5322
การประกวดภาพถ่ายแมลง ประจำปี 2558

ia

  • สาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายแมลงครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 ขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2558 เนื่องจาก การเก็บภาพตัวอย่างแมลงเป็นทักษะหนึ่งที่ช่วยให้นักศึกษาสาขากีฏวิทยาและนักศึกษาเกษตรศาสตร์ทั่วไปมีความสนใจแมลงต่างๆที่อยู่รอบตัว รวมทั้งยังได้ศึกษาชนิดของแมลงที่พบ และลักษณะชีววิทยารวมถึงแหล่งอาศัยของแมลงตามธรรมชาตินอกเหนือจากบทเรียน ซึ่งนับว่าเป็นส่วนช่วยให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นและมีโอกาสเชื่อมโยงกับความรู้ที่ศึกษา รวมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวของแมลงต่างๆผ่านภาพถ่ายอีกด้วย รูปแบบการดำเนินการ ได้ประกาศเชิญชวนให้นักศึกษาที่สนใจส่งภาพถ่ายแมลงเข้าประกวดผ่านทาง e-mail หรือ website ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2558 จากนั้นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ (รศ.สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย) อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทั่วไปในคณะเกษตรศาสตร์ช่วยร่วมให้คะแนน และประกาศผลการโหวตและการให้คะแนนตัดสินเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ดังนี้ ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายแมลงครั้งที่ 6 1. รางวัลชนะเลิศ นางสาวนงค์ลักษณ์ หินโม 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาววิภาพร ต้นภูเขียว 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาววราภรณ์ อุ่นนาวิน 4. รางวัลชมเชย นางสาวทัศพร พิศล้ำ 5. รางวัลชมเชย นายโยธิน อันวิเศษ 6. รางวัลพิเศษจากท่านอาจารย์สุวัฒน์ นางสาวกชมน วงศ์ใหญ่ ... [05/06/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: ประกายจันทร์ / อุบล ตังควานิช
441 people like this