9350
อาจารย์และนักศึกษา คณะเกษตรฯ มข.เสนอผลงานคว้ารางวัลระดับดีเยี่ยม ที่ประเทศกัมพูชา

ia

  • ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย รศ.ดร.ธรรมเรศ เชื้อสาวถี ดร.ดวงรัตน์ ธงภักดิ์ ดร.นฤมล แก้วจำปา และ ดร.มงคล ต๊ะอุ่น สังกัดสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม จำนวน 16 คน เข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบท The 4th International Conference on Environmental and Rural Development จัดโดยองค์การนานาชาติ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบท (International Society of Environmental and Rural Development ) มีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ United Nation University, Institute of Advanced Studies ในระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2556 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา การเข้าร่วมประชุมThe 4th International Conference on Environmental and Rural Development ในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ได้นำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย เรื่อง Management of municipal sewage sludge by vermicompost technology: converting a waste into a nutritive and safe biofertilizer for agriculture โดยมี ดร.มงคล ต๊ะอุ่น รศ.ดร.ธรรมเรศ เชื้อสาวถี และนางสาวประวีณา บุญโยธา เป็นผู้ร่วมวิจัย สามารถคว้ารางวัลดีเยี่ยมระดับนานาชาติ Award of Excellent Paper มาเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานได้ ในขณะที่ ดร.มงคล ต๊ะอุ่น ก็ได้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่อง Effect of soaking stem cutting in vermin compost tea on root germination and production of cassava ในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สาขาทรัพยากรที่ดินและ สิ่งแวดล้อม ที่เข้าร่วมประชุมนานาชาติครั้งนี้ ได้นำเสนอผลงาน จำนวน 12 เรื่อง นับได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ได้พบปะนักวิจัยจากนานาชาติ ได้ประสบการณ์ เพื่อช่วยพัฒนา เสริมทักษะการเรียนรู้และการวิจัยของนักศึกษา ซึ่ง นายตุลยเทพ ก่ำจำปา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สามารถสร้างชื่อคว้ารางวัลนำเสนอโปสเตอร์ดีเยี่ยม Excellent Poster Presentation มาเป็นสิ่งรับรองความสามารถ จากการนำเสนอผลงาน เรื่อง Distribution of Earthworm and Soil Properties under Rubber (Hevea brasiliensis) Plantations in Northeast of Thailand โดยมี ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดร.มงคล ต๊ะอุ่น และ รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสรีพงศ์ เป็นที่ปรึกษาร่วม นับว่าทั้งอาจารย์และนักศึกษาสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เข้าร่วมประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบท The 4th International Conference on Environmental and Rural Development ในครั้งนี้ ได้นำความมีชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยได้อย่างน่าชื่นชมยิ่ง ... [30/01/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1153 people like this