4741
คณะเกษตรศาสตร์ มข. สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อในรอบ Admission

ia

  • เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อในรอบ Admission ซึ่งในปีการศึกษานี้ มีผู้สอบผ่านข้อเขียน เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 285 คน แยกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 190 คน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร จำนวน 45 คน สาขาวิชาการประมง จำนวน 30 คน และ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม จำนวน 20 คน ซึ่งบรรยากาศในการสอบสัมภาษณ์เต็มไปด้วยความคึกคัก มีผู้ปกครองมาให้กำลังใจบุตรหลานจำนวนมาก และมีรุ่นพี่มาอำนวยความสะดวกพร้อมกับแนะนำในการสอบสัมภาษณ์ ทำให้เกิดความอบอุ่นใจ และความประทับใจกับรุ่นน้อง และผู้ปกครองอีกด้วย ... [18/06/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
315 people like this