8966
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมมือศิษย์เก่า บันทึก MOU โครงการ Agro Biz

ia

  • เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ : ศูนย์เรียนรู้ทางธุรกิจการเกษตร (Agro Biz) ระหว่าง “บริษัท สุเมธ กรุ๊ป จำกัด” โดยนายสุเมธ มั่งคั่ง ประธานกรรมการบริษัท “บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ โฟร์ทีน (ประเทศไทย)จำกัด” โดย นายรักติ ญวนกระโทก ประธานกรรมการบริษัท และ “คณะเกษตรศาสตร์” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์เป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    โดยที่ “บริษัท สุเมธ กรุ๊ป จำกัด” “บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ โฟร์ทีน (ประเทศไทย)จำกัด” และ “คณะเกษตรศาสตร์” เห็นชอบร่วมมือกันในการจัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้ทางธุรกิจการเกษตร (Agro Biz)โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางธุรกิจการเกษตรของ นักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงภาคส่วนสังคมต่างๆ และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำผลผลิต สินค้า ผลิตภัณฑ์จากนักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร งานวิจัย ของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งจากภาคเอกชน เกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยการแสดงและจัดจำหน่ายผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ทางธุรกิจการเกษตร (Agro Biz) และการจัดกิจกรรม ( Events ) ต่างๆ ภายในอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อสร้างความร่วมมือ ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับภาคเอกชนโดยศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาการใช้พื้นที่ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก่อให้เกิดรายได้ต่อผู้มีส่วนได้เสียเครือข่ายความร่วมมือทั้ง 3 ฝ่าย โดยทำให้เกิดความเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งในด้านการบริหารจัดการโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ... [09/06/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / ลิขิต
636 people like this