กิจกรรมอาจารย์-บุคลากร / Staff's activities
ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมบริการวิชาการงานเกษตรภาคอีสาน ปี 2563
  • เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ผศ.ดร.ภานุพล หงส์ภักดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ ผศ.ดร.อุบล ตังควานิช ผศ.ดร.พัชรี สุริยะ และอาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ร่วมฝึกอบรมอาชีพในงานวันเกษตรภาคอีสาน เรื่อง คุยรัวๆกะเรื่องบัว (เกร็ดความรู้เรื่องการผลิตบัว) ณ ห้องประชุมกองอำนวยการงานวันเกษตรภาคอีสาน ซึ่งได้มีการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านแนวโน้มและพฤติกรรมความต้องการดอกบัวของกลุ่มผู้ใช้ ต้นทุนการผลตอบแทนการปลูกบัวตัดดอก และแมลงศัตรูบัวและการป้องกันและรักษา ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกนาบัว ต....
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. จัดสัมมนาของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากเยอรมนี
  • เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ได้จัดให้ Mr. Samuel Schlichenmaier และ Mr. Moritz Laub นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก University of Hohenhiem ประเทศเยอรมนี นำเสนอสัมมนา ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของการก่อเกิดเม็ดดินที่ได้รับอิทธิพลจากการใส่วัสดุอินทรีย์ต่างคุณภาพในดินทราย (Temporal dynamics of soil aggregate formation following addition of different quality organic residues in a s...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เป็นวิทยากรพิเศษฝึกอบรมโครงการลดต้นทุน UP ผลผลิต เมื่ออยู่ในวิกฤตใบด่าง
  • เมื่อวันที่ 26 พฤษจิกายน 2562 รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อเรื่อง “แบคทีเรียป้องกันไวรัส และจุลินทรีย์ต่างๆ” ในการฝึกอบรมโครงการ “ลดต้นทุน UP ผลผลิต เมื่ออยู่ในวิกฤตใบด่าง” ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการเพิ่มผมผลิตต่อไร่ และป้องกันโรคใบด่าง ซึ่งมีนายอำเภอครบุรี นายอำเภอหนองบุญมาก เกษตรอำเภอเสิงสาง เกษตรกร และเจ้าหน้าที่โรงงาน ในโครงการ "ลดต้นทุน UP ผลผลิต เมื่ออยู่ในวิกฤตใบด่าง" เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18
  • ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2562 คณาจารย์สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 7 คน และนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 58 คน เข้าร่วม การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (The 18 National Horticultural Congress) จัดโดย ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี ภายใต้หัวข้อ "พืชสวนก้าวไกล นำไทยมั่งคั่ง" (Advanced Horticulture Brings Wealth to Thailand) และมีท่าน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.เส...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการประชุมเพื่อรับฟังทิศทางการบริหารของคณะ
  • เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเพื่อรับฟังทิศทางการบริหารของคณะ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีคณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่างคับคั่ง ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้มีการนำเสนอทิศทางการบริหารงานของคณะฯเพื่อให้เกิดความความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและบุคลากรสายวิชา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดงานประชุมสัมมนาข้าวโพดข้าวเหนียว
  • เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักสด ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ : การจัดการเชื้อพันธุกรรมของข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดเทียนและข้าวโพดหวานและการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดเทียนสีม่วง” ซึ่งมีนักวิชาการด้านข้าวโพด ในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานรัฐ บริษัทเมล็ดพ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการอบรมโปรแกรม Project follow up
  • เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมโปรแกรม Project follow up สำหรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 วิทยากรโดยนายนวพล กุลชะโมรินทร์ ซึ่งมีบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 30 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเกษตรศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มข. มอบไข่ไก่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน
  • เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบไข่ไก่ เบอร์ 1 แพ็ค 10 ฟอง จำนวน 460 แพ็ค เป็นไข่ไก่จำนวน 4,600 ฟอง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.สงัดปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ นางณิชมาศ ภูจันทรศรี รักษาการหัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์เป็นตัวแทนมอบไข่ไก่ในครั้งนี้ ณ จ...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข.ร่วมจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ ได้ร่วมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2562

   ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2562 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ช่วยวิจัย ได้ร่วมจัดงา...
  ia
 • เปิดตลาด 27 กันยายน 2562 ณ อุทยานเทคโนโลยีเกษตร
  • ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเกษตรปลอดภัย
  • ระหว่างวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก Institute of Environmental Rehabilitation and Conservation (ERECON) ประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน (Project evaluation committee) ของโครงการระดับนานาชาติของ ERECON ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับเชิญบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม
  • ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) เรื่อง Soil and Water Research for Sustainable Development in Mekong River Countries and Importance of International Research Cooperation และได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการ Chairman ในการพิจารณาการนำเสน...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. สร้างความร่วมมือทางวิจัยและวิชาการกับ สามมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างความร่วมมือทางวิจัยและวิชาการกับ สามมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น

   ในระหว่างวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2562 ได้รับเชิญจาก Dr. YAMAMOTO Tadao, Laboratory of Land and Water Management, Research Faculty of Agriculture, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินค...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยีไส้เดือนดิน กับเกษตรอัจฉริยะในยุค Thailand 4.0 ให้นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนวัตกรรมเกษตร
  • เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยีไส้เดือนดิน กับเกษตรอัจฉริยะในยุค Thailand 4.0 ให้กับให้นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนวัตกรรมเกษตร จำนวน 50 คน โดยกิจกรรมมีการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ คณะวิศวกรรมแล...
  ia
 • อาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม
  • ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นางสาว Serki Wangmo นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเกษตรนานาชาติ นางสาว Naho Nohara นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Hokkaido University ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม The 5th Environment Asia (International Confer...
  ia
 • ประชาสัมพันธ์ เว็บจรรยาบรรณ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. ร่วมกับสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมจัดบรรยายพิเศษ
  • เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ร่วมกับสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาฯและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดให้ Mr.Arnold Hoppe จาก Weihenstephan-Triesdorf, University of Applied Science, Germany บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Farming System...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมการใช้งาน Google Drive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
  • ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมการใช้งาน Google Drive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน วิทยากร โดย นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์เพชร และ นายเอกชัย คนคิด ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 60 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถใช้งาน Google Drive ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างสรรค์ผลงา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน โดย นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และ นายวสันต์ จารุชัย เป็นวิทยากรให้ความรู้

   การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้ชื่อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นโครงการที่ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมากจากพระร...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. ถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสกลนคร
  • เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ พร้อมทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1 คน และผู้ช่วยวิจัย 1 คน จากสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มวิจัยฯ จากต่างสถาบัน ได้แก่ ดร.สมชาย บุตรนันท์ จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร พร้อมด้วยผู้ช่วยวิจัย 1 คน ได้ร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และกา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น
  • เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ พวงชมพู หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Prof.Katsuyuki SHIMIZU เข้าศึกษาดูงานการเกษตรของไทย ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านวิชาการ งานวิจัย และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่เชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศ
  • เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหัวหน้าโครงการ การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริกและมะเขือเทศของประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่เชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศ “เรื่อง การเผยแพร่มะเขือเทศลูกผสมพันธุ์ดีสู่ภาครัฐ และเอกชน” ณ หมวดพืชผัก และห้องประชุมแตงกวา...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์ Regional Research Expo 2019
  • ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (เชิงชุมชน/สังคม) สู่ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ที่ปรึกษาโครงการ คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. กิริยา สังข์ทองวิเศษ หัวหน้าโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สุริยะ ร่วมกับ ดร.จริญญา สายหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และดร. รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล ประธานกรรมการกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุ...
  ia
 • อาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. คว้ารางวัลระดับนานาชาติ
  • ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และ อาจารย์มัลลิกา ศรีสุธรรม พร้อมทั้งนักศึกษาของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จำนวน 17 คน เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 10th International Conference on Environmental and Rural Development (10th ICERD) ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สาธารณรั...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยี งานมหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม
  • เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศาสตราจารย์ปัทมา วิตยากร แรมโบ เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยวิจัย ได้ร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยในงาน “มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม” ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมสังคม ให้มหาวิทยาลัยและสังคมสามารถพัฒนาร่วมกันได้ พร้อมทั้งสนับสนุนให้สังคมและชุมชนทั่วไปสามารถเข้าถึงงานวิจ...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2562
  • ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยี กับสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ “หลักการจัดการสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ เพื่อปรับปรุงดินเกษตรที่เสื่อมโทรม และรักษาสิ่งแวดล้อม” นำโดย ศาสตราจารย์ ด...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่ นาย เหลี้ยว จุ้นหยุ๋น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องรับรอง สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดขอนแก่น

   ในการนี้ รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการช่วงแรกของ “โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรดินแ...
  ia
 • ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลฯ จัดการประชุมวิชาการเกษตรด้านอ้อย ประจำปี พ.ศ. 2562
  • เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมวิชาการเกษตรด้านอ้อย ประจำปี พ.ศ. 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่ได้จากงา...
  ia
 • บุคลากรคณะเกษตรฯ มข. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสนี้ท่านคณบดีได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ บุคลากรสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทุกท่านด้วย...
  ia
 • ส่งมอบป้ายฟาร์มเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง เพื่อส่งเสริมตลาดท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งมอบป้ายฟาร์มเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55และถ่ายทำวิดิโอชุดความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ อยู่ 3 ราย ได้แก่ นายอินตา สุขโนนทอง นายนิพนต์ ไชยะเ...
  ia
 • โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ถ่ายทำวิดิโอและสัมภาษณ์ เกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ มข ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง
  • เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง เพื่อส่งเสริมตลาดท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำวิดีโอของเกษตรกรต้นแบบที่เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ มข ได้แก่ บ้านนายอินตา สุขโนนทอง และนายสะอาด อุชพันธ์ พร้อมทั้งบ้านนางละมัย น้อยคูณ ซึ่งมีการจัดกา...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนงานวิจัย กับ University of Hohenheim
  • ระหว่างวันที่ 9 - 13 และ 19-23 ตุลาคม 2561 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ได้รับทุน TRF-DAAD-PPP 2018 ซึ่งเป็นทุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระดับต่าง ๆ ที่มีโครงการวิจัยร่วมกัน (Project-based Personnel Exchange Program-PPP) ให้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนงานวิจัยกับนักวิจัยต่างประเทศ ได้แก่ Prof. Georg Cadisch และ Dr.Frank Rasche จาก Institute of Agricultural Sciences in the Tropics, University of Hohenheim ปร...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการระดับโลก เรื่องน้ำ
  • ระหว่างวันที่ 14 – 19 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจากคณะกรรมการจัดการประชุม Executive Committee of The 17th World Lake Conference และได้รับ Travel Award จาก International Lake Environment Committee Foundation (ILEC) ให้บรรยายผลงานวิชาการ เรื่อง “Environmental monitoring and Ecotoxicology for Tropica...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเชื้อพันธุกรรมพริก
  • เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหัวหน้าโครงการ การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริกและมะเขือเทศของประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเชื้อพันธุกรรมพริก “เรื่อง การเผยแพร่พริกพันธุ์ดีที่มีสารเผ็ดสูง และต้านทานโรคแอนแทรคโนสและ โรคไวรัสใบหงิกเหลือง สู่ผู้...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จับมือเครือข่ายจัดสัมมนาการเกษตรสมัยใหม่ระบบดิจิทัล
  • เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ภาควิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเครือข่ายอีก 3 องค์กร จัดสัมมนาเรื่อง การจัดการและพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 155 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไกรเลิศ ทวีกุล กล่าวว่า “หลังจากจัดทำโครงการการส่งเสริมการเกษตรด้านการแสวงหาน้ำในการทำเกษตร ...
  ia
 • สาขาพืชไร่ คณะเกษตรฯ มข. จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Ecological prospects of perennial grain crops in the tropics”
  • เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เชิญวิทยากรพิเศษ PD. Dr. Frank Rasche จาก University of Hohenheim ประเทศสหพันธรัฐเยอรมันนี มาบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “Ecological prospects of perennial grain crops in the tropics” ซึ่ง PD. Dr. Frank Rasche นั้นเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต่างประเทศของนางสาววิมล ภูกองไชยและนางสาวนีรนุช ผิวแดง นักศึกษาระดับปริญญาเอก โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกรุ่นที่ 18 และ 19 ภายใต...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมกับ สสว. จัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงลึก
  • เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงลึก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสร...
  ia
 • สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรฯ มข. จัดอบรมเชิงรุกการรับมือมหาวิทยาลัยออกนอกระบบอย่างเต็มตัว
  • เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมเชิงรุกการรับมือมหาวิทยาลัยออกนอกระบบอย่างเต็มตัว โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการให้บริการด้านต่างๆ จากสายสนับสนุนของสาขาวิชาฯ เช่น การให้บริการด้านงานสารบรรณ งานบริการการศึกษา จุดติดต่อสอบถาม One Stop Service การให้บริการด้านห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือ หมวดดินและปุ๋ย และก...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA)
  • ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2561 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษา หล้าวงษา ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ นางสาวอาภรณ์ ทองบุราณ และ Ms.SerkiWangmo นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA)” และนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย ณ University Malaysia Sabah เมือง Sandakan ประเทศมาเลเซีย

   ในงานประชุมดังกล่าวมีนักวิจัยจากหลากหลายประเทศเข้าร่วม...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการระดับนานาชาติ
  • ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก Institute of Environmental Rehabilitation and Conservation (ERECON) ประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน (Project evaluation committee) ของโครงการของ ERECON ที่สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Foreign Aff...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก ประเทศญี่ปุ่น และนักวิจัยจากกรมพัฒนาที่ดิน
  • ระหว่างวันที่ 2 8- 29 สิงหาคม 2561 ดร.มัลลิกา ศรีสุธรรม สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท จาก Ibaraki University, Gifu University และ The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น และนักวิจัยจากกรมพัฒนาที่ดิน

   โดยกิจกรรมในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เป็นการศึกษาข้อมูลด้านเชิงพื้นที่และชุมชุนในพื้นที่ดินเค็ม ณ บ้านดู่ใหญ่ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญ...
  ia
 • ส่งมอบตู้ฟักไข่ ให้เกษตรกรต้นแบบ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อส่งเสริมตลาดท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อทำส่งมอบตู้ฟักไข่ ให้กับเกษตรกรต้นแบบในการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ มข ณ บ้านนายอินตา สุขโนนทอง และติดตามการเลี้ยงไก่ของเกษตรกรต้นแบบ 3 ราย ได้แก่ นายอินตา ส...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณาจารย์จำนวน 3 คนและนิสิตจำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 16 คน เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาพรวมของหลักสูตรและแนวทางการว...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดอินทรียวัตถุของดิน มข. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการ
  • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยของสถาบันต่างๆ จึงจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการ โดยเน้นการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ณ วิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท (The Wishing Tree Resort) ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2561

   ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบไปด้วยนัก...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จำนวน 75 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หมวดดินและปุ๋ย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การศึกษาดูงานที่หมวดดินและปุ๋ย เด็กๆ ได้เรียนรู้ประเภทของไส้เดือนดิน วิธีการเลี้ยง และได้ทดลองทำปุ๋ยจากไส้เดือนดิน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริ...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. ร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกับอาจารย์จากคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
  • เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ พร้อมทั้งผู้ช่วยวิจัย 4 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1 คน จากสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มวิจัยฯ จากต่างสถาบัน ได้แก่ อ.ดร.สมชาย บุตรนันท์ จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร พร้อมด้วยผู้ช่วยวิจัย 1 คน ได้ร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผ...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. ร่วมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2561 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศาสตราจารย์ปัทมา วิตยากร แรมโบ เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ และสมาชิกกลุ่มวิจัยฯ ที่เป็นอาจารย์ได้แก่ อาจารย์ ดร. รติกร แสงห้าว มรภ. มหาสารคาม พร้อมด้วยผู้ช่วยวิจัย ได้แก่ คุณมรกต สิงหะสุริยะ และคุณชุติกาญจน์ ทรายลิยา รวมทั้งนักศึกษามรภ. มหาสารคาม ได้ร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อร่วมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

   โดยทางกลุ่มวิจัยฯ ได้นำความร...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน
  • ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาววิไลวรรณ ด้วงเจริญ, นายณัฐกิตติ์ เพชรหมื่นไว และนายไชยพิศิษฐ์ ทีมวิจัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 แก่กลุ่มเ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตพริกปลอดภัย
  • ศาสตราจารย์ ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร รองศาสตราจารย์ ดร. สังคม เตชะวงค์เสถียร ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์ พร้อมด้วย ทีมวิจัยโครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน และทีมวิจัยศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตพริกปลอดภัย” แก่กลุ่มแปลงใหญ่พริก ในเขตพื้นที่สามจังหวัดของภาคอีสาน และภาคเหนือ คือจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดแพร่ จัดโดย สำนักงา...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.นำเสนอผลงานวิจัย ในฐานะนักวิจัยรับเชิญ ณ Department of Tropical Plants and Soil Sciences, University of Hawaii
  • ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ และหัวหน้ากลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอสัมมนาผลงานวิจัย ในฐานะนักวิจัยรับเชิญ ณ Department of Tropical Plants and Soil Sciences, College of Tropical Agriculture and Human Resources, University of Hawaii (UH) ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ในโอกาสที่มาปฏิบัติราชการเพื่อปรึกษางานวิจัย และเขียนงานวิจัย ณ สถาบันแห่งนี้ หัวข้อการบรรยาย เรื่อง Soil organ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย และนำชมศูนย์ฯ ต่อมา เป้ฯการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร และคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย...
  ia
 • ส่งมอบกุ้งก้ามกรามและปล่อยกุ้งลงสู่บ่ออนุบาล ณ ตำบลทุ่งโป่ง
  • เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์น้ำ กิจกรรมการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ส่งมอบพันธุ์กุ้งก้ามกราม ให้กับบ่อสาธารณะหมู่1และหมู่5

   หลังจากส่งมอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามกับผู้นำชุมชนแล้วนั้น ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว...
  ia
 • การถ่ายทอดวิธีการการเพาะชำกล้าอ้อย ณ ทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการจัดการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง และคณะ ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดวิธีการการเพาะชำกล้าอ้อย สายพันธุ์สุพรรณบุรี ๕๐ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงกา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงาน
  • เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรจากทุกส่วนงานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้จากการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้บุคลากรจากทุกส่วนงานมีความรู้ความเข้าใจรูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรจากท...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการอบรมการใช้โปรแกรม AG FORM
  • เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมการใช้โปรแกรม AG FORM โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรในการอบรม การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนและสามารถนำโปรแกรม AG FORM ไปใช้ในการทำงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ จำนวน 50 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยา...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมกลุ่มวิจัยฯ ครั้งที่ 3/2561
  • เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 13.00 – 16.00 น. กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ดร. บรรยง ทุมแสน ที่ปรึกษากลุ่มวิจัยฯ พร้อมด้วยนักวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ ได้แก่ ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ อาจารย์จากสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มข. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์ จากมหาวิทยาลัยนครพนม และดร.รติกร แสงห้า...
  ia
 • ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณลักษณะพิเศษ ประจำฤดูกาลผลิต 2561 ณ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวคุณลักษณะพิเศษเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน หัวหน้าโครงการ จากภาควิชาพืชศาสตร์ฯ สาขาพืชไร่ พร้อมทั้งคณะผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

   โดยมีวัตถุประสงค์...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการอบรมการขยายพันธุ์ถั่วคลุมดินมูคูน่า และการจัดการศัตรูพืชในสวนยางพาราอย่างยั่งยืน
  • เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่ชุมชน เรื่อง “การขยายพันธุ์ถั่วคลุมดินมูคูน่า และการจัดการศัตรูพืชในสวนยางพาราอย่างยั่งยืน” ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยากรได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ วงเจริญ ดร.ชุตินันท...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการอบรมเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน
  • เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 7.00 – 17.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน แก่ อบต.เมืองเพีย ผู้นำชุมชน และเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ กลุ่มอนุรักษ์การเลี้ยงกระบือในพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 100 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น...
  ia
 • กิจกรรมการใส่สารอินทรีย์ในแปลงทดลองระยะยาว ปีที่ 24
  • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพันธกิจหลักประการหนึ่งคือ การวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงของอินทรียวัตถุของดิน จากการใส่สารอินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่มีองค์ประกอบทางเคมีต่างกัน เพื่อให้สามารถได้องค์ความรู้พื้นฐานด้านกลไกที่นำไปสู่การเพิ่มพูนปริมาณอินทรียวัตถุในดินทรายเสื่อมโทรม ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติของดินเหล่านี้ การเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม

   เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทย...
  ia
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
  • เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 - 11.45 น. นางสาวชุติมา บุณยะประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ได้เข้าติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนเกษตร บ้านโนนสง่า ณ แปลงปลูกพริกของนายเกษมเรียงจาบ บ้านวังใหม่พัฒนาตำบลบ้านไร่โดยมีเกษตรกรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ กำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและจังหวัด ให้การต้อนรับ

   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนเกษตร บ้านโนนสง่า มีนายศรีนคร พันธวณิช เป็นประธานกลุ่ม มีเกษตรกรที่ปลูกพริกระบบเกษตรปลอดภัย 10 ราย ก...
  ia
 • นักศึกษาอินโดนีเซีย ลงพื้นที่ทุ่งโป่ง เพื่อทำวัคซีนไก่ประดู่หางดำ มข55
  • เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซียและทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อทำวัคซีนนิวคลาสเซิล วัคซีนฝีดาษและวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ มีรายละเอี...
  ia
 • งานทำบุญสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส
  • เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ในวันปีใหม่ไทย ณ อาคาร AG05 ชั้นสอง เพื่อให้บุคลากร คณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส เสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
  • เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง “นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ สิทธิพรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย การบรรยาย เรื่อง “นโยบายด้านการป้องกันและและรักษาความปลอดภัย กองป้องกันและรักษาความปลอด...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Aggie Safety
  • เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Aggie Safety โดย ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย แพทย์หญิงกมลวรรณ เอี้ยงฮง อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉินรูปแบบต่างๆ และสามารถน...
  ia
 • สืบสานวัฒนธรรมไทย เชื่อมสายใยส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561
  • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามแบบไทย พิธีทรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ และในปีนี้ทางภาควิชาฯร่วมรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัดเล่นน้ำสงกรานต์ตามแบบวิถีไทยโบราณ จากนั้นคณาจารย์และผู้อาวุโส กล่าวอวยพร แก่ผู้ร่วมงาน ได้แก่ นักศึกษาปริญญาโททั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน นักศึกษาปริญญาตรีทุกชั้นปี สร้างบรรยายกาศความอบอุ่นและชื่นมื่นเป็นกันเอง...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ศึกษาดูงาน บริษัท เค.เอส.เอฟ ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด
  • เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี สุริยะ ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาธุรกิจการเกษตร จำนวน 9 คน เข้าเยี่ยมชมบริษัท เค.เอส.เอฟ ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปลาร้าต้มสุกปรุงรสตราภา-ทอง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากคุณวีรดาอร พึ่งโพธิ์เจริญพันธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปการดำเนินกิจการ และตอบข้อซักถาม นอกจ...
  ia
 • ประเมินราคาโคขุน ณ ตำบล ทุ่งโป่ง เพื่อทำการจำหน่าย
  • เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการโคหลุมให้เป็นเงินออมพร้อมเก็บดอกเบี้ยรายเดือน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ได้ลงพื้นที่ ลงพื้นที่ประเมินราคาโคขุนเพื่อทำการจำหน่ายจำนวน 9 ตัว ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ราย ดังนี้

   จากการประเมินราคาและได้สอบถามเกษตรกรทั้ง 4 ราย พบว่าเกษตรกรมีความพร้อมที่จะจำหน่ายโคขุน โดยราคาโคเก...
  ia
 • ส่งมอบลูกไก่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงเชิงพาณิชย์ ณ ตำบลทุ่งโป่ง
  • เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อส่งเสริมตลาดท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อส่งมอบลูกไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ มข.55 จำนวน ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์ จำนวน 2 ราย และไก่ซ่อมเสริมให้เกษตรกรอีก 15 ราย ดังนี้

   นายอินตา สุขโนนทอง ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560
  • เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐม...
  ia
 • สรุปบทเรียนข้าวโพดก่ำหวาน ต.ทุ่งโป่ง
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดจากนวัตกรรมพันธุ์พืช ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร หัวหน้าโครงการการผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดจากนวัตกรรมพันธุ์พืช พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นพูดคุยกั...
  ia
 • หารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ้อยคั้นน้ำ ณ ทุ่งโป่ง
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โครงการการจัดการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง หัวหน้าโครงการ จากภาควิชาพืชศาสตร์ฯ สาขาพืชไร่ ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ...
  ia
 • อบรมแปรรูปขนมนางเล็ดและแปรรูปกระยาสารท ณ ต.ทุ่งโป่ง
  • เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดย ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการ ได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปขนมนางเล็ด(ข้าวแต๋น)และการแปรรูปกระยาสารท อาจารย์นภาพร ก้อนมณี ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อจัดอบรมการแปรรูปขนมนางเล็ด(ข้าวแต๋น)และการแปรรูปกระยาสารท ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมโครงการ the Asia Pacific Leadership Program Fellowship (APLP)
  • เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.30 น. ศาตราจารย์ ดร. ปัทมา วิทตยากร แรมโบ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมโครงการ the Asia Pacific Leadership Program Fellowship (APLP) ของ The East-West Center, Hawaii, USA จำนวน 8 คน ซึ่งได้เข้าขอพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ที่เคยเข้าร่วมกับ The East-West Center ซึ่งหนึ่งในผู้เข้าอบรม APLP ในป...
  ia
 • ตรวจประเมินGAP ทุ่งโป่ง ครั้งที่2
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าปลอดภัยและความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งมีเกษ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. คว้าทุนวิจัย มูลนิธิโทเรฯ ประจำปี 2560
  • เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย พร้อมด้วย ฯพณฯ นายชิโร ซะโดชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ และ นายฮิโรชิมา นิคคาคุ ประธานบริหาร บริษัทโทเรอินดัสตรีส์ ประเทศญี่ปุ่น ณ โรงแรมดิ แอทธินี อะ ลักชัวรี คอลเลคชั่น โฮเต็ล กรุงเทพฯ (The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel Bangkok)

   ซึ่งในปีนี้...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากงานประชุม IAPSIP 2018
  • เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง ได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นที่มีผลงานและสร้างองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมและแมลงพาหะนำโรค จากสมาคมอ้อยวิชาชีพของภูมิภาคอาเซียน จากที่ประชุม International Association of Professionals in Sugar and Integrated Technology (IAPSIP) 2018 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี...
  ia
 • ร่วมวางแผนและข้อตกลงการจำหน่าย ข้าวโพดก่ำหวาน ณ ทุ่งโป่ง
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดจากนวัตกรรมพันธุ์พืช ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร หัวหน้าโครงการการผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดจากนวัตกรรมพันธุ์พืช พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นพูดคุยก...
  ia
 • วางแผนเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชิงธุรกิจของ เกษตรกรก้าวหน้า ตำบลทุ่งโป่ง
  • เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย อาจารย์ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในเฟสที่ 2 ที่เป็นเกษตรกรก้าวหน้าจำนวน 3 ราย โ...
  ia
 • ติดตามการเจริญเติบโตโคขุนของ ตำบลทุ่งโป่ง
  • เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของโคขุนก่อนจำหน่าย จำนวน 9 ตัว ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ราย จากการลงติดตามดูโคขุนของเกษตรกรพบว่าโคขุนของ เกษตรกร 2 ราย ได้แก่ นางสุพัฒว์ ว่องไว และนางบุญส่ง ศรีทุมมา มีการเจริญเติบโตดี...
  ia
 • อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรเกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนำเสนองานวิจัยและบริการวิชาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศสหรัฐอเมริกา
  • เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรเกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Program on System Approaches in Agriculture for Sustainable Development) ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย Prof. Dr. A. Terry Rambo และ ดร. อรุณี พรมคำบุตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้โครงการ Council on International Educational Exchange (CIEE) ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ และ Dr. Anthony C. Kuster จ...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักการจัดการสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและรักษาสิ่งแวดล้อม
  • เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00-16.00 น. กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ และสมาชิกกลุ่มวิจัยฯ อาจารย์รุ่นใหม่ ได้แก่ อ.ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ พร้อมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1 คน และผู้ช่วยวิจัย 3 คน ได้ทำกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ในหัวข้อ “หลักการจัดการสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและรักษาสิ่งแวดล้อม” แก่ครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลหนองแวง ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีครูแล...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงดินเกษตรที่เสื่อมโทรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
  • ระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ “หลักการจัดการสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ เพื่อปรับปรุงดินเกษตรที่เสื่อมโทรม และรักษาสิ่งแวดล้อม” นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ พร้อมทั้งผู้ช่วยวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ม...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการนำเสนอผลงานของบุคลากรจาก College of Natural Resources (CNR) ประเทศภูฏาน
  • เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในการนำเสนอผลงานของบุคลากรจาก College of Natural Resources (CNR) ประเทศภูฏาน จำนวน 6 คน ที่ได้มาฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภายใต้โครงการ Capacity Development of College of Natural Resources – Follow up Phase ภายใต้การสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ซึ่งได้อนุมัติให้คณะเกษตรศาสตร์เป็นผู้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการเกษตร ด้านต่างๆ จำนวน 6 หลักสูตร ระหว่างวัน...
  ia
 • ติดตามการเจริญเติบโตของถั่วลิสง ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จขอนแก่น
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวคุณลักษณะพิเศษเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน ลงพื้นที่ เพื่อติดตามการเจริญเติบโตในระยะออกดอกของถั่วลิสง โดยได้นำเมล็ดถั่วลิสงมาเผยแพร่สายพันธ์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อปลูกเป็นพืชบำรุงดิน...
  ia
 • ส่งมอบเครื่องหีบน้ำอ้อย และทดสอบรสชาติอ้อยคั้นน้ำของกลุ่มเกษตรกร ตำบลทุ่งโป่ง
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการผลิตอ้อยคั้นน้ำเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง ลงพื้นที่ เพื่อส่งมอบเครื่องหีบน้ำอ้อย จำนวน ๑ เครื่อง ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยคั้นน้ำ พร้อมทั้งสาธิตการใช้เครื่องหีบน้ำอ้อย และป...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ EPG
  • ระหว่างวันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง Application of the AC-DC Electropenetrography for feeding behavior studies of the piercing sucking insects ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 22 คน จาก ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และ อินเดีย ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ศ. ดร. ยุพา หาญบุญทรง ประธานคณะกรรมการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ กล่าวว่า “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติครั้งนี้ เป...
  ia
 • สุ่มชั่งน้ำหนักปลาก่อนจำหน่ายของเกษตรกรทุ่งโป่ง
  • เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อสุ่มชั่งน้ำหนักปลาของเกษตรกรที่มีความประสงค์จะทำการขายปลาเชิงพาณิชย์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายสวาท ไกรยะวงศ์ และนายบุญศรี ต้นโลห์ ลงพื้นที่สุ่มชั่งปลาในบ่อของนายสวาท ไกรยะวงศ์ ปรากฏว่า ทำการส...
  ia
 • ประชุมเกษตกรผู้เลี้ยงปลาที่ต้องการขายปลายกบ่อ ณ ต.ทุ่งโป่ง
  • ข่าว : โครงการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม ลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกร เรื่องการขุนปลาขาย ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 19 กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับเกษตรกรที่มีความปร...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 8 คน เข้าศึกษาดูงาน ในรายวิชามลพิษอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์มากยิ่งขึ้น รวมถึงทำให้เกิดความหลากหลายทางวิชาการ โดยนางพจมาลย์ ธำรงยศวิทยากุล เป็นผู้ให้การต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เบญจปิยะพร ผู้อำนวยการสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเมทนีดล
  • เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเมทนีดล ระดับชั้นอนุบาล 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 จำนวน 80 คน เข้าทัศนศึกษา ณ หมวดดินและปุ๋ย และ สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การทัศนศึกษาที่หมวดดินและปุ๋ย เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่อง ดิน น้ำ กับสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีการเลี้ยงไส้เดือนดิน วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และคณะ จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์กีฏวิ...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน จัดประชุมกลุ่มวิจัยฯ ครั้งที่ 1/2561
  • เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 13.00 – 16.00 น. กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน หาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ดร. บรรยง ทุมแสน ที่ปรึกษากลุ่มวิจัยฯ พร้อมด้วยนักวิจัยของกลุ่มวิจัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษา หล้าวงษา ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ อาจารย์จากสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มข. ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ ดร.วิถี เหมือนวอน ดร. รำไพ นามพิลา อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงาน นำโดย นายพูลทรัพย์ ศิริสานต์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นายพิชิต รอดชุม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.พรจิต สอนสีดา นางสาวนิสากร ศรีธั...
  ia
 • ติดตามต้นทุนข้าวเมล็ดพันธุ์
  • เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนสำหรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี สุริยะ และอาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาว...
  ia
 • ดูงานฟาร์มไก่พื้นบ้าน(ต่อศักดิ์ฟาร์ม) อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
  • เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล ทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเจ้าหน้าที่ปิดทองหลังพระฯ ได้ไปศึกษาดูงานที่ฟาร์มคุณต่อศักดิ์ ...
  ia
 • สุ่มตรวจติดตามแปลงข้าวโพดก่ำหวาน ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดจากนวัตกรรมพันธุ์พืช ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รศ.ดร.พลัง สุริหาร หัวหน้าโครงการ จากภาควิชาพืชศาสตร์ฯ สาขาพืชไร่ ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามแปลงข้าวโพดก่ำห...
  ia
 • ทำวัคซีนอหิวาห์ไก่ ต.ทุ่งโป่ง
  • เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อทำวัคซีนอหิวาห์ไก่ พร้อมทั้งทำการถ่ายพยาธิภาย...
  ia
 • เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวธัญสิรินพร้อมเผยแพร่ที่ทุ่งโป่ง
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวคุณลักษณะพิเศษเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน หัวหน้าโครงการ จากภาควิชาพืชศาสตร์ฯ สาขาพืชไร่ พร้อมทั้งคณะผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
   ...
  ia
 • ลงสุ่มชั่งน้ำหนักปลาประจำเดือนธันวาคม ณ ทุ่งโป่ง
  • เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อสุ่มชั่งน้ำหนักปลาของเกษตรกรจำนวน 10 ราย บ่อสาธารณะ 1 บ่อ ในการสุ่มครั้งนี้พบกุ้งก้ามกรามอยู่ 2 บ่อ คือบ่อของนางพรทิพย์ บุดดา และบ่อสาธารณะหมู่ 3 ทั้งนี้อาจารย์เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว ได้ให้ค...
  ia
 • เริ่มฤดูกาลผลิต ข้าวโพดก่ำหวาน ที่ทุ่งโป่ง
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดจากนวัตกรรมพันธุ์พืช ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รศ.ดร.พลัง สุริหาร หัวหน้าโครงการ จากภาควิชาพืชศาสตร์ฯ สาขาพืชไร่ พร้อมทั้งคณะผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อประชุมเกษตรกรที...
  ia
 • ตรวจติดตาม สอบถาม และเยี่ยมชมฟาร์มโคขุน เกษตกรทุ่งโป่ง
  • เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม พร้อมทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อตรวจติดตามและเยี่ยมฟาร์มของเกษตรกร จำนวน 4 ราย ซึ่งในการลงพื้นที่นี้ได้สอบถามปริมาณการให้อาหารต่อวัน ปริมาณอาหารหมัก TMR คงเหลือ พร้อมวางแผนกา...
  ia
 • ส่งมอบที่ตากไม้ดอกกินได้ในผู้สูงอายุ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพาณิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.ภานุพล หงษ์ภักดี หัวหน้าโครงการ จากภาควิชาพืชศาสตร์ฯ สาขาพืชสวน พร้อมทั้งคณะผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงาน การประชุมวิชาการ 13 th International Conference of the East and Southeast Asia Federation of Soil Science Societies (13 th ESAFS)
  • ระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ตรีโลเกศ, รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษา หล้าวงษา, นางสุพิชญ์รดา คำปุทา และนางสาวเสาวลักษณ์ สมบูรณ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ 13 th International Conference of the East and Southeast Asia Federation of Soil Science Societies (13 th ESAFS) ภายใต้หัวข้อ “Soil Quality for Food Security and Healthy Life” ซึ่งจัดขึ...
  ia
 • ยกระดับมาตรฐานสินค้าปลอดภัยและความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าปลอดภัยและความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าโครงการ ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อประชุมและติดตามเกษตรกรในโครงการ หลังจากได้มีการตรวจมาต...
  ia
 • ลงสุ่มชั่งน้ำหนักปลาผู้ที่มีความต้องการขายปลา ณ ทุ่งโป่ง
  • เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อสุ่มชั่งน้ำหนักปลาของเกษตรกรจำนวน 2 รายที่มีความพร้อมและมีความประสงค์จะขายยกบ่อ หลังจากเลี้ยงปลาได้ 7 เดือน ทำการสุ่มชั่งน้ำหนักปลาให้ผลดังนี้ 1. นางบุญเรือง พันธะไหลปล่อยปลาจำนวน 2500 ตัว เฉ...
  ia
 • : โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ลงติดตามการฟักไข่ของเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง
  • เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและสอบถามการฟักไข่ไก่ประดู่หางดำ ดูความพร้อมของเกษตรกรจำนวน 5 ราย ซึ่งในเฟสที่ 2 จะนำตู้ฟักไข่จำนวน 5 ...
  ia
 • โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม อบรมการทำอาหาร TMR สูตรกากหมาด+หญ้าเนเปีย ณ ตำบลทุ่งโป่ง
  • เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม พร้อมทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อฝึกอบรมการทำอาหาร TMR สูตรกากหมาด+หญ้าเนเปีย จำนวน 500 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ราย ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้สอนวิธีกา...
  ia
 • แจกจ่ายพันธุ์กล้าอ้อยคั้นน้ำ รอบการปลูกที่2 ณ ทุ่งโป่ง
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการผลิตอ้อยคั้นน้ำเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง และคณะ ลงพื้นที่ เพื่อแจกจ่ายต้นกล้าอ้อยคั้นน้ำ จำนวน ๒,๐๐๐ ต้น ในรอบการปลูกที่ ๒ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕ ราย และสอบถา...
  ia
 • ตรวจประเมินGAP ทุ่งโป่ง ครั้งที่1
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าปลอดภัยและความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าโครงการ ได้รับการตรวจประเมิน GAP โดยเจ้าหน้าที่จาก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ (สวพ.๓) กรมวิชาการเกษตร ซึ่งลงพ...
  ia
 • โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ทำวัคซีนอหิวาห์ไก่ ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อทำวัคซีนอหิวาห์ไก่ ซึ่งก่อนการลงทำวัคซีนทางทีมได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 ทีม แยกไปทำวัคซีนที่ได้ลงนัดหมายไว้ 2 ...
  ia
 • ลงสุ่มชั่งน้ำหนักปลาประจำเดือนพฤศจิกายน ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการเลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อสุ่มชั่งน้ำหนักปลาในบ่อของเกษตรกร จำนวน 10 ราย บ่อสาธารณะ 1 บ่อ และที่เหลือ 2 บ่อไม่ได้ทำการสุ่มชั่งเนื่องจาก น้ำมีปริมาณและขอบบ่อชันจึงไม่สะดวกไม่การทอดแห และทำการสุ่มชั่ง ผลในการสุ่มชั่...
  ia
 • ตัดข้าวพันธุ์ปนธัญสิริน ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวคุณลักษณะพิเศษเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน หัวหน้าโครงการ พร้อมทีมผู้ช่วยวิจัยจำนวน ๗ คน ได้ลงพื้นที่ เพื่อคัดพันธุ์ปนข้าว พันธุ์ธัญสิริน ให้แก่เกษตรกรจำนวน ๑๑ ราย ที่สมัครเข้าร่วมเพื่อผ...
  ia
 • สาธิตการนวดข้าว ด้วยเครื่องนวดข้าว
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวคุณลักษณะพิเศษเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน หัวหน้าโครงการ พร้อมทีมผู้ช่วยวิจัยจำนวน ๑ คน ได้ลงพื้นที่ เพื่อสาธิตการนวดเมล็ดข้าว ด้วยเครื่องนวดข้าว ให้แก่เกษตรกรจำนวน ๓ ราย ซึ่งเป็นตัวแทนเก...
  ia
 • โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม อบรมเรื่องรูปแบบการเลี้ยงโคขุนสไตล์ประเทศไทย
  • เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่ออบรมเรื่องรูปแบบการเลี้ยงโคขุนสไตล์ประเทศไทย สาธิตวิธีการวัดขนาดรอบอกปัญหาหรือข้อสงสัยหลังส่งมอบโคและได้สอบถามเกษตรกรเมื่อนำสูตรอาหาร TMR ไปใช้แล้วดีอย่างไร พร้อมทั้งสอบถามวัตถุด...
  ia
 • โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนลงพื้นที่ตำบลทุ่งโป่งอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนสำหรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยอาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามการคิดต้นทุนและการจดบันทึกโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ที่คอกของเกษตรกรจำนวน 3 ราย ...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนงานวิจัยกับ University of Hohenheim
  • ระหว่างวันที่ 8 - 13 ตุลาคม 2560 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ได้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนงานวิจัยกับนักวิจัยต่างประเทศที่มีความร่วมมือกันมายาวนาน ได้แก่ Dr.Frank Rasche จาก Institute of Agricultural Sciences in the Tropics, University of Hohenheim ประเทศเยอรมนี

   โดย ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ พร้อมด้วยนักวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษา หล้าวง...
  ia
 • ส่งมอบโคขุนเพศผู้รอบที่ 2 ให้แก่เกษตรกร ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
  • ข่าว : โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ส่งมอบโคขุนเพศผู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ได้มอบหมายให้คณะดำเนินการลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งมอบโคขุนเพศผู้จำนวน 6 ตัว และส่งมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ เครื่องชั...
  ia
 • อบรมการแปรรูปมันทอดกรอบ ฟักทองทอดกรอบ ณ ตำบลทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและวิทยากรพิเศษ อ.นภาพร ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อจัดอบรมการแปรรูปมันทอดกรอบ ฟักทองทอดกรอบ ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายจะส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้า โดยใช้วัตถุดิบท...
  ia
 • ส่งมอบกล้าอัญชันเพื่อสังคมผู้สูงวัย ตำบลทุ่งโป่ง
  • ข่าว : โครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพานิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพาณิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.ภ...
  ia
 • ตัดข้าวพันธุ์ปน โครงการการผลิตข้าวฯ ตำบลทุ่งโป่ง
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โครงการการผลิตข้าวคุณลักษณะพิเศษเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน หัวหน้าโครงการ พร้อมทีมผู้ช่วยวิจัยจำนวน ๕ คน ได้ลงพื้นที่ เพื่อคัดพันธุ์ปนข้าวไร่พันธุ์พญาลืมแกง และพันธุ์เหนียวดำม้ง ให้แก่เกษตรกรจำนวน ๗ ราย ท...
  ia
 • : โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ทำวัคซีนนิวคลาสเชิล+หลอดลมอักเสบ ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง
  • เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อทำวัคซีนนิวคลาสเซิลและหลอดลมอักเสบ เพื่อป้องกั...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์
  • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มุกดาหาร และนครพนม ถอดองค์ความรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้ด้าน Smart Farming ของการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และผลิตภัณฑ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน” ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (เชิงชุมชน/สังคม) สู่ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากสำนัก...
  ia
 • กิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 และ งานมุทิตาจิตของบุคลากรสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรฯ มข.
  • เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้ประสานงานสาขาวิชาฯ ได้ร่วมใจกันปลูกดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นดอกไม้สีเหลืองและเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงความอาลัย ถวายความภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่ว...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เดินทางไปลงนามความร่วมมือจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9 th ICERD ณ ประเทศพม่า
  • ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้ประสานงานสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก Professor.Dr.Myo Kywe อธิการบดีของมหาวิทยาลัย Yezin Agricultural University เพื่อเดินทางไปราชการเพื่อลงนามความร่วมมือในการร่วมกันจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย Yezin Agricultural Univers...
  ia
 • ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนจัดอบรมโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตพริกพันธุ์ มันดำ มข. เพื่อขยายผลสู่อุตสาหกรรมพริกบดแผ่นอเนกประสงค์
  • เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน และทีมวิจัยโครงการปรับปรุงพันธุ์พริกและมะเขือเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตพริกพันธุ์ “มันดำ มข.” เพื่อขยายผลสู่อุตสาหกรรมพริกบดแผ่นอเนกประสงค์ ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพริก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านกุดลิงง้อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 30 ราย โดยการอบรมมีกิจกรรมก...
  ia
 • ส่งมอบโคขุนเพศผู้ให้แก่เกษตรกร ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
  • ข่าว : โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ส่งมอบโคขุนเพศผู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งมอบโคขุนเพศผู้จำนวน 4 ตัว พร้อมอธิบายวิธีการให้อาหาร ปริมาณการให้อาหารโคขุนและให...
  ia
 • พิธีไหว้ครู ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560
  • เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์หัวหน้าภาควิชาฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญษตรี สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒาการเกษตร เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง Ag8502 อาคาร AG 08 หลังจากเสร็จพิธี ประธานได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับดีมาก ระดับดี ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชาฯ และผู้ที่มีความประพฤ...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 17 -19 สิงหาคม 2560 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ และสมาชิกกลุ่มวิจัยฯ ที่เป็นอาจารย์ได้แก่ อาจารย์รติกร แสงห้าว มรภ. มหาสารคาม พร้อมด้วยนักศึกษา และผู้ช่วยวิจัย ได้ร่วมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีหัวข้อการจัดงานหลักคือ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” และมีหัวข้อการจัดงานย่อย คือ “เป้าหมายการพัฒนาที่...
  ia
 • สาขาพืชสวน คณะเกษตรฯ มข. จัดอบรมการทำ Tissue culture สำหรับพืชผักพื้นฐาน
  • เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยมีครูและนักเรียนทั้งหมด 5 คน เข้าฝึกอบรมการทำ Tissue culture สำหรับพืชผักพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2560 โดยมีวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้นพร้อมทั้งแนะนำเทคนิคและวิธีการในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หลังจากนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง การฟอกฆ่าเชื้อ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การย้าย...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันยุทธศาสตร์และประสานงานความร่วมมือเพื่อพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันยุทธศาสตร์และประสานงานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์และประสานงานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.วีระ ภาคอุทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ครองยุทธ พร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมชมโครงการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยและมะละกอ โดยโครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยและมะละกอเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการแก...
  ia
 • เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงาน Thailand Research Expo 2017
  • ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2560 เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชา : วิจัยและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โ...
  ia
 • นักศึกษาปริญญาโทศึกษาดูงาน พื้นที่ศึกษาภาคใต้ 3 จังหวัด
  • กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้การจัดการและการบริหารงานเชิงธุรกิจการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยในการเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากร 6 ท่าน และนักศึกษา 13 ท่าน

   บันทึก จากสวนสละอาทิตย์ ... ภาพสวนที่ไม่ได้เกิดจากอาชีพเกษตรกรตั้งต้น แต่เกิดขึ้นจากการเริ่มทำอาชีพเสริมข...
  ia
 • มุฑิตาจิต รศ.ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์
  • เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานแสดงมุฑิตาจิต แด่ รองศาสตราจารย์ ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ ในช่วงเช้าตามความตั้งใจของอาจารย์ประภัสสร คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้ร่วมกันรวบรวมเงินพร้อมทั้งสิ่งของที่จำเป็นเพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียน โรงเรียนคนตาบอดจังหวัดขอนแก่น หลังจากนั้นในช่วงเที่ยงได้จัดกิจกรรมให้ลูกศิษย์ได้แสดงมุฑิตาจิต แด่อาจารย์ประภัสสร พร้อมทั้งยังมีการแสดงและมอบของที่ระลึก...
  ia
 • คณะเกษตรฯมข. ให้การต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจาก Ritsumeikan University และ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น และ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าศึกษาดูงาน โดยนางพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดดินและปุ๋ย รับฟังการบรรยายในหัวข้อ การเลี้ยงไส้เดือนดิน และการทำปุ๋ยจากไส้เดือน วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดพืชผัก รับฟังการบรรยายเรื่อง การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงป...
  ia
 • คณะเกษตรฯมข. ให้การต้อนรับนักเรียนสาธิต มข.ฝ่ายประถม(มอดินแดง)ดูงาน
  • เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 160 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (มอดินแดง) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ หมวดดินและปุ๋ย หมวดพืชผัก และศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การศึกษาดูงานที่หมวดดินและปุ๋ย เด็กๆ ได้เรียนรู้ประเภทของไส้เดือนดิน วิธีการเลี้ยง และได้ทดลองทำปุ๋ยจากไส้เดือนดิน โดยรองศาสตราจารย์ ด...
  ia
 • ข่าว : โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าปลอดภัยและความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าปลอดภัยและความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน และ ดร.กิริยา สังข์วิเศษ ได้ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อแ...
  ia
 • การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แมลงศัตรูธรรมชาติ
  • ข่าว : เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ได้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แมลงศัตรูธรรมชาติ ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร. นุชรีย์ ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์ฯ เป็นประธานในการจัดอบรม ในช่วงเช้า ผศ.ดร. ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ ได้บรรยายใน...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ
  • ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ประธานสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศาตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ตรีโลเกศ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษา หล้าวงษา ดร.อนงนาฏ ศรีประโชติ ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 13 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการดินแ...
  ia
 • สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
  • ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2560 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ประธานสาขาฯ และบุคลากรสายสนับสนุน รวม 11 ท่าน ศึกษาดูงานการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน การบริหารจัดการ ณ ศูนย์วิจัยและอนุรักษ์ดินและน้ำ และห้องปฏิบัติการ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา

   ซึ่งโครงการในครั้งน...
  ia
 • โครงการไม้ดอกกินได้เชิงพาณิชย์ เพื่อสังคมผู้สูงวัย ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
  • ข่าว : โครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพานิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.โครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพาณิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.ภ...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน จัดประชุมกลุ่มวิจัยฯ ครั้งที่ 3/2560
  • เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 13.00 – 16.00 น. กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ดร. บรรยง ทุมแสน ที่ปรึกษากลุ่มวิจัยฯ พร้อมด้วยนักวิจัยของกลุ่มวิจัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษา หล้าวงษา ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ อาจารย์จากสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์ อาจารย์จากคณะ...
  ia
 • โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ทำวัคซีนนิวคลาสเซิล+หลอดลมอักเสบ ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อทำวัคซีนนิวคลาสเซิลและหลอดลมอักเสบ เพื่อป้องก...
  ia
 • โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม อบรมการทำอาหาร TMR ครั้งที่2
  • เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อฝึกอบรมการทำอาหาร TMR แบบบูรณาการ สูตร กากมัน+หญ้าเนเปีย จำนวน 500 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 6 ราย พร้อมด้วย อาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษต...
  ia
 • คณะเกษตรฯมข. ให้การต้อนรับนักเรียนสาธิต มข.ฝ่ายประถม(ศึกษาศาสตร์)ดูงาน
  • เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จำนวน 8 คน และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 140 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ หมวดดินและปุ๋ย และหมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การศึกษาดูงานที่หมวดดินและปุ๋ย เด็กๆ ได้เรียนรู้ประเภทของไส้เดือนดิน วิธีการเลี้ยง และได้ทดลองทำปุ๋ยจากไส้เดือนดิน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ...
  ia
 • โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง ทำวัคซีนอหิวาห์ไก่ ในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล และทีมงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อทำวัคซีนอหิวาห์ไก่ โดยวัคซีนมีสรรพคุณคือฉีดป...
  ia
 • ลงพื้นที่ฝึกอบรมโครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพานิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
  • ข่าว : โครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพานิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.โครงการการผลิตไม้ดอกกินได้เชิงพาณิชย์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหนึ่งใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำร...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข.ร่วมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีกับสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดขอนแก่น
  • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.ปัทมาวิตยากร แรมโบ ได้ร่วมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดขอนแก่น ในโครงการหมอดินน้อย ณ โรงเรียนบ้านนาจานซับสมบูรณ์ บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

   เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ...
  ia
 • โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนสำหรับเกษตรกรพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง
  • เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนสำหรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี สุริยะ และอาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทย...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จาก สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 52 คน เข้าศึกษาดูงาน โดยในช่วงเช้าได้เข้าศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการกลางด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในช่วงบ่ายได้เข้าศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560
  • เมื่อวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มยุวเกษตรกร สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นจิตสำนึกรักการเกษตรด้วยกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ สร้างความภูมิใจในการเป็นยุวเกษตรกร และเชื่อมโยง...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน EdPex จาก สกอ.
  • เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ศ.ดร.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น และผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ ได้ให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แก่ผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะเข้ามาตรวจประเมินคณะเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560...
  ia
 • โครงการโคขุนเพศผู้ ทำอาหารTMR แบบบูรณาการ
  • เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. โครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อฝึกอบรมการทำอาหาร TMR แบบบูรณาการ จำนวน 400 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 8 ราย ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้สอนวิธีการเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนการผสมอาหาร และขั้นตอนการหมัก ณ บ้...
  ia
 • โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อบรมทำผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่งเสริมธัญพืช
  • เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดย ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการ ได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปข้าวพองอัดแท่งเสริมธัญพืช ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อจัดอบรมแปรรูปการทำผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่งเสริมธัญพืช ให้แก่เกษตรกรผู...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข.ร่วมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีกับอาจารย์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
  • เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 14.00 น. กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ ได้ร่วมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในหัวข้อ เรียนรู้และแบ่งปันเพื่อชุมชนสีเขียว (Learning and Sharing for Green community) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

   กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยข...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการมองแบบวิทย์ คิดแบบพุทธ
  • เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการมองแบบวิทย์ คิดแบบพุทธ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย คุณอณฎณ เชื้อไทย (ราช รามัญ) คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ บรรณาธิการสำนักพิมพ์ Mass และ ปราชญ์สำนักพิมพ์ และคุณสถาวร เลิศสุวรรณกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรักษาการหัวหน้าหลักสูตรธุรกิจการบินวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร และ...
  ia
 • โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อบรมทำน้ำปลาร้า แจ่วบอง
  • เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ หัวหน้าโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อจัดอบรมการทำน้ำปลาร้า แจ่วบอง และการคิดต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายจะส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้า OTOP โดยใช้...
  ia
 • โครงการการผลิตอ้อยคั้นน้ำเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม ส่งมอบพันธุ์กล้าอ้อยคั้นน้ำ
  • เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการการผลิตอ้อยคั้นน้ำเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง หัวหน้าโครงการการผลิตอ้อยคั้นน้ำเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อส่งมอบพันธุ์กล้าอ้อยคั้นน้ำ (พันธุ์สุพรรณบุรี 50) โดยอ้อยคั้นน้ำเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกในแหล่งที่สามารถให้น้ำเสริมได้ และอ้อยคั้นน...
  ia
 • เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย โครงการทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
  • คณะทำงานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย “โครงการทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ รองประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนจำนวน 76 คน จากสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 27 สถาบัน รวมทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไท...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการ
  • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยของสถาบันต่างๆ จึงจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการ ณ วิชชิ่งทรีรีสอร์ท (The Wishing Tree Resort) ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในวันที่ 2-4 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกกลุ่มวิจัย อันประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิต และผู้...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเขียนเอกสารประกอบคำสอน / หนังสือ / ตำราเกษตร (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2560
  • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเขียนเอกสารประกอบคำสอน / หนังสือ / ตำราเกษตร (ครั้งที่ 2) ในระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2560 ณ ชินนาม่อนรีสอร์ท เกาะหมาก จ.ตราด...
  ia
 • ธนาคารไก่พื้นเมือง ส่งมอบปัจจัยการผลิต รอบที่ 2
  • เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง และอาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อจัดอบรมแนะนำวิธีการเลี้ยงไก่เบื้องต้น การบันทึกต้นทุนรายรับ-รายจ่ายและส่งมอบไก่พื้นเมืองป...
  ia
 • ธนาคารไก่พื้นเมือง
  • เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.โครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาชนบทในพื้นที่ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าโครงการธนาคารไก่พื้นเมือง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ และอาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ได้ลงพื้นที่ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลร...
  ia
 • กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ การจัดการธุรกิจฟาร์ม
  • ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในวิชา 145 373 การจัดการธุรกิจฟาร์ม ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 1 และ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 10.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อานนท์ คำวรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และ คุณ กานต์ ฤทธิ์ขจร ผู้บริหารไร่ปลูกรัก (ฟาร์มเกษตรอินทรีย์) อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี มาให้ความรู้และเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 300 คน เพื่อจุดประกายแนวคิดให้แ...
  ia
 • นำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตร
  • ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีนี้มีการนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตรภายในประเทศ ภาควิชาสัตวศา...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน จัดประชุมกลุ่มวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้าใน การดำเนินงานของกลุ่มวิจัยฯ
  • เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ดร. บรรยง ทุมแสน ที่ปรึกษากลุ่มวิจัยฯ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ เหมวงษ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ ดร.สมชาย บุตรนันท์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นักวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ รวมทั้ง...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับเกียรติจากสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานคณะกรรมการสภาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  • เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงาน การเงิน ในเรื่องของการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับกรรมการจากหลายภาคส่วน อาทิเช่น ภาครัฐ สำนักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง ภาคการเงินการธนาคาร จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าศึกษาดูงาน โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน รับฟังการบรรยายเรื่อง “การปลูกมะนาวนอกฤดูในบ่อซีเมนต์” “และการปลูกผักแบบดาวกระจาย”วิทยากรโดย นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และ นายภูมิพัฒน์ พรมเมตตา และเยี่ยมชม Agro Outlet มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การมาศึกษาดูงานในครั้ง...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ KKU e-Market
  • เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 หน่วยพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการที่กำหนดไว้ในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (KKU e-Market) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย นางศิริวรรณ งามเจริญวงศ์ หัวหน้าหน่วยพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นางสาวสุธานี บุญธรรม ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 50 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดพืชผัก รับฟังการบรรยายเรื่อง “การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา” วิทยากรโดย นายเชาวลิต สีลาดเลา ต่อมาเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดพืชไร่ รับฟังการบรรยายเรื่อง “การปลูกข้าวพันธุ์ต่างๆ และการแปลรูปผลิตพันธุ์ข้าวให้มีมูลค่าสูงขึ้น” วิทยากรโดย นางสาวธิดารัตน์ มอญขาม

   การมาศึกษา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงาน โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดพืชผัก รับฟังการบรรยายเรื่อง “การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา” วิทยากรโดย ดร.ชานนท์ ลาภจิตร และ นายเชาวลิต สีลาดเลา ต่อมาเป็นการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน รับฟังการบรรยายเรื่อง “การปลูกมะนาวนอกฤดูในบ่อซีเมนต์” “และการปลูกผักแบบดาวกระจาย”วิทยากรโดย นางสาวพจมาลย์ ลาภลื...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานทางด้านสัตวศาสตร์ ณ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรชัย หายทุกข์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ต่อมาเป็นการแนะนำภาควิชาสัตวศาสตร์ โดย นางสาวศรีนวล คณานิตย์ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ และห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ ภาควิชาสัตวศาส...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. นำเสนอผลการศึกษาด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกรสู่ชุมชน
  • เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต อดิตโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ พวงชมพู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สุริยะ, อาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว, อาจารย์ภคพล สายหยุด และ ดร.ปริชาติ แสงคำเฉลียง ได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 60 คน นำเสนอผลการศึกษาด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่นแก่ผู้นำชุมชน เกษตรกร และตัวแทนมูลนิธิปิดทองหล...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน ศึกษาดูงานแปลงอ้อยและยางพาราร่วมกับนักวิจัยจาก University of Hohenheim
  • ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2560 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ดร.บรรยง ทุมแสน ที่ปรึกษากลุ่มวิจัยฯ ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Prof. Dr.Georg Cadisch จาก University of Hohenheim พร้อมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 คน จากกลุ่มวิจัยฯ และจำนวน 3 คน จากศูนย์วิจัยอ้อย (กลุ่มการจัดการธาตุอาหารอ้อย) และผู้ช่วยวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ จำนวน 1 คน เดินทางไปศึกษา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงาน HERP CONGRESS V
  • ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2560 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย, รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมงานการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 The 5th Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS V) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงาน AGBIO 2017
  • ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร, ดร.ชานนท์ ลาภจิตร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์พืช ได้แก่ พริก มะเขือเทศ และข้าวโพดฝักสด ในงานประชุมวิชาการนานาชาติและนิทรรศการเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านเกษตรและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ “International Conf...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ปรับปรุงบำรุงดินเกษตรที่เสื่อมโทรมและรักษาสิ่งแวดล้อม และต้นไม้ในระบบฟาร์ม
  • เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีในหัวข้อ “หลักการจัดการสารอินทรีย์ชนิดต่างๆเพื่อปรับปรุงบำรุงดินเกษตรที่เสื่อมโทรมและรักษาสิ่งแวดล้อม และต้นไม้ในระบบฟาร์มของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์ ดร.พฤกษา หล้าวงษา ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ อาจารย์ประจำสาขาทรัพยากรท...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน จัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงดินเกษตรที่เสื่อมโทรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
  • ระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม 2560 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงนิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยหลักการจัดการสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ เพื่อปรับปรุงดินเกษตรที่เสื่อมโทรม และรักษาสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ “หลักการจัดการสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ เพื่อปรับปรุงดินเกษตรที่เสื่อมโทรม และรักษาสิ่งแวดล้อม” นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ พร้อมทั้งผู้ช่วยวิจัยของกลุ่ม และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาทรัพยากรที่ดินและ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงาน โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รับฟังการบรรยาย เรื่อง การกำจัดศัตรูพืชโดยหลักชีววิทยา “แมลงกำจัดโรคและศัตรูพืช” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ โรงเรียนขามแก่นนคร เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนขามแก่นนคร จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดดินและปุ๋ย รับฟังการบรรยายเรื่อง “การเลี้ยงไส้เดือนดิน” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ต่อมาเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดพืชผัก รับฟังการบรรยายเรื่อง “การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา” วิทยากรโดย ดร.ชานนท์ ลาภจิตร และ นายเชาวลิต ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ มูลนิธิบุคคลพอเพียง เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับมูลนิธิบุคคลพอเพียง ซึ่งนำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจากจังหวัดต่างๆ รวม 20 จังหวัด จำนวน 80 คน ภายใต้โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาดูงาน และเรียนรู้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดสุกร รับฟังการบรรยายเรื่อง “การเลี้ยงหมูในโรงเรือน EVAP” วิทยากรโดยนายปฐมพงศ์ หล้าคำ ต่...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ อบต.คลองเฉลิม อำเภอกงหรา จ.พัทลุง เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จ.พัทลุง นำโดย นายดาเร็ต ขำนุรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม และคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ทางด้านการเกษตร ภายใต้โครงการ “เดินตามรอยพ่อ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโครงการตามพระราชดำริ โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ หมวดดินและปุ๋ย รับฟังการบรรยาย...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับเทศบาลตำบลห้วยนาง จ.ตรัง เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลห้วยนาง จ.ตรัง นำโดย นายชรินทร์ ชูแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลห้วยนาง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ สถานีผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) จากมูลสัตว์และหญ้าเนเปียร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ได้เรียนรู้หลักการ...
  ia
 • การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีการหมักเพิ่มคุณภาพวัสดุเศษเหลือเพื่อลดต้นทุนอาหารและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ
  • เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. รศ.ดร.สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร หัวหน้าภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีการหมักเพิ่มคุณภาพวัสดุเศษเหลือเพื่อลดต้นทุนอาหารและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ ณ ห้องประชุม หมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานเกษตรภาคอีสานประจำปี 2560 โดยมีการจัดบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีการหมักเพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์ และหัวข้อเรื่องการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ(การทำปลายอ)มีผู้...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน สถานีวิทยุ FM 103 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์สด ในรายการรอบรั้ว มข. ทางสถานีวิทยุ FM 103 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ "น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระมิ่งขวัญเกษตรไทย" ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 29 มกราคม 2560 และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน รวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับงานวิจัยเด่นๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลั...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับคณะแกนนำหมู่บ้าน สปป.ลาว เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะแกนนำหมู่บ้าน สปป.ลาว จำนวน 10 คน ใน “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ลาว-ไทย” จากเมืองไซธานี แขวงนครเวียงจันทร์ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ สังกัดสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   วิทยากรที่บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้มี 2 ท่านด้วยกัน ได้แก่ นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนายภูมิพัฒน์ พ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับเกษตรกรตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ เกษตรกรตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสร ลมไธสง รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นายสำเร็จ ไชยเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ ประธานกลุ่มเกษตรกรตำบลโพธิ์สัย และเกษตรกร จำนวน 20 คน เข้...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษในการประชุมระดับนานาชาติ ณ ประเทศไต้หวัน
  • ระหว่างวันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจากคณะกรรมการการจัดงานประชุม International Conference on Contaminated Land, Ecological Assessment and Remediation ให้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย เรื่อง “Environmental and Ecological Monitoring of Agricultural Activity on Namphong River in Northeast of Thailand” ในการประชุมวิชาการระดับนานา...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน จัดบรรยายพิเศษร่วมกับ University of Hohenheim
  • เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Long-lasting academic collaboration between KKU and University of Hohenheim ร่วมกับวิทยากรรับเชิญ Dr.Frank Rasche จาก University of Hohenheim ในหัวข้อ The Section Agroecology in the Tropics and Subtropics: Who we are and what we do เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประทศให้แก่ คณาจารย์ ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประเทศเวียดนาม
  • ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา อ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ได้เดินทางไปประเทศน์เวียดนาม เพื่อปฏิบัติภารกิจการติดตามและนิเทศงานนักศึกษาสาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ออกสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการ ‘สหกิจศึกษาอาเซียน’ ณ บริษัท Khanh Bich Fresh Strawberry Co., Ltd. (Dasada Blossom) เมือง Da Lat จังหวัด Lam Dong ประเทศเวียดนาม เป็นเวลา 4 เดือน นักศึกษาพืชสวนชั้นปีที่ 4 ประกอบด้วย นางสาววรรนิศา พรหมศรี นางสาววันนิสา ยาระงับ และ นางสาวจาณุวรรณ หอทอง ซึ่งนักศึกษาทั้งสามคน ได้รับการปฏิบ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เป็นวิทยากรพิเศษโครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยฯ
  • เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เป็นวิทยากรพิเศษในโครงการเรื่อง “ โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยฯ ” ณ อบต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น โดยนายอำเภอแวงน้อยเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อ ลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่ต้องนำ ไปกำจัด ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการนำเสนอโปสเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559
  • เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 132351 และ122351 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาการพืช จัดโครงการนำเสนอโปสเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ณ บริเวณระเบียงของสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวจำนวน 96 คน โดยเนื้อหาที่นำเสนอเป็นส่วนแรกของรายวิชา ได้แก่ ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยมีผู้เข้าร่วมประเมิน...
  ia
 • ลงพื้นที่ติดตาม โครงการตามแนวพระราชดำริ ข้าวไร่ ไก่พื้นเมือง ณ.หมู่บ้านซับผุด ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
  • เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 10.00–15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เดินทางไปติดตามการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ โครงการตามแนวพระราชดำริ “ข้าวไร่ ไก่พื้นเมือง” ประจำปี 2559-2560 ณ.หมู่บ้านซับผุด ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ การติดตามความก้าวหน้าของโครง...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
  • ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก Society of Environmental Toxicology and Chemistry ให้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย เรื่อง “Ecotoxicology of Copper on Tropical Freshwater Biota under Field Water of Mekong River in Thailand, Lao PDR and Cambodia” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Society of Environmental Toxicology and Ch...
  ia
 • อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาพืชสวน คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมงานประชุม Chili pepper breeding and resource materials of horticultural crops ณ เมืองหลานโจว ประเทศจีน
  • ระหว่างวันที่ 9 – 18 สิงหาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร รองศาสตราจารย์ ดร. สังคม เตชะวงค์เสถียร และนายนครินทร์ จี้อาทิตย์ อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานประชุม Chili pepper breeding and resource materials of horticultural crops ณ เมืองหลานโจว มลฑลกานซู ประเทศจีน

   Gansu Academy of Agricultural Sciences ได้จัดงานประชุม Chili pepper breeding and resource materials of horticultu...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู
  • เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 14.00 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ระดับชั้นอนุบาล 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 จำนวน 60 คน ทัศนศึกษาเรียนรู้ ณ หมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายธนากร เฉื่อยฉ่ำ เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการทัศนศึกษารอบๆ หมวดประมง ศึกษาวงจรชีวิตของกบ และได้ทัศนศึกษาบ่อเลี้ยงกบ บ่อเลี้ยงปลา และบ่อจระเข้ การทัศนศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ เกิด...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงกบ
  • เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงกบ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ รองหัวหน้าภาควิชาประมง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนักเรียน เกษตรกร และผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 40 คน ณ หมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยายเรื่อง สถานการณ์การเลี้ยงกบของประเทศไทย วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ ต่อมาเป็นการบรรยายเรื่อง ชนิด...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีในหัวข้อ หลักการจัดการสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ เพื่อปรับปรุงบำรุงดินเกษตรที่เสื่อมโทรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
  • เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีในหัวข้อ “หลักการจัดการสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ เพื่อปรับปรุงบำรุงดินเกษตรที่เสื่อมโทรมและรักษาสิ่งแวดล้อม” จ.นครพนม นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์ ดร. พฤกษา หล้าวงษา นักวิจัยสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มข. ดร.สมชาย บุตรนันท์ นักวิจัยหลังปริญญา...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมการประชุม International Symposium on Biological Engineering and Natural Sciences (ISBENS) ณ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น
  • ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2559 สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ดร.พฤกษา หล้าวงษา ดร.อนงนาฏ ศรีประโชติ และนางสาวพรทิพย์ พุทธโส นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการประชุม “International Symposium on Biological Engineering and Natural Sciences (ISBENS)” และนำเสอนผลงานภาคโปสเตอร์ ณ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น

   ในงานประชุมดังกล่าวมีนักวิจัยจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมประชุม...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. แจกพันธุ์ปลา ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
  • เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 11.30 น. ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจกจ่ายพันธุ์ปลาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร หัวหน้าภาควิชาประมง เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร หัวหน้าภาควิชาประมง กล่าวว่า “กิจ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติการด้านเครื่องมือ และเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์
  • เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 14.00 น. ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติการด้านเครื่องมือ และเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อมาเป็นการฝึกอบรมพร้อมสาธิตการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรในห้องปฏิบัติการ วิทยากรโดย นายไพศาล ตุลยานันท์ จาก บริษัท ฟู้ด อีคิว จำกัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นบุคลากร และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 12 คน ณ ห้องป...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดอบรม เรื่อง ข่าเหลืองพืชสมุนไพรกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ
  • เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม เรื่อง ข่าเหลืองพืชสมุนไพรกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับข่าเหลือง เช่น การปลูก การจัดการ การตลาด การแปรรูป และแนะนำเครือข่ายปลูกข่าเหลือง มีเกษตรกรผู้ปลูกข่าเหลือง เกษตรกรผู้สนใจในจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ จำนวน 260 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดการประชุมกำหนดทิศทางและพัฒนาโจทย์วิจัยของอ้อยและน้ำตาล
  • เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดทิศทางและพัฒนาโจทย์วิจัยของอ้อยและน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยมุ่งเป้า และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งมีพนักงานฝ่ายไร่/นักวิจัยของโรงงานน้ำตาล เกษตรกรจากสมาคมชา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคิดต้นทุนและกำหนดราคาสินค้าเกษตรแปรรูป
  • เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การคิดต้นทุนและกำหนดราคาสินค้าเกษตรแปรรูป” ซึ่งเป็นการบริการวิชาการภายใต้โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งด้านอาชีพเกษตรกรรม” ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีเกษตรกรบ้านหญ้าคาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้กว่า 30 คน ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านหญ้าคา ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จำนวน 10 คน และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 145 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน และหมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน เด็กๆ ได้รู้จักกับการปลูกมะนาวนอกฤดู การปลูกผักแบบดาวล้อมเดือน การเพาะเห็ดนางฟ้าในซุ้มน๊อคดาว (เห็ด ATM) การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซี...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมนานาชาติเพื่อการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
  • เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมนานาชาติ เรื่อง “Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security” โดยได้รับทุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency) กระทรวงการต่างประเทศ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 12 คน จาก 8 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐชิลี, สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ, สาธารณรัฐบอตสวานา, สาธารณรัฐโตโก, ราชอาณาจักรตองกา, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐซูดาน...
  ia
 • การฝึกอบรม "การเลี้ยงปลาในพื้นที่น้ำน้อย"
  • เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 11.00-16.00 น.รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว พร้อมด้วยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนักศึกษาภาควิชาประมง ชั้นปีที่ 4 นางสาวพรนิภา ใจแก้ว และนางสาวนฤมล พันเพ็ชร ได้จัดฝึกอบรมเรื่อง"การเลี้ยงปลาในพื้นที่น้ำน้อย"ให้แก่เกษตรกรตำบลเหล่าล้อ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงปลาในพื้นที่น้ำน้อยได้ถูกวิธี อีกทั้งสามารถเพิ่มผลผลิตปลาได้อีกด้วย ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 20 คน ...
  ia
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ด้านวิชาการ ศึกษาวัฒนธรรมต่างแดน ระหว่าง มข. มอ. และUPM
  • แหล่งเรียนรู้ที่กว้างใหญ่นอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ระหว่างวันที่ 15-20 กรกฎาคม 2559 จำนวนผู้เข้าร่วมเดินทางทั้งสิ้น 27 คน กับแหล่งเรียนรู้ 3 ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   วันแรกของการเดินทาง วันที่ 15 ก.ค. 2559 เวลา 13.00 น. ได้รับการต้อนรับจากคณาจารย์พร้อมบุคลากร และนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเด็นการสัมมนาในคร...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเมทนีดล
  • เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 – 11.30 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเมทนีดล ระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 35 คน ทัศนศึกษาเรียนรู้ ณ หมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการทัศนศึกษารอบๆ หมวดประมง ศึกษาวงจรชีวิตของกบ วิทยากรโดยนายธนากร เฉื่อยฉ่ำ และได้ทัศนศึกษาบ่อเลี้ยงกบ บ่อเลี้ยงปลา และบ่อจระเข้ การทัศนศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงสะเต็มศึกษา (STEM) ในวัยเยาว...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาสัตวศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 15.30 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาสัตวศาสตร์ โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการน้ำนม และห้องปฏิบัติการเนื้อ วิทยากรโดยนางสาวกันยา พลแสน ต่อมาได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา วิทยากรโดยนางสาวศรีนวล คณานิตย์ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโภชนะศาสตร์ วิทยากรโดยนายสมเกียรติ จันทร์โสม และนายนันทวิช ขันธ์โพธิ์น้อย ซึ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 16.30 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การกำจัดศัตรูพืชโดยหลักชีววิทยา “แมลงกำจัดโรคและศัตรูพืช” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติฯ ต...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการการเขียนเอกสารประกอบคำสอน/หนังสือ/ตำราเกษตร ณ ภูเรือ รีสอร์ท จ.เลย
  • คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการการเขียนเอกสารประกอบคำสอน/หนังสือ/ตำราเกษตร ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2559 ณ ภูเรือ รีสอร์ท จังหวัดเลย โดยมี รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 17 ท่าน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเขียนเอกสารประกอบคำสอน/หนังสือ/ตำรา ของอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์
  • หน่วยบริหารการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเขียนเอกสารประกอบคำสอน/หนังสือ/ตำรา ของอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา เป็นประธานโครงการ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ประชาสัมพันธ์งานวิจัยในรายการรอบรั้ว มข. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 103 วิทยุสถาบัน มข.
  • เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ประชาสัมพันธ์งานวิจัยเรื่อง จิ้งหรีดแปรรูป ในรายการรอบรั้ว มข. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 103 วิทยุสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ประชาสัมพันธ์งานวิจัยในรายการอีสานวันนี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
  • เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ประชาสัมพันธ์งานวิจัยเรื่อง จิ้งหรีดแปรรูป ในรายการอีสานวันนี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ซึ่งผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดแปรรูป มีจำหน่ายที่ Agro Outlet มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • สาขาพืชสวน จัดกิจกรรมโครงการแนะนำสาขาและเปิดบ้านต้อนรับ (Hort KKU Open House 2016)
  • เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์ และทรัพยากรการเกษตร ได้จัดกิจกรรม ‘โครงการแนะนำสาขาและเปิดบ้านต้อนรับสาขาพืชสวน (Hort KKU Open House 2016) ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา มีความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการเลือกศึกษาในสายงานทางพืชสวน ที่ตนเองถนัดและสนใจ นอกจากนี้ การปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าสู่สาขาวิชาฯ จึงช่วยสร้างความกระจ่างแก่ผู้เรียน ก่อนจะต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ อีกทั้งการทบทวนความรู้ผ่านทางกิจกรรมนอกชั้นเรียน ยังช่วยกระตุ้นความส...
  ia
 • โครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร
  • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตรจัดโครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 40 คน ประกอบด้วย คณาจารย๋ประจำหลักสูตร ผู้บริหารระดับเกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด ผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการเกษตร ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา อาชีวศึกษา ผู้ทำงานในสถาบันการศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปัจจุบัน การสัมมนาในครั้งนี้เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
  • เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ พลธานี อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ประสานงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง พื้นที่ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ร่วมดำเนินงานในพื้นที่โครงการฯ และ นางสาวจาวภา มะนาวนอก อาสาพัฒนาพื้นที่ ได้ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ

   กลุ่มกิจกรรมหัตถกรรมจากไหล และกก บ้านหัวงัว โครงการฯ ได้พัฒนากลุ่มต...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัย
  • เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมกลุ่มวิจัยครั้งที่ 2 เพื่อรายงานและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัย พร้อมทั้งร่วมวางแผนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อทำการวิจัยพื้นฐานสร้างองค์ความรู้เชิงกระบวนการของการจัดการอินทรียวัตถุในดินไร่ และดินนา ที่ได้รับสารอินทรีย์ที่หาได้ในท้องถิ่นที่มีคุณภาพต่างกัน รวมทั้งถ่าน ในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินไร่และดินนา และเพิ่มผลผลิตพืชไร...
  ia
 • ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวต้อนรับและแนะนำศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อมาเป็นการบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตอ้อยให้มีประสิทธิภาพด้านพันธุ์อ้อย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี การบรรยาย เรื่อง การกำจัดศัตรูอ้อย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี และผู้ช่วยศาสต...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. และนักศึกษาวิชาการผลิตไม้ดอก และไม้ประดับร่วมงาน 12th Asia Pacific Conference: APOC 2016
  • เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา อ.ดร. ภาณุพล หงษ์ภักดี อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์ และทรัพยากรการเกษตร นำคณะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 123331 การผลิตไม้ดอกและไม้ประดับ จำนวน 40 คน เข้าร่วมประชุม และชมงาน 12th Asia Pacific Conference: APOC 2016 หรือการประชุมวิชาการนานาชาติกล้วยไม้แห่งเอเชีย แปซิฟิค ครั้งที่ 12 งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชสวน และสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งการจัดงานใน...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานนานาชาติ
  • ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์ และทรัพยากรการเกษตร เข้าร่วมประชุมใน 1st International Symposium on Tropical and Subtropical Ornamentals: TSO 2016 ณ โรงแรมอ่าวนาง นาคาปุระ รีสอร์ต แอนด์ สปา จ. กระบี่ ในการนี้ อาจารย์ภาณุพล ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง Coconut Coir Dust Ratio Affecting Growth and Flowering of Potted Petunia hybrids ซึ่งการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้การดำเนินการระหว่าง...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
  • เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดย ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าศูนย์ศึกษาค้นคว้าฯ เป็นประธานในพิธีเปิดและ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติทั่วไปในการใช้ห้องปฏิบัติการ ต่อมาเป็นการบรรยายในหัวข้อ เรื่อง การจำแนกประเภทและการทำงานกับสารเคมีอันตราย วิทยากร โดย นางดวงสมร ตุลาพิทักษ์ การบรรยาย เรื่อง อุปกรณ์ความปลอดภัยในห้...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดบรรยายพิเศษการนำเสนอเกี่ยวกับการวิจัยและงานส่งเสริมการเกษตรในประเทศญี่ปุ่น
  • เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 – 11.30 น. ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล จัดการบรรยายพิเศษการนำเสนอเกี่ยวกับการวิจัยและงานส่งเสริมการเกษตรในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง “Research, Extension and Farmer Contribution to Innovation in Japan” โดย Dr.John S. Caldwell นักวิจัยหน่วยงาน JIRCAS ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559
  • ระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2559 ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน"มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559" (Regional Research Expo) พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผู้อำนวยการศูนย์ปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงเสวนาเรื่อง "วิจัยทางการเกษตรอย่างไร เพื่อนำมาสู่ารพัฒนาชุมชนท้องถิ่น" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย
  • เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาตราจารย์.ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน และ ดร.พฤกษา หล้าวงษา นักวิจัยของกลุ่มฯ และเป็นอาจารย์ประจำสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคุณปอรวี ประมูลกิจ ผู้ชำนาญการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (application specialist) และเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Utsunomiya University
  • เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ตรีโลเกศ หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานด้านการจัดการดินเค็มและการฟื้นฟู ณ ห้องประชุมสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม อาคาร AG 05 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ มข. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม จาก สกว.
  • เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรม เดอะ สุโกศุล กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดการประกาศผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 โดย ศาสตราจารย์ .ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เป็นประธาน ผลปรากฏว่า ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...
  ia
 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. รับฟังบรรยายและสาธิตการใช้ระบบสารสนเทศ
  • เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน ดร.พฤกษา หล้าวงษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ อาจารย์จากสาขาเศรษฐศาสตร์นิเวศวิทยา คณะวิทยาการจัดการ ดร.สมชาย บุตรนันท์ นักวิจัยหลังปริญญาเอก สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของกลุ่มอีกจำนวน 6 คน และผู้ช่วยวิจัยของกลุ่มวิจัยจำนวน 3 คน รวม 14 คน รับฟังบรรยายและสาธิตการใ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ร่วมจัดฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
  • ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี สุริยะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการรับทุนวิจัยในโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ซึ่งจัดขึ้นโดย เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งมีวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย จากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออก...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพการผลิตส้มโอทองดีเพื่อการส่งออก
  • เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สังคม เตชะวงค์เสถียร หัวหน้าโครงการพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ดร.พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน ดร.รำไพ นามพิลาและนายสมยศ มีทา ทีมนักวิจัยกลุ่มวิจัยไม้ผลสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการระบบการผลิตส้มโอคุณภาพดีเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของส้มโอชัยภูมิ ปรึกษาหารือร่วมกับนายสาคร เถินมงคล นายอำเภอบ้านแท่น ว่าที่ พ.ต.วิเวก จงสูงเนิน เกษตรอำเภอบ้านแท่น และตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านแท่น เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิ...
  ia
 • คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา


  • เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในเรื่องหลักสูตรการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะกระบวนการศึกษาชุมชนและการพัฒนาที่ลงสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ที่เป็นจุดเด่นของภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เดินทาง...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเมทนีดล เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนแก่นเมทนีดลเข้าศึกษาดูงาน โดย นางพจมาลย์ ลาภลือชา และนายภูมิพัฒน์ พรมเมตตา เป็นผู้ให้การต้อนรับ และนำคณะศึกษาดูงานการปลูกมะนาวนอกฤดูในบ่ซีเมนต์ การปลูกผักแบบดาวกระจาย การเพาะเห็ด การเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงกบและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และได้ทดลองเพาะต้นกล้าผักในกระบะสำหรับการเพาะต้นกล้าอีกด้วย ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และสัมผัสธรรมชาติจา...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ร่วมประเมินผล และให้การรับรองการเป็นวิทยากร วช.
  • ระหว่างวันที่ 1 -5 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วมประเมินผลและให้การรับรองเป็นวิทยากร วช. ของผู้ที่ผ่านการอบรมวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสารคาม ได้จัดโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ร่วมกับสมาคมนักวิจัยรุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 1 -...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ร่วมประชุมกลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน
  • เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมกลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ อาจารย์ประจำสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากลุมวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์ ดร.พฤกษา หล้าวงษา ประชุมด้านการวิจัยร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ นักวิจัยจากสาขาเศรษฐศาสตร์นิเวศวิทยา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.บรรยง ทุมแสน ที่ปรึกษากลุ่มฯ ข้าราชการบำนาญสาขาพืชไร่ ค...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงาน Winter Course of the International Agricultural Program (IAP)
  • ระหว่างวันที่ 17 - 24 มกราคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร พร้อมด้วยนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 คนคือ นางสาว ธีรนาถ หอมสมบัติ นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการประมง และนางสาวปารินทร บุญเกื้อ นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในโครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาและบุคคลากรในโครงการความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยกิวชิว (Faculty of Agriculture, University of the Ryukyus) เพื่อร่วมในงาน...
  ia
 • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร จัดเวทีประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน ประจำปี 2559
  • เวทีการประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559

   เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 อย่างเป็นทางการ ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   กิจกรรมการแข่งขันของงานในวันแรก คือ การแข่งขันจัดพานบายศรี 3 ชั้น มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 8 ทีม จาก 5 จังหวัดภาคอีสาน ผลการตัดสินทีมที่ได้รับรางวัลได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ทีมชุมชนหนองปลาเฒ่า จากจังหวัดชัยภูมิ (ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย นายปุริศ ...
  ia
 • ต้อนรับคณะของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
  • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา,หัวหน้าภาควิชา รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง,ผศ.ดร.ธีรชัย หายทุกข์ ให้การต้อนรับ คุณศุภชัย เจียวรนนท์ พร้อมคณะบริษัทเจริญโภคภัณฑ์จำกัด(มหาชน)เพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงการไก่ไข่ Evaportive cooliing system ที่ทางบริษัทได้มอบให้ภาควิชาสัตวศาสตร์ เมื่อปี2539 เมื่อเวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุม 1คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน สวท.ขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวางแผน ได้ให้สัมภาษณ์สด ในรายการอีสานวันนี้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น เรื่องการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 ภายใต้คำขวัญ "ภูมิปัญญาเกษตรอีสาน สืบสานแนวพระราชดำริ" ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 31 มกราคม 2559 และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน รวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับงานวิจัยเด...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ทำการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนับคะแนน เวลา 15.00 น. โดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการนับคะแนน ณ ลานห้องโถง อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • โครงการแก่งละว้า จัดฝึกอบรมหลักสูตร
  • เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00-16.00 น. โครงการแก่งละว้า จัดฝึกอบรมหลักสูตร"การทำปลารมควันและการทำปลาส้มผูก" ณ บ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญได้มีความรู้ และสามารถทำปลารมควัน และปลาส้มผูกได้ ซึ่งปลารมควัน และปลาส้มผูก ถือเป็นการแปรรูปอาหารจากปลาอีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นายพุธทอง กาบบัวลอย หัวหน้ากลุ่มภารกิจชุมชนสัมพันธ์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง การจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นายสมฤทธิ์ ซื่อดี ผู้ประสานงานกลุ่มภารกิจชุมชนสัมพันธ์ และนายบูรณศักดิ์ ปกครอง ประชาสัมพันธ์กลุ่มภารกิจชุมชนสัมพันธ์ โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาการ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 70 คน จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงาน โดย นางพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นผู้ให้การต้อนรับ และได้นำคณะศึกษาดูงานที่แรกคือ หมวดพืชผัก ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา การเตรียมพืชก่อนที่จะนำไปปลูก วิทยากรโดย ดร.ชานนท์ ลาภจิตร และ นายเชาวลิต สีลาดเลา ต่อจากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เข้าศึกษาดูงานเรื่องไก่พื้นเมือง วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ร...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์เข้าเยี่ยมชมและสร้างความร่วมมือกับสถาบันวิจัยในประเทศญี่ปุ่น
  • ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคคลากรสังกัดสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก สถาบันวิจัยแห่งชาติ The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Research Institute of Science for Safety and Sustainability (RISS), กระทรวงเศรษฐศาสตร์ การค...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมนานาชาติ
  • ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคคลากรสังกัดสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (ISSAAS) ให้เข้าร่วมประชุม, เป็นประธาน Chairperson in Oral Scientific Session with the theme “Plant Production and En...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรตามโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการฯ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
  • ผศ.ดร. กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลตระการพืชผล ในหัวข้อ “การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ” ซึ่งเป็นหลักสูตรหนึ่งในการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักวิชาการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 70 คน ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งก...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14
  • ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2558 สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สังคม เตชะวงค์เสถียร รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร์ อาจารย์รณรงค์ อยู่เกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ดร.ชานนท์ ลาภจิตร ดร.ดนุพล เกษไธสง นายพงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน นายสมยศ มีทา นายเชาวลิต สีลาดเลา และนางสาวธิติมา สุภา นำนักศึกษาสาขาพืชสวน ชั้นปีที่ 3 จำนวน 51 คน พร้อมด้วยนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จำนวน 5...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ศึกษาดูงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มข.
  • เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย หัวหน้างาน และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้างาน และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานของทั้งสองคณะ เรียนรู้จุดเด่นของแต่ละงาน...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2558
  • เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดงานเปิดตัวผู้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยอาวุโสที่มีผลงานดีเด่นสูงสุดของประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ อันจะนำไปสู่การสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของประเทศ และผลิตผลงานที่มีคุณภาพในระดับสากล ตลอดจนกระตุ้นให้สังคมตระหนักและมองเห็นความสำคัญและประโยชน์ของงานวิจัย ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเท...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
  • เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.เกษสุดา เดชภิมล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติไมตรี ก้อนคำดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ และ ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเ...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯร่วมจัดแสดงผลงาน งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • เมื่อวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ “งานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 14” ภายใต้หัวข้อเรื่อง เกษตรและอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืน ณ ลานสนามหน้าคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯนำผลงานวิจัยของศูนย์เครือข่ายไปแสดงโชว์ เช่น พันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 ไก่พื้นเมืองพันธุ์ชี เคเคยู 12 และไก่พื้นเมืองสายพันธุ์สังเคราะห์พันธุ์แก่...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการแก้ปัญหาความยากจน
  • เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวจาวภา มะนาวนอก อาสาพัฒนาพื้นที่ประจำตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การติดตามผลการดำเนินงานครั้งนี้ได้มีการนำชาวบ้านส่วนหนึ่งเข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของครัวเรือนผู้ร่วมโครงการที่ประสบผลสำเร็จที่จะพัฒนาเป็นครัวเรือนต้นแบบต่อไป
  ia
 • นักศึกษาจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงานฟาร์มทดลองเลี้ยงไก่พื้นเมือง
  • เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 13 คน ได้ขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เพื่อเป็นการเสริมทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาในทุกด้าน เช่น ด้านการจัดการงานฟาร์ม และด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ รวมไปถึงไก่พันธุ์สังเคราะห์ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์แก่นทอง พันธุ์ไข่มุกอีสาน พันธุ์สร้อยนิล และพันธุ์สร้อยเพชร ทั้งนี้การศึกษาดูงานนี้จะเป็นการสร้างระดับคุณ...
  ia
 • อาจารย์โรงเรียนบึงไซค์วิทยาคม เข้าพบรองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในโรงเรียน
  • เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 อาจารย์โรงเรียนบึงไซค์วิทยาคม (อาจารย์มิตรศิลป์ แก้วมาตย์) เข้าพบรองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในโรงเรียน โดยจะดำเนินการทำศูนย์เรียนรู้ที่มีทั้งการปลูกพืช และมีทั้งการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณศูนย์เรียนรู้ และที่ทางโรงเรียนสนใจที่จะนำไก่พื้นเมืองไปเลี้ยง เนื่องจากไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้เร็ว และมีการปรับตัวเข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมได้ดี ให้ผลผลิตทั้งทางเนื้อและทางไข่ที่ให้คุณค่าทางอาหารด้านโปรตีนซึ่งเหมาะสม...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง สถานการณ์การผลิตพืชสวนในปัจจุบัน ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
  • เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 10.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง สถานการณ์การผลิตพืชสวนในปัจจุบัน ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์ จำนวน 31 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ นักวิจัยอาวุโส ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นวิทยากรในการบรรยาย นอกจากจะได้รับความรู้ในเรื่องของสถานการณ์การผลิตพืชสวนในปัจจุบันแล้ว นักเรียนยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารอย่างไรให้ชีวิตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอีกด้ว...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558
  • เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00 น. นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช” ประจำปี 2558 โดย นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ข้าราชการ และประชาชนชาวขอนแก่น ร่วมวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระปิยมหาราชแห่งราชวงศ์จักรี ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ ณ บริ...
  ia
 • สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน และการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูก
  • เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00-11.30 น. สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย สมาชิกสภาเกษตรกร คณะผู้ปฏิบั้ติงานสภาเกษตรกร เกษตรกร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 52 คน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน ในเรื่องการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ การเพาะเห็ด การปลูกผักแบบดาวล้อมเดือน และการเลี้ยงกบและปลาในบ่อซีเมนต์ื โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนายภูมิพัฒน์ พรมเมตตา เป็นวิทยากรบรรยาย นอกจากนี้ได้เข้าศึกษาดูงานเรื่องการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผัก(Aquaponic) กา...
  ia
 • ไหมอีรี่ มข. ฮ๊อตต่อเนื่อง รายการ “บางอ้อ” ช่อง 9 ถ่ายทำรายการ
  • เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 รายการโทรทัศน์สารคดีชื่อดังของ ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีวี “บางอ้อ” ได้มาบันทึกรายการ “งานวิจัยเพาะเห็ดถั่งเช่าด้วยไหมอีรี่” ที่กลุ่มวิจัย “การเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าและแมลงเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ และคณะผู้วิจัย จากสาขากีฏวิทยาและจากสาขาโรคพืชวิทยา เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยทางรายการฯ มีความสนใจในเรื่องการเพาะเห็ดถั่งเช่าจากไหมอีรี่ที่ซึ่งอยู่ในความสนใจของเกษตรกรและบุคคลทั่วไปอย่างมาก เห็ดถั่งเช่...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดประชุมวิชาการนานาชาติสร้างความเข้มแข็งด้านยางพารา
  • ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ “Hevea Research Platform in Partnership” (HRPP) และกลุ่มวิจัย “การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านยางพาราสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านยางพารา เรื่อง 2015 Natural Rubber. Production, transformation and impacts “HOW CAN RUBBER ADAPT TO CHANGING ENVIRONMENTS" โดยรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รอ...
  ia
 • ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นเข้าศึกษาดูงานการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา ณ หมวดพืชผัก
  • เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00-10.30 น. ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่องการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา ณ หมวดพืชผัก โดย รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร นายเชาวลิต สีลาดเลา และคณะเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมอาชีพอิสระสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และยังเป็นการฝึกอาชีพอิสระแก่บุคคลออทิสติกและครอบครัวอีกด้วย ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับ ทีมงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และมูลนิธิรากแก้ว เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
  • เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีมงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และมูลนิธิรากแก้ว จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มจากศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยังยื่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนายเชาวลิต สีลาดเลา ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมการทำสวนครัวยุคใหม่ปลูกผัก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. นำทีมนักวิจัย ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนในภาคอีสาน 4 จังหวัด
  • 1 เดือนเต็มที่ทีมอาจารย์นักวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทุ่มเทกำลังใจกาย ลงพื้นที่ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้รับการวิจัยแล้วสู่ชุมชน 4 จังหวัดภาคอีสาน ตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี รศ.ดร. ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2558

   ผศ.ดร. กิริยา สังข์ทองวิเศษ หัวหน้าโ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ร่วมจัดแสดงผลงงานนวัตกรรมในงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทย 3 ภูมิภาค ประจำปี 2558”
  • เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ มหกรรมนวัตกรรมไทย 3 ภูมิภาค ประจำปี 2558 (Northeastern Innovation Expo 2015) ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ของงานเพื่อจัดแสดงผลงานนวัตกรรม อันจะช่วยก่อให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ที่มีขีดความสามารถและศักยภาพทางการแข่งขันในภาคการผลิตและการบริการประชาชน โดยทางคณะเกษตรนำเอาผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการมาเข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ได้แก่ เทคโนโลยีด้านการเ...
  ia
 • คณะครูและนักเรียนในโครงการ “แบ่งฝัน ปันสุข ปลูกปัญญา” เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 30 คน ในโครงการ “แบ่งฝัน ปันสุข ปลูกปัญญา” ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การปลูกมะนาวนอก...
  ia
 • ไหมอีรี่ มข. ฮ๊อตไม่หยุด รายการดังวาไรตี้ “อึ้ง ทึ่ง เสียว” ช่อง 8 Digital TV รุดถ่ายทำรายการ
  • ระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2558 ทีมงานรายการทีวีวาไรตี้ “อึ้ง ทึ่ง เสียว” ได้ขอความอนุเคราะห์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ่ายทำรายการจากผลงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร. ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัย “การเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าและแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” ซึ่งนำเสนอในเรื่องราวของการทำอาหารจากหนอนและดักแด้ไหมอีรี่ ผลงานวิจัยที่นำไปสู่ความ “อึ้ง ทึ่ง เสียว” โดยในไฮไลท์ของการถ่ายทำอยู่ที่การนำเสนอการทำอาหารเมนูสุดฮือฮา ได้แก่ “ซาลาเปาไส้หนอนไหมอีรี่...
  ia
 • 5ส วัน Big Cleaning Day สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
  • เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม 5ส วัน Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 โดยมีคณาจารย์, บุคลากร, นักศึกษาระดับปริญญาตรี, โท และเอก จำนวน 50 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 5ส วัน Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลให้บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ทำให้การปฏิบัติงาน และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดียิ่งขึ้น และยังเป็นการเส...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมการประชุม ISC 2015 INTERNATIONAL SOIL CONFERENCE
  • ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2558 กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดงานประชุม “ISC 2015 INTERNATIONAL SOIL CONFERENCE Sustainable Uses of Soil in Harmony with Food Security” ณ The Regent Cha Am Resort, Phetchaburi, THAILAND. เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในหมู่นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางด้านดินทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกระชับความร่วมมือในการทำงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในการจัดงานครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ผู้เข...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ
  • เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2558 ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี ประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยนายธนพล เทียบโพธิ์ อาสาพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อสพ.มข.) ประจำพื้นที่ตำบลภูเงิน ได้ติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มทำเกษตรผสมผสาน บ้านมะหรี่ ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 42 คน ดำเนินการในพื้นที่ 6 ไร่ แบ่งพื้นที่ปลูกผักอินทรีย์ชนิดต่างๆ โดยมีการจัดสรรพื้นที่ให้แต่ละคนที่เป็นสมาชิก มีการเพาะเห็ดขอนขาวและเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาและเลี้ยงกบ ผลผลิตที่ได้ขายในตลาดท้องถิ่น มีทั้งพ่อค้ามารับซื้อที่แหล่งผลิตแ...
  ia
 • ไหมอีรี่ มข. จัดแสดงนิทรรศการ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  • ระหว่างวันที่ 1 – 5 กันยายน 2558 กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าและแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ได้รับเชิญจาก The Zurich University of Applied Sciences (ZHAW), Waedenswil สหพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ ไปเป็น Keynote Speaker ในหัวข้อ The eri silkworm – cultivation, products and market potential in Thailand และ Cultivation of medicinal fungi, Cordyceps spp. by using eri silkworm as cultured medium ในการประชุม Skyf...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ข้อกำหนด ISO/IEC 17025
  • เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.เกษสุดา เดชภิมล จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 ภายใต้โครงการยกระดับห้องปฏิบัติการโรคและแมลงศัตรูอ้อยและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพดินของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะว...
  ia
 • พิธีไหว้ครูสัตวศาสตร์ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2558
  • เวลา 09.00 น.ภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู โดยมี รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาฯ ศาตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์,รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา,รศดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์,ผศ.ดร.สุภร กตเวทิน,ผศ.ดร.สจี กัณหาเรียง,ผศ.ยุพิน ผาสุข,อ.พีระพงษ์ แพงไพรี,ผศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง,นางสาวศรีนวล คณานิตย์ และนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 3,4 รวมทั้งนักศึกษษระดับปริญญาโท-เอก ร่วมพิธีไหว้ครู ของภาควิชาสัตวศาสตร์ พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่นั...
  ia
 • พิธีไหว้ครู ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558
  • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยนักศึกษาปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 3 สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มีผู้ร่วมกิจกรรม ตัวแทนนักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสนี้ภาควิชาฯ ได้มอบโล่ห์สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ดังนี้

   1. นางสาวทัศนีย์ ฐานไชยชู เกรดเฉลี่ย 3.76 (เกียรตินิยมอันดับ 1) 2. นางสาวชนิดา ชุมศรี เกรดเฉลี่ย 3.49 (เกียรตินิยมอันดับ 2) 3. นางสาววารุณี นรินทร์รัมย์ เกรดเฉลี่ย 3.30 (เก...
  ia
 • มุฑิตาจิต รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ ด้วยรักจากใจชาวส่งเสริมการเกษตร
  • เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศิษย์เก่าและศิษย์ปุัจจุบัน ได้จังานเพื่อแสดงมุฑิตาจิต รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ ภายใต้งานชื่อ ด้วยรักจากใจ ชาวส่งเสริมการเกษตร ณ ราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักและความผูกพันธ์ ต่ออาจารย์ ทั้งนี้มีผู้ร่วมงานกว่า 200 คน และในโอกาสนี้ อาจารย์ชัยชาญ ได้มอบหนังสือที่ท่านได้เขียนไว้ มอบให้แด่ผู้ร่วมงานทุกคนด้วย...
  ia
 • เครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ ร่วมจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2015
  • ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2015” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติครั้งนี้ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมกับภูมิภาคอื่นๆ ร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “องค์ความรู้จากการวิจัยเชิงพื้นที่สู่การใช้ประโยชน์และขีดความสามารถ ในการแข่งขัน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ รองประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ แล...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. นิเทศงานสหกิจศึกษา และแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น
  • ระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา อ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์ และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกนิเทศงานสหกิจศึกษา นายวรายุ ภาษี และนายสันติภาพ ชัยสาร นักศึกษาสาขาพืชสวน ชั้นปีที่4 ที่ออกฝึกสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำภาคการศึกษา 1/2558 ในฐานะผู้ช่วยนักวิจัย เป็นระยะเวลา 4 เดือน ณ Department of Applied Biological Chemistry, Faculty of Agriculture, Niigata University เมือง Niigata ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การดูแลของ Prof. Dr.Takuji Ohyama โด...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการพืชวงศ์ขิง-ข่านานาชาติ ครั้งที่ 7
  • ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2558 อ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยาการการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการนานาชาติ ‘The 7th International Symposium on the Family Zingiberacea 2015’ ภายใต้หัวข้อการจัดงาน ‘Ginger for Life’ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอมเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเท...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดบรรยายข่าเหลืองเงินล้านให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข่าเหลือง
  • เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยายข่าเหลืองเงินล้าน การปลูก การตลาด และวิธีป้องกันโรค โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับข่าเหลือง เช่น ประโยชน์ของข่าเหลือง การปลูก การบำรุงและดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด วิธีการป้องกันและรักษาโรคเป็นต้น มีเกษตรกรผู้ปลูกข่าเหลือง เกษตรกรผู้สนใจในจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ จำนวน 260 คน ณ...
  ia
 • ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Role of urbanization, land-use div ersty and poultry intensification in emeging infectious diseases the case of HRAI H5N1 in Viet Nam ในวัน พุธ ที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 10.00 -11.30 ณ ห้องประชุม 1 หลักสูตรเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ ตึก AG 06
  • ด้วยหลักสูตรเกษตรเชิงระบบ สาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ เชิญ Dr. Jefferson Metz Fox จาก East-West Center, Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรยายพิเศาเรื่อง Role of urbanization, land-use div ersty and poultry intensification in emeging infectious diseases the case of HRAI H5N1 in Viet Nam ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ อาจารย์ หรือ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 10.00 - 11.30 น ณ ห้องประชุม 1 หลักสูตรเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ ตึก AG 06...
  ia
 • ขอเชิญบุคลากรร่วมงาน 2015 Natural Rubber. Production, transformation and impacts – Events hosted by Khon Kaen University HRPP/KDRN-KKU meeting, 7-9 October 2015 LMI-LUSES/KDRN-KKU meeting, 19-20 October 2015 & Seminar on Natural Rubber
  • สมัครเข้าร่วมงาน : register

   “HOW CAN RUBBER ADAPT TO CHANGING ENVIRONMENTS"
   HRPP/KDRN-KKU meeting, 7-9 October 2015
   LMI-LUSES/KDRN-KKU meeting, 19-20 October 2015
   & Seminar on Natural Rubber "From sustainability to sustainagility”,
   21 October 2015.
   Khon Kaen University

   Rubber tree (Hevea brasiliensis) is grown for the production of natural rubber, a strategic commodity on t...
  ia
 • รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯเป็นวิทยากรบรรยายเพิ่มพูนความรู้ ให้กับอาสาสมัครพัฒนา (อสพ.) ในหัวข้อเรื่อง การผลิตไก่พื้นเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
  • ตามที่สำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการอบรมเพิ่มพูนความรู้ อสพ.(อาสาสมัครพัฒนา) จำนวนกว่า 20 คน ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การผลิตไก่พื้นเมือง และการวิเคราะห์พื้นที่ ซึ่งรองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การผลิตไก่พื้นเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 6 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 2...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัด KM การใช้โปรแกรมเพื่อสร้างสรรค์งานวิชาการ Google Form & Snag It Capture หน้าจอขั้นเทพ
  • เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ โดยนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ จัด KM การใช้โปรแกรมเพื่อสร้างสรรค์งานวิชาการ Google Form & Snag It Capture หน้าจอขั้นเทพ วิทยากรโดยนายธีรยุทธ บาลชน กลุ่มภาระกิจส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักหอสมุด มข. และนางมุกดา ดวงพิมพ์ ประธานกรรมการจัดการความรู้ สำนักหอสมุด มข. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็นคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน ...
  ia
 • สัตวศาสตร์จัด Senior Countdown ปี 2
  • เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม อาจารย์พบนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งถือเป็นการจัด Senior Countdown เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนภาคสุดท้าย ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 นอกจากนี้ ในยังได้ให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเชิงวิชาการ ระดมความคิด สิ่งที่คาดหวัง และสิ่งที่นักสัตวศาสตร์พึงจะมี เพื่อให้นักศึกษาได้ตื่นตัว และเติมเต็มส่วนที่ตนเองยังขาด ในกิจกรรมนี้มีนักศึกษาและอาจารย์/บุคลากรเข้าร่วม กว่า 100 คน...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ร่วมกิจกรรมออกร้านในงาน มหกรรมอาหารเกษตรอาหารปลอดภัย
  • เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2558 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ร่วมกิจกรรมออกร้านในงาน มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ณ สนามหญ้าหน้าโรงอาหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากศูนย์เครือข่าย อาทิเช่น ไข่ไก่พื้นเมืองที่มีคุณภาพดี และเนื้อไก่พื้นเมืองคอเรสเตอรอลต่ำ ซึ่งถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเหมาะกับทุกวัย มาจัดแสดงและจำหน่ายในราคาย่อมเยา ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น นิทรรศการออกร้านอาหารพื้นบ้านปรุงสด นิทรรศการออกร้านอาหารพื้...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดการฝึกอบรม เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 16 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  • เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 16 ให้กับเกษตรกรจำนวนกว่า 60 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยมีรองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมที่สำคัญ อาทิเช่น ลักษณะประจำพันธุ์ไก่พันธุ์ประดู่หางดำและพันธุ์ชี การจัดการผสมพันธุ์ กา...
  ia
 • ศุนย์เครือข่ายวิจัยฯเดินทางติดตามการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำมข.55 ณ อบต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
  • เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุก ผศ.ดร.สจี กัญหาเรียง นายกฤษฎา เจริญมูล และนางสาวติรชล อังสันทัดสุข เดินทางไปติดตามธนาคารไก่พื้นเมืองที่ อบต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ซึ่งทางศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้นำไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 ลงพื้นที่ เพื่อแจกจ่ายเกษตรกรโดยใช้รูปแบบ “ธนาคารไก่พื้นเมือง”ซึ่งรูปแบบจะเป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้นโดยเกษตรกรแล...
  ia
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
  • เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 คณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 85 คน จากสาขาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมและและศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เพื่อเป็นการเสริมทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาในทุกด้าน ยกตัวอย่างเช่น ด้านการจัดการงานฟาร์ม ด้านงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ และด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ทั้งนี้จะเป็นการสร้างระดับคุณภาพ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558
  • เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยนางชัชนี สุวรรณศร หัวหน้างานบริการการศึกษา และบุคลากรงานบริการการศึกษา ร่วมแนะนำหลักสูตรและแนะนำคณะเกษตรศาสตร์ ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมโครงการแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมโครงการแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานในพิธีเปิด ในส่วนของคณะเกษตรศาสตร์ นำโดยนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยนางชัชชนี สุวรรณศร และบุคลากรงานบริการการศึกา ร่วมให้การแนะแนวการศึกษา และแนะนำคณะเกษตรศาสตร์ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน อาจารย์แ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม Reference Manager Mendeley & การคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ JCR/Scopus /Web of Science
  • เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ โดยนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรม Reference Manager Mendeley & การคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ JCR/Scopus /Web of Science โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย นางสาวรัชนีกรณ์ อินเล็ก นางสาวสุทิน อุดมผล นางสาวกฤติกา สุนทร และนางสาวปรารถนา อุดมศรี กลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียน สำนักหอสมุดแล...
  ia
 • การแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ และได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ของสาขาพืชไร่
  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้มีการจัดกิจกรรมแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ และได้รับตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในสาขาพืชไร่เพื่อเพให้บุคลากรได้ร่วมชื่นชม ยินดี ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทุกท่านและเพื่อให้เกิดการประสานงานในรูปแบบการบูรณาการ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน ซึ่งบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ และได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ของสาขาพืชไร่มีดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี ศิริ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักศึก...
  ia
 • การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขาพืชไร่
  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้มีการจัดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรสาขาพืชไร่ เพื่อให้หน่วยงานการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพและกลไกที่สถาบันกำหนดและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนายกระดับขีดความสามารถของสถาบัน ณ ห้อง 5126W อาคาร 5 คณะเกษตรศาสตร์ ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  • เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียน และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พสกนิกรชาว...
  ia
 • ขอเชิญร่วมมุฑิตาจิต รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ
  • ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมมุฑิตาจิต รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ แทนคำขอบคุณจากใจชาวส่งเสริมการเกษตร วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล (ติดสนามบินขอนแก่น) ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043202495 ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร http://ag.kku.ac.th/Extension ...
  ia
 • การประเมินระดับหลักสูตร สาขาสัตวศาสตร์
  • วันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น.ณ ห้องประชุมภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ โดย.รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาฯและ ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์,รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร รศ.ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์,รศ.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ เข้ารับการประเมินจากกรรมการประเมิน หลักสูตรโดยมี รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก,อ.ดร.สาธิต อดิตโต,อ.ดร.อนันต์ วงศ์เจริญ.อ.สุธี วงศ์มณีประทีป กรรมการประเมิน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายพันธุ์กล้วยไม้โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  • เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.45 น. ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายพันธุ์กล้วยไม้โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วิทยากรโดย ดร.วิไลลักษณ์ ชินะจิตร บรรยายในหัวข้อ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น และ นางฐิติพร พิทยาวุธวินิจ บรรยายในหัวข้อ กล้วยไม้ การจำแนก การผลิตเพื่อการค้า และการอนุรักษ์พันธุ์ หลังจากนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ การผสมเกสรกล้วยไม้ การฟอ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมการเก็บและเตรียมตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์
  • เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรม เรื่อง การเก็บและเตรียมตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์ วิทยากรโดย ดร.เกษสุดา เดชภิมล บรรยายในหัวข้อ การเก็บและเตรียมตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์ หลังจากนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติการเก็บและเตรียมตัวอย่างดินในภาคสนามและห้องปฏิบัติการ มีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็น นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการเกษตรประจำห้องปฏิบัติการต่างๆ ในคณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระด...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร/หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
  • ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2558 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร/หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 โดยดำเนินการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร/หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 28 หลักสูตร 1 หน่วยงาน

   คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพภายในเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เพื่อ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับรางวัลนักปรับปรุงพันธุ์พืชดีเด่น
  • ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ได้จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง"ยุทธศาสตร์พันธุ์พืชไทย: จะไปทางไหน?" ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้พิจารณามอบรางวัล “นักปรับปรุงพันธุ์พันธุ์ดีเด่น” ประจำปี 2558 แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร อาจารย์สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยพิจารณาจาก

   ผลงานดีเด่น

   ปรับปรุงพันธุ์พริกใหม่ 16 สายพันธุ์ อาทิ พัน...
  ia
 • บริการวิชาการและส่งเสริมการเกษตร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
  • โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน โดยภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล อ.ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ พร้อมทั้งนักวิชาการเกษตร และบุคลากรจากภาควิชาฯ ภายใต้ชื่อโครงการบริการวิชาการการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตผักปลอดสารพิษ การจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 ณ บ้านหินฮาว ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอ...
  ia
 • •ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ รับการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
  • เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ รับการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ชั้น 4 ห้อง AG 8408 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน นำโดย ผศ.ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รศ.ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ และ ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ ทั้งนี้...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมโรคเมล็ดพันธุ์และการผลิตต้นกล้าที่แข็งแรงด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์
  • เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 17.00 น. สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการควบคุมโรคเมล็ดพันธุ์และการผลิตต้นกล้าที่แข็งแรงด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล และนา...
  ia
 • ภาควิชาสัตวศาสตร์ให้การต้อนรับคณาจารย์จากเวียดนาม
  • เวลา 10.00 น. ศ.ดร.เมธาและ รศ.ดร.ไชยณรงค์ ผศ.ดร.สจี รศ.ดร. ฉลอง รศ.ดร.สุทธิพงศ์ และ ผศ.ดร.อนุสรณ์คณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ Vietnam National of Agriculture และ Ministry of Science and Technology จากประเทศเวียตนาม ในการเข้าศึกษาดูงานของภาควิชา...
  ia
 • College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University (NCHU) เข้าศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University (NCHU) ได้ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน ด้านการเกษตรทั้งหมวดสัตว์เล็ก และหมวดสัตว์ใหญ่ การดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะในทุกๆด้านให้กับนักศึกษา ได้แก่ ด้านวิชาการ ประสบการณ์วิชาชีพ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์การเรียนรู้จากสภาพจริง โดยมีนักศึกษา จำนวนกว่า 20 คนเข้าศึกษาดูงานในส่วนนี้ ทั้งนี้ ย...
  ia
 • College of Animal Science and Technology และ College of Agronomy and Biotechnology, Southwest University (Inbound) เข้าศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
  • เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 College of Animal Science and Technology และ College of Agronomy and Biotechnology, Southwest University (Inbound) ได้ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานฟาร์มทดลองของศูนย์เครือข่ายและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) การดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะในด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม โดยการดูงานในครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมดูงาน กว่า 30 คน โดยมี รองศ่าสตราจารย์ บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรเกษตรศาสตร์ ป.ตรี
  • เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรเกษตรศาสตร์ ป.ตรี ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. วิเคราะห์พื้นที่จัดทำแผนการใช้ประโยชน์น้ำชลประทาน
  • เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศาตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี อาจารย์ประจำสาขาเกษตรเชิงระบบพร้อมด้วย นางสาวจาวภา มะนาวนอก อาสาพัฒนาพื้นที่ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และนายธนพล เทียบโพธิ์ อาสาพัฒนาพื้นที่ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกพื้นที่รวบรวมข้อมูลหมู่บ้านบ่อ (หมู่ 4, 12, และ 13) ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งจากทั้งหมด 9 หมู่บ้าน (15 หมู่) ของตำบลบ้านด...
  ia
 • ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ รับการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
  • เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ รับการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ชั้น 6 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
  • เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 โดยในวันแรก เป็นการตรวจประเมินสำนักงานคณบดี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นการตรวจเมินภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ชั้น 4 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมแนะนำหลักสูตร ในงาน Alist Education Expo 2015
  • ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2558 งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแนะนำหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์ ในงาน Alist Education Expo 2015 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   สถาบัน Alist. Education ได้จัดงาน Alist Education Expo 2015 ซึ่งเป็นการติวข้อสอบให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาคอีสาน ในการนี้ งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์ ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จำนวน 10 คน และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 145 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ หมวดสัตว์ทางเลือก ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน และหมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   การศึกษาดูงานที่หมวดสัตว์ทางเลือก เด็กๆ ได้ทำความรู้จักกับสัตว์หลายชนิด เช่น วัว แพะ นกกระจอกเทศ และไก่ชนิดต่างๆ โดยนายธนากร สายสิงห์ เป็นวิทยากรให้คว...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง TurnItIn & research tool
  • เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ โดยนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศ สร้างสรรค์ เผยแพร่ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ หัวข้อ TurnItIn & research tool โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อมาเป็นการแนะนำบริการของสำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ โดย นางสาวยศยาดา ส...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดทบทวนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  • เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทบทวนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้ชี้แจงการทบทวนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะเกษตรศาสตร์ มีคณะกรรมการวางแผนคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงาน เพื...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
  • เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดย ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าศูนย์ศึกษาค้นคว้าฯ เป็นประธานในพิธีเปิดและ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติทั่วไปในการใช้ห้องปฏิบัติการ ต่อมาเป็นการบรรยายในหัวข้อ เรื่อง การจำแนกประเภทและการทำงานกับสารเคมีอันตราย วิทยากร โดย นางดวงสมร ตุลาพิทักษ์ การบรรยาย เรื่อง อุปกรณ์ความปลอดภัยใน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่กลุ่มผู้ปกครองผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศรีษะและใบหน้า
  • เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน ให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง แก่กลุ่มผู้ปกครองที่ร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศรีษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   “ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน” เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิตะวันฉายฯ มูลนิธิมีชัย วีร...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมขยายผลการปลูกมะนาวนอกฤดู
  • เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศ.ดร.อนันต์พลธานี ผู้ประสานงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง พื้นที่พัฒนาโมเดลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ดร.อรุณี พรมคำบุตร อาจารย์ประจำสาขาเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวจาวภา มะนาวนอก อาสาพัฒนาพื้นที่ตำบลยางตลาด และนางสาวรังรอง ทาบุญเมือง อาสาพัฒนาพื้นที่ตำบลโคกสง่า ได้จัดฝึกอบรมการปลูก และดูแลรักษาการผลิตมะนาวนอกฤดู ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี บ้านจอมศรี ต.ยางตลา...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการ RBL เปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21
  • เมื่อวันที่ 16 กรกฎคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ RBL เปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว เป็นประธานในพิธีเปิด มีบุคลากรสายผู้สอนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 12 คน ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   โครงการ RBL เปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคล...
  ia
 • การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปปลาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต(การทำปลาส้ม และข้าวเกรียบปลา)
  • เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00-15.00 น. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาและการผลิตสัตว์น้ำต้นทุนต่ำ โดย ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปปลาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต(การทำปลาส้ม และข้าวเกรียบปลา)ขึ้น ณ บ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชนเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านโต้น จ.ขอนแก่น ในการเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดย ผศ.ดร.สมสมร แก...
  ia
 • ช่อง7 ให้ความสนใจ “ไหมอีรี่” ชี้ช่องทางทำมาหากิน ผ่านรายการ1สมอง2มือ
  • กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าและแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ได้รับความสนใจจาก บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ผู้ผลิตรายการหนึ่งสองสองมือ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 รศ.ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ และทีมงาน นำทีมงานรายการ “หนึ่งสมองสองมือ” ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไหมไทย หมู่บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยมี สมาชิกกลุ่มทอผ้าหมู่บ...
  ia
 • ติดตามความก้าวหน้าการบริการวิชาการค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น. นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา พร้อมด้วยนายวัชชิระ สอนผา และนายภูมิพัฒน์ พรมเมตตา ได้ติดตามความก้าวหน้าการบริการวิชาการค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น ในเรื่องการปลูกมะนาว พบว่า ต้นมะนาวแสดงอาการใบเหลือง ต้นไม่เจริญเติบโต รวมถึง ข่า ชะอม พืชผักสวนครัวแสดงอาการใบเหลืองเช่นกัน ส่วนพ่อแม่พันธุ์ไก่ที่ได้มอบให้ไปจำนวน 10 คู่ พบว่าถูกสุนัขเข้าไปกินเหลือพ่อพันธุ์ไก่เพียง 1 ตัว แม่พันธุ์ 2 ตัว ซึ่งทางค่ายศรีพัชรินทรต้องการให้ทางคณะเกษตรศาสตร์ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของ...
  ia
 • การเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จนและโครงการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา
  • เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00-10.00 น. ผู้บริหารศูนย์กลางชาวหนุ่ม ประชาชนประติวัติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน ฟังบรรยายการปลูกมะนาวนอกฤดู การปลูกผักแบบดาวล้อมเดือน การเพาะเห็ด และการเลี้ยงปลา กบ โดยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนายภูมิพัฒน์ บุตรพรหม เป็นวิทยากรบรรยาย และเวลา 10.00-12.00 น. เข้าฟังบรรยายสรุปการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา (Aquaponic)ที่หมวดพืชผัก โดยมีนายเชาวลิต สีลาดเลา และคณะเป็นวิทยากรบรรยาย...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการประชุมระดมสมองกำหนดโจทย์วิจัยเสนอขอสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559
  • เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมระดมสมองกำหนดโจทย์วิจัยเสนอขอสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และแนะนำศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ ต่อมาเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางงานวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาลของประเทศไทยในปัจจุบัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล ที่ปรึกษาศูนย...
  ia
 • ผู้เข้ารับการอบรมนานาชาติหลักสูตร “Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security” เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน
  • เมื่อเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security” ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน ดูการปลูกมะนาวนอกฤดู การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลา กบ และการปลูกผักแบบผสมผสาน โดยผศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล เป็นวิทยากรบรรยาย...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ของ 7 มหาวิทยาลัยวิจัย
  • ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเพื่อกำหนดทิศทางและจัดทำแผนงานโครงการวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ของ 7 มหาวิทยาลัยวิจัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง ทิศทางการวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพของโลก และประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ ซึ่งมีนักวิจัย และผู้เกี่ยวข้อ...
  ia
 • ศูนย์ TROFREC จัดสัมมนาวิชาการร่วมกับ อสค. อีสาน
  • เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน (TROFREC) นำโดย ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยได้จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการขึ้น ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 40 คน ประกอบด้วยผู้ช่วยวิจัย นักวิจัย อาจารย์ ประจำศูนย์วิจัยฯ หัวหน้าศูนย์รับน้ำนม หัวหน้าส่งเสริม เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ เป็นต้น สำหรับกิจกรรมนี้มีวัตถุ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. คว้า 3 รางวัล จากการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12
  • ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี ศิริ และ สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำ นักวิชาการ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก รวม 11 คน ได้แก่ นางสาวพจนา สีขาว นางสาวธิดารัตน์ แก้วคำ นายจักรพงษ์ กางโสภา นายสุริยา ตราชู นางสาวกิตติวรรณ กล้ารอด นางสาวชนกเนตร ชัยวิชา นางสาวบุปผา สิมมา นางสาววัชลาวลี ทองจันทร์ นางสาวจิราภรณ์ หาญสุริย์ นางส...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ ม.ข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา มุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา มุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer โดยจัดอบรม จำนวน 2 รุ่น คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัยของอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 และอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 มีผู้เข้ารับการอบรม รุ่นละ 50 คน

   การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา มุ่งสู่ก...
  ia
 • การติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้า
  • เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 10.00-16.30 น. ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร พร้อมด้วยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนางสาวเจนจิรา แซ่โคว้ ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้าของเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ราย บ่อเลี้ยงปลาจำนวน 8 บ่อ โดยทำการชั่งวัดความยาวและน้ำหนักของปลา ซึ่งพบว่าปลาที่ถูกเลี้ยงด้วยอาหารทำเองมีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดที่ซื้อมา ...
  ia
  • เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 10.00-16.30 น. ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร พร้อมด้วยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนางสาวเจนจิรา แซ่โคว้ ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้าครั้งที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน โดยทำการชั่งวัดขนาดน้ำหนักปลาของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญจำนวน 4 ราย ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 บ่อ พบว่า ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารปลาทำเองนั้นมีขนาดความยาวและน้ำหนักที่มากกว่าบ่อปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดที่ซื้อ ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ทำการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ชุดที่ 2558 – 2560 ประจำคณะเกษตรศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ชุดที่ 2558 – 2560 ประจำคณะเกษตรศาสตร์ และนับคะแนน เวลา 15.00 น. โดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการนับคะแนน ณ ลานห้องโถง อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมรับฟังการสาธิตการใช้งานโทรศัพท์ IP Phone
  • เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมรับฟังการสาธิตการใช้งานโทรศัพท์ IP Phone วิทยากรโดยนายภัทรพงศ์ บุบผาพงศ์ Project Engineer จาก บริษัท ดิจิตอลฟิวชั่น จำกัด ซึ่งวิทยากรได้ทำการสาธิตวิธีการใช้งานโทรศัพท์ IP Phone อย่างละเอียด และได้ให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการสาธิตในครั้งนี้ ได้ทดลองใช้งานโทรศัพท์ IP Phone ซึ่งในการเข้าร่วมรับฟังการสาธิตการใช้งานโทรศัพท์ IP Phone ในครั้งนี้ทำให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงวิธีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้ซักถามวิ...
  ia
 • การฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง แมลงในปศุสัตว์และการป้องกันกำจัด ณ สหกรณ์โคนมบ้านนาศรี-ดงเค็ง ตำบลสะอาด อ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
  • 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 คณาจารย์และนักศึกษา สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง แมลงในปศุสัตว์และการป้องกันกำจัด ณ สหกรณ์โคนมบ้านนาศรี-ดงเค็ง ตำบลสะอาด อ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการอบรมครั้งนี้จาก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรฟาร์มโคนม ในการอบรมครั้งนี้มีเครือยข่ายสหกรณ์โคนมเข้าร่วมอบรมถึง 40 คน โดย ดร. ประกายจันทร์ น...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง UNDO หรือ ไม่ UNDO ในสถานะการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
  • เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง UNDO หรือ ไม่ UNDO ในสถานะการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน และ นายสถิตย์ แก้วบุตตา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ การจัดบรรยายพิเศษครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจ เรื่อง ระบบมหาวิทยาลัยในกำกับ และการอยู่นอกระบบราชการ และเพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อในรอบ Admission
  • เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อในรอบ Admission ซึ่งในปีการศึกษานี้ มีผู้สอบผ่านข้อเขียน เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 285 คน แยกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 190 คน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร จำนวน 45 คน สาขาวิชาการประมง จำนวน 30 คน และ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม จำนวน 20 คน ซึ่งบรรยากาศในการสอบสัมภาษณ์เต็มไปด้วยความคึกคัก มีผู้ปกครองมาให้กำลังใจบุตรหลานจำนวนมาก และมีรุ่นพี่มาอำนวยความสะดวกพร้อมกับแนะนำในการสอบสัม...
  ia
 • บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ศึกษาดูงานจังหวัดทางภาคเหนือ
  • โครงการทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดทางภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปางและจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์เรียนรู้วิถีการทำการเกษตรในภูมิประเทศที่แตกต่างกัน

   ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร นำโดย ผศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาฯ อ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล รองหัวหน้าภาควิชาฯ และคณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน นำนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเก...
  ia
 • สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ทางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ร่วม 3 สถาบัน
  • การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการวิจัย ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 ณ สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ร่วม 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริม...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการฝึกอบรมการทำบัญชีครัวเรือน คำนวณต้นทุนการผลิตสุกร และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าชุมชน
  • เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเกษตรกรด้านการทำบัญชีครัวเรือน และการคำนวณต้นทุนการผลิตสุกรขุน นำทีมโดย ผศ.ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร และคณาจารย์ในภาควิชาได้แก่ อาจารย์วีระ ภาคอุทัย, ผศ.ดร.สุภาภรณ์ พวงชมภู, ดร.พัชรี สุริยะ, ดร.ธีระ เกียรติมานะโรจน์, ดร.ปริชาติ แสงคำเฉลียง, อ.ภคพล สายหยุด และ อ.หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ณ สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รั...
  ia
 • ศ.เมธา รับรางวัลนักสัตวศาสตร์อาวุโสดีเด่นแห่งประเทศไทย
  • ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร. เมธา วรรณพัฒน์ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ นักสัตวศาสตร์อาวุโสดีเด่นแห่งประเทศไทย มอบโดย ที่ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 จัดขึ้นวันที่ 9-14 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมหรรษา เจ บี หาดใหญ่ จ. สงขลา โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้จัดหลักร่วมกับอีก 40 สถาบันทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 400 คน ซึ่งถือเป็นบุคคลที่ 2 ที่ได้รับรางวัลนี้ ต่อจาก ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา ที่เคยได้รับในปี พ.ศ. 2555...
  ia
 • อบรมเกษตรกรผู้ปลูกมัน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
  • 29 พ.ค. 2558 สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนสนับสนุนการอบรมจากสภาวิจัยแห่งชาติให้จัดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลุกมันในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูมันสำปะหลังและการป้องกันกำจัดโดยชีววิธี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ อาจารย์ประจำสาขากีฏวิทยาและผอ.ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต...
  ia
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการศัตรูพริกแบบบูรณาการ” ณ บ้านกุดกว้าง ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
  • 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 คณาจารย์และนักศึกษา สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพริกแบบบูรณาการ ณ บ้านกุดกว้าง ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 52 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการอบรมครั้งนี้จาก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี และหันมาจัดการศัตรูพริกโดยชีววิธี ในการอบรมครั้งนี้มีผู้นำท้องถิ่นและเกษ...
  ia
 • การฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูดาวเรืองโดยไม่ใช้สารเคมี ณ บ้านกุดพังเครือ ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
  • 19 พ.ค. 2558 คณาจารย์และนักศึกษา สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูดาวเรืองโดยไม่ใช้สารเคมี ณ บ้านกุดพังเครือ ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการอบรมครั้งนี้จาก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถ่ายทอดความรู้การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูพืช สู่ผู้นำส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรี...
  ia
 • โครงการจิตตปัญญาศึกษา ณ สถานีทดลองพืชเมืองหนาวเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
  • วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2558 ได้มีการจัดโครงการ “จิตตปัญญาศึกษา สอนเพื่อเรียน เรียนเพื่อสอน” ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 น. คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งในกระบวนการเรียนรู้ มีการทำความรู้จักกันก่อน ก่อนเริ่มกระบวนการในการเรียนรู้ ซึ่งมีเนื้อหาบอกเล่าเส้นทางการเข้าสู่การเป็นอาจารย์ กิจกรรมตะกร้า 3 ใบ สำรวจโลกทัศน์ คุณค่าและความหมายของการเป็นบุคลากร สานพลังเพื่อการทำงานเป็นทีม ฝึกฝนเครื่องมือการเรียนรู้ ระดมความคิดเรื่องหัวใจของการสอน และ ความหมายของการเป็นคร...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ สถานีทดลองและฝึกอบรมร้อยเอ็ด และกองพลทหารราบที่ 6 โครงการฝึกอบรมเรื่องเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
  • วันที่ 3 มิถุนายน 2558 คณะเกษตรศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) สถานีทดลองและฝึกอบรมร้อยเอ็ด และกองพลทหารราบที่ 6 ได้จัดโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง รุ่นที่ 15 ณ กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช บ้านโสกเชือก ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีจำนวนทหารเข้าร่วมฝึกอบรม กว่า 50 นาย โดยมีผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ผู้อำนวยการสถานีทดลองและฝึกอบรมร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ทีมวิทยากรบรรยายโดย รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ สถานีทดลองและฝึกอบรมร้อยเอ็ด และกองพลทหารราบที่ 6 โครงการฝึกอบรมเรื่องเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
  • วันที่ 3 มิถุนายน 2558 คณะเกษตรศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) สถานีทดลองและฝึกอบรมร้อยเอ็ด และกองพลทหารราบที่ 6 ได้จัดโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง รุ่นที่ 15 ณ กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช บ้านโสกเชือก ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีจำนวนทหารเข้าร่วมฝึกอบรม กว่า 50 นาย โดยมีผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ผู้อำนวยการสถานีทดลองและฝึกอบรมร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ทีมวิทยากรบรรยายโดย รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ...
  ia
 • การติดตามโครงการแก่งละว้าครั้งที่ 3
  • เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.00-14.00 น. นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา งานบริการวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย นางสาวอาทิตยา ชุมพล นางสาวจริยา แสงหาชัย และนายต่อสกุล สุนทรกรัญ ผู้ช่วยนักวิจัย หมวดพืชไร่ โครงการข้าว ได้ลงพื้นที่ติดตามการชั่งวัดขนาดปลานิลของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการแก่งละว้าครั้งที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 และ นอกจากนี้ได้เก็บตัวอย่างดินเพื่อนำมาตรวจสอบค่าความเค็มของนาเกษตรกรที่จะทำการปลูกข้าวอีกด้วย...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักวิชาการจาก Agriculture and Agri-Food Canada, Saskatoon Research Centre
  • เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 – 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ Dr.Russell K. Hynes นักวิชาการจาก Agriculture and Agri-Food Canada, Saskatoon Research Centre ให้การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “Formulation Development and Application of Microbial Biopesticides” ให้กับนักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาปริญญาเอก และบุคลากรคณะเกาตรศาสตร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ร่วมถึงคณาจารย์คณะ...
  ia
 • ชาวกีฏวิทยาร่วมทำโรงทานในงานสวดพระอภิธรรมหลวงพ่อคูณ
  • ในวันที่ 19 และ 22 พ.ค. 58 คณาจารย์ทั้งในและนอกสาขากีฏวิทยา ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าของทางสาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ได้ร่วมสร้างบุญกุศลจัดตั้งโรงทานเพื่อรองรับศิษยานุศิษย์จากทั่วประเทศที่เดินทางมากราบสรีระสังขารของหลวงพ่อค?ูณ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ที่บริเวณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเ?ษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทางสาขาได้รับเงินสมทบทุนเพื่อจัดตั้งโรงทางทั้งสิ้นจำนวน 14900 บาท มาจากบุคลากรในสาขา และนอกสาขาได้แก่ สาขาโรคพืชวิทยา สาขาประมง สาขาส่งเสริมการเกษตร สาขาพืชสวน สาขาสัตวศาสตร์ ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2558
  • เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ทุกคน การมีสุขภาพที่ดีย่อมก่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพและคุณภาพงานเต็มที่ และการมีสุขภาพที่ดีเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นถึง...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 6 คน “กีฬาทะเบียนสัมพันธ์” (Registrar Cup ครั้งที่ 8)
  • ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 6 คน “กีฬาทะเบียนสัมพันธ์” (Registrar Cup ครั้งที่ 8) ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ประเภท คือ ประเภทรุ่นทั่วไป และ ประเภท รุ่นอายุ 35 ปี ขึ้นไป ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมรุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท...
  ia
 • การติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้า
  • เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.00-18.00 น. ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร พร้อมด้วยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนางสาวเจนจิรา แซ่โคว้ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้า โดยทำการชั่งวัดขนาดของปลากลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่นที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 8 บ่อ ซึ่งแบ่งเป็นอาหารเลี้ยงปลาที่เกษตรกรได้ทำขึ้นเองและนำไปใช้เลี้ยงปลา กับอาหารเม็ดที่เกษตรกรซื้อมาเลี้ยงปลา ซึ่งจากการติดตามพบว่าบ่อที่เลี้ยงด้วยอาหารปลาทำเองมีขนาดโตกว่าบ่อปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารซื้อ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมการจัดการฟาร์มจิ้งหรีดเพื่อลดต้นทุน
  • เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 รศ. ดร.ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำสาขาวิชากีฏวิทยา และ ผศ. ดร.ทัศนีย์ แจ่มจรรยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด อาจารย์บำนาญประจำสาขาวิชากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมเรื่องการจัดการฟาร์มจิ้งหรีดเพื่อลดต้นทุน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกลุ่มตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดจากหมู่บ้านแสนตอ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง และเกษตรกรจากหมู่บ้านโคกนางาม ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมเกษตรกรแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย
  • เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำ สาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ การรวบรวมสังเคราะห์และเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆในการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยอย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงงานทิพย์กำแพงเพชร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จำ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2558
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2558 ในด้านการปรับปรุงบำรุงดิน เรื่อง “ผลของพืชแซมยางพาราต่อแบคทีเรียละลายฟอสเฟตและประสิทธิภาพการผลิตฮอร์โมน IAA” ในระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2558 ณ โรงแรม พลูแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา ตรีโลเกศ และคุณนงคราญ มณีวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว ซึ่งโครงการวิจัยดังก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
  • เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ศ.ดร.อนันต์ พลธานี ผู้ประสานงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง พื้นที่พัฒนาโมเดลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยอาสาพัฒนาพื้นที่ประจำตำบล นางสาวจาวภา มะนาวนอก ได้ติดตามผลการดำเนินงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มต่างๆ ซึ่งผลการดำเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายให้แก่ครัวเรือน

   ศ.ดร.อนันต์ พลธานี กล่าวว่า “นอกจากไก่พันธุ์พื้นเมือง แล้วการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ลูกผสมประสบความสำเร็จอย่างสูงที่...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ เชิญวิทยากรภายนอกบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านโรคพืช
  • เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 สาขาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “การเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านโรคพืช” วิทยากรโดย คุณรภีพร หีบแก้ว ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 30 ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักโรคพืช บริษัทไบเออร์ ครอปซายน์ ประเทศสิงคโปร์ บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพโรคพืช” และ “คุณสมบัติของนักโรคพืชในการทำงานระดับนานาชาติ” ณ สาขาโรคพืชวิทยา อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ท มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   รศ.ด...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ทำการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ)
  • เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ) และนับคะแนน เวลา 15.00 น. โดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการนับคะแนน ณ ลานห้องโถง อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมโครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี และโครงการ ที่ปรึกษาพบนักศึกษา (Happy Hour) ประจำปี 2558
  • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เชื่อมสายใยส่งเสริมการเกษตรขึ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ดำเนินการโดยคณะกรรมการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี ประจำปีของภาควิชาส่งเสริมการเกษตร และโครงที่ปรึกษาพบนักศึกษา (Happy Hour) มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมปรเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และเชื่อมความสัมพันธ์ พี...
  ia
 • หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
  • หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ขึ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการเขียนรายงานประเมินตนเองและเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจคุณภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร/คณะ โดยมี ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้ชี้แจงองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแ...
  ia
 • เชิญร่วมงานทำบุญใหญ่สัตวศาสตร์ส่งสัตว์สู่สวรรค์
  • ภาควิชาสัตวศาสตร์ ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญใหญ่ของภาควิชา เพื่อเป็นศิริมงคลแต่ตัวท่าน และอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์ทดลอง ที่เปรียบเสมือนเป็นอาจารย์ใหญ่ของชาวสัตวศาสตร์ และขอเชิญรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น ณ หมวดเทคโนโลยีการผสมเทียม ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
  • เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 ดร.อรุณี พรมคำบุตร อาจารย์สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานอนุกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงพื้นที่พัฒนาโมเดลตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยอาสาพัฒนาประจำตำบล นางสาวรังรอง ทาบุญเมือง ได้นำเกษตรกลุ่มปลูกผักบ้านหนองแกมน และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาพืชไร่ ลงพื้นที่ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพริกปลอดภัย ณ บ้านกุดเลาะ ตำบลกุดเลาะและการปลูกพืชผักหลังนาโดยใช้น้ำบาดาล ณ บ้านร่องแสนคำ...
  ia
 • โครงการสัมมนาและทัศนศึกษานอกสถานที่ของบุคคลากรหมวดพืชไร่
  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาและทัศนศึกษานอกสถานที่ของบุคคลากรหมวดพืชไร่เพื่อสรุปผลและหาแนวทางการดำเนินงานของหมวดพืชไร่ ในปี 2557-2558 และได้ศึกษาดูงานการจัดการการผลิตพืชไร่ เทคนิคการจัดการแปลงทดลองและการสร้างความสนใจความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนด ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเพชรบุรี/ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง อ.ชะอำ จ. เพชรบุรี และจ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 31 มีนา...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2558
  • เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2558 ซึ่งถือว่าเป็น "วันขึ้นปีใหม่" ตามธรรมเนียมไทยโดยในวันนี้พนักงานของศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯร่วมกับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาของภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ของศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯซึ่ง รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่า...
  ia
 • เชิญร่วมงานมุทิตาจิต 84 ปี รศ.ดร. กวี จุติกุล
  • ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมงานมุฑิตาจิต รองศาสตราจารย์ ดร.กวี จุติกุล อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ในวาระที่ท่านมีอายุครบ 84 ปี คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าทุกรุ่น ท่านใดที่มีความประสงค์เข้าร่วมงานสามารถติดต่อได้ที่สมาคมฯ เบอร์โทร. 043-202368, (มือถือ) 0885573762 ...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 14 ณ ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น วันที่ 26 มีนาคม 2558
  • วันที่ 26 มีนาคม 2558ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ฝึกอบรมเรื่อง เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง รุ่นที่ 14 ให้กับเกษตรกร ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 40 ราย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานพิธีเปิดและมีทีมวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน ผาสุข นางสาวปราณี ขวามาตร์ นางสาวจิราวรรณ ปัดอาสา และนายกฤษฎา เจร...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมเกษตรกรแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยและแมลงพาหะ
  • เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงงานน้ำตาลช้อนทอง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำ สาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการ การรวบรวมสังเคราะห์และเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆในการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยอย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย จำนวนรวมทั้งสิ้น 48 คน ในเรื่อง แนวทางกา...
  ia
 • อาจารย์และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มข. สร้างชื่อ คว้ารางวัลระดับดีเยื่ยมในการประชุมนานาชาติ ที่ฟิลิปปินส์
  • ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาจารย์ประจำสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบท The 6th International Conference on Environmental and Rural Development ซึ่งจัดโดยองค์การนานาชาติ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบท (International Society of Environmental and Rural...
  ia
 • ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารงานทั่วไปของภาควิชาฯ
  • เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร อาคาร AG 08 ชั้น 6 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารงานทั่วไปของภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ หัวหน้าภาควิชาฯ และ นางณิชมาศ ภูจันทรศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ (KM) เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบป...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมเกษตรกรแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงงานน้ำตาลวังขนาย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำ สาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ การรวบรวมสังเคราะห์และเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆในการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยอย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับ GREEiNSECT จัดการศึกษาดูงาน เรื่อง การทำฟาร์มและผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด
  • รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำสาขาวิชากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โครงการ insect for Green Economic (GREEiNSECT) สนับสนุนโดยรัฐบาลประเทศเดนมาร์ก จัดการศึกษาดูงาน เรื่อง “การทำฟาร์มและผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด” ระหว่างวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ให้กับตัวแทนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จาก 14 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม อิตาลี เม็กซิโก เคนยา ยูกันดา โตโก เอธิโอเปีย ไนจีเรีย...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมจัดงาน “49 ปี ปลานิลไทยเทิดไท้องค์ราชัน”
  • เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอเซนซิ่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน จัดงานเสวนาวิชาการ “49 ปี ปลานิลไทยเทิดไท้องค์ราชัน” ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็น เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงปลานิล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษา และผู้สนใจ จำนวนกว่า 200 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล รุจินานนท์...
  ia
 • การติดตาม ธนาคารไก่พื้นเมือง บ้านซับผุด ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
  • เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา นักวิจัยฯ ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข นักวิจัยฯ และนายกฤษฎา เจริญมูลผู้ช่วยนักวิจัยฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานของโครงการธนาคารไก่พื้นเมืองที่ทำไว้กับ เกษตรกรบ้านซับผุด และบ้านยางสาว ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เพื่อสอบถามการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในสภาพการเลี้ยงในชนบทที่ได้ทำการส่งเสริมไว้นั้น ผลการลงพื้นที่ ได้พบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1) นายพรชัย ดอนล่า อายุ 47 ปี ไก่พื้นเมื...
  ia
 • การติดตาม เกษตรกรที่เข้ามาเป็น Multiplier คุณต่อศักดิ์ ปัจจุโส เกษตรกรบ้านปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
  • เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ นักวิจัยฯ ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา นักวิจัยฯ และนายกฤษฎา เจริญมูล ผู้ช่วยนักวิจัยได้ลงพื้นที่ติดตามการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรเครือข่ายคุณต่อศักดิ์ ปัจจุโส บ้านปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรกรที่จะมาเป็นmultiplierผลิตไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ เพื่อเป็นแหล่งผลิตรองรับความต้องการไก่พื้นเมืองของผู้สนใจในตัวไก่พื้นเมือง และเป็นเกษตรกรเครือข่ายของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ
   นายต่อศักดิ์...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 13
  • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ฝึกอบรมเรื่อง “เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง” รุ่นที่ 13 ให้แก่เกษตรกร ณ บ้านล็อคใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น กว่า 40 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานพิธีเปิดและปิดการอบรม ทีมวิทยากรบรรยายโดย รองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน ผาสุก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
   โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมที่สำคัญ อาทิ...
  ia
 • ณสมหมาย ศรีจันทร์ เกษตรจังหวัดนครพนม เข้าพบรองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ
  • เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 คุณสมหมาย ศรีจันทร์ ได้เข้าพบ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่จะนำไปเลี้ยงในแปลงเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน กับเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดนครพนม

   คุณสมหมาย ศรีจันทร์ เป็นผู้นำการฝึกอบรมเกษตรกรเรื่องเกษตรอินทรีย์ที่จังหวัดนครพนม โดยการฝึกอบรมของคุณสมหมายนั้นจะนำเกษตรกรในแต่ละอำเภอเป็นตัวแทนมา 3 คน และทำการฝึกอบรมโดยให้แต่ละตัวแทนของอำเภอนำไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในอำเภอและในท้องถิ่นนั้นๆ ด้านคุณสมหมาย ศรีจันทร์ เองนั้น...
  ia
 • การฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากปลา ปลาส้ม แหนมปลา
  • ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา นางสาวจันสุดา เทพเมืองคุณ Mr.Sophal Lcikong และ Mr.Dy Piseth จัดฝึกอบรมหลักสูตร"การแปรรูปอาหารจากปลา(ปลาส้ม แหนมปลา)" เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยมีกลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ เข้าร่วมการอบรมจำนวน 18 คน ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมให้กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญลงมือฝึกปฏิบัติการแปรรูปอ...
  ia
 • โครงการแก่งละว้าจัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากปลา ปลาส้ม และแหนมปลา
  • เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00-16.00 น. โครงการแก่งละว้าได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การแปรรูปอาหารจากปลา (ปลาส้ม และแหนมปลา)" ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ โดย รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา นางสาวจันสุดา เทพเมืองคุณ Mr.Sphal Lcikong และ Mr.Dy Piseth เป็นผู้ช่วยวิทยากร...
  ia
 • การจัดอบรมหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากปลา (ปลาส้ม แหนมปลา)
  • เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00-16.00 น. ผศ.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา นางสาวจันสุดา เทพเมืองคุณ พร้อมด้วยนักศึกษาจากประเทศกัมพูชา Mr.Sophal Lcikong Mr.Dy Piseth ได้เข้าร่วมจัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปอาหารจากปลา (ปลาส้ม แหนมปลา) ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์มอบไก่พันธุ์ประดู่หางดำมข.55 มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.30 น. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์มอบหมายให้นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา นำพ่อแม่พันธุ์ไก่ประดู่หางดำมข.55 จำนวน 10 ตัว มอบให้ศูนย์เรียนรู้การเกษตร มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น เพื่อนำไปเลี้ยงภายในโครงการ ในการนี้มีคณะอาจารย์ บุคคลากร ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ วิธีการเลี้ยงไก่ที่ถูกต้อง อีกทั้งเป็นการให้บริการวิชาการแก่มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น อีกด้วย ...
  ia
 • กลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าสัมภาษณ์เรื่องไก่พื้นเมืองในประเทศไทย
  • เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 กลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าพบ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ(ไก่พื้นเมือง) เพื่อขอสัมภาษณ์ถึงข้อมูลต่างๆของไก่พื้นเมืองเพื่อจัดทำเป็น Innovation Roadmap ของอุตสาหกรรมไก่พื้นเมือง เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมไก่พื้นเมืองของประเทศไทย
   ในการเข้าสัมภาษณ์เพื่อจัดทำ Innovation Roadmap ของอุตสาหกรรมไก่พื้นเมืองของประเทศไทยนั้น ได้มีการสัมภาษณ์ถึงประเด็นข้อดีข...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการเสวนาข่าเหลือง
  • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 – 12.00 ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิด โครงการเสวนาข่าเหลือง : การปลูก การตลาด อนาคต และเครื่อข่าย ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล โครงการเสวนาข่าเหลือง จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การผลิตข่าเหลือง สร้างเครือข่ายผู้ปลูก ผู้ค้า และนักวิชาการด้านข่าเหลือง และเพื่อสร้างฐาน...
  ia
 • เสวนาเรื่อง ข่าเหลือง : การปลูก การตลาด อนาคต และเครือข่าย โดย ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล
  • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชนบทไทย-อาเซียน และเครือข่ายผู้ปลูกและตลาดข่าเหลือง นำโดย ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล และคณะ จัดเสวนา เรื่อง ข่าเหลือง : การปลูก การตลาด อนาคต และเครือข่าย ขึ้น มีผู้สนใจเข้าร่วมเสวนากว่า 120 ท่าน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ปลูกข่าเหลือง ผู้ประกอบการ และกลุ่มเกษตรกรหน้าใหม่ที่ต้องการปลูกเพื่อทดลอง เนื่องจากข่าเหลืองกำลังเป็นที่สนใจในตลาดทางภาคอีสาน ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ และในเวทีเสวนาย...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดงานประชุมระดมสมองเพื่อประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย
  • เมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 13:00-16:30 น. ณ อาคาร AG07 ห้องบรรยาย 7013 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำ สาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ การรวบรวมสังเคราะห์และเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆในการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยอย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้จัดงานประชุมระดมสมองเพื่อประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการร่วมด้วยช่วยกัน KM หนังสือราชการและการเดินทางของเอกสาร
  • เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 งานบริหารและธุรการ คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการร่วมด้วยช่วยกัน KM หนังสือราชการและการเดินทางของเอกสาร ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ วิทยากรโดย นางสาวมลฑา แพงมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารและธุรการ คณะเกษตรศาสตร์ มข. โครงการร่วมด้วยช่วยกัน KM หนังสือราชการและการเดินทางของเอกส...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านวังกุง
  • เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านวังกุง ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ผู้นำชุมชน และเกษตรกร นำโดยนายอภิชาต ศิริสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุง เข้าศึกษาดูงานการทำสวนครัวยุคใหม่ปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา โดยนายเชาวลิต สีลาดเลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคและวิธีการในการจัดทำสวนครัวยุคใหม่ โดยการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา ณ หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • งานเชิดชูและแสดงความยินดีนักสัตวศาสตร์
  • เชิญชวนบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกิจกรรม "เชิดชูและแสดงความยินดีนักสัตวศาสตร์" ในวันที่ 26 ก.พ. 2558 เวลา 12.00-16.00 น ณ ลานหน้าภาควิชาฯ เนื่องจากภาควิชาสัตวศาสตร์ มีบุคคลากรที่ออกไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในหลายๆ ด้าน จนสร้างชื่อเสียง และได้รับการยอมรับจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นการแสดงความยินดี รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลากร ภาควิชาจึงเห็นสมควรที่จะมีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ทั้งนี้ มีอาหารว่างไว้คอยบริการทุกท่าน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดงาน วันพริกน่าน
  • เมื่อวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มข. โดย อาจารย์วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการตัดสินใจ และการจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัยจังหวัดแพร่ น่าน และชัยภูมิ” โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ได้รับเชิญจาก นายศุภวัฒน์ รัตนประภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม ให้ร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ทางวิชาการแก่เกษตรกร ณ. ที่ทำการตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมผู้ผลิตพบผ...
  ia
 • มูลนิธิพรแผ่นดิน จ.ขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จนและ การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา
  • เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 14.00-15.30 น. มูลนิธิพรแผ่นดินเข้าเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จนและ การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผัก ณ หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีนายเชาวลิต สีลาดเลา และนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชาเป็นวิทยากรบรรยาย...
  ia
 • ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมระดมสมอง
  • เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมระดมสมองเพื่อสำรวจความต้องการความรู้ ทิศทางการวิจัย และสถานภาพการใช้พันธุ์อ้อยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 16 ณ ห้องกวี จุติกุล คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมระดมสมองเพื่อสำรวจความต้องการความรู้ ทิศทางการวิจัย และสถานภาพการใช้พันธุ์อ้อยของภาคตะวันออ...
  ia
 • โครงการแก่งละว้าอบรมการทำปลาหมักแก่กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 13.30- 16.30 น. ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร พร้อมด้วยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา นางสาวเจนจิรา แซ่โคว้ และนางวิจิตรา อรรถสาร ได้อบรมพร้อมสาธิตการทำปลาหมัก ให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยใช้เศษปลาที่เหลือเช่น ไส้ปลา เกล็ดปลา หัวปลา หมักรวมกับเศษเปลือกสับปะรด แป้งมัน และผงกากน้ำตาล อีกทั้งเกษตรกรได้ลงมือฝึกปฏิบัติการหมักปลาด้วยตนเองอีกด้วย ...
  ia
 • หมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการทำอาหารปลาจากเศษเหลือในงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2558
  • เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น.รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน (อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเรื่อง "เทคนิคการทำอาหารปลาจากเศษเหลือ" ในงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2558 ณ อาคารเพาะเลี้ยง หมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในภาคเช้ามีการบรรยายในหัวข้อการทำอาหารสัตว์น้ำ และวัตถุดิบเศษเหลือและเทคนิคการใช้เศษเหลือในอาหารสัตว์น้ำ หัวข้อเรื่องหลักการถนอมเศษเหลือโดยการหมัก หัวข้อเรื่องการให้อาหารและการเลี้ยง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ผศ.ดร.สม...
  ia
 • หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
  • เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการประกันคุรภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร/คณะขึ้น โดยมี ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ,ประธานหลักสูตร,หัวหน้าภาควิชา,ผู้ประสานงานสาขาและกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และชี้แจงตัวชี้วัด สำหรับการตรวจคุณภาพการประเมินคุณภาพการศึ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนขามแก่นนคร เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนขามแก่นนคร นำโดย อ.ไกรเพชร เจริญศิริ หัวหน้าสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย อ.มะลิวรรณ วิเชษฐพงษ์ อ.วัชรพันธุ์ ศรีทานันท์ อ.สุทิศา อารามพงษ์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 และ 5/3 จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงาน สวนครัวยุคใหม่ การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา โดยมีนายเชาวลิต สีลาดเลา เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคและวิธีการในการจัดทำสวนครัวยุคใหม่ โดยการปลูกผักร่วมกับก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ และอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับโล่รางวัลในงาน ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2557
  • เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2557 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน ผู้สร้างชื่อเสียงทำคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเป็นการขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายเชาวลิต สีลาดเลา ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลา ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น ซี่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านยางพาราและส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมของเกษตรกรชาวสวนยางและบุคคลทั่วไปที่ม...
  ia
 • ภาควิชาสัตวศาสตร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกรในโอกาสงานเกษตรภาคอีสาน 2558
  • ในระหว่างงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2558 ที่ผ่านมา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการฝ่ายจัดฝึกอบรม ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร "การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภคในครัวเรือน" ในวันที่ 29 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีนายชานนท์ ทองดี พนักงานการเกษตรเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้แก่กลุ่มแม่บ้านจากอำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น จำนวน 20 คน, หลักสูตร "เทคโนโลยีผสมเทียมและการบำรุงพันธุ์โคในเกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 2" ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกษตร ประจำปี 2558
  • เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.อุบล ตังควานิช และคณะ ได้จัดโครงการกิจกรรมตอบปัญหาทางการเกษตร สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ณ ห้อง 7011 7012 และ 7013 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาการทางด้านการเกษตร และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่น่าสนใจโดยการสอด...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดกการฝึกอบรมเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 12
  • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ฝึกอบรมเรื่อง “เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง” รุ่นที่ 12 ให้แก่เกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ กว่า 52 ราย คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานพิธีเปิดและปิดการอบรม ทีมวิทยากรบรรยายโดย รองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา และนางสาวนริศรา สวยรูป เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เข้าร่วมงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติครั้งที่ 2
  • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เข้าร่วมงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติครั้งที่ 2 ณ บริเวณพะบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้บุคคลที่สนใจ และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับทิศทางการปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมืองของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ 2) เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรโดยเฉพาะไก่พื้นเมือง 3) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนเรียนร...
  ia
 • เชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวเกษตรศาสตร์
  • ขอเชิญชวนศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ทุกรุ่นร่วมงานคืนสู่เหย้า ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มข. ท่านสามารถสำรองโต๊ะได้ที่ 088-5573762หรือ 043-202368...
  ia
 • สัมภาษณ์เกษตรกรเครือข่ายฯไก่พื้นเมือง...
  • เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) ได้ลงพื้นที่เพื่อพบเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ มข.55 ซึ่งเป็นไก่พื้นเมืองที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์จากทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ
   นายสง่าพงษ์ วิศิษฏบุตร เกษตรกรเครือข่ายฯ บ้านเหล่าโพนทอง ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นเกษตรกรที่ได้เลี้ยงไก่มาจำนวน 10-11 รุ่นแล้ว ซึ่งถือว่าได้มีการเลี้ยงมาอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรได้เลี้ยงไก่เ...
  ia
 • สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีกับงาน 50 ปี สัตวศาสตร์มอดินแดง
  • เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้จัดงาน "คืนสู่เหย้า 50 ปีสัตวศาสตร์มอดินแดง" ขึ้น โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ ช่วงเช้ามีกิจกรรมการเสวนาเหลียวหลังแลหน้า 50 ปีสัตวศาสตร์มอดินแดง ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมพี่น้องกินลม..ชมฟาร์ม และช่วงเย็นเป็นกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์และประมูลของระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนสัตวศาสตร์ และเพื่อบริจาคเข้าสู่สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ โดยในกิจกรรมนี้มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมกว่า 450 คน ตลอดทั้งมีค...
  ia
 • เชิญร่วมงานคืนถิ่นคาวบอยส์ 50 ปีสัตวศาสตร์
  • ขอเชิญศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงาน 50 ปี สัตวศาสตร์มอดินแดง โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคาร 50 ปี สัตวศาสตร์ หากท่านใดสนใจเข้าร่วมติดต่อได้ที่ อ.อนุสรณ์ เชิดทอง (AG38) โทร 083-2877374...
  ia
 • อาจารย์ชาวต่างประเทศ จาก United States Department of Agriculture (USDA) ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะหารือความร่วมมือทางวิชาการกับอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์
  • Dr William F. Anderson จาก United States Department of Agriculture (USDA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางมาพบปะหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ รศ. ดร. ประสิทธิ์ ใจศีลและคณาจารย์สาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ และนำเสนอสัมมนาเรื่อง Bioenergy Feedstock Crop Research at Tifton GA ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสาขาพืชไร่ ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น...
  ia
 • ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน ติดตามโครงการข้าวไร่และไก่พื้นเมือง ที่บ้านซับผุด ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
  • เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ออกติดตามโครงการข้าวไร่และไก่พื้นเมือง ที่บ้านซับผุด ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสอบถามถึงสภาพการปลูกข้าวไร่ และสภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่ได้ทำการส่งเสริม ในส่วนของข้าวไร่นั้น การดำเนินโครงการฯ มีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว และให้องค์ความรู้ในด้านกระบวนการปลูกข้าวไร่ จัดอบรมความรู้จากนักวิชาการ และจัดการกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการปลูกข้าวจนถึงเก็บเกี่ยว จากการสอบถามใน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมงาน ค้นฟ้า...หาสูตรน้ำพริก อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
  • เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงาน “ค้นฟ้า...หาสูตรน้ำพริก” ที่สำนักงานอำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานของโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการตัดสินใจและจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัย จังหวัดแพร่ น่าน และชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะ ได้แก่ นายประสงค์ ประไพตระกูล ผอ. กองส่งเสริมการอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย นายธวัชชัย สิทธิวีระกูล เกษต...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบทุนการศึกษา และเงินสนับสนุนกิจกรรม จากศิษย์เก่า คณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 21
  • เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบทุนการศึกษา และเงินสนับสนุนกิจกรรม จาก นายรักติ ญวนกระโทก กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก เอ็กเซคคิวทีฟ จำกัด ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 21 โดยนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท และ สมาชิกค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร (อสก.) เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมค่าย อสก. จำนวน 20,000 บาท ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย
  • เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย HE.Mr.Simon Roded Ambassador, Embassy of Isreel in Thailand โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ในการให้การต้อนรับ และปรึกษาหารือทางด้านความมือในด้านวิชาการเพื่อที่จะให้เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมให้สำหรับประเทศลุ่มแม่น้ำโขง เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม รวมถึงพม่า รวมถึงโครงการที่จะรับนักศึกษาให้ไปฝึกงานที...
  ia
 • ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์มอบทุนฯ ให้น้อง
  • เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์ รุ่นที่ 38 คือ นางสาวจิลาพร ทองสุทธิ์ และนายธีรพงษ์ พิบูลย์ ได้เข้ามอบทุนการศึกษา จำนวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3,4 ของภาควิชาฯ โดยในกิจกรรมนี้ มีหัวหน้าภาควิชาฯ รองหัวหน้าภาควิชาฯ และกรรมการบริหาร เป็นผู้ร่วมรับมอบในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในนามของภาควิชาฯ ใคร่ขอขอบคุณศิษย์เก่าทั้งสอง และขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและครอบครัวสืบไป...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมสมาชิกสภาเกษตรกรที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ. ศาลาประชาสุข เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช สภาเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมการพัฒนาผลผลิตพริกให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพริกในลุ่มน้ำปากพนัง จำนวน 70 คน โดยมีนายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วิทยากรโดย อาจารย์ วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการ การพัฒนาระบบการตัดสินใจและจัดการโซ่อุปทานพริกปลอ...
  ia
 • หน่วยฝึกอบรมและพัฒนาด้านสัตวศาสตร์ (ASTO) ลงพื้นที่ แก้ไขปัญหาชุมชน
  • เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ โดยหน่วยฝึกอบรมและพัฒนาด้านสัตว์ศาสตร์(Animal Science Training and Outreach Unit : ASTO) ลงพื้นที่ชุมชนผู้เลี้ยงไก่ไข่บ้านนาหว้า-นาคำ ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นผลมาจากความต้องการของชุมชนผู้เลี้ยงไก่ไข่ซึ่งมีจำนวน 35 หลังคาเรือน เลี้ยงไก่ไข่ทั้งสิ้น 482 ตัว เกษตรกรประสบปัญหาเรื่องไก่ไข่ฟองเล็ก ขนร่วง ขาไม่มีแรง ไม่กินอาหาร และขาดความรู้เรื่องวัคซีน ในการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยเลี้ยง เก...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯเดินทางนำไก่พื้นเมืองไปให้กับโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
  • เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา (นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ) นางสาวศรัญญา ศิริปัญญา (นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ) และนายกฤษฎา เจริญมูล(ผู้ช่วยวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ) ได้นำไก่พื้นเมือง 2 สายพันธุ์ คือพันธุ์ประดู่หางดำ มข. 55 และไก่ชี เคเคยู 12 ไปให้กับโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการนำไปใช้ในการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร(การเลี้ยงไก่พื้นเมือง)ให้กับบุคคลที่สนใจและต่อยอดขยายผลพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เนื่องจ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Tokyo Gakugei University และ Osaka Kyoiku University เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Tokyo Gakugei University และ Osaka Kyoiku University จำนวน 13 คน จากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา “Food and Agriculture Education and On-site School Experiences” ซึ่งจัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย Prof.Iwata Yasuyuki, Assoc.Prof.Suzuki Naoki และ Mr.Iwasawa Daisuke เข้าศึกษาดู...
  ia
 • โครงการพระราชดำริ นำกลุ่มเกษตรกรจากอ.ยางคำ จ.ขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน
  • เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 11.50-12.30 น.เจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำริ นำกลุ่มเกษตรกรจาก อ.ยางคำ จ.ขอนแก่น จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน โดยมีนายธรรมนูญ บุรวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการเกษตรแบบผสมผสาน ...
  ia
 • โครงการพระราชดำรินำกลุ่มเกษตรกรเข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน
  • เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 10.00-11.30 น. เจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำรินำกลุ่มเกษตรกรจาก ตำบลน้ำอ้อม ตำบลทุ่งโปร่ง และตำบลโคกสูง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 30 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน โดยมีนายธรรมนูญ บุรวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการเพาะเห็ด การปลูกมะนาวนอกฤดู และการเลี้ยงปลา กบ จิ้งหรีด ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับนักเรียนจากค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 10.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับนักเรียนจากค่ายวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนก่น ในกิจกรรม “Campus Tour” เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายธรรมนูญ บุรวัฒน์ และ นางพจมาลย์ ลาภลือชา เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การเพาะเห็ด การปลูกมะนาวนอกฤดู และยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการปลูกผลไม้และผั...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง สถานการณ์การผลิตพืชสวนในปัจจุบัน ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
  • เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง สถานการณ์การผลิตพืชสวนในปัจจุบัน ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ที่เข้ารับการฝึกงาน จำนวน 30 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นอกจากจะได้รับความรู้ในเรื่องของสถานการณ์การผลิตพืชสวนในปัจจุบันแล้ว นักเรียนยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารอย่างไรให้ชีวิตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาอีกด้วย ณ ห้องพวงชมพ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบรถจักรยานยนต์จากอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.
  • เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ซูซูกิ รุ่น FD110XCU สีแดง-ดำ ขนาด 110 ซีซี ราคา 35,000 บาท จาก รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงมุขดา ศิริเทพทวี อาจารย์ประจำภาควิชาวินิจฉัยโรคช่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ในกิจกรรมในการเรียนการสอนประจำสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โดย มีนายลิขิต ปานพรม นางสาวอำนวย เลิศล้ำ และ นายยุทธพงษ์ แพงมา เป็นตัวแทนรับมอบ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯเดินทางสำรวจพื้นที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองของโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์
  • เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์(รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ) ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข(นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ) และนายกฤษฎา เจริญมูล(ผู้ช่วยวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ) ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่สำหรับรองรับการเลี้ยงไก่พื้นเมือง พันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 และไก่ชี เคเคยู 12 ของโรงเรียน มีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสอบถามถึงโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดยจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้ ให้นักเรียนหรือเกษตรกรในชุมชนที่มีความสนใจในด้านการเกษตร...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริการดี ผลงานมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2
  • เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริการดี ผลงานมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วัตถุประสงค์ในการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ คือ 1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริการ ทราบความหมายและแนวคิดของการให้บริการที่ถูกต้องและนำเทคนิควิธีการของการบริการที่ดี และสามารถนำความรู้ไปปรับปรุงในการให้บริการของหน่วยงานได้ 2) เ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริการดี ผลงานมีประสิทธิภาพ
  • เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริการดี ผลงานมีประสิทธิภาพ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วัตถุประสงค์ในการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ คือ 1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริการ ทราบความหมายและแนวคิดของการให้บริการที่ถูกต้องและนำเทคนิควิธีการของการบริการที่ดี และสามารถนำความรู้ไปปรับปรุงในการให้บริการของหน่วยงานได้ 2) เพื่อให้ผู้...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมฉลองวันคล้ายวันเกิดให้แก่บุคลากรที่เกิดในเดือนกันยายน
  • เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมฉลองวันคล้ายวันเกิดให้แก่บุคลากรที่เกิดในเดือนกันยายน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนกล่าวอวยพรวันเกิด ร่วมด้วยรองคณบดีฝ่ายต่างๆ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานคับคั่ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข และความอบอุ่น ที่ผู้บริหารและบุคลากรได้มอบความรัก ความอบอุ่นให้กันและกัน และได้รับประทานอาหารว่างร่วมกันอีกด้วย...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ โครงการฝึกอบรม “เรื่องเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง รุ่นที่ 11” ณ ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
  • เมื่อวันที่ 25-27 กันยายน 2557 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้จัดโครงการฝึกอบรม “เรื่องเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง รุ่นที่ 11” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมกว่า 150 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานพิธีเปิด ทีมวิทยากรบรรยายโดย รองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา นางสาวนริศรา สวยรูป แล...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงาน KKU Show and Share ครั้งที่ 7
  • เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 09.00 – 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงาน The 7th KKU Show and Share โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตมะเวทิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในงาน ZONE 1 : บริเวณเวทีกลาง มีการเล่าประสบการณ์ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จ และการแสดงดนตรี ZONE 2 : บริเวณบอร์ดนิทรรศการ เป็นการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ซึ่งเสนอโด...
  ia
 • พิธีไหว้ครูสาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2557
  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ ต้องการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านหนึ่ง ที่มีความสำคัญมาก คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจน มีความกตัญญูรู้คุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีบุญคุณ สาขาพืชไร่ ตระหนักถึงความสำคัญ ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ การวิจัย และการใช้ชีวิตที่ดีแล้ว สังคมไทย ยังคงต้องการคนดี มีคุณธรรม ออกไปรับใช้สังคม เพื่อให้สังคมไทยมีคุณภาพที่ดี อย่างยั่งยืนดังนั้น จึงมีการจัดกิจกรรมโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น ณ ห้องประชุม 5101 อาคาร 5 คณะเก...
  ia
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 2 เข้าศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายวิจัย และพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง
  • เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 2 เข้าศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดยมี รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง การบรรยายในครั้งนี้จะเป็นการบรรยายเชิงประสบการณ์ในหัวข้อต่างๆ อาธิเช่น ประวัติและสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ การสร้างพันธุ์ไก่พื้นเมือง การขยายฝูงไก่พื้นเมือง วิธีการคัดเลือกไก่พื้นเมืองเพื่อใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ทดแทน และการนำไก่พื้นเมืองไปใ...
  ia
 • ประชุมเตรียมงาน 50 ปีสัตวศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์กว่า 20 รุ่น และฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้ประชุมเตรียมงาน 50 ปี สัตวศาสตร์มอดินแดง โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคาร 50 ปี สัตวศาสตร์ หากท่านใดสนใจเข้าร่วมติดต่อได้ที่ อ.อนุสรณ์ เชิดทอง (AG38) โทร 083-2877374...
  ia
 • บุคลากรและนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ คลังเลือดกลาง มข.
  • เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 09.00 – 13.00 น. บุคลากรและนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ คลังเลือดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงอาหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิตที่เคยบริจาคมาก่อน ทั้งนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริจาคโลหิตเพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตประจำของคลังเลือดกลาง ซึ่งในการบริจาคโลหิตครั้งนี้ มียอดผู้บริจาคโลหิตจำนวน 62 ราย จำนวนเลือด 26,000 ซีซี...
  ia
 • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นวิทยากรในโครงการประกวด เส้นทาง สู่นวัตวณิชย์ ประจาปี 2557 หรือ Research 2 Market – R2M
  • เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไก่พื้นเมืองสู่อาหารสำหรับคนรุ่นใหม่” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการประกวด “เส้นทาง สู่นวัตวณิชย์” ประจาปี 2557 หรือ Research 2 Market – R2M ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการนำผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยมาศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Plan) และการนำนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ในระยะเริ่มต้น นอกจากจะเป็นการศึกษาความพร้อมในการนาผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Utilizing Indigenous Food Resource for Food Security
  • เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 09.00 – 11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (สพร.) จัดการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Utilizing Indigenous Food Resource for Food Security ให้กับนักวิชาการเกษตรชาวต่างประเทศและชาวไทย จำนวน 19 คน จาก 12 ประเทศ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 27 กันยายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระด...
  ia
 • การเข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรของโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
  • เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2557 คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ระดับชั้นอนุบาลที่ 1 -3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 จำนวน 180 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรที่หมวดพืชผัก และศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน เวลา 09.00-15.00 น. โดยมีนายกิตติพงษ์ วงษ์สุวรรณ และนายธรรมนูญ บุรวัฒน์เป็นวิทยากรบรรยาย...
  ia
 • การระดมความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ(โครงการแก่งละว้า)
  • เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2557 รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร นางสินี ชุ่มช่ำ นางชะเยาว์ นาคำ นางสุจินดา พิมลี และนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ (โครงการแก่งละว้า)ณ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เพื่อนำประเด็นต่าง ๆ ที่ได้มาสรุปงานวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ อีกทั้งเป็นการต่อยอดการวิจัยในครั้งต่อไป ...
  ia
 • อาจารย์เข้าร่วมฟังการนำเสนอสหกิจศึกษา บ.เบทาโกร ขอนแก่น
  • เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ อ.ประกายจันทร์, อ.สาวิตรี และ อ.อนุสรณ์ ได้รับเชิญจากทางบริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมราชาวดี จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ฝึกสหกิจศึกษาร่วมกับทางบริษัท ได้ทำการนำเสนอโครงงาน ตลอดจนมีการซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้ฝึกสหกิจ รวมทั้งเป็นนิมิตหมายที่ดีในการให้ความร่วมมือขอ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร งานชื่นชม ยินดี รวมพลัง สร้างสรรค์ผลงาน ประจำปี 2557
  • เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร งานชื่นชม ยินดี รวมพลัง สร้างสรรค์ผลงาน ประจำปี 2557 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์ เป็นตัวแทนผู้ได้รับรางวัลกล่าวแสดงความรู้สึก วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้คือ 1) เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ เกิดความภาคภูมิใจ 2) เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมการจัดการความเสี่ยง
  • เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมการจัดการความเสี่ยง โดยผู้ช่วยสาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร เป็นประธานเปิดการอบรม วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้คือ 1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 2) เพื่อระดมความคิดเห็นถึงปัจจัย ระดับ และวิธีการบริหารความเสี่ยงของ...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ออกเยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
  • เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ นางสาวนริศสรา สวยรูป และนายกฤษฎา เจริญมูล ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านเหล่านางาม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (นายสิริมงคล จันทร์นนท์) เพื่อสำรวจดูสถานการณ์การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เป็นแหล่งผลิตรองรับความต้องการไก่พื้นเมืองของผู้สนใจในตัวไก่พื้นเมือง และให้คำแนะนำในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองกับเกษตรกร นายสิริมงคล จันทร์นนท์ ปัจจุบันอาชีพหล...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น วันที่สอง
  • เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น” ซึ่งโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2557 ในวันที่สองจะเป็นการอบรมและฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น วิทยากรโดย นายประธาน สุนทรไชยา หัวหน้างานไฟฟ้า กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้กระแสไฟฟ้า นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายมรก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น”
  • เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น” ซึ่งโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2557 โดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานในพิธีเปิด และรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการปิดการฝึกอบรมและมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร ซึ่งในวันแรกจะเป็นการอบรมและฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยากร...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ การลงพื้นที่ เพื่อดูฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ณ บ้านปาฝา ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
  • วันที่ 21 สิงหาคม 2557 รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัย รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ และนายกฤษฎา เจริญมูล ผู้ช่วยวิจัย ได้ออกพื้นที่ไปดูฟาร์มเกษตรกร นายต่อศักดิ์ ปัจจุโส (เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่จังหวัดร้อยเอ็ด) สืบเนื่องจากศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ต้องการหาเกษตรกรที่จะมาเป็น multiplier ผลิตไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ เพื่อเป็นแหล่งผลิตรองรับความต้องการไก่พื้นเมืองของผู้สนใจในตัวไก่พื้นเมือง และเป็นเกษตรกรเครือข่...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมโครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน รุ่นที่ 1
  • เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมโครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน รุ่นที่ 1 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพียรศักดิ์ ภักดี หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรศักดิ์ ภักดี บรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการทำบัญชีครัวเรือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ พวงชมพู และคณะ บรรยายและฝึกปฏิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร บรรยายเรื่องบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเ...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) ร่วมจัดนิทรรศการ “งานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
  • เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี กำหนดจัดงาน “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน” ภายใต้แนวคิด “Innovation for Life” ขึ้นณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้นักประดิษฐ์ นักวิจัยไทย ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เกิดการขยายผลสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในสังคม ชุมชนและใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ร่วม...
  ia
 • แนะแนวหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์
  • การแนะแนวหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจ ได้รู้ข้อมูลการเรียนการสอน และรู้แนวทางในสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งเราได้ดำเนินการแนะแนวหลักสูตร ที่ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสุรวิทยาคม และ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม...
  ia
 • นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Southwest University ประเทศจีน ศึกษาดูงาน ณ สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด
  • เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด และ สพ.ญ.ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Southwest University ประเทศจีน จำนวน 2 คน ศึกษาดูงานการจัดการฟาร์มโคนม ณ สถาน๊ฯ และพาลงพื้นที่รอบสถานีฯ เพื่อดูโครงการโคตัวผู้ขุน ที่ได้รับการสนับสนุนเงินวิจัยจาก สกว. ภายใต้ความรับผิดชอบของ สถานีฯ ทั้งนี้นักศึกษาแสดงความเห็นต่อการดูงานครั้งนี้ว่า การมีฟาร์มมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรี...
  ia
 • ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมการปรับปรุงระบบเว็บไซต์คณะเกษตรศาสตร์
  • เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกร บุญคุ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้จัดกิจกรรมอบรมการปรับปรุงเว็บไซต์คณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสื่อสารองค์กรในรูปแบบของการจัดทำเว็บไซต์ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน โดยผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในสำนักงานคณบดีจำนวนประมาณ 20 คน...
  ia
 • ขอเชิญบุคคลากรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากฟาร์มสัตวศาสตร์
  • ขอเชิญบุคคลากรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากฟาร์มสัตวศาสตร์ ณ อาคาร 50 ปีสัตวศาสตร์ โดยมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ทั้งสด และใหม่ จากฟาร์มของพวกเราเอง ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. นำบุคลากรสายผู้สอนศึกษาดูงานนอกสถานที่พร้อมสัมมนาเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับภาคเอกชน
  • เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน “โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่พร้อมสัมมนาเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับภาคเอกชน” โดยเดินทางไปยังฟาร์มโคนมโชคชัย เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการเกษตรในลักษณะฟาร์มขนาดใหญ่ การจัดการเกษตรเชิงท่องเที่ยวและอนุรักษ์ และได้รับเกียรติจาก ดร.โชค บุลกุล ร่วมเสวนากับคณาจารย์เรื่อง มุมมองการศึกษาและการจัดการการเรียนการสอนในยุคศตวรรณที่ 21 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งได้รับค...
  ia
 • รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผอ.ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ในหัวข้อ “The Sustainable Production System for Food Security” ณ ห้องประชุมภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
  • ตามที่ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร ระยะสั้นนานาชาติ ในหัวข้อ “The Sustainable Production System for Food Security” ในวันที่ 20-26 กรกฎาคม 2557 ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากกรมปศุสัตว์ และ NAFRI ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 12 ราย ซึ่งรศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตรระยะสั้นนานาชาติ ในหัวข้อ“Sustainable Poultry Production System :...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา มุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Q อาสา มุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer เพื่อให้เกษตรกรและผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และขั้นตอนการจัดการระบบการผลิตที่ดีในการผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค เป็นการสร้างเครือข่าย Q อาสา และสามารถถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชอาหารปลอดภัยแก่ผู้อื่นได้ โดยจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหอม...
  ia
 • ประชุมเสวนา “ไก่พื้นเมืองพร้อมใช้ : ความหวังใหม่ของเกษตรกรและปศุสัตว์ไทย” ณ ห้องประชุม MR225 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาและแถลงข่าว “ไก่พื้นเมืองพร้อมใช้ไปเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557” และเพื่อเป็นการตอกย้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ ดังนั้น ฝ่ายเกษตร สกว.จึงจัดให้มีการประชุมเสวนาเรื่อง “ไก่พื้นเมืองพร้อมใช้ : ความหวังใหม่ของเกษตรกรและปศุสัตว์ไทย” อีกครั้งในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม MR225 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์ของงาน 1) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ ถึงความพร...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดนิทรรศการ งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย TechnoMart 2014 เนื่องในงาน IP Innovation and Technology Expo ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
  • เมื่อวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2557 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม นักวิจัยศูนย์ฯ นางสาวศรัญญา ศิริปัญญา นักวิจัย นางสาวสุกัญญา เจริญศิลป์ นักวิจัย และ นายกฤษฎา เจริญมูล ผู้ช่วยนักวิจัยฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย TechnoMart 2014 เนื่องในงาน IP Innovation and Technology Expo ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน 1) เพื่อเผยแพร่ผลงา...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข จัดกิจกรรมฉลองวันคล้ายวันเกิดให้แก่บุคลากรที่เกิดในเดือนพฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน
  • เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมฉลองวันคล้ายวันเกิดให้แก่บุคลากรที่เกิดในเดือนพฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนกล่าวอวยพรวันเกิด ร่วมด้วยรองคณบดีฝ่ายต่างๆ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานคับคั่ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข และความอบอุ่น ที่ผู้บริหารและบุคลากรได้มอบความรัก ความอบอุ่นให้กันและกัน และได้รับประทานอาหารว่างร่วมกันอีกด้วย...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ตัวแทนจาก Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น
  • เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และตัวแทนจาก Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 ท่าน นำโดยรองอธิการบดี Prof.Tadashi HASEKAWA เข้าศึกษาดูงาน การปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา ณ แปลงเกษตรสาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 09.00 – 10.30 น....
  ia
 • สุดเจ๋ง...งานวิจัยของไทยก้าวไกลสู่การนำไปใช้ได้จริง
  • จุดเริ่มต้นจากงานวิจัยด้านไก่พื้นเมืองไทยประดู่หางดำของศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ (ไก่พื้นเมือง) ซึ่งนำโดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์ฯพร้อมคณะนักวิจัย ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการจากการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ปัจจุบันได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้นำไปเลี้ยงโดยใช้หลักวิชาการ และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยปรากฏชัดว่าเกษตรกรรอบสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษ...
  ia
 • งานคลังและพัสดุคณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Ag-Budget
  • เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 งานคลังและพัสดุคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Ag-Budget ในการควบคุมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วิทยากรโดย นางสาวนงนุช ฤทธิศร นางชุติพร ชมพูสว่าง นางนวรัตน์ อุทธา และ นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ์วอ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางด้านการเงินที่มีหน้าที่ควบคุมงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามงบประมาณที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย...
  ia
 • ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมตอบแบบวัดความสุขออนไลน์
  • ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมตอบแบบวัดความสุขออนไลน์ HAPPINOMETER ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ มีบุคลากรกรอกข้อมูลเพียง 26 คน จากบุคลากรทั้งหมด 358 คน คิดเป็น 7.3% เท่านั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านกรอบข้อมูล ออนไลน์ โดยทางมหาวิทยาลัยได้ส่ง Link ให้ทุกท่านผ่าน E-mail (kku mail) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขยายเวลาถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 จึงขอความร่วมมือทุกท่านมา ณ โอกาสนี้...
  ia
 • มิิติใหม่ ! ของการจัดฝึกอบรมซึ่งอาจารย์ มข. ภาควิชาประมง เน้นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 อาจารย์ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว, ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ พร้อมคณะได้จัดฝึกอบรมเรื่อง "การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน" ให้กับเกษตรกรจำนวน 65 คน จาก 10 หมู่บ้านในเขตอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการอบรมครั้งนี้ถือเป็นการสร้างมิติใหม่ของการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยห่วงใยสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ซึ่งหลังจ...
  ia
 • สาขาวิชาพืชไร่จัดพาบุคลากรสาขาพืชไร่ ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเปิดโลกทัศน์ในต่างประเทศ
  • ทางสาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเปิดโลกทัศน์ในต่างประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถาบัน สร้างวิสัยทัศน์ที่ก้างไกล อีกทั้งเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล ตลอดจนการนำวิทยาการหรือนวัตกรรมใหม่จากการไปทัศนศึกษาดูงานมาปรับใช้กับงานการเรียนการสอน งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ณ Guang xi normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2557...
  ia
 • นักวิจัยศูนย์เครือข่ายฯ (ไก่พื้นเมือง) เตรียมชิ้นเนื้อเพื่อทำการทดลอง...
  • เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 นางสาวสุกัญญา เจริญศิลป์ นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) พร้อมด้วยนักวิจัยรุ่นใหม่ ได้เตรียมชิ้นเนื้อเพื่อไปตรวจวัดคุณภาพความนุ่นเนื้อของเนื้อไก่ลูกผสมและไก่พื้นเมือง (Shearforce and Water holding capacity) อายุ 8 สัปดาห์ เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับประกอบการทำงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการเนื้อ ตึก8 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • การติดตามผลโครงการแก่งละว้า
  • เมื่อที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2557 รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว และนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา ออกติดตามผลโครงการแก่งละว้า อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลานิล และตรวจหาพยาธิที่ทำให้ปลาตาย จากผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า ไม่พบพยาธิที่ทำให้ปลาตาย โดย รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว ได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาปลาตายคือ การใส่โดโลไมท์ จำนวน 1 กระสอบ ลงในบ่อเลี้ยงปลานิลที่มีปัญหา และจะทำการติดตามในเรื่องของปลาตายอีกครั้ง...
  ia
 • โครงการจัดการปศุสัตว์อินทรีย์เขตร้อนเพื่อผลิตภัณฑ์เนื้อและนมคุณภาพ และการปรับปรุงพันธุ์โคนมในสภาพอากาศร้อนชื้น
  • นักวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์นำโดย รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์, รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ, ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม และนักศึกษา เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อจัดการปศุสัตว์อินทรีย์เขตร้อนเพื่อผลิตภัณฑ์เนื้อและนมคุณภาพ และการปรับปรุงพันธุ์โคนมในสภาพอากาศร้อนชื้น ณ สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม กว่า 50 คน โดยเน้นเรื่องการเลี้ยง การจัดการ การผสมพันธุ์ไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาสู่การเป็นอาชีพ...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ ไก่พื้นเมือง 4 สายพันธุ์
  • การขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) ได้ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช/สัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ยื่นคำขอที่ สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยขอขึ้นทะเบียนพันธุ์ไก่ไทย 4 สายพันธุ์ คือ “ไก่ไทยพันธุ์ สร้อยนิล เคเคยู50” , “ไก่ไทยพันธุ์ สร้อยนิล เคเคยู50” , “ไก่ไทยพันธุ์ไข่มุกอีสาน เคเค 50” , “ไก่ไทยพันธุ์แก่นทอง เคเคยู 50” เป็นพันธุ์สัตว์ขึ้นทะเบียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีศาสตราจารย์วีระชัย โควสุวรรณ รองอธิก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
  • เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอบรม และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช รองศาสตราจารย์เจียมจิต แสงสุวรรณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ วัฒนชัย เป็นวิทยากร ณ ห้อง 8003 อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณบดีนำทีมรองคณบดีและคณาจารย์ลงพื้นที่เพื่อบริการวิชาการด้านการผลิตอาหารปลอดภัยที่ จ ร้อยเอ็ด
  • เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินาด รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ, ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมคณะทำงานบริการวิชาการเรื่อง "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน" ได้แก่ รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว (ภาควิชาประมง), ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ (ภาควิชาประมง), ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม (ภาควิชาสัตวศาสตร์), ผศ.ดร.พลัง สุริหาร (สาขาพืชไร่), ผศ.ดร.อุบล ตังควานิช (...
  ia
 • ia
 • สาขาวิชาพืชไร่จัดโครงการ สัมมนาและทัศนศึกษานอกกสถานที่ (การบริหารจัดการหมวดพืชไร่)
  • ทางสาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการสัมมนาและทัศนศึกษานอกกสถานที่ (การบริหารจัดการหมวดพืชไร่) เพื่อสรุปผลและหาแนวทางการดำเนินงานของหมวดพืชไร่ ในปี 2556-2557 การศึกษาดูงานจัดการการผลิตพืชไร่ เทคนิคการจัดการแปลงทดลองและการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน ณ แปลงทดลองเกษตรกร จ. นครราชสีมา และ ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง จ. ระยอง...
  ia
 • คณบดีคณะเกษตรศาสตร์นำทัพนักกีฬา มข คว้าเหรียญทองแบดมินตัน งานกีฬาบุคลากรอุดมศึกษา ครั้งที่ 33
  • ทัพนักกีฬาแบดมินตันจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานชมรมแบดมินตันบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้า 3 เหรียญทอง ประเภท คู่ผสม 55 ปี (นายศิขิน รัตนทิพย์ และนางสาวอัมพร กุลเวชกิจ), ชายคู้ 40 ปี (ผศ.พลากร สุรกุลประภาและ นพ.ชัช สุมนานนท์), และคู่ผสม 45 ปี (ผศ.พลากร สุรกุลประภาและนางผกาวัลย์ สุรกุลประภา) และ 3 เหรียญทองแดง ประเภท ชายคู่ 55 ปี (รศ.ชินะวัฒน์ มุกตพันธุ์ และนายศิขิน รัตนทิพย์), หญิงคู่ 55 ปี (รศ.เบญจา มุกตพันธุ...
  ia
 • อาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการความร่วมมือจังหวัดขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาพื้นที่แก่งละว้าอย่างสมดุลและยั่งยืน
  • เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.30-12.00 น. อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว และนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการความร่วมมือจังหวัดขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาพื้นที่แก่งละว้าอย่างสมดุลและยั่งยืน(KKP-KKU LAWA) ในการนี้ได้จัดทำโปสเตอร์โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลา เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญไปจัดแสดงในงานนี้ด้วย...
  ia
 • โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน ให้การต้อนรับกลุ่มเกษตรกรอำเภอนาข่า จังหวัดอุดรธานีเข้าศึกษาดูงาน
  • เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 10.30-12.00 น.กลุ่มเกษตรกรอำเภอนาข่า จังหวัดอุดรธานี จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงานที่โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน โดยมีนายธรรมนูญ บุรวัฒน์ และนายเศรษฐพงศ์ ลุนสำโรง เป็นวิทยากรบรรยายและนำชมศูนย์ฯ...
  ia
 • ติดตามการประเมินผลโครงการมข.พัฒนา หลักสูตร การผลิตอาหารเลี้ยงปลา
  • ผศ.อรุณีพงษ์ ศรีสถาพร อาจารย์ประจำภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาว พจมาลย์ ลาภลือชา พร้อมด้วยคุณวันชาติ ใจมณี ประมงอำเภอพระยืน ได้ติดตามประเมินผลโครงการ มข. พัฒนา หลักสูตร การผลิตอาหารเลี้ยงปลา โดยเข้าสัมภาษณ์เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร การผลิตอาหารเลี้ยงปลา เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ตำบลพระบุ และตำบลบ้านโต้น จังหวัดขอนแก่น พบว่า เกษตรกรบางส่วนได้นำความรู้ที่ได้อบรมไปใช้ประโยชน์ในการผลิตอาหารเลี้ยงปลาไว้ใช้ในบ้าน ส่เกษตรกรอีกส่วนไม่ได้...
  ia
 • การติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้าโดยการชั่งวัดปลาและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ บ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
  • รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และนักศึกษาภาควิชาประมง ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้าโดยการชั่งวัดปลาและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ครั้งที่ 6 ประจำเดือนเมษายน ณ บ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2557 ...
  ia
 • ร่วมทำบุญ-รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสประจำสาขากีฏวิทยา ประจำปี 2557
  • นักศึกษาและคณาจารย์ประจำสาขากีฏวิทยาได้จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยประจำปี 2557 ในวันที่ 10 เมษายน 2557 โดยเริ่มจากกิจกรรมเลี้ยงเพลพระจำนวน 9 รูปเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จากนั้นได้มีพิธีรดน้ำดำหัว อวยพรปีหใม่แก่ท่านอาจารย์อาวุโส จบท้ายด้วยการร่วมรับประทานอาหารกลางวัน อิ่มบุญและอิ่มท้องไปด้วยกัน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาสงกรานต์ ข้าวเหนียวกลมเกลียวมั่นยืน ประจำปี 2557
  • เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาสงกรานต์ ข้าวเหนียวกลมเกลียวมั่นยืน” ประจำปี 2557 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ ดร.จิรวัตน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ได้นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในคร...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557
  • เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557 ซึ่งถือว่าเป็น "วันขึ้นปีใหม่" ตามธรรมเนียมไทย โดยในวันนี้พนักงานของศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯร่วมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ของศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ ซึ่ง รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557
  • เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2557 ขึ้น ณ สนามหญ้าหน้าอาคาร AG 08 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานมีพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส และรับประทานอาหารว่างร่วมกัน ...
  ia
 • กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม จังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานเรื่องระบบน้ำ ที่หมวดพืชผักคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เมื่อที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 10.00-12.00 น. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม จังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานเรื่องระบบน้ำ ที่หมวดพืชผักคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคุณเชาวลิต สีลาดเลา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องระบบน้ำและนำชมแปลงระบบการให้น้ำ...
  ia
 • โครงการวิจัยแก่งละว้า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดตามความก้าวหน้าโครงการในการชั่งวัดปลาและตรวจวิเคราะห์ค่าน้ำในบ่อเลี้ยงปลา
  • เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2557 โครงการวิจัยแก่งละว้า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา นางสาวอุทัยวรรณ สาระโกเศศ และนักศึกษาปีที่ 3 ภาควิชาประมง จำนวน 3 คน ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้าในการชั่งวัดปลาและตรวจวิเคราะห์ค่าน้ำในบ่อเลี้ยงปลาที่บ้านหนองนางขวัญ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น...
  ia
 • โครงการวิจัยแก่งละว้า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจกอาหารปลาให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ
  • เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2557 โครงการวิจัยแก่งละว้า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว และนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา ได้แจกอาหารปลาเม็ดให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 6 ราย รวม 60 กระสอบ เพื่อนำไปเลี้ยงปลานิลในบ่อทดลอง หลังจากให้อาหารปลา 1 อาทิตย์จะทำการชั่งวัดน้ำหนักปลาต่อเพื่อดูอัตราการเจริญเติบโต...
  ia
 • การติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้าโดยการจัดสอนการทำอาหารปลาไว้ใช้เองโดยอาจารย์จาภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557 ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน และนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก่งละว้า ซึ่งวันนี้มีการจัดสอนการทำอาหารปลาไว้ใช้เองแก่เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร อาจารย์ประจำภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติในครั้งนี้...
  ia
 • คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาค้นคว้า หมวดพืชผัก โครงการไก่พื้นเมือง และการเกษตรแบบผสมผสาน
  • เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 13.00-17.00 น. คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาค้นคว้า โดยได้รับเกียรติจากดร.เกษสุดา เดชภิมล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาค้นคว้า เป็นวิทยากรบรรยายและพาเยี่ยมชมศูนย์ฯ พร้อมกันนี้เข้าฟังบรรยายเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดสีม่วงและพริก และการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผัก ณ หมวดพืชผัก โดยมี รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียรและ ผศ.ดร.พลัง สริหาร เป็นวิทยากรบรรยายและพาเยี่ยมชมแปลง และสุดท้ายนักศึกษาปริญญาโท และปริญญ...
  ia
 • งานบริการวิชาการและวิจัยจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการของอุทยานเทคโนโลยีการเกษตรและสถานีทดลองและฝึกอบรมการเกษตรเขื่อนจุฬาภรณ์
  • เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม พ.ศ.2557 และวันที่ 20 -21 มีนาคม พ.ศ.2557 งานบริการวิชาการและวิจัยจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการของอุทยานเทคโนโลยีการเกษตรและสถานีทดลองและฝึกอบรมการเกษตรเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ โดย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วยกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตรและสถานีทดลองและฝึกอบรมการเกษตรเขื่อนจุฬาภรณ์จำนวน 17 คน ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • เมื่อวันที่ 4 มีนาคม และ 17 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกรมประมง ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในระบบห่วงโซ่อุปทานการค้าปลาน้ำจืดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนข้อจำกัดหรืออุปสรรคการค้าปลาเศรษฐกิจ 3 ชนิด คือ ปลานิล ปลาดุก และปลาตะเพียน ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนให้ข้อมูลเรื่องการตลาดปลาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศใน AEC การประชุมจัดขึ...
  ia
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแช่เย็น,แช่แข็ง และการผสมเทียมไก่ รุ่นที่ 4
  • เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2557 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธืสัตว์ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเก็บน้ำเชื้อแช่เย็น, แช่แข็ง และการผสมเทียมไก่ รุ่นที่ 4” ณ อาคาร AG08 คณะเกษตรสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กับนักวิชาการ 12 ราย ซึ่งมีผู้สนใจและเข้าร่วมฝึกอบรมจากหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยมี รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯร่วมเป็นประธานการฝึกอบรมในครั้งนี้ และมีวิทยากรบรรยาย ได้แก่ รศ.ดร....
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมมือนักวิจัยสเปนใช้เทคโนโลยีอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน
  • เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลจินดาชบาพร หัวหน้าภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ Prof. Manuel Y?fera ตำแหน่ง Vice-director จากสถาบัน Instituto de Ciencias Marinas de Andaluc?a (CSIC) C?diz, ประเทศสเปน ที่ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2557 ตามคำเชิญของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ยวงสร้อย เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือระหว่างภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ กับ CSIC ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัยและงานวิจัยร่วมในอนาคต...
  ia
 • คุณเชาว์นักธุรกิจท้องถิ่นมาศึกษาดูงานเรื่องไก่พื้นเมืองก่อนลงทุนทำธุรกิจ
  • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 นายสัตวแพทย์อาวุโส ฤทธิรงค์ ชาวโพธิ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นได้พาคุณเชาว์ อุดมพานิช นักธุรกิจด้านรีสอร์ท บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลธ์ฟู้ด จำกัด ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดยมี รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นผู้อำนวยการศุนย์ การดูงานครั้งนี้ เน้นการดูงานด้านระบบการเลี้ยง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองในระบบเปิด และการจัดการทั่วไปในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ซึ่งคุณเชาว์นั้นสนใจในเรื่อง...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ชูไทยหนึ่งเดียวศักยภาพสูง วิจัยแมลงเป็นอาหารคน
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำสาขาวิชากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะนักวิจัยเครือข่าย เข้าร่วมประชุมเครือข่ายกลุ่มนักวิจัยโครงการวิจัยนานาชาติ GREEiNSECT– Insects for green economy เพื่อวางแผนงานวิจัยแมลงนำมาใช้เป็นอาหารโปรตีนทั้งสำหรับคนและอาหารสัตว์ พร้อมชูประเทศไทยมีศักยภาพสูง ที่พัฒนาเพาะเลี้ยงแมลงกินได้ ถึงระดับการค้าและอุตสาหกรรมแล้ว ณ เมือง Bondo ประเทศเคนย่า ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2557 โครงการวิจัยน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์การอนุรักษ์พลังงานสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
  • เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 คณะเกษตรศาสตร์ นำโดยนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์การอนุรักษ์พลังงานสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ วโรภาสตระกูล ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานคณะแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดและบรรยายสรุป "แผนการดำเนินงานและเป้าหมายโครงการอนุรักษ์พลังงานคณะแพทยศาสตร์ฯ ปี 2557 - 2560" และ อาจารย์พงค์พัฒน์ มั่งคั่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด...
  ia
 • แสดงความยินดีกับนายกสมาคมศิษย์เก่าคนใหม่
  • เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่าน สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้มีพิธีส่งมอบงานให้กับนายกสมาคมฯ คนใหม่ คือ ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ซึ่งมีผู้ร่วมแสดงความยินดี อาทิ ผศ.ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน ผศ.ดร.พลัง สุริหาร ร่วมแสดงความยินดีด้วย...
  ia
 • ติดตามผลโครงการแก่งละว้า
  • เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ภาควิชาประมง และนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา งานบริการวิชาการและวิจัย ได้ติดตามผลโครงการแก่งละว้า ซึ่งได้จัดให้มีการจัดฝึกอบรมการทำอาหารปลาใช้เองจากปลาเปรี้ยว ซึ่งเกิดจากการนำเศษหัวปลา อวัยวะภายใน ผสมรำหมักให้เกิดกรดแลคติก เป็นการช่วยเก็บรักษาปลาไม่ให้เน่าเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารปลาในบ่อ และในกระชังลงได้ โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลงมือฝึกปฏิบัติกันอย่างเข้มแข็ง ...
  ia
 • บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมอวยพรวันเกิดย้อนหลังคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมอวยพรวันเกิดย้อนหลัง ท่านคณบดีฯ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม 4 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ และรับประทานเค้กวันเกิดร่วมกัน ในโอกาสนี้ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับบุคลากรที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วย...
  ia
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผสมเทียมและการจัดการด้านการสืบพันธุ์ในโคนม
  • วันที่ 12 – 17 มกราคม 2557 โครงงานฟาร์มโคนมร้อยเอ็ด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ และคณะ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผสมเทียมและการจัดการด้านการสืบพันธุ์ในโคนม โดยมีผู้สนใจเป็นเกษตรกร ผู้สนใจจำนวน 13 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับพื้นฐานและระดับกลางทางด้านการสืบพันธุ์โคนมแก่เกษตรกรเจ้าของฟาร์มและนักวิชาการ และเพื่อส่งเสริมและเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญในสาขาการสืบพันธุ์โคนมในพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้น...
  ia
 • โครงการอบรมการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยในจังหวัดเพชรบูรณ์
  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้ตระหนักถึงการลดใช้สารเคมี โดยมีชื่อโครงการว่า “การผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยในจังหวัดเพชรบูรณ์" โดยจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงานโดยนายกฤษณ์ธ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานตานข้าวใหม่เทิดไท้องค์ราชันย์ จังหวัดน่าน
  • อาจารย์วีระ ภาคอุทัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการการพัฒนาระบบการตัดสินใจและจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัย จังหวัดแพร่ น่าน และชัยภูมิ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะนักวิจัย ร่วมงานและออกร้านนำองค์ความรู้การจัดการการผลิตพริกปลอดภัย โดยใช้สารชีวภัณฑ์ ในงานเทศกาลตานข้าวใหม่เทิดไท้องค์ราชันย์ อำเภอท่าวังผา เพื่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน ครั้งที่ 4 จัดขึ้นโดยความร่วมมือของภาคประชาชนและหน่วยงานราชการ มีนายอุกริ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557
  • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและอวยพรปีใหม่ ให้แก่บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ต่อมาได้มีกิจกรรมแนะนำบุคลากรใหม่ การจับสลากรางวัลของขวัญปีใหม่ และบุคลากรอาวุโสได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ และมีการรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และเป็นบรรยากาศแห่งความสุข ต้อนรับปีใหม่พุทธศัก...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  • เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 08.30-12.00 น....
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมโปรแกรม การรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (Project Follow Up)
  • เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รอง ศาสตราจารย์ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโปรแกรม การรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (Project Follow Up) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายกฤษฎา ศิลปะบูรณะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นวิทยาก อบรมการใช้โปรแกรมให้แก่ หัวหน้างานต่างๆ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักวิจัย (โครงการเก็บเบี้ยเกษตร) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมอินภาวา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
  • คณบดีและคณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักวิจัย (โครงการเก็บเบี้ยเกษตร) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมอินภาวา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยครั้งนี้เป็นการดำเนินงานส่วน Result & Discussions ของแต่ละกลุ่ม ซึ่งต่อยอดจากการอบรมครั้งที่แล้วที่จังหวัดอุดรธานี...
  ia
 • ติดตามผลโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่พันธุ์สกลนคร และการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
  • เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทยศาสตร์ชุมชน ร่วมด้วย ดร.พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน น.ส.พจมาลย์ ลาภลือชา น.ส.นารีรัตน์ จำใบ และคณะได้ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่พันธุ์สกลนคร และการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ที่ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภายในงาน ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน ได้อธิบายถึงขั้นตอนการปลูกข้าวไร่พันธุ์สกลนคร ให้กับเกษตรกรที่ได้เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ประมาณ 50 ราย พร้อมทั้งนำข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ไปให้เกษตรกรทดลองชิม ได้แก...
  ia
 • โครงการสัมนาการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2556
  • สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2556 วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ สาขาพืชไร่ เพื่อศึกษาวิเคาระห์ผลการประเมินและหาแนวทางในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่ดี เนื่องจากมีส่วนสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ประเทศชาติ ซึ่งนอกจากผู้สอนต้องมีความรู้และมีประสบการณ์แล้ว รูปแบบหรือวิธีจัดการเรียนการสอนมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้การนำผลการประเมินที่ได้จากผู้เรียนมาสรุปและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารายวิชารวมทั้งหลั...
  ia
 • งานกอล์ฟการกุศล สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานกอล์ฟการกุศล เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ สนามกอล์ฟตำรวจ โบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา...
  ia
 • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตรร่วมกับชมรมศิษย์เก่าส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมงานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าส่งเสริมการเกษตร
  • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตรร่วมกับชมรมศิษย์เก่าส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรม "งานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าส่งเสริมการเกษตร" ขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายประสาน ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือและช่วยเหลือนักศึกษาและสังคมในลักษณะต่างๆ ต่อไปซึ่งกิจกรรมที่สำคัญที่เกิดขึ้นอันได้แก่ กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ "บทบาทของการส่งเสริมการเกษตรในการก้าวเข้าสู่ AEC" ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. ณ ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.จับมือ ม.ราชภัฏมหาสารคาม อบรมเกษตรกรปลูกพริกเพื่อการค้า
  • อาจารย์วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการการพัฒนาระบบการตัดสินใจและจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัย จังหวัดแพร่ น่านและชัยภูมิ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับเชิญจากคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักเพื่อการค้าตามมาตรฐาน Good Agricultural Practices (GAP) ให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการผลิตพริกเชิงพาณิชย์และฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกและการจ...
  ia
 • อาจารย์ชาวต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะหารือความร่วมมือทางวิชาการกับอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์
  • Dr. Robert Kemerait และDr. John Sherwood จากภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางมาพบปะหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ รศ. ดร. สนั่น จ่อกล่อยและคณาจารย์สาขาพืชไร่และสาขาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ และนำเสนอสัมมนาเรื่อง โปรแกรมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยจอร์เจีย ซึ่งนำเสนอโดย Dr. John Sherwood หัวหน้าภาควิชาโรคพืช และเรื่องงานวิจัยโรคถั่วลิสง ซึ่งนำเสนอโดย Dr. Robert Kemerait ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมสาขาพืชไร่ ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.อบรมนักวิชาการและเกษตรกรไร่อ้อย ลดการระบาดของโรคใบขาวอ้อย
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ประจำปีงบประมาณ 2556 จัดฝึกอบรมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคใบขาวในอ้อย ให้แก่นักวิชาการโรงงานน้ำตาลและเกษตรกรในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 400 คน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางที่สามารถลดความรุนแรงของการระบาดของโรคใบขาว โดยการฝึกอบรมในเขตภาคเหนือ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.นำผู้อบรมนานาชาติ ดูอาหารพื้นบ้านและวัฒนธรรมอีสาน
  • ผู้เข้าอบรมนานาชาติ ดูงานด้านอาหารพื้นบ้านและวัฒนธรรมอีสาน กลุ่มสตรี อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะมีกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นให้เห็นสภาพจริง แล้วนำออกมาวิเคราะห์ในห้องอบรม ผศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล ผู้ประสานงานโครงการฝึกอบรมนานาชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำผู้เข้าอบรมนานาชาติ หลักสูตร “การนำอาหารพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของอาหารมนุษย์” (Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security) ระหว่างวันที่ 1-27 กันยายน 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน ...
  ia
 • การจัดอบรมหลักสูตรการปลูกผักปลอดภัย สู่มหาวิทาลัยสุขภาวะ
  • เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2556 งานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร การปลูกผักปลอดภัย สู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากดร.จริวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 20 คน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศ์ และอาจารย์รณรงค์ อยู่เกตุ จากสาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรอบรมตลอดหลักสูตร 1 วัน ในการนี้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่องหลัก...
  ia
 • การจัดอบรมการผลิตอาหารเลี้ยงปลา
  • งานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตอาหารเลี้ยงปลา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2556 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตำบลบ้านโต้น อ.พระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาจำนวน 52 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านโต้น และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร อาจารย์ประจำภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ประชุมบัณฑิตศึกษา RGJ Seminar Series XCVII วิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์
  • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสกว.ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการผลิตสัตว์ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) และโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก จัดประชุมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา: RGJ Seminar Series XCVII ประเด็น การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ มี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระชัย โควสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่าย...
  ia
 • อาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. เสนอผลงานยางพาราในที่ประชุม APRC 2013
  • การประชุมวิชาการยางพาราเอเชียแปซิฟิค หรือ APRC 2013 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีให้กลุ่มนักวิจัยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยางพาราได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ เทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านยางพารา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน นายสมยศ มีทา นักวิชาการเกษตร และนางสาวนิรมล แสงจันดา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานด้านยางพาราในการประช...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
  • การประชุมระดมความคิดเห็นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไปสู่การปฏิบัติโดยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ร่วมมือภาครัฐ เอกชนและเครือข่ายศูนย์ความร่วมมือเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไปสู่การปฏิบัติ จัดโดย เครือข่ายวิจัยภูมิภาคร่วมกับสำนักคณ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. อบรมนักวิจัยจากเวียดนาม ผลิตน้ำเชื้อโค-กระบือแช่แข็ง
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักวิจัยจากสถาบันวิจัยแห่งชาติด้านปศุสัตว์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ศึกษาดูงานผลงานภาควิชาสัตวศาสตร์และอบรม ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งและเทคนิคการผสมเทียมในโค-กระบือ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชา และรองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและการวิจัย ให้การต้อนรับ Dr. Mai Van Sanh, Dr. Le Van Thong และ Mr. Ha Minh Than นักวิจัยจากสถาบันวิจัยแห่งชาติด้านปศุสัตว์ ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.อบรมผลิตมะลินอกฤดูให้เกษตรกรบ้านศิลา จ.ขอนแก่น
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา นีระ และ อาจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา จัดฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การจัดการผสมผสานเพื่อเพิ่มการผลิตมะลิในฤดูหนาว ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะลิและไม้ดอกบ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 58 คน พร้อมรับฟังปัญหาการปลูกมะลิและไม้ดอกของเกษตรกรท...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. อบรมทักษะการจัดดอกไม้เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ
  • อาจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะวิชาชีพการจัดดอกไม้ ในหัวข้อ ช่อดอกไม้แสนหวาน (sweet bouquet) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการคัดเลือกดอกไม้ และการดูแลหลังการเก็บเกี่ยวอย่างง่าย โดยได้รับการตอบรับจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรม จำนวน 20 ท่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น.ณ ห้องชวนชม...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัลนักวิจัยและพัฒนาพืชไร่วงศ์ถั่วไทยดีเด่น
  • รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้รับรางวัลนักวิจัยและพัฒนาพืชไร่วงศ์ถั่วไทย ดีเด่น เนื่องจากมีผลงานการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสง ระบบการผลิตถั่วลิสงเมล็ดโต และระบบการผลิตถั่วลิสงในระบบควบคุมการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซิน จากนายดำรง จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในการประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 4 :บทบาทของถั่วไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน จัดขึ้นโดยกรมวิชาการเกษตรและมหาวิ...
  ia
 • งานกอล์ฟครบรอบ 50 ปี เกษตรศาสตร์ มข.
  • เนื่องด้วยสมาคมศิษย์เก่าฯ กำหนดจัดงานกอล์ฟครบรอบ 50 ปี เกษตรศาสตร์ มข. ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เป็นทุนสนับสนุนการศึกษา และเพื่อสมทบสร้างสถาปัตยกรรมรำลึกเกษตรศาสตร์ 50 ปี จึงเรียนเชิญศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมและช่วยประชาสัมพันธ์งานให้ได้ทราบทั่วกัน...
  ia
 • โครงการเก็บเบี้ยเกษตร รุ่นที่ 2 (31 ส.ค. - 1 ก.ย.2556)
  • ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักวิจัย (โครงการเก็บเบี้ยเกษตร) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556 ณ โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ...
  ia
 • งานวิจัย “ ไหมอีรี่ มข. “ ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 56 ได้รับรางวัล Bronze award
  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556” (Thailand Research Expo 2013) ขึ้น เมื่อวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีสำหรับองค์กรในระบบวิจัย ได้ร่วมแสดงศักยภาพทางการวิจัยของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค อันจะเชื่อมโยงการนำผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความสนใจและได้รับรางวัล Bronze award จากเลขาธิ...
  ia
 • คณาจารย์กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อนได้รับทุนงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ) ของ สกว
  • คณาจารย์กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อนได้รับทุนงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ) ของ สกว ประจำปี 2556 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ภัทรจินดา ได้รับทุนวิจัยและทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาเอก โดยเน้นงานวิจัยด้านโภชนศาสตร์โคนม และ ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ได้รับทุนวิจัยและผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโท โดยเน้นด้านการประปรับพันธุ์โคนม...
  ia
 • อาจารย์สาขาวิชาพืชสวนเข้าร่วมประชุม RGJ series
  • อาจารย์ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาโดยได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่ประธานสัมมนาและกรรมการผู้ประเมินการนำเสนอภาคโปสเตอร์ ในงานสัมมนาวิชาการ RGJ Seminar Series XCVI ภายใต้หัวข้อ From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจั...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยจากสกวเพื่อผลิตงานวิจัยด้านเกษตรเชิงระบบ
  • ศาสตราจารย์ ดร.เทอรี่ แรมโบ (Prof. Dr. Terry Rambo) ศาสตราจารย์พิเศษ หลักสูตรเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เป็นเวลาสามปี เพื่อดำเนินการวิจัย เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกษตรในภาคอีสาน: การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรแบบสหสาขาวิชา” โดยมี Prof. Dr. Fukui Hayao รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ ดร.อรุณี พรมคำบุตร และดร.นิสิต คำหล้า เป็นนักวิจัยผู้ร่วมในโครงการ ซึ่งทุนวิจัยครั้งนี้ จะสนั...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.เป็นองค์ปาฐกประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
  • ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน(TROFREC) คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐก (Keynote speaker) บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษากับการพัฒนาท้องถิ่น” ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 (The National Graduate Research Conference 2013) มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า 500 ...
  ia
 • Nippon Veterinary and Life Science University, Japan ศึกษาดูงาน ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ภาควิชาสัตวศาสตร์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก School of Animal Science, Nippon Veterinary and Life Science University จำนวนรวม 4 ท่าน เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มกระบือ และ ฟาร์มสุกร ของภาควิชาฯ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการเลี้ยงกระบืและสุกรในประเทศไทย ระบบสืบพันธุ์ การให้อาหาร และเรื่องทั่วๆไป...
  ia
 • ภาควิชาสัตวศาสตร์ จัดอบรมสัญจรการเลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำให้กับเกษตรกร อ.บ้านฝาง
  • ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) บูรณาการงานวิจัยสู่เกษตรกร จัดฝึกอบรมเรื่อง “เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง” รุ่นที่ 3 พร้อมมอบไก่ประดู่หางดำ มข.55 ให้แก่เกษตรกร บ้านบึงสวาง หมู่ 11 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น กว่า 30 คน โดยมีรองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ เป็นประธานพิธีเปิดและปิดการอบรม ทีมวิทยากรบรรยายโดย รองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองศาสตราจารย...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ร่วมมือสกวนำผลงานวิจัยแก้ปัญหาการผลิตในชุมชน
  • อาจารย์วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการ การพัฒนาระบบการตัดสินใจและจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัย จังหวัดแพร่ น่าน และชัยภูมิ อาจารย์ ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ นางสาวภัครมัย ดงใจ และนางสาวเกยูร ประยูรชาญ ผู้ช่วยนักวิจัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำผลงานวิจัยออกจัดกิจกรรม ฝึกอบรมและจัดนิทรรศการ แก้ไขปัญหาการผลิตพริกของเกษตรกร จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 จัดฝึกอบรมเกษตรกร ...
  ia
 • งานวิจัยไหมอีรี่ มข. ร่วมแถลงข่าวงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๖”
  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารการวิจัยแห่งชาติ(คอมช.) จัดการแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๖” (Thailand Research Expo 2013) ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00-18.00 น. โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงานแถลงข่าวดังกล่าวขึ้นที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นตเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการเก็บเบี้ยเกษตร รุ่นที่ 2
  • ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักวิจัย (โครงการเก็บเบี้ยเกษตร) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมและศูนย์สัมมนาใบบุญแกรนด์ จังหวัดเลย...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปี 2555
  • รองศาสตราจารย์ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะตามเกณฑ์IQA(41 ตัวชี้วัด)และตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่กำหนดให้คณะวิชาและสถาบันรายงานผลการประเมินตนเองในระบบ CHE พร้อมทั้งหลักฐานประกอบทุกตัวชี้วัดที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ โดย สกอ.จะประเมินฯในระบบ CHE อีกครั้ง เมื่อสถาบันยืนยันผลตรวจการประเมินฯของคณ...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมประชุมผนึกเครือข่ายวิจัยภาคอีสานระดมความคิดทบทวนยุทธศาสตร์วิจัยแห่งชาติร่วมกับ วช
  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมระดมความคิดเพื่อการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมออคิด บอลรูม 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักวิจัย นักวิชาการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานกว่า 300 คน โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเสนอแนะปัญหาสำคัญ และแนวทางก...
  ia
 • หัวหน้า สล.ร้อยเอ็ด นำคณะนักศึกษาจาก Chongqing University ดูงานที่สถานี
  • ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม พร้อมด้วย ส.พญ.ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล และคุณวิมลรัตน์ บุตรพรหม ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีฯ ได้พานักศึกษาจาก Chongqing University ดูงานที่สถานีฯ ซึ่งนักศึกษามีการซักถามถึงผลการดำเนินงานของสถานี และงานวิจัยที่กำลังทำในขณะนี้ โดยนักศึกษาให้ความสนใจในเรื่องขั้นตอนการผลิตนมโรงเรียน (นมพาสเจอร์ไรซ์) และการทำหญ้าหมัก อ้อยหมัก เป็นอย่างมาก และสนใจทำ mini project เกี่ยวกับการทำหญ้าหมัก...
  ia
 • ห้องสมุด คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน
  • เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ห้องสมุด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดแสดงนิทรรศการหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 1 หรือ I-SAN Book Fair 2013 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2556 โดยมีนางทรรศนีย์ แผลงสูงเนิน เป็นผู้ดูแลบู๊ทจัดนิทรรศการ...
  ia
 • ลดเสี่ยงอัคคีภัย คณะเกษตรฯ มข. จัดอบรมบุคลากรงานฟาร์มและห้องปฏิบัติการ
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสายฟาร์มและห้องปฏิบัติการ จำนวน 60 คน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี กล่าวเปิดการอบรม มีทีมวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการจาก หน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร งานไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุงและปฏิบัติการพิเศษ กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่ว...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว์ในเกษตรกรรายย่อย”
  • วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2556 รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้รับเชิญจากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรฝึกอบรมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และเลี้ยงไก่ ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พิจิตร และพิษณุโลก ในหัวข้อเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว์ในเกษตรกรรายย่อย” ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปศุสัตว์ จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน...
  ia
 • รศ.กมล เลิศรัตน์ และ รศ.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จาก GMS
  • รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ และ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้รับเขิญจาก Mekong Institute มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อบรรยายเรื่อง "Importance of Sustainable Agriculture Development in the GMS Countries: Opportunities and Challenges towards AEC 2015" และ "Modern Livestock Farming Systems in Thailand" เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2556 ณ สถาบันลุ่มน้ำโขง โดยมีคณาจารย์และนักศึกษารวม 34 คน จาก 4 มหาวิทยาลัยใน 4 ประเทศ ได้แก่ Battambang University (Cambodia), Souphanouvong University (Lao PDR), University of Veterinary Sci...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.อบรมเกษตรกร ใช้เชื้อรากำจัดโรคและแมลงศัตรูพริก
  • อาจารย์วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาระบบการตัดสินใจและการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกปลอดภัย จังหวัดแพร่ น่านและชัยภูมิ และอาจารย์ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ ผู้ร่วมโครงการฯ เป็นวิทยากรอบรม ขยายเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) และเชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) ในโครงการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรผู้ปลูกพริกเพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน และเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้เป็นวิทยากรเผยแพร่ความร...
  ia
 • คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลบุคคลในดวงใจ ประจำปี 2556 จากสโมสรนักศึกษาฯ
  • สโมสรนักศึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ "บุคคลในดวงใจ" ประจำปี 2556 โดยจัดให้ทางกรรมการของสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เป็นผู้วางแนวทางการคัดเลือกร่วมกับนักศึกษาประจำสาขาต่างๆ โดยบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รางวัลนี้ จะมีคุณสมบัติด้านการให้ความสำคัญกับการเป็นครู-อาจารย์ รักการถ่ายทอด มีจริยธรรม และส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาด้วยใจรัก ในปี 2556 มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้ 1. ผศ.ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี (สาขาพืชไร่), 2. ผศ.ดร.สุภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา (สาขาพืชสวน), 3. ดร.ภ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.อบรมสมาชิกสภาเกษตรกรขอนแก่น สร้างความร่วมมือระหว่างชุมช
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การเกษตรยุคใหม่ ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ให้แก่สมาชิกสถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น นำโดยดร.สมศักดิ์ คุณเงิน ประธานสภาเกษตรกร จำนวน 38 คน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และสถาบันร่วมสภาเกษตรกร และเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์สู่ท้องถิ่นชุมชนและเกษตรกร มีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับมอบโคนมจากโรงเรียนพัฒนาเด็ก ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
  • เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้รับมอบโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซี่ยน เพศผู้ อายุ 11 เดือน ชื่อตาหวาน จากอาจารย์จักษรี สุวรรณศร อาจารย์โรงเรียนพัฒนาเด็ก จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้คณะเกษตรศาสตร์ ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและการทัศนศึกษาของประชาชนทั่วไป โดยมีอาจารย์ธะศิริ สุวรรณศร ที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งโรงเรียนพัฒนาเด็ก อาจารย์ดร.ธีรชัย หายทุกข์ อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ และรองศาสตราจารย์อัมพล ห่อนาค ข้าร...
  ia
 • การบรรยาย เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวาระสาระดับนานาชาติ โดย Prof. Jeremy N. Mcneil
  • เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง 1217 ชั้น 2 หน่วยบริหารการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดบรรยายหัวข้อ "เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวาระสาระดับนานาชาติ" ให้กับ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเรื่อง Manuscripts สำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานฉบับภาษาอังกฤษ โดย Prof. Jeremy N. Mcneil จากประเทศแคนาดา โดยมี รองศาสตราจารย์.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์.ดร.นุชรีย์ ศิริ และ รองศาสตราจารย์...
  ia
 • มข จัดแถลงข่าวนักวิจัย มข.วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปลาร้าก้อนและปลาร้าผง ขยายผลสู่เชิงพาณิชย์
  • ทีมนักวิจัย นำโดย ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ หัวหน้าทีมวิจัย ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากปลาร้า โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมา 5 ประเภท ดังนี้ ปลาร้าก้อน ปลาร้าผง ปลาร้าครีม น้ำปลาร้าเข้มข้น และน้ำปลาจากปลาร้า จัดแถลงข่าว “นักวิจัย มข.พบสื่อมวลชน” ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 ขึ้น เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้ขยายผลงานวิจัยดังกล่าวสู่เชิงพาณิชย์ ถ่ายทอด...
  ia
 • คณาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรฯมข.ร่วมงานประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1
  • คณาจารย์สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ดร.กมล เลิศรัตน์ รองศาสตราจารย์ดร.สังคมเตชะวงค์เสถียร รองศาสตราจารย์ดร.สุชีลาเตชะวงศ์เสถียร์ อาจารย์ดร.วิไลลักษณ์ ชินะจิตร อาจารย์รณรงค์ อยู่เกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ดร.พัชริน ส่งศรี อาจารย์ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี นายสมยศ มีทา และนายเชาวลิต ศรีลาดเลา นำคณะนักศึกษาสาขาพืชสวน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 24 คน พร้อมด้วยนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จำนวน 10 คน เข้าร่วมการประชุ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.จับมือ FAO ชูแมลงเป็นแหล่งโปรตีนลดปัญหาการขาดแคลนอาหารของประชากรโลก
  • เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.30 น. ณ สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (Penthouse FCCT) อาคารมณียาเซ็นเตอร์ 518/5 ถนนเพลินจิต ข้างอัมรินทร์พลาซ่า ใกล้สถานีรถไฟฟ้าชิดลม กรุงเทพมหานคร องค์กรอาหารเพื่อการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of The United Nations ,FAO) ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิก ได้เปิดแถลงข่าวเปิดตัว รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง ผู้เขียนหนังสือ Six-legged livestock: edible insect farming, collecting and marketing in Thailand และให้สัมภาษณ์แ...
  ia
 • อาจารย์ คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรม การผลิตพืชอาหารปลอดภัย GAP อ.ซำสูง
  • รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสา การผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ที่จัดขึ้นในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น จัดโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.อบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอุบล รู้จักโรคพืชอย่างง่าย
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมเรื่อง การวินิจฉัยโรคพืชและการควบคุมโรคอย่างง่าย ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชในระดับอำเภอ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคพืชวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดฝึกอบรมเรื่อง การวินิจฉัยโรคพืชและการควบคุมโรคอย่างง่าย และการใช้เชื้อสเตรป-พีอาร์ 87 ควบคุมโรคและส่งเสริมการเ...
  ia
 • บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมด้านสถิติชั้นสูงให้นักวิชาการ สปป ลาว
  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้รับเชิญจาก Dr.John Schiller, Honorary Senior Fellow, Faculty of Science, School of Agriculture and Food Sciences, University of Queensland, Australia เพิ่อเป็นวิทยากรอบรมด้านการวางแผนการทดลองให้กับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ และนักวิชาการด้านปศุสัตว์และประมงทั่วประเทศลาวจำนวน 22 คน ณ NAFRI Livestock Research Center, Vientiane Province, Lao PDR ในช่วงวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2556 โดยได้รับ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.อบรมนักวิชาการนานาชาติ เสริมความมั่นคงด้านเกษตรและอาหาร
  • เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒาระหว่างประเทศ (สพร.) จัดฝึกอบรมหลักสูตร Sustainable Agriculture and Food Security ให้แก่นักวิชาการนานาชาติ จาก 15 ประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาววีระยา จารุอำพรพรรณ ผู้อำนวย...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร Sustainable Agriculture and Food Security แก่นักวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3
  • เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒาระหว่างประเทศ (สพร.) จัดฝึกอบรมหลักสูตร Sustainable Agriculture and Food Security ให้แก่นักวิชาการนานาชาติ จาก 15 ประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาววีระยา จารุอำพรพรรณ ผู้อำนวย...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.ต้อนรับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะวิทย์ มข. ดูงาน
  • เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30-10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม1 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย บุคลากรงานคลังและพัสดุ ร่วมให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 5 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ สิทธิพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าศึกษาดูงานและขอคำแนะนำ ด้านการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ ของงานคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวอย่างในการดำเนินการจัดเก็...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.อบรมเกษตรกร จำแนกโรคพืชและใช้เชื้อปฏิปักษ์คุมเชื้อสาเหตุ
  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล ร่วมกับ ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวินิจฉัยโรคพืชอย่างง่ายและการใช้เชื้อสเตรป-พีอาร์ 87 การควบคุมโรค และส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ให้แก่ เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการตรวจ การวินิจฉัยโรคพืชอย่างง่าย และการควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธี เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพและได้รับการรับรองตาม...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์สร้างเครือข่ายวิชาการและวิจัย กับ ม.ฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม
  • มื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะทำงานโครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ผศ.ดร.อนุกูล วัฒนสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เดินทางเข้าพบ Assoc. Prof. Dr. Cao Thanh Le รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮาติงห์ และคณบดีของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่ร่วมให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง เพื่อร่วมปร...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และเกษตรกรเวียดนามเลี้ยงโคเนื้อ
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้บริการวิชาการโดยการจัดอบรม เรื่อง การพัฒนาพันธุ์โคเนื้อลูกผสมด้วยวิธีการผสมเทียม แก่เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค สำนักงานปศุสัตว์และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในจังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตโคพื้นเมืองของเวียดนามร่วมกับการใช้โคเนื้อสายพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ (Charolais) เพื่อให้ได้โคเนื้อคุณภาพดี และมีปริมาณที่เพียงพอต่อการบริโภคของคนในประเทศเวียดนาม มีเจ้าหน้าที...
  ia
 • กิจกรรมรดน้ำไว้ผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์
  • วันที่ 10 เมษายน 2556 เมื่อเวลา 09.00-10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมรดน้ำไหว้ผู้ใหญ่ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคาร AG 08 ซึ่งเป็นเพณีของไทยอันสืบเนื่องมาจากประเพณีสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่แสดงออกถึงความเคารพนบน้อมต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือ และผู้ที่มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญู พร้อมกับการขอขมา และขอรับพรเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองเนื่องในวันสำคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่หรือวันสงกรานต์ของไทยในเดือนเมษายน...
  ia
 • “งานมหกรรมไก่พื้นแห่งชาติ ครั้งที่ 1”
  • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯพร้อมด้วยนักวิจัย ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผศ.ยุพิน ผาสุข ผศ.สจี กัณหาเรียง นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา นางสาวจิราวรรณ วิศิษฏบุตร และนางสาวศรัญญา ศิริปัญญา ร่วมจัดนิทรรศการ “งานมหกรรมไก่พื้นแห่งชาติ ครั้งที่ 1” ณ บริเวณหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กรมปศุสัตว์ ร่วมกั...
  ia
 • มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมฟาร์มทดลองของศูนย์ฯ
  • เมื่อวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 น. มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ ADP ผาขาว ดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่ อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ซึ่งได้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตวอำเภอผาขาว และเกษตรกร รวม 31 ราย เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มทดลองของศูนย์ฯ โดยนายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) ได้นำเกษตรกรเข้าเยี่ยมชมโรงฟัก ซึ่งมี รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ และนางสาวศรัญญา ศิริปัญญา นักวิจัย ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายกระบวนการนำไข่เข้าฟัก ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.อบรมผู้ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ เขียนโปรแกรมสำเร็จรูป
  • งานคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ในภาควิชาหรือสาขาวิชา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ เขียนโปรแกรมสำเร็จรูปการเงินและงบประมาณ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 08.30 -16.30 น. งานคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนโปรแกรมสำเร็จรูป เรื่อง การกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) โดยวิธีตกลงราคา และ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประม...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.อบรมเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มโอกาสและศักยภาพการผลิตพริก
  • เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อาจารย์วีระ ภาคอุทัย และ อาจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับทุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนวการวิจัย(สกว.) ให้ทำโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการตัดสินใจและการจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัยจังหวัดแพร่ น่านและชัยภูมิ” จัดประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โอกาสและศักยภาพการผลิตพริก จังหวัดชัยภูมิ” ได้รับเกียรติจาก นายบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการ...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 2
  • ด้วยศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านสัตวศาสตร์และการผลิตปศุสัตว์ได้ก้าวรุดหน้าอย่างต่อเนื่อง การประชุมวิชาการด้านสัตวศาสตร์ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการจากทั่วประเทศ ทั้งจากแวดวงการศึกษา ได้แก่ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก นักวิชาการจากหน่วยงานราชการ เช่น กรมปศุสัตว์ รวมถึงภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตปศุสัตว์ ทางการเกษตร ทางสัตวแพทย์ ทางชีววิทยาสัตว์ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ ประสบการณ์ และ องค์ความรู้ใหม่ ผ่านการบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในภาคบรรยายและ ภาคโปสเตอ...
  ia
 • ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค” (Regional Research Expo) ครั้งที่ 1
  • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค” (Regional Research Expo) ครั้งที่ 1 จัดโดยเครือข่ายวิจัยส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราโฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่นโดยมีคุณศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักงานรัฐมนตรีและโฆษกประจำสำนักรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี่ การจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานวิจั...
  ia
 • นักวิจัยคณะเกษตรฯ มข. แนะเกษตรกรเวียดนาม พัฒนาและผลิตอาหารเลี้ยงโค
  • ระหว่างวันที่ 1-9 มีนาคม พ.ศ.2556 ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน (TROFREC) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาโครงการ United State Department of Agriculture (USDA)-Vietnam/ Livestock Development ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมการเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ยุทธศาสตร์ด้านอาหารในการลดการปลดปล่อยแก๊ส เรื่องการลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากการผลิตข้าว และการปศุสัตว์ ในประเทศเวียดนาม มีนักวิจัย นักส่งเสริม...
  ia
 • ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง อ.วิเชียรบุรี
  • วันที่ 9-10 มีนาคม 2556 นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) นำโดย รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในเขตอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้นำชุมชน และเกษตรกรเป็นอย่างดี จากการลงพื้นที่สำรวจ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไก่ชน ไก่เนื้อ และมีไก่ไข่ โดยเลี้ยงแบบหลังบ้าน พบว่...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯไก่พื้นเมือง ร่วมจัดนิทรรศการ “งานมหกรรมไก่พื้นแห่งชาติ ครั้งที่ 1”
  • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) นำโดย รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯพร้อมด้วยนักวิจัย ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผศ.ยุพิน ผาสุข ผศ.สจี กัณหาเรียง นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา นางสาวจิราวรรณ วิศิษฏบุตร และนางสาวศรัญญา ศิริปัญญา ร่วมจัดนิทรรศการ “งานมหกรรมไก่พื้นแห่งชาติ ครั้งที่ 1” ณ บริเวณหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กรมปศุสัตว์ ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏ...
  ia
 • คณาจารย์ คณะเกษตรฯ มข. เยี่ยม นศ. ป เอกทำวิจัย ณ Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์, รศ.ดร.สนั่น จอกลอย, รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา และ ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม เดินทางเยี่ยมนักศึกษาแลกเปลี่ยนการศึกษาวิจัย ณ มหาวิทยาลัย Iowa State University, เมือง Ames, รัฐไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงเดือน มค.-กพ. 56 ที่ผ่านมา นักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ทำงานวิจัยอยู่ขณะนี้มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิชัย เคนไชยวงศ์ สาขาสัตวศาสตร์ (ความร่วมมือระหว่าง รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา กับ Prof.Dr.John Mabry, Department of Animals Science, Sep 2012 - Mar 2013); นายดนุพล ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จัดประชุม Welcome new year-meeting of IRD Thailand
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง ผู้ประสานงานการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายภูมิภาคของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Dr. R?gine LEFAIT-ROBIN Representative of IRD ประจำประเทศไทย ได้จัดประชุม Welcome “new year-meeting” of IRD Thailand เครือข่ายกลุ่มวิจัยยางพารา ในโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอาจารย์และนักวิจัยรุ่นเยาว์ ซึ่งอยู่ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านงานวิจัยระหว่า...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2555
  • อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประเภทรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา เรื่อง อิทธิพลของสารผสมยูเรีย-แคลเซียม และแหล่งพลังงานต่อจลศาสตร์ในรูเมนและการผลผลิตโคนม ซึ่งจัดมอบให้โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์ป...
  ia
 • นักวิจัยคณะเกษตรฯ มข. ร่วมประชุมคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ โชว์พันธุ์พืชใหม่
  • นักวิจัยจากภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ รศ.ดร.บุญมี ศิริ รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล และ ผศ.ดร.พลัง สุริหาร ได้เข้าร่วมประชุมคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นประธานเปิดงาน โดยมีนักวิชาการ และนักวิจัยจาก บริษัทเมล็ดพันธุ์ ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เช่น อ...
  ia
 • วันงานคืนสู่เหย้าเกษตรศาสตร์ มข. ประจำปี 2556
  • ***เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้จัดงาน "วันคืนสู่เหย้าเกษตรศาสตร์ มข. ประจำปี 2556" ณ สนามหญ้าหน้าอาคาร 1 คณะเกษตรศาสตร์ มข. ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าเกษตร มข.รุ่น 6, 16, 26,36 ในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานดังกล่าว โดยในช่วงเช้าได้มีการทำพิธีทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ หลังจากถวายภัตตาหารเพลและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับศิษย์เก่าผู้ล่วงลับแล้ว ก็ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน *****นอกจากนี้ในงานวันเดียวกันของช่วงกล...
  ia
 • งานบริการวิชาการและวิจัยจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงและฝึกหัดนกสวยงาม
  • เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2556 งานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเลี้ยงและฝึกหัดนกสวยงาม ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จริวัฒน์ สนิทชน รองคณบดฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 30 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศ์ และอาจารย์รณรงค์ อยู่เกตุ จากสาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรอบรมตลอดหลักสูตร 1 วัน ในการนี้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่องหลักการเลือกชนิดผัก เพื่อปลูกตามฤดูก...
  ia
 • คณบดีสัมภาษณ์สด ช่อง 11 ในรายการอีสานวันนี้
  • วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 – 08.50 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี ได้ให้สัมภาษณ์สดในรายการอีสานวันนี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น เกี่ยวกับการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระยะที่ 2 ภายใต้โครงการ "ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)" เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแหล่งพัฒนาด้านวิชาการ และด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์แบบครบวงจร โดยใช้ไก่พื้นเมืองเป็นต้นแบบ รวมทั้งสนับสนุนให...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานในองค์กรนานาชาติ ISERD
  • อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ International Society of Environmental and Rural Development (ISERD) ให้เป็น Deputy President และ Regional Vice President มีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่ มกราคม ถึง ธันวาคม 2556 โดย ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี สังกัดสาขาวิชาพืชไร่ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Deputy President of International Society of Environmental and Rural Development (ISERD) และ ผู้ช่วยศาสตร...
  ia
 • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ร่วมจัดนิทรรศการไก่พื้นเมืองในงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2556
  • งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน อาหารปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตาว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้จัดนิทรรศการไก่พื้นเมือง ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน อาหารปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีนี้ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้จัดนิ...
  ia
 • ประกาศนักวิจัยและองค์กรวิจัยดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556
  • เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ในงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 14 ได้ประกาศรายชื่อนักวิจัยและองค์กรวิจัยดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556 ได้รับประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลจากอธิการบดี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย โดยในปีนี้มีรางวัลทั้งสิ้น 6 รางวัลได้แก่ 1. รางวัลนักวิจัยอาวุโสดีเด่นด้านการตีพิมพ์ - ศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ 2. รางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่นด้านการตีพิมพ์ - รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง 3. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการใช้ประโยชน์เชิงนวัตกรรม - รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี ศิ...
  ia
 • นักวิจัยคณะเกษตรฯ มข. อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสู่ชุมชน
  • เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ณ อาคารปฏิบัติการกลางพืชสวน 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน และอาจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี นักวิจัยสังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับ อาจารย์ศุกฤชชญา เหมะธุลิน และอาจารย์สุภกาญจน์ พรหมขันธ์ อาจารย์จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก เครือข่ายวิจัยสิน...
  ia
 • คณะเกษตรศาสตร์ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556
  • ประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2556 มีนักวิชาการให้การสนใจ คับคั่งกว่า 15 ผลงาน ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ เป็นการประชุมวิชาการที่นำเสนอผลงานวิชาการด้านเกษตรศาสตร์จากหลากหลายสาขาได้แก่ เกษตรเชิงระบบ กีฏวิทยา โรคพืชวิทยา พืชไร่ พืชสวน ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร และเศรษฐศาสตร์การเกษตร และการแสดงนิทรรศการด้านวิชาการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับวงการเกษตรโดยจัดเป็นประจำทุกปี ร่วมกับการจัดงานวัน...
  ia
 • อาจารย์และนักศึกษา คณะเกษตรฯ มข.เสนอผลงานคว้ารางวัลระดับดีเยี่ยม ที่ประเทศกัมพูชา
  • ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย รศ.ดร.ธรรมเรศ เชื้อสาวถี ดร.ดวงรัตน์ ธงภักดิ์ ดร.นฤมล แก้วจำปา และ ดร.มงคล ต๊ะอุ่น สังกัดสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม จำนวน 16 คน เข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบท The 4th International Conference on Environmental and Rural Development จ...
  ia
 • พิธีลงนามความร่วมมือ มข. สกว. ภายใต้การดำเนินงานศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) ระยะที่ 2 สนับสนุนงบประมาณกว่า 18 ล้านบาท
  • เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 ระหว่างเวลา 11.00-11.30 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบัณทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนทุนวิจัยร่วมทั้งสองฝ่ายวงงบประมาณรวม 18 ล้านบาท เป็นเวลา 3 ปี ภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ระยะที่ 2 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศาสตราจารย...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ตามงานวิจัยและอบรมขยายเชื้อราเขียว ช่วยปลูกพริกปลอดภัย
  • เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2556 อาจารย์วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการ การพัฒนาระบบการตัดสินใจและการจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัยจังหวัดแพร่ น่านและชัยภูมิ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ออกติดตามผลการวิจัยที่ได้ทำการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสดปลอดภัย ให้แก่เกษตรกร ในช่วงปลายปี 2555 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งฝึกอบรมการขยายเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มาและราขาวบิวเวอร์เรีย...
  ia
 • นักวิจัยคณะเกษตรฯ มข. โชว์พืชอาหารเพื่อสุขภาพ งานโคนมแห่งชาติ ปี 2556
  • เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร และอาจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี นักวิจัย พร้อมทีมงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนของโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เข้าร่วมนำผลงานวิจัย พืชอาหารเพื่อสุขภาพ แก่นตะวัน ฟักข้าวและข้าวโพดม่วงไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าในนมโค ใน เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2556 ซึ่งจัดข...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.จับมือหน่วยงานสำคัญ ดำเนินแนวทางการจัดทำหลักสูตรการเลี้ยงไหมท้องถิ่น
  • การจัดประชุมโครงการ การบูรณาการระหว่างหลักสูตรท้องถิ่น วิชาการปลูกหม่อน-เลี้ยงไหมกับกลุ่มสาระวิชาหลัก 5 วิชา ในพื้นที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโสกส้มกบ ในโครงการบริการวิชาการสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวทางการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น โดยมีนายสาธิต ทองศรี นายอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ณ ศาลาโครงการส่งเส...
  ia
 • นักวิจัยคณะเกษตรฯ มข.รับรางวัลเชิดชูเกียรติ นักวิจัยเกียรติคุณสารสิน
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อยกย่อง และเชิดชูเกียรติบุคลากร ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 ซึ่งนักวิจัยศูนย์วิจัย TROFREC โดย ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ได้รับรางวัล นักวิจัยเกียรติคุณสารสินและรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเยี่ยม รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง วชิราภากร ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน และ ศูนย์วิจัยและ...
  ia
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพัฒนาผลิตโคนมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
  • เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 10.25 น. ณ ห้องรับรองฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 5 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ให้การต้อนรับคุณมนตรี สีหมนตรี รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจขายอาหารสัตว์และพันธุ์ บมจ. ซีพีเอฟ ประเทศไทย และคณะผู้บริหารในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่และปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีรศ.ดร.สมปอง ธรรมศิริรักษ์ ผู้...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556
  • ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมอบหมายให้ นายกัมพล ไทยโส นักวิชาการเกษตร นายธนากร เฉื่อยฉ่ำ พนักงานการประมง และ นายสมหวัง กูกขุนทด นักศึกษา พร้อมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการประมงอีกจำนวน หนึ่ง ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอน้ำพอง จัดนิทรรศการและกิจกรรมการประมง เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ณ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นิทรรศการและกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานเป็น...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รวมข้อมูลเกษตรกรเลี้ยงไหม พัฒนาและทำหลักสูตรท้องถิ่น
  • เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย ถาวรอนุกูลกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับจากสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท-เอก ลงพื้นที่เพื่อศึกษาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไหมของเกษตรกรจากสถานการณ์จริงในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น รายวิชาการปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม ขอ...
  ia
 • สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม มือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมกับนักวิจัยจากสหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย อาจารย์ประจำสาขาวิชา ให้การต้อนรับ Asst. Prof. Dr.Tham Houng จาก Ecotoxicology & Risk Assessment Lab, Center for Urban Environmental Research & Policy (CUERP), Royola University Chicago, USA อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากสหรัฐอเมริกา ทางด้านด้านนิเวศพิษวิทยาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงของระบบนิเวศทางน้ำ ในค...
  ia
 • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมทำบุญประจำปี ดึงศิษย์เก่าภาคเอกชนบรรยายพิเศษให้นักศึกษา
  • มื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ อาคารAG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ได้จัดกิจกรรมทำบุญประจำปี จัดบรรยายพิเศษโดยศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธ์และจับสลากของขวัญเนื่องในโอกาส ปีใหม่ 2556 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา เริ่มจาก กิจกรรมทำบุญประจำปี 2556 เมื่อเวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาส่งเสริมการเกษตร โดยการฟังธรรมและถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 7 รูป โดยมีคณาจารย์ แ...
  ia
 • สถานีโทรทัศกองทัพบกช่อง 7 ถ่ายทำสารคดีไก่พื้นเมือง
  • วันที่ 9 มกราคม 2556 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ซึ่งมี รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับทีมข่าวเกษตรของสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 เพื่อถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับไก่พื้นเมือง สำหรับออกอากาศในรายการ “เพื่อนเกษตร” ตอน “ความเป็นมาของไก่พื้นเมืองพันธุ์ ชี เคเคยู 12” โดยจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 โดยมี รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และพาเยี่ยมชมฟาร์มทดลองศูนย์เครือข่ายฯ ...
  ia
 • ทีมงานข่าวเกษตร ช่อง 7 รุดถ่ายทำผลงานวิจัย มข.
  • เมื่อระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2556 ทีมข่าวเกษตรช่อง 7 กรุงเทพ เดินทางมาผลิตรายการข่าว “เพื่อนเกษตร” ซึ่งออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์สี ช่อง 7 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 05.30 น. - 06.00 น. เมื่อระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2556 ทีมข่าวเกษตรช่อง 7 กรุงเทพ เดินทางมาผลิตรายการข่าว“เพื่อนเกษตร” ซึ่งออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์สี ช่อง 7 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 05.30 น. - 06.00 น. โดยทีมข่าวช่อง 7 ได้ให้ความสนใจเดินทางมาถ่ายทำรายการ นำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 เรื่อง คือ ผลงานวิจัยเรื...
  ia
 • เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ต.ศิลา โครงการ มข.ฟื้นฟูเกษตรกรประสบอุทักภัย
  • รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์,ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข, นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา, นางสาวศรัญญา ศิริปัญญา และ นางสาวจิราวรรณ วิศิษฏบุตร ออกเยี่ยมเกษตรกรพร้อมสัมภาษณ์ถึงสภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง วันที่ 7 มกราคม 2556 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) นำโดย รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์,ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข, นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา, นางสาวศรัญญา ศิริปัญญา และ นางสาวจิราวรรณ วิศิษฏบุตร ออกเยี่ยมเกษตรกรพร้อมสัมภาษณ์ถึงสภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการแจกไก่พื้นเมือง ...
  ia
 • เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง อ.กระนวน โครงการ มข. ฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย
  • ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา,ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข, นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา และ นางสาวจิราวรรณ วิศิษฏบุตร ออกเยี่ยมเกษตรกรพร้อมสัมภาษณ์ถึงสภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง วันที่ 7 มกราคม 2556 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) นำโดย ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข, ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา, นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา และ นางสาวจิราวรรณ วิศิษฏบุตร ออกเยี่ยมเกษตรกรพร้อมสัมภาษณ์ถึงสภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการแจกไก่พื้นเมือง จากศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการป...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.จับมือหน่วยงานสำคัญ ดำเนินแนวทางการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น
  • การจัดประชุมโครงการ การบูรณาการระหว่างหลักสูตรท้องถิ่น วิชาการปลูกหม่อน-เลี้ยงไหมกับกลุ่มสาระวิชาหลัก 5 วิชา ในพื้นที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโสกส้มกบ ในโครงการบริการวิชาการสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แนวทางการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น โดยมีนายสาธิต ทองศรี นายอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ณ ศาลาโครงการส...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.เป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ นศ.ป.เอก ณ ประเทศนอร์เวย์
  • ระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน (TROFREC) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก Norwegian University of Life Sciences ประเทศนอร์เวย์ ให้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ Mr. Nhiem Van Duong นักศึกษาปริญญาเอก โดย ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบ ได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการแก้ไขวิทยานิพนธ์ที่มีประโยชน์และมีคุณ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.รับรางวัลThe First Prize for First Runner-Up
  • ทีมงานวิจัย Yield Response of Eri Silkworm (Samia ricini D.) on Major Food Plants in Thailand รับรางวัลThe First Prize for First Runner-Up ในการประชุมThe 7th International of Wild Silk Moth and Silk รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ สาขากีฏวิทยา พร้อมทีมงานวิจัยประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ สาขาโรคพืชวิทยา นางสาวเดือนเพ็ญ วงศ์สอน นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร และนายกมล อภินาคพงศ์ งานบริการวิชาการและวิจัย คณะ...
  ia
 • อาจารย์สาขาทรัพยากรฯ คณะเกษตรฯ มข. ให้คำปรึกษาและพัฒนาแผนงานวิจัย ณ ประเทศเยอรมนี
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ อาจารย์ประจำสาขาที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางไปทำกิจกรรมการวิจัยในต่างประเทศ ปรึกษาและพัฒนาแผนงานวิจัยกับกลุ่มวิจัยของ Prof. Dr. Georg Cadisch ณ Institute of Plant Production and Agroecology in the Tropics and Subtropics, University of Hohenheim (มหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์) ประเทศเยอรมนี ในระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 โดยได้ปรึกษาและพัฒนาแผนงานวิจัยต่อเนื...
  ia
 • อาจารย์สาขาทรัพยากร คณะเกษตรฯ มข.เผยแพร่งานจัดการน้ำเสียระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย อาจารย์สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก International Water Association (IWA) เดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายในหัวข้อ การจัดการน้ำเสีย (Wastewater management) เรื่อง Reuse of wastewater from rubber sheet production for agriculture in Northeast Thailand ในการประชุมนานาชาติ The 4th IWA Asia-Pacific Young Water Professionals Conference (APYWP2012) โดย Inte...
  ia
 • อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรฯ มข. จัดอบรม วางแผนการผลิตพริกปลอดภัย ใช้เชื้อราป้องกันโรค
  • อาจารย์วีระ ภาคอุทัย และ อาจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับทุนจากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ให้ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการตัดสินใจและการจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัยจังหวัดแพร่ น่าน และชัยภูมิ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนการผลิตพริกปลอดภัยโดยการนำเทคนิคการขยายปริมาณเชื้อราไตรโครเดอร์มา เชื้อราขาว(บิวเวอร์เรีย) Beauveria bassiasna และการนำไปใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช และการติดตามสถานการณ์การปลูกพ...
  ia
 • มข.ใส่ใจชุมชนให้บริการวิชาการแก่สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมอุดรธานี
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้ให้ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) จำกัด (มหาชน) ได้ให้บริการวิชาการเรื่อง การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการการให้อาหารเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนม-โคเนื้อ ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมศรีธาตุ จำกัด อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 51 ราย และสมาชิกเกษตรกรสหกรณ์โคนมทุ่งฝน จำกัด อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุด...
  ia
 • สัมภาษณ์เกษตรกรถึงสภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ภายหลังประสบอุทกภัย
  • รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์,ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข, นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา, นางสาวศรัญญา ศิริปัญญา และ นางสาวจิราวรรณ วิศิษฏบุตร ออกเยี่ยมเกษตรกรพร้อมสัมภาษณ์ถึงสภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง วันที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) นำโดย รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์,ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข, นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา, นางสาวศรัญญา ศิริปัญญา และ นางสาวจิราวรรณ วิศิษฏบุตร ออกเยี่ยมเกษตรกรพร้อมสัมภาษณ์ถึงสภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเกษตรกรผู้ประสบ...
  ia
 • ศิษย์เก่า มข. รุ่น 12 รวมตัวบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันดี 12-12-12
  • ในวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 12 ได้นัดรวมตัวกันบำเพ็ญประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่เพื่อนร่วมรุ่น นำโดย ผศ.นพ. วินัย ตันติยาสวัสดิกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยในเวลา 8.30 น. ได้นัดรวมตัวกันสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และในเวลาต่อมาได้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยโดยการปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ณ บริเวณถ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการ AAAP ครั้งที่ 15
  • ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน (Tropical Feed Resources Research and Development Center: TROFREC) นางสาวนิราวรรณ อนันตสุข Mr. Viengsakoun Napasirth และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 : The 15th AAAP Animal Science Congress 2012 ภายใต้หัวข้อ Improving Smallholder and Industrial Livestock Production for Enhan...
  ia
 • อาจารย์สาขาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปศุสัตว์นานาชาติ The 15th AAAP
  • รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา พร้อมนักวิจัยศูนย์ฯ ร่วมประชุมวิชาการปศุสัตว์นานาชาติ"The 15th AAAP Animal Science Congress" สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมปศุสัตว์ ฯลฯ จัดประชุมวิชาการปศุสัตว์นานาชาติ"The 15th AAAP Animal Science Congress"ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1500 คน จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 45 ประเทศ ในการจัดงานครั้งนี้มีการนำเสนอผลงานทางวิช...
  ia
 • เครือข่ายนักวิจัยฯ จัดประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยภาคอีสาน ครั้งที่ 3
  • สำนักงานเครือข่ายนักวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดการประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยของภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2555 ขึ้น เพื่อให้การทำงานของเครือข่ายดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและยุทธศาสตร์การวิจัยของภูมิภาค โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยข...
  ia
 • มข.เผยแพร่ผลการพัฒนางานวิจัยไหมอีรี่
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำผลงานวิจัยเด่นเพื่อเสนอต่อสื่อมวลชนในกิจกรรม”นักวิจัยพบสื่อมวลชน” เป็นประจำต่อเนื่องเพื่อเป็นการเผยแพร่สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ทีอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี ได้มีการนำเสนอ ผลงานวิจัยไหมอีรี่ ผลงานของรศ.ดร. ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน ท่ามกลางสื่อมวลช...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.รับฝึกงาน นักเรียนห้องเรียนพิเศษสายวิทย์ แก่นนครวิทยาลัย
  • เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 8003 อาคารAG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา นีระ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร หัวหน้...
  ia
 • บุคลากรคณะเกษตรฯ มข. รับรางวัล เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • บุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติพร้อมรับโล่ ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการสรรหา กลั่นกรอง และคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ให้แก่บุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน เพื่อเป็นการยกย่อง สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นแบบอย่าง...
  ia
 • กองสื่อสารองค์การ ขอความอนุเคราะห์ถ่ายผลงานเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
  • กองสื่อสารองค์กร ได้ประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยเฉาะทาง ที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดยมี รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ได้รับการติดต่อถ่ายภาพผลงานวิจัยจากฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยการประช...
  ia
 • อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเกษตรฯ มข. และ สกว. ดันงานวิจัยพริกสู่จังหวัดแพร่ แก้ปัญหาผลผลิตและราคาตกต่ำ
  • อาจารย์วีระ ภาคอุทัย และอาจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ให้ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการตัดสินใจและการจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัยจังหวัดแพร่ น่านและชัยภูมิ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จัดประชุมเรื่อง “แพร่: รู้เท่าทันศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสของเกษตรกร” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายมนัส โสกันธิก...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2555
  • สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2555 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากผู้แทนพระองค์ ในวันพระราชทานปริญญาบัตร และผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ จะเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพิธีบัณฑิตมุทิตาสถาบัน วันซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร และผู้ที่ได้รับการคัดเลือก รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่ ศ.พญ.รัตนวดี ณ นคร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอน...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.ร่วมพิธี ม.สุรนารี จับมือ สกว.ทำวิจัยไก่เนื้อโคราช
  • เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ระหว่างเวลา 11.00-11.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา ผู้ช่วยวิจัย เข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน ในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำวิจัย การสร้างสายพันธุ์...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.ได้รับการเชิดชูเกียรติ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมจากวุฒิสภา
  • อาจารย์วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ที่มีผลงาน ในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ จากนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 07.30-12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา 1 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตามทีประธานวุฒิสภาได้แต...
  ia
 • อาจารย์สาขาพืชไร่ คณะเกษตรฯ มข. เสนอผลงานวิจัย ในการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ
  • อาจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Abilities of Native Phosphate Solubilizing Bacteria Isolated from the Rhizosphere of Economic Crops in Northeast Thailand to Soluble Phosphates under in vitro Conditions” ในการเข้าร่วมประชุมสัมมนานานาชาติ “The 2nd Asian Conference on Plant-Microbe Symbiosis and Nitrogen Fixation” ในด้าน Plant-Microbe interaction จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรม Hilton Phuket Arcad...
  ia
 • อาจารย์สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลศรีมอดินแดง ประจำปี 2555
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คัดเลือกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น อุทิศเวลาให้แก่ราชการและเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรแก่การยกย่อง แบ่งเป็นบุคลากรตำแหน่งวิชาการ และบุคลากรตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 2 รางวัล เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล “ศรีมอดินแดง” เป็นเหรียญที่ระลึกทองคำพร้อมโล่เกียรติยศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 ที่กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2555 ที่จะถึงนี้ โดยบุคลากรตำแหน่งวิชาการที...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. จับงานวิจัย ข้าวโพด พริก มะเขือเทศ ใส่มือชาวบ้านไปขยายผล
  • การฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การผลิตและการแปรรูปข้าวโพด พริก มะเขือเทศ ให้แก่ ผู้แทนเกษตรกรจากจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสกลนคร และจังหวัดเลย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ เป็นวิทยากรหลักด้านแปรรูปข้าวโพด และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร เป็นวิทยากรหลักด้านแปรรูปพริกและมะเขือเทศ พร้อมด้วยผู้ช่วยวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม ในการถ่ายทอดความรู้ทั้งในห้องอบรมและในภาคสนาม สนับสนุนการฝึกอบรมโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เมื่อ...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.เสนอผลงานและร่วมวางแผนวิจัยยางกับ HRPP
  • อาจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร หัวหน้ากลุ่มวิจัย “การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (KDRN)” คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอผลงานการวิจัยด้านยางพารา เรื่อง Latex yield of Hevea brasiliensis poorly indicates soil drought ในการสัมมนาวิชาการนานาชาติ 4th HRPP Annual Scientific Seminar เรื่อง Towards Sustainable Development of Natural Rubber Production in Thailand and Southeast Asia จัดขึ้น...
  ia
 • อาจารย์สาขาทรัพยากรฯ คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัล Best Presentation Award ประเทศญี่ปุ่น
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย สังกัดสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล Best Presentation Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในการเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ทางพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและเคมีสิ่งแวดล้อม ในการประชุมระดับนานาชาติ The 2012 Society of Environmental Toxicology and Chemistry Asia Pacific Annual Meeting (SETAC AP 2012) : Learning from History and Advancing Science to build a...
  ia
 • อาจารย์สาขาโรคพืช คณะเกษตรฯ มข. บรรยายโรคพืชวิทยาระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
  • รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคพืชวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร และกรรมการและเลขานุการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยาย เรื่อง Characterization of bacterial fruit blotch pathogen(Acidovorax citrulli) ในการประชุมสัมมนานานาชาติ เรื่อง Emerging Infectious Diseases in Food Crops in Asia จัดโดย Food and Fertilizer Technology Center for The Asian and Pacific Region(FF...
  ia
 • อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ มข. ร่วมกับสมาคมสัตวบาลจัดอบรมด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์แนวใหม่
  • รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกสุกรด้วยเครื่องหมายโมเลกุลร่วมกับการประเมินพันธุ์ด้วย BLUP ให้แก่ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ นักวิชาการกรมปศุสัตว์ และพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 17 คน เพื่อการคัดเลือกสุกรโดยศึกษาดีเอ็นเอ ร่วมกับการใช้โปรแกรมการประเมินพันธุ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ BLUPF90 จัดขึ้นโดย สมาคมสัตว...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. รับทุนวิจัย พัฒนาเครือข่ายระดับภูมิภาค ฝรั่งเศสให้ 4 ปี
  • อาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายระดับภูมิภาคทางด้าน JOINT PROJECT IN PARTNERSHIP: LMI LUSES (Dynamic of Land Use changes and Soil Ecosystem Services)โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง ผู้ประสานงานการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายภูมิภาคของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ อาจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมเริ่มโครงการการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายภูมิภา...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข. อบรมพนักงานซินเจนทาซีดส์ ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
  • เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การลดความชื้นและการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด" ให้แก่วิศวกรและพนักงาน หัวหน้างานผลิตของโรงงาน และฝ่ายตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด จำนวน 45 คน ให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ กลับไปใช้ในบริษัทฯ และขยายผลไปยังบริษัทฯในเครือ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต...
  ia
 • อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ร่วมกับ Crawford Fund และ ACIAR จัดอบรมการใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติวิจัยให้กับอาจารย์กัมพูชา
  • รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก Royal University of Agriculture เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร “การออกแบบ การทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความในการวิจัยปศุสัตว์” (The Training Course on: Experimental Design, Data Analysis and Interpretation in Livestock Research) ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยของ Royal University of Agricultureและมหาวิทยาลัยอ...
  ia
 • คณะเกษตรฯ มข.รับนักวิจัย IRD เยี่ยมชมงานวิจัยยางพาราและพิพิธภัณฑ์แมลง
  • ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ อ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชไร่ อ.ดร.อนันต์ วงเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคพืช และดร.ชุตินันท์ ชูสาย นักวิชาการเกษตร ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ Dr.Michel Grimaldi หัวหน้านักวิจัยด้าน Biogeochemistry and Ecology of Continental Environments Dr. Henri Robain และ Dr. Jean-Pierre Montoroi จากสถาบันวิจัย Institute of Research for Development (IRD) ประเทศฝรั่งเ...
  ia
 • อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรฯ มข.เป็นวิทยากร บรรยาย การปรับตัวภาคเกษตรไทย เข้าสู่AE
  • อาจารย์วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การปรับตัวของภาคการเกษตรไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครเกษตรจังหวัดขอนแก่น หลักสูตร การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล มีผู้เข้าอบรมกว่า 400 คน ประกอบด้วยอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้านประมาณ 300 คนและเจ้าหน้าที่ประมาณ 100 คน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น อ...
  ia
 • มข.หนุนเกษตรกร ใช้เทคโนโลยีชีวภาพลดต้นทุนอาหารและเพิ่มการสืบพันธุ์โคนม
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ผู้ให้ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการการให้อาหารเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนม-โคเนื้อ ให้แก่เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด จำนวน 38 ราย เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการด้านอาหารเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมและโคเนื้อ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศั...
  ia
 • การจัดอบรมหลักสูตรการผลิตอาหารเลี้ยงปลา
  • เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2556 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "การผลิตอาหารเลี้ยงปลา" ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น จำนวน 52 ราย ณ หอประชุมเทศบาลบ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร อาจารย์ประจำภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากร...
  ia
 • จัดอบรมการปลูกผักปลอดภัย สู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ
  • เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน ดร.จริวัฒน์ สนิทชน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "การปลูกผักปลอดภัย สู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ" ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 20 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศ์ และอาจารย์รณรงค์ อยู่เกตุ จากสาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรอบรมตลอดหลักสูตร 1 วัน ในการนี้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่องหลักการเลือกชนิดผัก เพื่อปลูกตามฤดูกาล และการเตรียมต้นกล้า การปลูกและการดูแลรักษาการจัดการน้ำและศัตรูผัก รวมไ...