5391
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง UNDO หรือ ไม่ UNDO ในสถานะการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

ia

  • เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง UNDO หรือ ไม่ UNDO ในสถานะการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน และ นายสถิตย์ แก้วบุตตา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ การจัดบรรยายพิเศษครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจ เรื่อง ระบบมหาวิทยาลัยในกำกับ และการอยู่นอกระบบราชการ และเพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเป็นสมาชิก กบข. ในระบบมหาวิทยาลัยในกำกับ มีคณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในครั้งเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [19/06/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
380 people like this