6563
คณะเกษตรศาสตร์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอส เอฟ ขอนแก่น จำกัด

ia

  • วันที่ 11 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอส เอฟ ขอนแก่น จำกัด กับ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2555 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติต้อนรับ คุณประยุทธ ศรีวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากบริษัท เอส เอฟ ขอนแก่น จำกัด เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท เอส เอฟ ขอนแก่น จำกัด ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนาม กับ เอส เอฟ ขอนแก่น จำกัด โดยวัตถุประสงค์ในการลงนามนั้นเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารและพลังงานชีวภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคต รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ความร่วมมือวิจัยกับคณะเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือด้านวิจัยการปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากไก่พื้นเมืองสายพันธุ์มหาวิทยาลัย โดยผลักดันสู่ระดับจังหวัด ขอนแก่น ภาคอีสาน และระดับประเทศต่อไป” จากนั้นเวลา 11.30-12.00 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา และรศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ นำคณะกรรมการผู้บริหาร เอส เอฟ ขอนแก่น จำกัด เยี่ยมชมฟาร์มทดลองศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เพื่อทราบถึงสายพันธุ์ และลักษณะประจำพันธุ์ของไก่พื้นเมือง โดยทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้พัฒนาสายพันธุ์ให้มีลักษณะ "โตดี ไข่ดก อกกว้าง" ซึ่งคุณประยุทต์ ศรีวิโรจน์ ให้ความสนใจและพร้อมที่จะผลักดันไก่พื้นเมืองให้ดียิ่งขึ้น และเป็นที่รู้จักแพร่หลายกันต่อไป ... [11/12/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
741 people like this