร.สนั่น จอกลอย ได้ให้การต้อนรับ Dr.Barbara Shew จาก North Calorina State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่เดินทางมาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุนปริญญาเอกสาขาพืชไร่ นางสาวฉัตรสุดา จันทร์โสภา ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)ในระหว่างวันที่ 20-28 เมษายน 2556 ...
  ia
 • คณบดีร่วมงานอุปสมบทอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมพิธีอุปสมบท ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ ณ วัดโพธิ์ทอง อ.โพนพิสัย จ.สกลนคร เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ Prof. Ian Dodd จากประเทศอังกฤษ
  • ในวันที่ 8 เมษายน 2556 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี, ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.ดร.สนั่น จอกลอย ได้ให้การต้อนรับ Prof. Ian Dodd จาก Lancaster University ประเทศอังกฤษ ในโอกาสที่เดินทางมาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นางสาวเนืองทรัพย์ ทั่งทอง สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.สนั่น จอกลอย และ รศ.ดร.นิมิตร วรสูต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2556...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมเป็นวิทยากร
  • เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย จัด "การประชุมยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมฟาร์มโคนมไทยในยุคการค้าเสรี (Challenging the new frontier stepping to a new dimension on dairy cattle" ณ ฟาร์มโชคชัย อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคุณโชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย เป็นผู้ปาฐกถาพิเศษ ในช่วงเช้า
   จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาพันธุกรรมโคนมไทย โดยมี ผศ.ดร.สมคิด พรหมมา อาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นำเสนอด้านการจัดการ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์เจรจาความร่วมมือด้านวิชาการกับ Ibaraki University, Japan
  • เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์กฤตพล สมมาตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ หิรัญสาลี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรเมศบรรเทิง ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr.Atsushi Toyoda, Assist.Prof.Dr.Junko Nishiwaki, Dr.Sci. Sakgami Nobuo และ Dr.Daisuke Kohari คณาจารย์จาก Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยข...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ
  • คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ นำทีมโดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ, ผศ.ดร.สุภร กตเวทิน, ผศ.สจี กัณหาเรียง, ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา, ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข, และ ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม พร้อมด้วยนักศึกษาในสาขาปรับปรุงพันธุ์สัตว์, สรีรวิทยา และ โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื่อง รวม 16 คน เข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 2 ที่อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยทั้งคณาจารย์และนักศึกษามีการน...
  ia
 • ภาควิชาสัตวศาสตร์ได้รับการประเมินระดับดีเยี่ยม จากสกว.
  • เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา รศ.ดร.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลในนามหน่วยงานที่ได้รับการประเมินด้านผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับ 5 (ระดับดีเยียม) ในสาขาวิชา Animal Science จากกรรมการประเมินผลงานคุณภาพเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลียีของสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2554...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.ต้อนรับงานเงิน บัญชีและพัสดุ คณะเทคนิคการแพทย์ มข. ดูงาน
  • เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม1 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย บุคลากรงานคลังและพัสดุ ร่วมให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่งานเงิน บัญชีและพัสดุ สำนักงานคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงานและขอคำแนะนำ ด้านการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ ของงานคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินการจัดเก็บเอกสารด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ของงาน...
  ia
 • อบต.ในเมือง อ.เวียงเก่า ขก.ลงนามความร่วมมือร่วมกับ มข.ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • อบต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ลงนามความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การเกษตร การพยาบาลและสาธารณสุข รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กรเพื่อท้องถิ่นรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ห้องประชุม “อุดร ตันติสุนทร” วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธวัชชัย แปรงศรี นายอำเภอเวียงเก่า จ.ขอนแก่น เป็นประธานในการลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมระหว่าง อบต.ในเมือง อ.เวียงเก่า กับ วิทยา...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ให้สัมภาษณ์สด ในรายการอีสานวันนี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
  • วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 – 08.50 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาตร์ ได้ให้สัมภาษณ์สดในรายการอีสานวันนี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น เกี่ยวกับการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระยะที่ 2 เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแหล่งพัฒนาด้านวิชาการ และด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์แบบครบวงจร โดยใช้ไก่พื้นเมืองเป็นต้นแบบ รวมทั้งสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาดูแลเครือข่ายวิชาการด้านการปรับปรุงพันธ์สัตว์ ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์เจรจาความร่วมมือด้านวิชาการกับ Iowa State University, USA.
  • เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์สนั่น จอกลอย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ หิรัญสาลี และรองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ให้การต้อนรับ Professor David Acker, Associate Dean, Academic and Global Programs, Raymond and Mary Baker Chair in Global Agriculture, College of Agriculture and...
  ia
 • คณบดี เปิดงานมหกรรมแข่งขันทำอาหารจากไก่พื้นเมือง
  • วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท เอส เอฟ ขอนแก่น จำกัด จัดมหกรรมแข่งขันการทำอาหารจากไก่พื้นเมือง ประจำปี 2556 ณ บริเวณอาคารจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณะบดีคณะเกษตรศษาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ และคุณประยุทธ ศรีวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เอฟ ขอนแก่น จำกัด เป็นผู้มอบโล่รางวัล ...
  ia
 • เปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน อาหารปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน”
  • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน อาหารปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน” โดยนายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี มีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศ...
  ia
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2556 อย่างยิ่งใหญ่
  • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2556 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความร่วมมือในการจัดงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์กระทรวงศึกษาธิการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลนครขอนแก่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัท ห้างร้านที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตรและหน่วยงานภาคเอกชนกว่า 15 แห่ง...
  ia
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดงานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2556
  • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ จัดงานวันโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2556 กำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นเวลา 10 วัน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในเนื้อที่ทั้งสิ้นจำนวน 60 ไร่ ภายใต้คำขวัญการจัดงานที่ว่า “โคเนื้อ-กระบือไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” และกำหนดจัดพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปภายในบริเวณอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่ากา...
  ia
 • คณบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Yun Kim จาก Far East University ประเทศเกาหลีใต้
  • วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.เพียรศักดิ์ ภักดี, รศ.ดร.นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์, ผศ.ดร.อนันต์ หิรัญสาลี และ ผศ.ดร.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Yum Kim และ ศ.ดร.จำเนียร จวงตระกูล จาก Far East University ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อหารือถึงแนวทางการเจรจาหาความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และ Far East University พร้อมทั้งคณบดียังมอบของที่ระลึกแก่ทั้ง 2 ท่าน เพื่อไมตรีจิตอันดี ...
  ia
 • บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ได้รางวัลเชิดชูเกียรติ คณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเลิศ
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อยกย่อง และเชิดชูเกียรติบุคลากร ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 ซึ่งบุลากรของคณะเกษตรศาสตร์ต่างได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย ดังนี้ - คณะเกษตรศาสตร์ ได้รางวัลเชิดชูเกียรติ คณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเลิศ ซึ่ง รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ - รางวัลผู้บริหารดีเด่นสำหรับผ...
  ia
 • แถลงข่าวงานวันโคเนื้อและกระบือแห่งชาติและงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556
  • เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุคล ลิ้มแหลมทอง ออกแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ในการจัดงานวันโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ซึ่งปีนี้จัดร่วมกับงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นเวลา 10 วัน โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวด้วย...
  ia
 • คณบดีต้อนรับและประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิจัย IRD จากประเทศฝรั่งเศส
  • วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2556 คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข และ ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รวมทั้ง รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง อ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ อ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และอื่นๆ รวมกันต้อนรับ Mr.Robert AFRI Director of Department of Environment and Resorces และคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัย IRD ประเทศฝรั่งเศส พร้อมกับร่วมกันหารือถึงแนวทางความร่วมมือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อไปในอนาคต...
  ia
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานวันเกษตรภาคอีสาน 25 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2556
  • งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน อาหารปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน” /*.............. เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 18.45 น. ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการแถลงข่าว การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2556 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน อาหารปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหา...
  ia
 • ทีมผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วันที่ 3 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น. ทีมผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, รศ.ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน, รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ นำกระเช้ามอบแด่ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่ออำนวยพรและขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มอบของที่ระลึกเนื่องในวาระดิถีวันปีใหม่ ให้กับนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
  • วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 รศ.ดร.มนต์ชัน ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทีมผู้บริหาร รศ.ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าพบนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เพื่อมอบกระเช้าไข่สดเนื่องในวาระดิถีวันปีใหม่ พร้อมพูดคุยการประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 และการเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเกษตรผ่านสื่อสาธารณะ และความร่วมมือในด้านต่างๆ...
  ia
 • นักวิจัยคณะเกษตรฯ มข.รับโล่เกียรติยศรางวัลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2555
  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) และ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ พร้อมด้วยทีมนักวิจัย ได้แก่ รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผศ.สจี กัณหาเรียง และ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2555 จากผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง)ในผลงานวิจัยก...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรฯ มข.ต้อนรับปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น อวยพรปีใหม่
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 15.45 น. ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ น.สพ.ปฏิวัติ คุณดิลกพจน์ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น พร้อมทีมผู้บริหาร ที่เข้าพบเพื่อมอบกระเช้าไข่สด เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2556 พร้อมร่วมสนทนา การบูรณาการสร้างองค์ความรู้ และความร่วมมือในด้านต่างๆร่วมกัน...
  ia
 • ศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสังคมชนบทและสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศราชอาณาจักรภูฏาน
  • วันที่ 26-30 กันยายน 2555 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้รับเชิญจาก Ccllege of Natural Resource (CNR), The Royal University of Bhutan เพื่อศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสังคมชนบทของประเทศราชอาณาจักรภูฏาน และสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ กับ Ccllege of Natural Resource (CNR), The Royal University of Bhutan ณ ประเทศราชอาณาจักรภูฏาน โดยร่วมเดินทางกับรศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริห...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอส เอฟ ขอนแก่น จำกัด
  • วันที่ 11 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอส เอฟ ขอนแก่น จำกัด กับ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2555 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติต้อนรับ คุณประยุทธ ศรีวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากบริษัท เอส เอฟ ขอนแก่น จำกัด เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท เอส เอฟ ขอนแก่น จำกัด ผู้บริหารคณะเกษ...
  ia
 • ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ณ สนามกีฬากลาง มข.
  • เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวามหาราช ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพ่อของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้า...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมสานเสวนา ระหว่างสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารระดับสูง มข.
  • 30 พฤศจิกายน 2555 ที่วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมสานเสวนาเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ซึ่งมีดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยนำโดย รศดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ สถาบัน ...
  ia
 • ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยฯ ระหว่าง สกว-มข.
  • วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.30-12.00 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัย และพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้ประชุมหารือร่วมกับ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี, รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ผู้อำนวยการฝ่ายการเกษตร (สกว.) และ รศ.ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ (สกว.) ซึ่งการหารือร่วมกันในครั้งนี้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัย ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเ...
  ia
 • ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ และผู้บริหาร มข.พัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับมหาวิทยาลัยในเวียดนาม
  • ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2555 ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์สมปอง ธรรมศิริรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำทีมคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยในวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เวลา ได้เข้าพบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2 มหาวิทยาลัย คือ Hanoi ...
  ia
 • คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิจัย เซ็น MOU กับ คณะสัตวศาสตร์ University of Haluoleo
  • วันที่ 11 พย 57 คณบดี ได้เซ็น MOU กับ คณะสัตวศาสตร์ University of Haluoleo ประเทศอินโดนีเซีย โดยจะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้ง ป ตรี บัณฑิต กับอาจารย์ เพื่อทำงานวิจัยร่วมกัน และTraining ด้านต่างๆร่วมกัน ...