7948
อบรมเกษตรกรผู้ปลูกมัน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ia

  • 29 พ.ค. 2558 สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนสนับสนุนการอบรมจากสภาวิจัยแห่งชาติให้จัดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลุกมันในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูมันสำปะหลังและการป้องกันกำจัดโดยชีววิธี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ อาจารย์ประจำสาขากีฏวิทยาและผอ.ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ แจ่มจรรยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ตังควานิช อาจารย์ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกสาขากีฏวิทยา และทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ... [05/06/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ประกายจันทร์ / ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
529 people like this