7936
บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ศึกษาดูงานจังหวัดทางภาคเหนือ

ia

  • โครงการทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดทางภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปางและจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์เรียนรู้วิถีการทำการเกษตรในภูมิประเทศที่แตกต่างกัน

    ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร นำโดย ผศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาฯ อ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล รองหัวหน้าภาควิชาฯ และคณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน นำนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (โครงการพิเศษ) ชั้นปีที่ 1และ 2 จำนวน 24 คน ดูงานในพื้นที่บ้านโทกเสื่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2558 เยี่ยมชมกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับการตอนรับเป็นอย่างดีจากผู้นำเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโทกเสื่อ และท่านนายอำเภอดอยหล่อ คณะศึกษาดูงานเข้าชมสวนผสม ฐานเรียนรู้ “ผักหวานป่าในสวนลำใย” โดยเกษตรกร นายวิโรจน์ พรมปัญญา ซึ่งเป็นเจ้าของสวนบรรยายให้ความรู้ จากนั้นเข้าชมฐานเรียนรู้ “ลำไยพุ่มเตี้ย” โดยเกษตรกร นายนิเวศน์ โอดบาง เจ้าของสวนเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 คณะศึกษาดูงานได้ออกเดินทางไปที่จังหวัดลำปาง เพื่อศึกษาดูงานโรงงานไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง รับฟังการบรรยายการดำเนินงานของโรงงานไฟฟ้า ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้า และกระบวนการทำงานเหมืองแร่ถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นโรงงานกระแสไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิชพืชผักปลอดภัยจากสารพิษตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 และ 8 ตำบลบึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ฟังบรรยายกระบวนการสร้างกลุ่มผู้ปลูกผักและการทำการตลาดผักปลอดภัยจากสารพิษ ... [18/06/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: นายไพศาล เอกวัฒน์ / นายยลนภา พลตรี นายภาคภูมิ สุขีสนธิ์
644 people like this